В даний час перед виробниками кормів і продуктів тваринництва стоять наступні питання більш детальна інформація про потреби в поживних речовинах для різних видів тварин; підвищена потреба в науково обґрунтованих кормових добавках; збільшення потреби у високоякісному і недорогому білку тваринного походження. Основною вимогою до комбікормів є фізіологічна повноцінність (харчові потреби в основних поживних речовинах, забезпечення високої швидкості росту, виживання), але мало уваги приділяється зміні складу мікробіоценозу кишечника, бере участь в продукції важливих речовин, які є фізичним, хімічним, імунологічних бар'єром. Саме з цією метою і проводилася робота з вивчення впливу сучасних недорогих доступних джерел протеїну на мікрофлору кишечника осетрових. Дослідження проводилися в 2018 р в умовах УЗВ ПНИЛ «Розведення цінних порід осетрових» ФГБОУ ВО Волгоградський ГАУ. Мета досліджень: встановлення можливості зниження вмісту рибного борошна в комбікормах для молоді осетрових за рахунок введення білкового концентрату, що містить в складі соєвий білок і білок м'ясної пташиної борошна, і визначення його впливу на мікробіоту кишечника. Завдання досліджень: 1) визначити оптимальну дозу введення білкового концентрату (Що містить в складі соєвий білок і білок м'ясної пташиної борошна) в продукційний комбікорм для молоді ленського осетра; 2) вивчити вплив білкового концентрату на мікрофлору кишечника випробовуваних особин; 3) визначити взаємозв'язок приростів і вгодованості молоді ленського осетра зі складом мікробіоти кишечника, при введенні в раціон білкового концентрату. Таким чином, за даними проведених експериментів було науково обґрунтовано позитивний вплив введення білкового концентрату в осетрові комбікорми для молоді на мікрофлору кишечника, а також прирости і вгодованість. В цілому, робота проводилася з метою випробування сучасних недорогих доступних джерел протеїну здатних знизити споживання рибної муки. Мета всебічного дослідження введення в раціон білкового концентрату визначення можливості максимально замінити рибну муку. Якщо замінити імпортний комбікорм наш доведеться на 30% дешевше за такого ж змісті білків і жирних кислот.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Ранделін Дмитро Олександрович, Новокщенова Анна Іванівна, Морозова Олена Анатоліївна, Ельебярі Мохсен А.М..


ANALYSIS OF PROTEIN CONCENTRATE EFFECT ON INTESTINAL MICROBIOTA OF JUVENILE SIBERIAN STURGEON IN RECIRCULATION AQUACULTURE SYSTEM

Currently, the producers of animal feeds and products face the following issues: more detailed information about nutrient requirements for different animal species; increased need for science-based feed supplements; increasing need for high-quality and inexpensive protein of animal origin. The main requirements formula feed is physiological value; nutritional needs for basic nutrients ensuring high growth rate, survival, but little attention is paid to changing the composition of the intestinal microbiocenosis involved in the production of important substances that are physical, chemical and immunological barriers. It is for this purpose, the research was carried out to study the influence of modern inexpensive available sources of protein on the intestinal microflora of sturgeon. The studies were conducted in 2018 in the recirculation aquaculture system of the research laboratory "Breeding of valuable sturgeon species" at the Volgograd State Agricultural University. The research goal was to reveal the possibility of reducing the content of fish meal in formula feeds for juvenile sturgeon by introducing protein concentrate (Containing soybean protein and poultry meat protein meal) and determine its effects on the intestinal microbiota. The research objectives were as following: 1) to determine the optimal amount of protein concentrate input (containing soybean protein and protein of poultry meat meal) in the production formula feed for juvenile Siberian sturgeon; 2) to study the effect of protein concentrate on the intestinal microflora of the tested individuals; 3) to determine the relationship of weight gain and fatness of juvenile Siberian sturgeon and the composition of intestinal microbiota when the protein concentrate is added to the diet. According to the conducted experiments, the positive effect of protein concentrate addition to juvenile sturgeon formula feeds on the intestinal microflora and on weight gains and fatness was scientifically substantiated. In general, the research was carried out to test the modern affordable sources of protein that may reduce fish meal consumption. The goal of the comprehensive study of the introduction of protein concentrate into the diet was to determine the possibility of substituting fish meal as much as possible. The substitution of imported formula feed would be by 30% less expensive with the same content of proteins and fatty acids.


Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вісник Алтайського державного аграрного університету


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ВПЛИВУ БІЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТУ НА мікробіоти КИШКІВНИКА молодих Ленський осетер В УМОВАХ УЗВ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ВПЛИВУ БІЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТУ НА мікробіоти КИШКІВНИКА молодих Ленський осетер В УМОВАХ УЗВ»

  ?3. Єременко Р.Ф., Ковальов С.В., Мало-Штан Л.Н., Ковальов В.М. Екстракт з трави люцерни посівної (Medicago sativa L.) перспективний коректор білкового обміну // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2014. - С. 138-142.

  4. Третьяков Н.Н., Карнаухова Т.В., Панич-кін Л.А. Практикум з фізіології рослин. - М., 1990. - 271 с.

  5. Шеїн А.А., Прокоп'єв І.А., Філіппова Г.В., Журавська А.Н. Вплив техногенного забруднення на вміст фотосинтетичних пігментів і флавоноїдів Matricaria Chamomila (Asteraceae) // Рослинні ресурси. - 2014 (2). - С. 235-241.

  6. Hunter, F.E., Gebicki, J.M., Hoffstein, P.E., Weinstein, J., Scott, A. (1963). Swelling and lysis of rat liver mitochondria induced by ferrous ions. J. Biol. Chem. 238: 828-835.

  7. Кондрахін І.П. Методи ветеринарної клінічної лабораторної діагностики. - М .: Колос, 2004. - 520 с.

  8. Кислинская А.І., Калиниченко Г.І. Оцінка природної резистентний організму свиней великої білої породи угорської селекції в період адаптації // Сучасні тенденції та технологічні інновації в свинарстві: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. - Гірки, 2012. -С. 78-83.

  References

  1. Sheudzhen A.Kh., Onishchenko L.M., Khurum Kh.D. Lyutserna. - Maykop: OAO Poligrafizdat «Ady-geya», 2007. - 226 s.

  2. Tarkovskiy M.I. Lyutserna. - M .: Kolos, 1974. -240 s.

  3. Yeremenko R.F. Ekstrakt iz travy lyutserny po-sevnoy (Medicago sativa L.) perspektivnyy korrektor belkovogo obmena / R.F. Yeremenko, S.V.Kovalev, L.N. Maloshtan, V.N. Kovalev // Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. -2014. - S. 138-142.

  4. Tretyakov N.N., Karnaukhova T.V., Panich-kin L.A. Praktikum po fiziologii rasteniy. - M., 1990. -271 s.

  5. Shein A.A. Vliyanie tekhnogennogo zagrya-zneniya na soderzhanie fotosinteticheskikh pigmen-tov i flavonoidov Matricaria Chamomila (Asteraceae) / A.A. Shein, I.A. Prokopev, G.V. Filippova, A.N. Zhuravskaya // Rastitelnye resursy. - 2014. -No. 2. - S. 235-241.

  6. Hunter, F.E., Gebicki, J.M., Hoffstein, P.E., Weinstein, J., Scott, A. (1963). Swelling and lysis of rat liver mitochondria induced by ferrous ions. J. Biol. Chem. 238: 828-835.

  7. Kondrakhin I.P. Metody veterinarnoy klinich-eskoy laboratornoy diagnostiki. - M., Kolos, 2004. -520 s.

  8. Kislinskaya A.I., Kalinichenko G.I. Otsenka estestvennoy rezistentosti organizma sviney krupnoy beloy porody vengerskoy selektsii v period adaptatsii: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Sovremennye tendentsii i tekhnologicheskie innovatsii v svinovodstve. - Gorki, 2012. - S. 78-83.

  Дослідження виконано в рамках проекту 0376-2019-0003 АААА-А17-117020110056-0 «Фундаментальні та прикладні аспекти вивчення різноманітності рослинного світу Північної і Центральної Якутії».

  + + +

  УДК 639.3.043 Д.А. Ранделін, А.І. Новокщенова, Е.А. Морозова, Мохсен А.М.Я. Ельебярі D.A. Randelin, A.I. Novokshchenova, Ye.A. Morozova, Mohsen A.M.Ya. Elebiary

  АНАЛІЗ ВПЛИВУ БІЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТУ НА мікробіоти КИШКІВНИКА молодих Ленський осетер В УМОВАХ УЗВ

  ANALYSIS OF PROTEIN CONCENTRATE EFFECT ON INTESTINAL MICROBIOTA OF JUVENILE SIBERIAN STURGEON IN RECIRCULATION AQUACULTURE SYSTEM

  Ключові слова: продукційний комбікорм, лен- Keywords: production formula feed, Siberian sturgeon ський осетер, мікробіота кишечника, білковий концен- (Acipenser baerii), intestinal microbiota, protein concentrate, витрат, рибне борошно в складі комбікорму осетрових. fish meal as part of sturgeon feed.

  В даний час перед виробниками кормів і продуктів тваринництва стоять наступні питання -більш детальна інформація про потреби в поживних речовинах для різних видів тварин; підвищена потреба в науково обґрунтованих кормових добавках; збільшення потреби у високоякісному і недорогому білку тваринного походження. Основною вимогою до комбікормів є фізіологічна повноцінність (харчові потреби в основних поживних речовинах, забезпечення високої швидкості росту, виживання), але мало уваги приділяється зміні складу мікробіоценозу кишечника, бере участь в продукції важливих речовин, які є фізичним, хімічним, імунологічних бар'єром. Саме з цією метою і проводилася робота з вивчення впливу сучасних недорогих доступних джерел протеїну на мікрофлору кишечника осетрових. Дослідження проводилися в 2018 р в умовах УЗВ ПНИЛ «Розведення цінних порід осетрових» ФГБОУ ВО Волгоградський ГАУ. Мета досліджень: встановлення можливості зниження вмісту рибного борошна в комбікормах для молоді осетрових за рахунок введення білкового концентрату, що містить в складі соєвий білок і білок м'ясної пташиної борошна, і визначення його впливу на мікро-біоту кишечника. Завдання досліджень: 1) визначити оптимальну дозу введення білкового концентрату (що містить в складі соєвий білок і білок м'ясної пташиної борошна) в продукційний комбікорм для молоді Ленського осетра; 2) вивчити вплив білкового концентрату на мікрофлору кишечника випробовуваних особин; 3) визначити взаємозв'язок приростів і вгодованості молоді Ленського осетра зі складом мікробіоти кишечника, при введенні в раціон білкового концентрату. Таким чином, за даними проведених експериментів було науково обґрунтовано позитивний вплив введення білкового концентрату в осетрові комбікорми для молоді на мікрофлору кишечника, а також прирости і вгодованість. В цілому, робота проводилася з метою випробування сучасних недорогих доступних джерел протеїну здатних знизити споживання рибної муки. Мета всебічного дослідження введення в раціон білкового концентрату - визначення можливості максимально замінити рибну муку. Якщо замінити імпортний комбікорм наш доведеться на 30% дешевше за такого ж змісті білків і жирних кислот.

  Currently, the producers of animal feeds and products face the following issues: more detailed information about nutrient requirements for different animal species; increased need for science-based feed supplements; increasing need for high-quality and inexpensive protein of animal origin. The main requirements formula feed is physiological value; nutritional needs for basic nutrients ensuring high growth rate, survival, but little attention is paid to changing the composition of the intestinal microbiocenosis involved in the production of important substances that are physical, chemical and immunological barriers. It is for this purpose, the research was carried out to study the influence of modern inexpensive available sources of protein on the intestinal microflora of sturgeon. The studies were conducted in 2018 in the recirculation aquaculture system of the research laboratory "Breeding of valuable sturgeon species" at the Volgograd State Agricultural University. The research goal was to reveal the possibility of reducing the content of fish meal in formula feeds for juvenile sturgeon by introducing protein concentrate (containing soybean protein and poultry meat protein meal) and determine its effects on the intestinal microbiota. The research objectives were as following: 1) to determine the optimal amount of protein concentrate input (containing soybean protein and protein of poultry meat meal) in the production formula feed for juvenile Siberian sturgeon; 2) to study the effect of protein concentrate on the intestinal microflora of the tested individuals; 3) to determine the relationship of weight gain and fatness of juvenile Siberian sturgeon and the composition of intestinal microbiota when the protein concentrate is added to the diet. According to the conducted experiments, the positive effect of protein concentrate addition to juvenile sturgeon formula feeds on the intestinal microflora and on weight gains and fatness was scientifically substantiated. In general, the research was carried out to test the modern affordable sources of protein that may reduce fish meal consumption. The goal of the comprehensive study of the introduction of protein concentrate into the diet was to determine the possibility of substituting fish meal as much as possible. The substitution of imported formula feed would be by 30% less expensive with the same content of proteins and fatty acids.

  Ранделін Дмитро Олександрович, д.б.н., проф., Волгоградський державний аграрний університет. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Новокщенова Анна Іванівна, к.с.-г.н., доцент, Волгоградський державний аграрний університет. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Морозова Олена Анатоліївна, к.с.-г.н., доцент, Волгоградський державний аграрний університет. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Ельебярі Мохсен А.М.Я., аспірант, Волгоградський державний аграрний університет. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Randelin Dmitriy Aleksandrovich, Dr. Bio. Sci., Prof., Volgograd State Agricultural University. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Novokshchenova Anna Ivanovna, Cand. Agr. Sci., Assoc. Prof., Volgograd State Agricultural University. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Morozova Yelena Anatolyevna, Cand. Agr. Sci., Assoc. Prof., Volgograd State Agricultural University. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Elebiary Mohsen A.M.Ya., post-graduate student, Volgograd State Agricultural University. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Вступ

  В даний час перед виробниками кормів і продуктів тваринництва стоять наступні питання: більш детальна інформація про потреби в поживних речовинах для різних видів тварин; підвищена потреба в науково обґрунтованих кормових добавках; збільшення потреби у високоякісному і недорогому білку тваринного походження. Основною вимогою до комбікормів є фізіологічна повноцінність (харчові потреби в основних поживних речовинах, забезпечення високої швидкості росту, виживання), але мало уваги приділяється зміні складу мікробіоценозу кишечника, бере участь в продукції важливих речовин, які є фізичним, хімічним, імунологічних бар'єром. З цією метою і проводилася робота з вивчення впливу сучасних недорогих доступних джерел протеїну на мікрофлору кишечника осетрових [1].

  Дослідження велися в 2018 р в умовах УЗВ ПНИЛ «Розведення цінних порід осетрових» ФГБОУ ВО Волгоградський ГАУ.

  Мета досліджень - встановлення можливості зниження вмісту рибного борошна в комбікормах для молоді осетрових за рахунок введення білкового концентрату, що містить в складі соєвий білок і білок м'ясної пташиної борошна, і визначення його впливу на мікробіоту кишечника.

  Завдання: 1) визначити оптимальну дозу введення білкового концентрату (що містить у скла-

  Мал. 1. Загальний вигляд відібраних проб для визначення мікрофлори кишечника Ленського осетра

  ве соєвий білок і білок м'ясної пташиної борошна) в продукційний комбікорм для молоді Ленського осетра; 2) вивчити вплив білкового концентрату на мікрофлору кишечника випробовуваних особин; 3) визначити взаємозв'язок приростів і вгодованості молоді Ленського осетра зі складом мікро-біоти кишечника при введенні в раціон білкового концентрату [2].

  Матеріал і методи дослідження

  За методом груп-аналогів були сформовані 4 групи по 60 особин у кожній. Перша дослідна група (контроль) отримувала стандартний осетровий корм без вмісту білкового концентрату, 2-, 3-, 4-я досвідчені групи отримували повнораціонний комбікорм з білковим концентратом в складі 25, 50, 75% за протеїном замість рибного борошна. Щільність посадки риби не перевищувала 30 кг / м2. Тривалість досвіду склала 240 днів. Початкова маса досвідчених особин - 150 г, зважування проводилося щомісячно. Годування риби проводилося 2 рази в світлий час доби, за нормами, рекомендованим з урахуванням температури води і маси риби в басейнах [3].

  Аналіз складу мікрофлори кишечника проведено в клініко-діагностичної бактеріологічної лабораторії. Зразки відбирали у 3 голів з кожної дослідної групи [4].

  Гідрохімічні показники води протягом усього досвіду відповідали вимогам ГДК (табл. 1).

  Мал. 2. Отримання зразків для бактеріологічного аналізу

  Таблиця 1

  Гідрохімічні показники джерел водопостачання УЗВ ПНИЛ «Розведення цінних порід осетрових»

  Показники Дані вимірювань ГДК

  NHз (азот аміаку, мг / л) 5,0 4,0

  N02 (азот нітритів, мг / л) 0 0,1

  dH (загальна жорсткість), мг / л 8 6,0-8,0

  КН (карбонатна жорсткість) мг екв / л 6 7-8

  РН 6,4 7,0-8,0

  С1 (аніони), мг / л 0 30

  Температура повітря, ° С 23 21

  Температура води, ° С 22 14

  Кисень розчинений, мг / л 9 4,0

  Результати та обговорення

  Бактеріологічні дослідження кишечника молоді Ленського осетра виявили 13 провідних показників, характерних для кишкової флори об'єктів рибництва - пологи і групи мікроорганізмів: Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococ-cus, Clostridium, Escherichia coli (типові, лакто-зонегатівние, гемолітичні), Citrobacter, Staphylococcus saprophyticus, і Staphylococcus epidermidis, дріжджоподібні гриби роду Candida, неферментуючі бактерії, патогенна флора - збудники інфекційних захворювань клебсієлла, грибкові, деякі найпростіші (табл. 2).

  За даними таблиці 2 в кишечнику риб, що містяться в басейні №14 (1-а контрольна група) (годування стандартним осетровим кормом з вмістом рибної муки), а також басейні № 13 (3-а контрольна група) (отримували повнораціонний комбікорм з білковим концентратом , в складі 75%, за протеїном замість рибного борошна), тобто особини, які одержували корми з великою кількістю тваринного протеїну, аналізи найбільш неспокійні [5]. Це пояснюється тим, що найчастіше умовно патогенну мікрофлору виявляють в білковому сировину тваринного і рослинного походження. Часто протеїни є метаболітами мікроорганізмів. Протеїни ферментують в основному протеолити-ними бактеріями.

  У всіх об'єктів виявлена ​​захворюваність колибактериозом. Найменша захворюваність (ураження тільки лактозонегативні E. Coli) виявлена ​​у об'єктів, які отримували повнораціонний комбікорм з білковим концентратом, в концентрації 25 і 50%, за протеїном замість рибної

  борошна (2-, 3-тя досвідчені групи). Серед виявлених показників це становить 7,7%. Далі в міру зростання ураженості колибактериозом знаходиться басейн № 14 (1-а контрольна група) з годуванням стандартним осетровим корми без вмісту білкового концентрату [6].

  З усіх досліджуваних показників порушення виявлені у 3 груп, що становить 23%. Тут клінічно виявлено вміст E coli гемолитических. Найбільш негативні показники по мікрофлорі кишечника у особин басейну 13 (4-я дослідна група) - 75%, за протеїном замість рибного борошна. З усіх досліджуваних штамів порушення за 4 групами, що становить 31%. Аналіз подібний в загальних рисах з контролем, однак помічена також загальна патогенна флора з перевищенням на 104 КУО / г.

  У зв'язку з цим була попутно проведена діагностика на виявлення чутливості мікрофлори кишечника до антибіотиків (рис. 3). З 11 препаратів у особин, які отримували з кормами 25% білкового концентрату, чутливість лактозонегативних штамів становить 64%, помірна резистентність - 2%, відсутність чутливості виявлено 27%. У особин, які отримували з кормами 50% концентрату, чутливість лактозонегативних штамів становить 73%, помірна резистентність - 9%, відсутність чутливості - 27%. У особин, які отримували з кормами 75% білкового концетратов, чутливість патогенних мікроорганізмів становить (як і у третій дослідної групи) 73%, помірна резистентність відсутня, відсутність чутливості до 36% препаратів. У контролю чутливість 64%, умереннорезістентние становили 18%, нечутливі - 27%.

  Таблиця 2

  Узагальнені результати аналізу мікрофлори кишечника досвідчених груп Ленського осетра

  (19.09.2018 р)

  Найменування мікроорганізмів 2-я досвідчена 25%, КУО / г 3-я досвідчена 50%, КУО / г 4-я досвідчена 75%, КУО / г 1-а контрольна, КУО / г (контроль)

  біфідобактерії <108 <108 <108 <108

  лактобактерії <108 <106 <106 <106

  ентерококи <105 <105 <108 <105

  клостридії <105 <105 <106 <105

  E coli типові <103 <103 <105 <105

  E coli лактозонегативні 107 107 <105 Чи не виявлені

  E coli гемолітичні Чи не виявлені Чи не виявлені <103 104

  Інші умовно-патогенні ентеробактерії Citrobacter braakii Чи не виявлені Чи не виявлені 107 106

  Стафілокк (золотистий) Чи не виявлені Чи не виявлені Чи не виявлені Чи не виявлені

  Стафілококи (сапрофітних., Епідермою.) <104 <104 Чи не виявлені <104

  Дріжджоподібні гриби роду Candida <104 <104 Чи не виявлені <104

  Неферментуючі бактерії Чи не виявлені Чи не виявлені <104 Чи не виявлені

  Патогенна флора Чи не виявлені Чи не виявлені <104 Чи не виявлені

  25%

  50%

  75%

  контроль

  ^ Чувствит. | Помірно. »Резнете ст.

  Мал. 3. Графічне відображення діагностики досвідчених груп на виявлення чутливості мікрофлори кишечника до антибіотиків

  Можна сказати про достатню чутливості виявлених патогенних мікроорганізмів до запропонованих препаратів і високу ймовірність підбору лікарських засобів. Найбільшою стійкістю до дослідженим антибіотиків володіє тільки друга дослідна група (25%, за протеїном замість рибного борошна). Відповідно до цього іхтіопатології клініки рекомендовано лікування досвідчених груп антибиотикотерапией із застосуванням цефтріаксону. Для лікування необхідно також оптимізувати умови утримуючи-

  ня риби: поліпшити годування, нормалізувати мікробіоценоз водного середовища.

  Таким чином, за результатами дослідження можна припустити, що введення в стандартний корм білкового концентрату в складі 25 і 50%, за протеїном замість рибного борошна (2-а і 3-я досвідчені групи) (зі зниженим вмістом тваринного протеїну) може надавати профілактичну дію проти патогенної мікрофлори, підвищувати опірність і пригнічувати колонізацію кишечника патогенними мікроорга-

  низму. Ймовірно, причина криється в змісті білковим концентратом рослинного протеїну в складі сої, так як відомо, що велику роль в регулюванні взаємозв'язку організму тварин з бактеріями грає доступність для мікроорганізмів азоту. Відомо, що певна кількість споживаних білків і вуглеводів впливає на збільшення або зменшення популяції бактерій в кишечнику риб. У вуглеводах азот не міститься, на відміну від білків, а мікрофлора кишечника показує гостру реакцію саме на будь-які зміни співвідношення білків і вуглеводів. Така реакція помічена у всіх типів кишкових бактерій. Вимірювання біологічної цінності білка в рибництві - відома проблема.

  Зараження патогенною мікрофлорою з високою ймовірністю можливо через бактеріального обсіменіння комбікормів. Часто при аналізі комбікормів вітчизняних і зарубіжних виробників виявлені мікроорганізми, що відносяться до різних груп. Вони здатні викликати псування корму, особливо при підвищенні вологості і температури. В результаті він стає токсичним, що провокує запальний процес в кишечнику риб.

  Таким чином, за даними проведених експериментів було науково обґрунтовано позитивний вплив введення білкового концентрату в осетрові комбікорми для молоді на мікрофлору кишечника, а також прирости і вгодованість. В цілому, робота проводилася з метою випробування сучасних недорогих доступних джерел протеїну, здатних знизити споживання рибної муки. Мета всебічного дослідження введення в раціон білкового концентрату -визначення можливості максимально замінити рибну муку, тому що якщо замінити імпортний комбікорм, наш виявиться на 30% дешевше за такого ж змісті білків і жирних кислот [7].

  висновок

  1. Введення в стандартний корм білкового концентрату в складі 25 і 50%, за протеїном замість рибного борошна (зі зниженим вмістом тваринного протеїну) може надавати профілактичну дію проти патогенної мікрофлори, підвищувати опірність і пригнічувати колонізацію кишечника.

  2. У складі мікрофлори кишечника ленских осетрів, вирощуваних з використанням в годуванні білкового концентрату, виявлено 15

  різних родів мікроорганізмів, в тому числі 3 групи патогенних. У бактеріофлоре переважають грамнегативні види.

  3. У всіх об'єктів виявлена ​​захворюваність колибактериозом. Найменша поразку (тільки лактозонегативні E. Coli) виявлено у об'єктів, які отримували повнораціонний комбікорм з білковим концентратом, в складі 25 і 50% (2- і 3-тя досвідчені групи).

  4. Найбільша ураженість патогенною мікрофлорою виявлена ​​у контрольної групи і особин, які отримували комбікорми з білковим концентратом, в складі 75% (з великою кількістю протеїну). У четвертій дослідної групи поразку 4 типами мікроорганізмів (31% від усіх показників). Зараження патогенною мікрофлорою можливо було через бактеріальної обсе-трансформаційних змін комбікормів.

  5. Діагностика чутливості патогенної флори до антибіотиків показала хороші результати (широкий діапазон можливих лікарських засобів). Найбільшою резистентністю володіє тільки 2-я дослідна група. Рекомендована антибіотикотерапія з застосуванням цефтріак-сона.

  6. Незважаючи на поразку об'єктами (контрольної та 4-й дослідної групи) 3 і 4 типами патогенних мікроорганізмів вони мали найбільшу вгодованість, відсутність функціональних розладів і патологічних змін органів. Отже, особи є лише мікроби-носіями - патогенні мікроорганізми живуть в їх організмі як комменсали і викликають інфекційний процес тільки при ослабленні резистентності господаря.

  бібліографічний список

  1. Миколаїв С.І., Дикусаров В.Г., Ранде-лін Д.А. та ін. Використання кормового концентрату з рослинної сировини «сарепта» в комбікормах для осетрових риб // політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. - 2016. - № 118. - С. 1623-1636.

  2. Guseva Y.A., Vasiliev A.A., Poddubnaya I.V., Zabelina M.V., Fedorov I.P., Dikusarov V.G., Randelin D.A. Growth rate and commercial qualities of the muscle tissue of rainbow trout with hydrolysate of soya protein used for feeding // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. - 2018. -Т. 10. - № 8. - С. 1956-1958.

  3. Ранделін Д.А., Сейдалієв Т.А., шкала-ко В.В., Калмиков В.Г. Оцінка результативності використання білкових компонентів вітчизняного виробництва в комбікормах для цінних видів риб (осетрових) і розробка норми введення нових білкових компонентів в повноцінні комбікорми для об'єктів аквакультури // Світові науково-технологічні тенденції соціально-економічного розвитку АПК і сільських територій: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., посвящ. 75-річчя закінчення Сталінградської битви / ВолГАУ. - Волгоград, 2018. - С. 300-305.

  4. Коротаєва О.С., Густова А.І. Ріст і розвиток російського осетра при використанні інтенсивної технології вирощування // Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку АПК в сучасних економічних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / ВолГАУ - Волгоград, 2016. - С. 322-325.

  5. Калмиков В.Г., Миколаїв С.І., Дікуса-рів В.Г. та ін. Використання кормового концентрату з рослинної сировини «сарепта» в годуванні осетрових // Інноваційні технології та ветеринарна захист при інтенсивному виробництві продукції тваринництва: матер. национ. конф. - Волгоград, 2016. - С. 67-77.

  6. Дикусаров В.Г., Ранделін Д.А. Використання вітамінно-мінерального преміксу при годуванні осетрових пастоподібних кормами // Інноваційні технології та ветеринарна захист при інтенсивному виробництві продукції тваринництва: матер. национ. конф. - Волгоград,

  2016. - С. 305-310.

  7. Густова А.І., Коротаєва О.С., Кравченко Ю.В. Аналіз годування молоді та ремонтно-маточного стада риб виду російський осетер, що містяться в контрольованих умовах // Розвиток тваринництва - основа продовольчої безпеки: матер. национ. конф. - Волгоград,

  2017. - С. 291-296.

  References

  1. Ispolzovanie kormovogo kontsentrata iz ras-titelnogo syrya «sarepta» v kombikormakh dlya osetrovykh ryb / S.I. Nikolaev, V.G. Dikusarov, D.A. Randelin i dr. // Politematicheskiy setevoy el-ektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudar-stvennogo agrarnogo universiteta. - 2016. - No. 118. - S. 1623-1636.

  2. Guseva Y.A., Vasiliev A.A., Poddubnaya I.V., Zabelina M.V., Fedorov I.P., Dikusarov V.G., Randelin D.A. Growth rate and commercial qualities of the muscle tissue of rainbow trout with hydrolysate of soya protein used for feeding // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. - 2018. - T. 10. -No. 8. - S. 1956-1958.

  3. Otsenka rezultativnosti ispolzovaniya belkovykh komponentov otechestvennogo proizvod-stva v kombikormakh dlya tsennykh vidov ryb (osetrovykh) i razrabotka normy vvoda novykh belkovykh komponentov v polnotsennye kombikorma dlya obektov akvakultury / D.A. Randelin, T.A. Sey-daliev, V.V. Shkalenko, V.G. Kalmykov // Mirovye nauchno-tekhnologicheskie tendentsii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya APK i selskikh territoriy: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 75-letiyu okonchaniya Stalingradskoy bitvy. VolGAU. - Volgograd, 2018. -S. 300-305.

  4. Korotaeva, O.S. Rost i razvitie russkogo osetra pri ispolzovanii intensivnoy tekhnologii vyrashchivani-ya / O.S. Korotaeva, A.I. Gustova // Strategicheskie orientiry innovatsionnogo razvitiya APK v sovremen-nykh ekonomicheskikh usloviyakh: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. VolGAU. - Volgograd, 2016. - S. 322-325.

  5. Ispolzovanie kormovogo kontsentrata iz ras-titelnogo syrya «sarepta» v kormlenii osetrovykh / V.G. Kalmykov, S.I. Nikolaev, V.G. Dikusarov i dr. // Innovatsionnye tekhnologii i veterinarnaya zashchita pri intensivnom proizvodstve produktsii zhivotnovod-stva: materialy natsionalnoy konferentsii. - Volgograd, 2016. - S. 67-77.

  6. Dikusarov, V.G. Ispolzovanie vitaminno-mineralnogo premiksa pri kormlenii osetrovykh pas-toobraznymi kormami / V.G. Dikusarov, D.A. Randelin // Innovatsionnye tekhnologii i veterinarnaya zashchita pri intensivnom proizvodstve produktsii zhivotnovodstva: materialy natsionalnoy konferentsii. - Volgograd, 2016. - S. 305-310.

  7. Gustova, A.I. Analiz kormleniya molodi i remontno-matochnogo stada ryb vida russkiy osetr, soderzhashchikhsya v kontroliruemykh usloviyakh / A.I. Gustova, O.S. Korotaeva, Yu.V. Kravchenko // Razvitie zhivotnovodstva - osnova prodovolstvennoy bezopasnosti: materialy natsionalnoy konferentsii. -Volgograd, 2017. - S. 291-296.

  + + +


  Ключові слова: продукційних КОМБІКОРМ /ЛЕНСЬКИЙ ОСЕТЕР /мікробіоти КИШКІВНИКА /БІЛКОВИЙ КОНЦЕНТРАТ /РИБНА БОРОШНО В СКЛАДІ комбікормів осетрових /PRODUCTION FORMULA FEED /SIBERIAN STURGEON (ACIPENSER BAERII) /INTESTINAL MICROBIOTA /PROTEIN CONCENTRATE /FISH MEAL AS PART OF STURGEON FEED

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити