У тексті статті представлені результати експериментального вивчення особливостей фізичного і функціонального розвитку дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку. Аналіз фізичного розвитку та функціональної підготовленості досліджуваної групи дітей, з одного боку вказує на сприятливі передумови для їх подальшого розвитку, підтверджує основний варіант затримки, і з іншого боку вказує на вікове збільшення намітилася негативну тенденцію погіршення стану здоров'я, що спостерігається в прояві гіпоксичної стійкості.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Максимова Світлана Юріївна, Скрябіна Ірина Дмитрівна


Analysis of the age parameters of physical development and functional status of preschool children with mental retardation

The text of the article presents the results of an experimental study of the features of the physical and functional development of preschool children with mental retardation. The analysis of physical development and functional readiness of studied group of children, on the one hand specifies the favorable preconditions for their further development, confirms the basic variant of delay, and on the other hand specifies the age increase in the outlined negative tendency of deterioration of the state of health observed in displayed hypoxia stability.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз вікових параметрів фізичного розвитку і функціонального стану дошкільників із затримкою психічного розвитку»

  ?ЛІТЕРАТУРА

  1. Альошина, Ю.Є. Соціально-психологічні методи дослідження подружніх відносин. Спецпрактикум з соціальної психології I Ю.Є. Альошина, Л.Я. Гоз-ман, Е.М. Дубовская. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1987. - 245 c.

  2. Болотова, А.К. Психологія організації часу: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I А.К. Болотова. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 254 с.

  3. Бороздіна, Л.В. Вікові зміни тимчасової трансспектива суб'єкта I Л.В. Бороздіна, Л. А. Спиридонова II Психологічний журнал. - 1998. - № 2. - С. 40-50.

  4. Головаха, Є. І. Психологічний час особистості I Є.І. Головаха, А. А. Кронік. - Київ: Наукова думка, 1984. - 207 c.

  5. Єгоричєва, І.Д. Самоотношение, самореалізація, самоактуалізація як феномени, що визначають здатність людського зросту - розвитку I І.Д. Єгоричєва II Світ психології. - 2005. - № 3. - С. 11-33.

  6. Леонтьєв, О.М. Психологія образу I А.Н. Леонтьєв II Вісник Моск. ун-ту. Сер.14: Психологія. - 1979. - № 2. - С. 3-13.

  7. Леонтьєв, Д.А. Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) I Д.А. Леонтьєв. -2-е изд. - М.: Сенс, 2000. - 18 с.

  8. Сирцова, А. Методика Ф. Зімбардо по часовій перспективі I А. Сирцова, Е.Т. Соколова, О.В. Мітіна II Психологічна діагностика. - 2007. - № 1. - С. 85-106.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 796.015

  АНАЛІЗ вікових параметрів ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І функціонального стану ДОШКІЛЬНЯТ ЗАТРИМКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

  Світлана Юріївна Максимова, кандидат педагогічних наук, доцент,

  Ірина Дмитрівна Скрябіна, аспірант,

  Волгоградська державна академія фізичної культури (ВГАФК)

  Анотація

  У тексті статті представлені результати експериментального вивчення особливостей фізичного і функціонального розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Аналіз фізичного розвитку та функціональної підготовленості досліджуваної групи дітей, з одного боку вказує на сприятливі передумови для їх подальшого розвитку, підтверджує основний варіант затримки, і з іншого боку вказує на вікове збільшення намітилася негативну тенденцію погіршення стану здоров'я, що спостерігається в прояві гіпоксичної стійкості.

  Ключові слова: фізичне і функціональне розвиток, дошкільник, затримка психічного розвитку.

  ANALYSIS OF THE AGE PARAMETERS OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND

  FUNCTIONAL STATUS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL

  RETARDATION

  Svetlana Yurievna Maksimova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Irina Dmitrievna Scriabina, the post-graduate student,

  Volgograd State Academy of Physical Training

  Annotation

  The text of the article presents the results of an experimental study of the features of the physical and functional development of preschool children with mental retardation. The analysis of physical development and functional readiness of studied group of children, on the one hand specifies the favorable pre-

  conditions for their further development, confirms the basic variant of delay, and on the other hand specifies the age increase in the outlined negative tendency of deterioration of the state of health observed in displayed hypoxia stability.

  Keywords: physical and functional development, preschool children, mental retardation.

  ВСТУП

  Основні принципи спеціальної педагогіки, адаптивного фізичного виховання вказують на те, що корекційно-педагогічного процесу обов'язково повинна передувати діагностика особливостей розвитку контингенту що займаються.

  Коло наукових досліджень, присвячених оцінці онтогенезу дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, охоплює невелике число робіт. Це можливо пояснити низькими організаційними, освітніми та матеріальними умовами для дошкільнят, які мають обмежені можливості життєдіяльності. Важливою проблемою є і забезпечення репрезентативності вибірки для узагальнення результатів дослідно - пошукової роботи. У науково - методичній літературі наводяться дані, що характеризують особливості онтогенезу тієї, чи іншої вікової групи дітей дошкільного віку з ЗПР [6,7,8,12,13], або ж є описи фізичного розвитку, але в порівнянні дітьми, що мають глибокі інтелектуальні порушення [3]. При цьому необхідно зазначити, що наявні літературні дані характеризуються різнорідністю, роз'єднаністю, регіональним невідповідністю, що актуалізує проведення експериментальних досліджень в даному напрямку.

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

  В ході власного лонгитюдного дослідження, проведеного в області адаптивного фізичного виховання, де було обстежено понад 200 дітей дошкільного віку з ЗПР, були отримані наукові дані, що дозволяють цілісно переглянути вікові етапи і характеристики фізичного і функціонального розвитку даної категорії дітей.

  РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

  Аналіз медичних карт, дозволив виявити, що найбільш частим що зустрічаються варіантом затримки, в даній нозологічної групі, є ЗПР церебральноорганіческого генезу (65%), обумовленого причинами поразки мозкових структур головного мозку в пренатальний і постнатальний період онтогенезу. Другу групу становить ЗПР соматогенного генезу (15%), що виникає з причин численних захворювань в ранньому дитинстві. ЗПР психогенного походження, обумовленого культурної депривації і низьким рівнем емоційно-вольової сфери, виявлено в 13% досліджуваних випадків. І останню, найменш зустрічається групу становить ЗПР конституційного типу (7%), що характеризується психічним і фізичним інфантилізмом. Отримані експериментальні дані узгоджуються з даними научнометодіческой літератури, що вказують на те, що найпоширенішою групою серед ЗПР є варіант церебрально-органічного генезу.

  Фізичний розвиток являє собою безперервний процес і його гармонійність - один з найважливіших показників здоров'я. При його оцінці враховувалися такі показники як довжина, маса тіла, окружність грудної клітини, а так само розрахунок на основі отриманих соматометрических даних, антропометричних індексів. Аналіз вікових весоростових характеристик дошкільнят з ЗПР не виявив їх відставань від дітей масових дошкільних установ протягом усього дошкільного дитинства. Чи не вдалося поспостерігати серйозних відхилень і в показниках антропометричних індексів, що дає характеристику фізичного розвитку дітей з ЗПР як цілком гармонійному, пропорційному, відповідному віковим параметрам.

  Очевидно, що за основними показниками фізичного розвитку діти досліджуваної

  категорії дошкільного віку практично не відстають від дітей без відхилень у розвитку. Дані експериментального дослідження узгоджуються з отриманими раніше науковими даними [1-5], що вказують на те, що при легких формах розумових відхилень помітних змін у фізичному стані може не відзначатися. Так само отримані результати узгоджуються з основним варіантом затримки - ЗПР церебральноорганіческого генезу, мало впливає на параметри фізичного розвитку.

  З метою дослідження стану функціональних можливостей дітей - дошкільнят з ЗПР проводилося вивчення параметрів серцево - судинної і дихальної систем їх організму. До цієї групи увійшли показники проби навантаження Мартіне, ЧСС спокою, ортостатичної і кліностатіческой проби, ЖЕЛ, окружності грудної клітки, проб Штанге і Генча (таблиця 1).

  Таблиця 1

  Порівняльні показники функціонального стану __________ дітей дошкільного віку ______________________________

  вікові групи Тести Статистичні показники x ± m

  4-5 років 5-6 років 6-7 років

  ЗПР Н (п = 20) (n = 2) ЗПР Н (п = 38) (n = 40) ЗПР Н (п = 45) (n = 46)

  Достовірність відмінностей

  ЧСС спокою уд / хв 88,2 ± 4,7 | 88,10 ± 10,5 84,2 ± 4,1 190,00 ± 6,96 80,1 ± 2,4 | 88,80 ± 3,80

  Р>0.05 Р>0.05 Р>0.05

  Ортостатична проба (с) 18,8 ± 3,4 | 16,5 ± 2,8 16 ± 3,9 | 13,1 ± 1,4 13,3 ± 1,8 | 20,4 ± 0,53

  Р>0.05 Р>0.05 Р<0.05

  Кліностатична проба (с) 16,4 ± 1,8 | 16,2 ± 2,1 13,1 ± 1,3 | 9,3 ± 1,3 7,3 ± 1,8 | 6,8 ± 1,4

  Р>0.05 Р<0.05 Р>0.05

  Проба Мартіне (б) 3,5 ± 0,17 | 4,14 ± 0,06 3,7 ± 0,28 | 4,14 ± 0,06 3,9 ± 0,21 | 4,5 ± 0,06

  Р<0.05 Р>0.05 Р<0.05

  ЖЕЛ (мл) 800 ± 70,1 | 825 ± 80,1 1011 ± 87,3 | Тисячі двадцять один ± 53,6 1190 ± 28,4 | 1210 ± 25,0

  Р>0.05 Р>0.05 Р>0.05

  Проба Генча (с) 7,4 ± 0,1 | 12,5 ± 1,4 9,5 ± 1,8 | 14,3 ± 2,4 10,1 ± 1,4 | 10,4 ± 0,21

  Р<0.05 Р>0.05 Р>0.05

  Проба Штанге (с) 9,3 ± 1,4 | 20,1 ± 1,2 10,1 ± 0,6 | 18,3 ± 2,2 8,3 ± 1,6 | 16,4 ± 0,3

  Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05

  ЕГК 2,3 ± 0,2 | 2,4 ± 0,4 2,5 ± 0,2 | 3,4 ± 0,3 3,3 ± 0,12 | 3,8 ± 0,12

  Р>0.05 Р>0.05 Р<0.05

  Примітка: ЗПР - діти із затримкою психічного розвитку; Н - діти масових дошкільних установ; ЖЕЛ - життєва ємність легенів; ОГК - окружність грудної клітини.

  Аналіз вікової динаміки даних показників у дітей з ЗПР не виявив значних, необоротних відхилень в їх стан здоров'я, що не узгоджується з отриманими раніше даними [3,8], що вказують на загальну фізичну ослабленість і відхилення в стані здоров'я дітей даної нозологічної групи. Так в пробах, що характеризують діяльність серцево-судинної системи, спостерігаються серйозні відхилення від вікової норми лише в пробі Мартіне, що вказує на більш низький рівень працездатності дітей. Наявні фрагментарні відхилення в ортостатичної і кліностатіческой пробі швидше можна пояснити інтенсивними темпами зростання в даний віковий період, ніж наявністю патологічних змін.

  Вивчення діяльності дихальної системи показало відсутність відхилень в результатах ЖЕЛ, ОГК по всіх вікових групах, що вказує на повноцінні передумови для діяльності дихального апарату дітей з ЗПР. Однак, стійкість організму цих дітей до гіпоксії нижче, ніж у їх повноцінно розвиваються однолітків. У пробі, пов'язаної із затримкою дихання на вдиху, спостерігається відставання дошкільнят з ЗПР по всіх вікових групах, що вказує на тенденцію, що намітилася тен-

  денцией погіршення стану їх здоров'я. Ці відхилення можна пояснити не тільки порушеннями можливостей дихальної системи, але і низьким станом їх вищої нервової діяльності, невмінням витримувати вольове напруга, управляти своїми діями, нездатності до утримання інструкції і слабкості контролю. Викликає особливий науковий інтерес, що найбільшу кількість негативних симптомів розвитку проявляється в старшій віковій групі дошкільного дитинства, тоді як в молодшій їх найменшу кількість.

  ВИСНОВКИ

  Таким чином, аналіз фізичного розвитку та функціональної підготовленості досліджуваної групи дітей, з одного боку вказує на сприятливі передумови для їх подальшого розвитку, підтверджує основний варіант затримки, і з іншого боку вказує на вікове збільшення намітилася негативну тенденцію погіршення стану здоров'я, що спостерігається в прояві гіпоксичної стійкості.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бабенкова, Р. Д. Шляхи виправлення дефектів моторики і фізичного розвитку учнів молодших класів допоміжної школи засобами фізичного виховання: дис. ... канд. пед. наук / Бабенкова Р. Д. - М., 1963. - 203 с.

  2. Бабенкова, Р. Д. Особливості координації рухів в учнів з дефектами в розвитку (глухих, розумово відсталих і з церебральним паралічем) / Р.Д. Бабенкова, Л.І. Боброва // Дефектологія. - 1983. - № 5. - С. 89-91.

  3. Барабаш, О.А. Контроль якості освіти з фізичної культури в спеціальній установі (на прикладі освітніх установ VII, VIII виду) / О.А. Барабаш. - Владивосток: Вид-во дальневосточ. ун-ту, 2005. - 196 с.

  4. Дмитрієв, А.А. Фізична культура в спеціальну освіту: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.О. Дмитрієв. - М.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 176 с.

  5. Дмитрієв, А.А. Розвиток і корекція рухової сфери дітей з інтелектуальними порушеннями / А.А. Дмитрієв; Красноярський держ. пед. ун-т. - Красноярськ: [б.и.], 2002. - 320 с.

  6. Заббарова, Л.Х. Удосконалення психомоторних здібностей у молодших школярів із затримкою психічного розвитку: автореф. дис. . канд. пед. наук: 13.00.04 / Заббарова Л.Х. ; Сибірська держ. акад. фіз. культури. - Омськ, 2003. - 23 с.

  7. Ільїн, В.А. Фізкультурно-оздоровчі заходи в дитячих будинках для дітей із затримкою психічного розвитку: дис. ... канд. пед. наук / Ільїн В.А. - М., 1992. - 123 с.

  8. Коровіна, І.А. Методика корекції основних видів рухів у дошкільників із затримкою психічного розвитку: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Коровіна І.А. ; Волгоградська держ. акад. фіз. культури. - Волгоград, 2010. - 25 с.

  9. Лебединський, В. В. Порушення психічного розвитку в дитячому віці: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Лебединський. - 5-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія», 2008. - 144 с.

  10. Малосаева, Т.А.Організація занять спортивними і рухливими іграми в режимі навчання молодших школярів із затримкою психічного розвитку: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Малосаева Т.А. ; Всерос. наук.-дослід. ін-т фіз. культури. - М., 2003 - 22 з.

  11. Мухіна, М.П. Концентрований навчання основним рухам в процесі фізичного виховання дітей середнього і старшого дошкільного віку: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мухіна М.П. ; Сибірський держ. ун-т фіз. культури. - Омськ, 2003. - 24 с.

  12. Решетняк, О.В. Програмно-методичне забезпечення процесу фізичного

  виховання дітей 5-6 років із затримкою психічного розвитку: дис. ... канд. пед. наук / Решетняк О.В. - Краснодар, 2004. - 23 с.

  13. Стеблій, Т.В. Фізичне виховання дітей 5-6 років в умовах функціональної інтеграції (на прикладі інтеграції дітей з затримкою психічного розвитку): ав-тореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Стеблій Тетяна Вікторівна; [Нац. держ. ун-т фіз. культури, спорту і здоров'я їм. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург]. - СПб., 2008. -21 с. : ил.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. УДК 796.83

  ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИВУ СПАРИНГ-ПАРТНЕРІВ НА УЧЕБНОТРЕНІРОВОЧНОМ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ боксер ШЛЯХОМ РОЗШИРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

  Іраклій Гівіевіч Малазонія, старший викладач,

  Володимир Олександрович Макаров, кандидат педагогічних наук, доцент, Президент Фонду правоохоронних органів і спецслужб Краснодарського краю

  "Щит і меч",

  Олексій Анатолійович Близнюк, старший викладач,

  Кубанський державний університет фізичної культури, спорту і туризму

  (КГУФКСТ), г. Краснодар

  Анотація

  Експлуатація фізіологічних функцій, домінуюча в процесі підготовки боксерів, призводить до їх масового відсіву і, головне, до зниження числа спаринг-партнерів вже до початку навчально-тренувального етапу. Базова технічна підготовка з розрахунком на оволодіння повним складом техніки для мінливих типових ситуацій забезпечить успіх більш сенсорним бійцям за рахунок прояву педагогічних функцій і, відповідно, збереження кадрів для учебнотреніровочного етапу підготовки.

  Ключові слова: спаринг-партнери, модель технічної діяльності, кінематичні ситуації, фізіологічні функції, педагогічні функції.

  PRESERVATION OF THE SELECTION OF SPARRING-PARTNERS DURING THE

  TRAINING PREPARATION STAGE OF BOXERS BY EXPANSION AND SYSTEMATIZATION OF THE EDUCATIONAL COMPONENT

  Irakly Gievich Malazonija, the senior teacher,

  Vladimir Aleksandrovich Makarov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, President of Fund of law enforcement bodies and special services of Krasnodar territory

  «Board and Sword»,

  Alexey Anatolevich Bliznjuk, the senior teacher,

  Kuban State University Physical Training, Sports and Tourism,

  Krasnodar

  Annotation

  The exploitation of physiological functions, dominating in the course of preparation of boxers, leads to their mass dropout and, mainly, to sparring-partners number decrease already by the beginning of the training stage. Base technical training counting upon mastering of full techniques composition within the changing typical situations will provide success for more sensitive fighters at the expense of display of pedagogical functions and, accordingly, preservation of personnel for the training preparation stage.

  Keywords: sparring-partners, model of technical activity, kinematics situations, physiological functions, pedagogical functions.


  Ключові слова: ФІЗИЧНЕ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК / ДОШКОЛЬНИК / ЗАДЕРЖКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ / PHYSICAL AND FUNCTIONAL DEVELOPMENT / PRESCHOOL CHILDREN / MENTAL RETARDATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити