препарати полісахаридів з вищих базидіальних грибів не зупиняють безпосередньо ріст ракових клітин. Механізм їх фармакологічної дії, результатом якого є гальмування росту пухлин, полягає в стимуляції різних ланок імунної системи організму біологічно активними полісахариди. Метою роботи було проведення аналізу коливань рівня вмісту полісахаридів в культивованих грибах Lentinus edodes при різних термінах зберігання і температурно-вологісних режимах. Проведені дослідження показують, що при збільшенні температури зберігання зміст сахаридов різко знижується.

Анотація наукової статті по промисловим біотехнологій, автор наукової роботи - Медведкова Інна Ігорівна, Дятлов Володимир Васильович, Попова Наталія Олександрівна


Preparations of polysaccharides from higher basidiomycetes do not stop directly the growth of cancer cells. The mechanism of their pharmacological action, resulting in inhibition of tumor growth, is to stimulate different parts of the immune system of the body biologically active polysaccharides. The aim of this work was the analysis of fluctuations in the level of polysaccharide content in the cultivated mushroom Lentinus edodes during different storage time and temperature-humidity regimes. The studies show that increasing the storage temperature, the content of saccharides is sharply reduced.


Область наук:
 • промислові біотехнології
 • Рік видавництва діє до: 2015
  Журнал: Євразійський Союз Вчених

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ вміст полісахаридів І ПРОДУКТІВ РАСПАДА при зберіганні СВІЖИХ культивованих грибів LENTINUS EDODES'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ вміст полісахаридів І ПРОДУКТІВ РАСПАДА при зберіганні СВІЖИХ культивованих грибів LENTINUS EDODES»

  ?АНАЛІЗ вміст полісахаридів І ПРОДУКТІВ РАСПАДА при зберіганні СВІЖИХ культивованих грибів LENTINUS EDODES

  Медведкова Інна Ігорівна

  Канд. техн. наук, доцент, докторант Дятлов Володимир Васильович Доктор техн. наук, професор Попова Наталія Олександрівна

  Канд. техн. наук, доцент, Кафедра товарознавства та експертизи продовольчих товарів, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, г. Донецк

  АНОТАЦІЯ

  Препарати полісахаридів з вищих базидіальних грибів не зупиняють безпосередньо ріст ракових клітин. Механізм їх фармакологічної дії, результатом якого є гальмування росту пухлин, полягає в стимуляції різних ланок імунної системи організму біологічно активними полісахариди. Метою роботи було проведення аналізу коливань рівня вмісту полісахаридів в культивованих грибах Lentinus edodes при різних термінах зберігання і температурно-вологісних режимах. Проведені дослідження показують, що при збільшенні температури зберігання зміст сахаридов різко знижується. ABSTRACT

  Preparations ofpolysaccharides from higher basidiomycetes do not stop directly the growth of cancer cells. The mechanism of their pharmacological action, resulting in inhibition of tumor growth, is to stimulate different parts of the immune system of the body biologically active polysaccharides. The aim of this work was the analysis of fluctuations in the level of polysaccharide content in the cultivated mushroom Lentinus edodes during different storage time and temperature-humidity regimes. The studies show that increasing the storage temperature, the content of saccharides is sharply reduced.

  Ключові слова: свіжі культивовані гриби, полісахариди, температура, якість, зберігання.

  Keywords: fresh cultivated mushrooms, polysaccharides, temperature, quality, storage.

  Відомо, що полісахариди різного ступеня полімеризації складають значну частину сухої біомаси плодових тіл і міцелію грибів. Встановлено, що певну частину полісахаридів, що входять до складу клітинної стінки і інших структур більшості, а можливо і всіх їстівних, неїстівних та отруйних грибів, складають біологічно активні протеоглю-кани - полісахариди, ковалентно пов'язані з білком [2].

  Вважається, що основними діючими компонентами цих білково-полісахаридних комплексів є високомолекулярні глюкани, глікани і гетеропо-лісахаріди, що володіють здатністю гальмувати ріст пухлин.

  Перші протипухлинні полісахариди, витягнуті з плодових тіл, міцеліальної біомаси [3] і культу-ральной рідини грибів, за своєю природою найчастіше були водорозчинними р ^ -глюканамі з сильно розгалуженою структурою [12]. Однак у міру накопичення даних стало очевидно, що біологічну активність мають не тільки глюкани, а й інші полісахариди. Так, в складі більшості активних гетерополісахарі-дів, крім глюкози, виявлені ксилоза, маноза, галактоза, фруктоза і інші моно - і дисахариди.

  Біологічна активність полісахаридів в процесі зберігання зазнає ряд змін, що не може не позначитися на ефективності імуностимулюючих компонентів, що входять в шиітаке. Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано розв'язання проблеми. Дані про макроміцетов, що містять біологічно активні полісахариди вивчені численними дослідниками до кінця XX століття, були узагальнені в огляді С. Решетникова з співавторами. Наведено список, що включає 651 видів і 7 міжвидових таксонів, які належать до 182 родів гетеро - і гомобазідіоміцетов, це свідчить про те, що всі вивчені дикорослі та культивовані їстівні, неїстівні і отруйні гриби містять біологічно активні (онкостатичну і імуностимулюючі) полісахариди, первинна структура і фізико-хімічні властивості яких дуже різні.

  Уже в 80-х роках були відомі десятки патентів на способи отримання протипухлинних полісахаридів шляхом глибинного культивування міцелію ряду видів роду Trametes (Сопо1ш) та інших продуцентів [4, 10]. Позитивний вплив екстрактів багатьох видів лікарських грибів на збільшення тривалості життя онкохворих, найімовірніше, сприяють не тільки імуностимулюючі полісахариди, а й такі біологічно активні компоненти, як терпени, похідні ергостерола, білки, меланиновой комплекси та інші речовини, мають також антиоксидантну дію [5, 6, 9].

  Глибокий аналіз можливих механізмів впливу високомолекулярних пептоглюканов і окремих низькомолекулярних компонентів грибних екстрактів на різні ключові ланки патології і терапії раку представлений в ряді робіт [11, 13].

  Метою роботи було проведення аналізу коливань рівня вмісту полісахаридів в культивованих грибах Lentinus edodes при різних термінах зберігання. Керуючим впливом в цьому випадку виступала температура зберігання, яка змінювалася від 0 ° С до 6 ° С.

  Об'єктом досліджень служив штам 370 Ьепйпш edodes [1]:

  - штам шиітаке 370 - високоврожайний штам. Гриби - красиві, правильної форми. Капелюшок має рівномірну темно-коричневе забарвлення. Урожайність -15 ^ 20% від маси субстрату. В першу хвилю загальний збір урожаю досягає до 43%. Штам дуже добре адаптований до вирощування на деревині.

  Спостереження проводилися протягом 15 днів. Для зберігання грибів при різних температурних режимах використовували чотири холодильні камери. У кожній камері виставляли певний температурний режим зберігання: 0 ± 0,5 ° С; 2 ± 0,5 ° С; 4 ± 0,5 ° С; 6 ± 0,5 ° С при ф = 80 ± 2%. Протягом дня з проміжками в 30 хвилин в камерах фіксували температуру за допомогою електронного рідкокристалічного термометра і відносну вологість заміряли психрометром.

  У плодових тілах шиітаке багато вуглеводів. Легко розчинні або, як їх ще називають, вільні цукру, яких зазвичай не більше 10 ^ 15%, представлені в основному глюкозою і манози, а також її спиртовим похідним - манітом, який є, очевидно, важливим метаболітом багатьох грибів [7, 8].

  Сумарна фракція водорозчинних полісахаридів штаму 370 Ьейтш edodes (при визначенні мо-

  носахарідного складу) містить глюкозу - 36,83%, проміжне положення займає галактоза і манноза -12,30% і 9,78%, відповідно, найменше процентний вміст має арабиноза і ксилоза - 1,89% і 0,86%, відповідно.

  Зміст полісахаридів у відповідності з термінами зберігання [4] представлено в таблиці 1 і малюнку 1.

  Динаміка вмісту полісахаридів в шиітаке при зберіганні, г / 100г сухої маси

  Таблиця 1

  Температурахране- Тривалість зберігання, добу

  ня, ° С до зберігання 3 6 9 12 15

  0 63,29 63,21 61,14 52,13 47,11 46,94

  ± 0,09 ± 0,08 ± 0,07 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,05

  2 63,29 63,18 52,08 45,36 38,84 36,55

  ± 0,09 ± 0,07 ± 0,04 ± 0,03 ± 0,05 ± 0,04

  4 63,29 63,15 50,02 41,38 30,67 29,11

  ± 0,09 ± 0,07 ± 0,04 ± 0,03 ± 0,05 ± 0,04

  6 63,29 63,09 48,15 39,22 22,59 19,48

  ± 0,09 ± 0,07 ± 0,05 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,04

  Аналізуючи дані таблиці 1 можна відзначити, що у всіх варіантах зберігання спостерігається зниження вмісту полісахаридів. Однак, слід визначити,

  т о

  Про.

  (Про X <0

  і ^

  0 з

  01

  X

  (0 *

  .

  01 Ч Про

  і

  63,29 63

  58

  53

  48

  43

  38

  33

  28

  23

  18

  63 21

  що при температурі зберігання 0 ° С в період від початку зберігання до 6-х діб, вміст полісахаридів майже не змінювалося, але при збільшенні температури зберігання, падіння вмісту набувало більш значимий характер.

  8

  дш

  10

  12

  14

  16

  --- 0 ° С _ ~ _ 2 ° С - "4 ° С - * • • 6 ° С

  Малюнок 1. Динаміка вмісту полісахаридів в шиітаке при зберіганні, г / 100г сухої маси

  При терміні зберігання від 6 до 15 діб динаміка падіння вмісту полісахаридів продовжує рости, хоч для температури зберігання 0 ° ^ 2 ° С [4] втрата полісаха-рідної фракцій менш відчутна. Хотілося б ще зауважити, що для всіх варіантів зберігання (крім зберігання при 0 ° С) в період зберігання до 3-х діб, відбувається невелике збільшення вмісту полісахаридів в 1,1 рази. Можливо, це пов'язано з розпадом полисахаридной фракції на моно-складові (табл. 2, рис. 2).

  Для підтримки процесів життєдіяльності, зокрема дихання грибів в період зберігання, необхідна енергія, яка утворюється в результаті розщеплення простих цукрів до вуглекислого газу і води.

  З даних таблиць 2, 3 слід, що вміст цукрів в шиітаке збільшується першій-ліпшій нагоді зберігання. При температурі 0 ° С збільшення частки сахаридов триває до 9 діб.

  Таблиця 2

  Динаміка вмісту моносахаров в шиітаке при зберіганні (усереднені), г / 100г сухої масси_

  Температура зберігання, ° С

  до зберігання

  Тривалість зберігання, добу

  3

  6

  9

  12

  15

  0

  13,71

  14,61

  16,97

  15,53

  15,16

  14,76

  2

  13,71 13,71 13,71

  16,08 17,37 14,97

  15,53 16,28 15,90

  15,31 15,34 14,53

  14,79 13,87 12,21

  13,58 12,61 11,36

  0

  2

  6

  4

  4

  про

  про <

  0? ^

  01 X

  го і

  про

  X

  про

  ш

  про та

  18

  17

  16

  15

  143

  13

  12

  11

  37

  1 6 7

  *

  * ч

  6 08 1 6, 28 15, 5 3

  4

  * 5 У 4 *

  / > - - * 1 5,3 4

  * \ 4

  _ -Л * 5, 16

  14 кь 7 - г г п ч -

  * 1. 5, 53 * 14, 7 6

  / N 5 3

  »/ Ч ч

  / • ч * ч

  14 1 * 13, 87 ч

  71 * 14 3 *

  N \

  г \

  Ч-1С 13, 5

  1 3, 1 4, ч

  N *

  * * 12,6 1

  12, 21 1 г

  4

  - 11, 3 6

  '- * •

  10

  12

  14

  16

  "0 ° С - | - 2 ° С Дн» - 4 ° С - | • - -6 ° С

  3

  0

  2

  4

  6

  8

  Малюнок 2. Динаміка вмісту моносахаридів в шиітаке при зберіганні, г / 100г

  Очевидно, це пов'язано з розкладанням глікогену і цукроспиртів до простих цукрів, які необхідні для дихання грибів. Потім до 15 діб загальна втрата цукрів, зокрема і глюкози, превалює (табл. 3, рис. 3).

  Динаміка вмісту глюкози в шиітаке при зберіганні (усереднені), г / 100г сухої маси

  Таблиця 3

  Температура зберігання, ° С

  до

  зберігання

  Тривалість зберігання, добу

  6

  9

  12

  15

  0

  5,05

  5,41

  6,62

  6,30

  5,61

  5,11

  2

  5,05

  5,95

  6,06

  5,82

  5,47

  4,89

  5,05

  6,43

  6,35

  5,83

  5,13

  4,54

  5,05

  5,54

  6,2

  5,52

  4,52

  3,60

  3

  4

  6

  При більш високих температурах процес розпаду складних речовин йде швидше.

  про та

  6,5

  5,5

  3,5

  1

  6, 62 6,3

  6, 4 3

  6 5

  * »/, 3

  6, 2 I | *

  5 / * • * 5, 8

  - ~ - К _ " -

  •• / /

  З 6, 0 6 4 5,6 1

  5, 5 4

  /

  • год *

  *

  4 5 Пробіг: 52 »5,1

  15 * 5 1

  ч

  ч

  »

  5, 05 > * Ч 4,8 ЗУ

  »4. 7 Перша 4 5 4

  > 4,5 2 *

  V

  *

  N

  ,6

  %

  10

  12

  14

  16

  -0 ° С - »-2 ° С Д" "- 4 ° С - -» - БТ

  7

  6

  5

  Ч> 4,5

  4

  0

  2

  4

  6

  8

  Малюнок 3. Динаміка вмісту глюкози в шиітаке при зберіганні, г / 100г сухої маси

  На підставі проведених досліджень можна зробити висновки:

  - кількісна характеристика полісахаридів в шиітаке непостійна і змінюється в залежності від термінів зберігання і температури зберігання;

  - встановлена ​​закономірність характеру розподілу

  - змісту полісахаридів в залежності від температур і термінів зберігання;

  - Динаміка вмісту полісахаридів при зберіганні при різних температурах носить, в цілому, спадаючий характер;

  - зміст моносахаридів в шиітаке не постійно і змінюється в залежності від термінів зберігання і температури зберігання;

  - встановлена ​​закономірність характеру розподілу змісту моносахаридів в залежності від температур і термінів зберігання;

  - при зберіганні спочатку спостерігається зростання моносахаридів, а потім падіння вмісту

  - моносахаридів.

  Таким чином, в результаті досліджень виявлено досить висока концентрація сахаридов в шії-таке, зниження вмісту яких в період зберігання носить постійний і стійкий характер для різних варіантів зберігання, але з ростом температури і термінів зберігання цей спад набуває більш значний характер. Тому слід зазначити, що на підставі проведених досліджень, найбільш сприятливою температурою зберігання є проміжок 0-4 ° С при терміні зберігання - 6 діб, оскільки зі збільшенням температури зберігання зміст сахаридов різко знижується

  Список літератури

  1. Бухало А.С., Соломко Е.Ф., Мітропольська Н.Ю. Базідiальнi макромщеті з лжарськімі властівостямі // Укр. бот. журн., 1996. № 3. - C. 192-201.

  2. Горовий Л.Ф., Бурдюкова Л.І. Біополімери клітинної стінки вищих базидіальних доп. -М .: Нац. акад. Микола., 2002. - С. 145.

  3. Лобанок А.Г., Бабицька В.Г., Хлюстов С.В. та ін. Глибинний міцелій Lentinus edodes (Berk.) Sing основа біологічно активної харчової добавки // Мат. Міжнар. конф. «Мікробіологія і біотехнологія XXI ст.». - Мінськ, 2002. - C. 240-241.

  4. Соломко Е.Ф., Дудка І.О. Перспективи використання вищих базидіоміцетів в мікробіологічної промисловості: Оглядова інформація ВНІІСЕНТІ. - Москва, 1985. - 48 с.

  5. Babitskaya V.G., Bisko N.A., Shcherba V.V., Mitro-polskaya N.Yu. Study of melanin complex from medicinal mushroom Phellinus robustus (P. Karst.) Bourd. et Galz. (Aphyllophoromycetideae) // Ibid, 2007. № 1. -P. 177-184.

  6. Babitskaya V.G., Scherba V.V., Ikonnikova N.V. et al. Melanin complex from medicinal mushroom Inonotus obliquus (Pers .: Fr.) Pilat (Chaga) (Aphyllophoromycetideae) // Intern. J. Med. Mushr, 2002. № 1. - P. 139-145.

  7. Crisan E.V., Sands A. Nutritional value // The biology and cultivation of edible mushrooms. - New York, etc .: Acad. Press, 1978. - P. 137-168.

  8. Kulkarni R.K., Morrison L.C. Manitol metabolism in Lentinus edodes, the edible Shiitake mushroom: Abstr. Ann. Mest., Atlanta, Ga (1-6 March, 1987). - Washington: D.C., 1987. - P. 203.

  9. Lindequist U., Niedermeyer T.H.J., Julich W.-D. The pharmacological potential of mushrooms // Evidence-based Compl. Alt. Med., 2008. № 3. - P. 285-299.

  10. Ohtsuka S., Ueno S., Yoshikumi C. et al. Polysaccharide having an anticarcinogenic eff ect and a method of producing them from species of Basidiomycetes. GB Pat. № 1331513, Publ. 26.09.1973.

  11. Petrova R.D., Reznick A.Z., Wasser S.P. et al. Fungal metabolites modulating NF-kB activity: an approach to cancer therapy and chemoprevention (Review) // Oncol. Rep., 2008. - P. 299-308.

  12. Yadomae T. Structure and biological activities of fungal? -L, 3-glucans // Yakugaku Zasshi, 2000. - P. 413-431.

  13. Zaidman B.-Z., Yassin M., Mahajna J., Wasser S.P. Medicinal mushroom modulators of molecular targets as cancer therapeutics // Appl. Microbiol. Biotechnol, 2005. - P. 453-468.

  ВПЛИВ ефект Фарадея ПРИ СУПУТНИКОВИХ СВЧ радіометричних вимірювань В дециметровому діапазоні

  Гранки Олександр Георгійович

  Д-р. фіз.-мат. наук, зав. лаб., ФІРЕ їм В.А.Котельнікова РАН, м Фрязіно МО

  Мільшин Олександр Олексійович

  ст. науч. співр., ФІРЕ їм В.А.Котельнікова РАН, м Фрязіно МО

  Вступ

  У цій статті розглядаються деякі аспекти, зумовлені впливом ефекту Фарадея (ЕФ) на формування полів радіояркостних температур (ЯП) в моделі глобального великомасштабного радіотеплового випромінювання Землі в дециметровому діапазоні (ДМД) хвиль [1-4]. Розроблена модель призначена для дослідження механізму формування радіотеплового випромінювання Землі в ДМД (10-100 см) на локальних і глобальних масштабах і може бути використана для ряду

  додатків. У моделі враховується внесок випромінювання і поглинання різних природних середовищ: водна поверхня, поверхня суші, рослинний покрив, атмосфера (тропосфера і іоносфера), космічне радіовипромінювання в інтегральне радіовипромінювання Землі. За допомогою моделі здійснюється синтез радіовипромінювання суші і водної поверхні з просторовим дозволом 4 ° по широті і 5 ° по довготі і тимчасових масштабах на добу, місяць і рік на основі архівних даних параметрів океану, грунту, лісової рослинності, атмосфери і космічного радіовипромінювання.


  Ключові слова: СВІЖІ культивованих грибів / FRESH CULTIVATED MUSHROOMS / полісахариди / POLYSACCHARIDES / ТЕМПЕРАТУРА / TEMPERATURE / ЯКІСТЬ / QUALITY / ЗБЕРІГАННЯ / STORAGE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити