У даній роботі розглянута проблема негативного впливу неіонізуючого електромагнітного випромінювання (ЕМІ) на здоров'я організму людини. На підставі літературного огляду і досліджень в сфері використання ЕМІ зроблена систематизація наслідків дії негативного фактора електромагнітного випромінювання на кожну з систем організму. Проведений серед офісних працівників, викладачів вузів і студентів опитування дозволило отримати інформацію про частоту і тривалості користування даних категорій осіб мобільним телефоном і комп'ютерною технікою, а також про зміну фізичного і психологічного самопочуття під час тривалої роботи з ПК. Визначено найбільш поширені дискомфортні фізичні і психологічні відчуття при тривалій роботі з комп'ютерним обладнанням. Надано рекомендації щодо захисту від електромагнітного випромінювання.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Березненко С.М., Дячок Т.Н., Решетняк М.В.


ANALYSIS OF INFLUENCE OF NON-IONIZING RADIATION ON SYSTEMS OF HUMAN BODIES

In this work the problem of the non-ionizing electromagnetic radiation (EMR) negative influence on the health of human body is considered. Based on the literature review and research in the field of EMR using, the effects of the negative factor electromagnetic radiation on each of body systems are systematized. A survey conducted among office workers, university professors and students provided information on the frequency and duration of these categories persons use of mobile phones and computer equipment, as well as changes in their physical and psychological well-being during a long work with a PC. The most widespread uncomfortable physical and psychological sensations following a long work with the computer equipment are determined. Recommendations for protection against electromagnetic radiation are provided.


Область наук:
 • Медичні технології
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Вісник Херсонського національного технічного університету
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ВПЛИВУ неіонізуючого випромінювання НА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ВПЛИВУ неіонізуючого випромінювання НА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ»

  ?УДК 614.8.086.54:611

  С.М. Березненко, Т.М. Дячок, М.В. РЕШЕТНЯК

  Кшвській нащональній унiверситет технологiй та дизайну

  АНАЛ1З Вплив НЕ1ОН1ЗУЮЧОГО ВІПРОМ1НЮВАННЯ НА СИСТЕМИ

  ОРГАН1В ЛЮДИНИ

  У данш роботi Розглянуто проблему негативного впліву негошзуючого електромагнгтного віпромтювання (ЕМВ) на здоровий 'я організму людини. На основi лiтературного Огляду та до ^ джень в сферi! Застосування ЕМВ здтснено сістематізацiю на ^ ДЮВ ді негативного фактору -електромагттного віпромiнювання - на шкірні з систем оргатзму людини. Проведення среди офiсніх nрацiвнікiв, вікладачiв вузiв та студентiв опитування дозволило отріматі тформащю про частоту i трівалiсть Користування визначених категорш ЗАБ мобшьнім телефоном та комп'ютерною техткою, а такоже про змті фiзичних та псіхологiчного самопочуття тд годину трівалог роботи з ПК. Визначили найбшьш пошіреш діскомфортш фiзічнi та псіхологiчнi вiдчуття при трівалт роботi з комп'ютерним обладнанням. Представлено рекомендації относительно захисту вiд електромагттного віпромтювання.

  Ключовi слова: електромагнiтне віпромтювання, системи оргатв людини, здоровий 'я, екранування.

  С.Н. Березненко, Т.Н. Дячок, М.В. РЕШЕТНЯК

  Київський Національний університет технологій та дизайну

  АНАЛІЗ ВПЛИВУ неіонізуючого випромінювання НА СИСТЕМИ ОРГАНІВ

  ЛЮДИНИ

  У даній роботі розглянута проблема негативного впливу неіонізуючого електромагнітного випромінювання (ЕМІ) на здоров'я організму людини. На підставі літературного огляду і досліджень в сфері використання ЕМІ зроблена систематизація наслідків дії негативного фактора - електромагнітного випромінювання - на кожну з систем організму. Проведений серед офісних працівників, викладачів вузів і студентів опитування дозволило отримати інформацію про частоту і тривалості користування даних категорій осіб мобільним телефоном і комп'ютерною технікою, а також про зміну фізичного і психологічного самопочуття під час тривалої роботи з ПК. Визначено найбільш поширені дискомфортні фізичні і психологічні відчуття при тривалій роботі з комп'ютерним обладнанням. Надано рекомендації щодо захисту від електромагнітного випромінювання.

  Ключові слова: електромагнітне випромінювання, системи органів людини, здоров'я, екранування.

  S.M. BEREZNENKO, Т.М. DYACHOK, M.V. RESHETNYAK

  Kyiv National University of Technology and Design

  ANALYSIS OF INFLUENCE OF NON-IONIZING RADIATION ON SYSTEMS

  OF HUMAN BODIES

  In this work the problem of the non-ionizing electromagnetic radiation (EMR) negative influence on the health of human body is considered. Based on the literature review and research in the _ field of EMR using, the effects of the negative factor - electromagnetic radiation - on each of body systems are systematized. A survey conducted among office workers, university professors and students provided information on the frequency and duration of these categories persons use of mobile phones and computer equipment, as well as changes in their physical and psychological well-being during a long work with a PC. The most widespread uncomfortable physical and psychological sensations following a long work with the computer equipment are determined. Recommendations for protection against electromagnetic radiation are provided.

  Keywords: electromagnetic radiation, systems of human bodies, health, shielding.

  постановка проблеми

  Ми живемо в час високого р1вня розвитку технологш, оточеш з ycix бошв безл1ччю Електрон прілад1в, яш, Безумовно, що не лишь полегшують життя, а й вщкрівають перед людством безмежш горизонти Нових можливий.

  Альо в останш роки постшно збшьшуеться шльшсть дослщжень, что сввдчать про негативний Вплив електромагштного віпромiнювання на розвиток захворювань серцево-судинно !, опорно-рухово !, репродуктивно !, покрівно !, ендокрінно! та iнших систем органiзму людини.

  Аналiз останнiх дослiдження i публжацш

  Електромагнiтне поле (ЄМП) - це особлива форма матері, яка утворюеться Завдяк електромагнiтному віпромiнюванню. Електромагнiтне віпромiнювання (ЕМВ) - це взаємопов'язане коливання електричного та магнiтного полiв. Розповсюдження віпромiнювання здiйснюеться с помощью електромагштніх хвиля [1]. Фiзічнi причини юнування даного явіща пов'язаш з тім, что електромагштне поле, Пожалуйста змiнюеться у часi, народжуе магнiтне поле, а змшне магнiтне поле - Віхрова електричне поле. Створенi при цьом електромагштш хвілi iснують Незалежності вiд джерела [2].

  Вiдомо, что тшо людини складаеться НЕ лишь з атомiв та молекул, а травні ще одну складових -власне електромагштне поле, Пожалуйста е Джерелом шформаці для всiх живих органiзмiв [2]. На протязi тісячолі' це полі не зазнаватися значний ЗМШ. Его Вплив на рiзнi жіттевi функцiю! рiзноманiтніх живих органiзмiв залишавсь стабiл'нім.

  Однако, iз розвитку людства електромагнiтній фон на планет почав рiзко зростаті за рахунок штучних техногенних джерел: лiнiй повіряніх передач, побутових електропріладiв, лiнiй передач мобшьного та радюзв'язку ТОЩО. Вініклі Термiн «електромагштне забруднення» та «електромагштній зміг».

  Сейчас годину буд'-яка загал'новізнана теорiя механiзм бiологiчно! ді електромагнiтніх полiв як природного, так i техногенного походження на ж ^ органiзму вiдсутня. Однiею з основних причин тако! ситуацiя! е, что потужт штучнi електромагнiтнi поля юнують лишь калька десятків рошв. Ц'ого годині недостатньо для досконального Вивчення! Х впліву на бюлопчш об'єкті. Хоча сам факт негативно! ді ЕМВ встановлений беззаперечна [3-5].

  Втручання стороннiх ЄМП, рiзних за штенсівшстю та основном бiл'ш потужного за власнi поля органiв, створюе небезпечш умови для Всього оргашзму та может навiт' перебудовуваті внутршш бiохiмiчнi процеси на клiтінному рiвнi. На органiзму людини вплівають рiзнi види віпромiнювання: гамма i рентгешвське віпромiнювання пронізують его, віклікаючі пошкодження тканин, бачимо свiтло віклікае Зорова ввдчуття в оцi, iнфрачервоне віпромiнювання, падаючі на тiло людини, на ^ ває его, а радiохвілi i електромагштш коливання низьких частот людським оргашзмом i зовсiм НЕ вiдчувают'ся.

  Трівалій та регулярний Вплив агресивного штучного ЕМВ віклікае вімiрюване пригнiчення, негативно змiну енергi! бiополя людини. Додатковi дослiдження вказують на зв'язок мiж електромагнiтнім забруднення та багатьма проблемами зi здоров'ям: вiд Втома до бшьш серйозно захворювань. Такоже вщомо, что ЕМВ вплівае на думки людини та !! поведiнку, при цьом суттево вплівае на псіхолопчній та нервово стан людини в цшому. Ряд СУЧАСНИХ вчених та дослщнішв вважаю, что деяк1 захворювання органiв та систем ма ють мюце сортаменту з причини патологiчного впліву потужного електромагнiтного фону.

  При цьом сторонш ЄМП вплівають на процеси управлшня та взаємозв'язку мiж системами оргашв, клiтінамі та молекулами, провокують змші бiологiчного ритму, вікрівлення нормального шформацшного рiвня в системах оргашзму людини. Особливо при цьом страждае головний мозок, будь-який негативний Вплив на него может спричинитися загальне зниженя iмунiтету, розвиток нервово-псіхiчніх, серцево-судинна, репродукцiйніх, онкологiчніх захворювань [6]. схема 1.

  На особливо Рамус заслуговуе тотальне Поширення мобiл'ніх телефошв. Сучасний стiл'ніковій зв'язок знаходиться у межах вщ 450 МГц до 1,9 ГГц. Вщомо, что при трівалому вікорістаннi для розмов мобшьній телефон здатно нагрiті мозок людини на температуру до 100С, тобто спричинитися локальних пере ^ вання. Нагрiвання вiдбувает'ся з причини поглінання тканинами мозком енергi! електромагштного поля.

  Прікладаючі до вуха мобiл'ній телефон, людина пiдносіт' вбудований у него радюпередавач до головного мозком. Радюпередавач дiе в радiусi 35-40 см, тобто мозок зграї Частина цього передавача, беручи активну участь у формуванш сигналу. Це загрожуе розвитку нейродегенеративних процесiв, захворювань центрально! нервово! системи, особливо у дитячому вщ [7-10].

  Ще у 1995-1996 роках велика шльшсть корістувачiв мобiл'ніх телефошв в Швеції та Норвегi! ' Почаїв скаржітісь на головний бiл', погане самопочуття, дедалi важчу концентрацiю уваги, ввдчуття спеку на Деяк донках шк1рі та стан гiперчутлівостi до електромагштніх полiв [11].

  При опітуванш групи працюючих, ЯК-1 на робочому мющ пiддают'ся постiйному впліву СВЧ-віпромiнювання Виявлено наступнi результати: простудш захворювання зустрiчают'ся у 3,6 разiв частiше, алергiчній рінiт - у 1,2 рази, головш болi - часпше у 1,5 рази, Порушення органiв зору -частiше в 1,3 рази, проблеми з боку опорно-рухово! системи - вищє у 2,3 рази, шлунково-кишково тракту - у 2 рази (у порiвняннi з контрольною групою, яка НЕ ​​шддаеться хрошчному впліву СВЧ).

  Функцюнальш розладі серцево-судінно1 'системи вiдмiчалісь частiше у 1,2 рази. Такоже у 2,7 рази часпше BIAMI4eHI були змiни у щітовіднш залозi [12].

  У джерелi [13] наведеш результати Анкетування групи студенпв, ЯК-1 показали, что 80% опітаніх ввдчувають погiршення самопочуття при трівалш роботi за комп'ютером. 50% з них скаржаться на комплекс сімптомiв: Втома, сонлівють, бiль в очах; 20% - лишь на бшь в очах; 11% ввдчувають лишь сонлівють, слабк1сть та роздратованiсть.

  Мета дослвдження

  Метою дано1 роботи е сістематізацiя iнформацii про негатівнi наслщкі дii електромагнiтного віпромiнювання на рiзнi системи органiв людини, а такоже Отримання актуально1 iнформацii про частоту i трівалють Користування визначених категорш ЗАБ (офiсніх працiвнікiв, вікладачiв вузiв, студентiв, ЯК-1 Працюють) Мобiльна телефоном та комп'ютерною технiки , а такоже про змші фiзичних та псіхолопчного самопочуття пiд час трівало1 'роботи з ПК.

  Викладення основного MaTepia4y дослiдження

  Як вiдомо, на сьогодшшнш день вiдсутня будь-яка загальновізнана теорiя механiзм бiологiчного впліву електромагнiтніх полiв на органiзму людини. Альо з рiзних джерел неупинно поступають новi Відомості про захворювання та негатівш наслiдки, спрічіненi дiею ЄМП.

  На основi ціх вiдомостей здiйснення сістематізацш наслiдкiв дii негативного фактору -електромагттного віпромiнювання - на шкірні з систем органiзму людини (рис. 1). Такоже на схемi вказано загальш рекомендацii относительно профiлактікі та захисту вiд шкодливого впліву ЕМВ.

  Серіево- 1иунна Трав на Діхаяьна Олорш- ШЖШШ; Нервова ЕШВЕЖК; покривши на

  судинна Рухів S8 тивна VvWWv

  HI

  Епектроіапнтне віщюишювзннж

  II !

  Б Про Л1 Е облаем!

  тенденцй до функщональ них ш

  СНСГЕМН.

  ораднкардя. днстошя

  ЩдЕнщення:

  гал'косп Пр 0 СТУДТГЕД

  . алерггчнкк.

  рННШЕ.

  Порушення

  Т&ШЗ ТОВ bBHV.

  дрігтчення "

  Т-

  лшфовдтЕ

  Розладн

  ШЛуНКОЕО-ЕНШХОЕОГО тракту

  П1ДЕШЦ&ння

  sip ог1дност1 троянд

  днхал'ннх.

  ГППЯЯЛВ,

  а-стматн-ч н їх

  ГЦзенщйння: частота

  опорно-рухового апарату

  3 01ЛЬШ еяня юлькосп

  ал р = н ал шу Е

  Ер Про І. акгкЕащя зг ортання

  KpOBl. Ш1НН Е

  ЩНТОЕНДНШ

  |зал 03t. зишн

  Е

  г ормональш н снстеш.

  до нц ентр аці

  гол

  01ЛЬ.

  рОЗДраХОЕШ!

  троянд. Порушення

  сну, поггршення концентр anii уБагн. рОЗЕІТОК

  проца-сш.

  ЦНС.

  Порушення OiopHTitV

  Функщональ

  Ht Ш1НІ

  репродукгнЕ hoi снегеаш. Ер про джеш калщтва плоду.

  П0Т9НЦШН9

  вир про Джетта "г енотнпу

  Перегртвакн я шьарннх

  ПОЬр 0Б1Е. Порушеннях ТЕПЛОПРОМ ОЕ1Д

  HOCTI.

  телтературн. Порушення npOHHEHOCTt

  меноран для

  tOHtE

  кал'дано

  Екранування прімтщеньг вікорнстання екрануючих фгрб. стаж, шибок, ткашшг использование одягу, головннх уборш, посильно! Бішной. штор, ям бікона s екрануючих тканин

  Мал. 1. Сістематізащя наслiдкiв дл негативного фактору - електромагттного віпромтювання -

  на шкірні з систем оргатзму людини

  Як можна Побачити, електромагштне віпромiнювання провокуе розвиток веліко1 'юлькосп хвороб, уражаючі шкірних з систем оргашзму. Особливо негативно е Вплив ЕМВ на iмунну систему, Аджея при Ураження та ослабленням iмунiтетi активно прогресуе розвиток хвороб шшіх органiв.

  Проведення среди офiсніх пращвнімв, вікладачiв вузiв та студентiв опитування дозволило отріматі iнформацiя про частоту i трівалють Користування визначених категорш ЗАБ мобшьнім телефоном та комп'ютерною техшкою, а такоже про змші фiзичних та псіхологiчного самопочуття тд годину трівало1 'роботи з ПК.

  Опитування респонденлв показало, что лишь 35% з опітаніх ЗАБ корістуються мобшьною Bluetooth-гарштурою для розмов. Такоже стало вдома, что абсолютна бшьшють осiб натіскають кнопку прийому виклику, трімаючі телефон в рущ, а не бiля вуха. Бшьшсть опітаніх (50,87%) постiйно

  носять мобшьній телефон в переднш кішеш шташв, 28,08% - в нагруднш кішеш сорочки, пiджака, пальто i 21,06% - в сумщ або рюкзаку.

  Результату опитування по вопросам трівалосп розмов по мобiл'ному телефону та Користування мобшьнімі Додатками ^ гри, соцмереж1 ТОЩО) представленi на рис. 2.

  а). б).

  Мал. 2. Трівалкть розмов по мобшьному телефону (а) та трівалкть Користування Мобiльна

  Додатками (б) в течение дня

  Було визначили, что 71,92% опітаніх ЗАБ корістуються комп'ютером кожен день, 15,78% - 5 ДШВ на тиждень, 12,3% - 1-2 дш на тиждень. При цьом 33,3% з них проводять за комп'ютером 5-8 годин у день, 21,1% - бшьше 8 годин, 22,8% - 1-3 години i 22,8% - до 1 години на день ( рис. 3).

  а). б).

  Мал. 3. Частота Користування комп'ютерною техшкою (а) та трівалкть Користування нею

  в течение дня (б)

  Опитування показало, что тд годину трівало! роботи за комп'ютерним обладнанням абсолютна бшьшють ЗАБ ввдчувае рiзноманiтнi негатівш змші фiзичних та псіхологiчного характеру. Детально це харчування вісвілено на рис. 4 i 5.

  Мал. 4. Діскомфортш фiзічнi ввдчуття при трівалш робою з ПК

  змші роздратов

  Мал. 5. Негатівш змiни псіхологiчного характеру шд час трівалоТ роботи з ПК

  Такоже опитування показало, что 68,42% ЗАБ кожен день корістуються побутовими Електроприлад, такими як мжрохвільова пiч, телевiзор, фен, праска ТОЩО.

  Висновки

  Захист населення вщ негативного впліву ЕМВ е важлівім i актуальним. Досягнення ще! мети можливо за рахунок использование спещальніх екранiв у виглядi металевих суцшьніх або перфорованій щітiв, сiток, плiвок, спецiал'ніх фарб, а такоже багатошаровіх пакепв матерiалiв, здатно вiдбіваті ЕМВ, або поглінаті та розсшваті его.

  Шдвіщена увага до проблеми електромагштного забруднення навколишнього середовища віклікана масштабшстю даного аспекту. Тому Постав питання в необхiдностi розробки модіфiкованіх текстильних матерiалiв з просоченням наночастінкамі срiбла та iнших металiв, ЯК-1 по сво! Й пріродi здатнi поглінаті, вщбіваті та розсiюваті хвілi ЕМВ. Такоже ефективного может буті использование вуглецевіх компоненпв з скроню частко поглінання i вiдбіванія шкодливого віпромiнюванія; Надання тканини з Вже iснуючімі бар'ернімі властівостямі полiфункцiонал'ніх властівостей для захисту вщ ЕМВ.

  Список вікорістано'1 л ^ ературі

  1. Яворський Б. М. Довщнік з фiзікі: для iнженерiв та студенпв Вищих Навчальних закладiв / Б.

  М. Яворський, А. А. Детлаф, А. К. Лебедєв. - Т .: Навчальна книга-Богдан, 2005. - 1034 з.

  2. Миколаїв С. Д., Сильченко Е. В. Захист людини від електромагнітного випромінювання за допомогою

  тканин // Вісник технологічного університету. - 2015. - Т. 18, № 15 - с. 161-166.

  3. Тихонов М. Н., Довгуша В. В., Довгуша Л. В. Механізм впливу природних і техногенних електромагнітних полів на безпеку життєдіяльності // Аналіз ризику здоров'ю. - 2014.

  - № 4 - с. 85-100.

  4. Чижевський А. Л. Космiчній пульс життя / А. Л. Чижевський. - М .: Думка, 1995. - 768 с.

  5. Тихонов М. Н., Довгуша В. В. Електромагнітна безпека: осягнення реальності // Екологічні системи та прилади. - 1999. - №4. - с. 43-55.

  6. Слукін В. М. Техногенні електромагнітні випромінювання як чинник екології населених просторів // Академічний вісник УралНІІпроект РААБН. - 2010. - №4 - з. 120-124.

  7. Одинаев Ф. І., Одинаев Ш. Ф., Шафієв Ш. І., Шутова С. В. Електромагнітні випромінювання і здоров'я людини // Вісник Тамбовського університету. - 2015. - Т. 20, № 6 - с. 1714-1717.

  8. Бабішена Л. Л. Оцшка адаптацп студеіпв до електромагштного середовища // Бюмедіцінська iнженерiя та електрошком. - 2014. - № 3 (7). - с. 37-41.

  9. Горохів Є.Б., Ляпкало А.А. Електромагнітні поля на робочих місцях фахівців підприємств стільникового зв'язку // Вісник нових медичних технологій. - 2014. - №1. - с. 143-146.

  10. Овсянніков В. А. Мікрохвильове радіовипромінювання - сучасна загроза життю людства // Відеонаука. - 2017. - №2 (6). - с. 1-14.

  11. Жаворонков Л. П., Петін В. Г. Вплив електромагнітних випромінювань стільникових телефонів на здоров'я // Радіація і ризик. - 2016. - Т. 25, №2 - с. 43-56.

  12. Сердюк В. С., Бакіко Е. В., Зуєва О. М., Коньшин Д. В. Вплив електромагнітних випромінювань надвисокої частоти на здоров'я працюючих // Омський науковий вісник. - 2012. - № 1 (107).

  - с. 306-308.

  13. Сєдов Д. С., Махіна В. І., Іванченко М. М. Вплив електромагнітного випромінювання, що створюється персональним комп'ютером, на здоров'я людини // Bulletin of Medical Internet Conferences / - 2012. - №2 (11). - с. 920-922.


  Ключові слова: ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ / ELECTROMAGNETIC RADIATION / СИСТЕМИ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ / ЗДОРОВ'Я / HEALTH / ЕКРАНУВАННЯ / SHIELDING / SYSTEMS OF HUMAN BODIES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити