Робота присвячена аналізу вплив плоскорезной обробки на агрофізичні характеристики грунту і способу механізованого поліпшення властивостей грунту і припинення деградації, збагачення рослинного покриву за рахунок цінних в кормовому відношенні трав, підвищення їх продуктивності.

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Пазова Тайміра Хасановна, Мішхожев Азамат Асланбіевіч


THE ANALYSIS OF THE TILLAGE TREATMENT'S INFLUENCE ON THE AGROPHYSICAL SOIL CHARACTERISTICS

This article is devotedto the influence of the tillage treatment to agrophysical characteristics of the soil and mechanical way of improving soil properties and the cessation of degradation, the enrichment of vegetation at the expense of valuable feeding herbs and increasing their productivity.


Область наук:

 • технології матеріалів

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал: Євразійський Союз Вчених


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ВПЛИВ плоскорезной обробітку НА АГРОФІЗІЧЕСКІЕХАРАКТЕРІСТІКІ ГРУНТУ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ВПЛИВ плоскорезной обробітку НА АГРОФІЗІЧЕСКІЕХАРАКТЕРІСТІКІ ГРУНТУ»

  ?5. Новосьолова О.В. Моделювання традиційних процесів рішення предметних завдань на початковому етапі автоматизації // Ефективні інструменти сучасних наук - 2014: матеріали Х меж-дунар. науково-практ. конф., Чехія, Прага, 27 квітня - 5 травня 2014. Прага: Publishing House "Education and science" s.r.o., 2014. С. 23-30.

  6. Новосьолова О.В., Любчикова О.В. Реструктуризація процесу виконання завдання по тимчасовій характеристиці на етапі передпроектного обстеження // Cutting-edge science - 2015: Materials of the XI International scientific and practical conference, England, Sheffield, April 30 - May 7, 2015. Volume 27. Mathematics. Physics. Modern information technologies. Sheffield: Science and education LTD, 2015. P. 49-52.

  АНАЛІЗ ВПЛИВ ПЛОСКОРЕЗНОІ ОБРОБКИ НА АГРОФІЗІЧЕСКІЕХАРАК-

  теристик ГРУНТУ

  Пазова Тайміра Хасановна

  док. техн. наук, професор Кабардино-Балкарської державного аграрного університету

  ім. В.М. Кокова, м Нальчик Мішхожев Азамат Асланбіевіч

  асистент Кабардино-Балкарської державного аграрного університету ім. В.М. Кокова, м Нальчик

  THE ANALYSIS OF THE TILLAGE TREATMENT'S INFLUENCE ON THE AGROPHYSICAL SOIL CHARACTERISTICS Pazova Taymira Hasanovna, doc. tehn., professor of Kabardino-Balkaria State agrarian university named after V.M.Kokov, Nalchik

  Mishhozhev Azamat Aslanbievich, assistant of Kabardino-Balkaria StateAgrarian university named afterV.M.Kokov, Nalchik АНОТАЦІЯ

  Робота присвячена аналізу вплив плоскорезной обробки на агрофізичні характеристики грунту і способу механізованого поліпшення властивостей грунту і припинення деградації, збагачення рослинного покриву за рахунок цінних в кормовому відношенні трав, підвищення їх продуктивності. ANNOTATION

  This article is devotedto the influence of the tillage treatment to agrophysical characteristics of the soil and mechanical way of improving soil properties and the cessation of degradation, the enrichment of vegetation at the expense of valuable feeding herbs and increasing their productivity.

  Ключові слова: грунт; плоскорез; чемериця; клімат; корм. Keywords: soil; tillage; hellebore; climate; food.

  Об'ємна маса грунту є одним з факторів, в значній мірі визначає її родючість, а для кормових угідь івідовое різноманітність, компактність і продуктивність травостоя.Іменно ущільнення поверхневого шару грунту на пасовищах при непомірних і несвоєчасних випасах викликає ерозію ґрунту, зрідженість травостою, загибель безлічі цінних кормових рослин, особливо кореневищних і добре поїдаються широколистих.

  В результаті трирічних досліджень впливу плоскорезной обробки сінокосу після дворічного ви-

  пасу худоби (табл. 1) встановлено, що без цього прийому об'ємна маса ґрунту естественнимпутем не відновлює показників, зазначених на многолетнемсенокосном ділянці. У той же час помітно, що за три роки послеплос-корезной обробки верхній 20 сантиметровий шар залишається більш пухким, ніж на ділянці без плоскорезной обробки. Характерно, що на ділянках без плоскорезной обробки на третій рік сінокісного користування об'ємна маса верхнього (дернового) слояуменьшілась на 2 ... 4%, а по фону проходу

  Вплив плоскорезной обробки почвина її об'ємну масу

  Таблиця 1

  Шари очви, см Фон обробки Об'ємна маса (г / см3) грунту по роках

  2012 2013 2014 2014 в% до 2012

  0 .... 10 А 1,23 1,21 1,18 96

  Б 1,02 1,12 1,15 113

  11____20 А 1,25 1,24 1,22 98

  Б 1,16 1,18 1,19 103

  21____30 А 1,27 1,27 1,26 -

  Б 1,29 1,29 1,27 -

  31____40 А 1,33 1,32 1,33 -

  Б 1,33 1,34 1,132 -

  НСР05 0,08 0,06 0,05 -

  Примітка: А - без обробки, Б - обробка плоскорізом плоскореза - збільшилася на 13% в шарі 0 ... 10 см і на 3% в більш глибокому горизонті. Помітних змін щільності ґрунту на глибині понад 20 см не виявлено. Різниця в 0,01 ... 0,03 г вписується в помилку вимірювань.

  З даних вимірювань випливає, що в перший рік плоскорезнаяобработка сприяє зменшенню об'ємної маси верхнього слояпочви на 6 ... 17%. При цьому на другий рік після закладки досвіду різниця в щільності ґрунту між обробленим та необробленим ділянками в дерново шарі гірничо-лугових грунтів склала 5 ... 8% і на третій рік 2,5 ... 3%. Тобто значущий вплив плоскорезной обработкіпочви на сінокосах спостерігається протягом двох років і не виходить замежі достовірної різниці на третій рік. Цей висновок підтверджується матеріалами математичної обробки. На третій рік істотна різниця відзначена тільки між окремими горизонтами, але непо фону різної обробки в іншому горизонті.

  З твердістю грунту пов'язаний розвиток підземної частини трав. Прівисоком твердості проникнення активних коренів утруднено і рослини пригнічуються. Крім

  того, при високій твердості утруднений газообмін між ґрунтом і приземним шаром атмосфери. Зміна твердості грунту в наших дослідах відбувалося аналогічно зміні ееоб'емной маси (табл. 2).

  Як видно з наведених даних, твердість грунту після її обробки плоскорезом зменшується в кілька разів. Так, в перший годпосле плоскорезной обробки твердість грунту зменшилася в 3,5 рази в шарі до 10 см і в 2,5 рази в шарі 11 ... 20 см. У глибших шарах помітних змін твердості грунту не виявлено. Характерно, що зменшення твердості дернового шару грунту на необроблених ділянках йшло більш активно в період з 2013 по 2014 рр., Чемв попередній, що свідчить про значну роль природної рослинності в зниженні цього показника родючості грунту.

  Вплив плоскорезной обробки почвина її твердість

  Таблиця 2

  Шари грунту, см Фон обробки Об'ємна маса (г / см3) грунту по роках

  2012 2013 2014 2014 в% до 2012

  0 .... 10 А 12,2 11,4 9,5 78

  Б 3,5 5,0 7,5 214

  11____20 А 15,8 12,6 11,8 75

  Б 6,4 7,5 9,0 141

  21____30 А 17,4 16,5 17,0 -

  Б 18,8 16,7 17,0 -

  31____40 А 21,0 20,5 20,8 -

  Б 21,4 19,0 22,0 -

  Примітка: А - без обробки, Б - обробка плоскорізом.

  В цілому на третій рік ще помітно вплив плоскорезной обробки на твердість верхнього 20 см (дернового) шару ґрунту.

  Одним з найважливіших елементів життєзабезпечення рослин є вологість ґрунту. Загальновідомо позитивний вплив плоскорезной обробки орних угідь на влагонакопленія. Тим не менш, питання про режим вологості гірських кормових угідь під дією плоскорезной обробки протягом тривалого часу залишається практично не з'ясованим.

  За даними наших досліджень в перший рік вологість дерновогослоя розпушування грунтів була на 2 ... 3% вище, ніж на ділянках без обробки плоскорезом (табл. 3). При цьому в значній мірі навлажность грунту вплинули умови вологозабезпечення сезону.

  Так, пізньою весною 2012 року, коли грунт не втратила запаси вологи, що накопичилися за зиму, а весняні опади поповнили їх, вологість грунту за варіантами її обробки виявилася менш значною, ніж втот же рік, але в другій декаді серпня (через два тижні послескашіванія травостою). В останньому випадку вологість виміряна в ситуації, коли відчувався дефіцит вологи - останні опади випали 1 серпня і сума їх составіла17 мм. До того ж скошена маса трави не зробила помітного впливу на витрату вологи з ґрунту черезтранспірацію.

  Вплив плоскорезной обробки сінокосу проявилося і летом2013 р При тому, що цей рік був високовла-гообеспеченним - суммаосадков за літо перевищила середовищ-немноголетній рівень майже на 40%, по скошеного угіддя вологість в варіантах без обробки виявилася

  Таблиця 3

  Вплив плоскорезной обробки кормових угодійна вологість грунту по сезонах і роках наблюденій_

  Шари грунту, см Фон обробки Вологість,%

  22.05.12 18.08.12 15.05.13 17.05.14 24.08.14

  0 .... 10 А 20,6 14,3 24,1 18,6 24,3

  Б 21,3 16,8 25,2 21,0 24,3

  11____20 А 22,4 15,6 24,6 19,7 23,5

  Б 23,0 19,3 25,0 20,5 23,8

  21____30 А 25,1 16,5 23,8 22,6 24,7

  Б 24,8 18,4 24,0 22,8 24,5

  31____40 А 25,3 17,3 25,1 22,0 24,4

  Б 25,5 18,8 25,0 22,2 24,3

  Примітка: А - без обробки, Б - обробка плоскорізом на 2,5% менше, ніж на тлі застосування плоскореза в верхньому 10 смслое і майже на 1% в шарі 11 ... 20 см.

  Аналіз вологості по глибині відбору зразків показує, чтоетот показник в залежності від фону обробки досить заметноізменяется тільки в перший рік в літній сезон, після скашіваніятравостоя.

  В іншій ситуації доказуемого впливу плоскорезной обработкіна вологість грунту не встановлено. Ця теза підтверджується тим, що на глибині понад 20 см за винятком серпня 2012, вологість за варіантами обробки не змінюється, як і не ізменяетсявесной і в багатий опадами 2013 р.

  У перший рік після проведення плоскорезной обробки сінокосу, організованого на пасовищному угіддя, визначалася біологічна активність грунту у всіх шарах, крім верхнього, дернового, чтосвязано з втратою зразка лляної тканини в цьому шарі.

  Аналіз отриманих даних за 2012 р дозволяє судити про істотний вплив плоскорезной обробки на ступінь разложеніяцеллюлози.

  Так, в шарі 11 ... 20 см на контролі, без обробки разложілосьоколо 45% клаптя лляної тканини, а на тлі застосування плоскореза - 80%. У нижележащем шарі ці показники склали за варіантами, відповідно, 30 і 55%, а в шарі 31 ... 40 см - 35 і 45%. У наступні роки

  для оцінки біологічної активності грунту ми очі-мерноопределялі ступінь розкладу опалого рослин, що залишилися местаміпосле скошування травостою. В результаті помітно, що на тлі застосування плоскорезной обробки опале рослини за сезон розкладаються практично на 100%, що позитивно позначається на рівномірності росту і продуктивності кормових трав.

  література

  1. Лавров С.С., Осипов В.Г. Ефективні прийоми боротьби з крупностебельних бур'янами на культурних пасовищах Нечорнозем'я // Зб. наук. тр. ВНІІКормов.- М., 1988.- с. 173-180.

  2. Каштанов А.Н. Протиерозійні системи в земледеліі.-М .: Россельхозиздат, 1985.- 186 с.

  3. Шорін П.М., бзік М.А. Гірське і предгорное землеробство на екологічну основу // Сталий розвиток гірських терріторій.Тез.докл. участ. III Міжнар. конф.- Владикавказ, 1998.- с.428-429.

  4. Еффектівниепріемиповишеніяпродуктівності-пріроднихкормовихугодійпозонамстрани // Зб. наук. тр. ВНІІКормов, вип.39.- М., 1988.- 287 с.

  ФОРМУВАННЯ гідроакустичні ОБРАЗІВ ПОВЕРХОНЬ ДНА ДЛЯ ЦІЛЕЙ навігаційного орієнтування

  Попко Артем Олегович

  Кандидат військових наук, провідний інженер, м.Санкт-Петербург

  АНОТАЦІЯ

  Статтю присвячено проблемі визначення місця розташування підводного засоби руху за даними бортових гідроакустичних засобів, використовуючи байєсівської метод теорії розпізнавання образів. Наведений у статті спосіб був вперше випробуваний при проведенні робіт по оконтуриванием зовнішнього кордону континентального шельфу РФ в Арктиці в 2012 році. В даний час, застосування методів аналізу гідроакустичних образів з метою навігаційного забезпечення підводних засобів руху реалізується в програмному забезпеченні бортових систем управління.

  Ключові слова: гідроакустичний образ, гідролокатор, навігація, розпізнавання, многолучевой ехолот ABSTRACT

  In the article, author observed solution for place determination problem of underwater vehicles with Bayes methods of pattern recognition theory. These methods were firstly tested in the works for contouring of outer limits of the continental shelf of the Russian Federation in the Arctic in 2012. Currently, the using of pattern analysis methods, based on sonar images, provides the navigation of A UV and implemented in software of onboard control systems.

  KEY WORDS: sonar image sonar, navigation, detection, sonar multibeam

  Складність освоєння глибоководних районів Світового океану, необхідність роботи під кригою і на значній відстані від базових станцій радіонавігаційних систем без можливості уточнення місця розташування за даними супутникових або радіонавігаційних систем створює неймовірні труднощі при освоєнні багатств континентального шельфу арктичних морів.

  Складна льодова обстановка не завжди дозволяє використовувати суду з ультра-короткобазная і короткобазная гидроакустическими навігаційними системами, а розгортання длиннобазной системи вимагає значних зусиль і також важко в льодових умовах. Найбільш актуальна ця проблема для автономних незаселених підводних апаратів (АНПА) підвищеної автономності, а також підводних човнів.

  У цій статті автор спробував описати технічне рішення, здатне підвищити можливості засобів освоєння океану в важких умовах арктичних

  морів, а саме - використання в якості основи позиціонування - гідроакустичних образів поверхонь дна.

  Гідроакустичний образ - сукупна інформаційна сутність, що включає в себе оброблені дані від бортових гідроакустичних засобів, навігаційного обладнання та датчиків параметрів середовища, що інтерпретується у вигляді прийнятої в АНПА навігаційної поверхні.

  Навігаційна поверхню - модель представлення даних про рельєф дна, побудована за регулярним принципом, що має в кожному вузлі регулярної структури унікальну характеристику рельєфу дна або набір таких, а також невизначеність їх оцінок, де невизначеність - статистична оцінка ймовірної величини помилки.


  Ключові слова: ГРУНТ /SOIL /Плоскоріз /чемериці /HELLEBORE /КЛІМАТ /CLIMATE /КОРМ /FOOD /TILLAGE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити