М.А. Гнєздилов. Аналіз впливу спрямованого впливу засобами фізичної культури і спорту в поєднанні з методами психологічної корекції особистості на подолання антисоціальних проявів в поведінці підлітків У даній роботі висвітлені проблеми профілактики антисоціальних відхилень у поведінці підлітків. Аналізуються стан і причини підліткових антисоціальних проявів. Розглядається вітчизняний і зарубіжний досвід профілактики відхилень у поведінці неповнолітніх. Сучасна ситуація з підлітками розглядається з урахуванням істотних змін кримінологічної обстановки в країні і умовах державно-політичних і соціально-економічних перетворень останнього періоду. На основі наведених даних педагогічний досліджень здійснено підбір засобів і методів спрямованої педагогічної корекції антисоціальних проявів в поведінці підлітків

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Гнєздилов М. А.


M.A. Gnezdilov. The Analysis of Influence by Means of Physical Training and Sports Combining the Methods of Psychological Corrections of Personality on Overcoming Antisocial Teenagers 'Behavior This research work is devoted to the problems of the prophylactic of the antisocial teens turning aside behavior. In this research work the condition and reason of teens 'disruptive behavior are under analysis. The foreign and native experience of the prophylactic of teens 'disruptive behavior is considered. The contemporary situation with teenagers is considered to take into consideration the essential changes of criminal arranging in the country and state-political conditions and social-economic reorganization in the last period. The matching of the resource and methods pedagogical modification of antisocial teens 'disruptive behavior was realized on the basis of leading up pedagogical investigations.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: Вісник Томського державного педагогічного університету


  Наукова стаття на тему 'Аналіз впливу спрямованого впливу засобами фізичної культури і спорту в поєднанні з методами психологічної корекції особистості на подолання антисоціальних проявів в поведінці підлітків'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз впливу спрямованого впливу засобами фізичної культури і спорту в поєднанні з методами психологічної корекції особистості на подолання антисоціальних проявів в поведінці підлітків»

  ?УДК 796.01: 61; 796.01: 57

  М.А. Гнєздилов

  АНАЛІЗ ВПЛИВУ СПРЯМОВАНОГО ВПЛИВУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ПОЄДНАННІ З МЕТОДАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ НА ПОДОЛАННЯ антисоціальний ПРОЯВІВ У ПОВЕДІНЦІ ПІДЛІТКІВ

  Анжеро-Судженськ філія Кемеровського державного університету

  Діти XXI ст. потрапили в унікальну за своєю складністю соціально-психологічну ситуацію, коли відразу змінився державний лад, ідеологічні орієнтири, життєві цінності, моральні норми, оцінка історичних чинників, подій, імен, явищ культури. Це не могло не відбитися на них.

  В умовах глобальних змін, що відбуваються сьогодні в Росії, йде перебудова психології людини (в тому числі і молодого), його поглядів, переконань, звичок, моральних цінностей і соціальних ролей. І якщо для одних перетворення не настільки болючі, то для інших вони стають особистою трагедією, яка призводить до дезадаптації і девіації.

  Найбільш чутливими до соціальних і психологічних стресів виявилися підлітки. Сьогодні спостерігається різке зростання конфліктних, недисциплінованих, які не вміють володіти собою підлітків. В особливості трудновоспітуем-мости їх криються витоки алкоголізму, наркоманії, моральної деградації, правопорушень, злочинності.

  Зростання кількості дітей з відхиленнями у розвитку та поведінці, збільшення числа учнів з соціальної девіацією і шкільною дезадаптацією привели до необхідності відкриття додаткового числа спеціальних (корекційних) освітніх установ, до створення в загальноосвітніх школах класів вирівнювання, компенсуючого і корекційно-розвиваючого навчання. За свідченням спеціальних психолого-пе-дагогіческіх досліджень, кількість учнів, які не в змозі освоїти освітні програми початкової школи, становить близько 20-30% учнів, а близько 70-80% з них потребують спеціальних формах і методах навчання [1, 2 ].

  Девіантна поведінка - це система вчинків, що відхиляються від загальноприйнятих норм, будь то норми психічного здоров'я, права, культури чи моралі. При розгляді цього явища ряд авторів схиляється до того, що першопричиною виникнення девіантної поведінки є пробле-

  ми, пов'язані з фізичним дозріванням дитини, зниженням самооцінки деяких якостей і самоповаги, виникненням конфліктних ситуацій при великих психічних змінах [3-7].

  Спеціальні дослідження показали, що прилучення до спиртних напоїв у дітей починається вже з 12 років і до 15-16 років стає традицією. Число старшокласників, які регулярно вживають спиртні напої, досягає 40-48%. Останнім часом кількість неповнолітніх, які вчинили злочини в нетверезому вигляді, збільшилась на 79%. Збільшується питома вага неповнолітніх, які брали участь у злочинах (від 13 до 17%) [2].

  За даними МВС РФ на обліку в органах внутрішніх справ складається 425 тис. Неповнолітніх. У підрозділі у справах неповнолітніх ГУВС Анжеро-Судженськ кількість підлітків, що стоять на обліку, за останні кілька років постійно збільшується і на поточний період коливається від 450 до 500 дітей.

  У зв'язку з цим нашу увагу привернула проблема профілактики антисоціальних проявів в поведінці підлітків на ранній стадії їх виникнення.

  Дослідження проводилося на базі загальноосвітніх шкіл № 20 і 32 м Анжеро-Судженськ, які, на думку інспекторів підрозділу у справах неповнолітніх ГУВС, знаходяться в районах підвищеної криміногенності.

  На попередньому етапі тестування були піддані 79 випробовуваних. Вивчалися: психоемоційний стан, показники навчальної діяльності, сфери інтересів і потреб, взаємини з однолітками і педагогами, на підставі яких були виявлені відхилення у 46% обстежуваних підлітків. В результаті були визначені групи «благополучних» (контрольна гр., П = 42) і підлітків, що мають схильність до антисоціальних проявів (експериментальна гр., П = 37).

  Результати аналізу фізичного розвитку показали відсутність міжгрупових відмінностей в зрості і вазі (Р > 0.05) (табл. 1).

  Таблиця 1

  Показник фізичного розвитку X ± m Р

  зі II n 1 1 4 И

  Зростання 149.74 ± 1.68 152.83 ± 1.29 > 0.05

  Вага 49.70 ± 2.35 50.90 ± 1.85 > 0.05

  Тестування фізичної підготовленості на початковому етапі показало наявність відмінностей у розвитку швидкісно-силових якостей і витривалості (Р < 0.05). Однак тест на визначення рівня розвитку силових якостей, силової витривалості і гнучкості не виявив достовірних міжгрупових відмінностей (Р> 0.05) (табл. 2).

  Таким чином, результати вивчення фізичної підготовленості учнів виявили кращий рівень розвитку рухових якостей у «благополучних» підлітків в порівнянні з антисоціальною групою; як в одній, так і в іншій групі є різні рівні фізичної підготовки, але в нормативах, де потрібно прояв вольових і силових зусиль, у дезадаптованих підлітків спостерігається зниження результатів в порівнянні з підлітками мають позитивний соціальний статус, це пов'язано з небажанням проявляти волю, завзятість в досягненні позитивного результату.

  Аналіз спеціальної літератури (Зотов, Міхєєв, 1996; Крилов, 1993; Карбишева, 1996; Невський, 1985; Нуржанов, 1985; Мешина, 1985; Солових, 1987; Сиваков, 1993 і ін.) Показав, що недостатньо вивченими залишаються питання, що стосуються ранньої профілактики антисоціальних відхилень у поведінці в умовах шкіл, розташованих в районах, віддалених від центрів дозвілля і спорту, в районах підвищеної криміногенної ™.

  У спеціальних дослідженнях зазначалося, що до теперішнього часу в процесі позаурочних занять програмний матеріал з фізичного виховання був в основному орієнтований на підлітків, які не мають відхилень як в психоемоційному, так і в педагогічному плані.

  У зв'язку з цим ми припустили, що спрямоване використання засобів фізичної культури і спорту, розроблених педагогічних умов при використанні коштів психологічної корекції, в умовах позаурочних занять позитивно вплине на подолання антисоціальних відхилень у поведінці підлітків 13-15 років.

  Виходячи з виділених недоліків, для роботи з підлітками необхідні спеціальні навчально-виховних прийоми, в яких заняття фізичними вправами необхідно розглядати як основний засіб корекції та виховання особистості.

  Основні напрямки:

  - організація дозвілля підлітків з урахуванням індивідуальних особливостей;

  - оздоровча система навчально-тренувальних занять;

  - адекватне застосування фізичного навантаження - малої і середньої за обсягом, помірної інтенсивності, ЧСС не повинна перевищувати 150-170 уд. / хв, так як вони є найбільш сприятливими для протікання психічних процесів;

  - адекватний підбір засобів, методів і прийомів фізичного виховання, позитивно впливають на зниження рівня особистісної тривожності, нейротизму, підвищеної емоційної стійкості, підвищення мотивації до навчальної, фізкультурно-спортивної та громадської діяльності, формування адекватної самооцінки;

  - психолого-педагогічна корекція з використанням «Тренінгу особистісного зростання з підлітками», який створює умови для розвитку позитивних особистісних якостей.

  Форми проведення занять з підлітками: індивідуальна, групова, змагальна, тренувальна, оздоровча, морально-виховна, культурно-масова.

  Враховувалися переваги підлітків до різних видів спорту з урахуванням індивідуальних особливостей. Як з'ясувалося, це в основному спортивні ігри, які по своїй психологічній структурі найбільш складні види спорту, оскільки вони засновані на колективності дій гравців, на необхідності вирішувати спортивні завдання не поодинці, а узгоджено з іншими граючими. У цих видах спорту потрібна швидкість і точність зорового сприйняття пов'язаних з ходом гри об'єктів, здатність координувати свої дії з діями інших гравців, а також такі соціально важливі психологічні якості особистості, як почуття колективізму, дисциплінованість, моральноволевие якості. Все це робить цю групу фізичних вправ найбільш важливою для розвитку позитивних сторін особистості людини.

  Також важливе значення має включення в заняття з підлітками групи соціального ризику легкоатлетичних вправ, так як ця група рухової активності вимагає від підлітка прояву вольових зусиль, підвищується рівень функціональних можливостей, внаслідок цього зменшується схильність до прояву тривоги і депресії.

  Таблиця 2

  № Тест Х ± т Р

  п = 37 п = 42

  1 Тест Айзенка: Екстраверсія початок кінець 18.19 ± 0.73 16.03 ± 0.88 Р < 0.05 14.90 ± 0.74 15.31 ± 0.68 Р > 0.05 < 0.05 > 0.05

  Нейротизм початок кінець 17.49 ± 0.73 15.03 ± 0.58 Р < 0.05 14.60 ± 0.82 14.90 ± 0.65 Р > 0.05 < 0.05 > 0.05

  2 Тест Розенцвейга (Агресивність): початок кінець 13.59 ± 0.31 11.24 ± 0.30 Р < 0.05 10.64 ± 0.31 10.45 ± 0.37 Р > 0.05 < 0.05 > 0.05

  3 Опитувальник Спілбергера (дослідження тривожності): Ситуаційна тривожність початок кінець 2.83 ± 0.09 2.45 ± 0.08 Р < 0.05 2.63 ± 0.09 2.45 ± 0.09 Р < 0.05 > 0.05 > 0.05

  Особистісна тривожність початок кінець 3.15 ± 0.07 2.64 ± 0.07 Р < 0.05 2.80 ± 0.11 2.60 ± 0.08 Р < 0.05 < 0.05 > 0.05

  4 Психічна стійкість (Анкета-«прогноз»): початок кінець 4.65 ± 0.30 5.84 ± 0.17 Р < 0.05 6.52 ± 0.22 6.64 ± 0.15 Р > 0.05 < 0.05 < 0.05

  Сприятливий вплив на зниження психічної напруженості надають вправи на дихання, розтягування.

  Для підтвердження ефективності розроблених засобів і методів психолого-педагогічної корекції антисоціальних проявів у підлітків нами було проведено порівняльний аналіз отриманих даних в обох групах.

  В результаті аналізу психоемоційного стану піддослідних виявлено позитивні зміни в наступних показниках (табл. 2).

  Так, значимі зміни відбулися в контрольній групі: значне зниження рівня агресивності, особистісної тривожності, психічної стійкості (Р < 0.05).

  Порівняльний аналіз показників двох груп свідчить про відсутність міжгрупових відмінностей практично по всіма показниками за винятком ситуаційної тривожності і психічної стійкості з достовірністю (Р > 0.05). Наявність даних змін свідчить про позитивний зміні психоемоційного стану підлітків з антисоціальними проявами в поведінці.

  Анкетне опитування класних керівників виявив підвищення рівня громадської зайнятості в наступних напрямках:

  - позитивне ставлення до навчальної діяльності підвищився на 20.6% (рис. 1);

  - позитивне ставлення до виховних заходів, що проводяться як усередині школи, так і в місті, підвищилося з 18.9 до 31.5% (рис. 2);

  - систематичні порушення дисципліни (невідвідування занять, поведінка на заняттях) знизилися з 67.6 до 33.1% (рис. 3);

  - потреба до паління, вживання спиртних напоїв і т.д. знизилася з 45,9 до 23% (рис. 4);

  - кількість підлітків, які постійно конфліктують з однолітками і педагогами, знизилося з 29.73 до 5.6% (рис. 5).

  Аналіз навчальної документації дозволив виявити збільшення кількості позитивних оцінок (4 і 5) з основних дисциплін у підлітків експериментальної групи, що підвищило якісну успішність в порівнянні з попереднім періодом з 23 до 42.6% (рис. 6).

  Значні позитивні зміни дозволяють говорити про зміну соціального статусу підлітків, віднесених нами до антисоціальної групі як всередині школи в стосунках з педагогами, так і поза нею в стосунках з однолітками та батьками.

  %

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  60.30

  52.40

  _____________ 2Q.60

  0

  початок | кінець (n = 37)

  початок кінець (n = 42)

  Мал. 1. Позитивне ставлення до навчання

  33.1

  Про Про

  кінець

  (П = 37)

  початку кінець (n = 42)

  Мал. 3. Порушення дисципліни, пропуски занять

  %

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  %

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  71.4

  69.3

  31.5

  18.9

  кінець

  (N = 37)

  кінець

  (N = 42)

  Мал. 2. Позитивне ставлення до виховних заходів

  45.9

  30.7

  23

  7.1

  початок кінець (n = 37)

  початок кінець (n = 42)

  Мал. 4. Негативні інтереси і потреби

  %

  35

  30

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  29.7

  .2 .3 00 н 5

  1 + 1 1-1

  початок | кінець (n = 37) початок | кінець (n = 42)

  Мал. 5. Конфлікти між учнями і викладачами

  Також були відзначені значні зміни в показниках фізичної підготовленості (табл. 3).

  Так, в групі підлітків з антисоціальними відхиленнями зросли показники в тестах на визначення сили, швидкісних якостей витривалості з достовірністю (Р < 0.05) і відсутність значущих змін в показниках визначення гнучкості (табл. 1).

  Аналіз міжгрупових відмінностей показав значне поліпшення результатів у групі підлітків з антисоціальними відхиленнями в силових якостях, витривалості, швидкості по відношенню до групи благополучних дітей з достовірністю (Р < 0.05) (табл. 1).

  В результаті комплексного вивчення даних, отриманих в ході педагогічного експерименту, були виявлені позитивні зміни у навчальній та громадській діяльності, відзначені значні зміни в психоемоційному стані, виявлено збільшення в результатах тестування на визначення рівня розвитку фізичних якостей. Отримані дані свідчать про позитивний вплив комплексу запропонованих нами засобів і методів спрямованого педагогічного впливу на підлітків з антисоціальними відхиленнями в поведінці.

  Таким чином, можна стверджувати, що спрямований вплив засобів фізичної

  Таблиця 3

  № Тест Х ± т Р

  (П = 37) (n = 42)

  1 Біг 30 м, з:

  - початок 5.45 ± 0.07 5.62 ± 0.06 > 0.05

  - кінець 5.09 ± 0.05 5.33 ± 0.05 < 0.05

  Р < 0.05 Р < 0.05

  3 Стрибок у довжину з місця, см:

  - початок 183.81 ± 2.74 166.31 ± 2.57 < 0.05

  - кінець 198.43 ± 2.50 184.60 ± 2.01 < 0.05

  Р < 0.05 Р < 0.05

  5 Підтягування на перекладині, к-ть разів:

  - початок 8.32 ± 0.91 6.14 ± 0.70 > 0.05

  - кінець 12.70 ± 0.79 8.40 ± 0.79 < 0.05

  Р < 0.05 Р > 0.05

  6 Біг 1000 м, з:

  - початок 294.57 ± 5.45 283.41 ± 3.98 < 0.05

  - кінець 261.86 ± 3.01 278.07 ± 5.28 < 0.05

  Р < 0.05 Р > 0.05

  7 Човниковий біг 4x10, з:

  - початок 8.84 ± 0.10 8.87 ± 0.09 < 0.05

  - кінець 8.62 ± 0.06 8.39 ± 0.05 > 0.05

  Р < 0.05 Р < 0.05

  8 Нахил тулуба з положення сивий, см:

  - початок 5.73 ± 1.05 1.35 ± 0.66 < 0.05

  - кінець 6.05 ± 0.93 3.67 ± 0.70 < 0.05

  Р > 0.05 Р > 0.05

  культури і спорту (спортивні ігри) в поєднанні з методами психологічної корекції особистості підлітка (тренінг особистісного зростання підлітка) позитивно вплинуло на преодоле-

  ня антисоціальних відхилень у поведінці, корекції психоемоційного та фізичного стану.

  Надійшла до редакції 26.12.2006

  література

  1. Бакаєва О.О. Система профілактики правопорушень неповнолітніх. М., 2004.

  2. гонево А.Д. та ін. Основи корекційної педагогіки. 3-е изд. М., 2004.

  3. Арифова Є.К. Роль сім'ї у попередженні асоціальної і антисоціальної поведінки учнів // Спорт для всіх і профілактика правопорушень: I Всесоюз. наук.-практ. конф. М., 1991.

  4. Карпець І.І. Важке щастя. М., 1988.

  5. Кон І.О. Відкриття «Я». WL, 1978.

  6. Максимова Н.Ю. Діагностика та корекція поведінки важких підлітків // Зап. психол. 1988. № 3.

  7. рвані А.А. Характерологічні особливості підлітків-делинквентов // Там же. 1981. № 3.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити