Вивчається така важлива якість волі, як терпіння і сила волі до повсякденної навчально-тренувальній роботі, які є основою для досягнення високих результатів у стрільбі з лука. У дослідженні наводяться експериментальні показники спортсменів різних вікових категорій і рівнів спортивної кваліфікації і підготовки, які пройшли шлях від відбору і спортивної орієнтації, в тому числі учасники Міжнародних спортивних ігор «Діти Азії». У роботі актуалізується спадкоємність етапів спортивної підготовки і виховання вольових якостей.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Устинова Христина Володимирівна, Находкін Василь Васильович


Study of volitional qualities among archery athletes at the stage of sports perfection

Such important will qualities as patience and will power to daily educational and training work is studied, that is the basis for achievement of good results in archery. Research indexes of the athletes of different age categories and levels of sports qualification and training, who made a way further from selection and sports orientation, including participants of the International Games "Children of Asia" are presented. Continuity of sports training stages and development of volitional qualities are underlined in the article.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ вольових якостей У СПОРТСМЕНІВ З СТРІЛЬБІ З ЛУКА НА ЕТАПІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ вольових якостей У СПОРТСМЕНІВ З СТРІЛЬБІ З ЛУКА НА ЕТАПІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ»

  ?5. Психологія фізичного виховання і спорту / під ред. Т.Т. Джамгарових, А.Ц. Пуні. -М. Фізкультура і спорт, 1979. - 143 с.

  6. Родіонов, А.В. Спортивна психологія / А.В. Родіонов. - М.: Юрайт, 2015. - 386 с.

  7. Рубштейн, Н.В. Що потрібно знати, щоб стати першим. Психологія танцювального спорту / Н.В. Рубштейн. - М.: [б.и.], 2002. - 138 с.

  8. Сєрова, Л.К. Психологічна класифікація видів спорту / Л.К. Сєрова // Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 1 (155). - С. 302-306.

  9. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для вищ. навч. закладів фіз. виховання і спорту. Т. 1 / під ред. Т.Ю. Круцевич. - Київ: Олімпійська література, 2003. - 423 с.

  10. Фарфель, В.С. Фізіологія спорту. Нариси / В.С. Фарфель. - М.: Фізкультура і спорт, 1960. - 384 с.

  REFERENCES

  1. Verhoshanskiy, Yu.V. (1985), Programming and organization of the training process, Physical culture and sport, Moscow.

  2. Keller, V.S. (1982), "Деякі психологічні та тактичні особливості змагальної діяльності спортсменів", Theory and practice ofphysical culture, No. 6, pp. 47-48.

  3. Lysakova, A.N., Novitskaya M.S. (2014 року), "Psychological features of sports and dance activities", Bulletin of The University, No. 2. pp. 254-257.

  4. Matveev, L.P. (1977), Basics of sports training, Physical culture and sport, Moscow.

  5. Ed. Dzhamgarov, T.T. and Puni, A.Ts. (1979), Psychology of physical training and sport, Physical culture and sport, Moscow.

  6. Rodionov, A.V. (2015), Sports psychology, Yurayt, Moscow.

  7. Rubstein, N.V. (2002), What you need to know to be the first. Psychology of dance sports, Moscow.

  8. Serova, L.K. (2018), "Psychological classification of sports events", Uchenye zapiski universi-teta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 155, No. 1, pp. 302-306.

  9. Ed. Krutsevich, T.Yu. (2003), Theory and methods of physical education, Olympic literature,

  Kiev.

  10. Farfel, V.S. (1960), Physiology of sports. Essays, Physical culture and sport, Moscow.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 16.12.2019

  УДК 159.923: 799.322.2

  АНАЛІЗ вольових якостей У СПОРТСМЕНІВ З СТРІЛЬБІ З ЛУКА НА ЕТАПІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

  Христина Володимирівна Устинова, магістрант, Василь Васильович Находкін, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, Північно-Східний федеральний університет ім. М.К. Аммосова (СВФУ), Якутськ

  анотація

  Вивчається така важлива якість волі, як терпіння і сила волі до повсякденної навчально-тренувальній роботі, які є основою для досягнення високих результатів у стрільбі з лука. У дослідженні наводяться експериментальні показники спортсменів різних вікових категорій і рівнів спортивної кваліфікації і підготовки, які пройшли шлях від відбору і спортивної орієнтації, в тому числі учасники Міжнародних спортивних ігор «Діти Азії». У роботі актуалізується спадкоємність етапів спортивної підготовки і виховання вольових якостей.

  Ключові слова: спортсмен, воля, сила волі, терплячість, характер, самоконтроль, психологічна підготовка.

  STUDY OF VOLITIONAL QUALITIES AMONG ARCHERY ATHLETES AT THE STAGE OF SPORTS PERFECTION

  Kristina Vladimirovna Ustinova, the master student, Vasily Vasilyevich Nakhodkin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,

  department chairman, North-Eastern Federal University in Yakutsk

  Annotation

  Such important will qualities as patience and will power to daily educational and training work is studied, that is the basis for achievement of good results in archery. Research indexes of the athletes of different age categories and levels of sports qualification and training, who made a way further from selection and sports orientation, including participants of the International Games "Children of Asia" are presented. Continuity of sports training stages and development of volitional qualities are underlined in the article.

  Keywords: athlete, will, will power, patience, character, self-control, psychological training.

  ВСТУП

  У сучасному спорті від спортсмена потрібні дуже високі рівні різнобічної підготовки. Як в спорті вищих досягнень, так і на етапі спортивного вдосконалення найголовнішими елементами тренувального процесу вважаються фізична, технічна, тактична і психологічна підготовка. У нашому випадку в основі психологічної підготовки найскладнішим розділом визнається вольова підготовка спортсмена. «Воля, - писав І.М. Сєченов, - не їсти якийсь безособовий агент, який розпоряджається лише рухом, - це діяльна сторона розуму і морального почуття, керуюча рухом в ім'я того чи іншого і часто всупереч навіть почуттю самозбереження »[6].

  Головною основоположною завданням вольової підготовки спортсмена є готовність до саморозвитку та самовдосконалення вольових якостей особистості. Специфічними особливостями вольової регуляції є властивості особистості і проявляються в різних життєво важких ситуаціях, в тому числі екстремальних ситуаціях змагального характеру.

  З усіх перерахувань якостей волі зі стрільби з лука є: наполегливість і завзятість витримати монотонну тривалу роботу за час стрільб, витримка і самовладання працювати над собою і зберегти бойове психоемоційний стан і самоконтроль. Але на першому місці серед окремих якостей волі лежить її сила. Сила волі - це здатність долати на шляху до поставленої мети різного рівня перешкоди і труднощі. За рахунок сили волі індивід минається через подолання ліні, страху і через не можу, робить дію те, що від нього вимагається. Прояви сили волі в особистості кожної людини лежить з самого дитинства. Це якість потрібно розвивати і самовдосконалюватися вже на перших етапах життя. Воля формує в людині не тільки спортивний характер, а й інстинкт виживання в складному середовищі проживання. Такими в нашому випадку є екстремальні умови змагальної діяльності.

  Головним завданням вольової підготовки є самовдосконалення вольових якостей особистості спортсмена-стрільця, а також їх стабільний розвиток. Вольові якості особистості - це ситуації для подолання труднощів і перешкод. Воля для кожного спортсмена це важлива складова для досягнення поставлених цілей. Знання про вольових якостях спортсмена, дає перевагу в застосуванні їх в змагальних моментах, в життєво складних ситуаціях.

  Підготовка вольових якостей стрільця-спортсмена - досить тривалий і цілеспрямований психолого-педагогічний процес, спрямований на розвиток і виховання у спортсмена усвідомленої саморегуляції, самоконтролю певних якостей розумової діяльності і психомоторних почуттів, необхідних для певного вольового

  зусилля в подоланні надходять перешкод і зберегти оптимальне бойове стан.

  Відомо, разом з тим, що прояв волі в різних видах спорту специфічно, так як кожен з них висуває свої вимоги до вольових якостей, що визначаються особливостями умов і форм діяльності, характером труднощів, що виникають в процесі її здійснення. Аналіз особливостей вольових проявів в різних видах спорту дав підстави говорити про специфіку «структури вольових якостей» у представників різних спортивних спеціальностей [5]. Згідно з цими уявленнями, вона характеризується в залежності від спортивної спеціалізації неоднаковими «центральними» і «підкріплювальними» ланками, неоднаковими співвідношеннями вольових якостей.

  У рішенні задач вольової підготовки має місце і рішення предсоревнователь-ного емоційного напруження, яке може регулюватися, оптимізуватися цілеспрямованим вольовим зусиллям. Вчити спортсменів і тренерів створювати ці стани

  - найважливіше завдання психопедагогики спорту. Більшість рекордів в спорті - це результат емоцій, керованих волею. Виникаючі стану бойового духу, наснаги, натхнення сприяють розкриттю резервів організму і психіки спортсмена, на що і орієнтовані вищі прийоми самоврядування в спорті, особливо в спорті вищих досягнень. Психічна саморегуляція трактується фахівцями як «вплив спортсмена на самого себе за допомогою слів і відповідних уявних образів» [2].

  МЕТОДИКА

  Метою експерименту послужило виявлення ступеня прояву вольових якостей у спортсменів зі стрільби з лука (юні і висококваліфіковані лучники). У дослідженні взяли студенти-спортсмени ІФКіС СВФУ ім. М.К. Аммосова, учні та студенти ГБПОУ РС (Я) РУ (К) ОР ім. Р.М. Дмитрієва, спортсмени-інструктори ГБУ РС (Я) «Школа вищої спортивної майстерності». Методикою дослідження послужили опитувальники діагностики вольового потенціалу особистості (сили волі) і самооцінки терплячості спортсмена (Є.П. Ільїн, Є. К. Фещенко). Сформовано 2 групи різної спортивної кваліфікації, рівня підготовки та віку: експериментальна - 15 висококваліфікованих спортсменів, які займаються професійним спортом і контрольна

  - 17 спортсменів стадії спеціалізації і спортивного вдосконалення (займаються стрільбою нерегулярно).

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Дослідження проводилися в кілька етапів. На першому етапі вивчили вольові якості стрільців з лука на етапі спортивного самовдосконалення і висококваліфікованих спортсменів. У період навчально-тренувальної підготовки перед головним стартом Чемпіонату РС (Я), який є відбірковим туром на Чемпіонат Росії в приміщенні 17-21 лютого 2018 р За підсумками експерименту, що констатує провели експертну оцінку отриманих даних, опитали спортсменів про їхні досягнення та стан спортивної діяльності , зробили висновки за отриманими даними. Нижче в діаграмі 1 показані кваліфікації по групах.

  За результатами тестування виявили, що показники констатуючого експерименту контрольна група показує непогані результати в терпінні, в порівнянні з результатами експериментальної групи, на що не впливає високі кваліфікаційні рівні спортсменів обох груп.

  Звичайно, експериментальна група, в числі висококваліфікованих спортсменів показує високі результати за показниками вольового якості як сили волі. Адже сила волі спортсмена добре загартовується, розвивається і вдосконалюється з досвідом тренування, складних ситуацій і непередбачених труднощів на шляху досягнення мети. Ці всі приходить зі стажем спортсмена, з подоланням своєї ліні, страху і життєвих ситуацій. На що контрольна група тільки йде до поставленої мети.

  експериментальна група

  7% 7%

  29%

  контрольна група

  12%

  57%

  ЗМС МСМК МС КМС

  МС КМС

  88%

  Діаграма 1 - Показники спортивної кваліфікації стрільців з лука

  Як показано на діаграмі 1, в експериментальній групі більша частина має більш високу кваліфікацію майстерності, ніж у контрольної групи.

  За опитувальником тесту виявили наступні результати (діаграми 2, 3).

  % 60

  50 40 30 20 10 0

  53

  53

  47

  41

  високий

  середній низ

  ? ЕГ ШКГ

  Діаграма 2 - Показники констатуючого експерименту сили волі

  % 80

  60 40 20 0

  67

  59

  41

  20 13

  0

  високий

  середній? ЕГ ПКГ

  6

  0

  Діаграма 3 - Показники констатуючого експерименту вольового якості терплячості

  Проте, на Чемпіонаті РС (Я) проходив з 12-14 січня 2019 року, в двох програмах стрільби з лука (блокова і класична) нами виявлені результати проби ЧСС до 120-130 і понад уд. хв., що говорить про внутрішні психоемоційних зривів за час стрільб у спортсменів з кваліфікацією КМС і МС. Результати спостережень, проб і бесіди зі спортсменами констатують про відсутність елементарних навичок психорегуляції, які можна було б застосувати в процесі навчально-тренувальних занять і змагань. Спортсмени класом вище (МСМК, ЗМС) контролюють стартове стан і роботу в серіях стрільб. Висококваліфіковані спортсмени при спілкуванні більш детально розкривають свій психологічний стан, які вони відчувають на тренуваннях і в процесі контрольних стрільб і змагань.

  ВИСНОВКИ

  Таким чином, дослідження показали, що висококваліфіковані спортсмени в цілому, мають більш високі показники розвитку вольових якостей, з переважаючими якостями стабільного терпіння до монотонної роботи, ніж у спортсменів на стадії спеціалізації і спортивного вдосконалення нижче. За підсумками досліджень перед спортсменами поставлені завдання вдосконалення навичок саморегуляції в процесі навчально-тренувальних зборів

  На основі отриманих даних необхідно здійснювати в навчально-тренувальному процесі з застосуванням індивідуального та особистісно-орієнтованого підходів, акцентуючи увагу на актуальних відрізках психологічної підготовки.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Находкін, В.В. Вольові прояви і саморегуляція у кваліфікованих борців / В.В. Находкін, А.А. Григор'єва // Фізична культура і дитячо-юнацький спорт в сучасних умовах: ідея, духовність, виховання: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. - Якутськ: Бічік, 2008. - С. 117-120.

  2. Находкін, В.В. Роль психорегулюючий тренування в реалізації індивідуальної програми підготовки стрілка до змагань / В.В. Находкін // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2010. - № 4 (62). - С. 71-77.

  3. Находкін, В.В. Наука перемагати, або як виховати переможця? : Методичні рекомендації тренеру / В.В. Находкін. - Якутськ: ВД Північно-Східний федеральний університет, 2016. - 80 с.

  4. Пуні, А.Ц. Психологічні основи вольової підготовки в спорті / А.Ц. Пуні. - Л.: [б.и.], 1977. - 48 с.

  5. Пуні, А.Ц. Деякі питання теорії волі і вольова підготовка в спорті / А.Ц. Пуні // Психологія і сучасний спорт. - М.: Фізкультура і спорт, 1973. - С. 144-162.

  6. Сєченов, І.М. Вибрані твори / І.М. Сєченов. - М.: Изд-во АН СРСР, 1952. -

  774 з.

  REFERENCES

  1. Nakhodkin, V.V. and Grigoriev, A.A. (2008), "Volitional demonstration and self-control at qualified fighters", Physical culture and sport for children and young people in present conditions: idea, spirituality, education: materials of II International scientific and practice conference, Bichik, Yakutsk, pp. 117120.

  2. Nakhodkin, V.V. (2010), "Role of auto-training in the implementation of individual training program of archery athletes to competitions", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 62, No. 4, pp. 71-77.

  3. Nakhodkin, V.V. (2016), The science to win or how to bring up a winner ?, Methodological recommendations to a trainer. Yakutsk.

  4. Puni, A.Ts. (1977), Psychological bases of volitional training in sport, Leningrad.

  5. Puni, A.Ts. (1973), "Some issues of theory of will and volitional training in sport", Psychology and modern sports, Physical culture and sport, Moscow, pp. 144-162.

  6. Sechenov, I.M. (1952), Selected works, Academy of Sciences of the USSR, Moscow.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 17.01.2019


  Ключові слова: СПОРТСМЕН /ВОЛЯ /СИЛА ВОЛІ /терпляче /ХАРАКТЕР /САМОКОНТРОЛЬ /ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА /WILL /WILL POWER /PATIENCE /CHARACTER /SELF-CONTROL /PSYCHOLOGICAL TRAINING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити