Досліджуються веб-сторінки бібліотек інститутів культури. розглядається реалізація інтегративної функції бібліотеки вузу в зовнішньому інформаційно-освітньому просторі. При цьому проводиться аналіз веб-сторінок як інструменту реалізації даної функції в зовнішньому напрямку. Згідно з вимогами інформаційного суспільства вузівські бібліотеки повинні створити максимально сприятливі умови для задоволення інформаційних потреб користувачів на основі інформаційно-освітніх ресурсів (В тому числі і електронних). Використання глобальної мережі Інтернет дозволяє бібліотеці вузу надати доступ учасникам навчального процесу до найбільших інформаційно-освітнім сервісів незалежно від місця їх локалізації. Також через власний веб сайт бібліотека здатна забезпечити доступ до освітніх ресурсів, виробленим в стінах вузу, для інших учасників освітнього простору галузі, відомства, міста, регіону, держави, світу. Показано, що на основі взаємодії через веб сайт із зовнішнім інформаційно-освітнім простором бібліотека вузу може розглядатися як частина цього зовнішнього простору, що забезпечує його цілісність. При аналізі веб-сторінок бібліотек інститутів культури оцінюється ряд показників: наявність власного веб-сайту бібліотеки, структура (розділи) веб-сайту, його наповнення, наявність сервісів веб-аналітики. Особлива увага приділяється таким елементам в структурі веб-сторінок: електронних бібліотек, електронних бібліотечних систем, електронних каталогів як інструментам для включення ресурсів бібліотеки у зовнішнє інформаційно-освітній простір. На основі проведеннго аналізу пропонується структура веб-сайту бібліотеки для більш ефективної реалізації зовнішньої інтеграції інформаційно-освітніх ресурсів, а також робляться висновки, наскільки ефективно можливо розвивати зовнішній напрямок інтеграції між вузами культури. Стаття представляє інтерес для співробітників бібліотек вищих навчальних закладів, а також дослідників, що займаються розглядом питань модернізації діяльності бібліотек вищих навчальних закладів.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Михайлова Анна Вікторівна


CULTURE INSTITUTES LIBRARIES 'WEB PAGES ANALYSIS AS AN INSTRUMENT OF INFORMATION AND EDUCATION RESOURCES INTEGRATION EXTERNAL DIRECTION IMPLEMENTATION

The article is devoted to the web pages of libraries of institutes of culture. The author considers Implementation of integrative function of library of higher education institution in external information-educational space. At the same time, he carries out the analysis of web pages as instruments of implementation of integrative function of library of higher education institution in the external direction. According to the requirements of information society high school libraries should create the most favorable conditions to meet information needs of users on the basis of information and education resources (Including electronic). The use of the global Internet allows the university library to provide access to participants of educational process to the largest information and education services irrespective of the place of their locacation. Also, through its own web site, the university library is able to provide access to educational resources produced in the walls of the university, with other participants of educational space industry, agencies, city, region, state and the world. The article shows that on the basis of interaction through the web site with external information and education space, the University library can be considered as the part of this external space providing it integrity. When analyzing the web pages of libraries of institutes of culture, a number of indicators are being evaluated such as presence of own website of the library structure (sections) of the web site, its content, the availability of services of web analytics. Special attention is given to the following elements in the structure of web pages: electronic libraries, electronic library systems, electronic catalogues as tools for incorporating library resources in the external information-educational space. On the basis of the conducted analysis the author offers the structure of the web site of the library for the most efficient implementation of the external integration of information and educational resources, as well as the conclusions how well it is possible to implement an external integration between the universities of culture. The article is of interest for employees of university libraries and researchers working on issues of modernization activities of university libraries.


Область наук:
 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Вісник культури і мистецтв

  Наукова стаття на тему 'Аналіз веб-сторінок бібліотек інститутів культури як інструменту реалізації зовнішнього напрямки інтеграції інформаційно-освітніх ресурсів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз веб-сторінок бібліотек інститутів культури як інструменту реалізації зовнішнього напрямки інтеграції інформаційно-освітніх ресурсів»

  ?УДК 378 + 004.738.5

  А. В. Михайлова

  аспірант, Челябінський державний інститут культури E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АНАЛІЗ ВЕБ-СТОРІНОК БІБЛІОТЕК ИНСТИТУТОВ КУЛЬТУРИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО НАПРЯМКИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

  Досліджуються веб-сторінки бібліотек інститутів культури. Розглядається реалізація Інтегра-ної функції бібліотеки вузу в зовнішньому інформаційно-освітньому просторі. При цьому проводиться аналіз веб-сторінок як інструменту реалізації даної функції в зовнішньому напрямку.

  Згідно з вимогами інформаційного суспільства вузівські бібліотеки повинні створити максимально сприятливі умови для задоволення інформаційних потреб користувачів на основі інформаційно-освітніх ресурсів (в тому числі і електронних). Використання глобальної мережі Інтернет дозволяє бібліотеці вузу надати доступ учасникам навчального процесу до найбільших інформаційно-освітнім сервісів незалежно від місця їх локалізації. Також через власний веб-сайт бібліотека здатна забезпечити доступ до освітніх ресурсів, виробленим в стінах вузу, для інших учасників освітнього простору галузі, відомства, міста, регіону, держави, світу.

  Показано, що на основі взаємодії через веб-сайт із зовнішнім інформаційно-освітнім простором бібліотека вузу може розглядатися як частина цього зовнішнього простору, що забезпечує його цілісність.

  При аналізі веб-сторінок бібліотек інститутів культури оцінюється ряд показників: наявність власного веб-сайту бібліотеки, структура (розділи) веб-сайту, його наповнення, наявність сервісів веб-аналітики. Особлива увага приділяється таким елементам в структурі веб-сторінок: електронних бібліотек, електронних бібліотечних систем, електронних каталогів як інструментам для включення ресурсів бібліотеки у зовнішнє інформаційно-освітній простір.

  На основі проведеннго аналізу пропонується структура веб-сайту бібліотеки для більш ефективної реалізації зовнішньої інтеграції інформаційно-освітніх ресурсів, а також робляться висновки, наскільки ефективно можливо розвивати зовнішній напрямок інтеграції між вузами культури. Стаття представляє інтерес для співробітників бібліотек вищих навчальних закладів, а також дослідників, що займаються розглядом питань модернізації діяльності бібліотек вищих навчальних закладів.

  Ключові слова: бібліотека вузу, інтеграційна функція, веб-сайт, інформаційно-освітні ресурси

  Для цитування: Михайлова, А. В. Аналіз веб-сторінок бібліотек інститутів культури як інструменту реалізації зовнішнього напрямки інтеграції інформаційно-освітніх ресурсів / А. В. Михайлова // Вісник культури і мистецтв. - 2017. - № 3 (51). - С. 49-59.

  Сьогодні в світі установок інформаційного суспільства головним завданням бібліотек вищих навчальних закладів стає створення максимально сприятливих умов для задоволення інформаційних потреб своїх користувачів на основі інформаційно-освітніх ресурсів. Через використання електронних ресурсів бібліотека може надати дос-

  тупий учасникам навчального процесу до найбільших інформаційно-освітнім сервісів незалежно від місця їх локалізації. Завдяки сучасним інформаційним технологіям бібліотека здатна забезпечити такий доступ різними інструментами: через традиційну книгу в фонді бібліотеки, або через онлайнову повнотекстову базу

  49

  даних, або через оперативну електронну доставку документа, або через доступ до глобальної мережі Інтернет. Орієнтація на оперативне отримання потрібної інформації реалізується в концепції веб-сайтів бібліотек як «інформаційних порталів» [11]. Також через власний веб-сайт бібліотека здатна забезпечити доступ до освітніх ресурсів, виробленим в стінах вузу, для інших учасників освітнього простору галузі, відомства, міста, регіону, держави, світу. При цьому бібліотека вузу виступає в якості інтегратора діяльності вузу з зовнішнім середовищем, т. Е. Реалізує свою Інтегра-тивную функцію в більш великому інформаційному просторі. Здійснюючи вихід у зовнішнє інформаційно-освітній простір, бібліотека стає його частиною (освітнього, інформаційного, відомчого, територіального та ін.), Забезпечуючи його цілісність [5].

  Розвиток бібліотечної веб-середовища в новому інформаційно-комунікативному просторі Інтернету починається з кінця 80-х рр. XX ст. Вивченню веб-сайтів бібліотек присвячений ряд робіт [4; 8-10]. На сучасному етапі формуються такі елементи бібліотечної веб-середовища, як невеликі спеціалізовані сайти окремих бібліотек, а також потужні інформаційно-бібліотечні портали регіональних або відомчих спілок, корпоративних систем, професійних об'єднань, асоціацій і консорціумів.

  Внаслідок динамічності розвитку Інтернету в цілому і бібліотечної веб-середовища зокрема число сайтів змінюється щодня. У таблиці 1 наведено порівняльну статистика кількості веб-сайтів бібліотек в російському інтернет-просторі по ряду показників. Дані за 2006 р взяті з дослідження О. В. Кульова «Формування інформаційної структури сайту бібліотеки як ефективного інструменту взаємодії в веб-середовищі» [4]. Показники 2017 р відображені в каталозі бібліотечних сайтів «БібліоКЕТ» на порталі Library.ru, де наведено найбільш повний перелік веб-сайтів існуючих бібліотек [2].

  Таблиця 1

  Кількість веб-сайтів бібліотек в російському інтернет-просторі

  Для реалізації зовнішнього напрямки інтеграції через веб-сайт вузівській бібліотеці необхідна чітка стратегія, яка повинна формувати не тільки діяльність бібліотеки, а й торкатися розробку структури веб-сайту, особливості його наповнення та функціонування.

  Наскільки можливо реалізувати зовнішній напрямок інтеграції між вузами культури, розглянемо на прикладі аналізу веб-сторінок бібліотек інститутів культури (засновник і відомчий керуючий - Міністерство культури Російської Федерації):

  1. Алтайський державний інститут культури (http://altgaki.org).

  2. Східно-Сибірський державний інститут культури

  (Http://www.vsgaki.ru).

  3. Казанський державний інститут культури (http://kazgik.ru).

  4. Кемеровський державний інститут культури (http://www.kemguki.ru).

  5. Краснодарський державний інститут культури (http://kguki.com).

  6. Московський державний інститут культури (http://mgik.org).

  7. Орловський державний інститут культури (http://ogiik.orel.ru).

  8. Пермський державний інститут культури (http://www.psiac.ru).

  9. Самарський державний інститут культури (http://www.smrgaki.ru).

  10. Санкт-Петербурзький державний інститут культури

  (Http://www.spbgik.ru).

  11. Тюменський державний інститут культури (http://www.tumgik.ru).

  12. Хабаровський державний інститут культури (http://www.hgiik.ru).

  13. Челябінський державний інститут культури (http://chgik.ru).

  Незважаючи на значне поширення комп'ютерних мереж, а також впровадження мережевих технологій в роботу бібліотек вищих навчальних закладів, лише

  Кількість веб-сайтів в 2006 р в 2017 р.

  Загальна кількість сайтів бібліотек близько 600 2488

  і інформаційно-бібліотечних учреж-

  дений, що відносяться до російського

  інтернет-простору

  З них:

  - сайтів і порталів федеральних біб- 9 16

  лиотека;

  - бібліотек вищих навчальних закладів; 174 321

  - муніципальних бібліотек, в тому числі Москви і Санкт-Петербурга; 179 439

  - науково-технічних бібліотек і 40 39

  центрів науково-технічної інформації (ЦНТІ);

  - бібліотек Російської академії наук; 24 23

  - центральних універсальних (країв, областей, автономних округів, Москви 56 62

  і Санкт-Петербурга);

  - асоціацій, об'єднань і консорціумів 13 46

  50

  одна з бібліотек інститутів культури має окремий веб-сайт і відповідні сервіси, доступні в глобальній мережі Інтернет: це бібліотека Московського державного інституту культури (МГИК). У розділі сайту МГИК «Студентам» є підрозділ «Інформаційно-бібліотечний центр» - посилання на сам сайт Інформаційно-бібліотечного центру (lib.mgik.org). Решта 12 бібліотек мають розділ (одну або кілька сторінок) в структурі веб-сайту освітнього закладу, доступний із зовнішнього інформаційно-освітнього простору (через мережу Інтернет). Також у двох вузів є представництва своїх наукових бібліотек в соціальних мережах - Кемеровського державного інституту культури (https://vk.com/librarykemguki) і Санкт-Петербурзького державного інституту культури (https://vk.com/club57678941).

  Крім веб-сторінок, доступних в глобальній мережі Інтернет, багато вузів оснащено внутрішньої корпоративної мережею (мережею Ін-транет). Бібліотека вузу в мережі Інтранет має внутрішній веб-ресурс для забезпечення освітнього процесу. Такий ресурс завдяки єдиній мережевої технології підтримує цілісність внутрішнього інформаційно-освітнього простору ВНЗ, повинен бути інтегрований з роботою інших підрозділів вищого навчального закладу, базами даних деканатів, кафедр, навчальною частиною, але доступний цей ресурс тільки всередині вузу або за його межами, але з необхідністю авторизації і реєстрації в стінах інституту. Таким чином, в більшості інститутів культури внутрішнє інформаційно-освітній простір є замкнутим, ізольованим від зовнішнього.

  Однак процес інформатизації суспільства не дозволяє сучасному вузу бути ізольованим від зовнішнього глобального інформаційно-освітнього простору. Сьогодні у інститутів існують точки виходу в зовнішній простір, маються на увазі електронні ресурси інформаційно-освітньої спрямованості, такі як: електронно-бібліотечні системи, веб-сайти освітніх установ (культури і мистецтв),

  установ профільної спрямованості (музеї, театри та ін.). Не володіючи власним веб-сайтом, сьогодні бібліотека кожного вищого навчального закладу має в структурі веб-сайту інституту сторінку (або розділ), які служать інструментом інтеграції з суб'єктами зовнішнього інформаційно-освітнього простору.

  Можна виділити найбільш популярні, найчастіше зустрічаються розділи в структурі веб-сторінки (сайту) бібліотеки. Розділ «Про бібліотеку», що містить інформацію про бібліотеку (історія, місія, основні показники, структура, бібліотека сьогодні, режим роботи, контакти), в наявності у кожної бібліотеки інституту. Розділ «Структура бібліотеки» (як самостійний, так і у вигляді підрозділу), що відображає кількість і специфіку роботи відділів бібліотеки, контактну інформацію та функції відділів, мають 8 бібліотек з 13 досліджуваних. Практично у всіх (8 з 13) є в структурі розділ «Інформаційні ресурси» (або альтернативні назви), що розкриває відомості про різні інформаційно-освітніх ресурсах як внутрішнього характеру (наприклад, «Електронний каталог», «Фонди та колекції»), так і зовнішніх, доступних за передплатою (різні ЕБС) або відкритих освітніх ресурсах Інтернету за профілем ВНЗ. Згідно з вимогами ФГОС ВО все бібліотеки на своїх веб-сторінках надають інформацію (посилання) про наявні в доступі електронно-бібліотечних системах. Однак відомості про ЕБС знаходяться в абсолютно різних розділах (підрозділах) структури сайту: «Інформаційні ресурси», «ЕБС», «Електронні ресурси», «Електронна бібліотека» та ін. Така ж ситуація з розділом «Електронний каталог», який є практично у всіх бібліотек як самостійний, так і в складі розділу «Електронна бібліотека». Популярним є розділ про нові надходження до фонду бібліотеки, найчастіше містить інформацію про видання у вигляді документів формату PDF, що відкриваються на сторінці і (або) доступних для скачування. дані

  51

  документи розташовуються в однойменних розділах або в розділі «Користувачам (читачам)». 12 бібліотек мають в структурі вебсторінки розділ, який надає інформацію по книгозабезпеченності навчального процесу та про замовлення на необхідну літературу, а також списки (сайти, прайси) видавництв. Мало хто з бібліотек (5) включають в структуру розділ, що відображає інформацію про підписних періодичних виданнях за профілем ВНЗ. Ті, що мають подібну інформацію, пропонують її в форматі РББ-документа або посилань на періодичні видання в електронній формі. Крім того, деякі бібліотеки, не маючи окремого розділу для даної інформації, поміщають ці посилання в розділі «Інформаційні ресурси». У 4 бібліотек з 13 в окремі розділи винесено інформація новинного характеру про події, що відбуваються в бібліотеці (розділ «Новини та події»), інформація про сервісні послуги, що надаються науковою бібліотекою (розділ «Послуги»), а також інформація про видання, що випускаються інститутом культури (розділ «Видано в ...», «Видання ...»). Неодноразово зустрічаються розділи, присвячені тематичним добірками літератури, що знаходиться в фондах бібліотеки; проектам культурно-освітньої спрямованості; фотогалереї; віртуальні довідкові служби наукової бібліотеки, що виконують разові запити користувачів в режимі онлайн.

  Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки. Структура веб-сторінок бібліотек найчастіше не продумана,

  Доступ бібліотек инс

  відсутнє єдине розуміння назви розділу і його контенту, немає чіткого і обгрунтованого бачення структури сторінки, кількості розділів і їх наповненості, зручності для користувача. Єдиним розділом, що містить однорідну інформацію, можна назвати розділ «Про бібліотеку».

  Схожими виглядають розділи щодо електронних системах, що пояснюється вимогами ФГОС ВО до забезпечення учнів доступом до ЕБС. Слід зазначити, що в 2011-2013 рр. при аналізі Науковою бібліотекою Челябінського державного інституту культури стану електронних ресурсів ВНЗ сфери культури наявність придбаних доступів в ЕБС відображено на 18 з 26 сайтів бібліотек ВНЗ культури (з них вісім підписані на ЕБС «Лань», сім -на «Університетську бібліотеку онлайн», шість - на ЕБС «РУКОНТ») [7].

  Сьогодні кожен з досліджуваних інститутів підключений до електронно-бібліотечних систем (ЕБС), які служать хорошою платформою для наукової та дослідницької діяльності, містять навчальну, навчально-методичну, наукову, художню літературу провідних видавництв, наукові монографії сучасних авторів і вузів, журнали. Авторизовані користувачі мають необмежений, одночасний і індивідуальний доступ до ЕБС як з вузівського, так і з будь-якого комп'ютера, де є вихід в Інтернет. До яких ЕБС є доступ у інститутів культури, можна побачити в табл. 2 (стан на 03.02.2017 р).

  Таблиця 2

  утов культури до ЕБС

  № Електронна бібліотечна система Кількість бібліотек, підписаних на дану ЕБС

  1 ЕБС видавництва «Лань» 12

  2 ЕБС Університетська бібліотека онлайн 8

  3 Національний цифровий ресурс Руконт / Консорціум «Контекстум» 6

  4 ЕБС РРЬоокБ 4

  5 ЕБС «БібліоРоссіка» 3

  6 КНІГАФОНД 2

  7 Електронна бібліотека вгеЬепткоп 2

  8 ЕБС «Юрайт» 2

  9 Електронний каталог реферативно-бібліографічних ресурсів НДЦ Інформкультура РДБ 1

  10 ЕБС ibooks.ru 1

  11 «Бібліотека ЛітРес» 1

  12 УПС «Консультант Плюс» 1

  13 «Профі-Ліб» 1

  52

  Отже, у інститутів культури найбільшим попитом серед ЕБС користуються ЕБС видавництва «Лань», «Університетська бібліотека онлайн» і національний цифровий ресурс Ру-конт / Консорціум «Контекстум». Популярність ЕБС «Лань» можна пояснити наявністю в даній системі колекцій для таких напрямків мистецтв, як хореографія, музика і театр. Однак більшість ЕБС не мають специфіки, що відображає потреби саме вузів культури і мистецтв, що породжує необхідність включення до фондів цих систем ресурсів, створюваних профільними вузами та іншими установами. Тим самим буде реалізовано наповнення інформаційно-освітнього простору ресурсами, необхідними для напрямків підготовки студентів сфери культури і мистецтв, а інститути культури зможуть як скористатися доступом до зовнішніх ресурсів, так і відкрити доступ до власних створеним колекціям ресурсів освітньої та культурної спрямованості. Так відбувається реалізація другої форми зовнішньої інтеграції інформаційно-освітніх ресурсів [6, с. 49].

  Даний напрямок інтеграції здійсненно з використанням не тільки ЕБС, але і завдяки повноцінним електронним бібліотекам як розподілених інформаційних систем, що дозволяє надійно накопичувати, зберігати і ефективно використовувати різноманітні колекції електронних документів, доступних в зручному для користувачів вигляді через глобальні мережі передачі даних [3, с. 14].

  Сьогодні на своїх веб-сторінках бібліотеки інститутів культури розміщують посилання на різні електронні бібліотеки, в силу науково-освітньої спрямованості це посилання на зовнішні ресурси наукових електронних бібліотек (eLIBRARY.ru, наукова електронна бібліотека «Кіберленінка», електронна бібліотека ДПНТБ Росії), на ресурси таких бібліотек, як Національна електронна бібліотека, Електронна бібліотека РДБ, Президентська бібліотека ім. Б. М. Єльцина, Електронна бібліотека РНБ, Фундаментальна електронна бібліотека «Російська літератур-

  ратура і фольклор »та ін. Все, без винятку, бібліотеки інститутів культури мають посилання на інформаційну систему« Єдине вікно доступу до освітніх ресурсів ». Дана система надає вільний доступ до каталогу освітніх інтернет-ресурсів і повнотекстової електронної навчально-методичної бібліотеці для загальної та професійної освіти. Це доводить можливість досягнення властивості єдності інформаційно-освітнього простору через реалізацію зовнішньої інтегративної функції бібліотеки вузу.

  На жаль, далеко не всі інститути культури мають в наявності власну повнотекстову електронну бібліотеку. Часто розділ «Електронна бібліотека» веб-сторінки бібліотеки відправляє користувача до електронного каталогу, де за умови авторизації, можливо, будуть доступні повнотекстові електронні освітні ресурси. Рівність ЕК = ЕБ допустимо лише в тому випадку, коли при пошуку в ЕК будь-який документ може бути доступний читачеві в електронній формі в повному розмірі, з будь-якої точки доступу до інформаційно-освітнього простору ВНЗ. Але тут ми стикаємося із закритою внутрішньою мережею і відсутністю електронних версій видань. Дані проблеми можуть бути вирішені за допомогою відкриття доступу авторизованим користувачам до внутрішньої мережі ззовні і шляхом придбання електронних видань в фонд ЕБ. Крім того, в разі відсутності електронних повнотекстових видань можна організувати авторизований доступ до електронних видань, що зберігаються в фондах інших електронних бібліотек вузів культури і мистецтв. Такий досвід є в Казані, де все каталоги бібліотек ВНЗ міста об'єднані в Зведений каталог Корпоративної бібліотечної мережі Казані (включає 25 об'єднаних каталогів), однак невідомо: чи є в базі доступ (внутрішній або на основі авторизації) до повних текстів електронних видань або цей каталог виконує лише функцію каталогу (http://old.kpfu.ru/zgate/ cgi / zgate? form + 31406 + corp.xml + smple.xsl + rus).

  53

  Деякі з інститутів культури взагалі не мають своєї електронної бібліотеки, а в якості такої пропонують електронні ресурси більшого і технічно оснащеного навчального закладу або більшої бібліотеки. Так, бібліотека Хабаровського державного інституту культури посилається на електронні ресурси свого партнера: Далекосхідної державної наукової бібліотеки (ДВГНБ), яка пропонує скористатися різними електронними інформаційно-освітніми ресурсами, в тому числі і деякими ЕБС, але в більш повному обсязі, ніж той, що відкритий для інституту. При цьому користувачі можуть отримати доступ до деяких ресурсів (наприклад, Електронної бібліотеки дисертацій РДБ) тільки в ДВГНБ.

  У відкритому (вільному) доступі повнотекстові електронні бібліотеки є у наступних вузів культури: Кемеровський державний інститут культури (http://library.kemguki.ru/ public, але посилання не працює); Санкт-Петербурзький державний інститут культури (http://elibrary.spbguki.ru/#/documents/page/1).

  Повнотекстова електронна бібліотека СПбГІК створена в 2013 р на основі системи Vivaldi. На основі даної платформи існує мережа електронних бібліотек Vivaldi, яка надає єдиний інтерфейс, що дає користувачам можливість отримувати доступ до електронних книг, розташованим в різних організаціях, бібліотеках і видавництвах. Асортимент доступною на сайті навчальної та наукової літератури неухильно зростає за рахунок поповнення каталогів беруть участь в проекті організацій, а також підключення нових бібліотек, вузів і видавництв. Використання даної системи наочно демонструє реалізацію бібліотекою СПбГІК зовнішньої інтеграції у вигляді третьої форми [6, с. 49].

  Електронні бібліотеки інших вузів мають обмежений доступ: територіальний - всередині вузу і / або правовий - з авторизацією, по читацьким квитком, по облікового запису і т. П. Режим роботи електронної

  бібліотеки КемГІК закритий за умови авторизації через систему єдиного входу у внутрішнє інформаційно-освітній простір вузу (http://library.kemguki.ru/ protected, але посилання не працює). У бібліотеці МГИК необмежений індивідуальний віддалений доступ до електронних навчальних видань (http://elib.mgik.org/Default.asp) для зареєстрованих читачів інформаційно-бібліотечного центру (ІБЦ) забезпечується через сайт ІБЦ при авторизації через особистий кабінет за номером читацького квитка.

  Багато бібліотек інститутів культури (ЧГІК, Пермський ДВК, Хабаровський ДВК) розміщують посилання на розділ «Електронна бібліотека», яка відсилає користувача до електронного каталогу на базі платформи Веб-ІРБІС, що функціонує у вільному доступі. Для зареєстрованих читачів бібліотеки доступні додаткові можливості: перегляд повнотекстових ресурсів, замовлення книг, а також друними сервіси. Для цього необхідно авторизуватися, ввівши своє прізвище і номер читацького квитка (пароль). Повні тексти в деяких базах даних електронного каталогу (наприклад, «Ноти, аудіовідеодокументи», «Випускні кваліфікаційні роботи») доступні тільки в локальній мережі вузу.

  У багатьох бібліотек інститутів культури на веб-сторінках не представлені посилання на власні електронні бібліотеки (восточносибирского, Орловський, Самарський, Тюменський ДВК), однак це не означає, що бібліотек немає. Згідно з документами та інформації, розташованої на сайтах, ведеться формування електронної бібліотеки, але робота з ресурсами можлива лише в локальній мережі інституту.

  Таким чином, ми спостерігаємо, що всі інститути мистецтв мають внутрішнє (частіше закрите) інформаційно-освітній простір і далеко не всі відкривають доступ до своїх внутрішніх інформаційно-освітніх ресурсів бібліотеки. Основними інструментами для включення бібліотеки в зовнішній інформаційно-освітній простір виступають: елек-

  54

  тронні бібліотеки, електронні бібліотечні системи, електронні каталоги.

  Сім з дев'яти електронних каталогів бібліотек інститутів культури, що знаходяться у відкритому доступі, побудовані на платформі Веб-ІРБІС.

  Веб-ІРБІС - це програмний продукт, що забезпечує доступ користувачів через веб-браузер до баз даних ІРБІС: електронним каталогом, іншим бібліографічних баз і електронним колекціям повнотекстових документів. Таким чином, стає зрозуміло, чому бібліотеки інститутів культури, що працюють з версією Електронного каталогу, який дозволяє не тільки здійснювати пошук по каталогу і іншим підключеним БД, але і забезпечити доступ до електронних колекцій повнотекстових документів, позначають такий каталог, як Електронна бібліотека. Але це не правильно, оскільки електронна бібліотека повинна відображати не тільки фонд традиційної бібліотеки, а й за допомогою нових інформаційних технологій забезпечувати всі традиційні процеси, що протікають в бібліотеці, що обумовлюється генетичної, понятійної і функціональної взаємозв'язком явищ традиційної та електронної бібліотеки [1, с. 10].

  В цілому технологія Веб-ІРБІС має різні сервісні функції, спрямовані на поліпшення обслуговування користувачів і інтегрування внутрібібліотечние і міжбібліотечних технологій за допомогою бібліотечного інформаційного комплексу. Це особливо важливо для наближення до сучасних технологій віддаленого обслуговування читачів і побудови електронних бібліотек. Важливою особливістю Веб-ІРБІС є вбудована підтримка включення до електронного каталогу і базу даних посилань на повні тексти документів. При цьому реалізована вільна технологія формування посилань у вигляді URL1, що дозволяє використовувати дане

  1 URL (англ. Uniform Resource Locator) - однаковий локатор (визначник місцезнаходження) ресурсу, служить стандартизованим способом записи адреси ресурсу в мережі Інтернет.

  рішення не тільки для формування власної колекції повних текстів, а й для каталогізації і включення в базу даних ресурсів Інтернету, що вкрай важливо для реалізації бібліотекою як внутрішнього, так і зовнішнього напрямки інтеграції. Таким чином, Веб-ІРБІС може використовуватися бібліотекою вузу в якості однієї з технологій реалізації інтегративної функції.

  Ще один розділ, що викликає при аналізі найбільше число питань, присвячений інформаційним ресурсам. Внаслідок збільшення потоку документів в електронній формі практично всі бібліотеки інститутів культури мають розділи, що стосуються електронних ресурсів. Називаються такі розділи по-різному, але в будь-якому з них представлені посилання на різні інтернет-ресурси освітньої спрямованості за профілем ВНЗ (в тому числі і на електронні повнотекстові бібліотеки), на сайти Міністерства науки і освіти і Міністерства культури, сайти інститутів культури, сайти національних, міських і обласних бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів, наукових і галузевих бібліотек, сайти журналів, різних інформаційних центрів, бібліотечних консорціумів, сайти конкурсів і фестивалів та інші посилання, які можуть бути корисні студентам і викладачам інститутів в навчанні і в професійній діяльності.

  Найчастіше класифіковані ці зовнішні ресурси за тематикою: музика, мистецтво, педагогіка, хореографія, історія і т. П. Або за належністю: веб-сайти бібліотек, відомств, міністерств, вузів, музеїв, архівів і т. П. Окремими списками виділяються посилання на повнотекстові електронні бібліотеки та електронні енциклопедії. Деякі бібліотеки інститутів культури ділять електронні ресурси на зовнішні і внутрішні. Невід'ємною частиною зовнішніх електронних ресурсів є ЕБС, доступ до яких здійснюється не тільки з усіх комп'ютерів наукової бібліотеки, а й з будь-якої точки, де є Інтернет (включаючи домашній ПК). Внутрішні електронні ресурси найчастіше представлені

  55

  електронними каталогами та електронними бібліотеками інститутів, а також віртуальними виставками. Доступ до електронних ресурсів бібліотек інститутів найчастіше здійснимо лише після авторизації (або в електронному каталозі, або на сторінці електронної бібліотеки) і тільки в локальній мережі вузу.

  Для багатьох завдань вузівської бібліотеки, в тому числі для комплектування фонду електронними інформаційно-освітніми ресурсами, є потреба в оцінці електронних ресурсів, які можуть бути об'єктом комплектування і включені до складу інтернет-ресурсів науково-освітньої спрямованості. Так, при аналізі розділів веб-сторінок бібліотек інститутів культури серед посилань на інтернет-ресурси освітньої та культурної спрямованості виявлено деяку кількість неактуальних (неробочих) посилань, а також посилань на електронні ресурси, не оновлюється довгий час. Отже, працівникам бібліотеки потрібно не тільки знайти корисний ресурс в глобальній мережі, але і стежити за його оновленням, затребуваністю і іншими характеристиками, необхідними для якісної оцінки.

  При аналізі веб-сторінок бібліотек інститутів культури було виділено 6 веб-сайтів, оснащених сервісами веб-аналітики, які враховують статистику відвідувань веб-сторінок бібліотек (див. Табл. 3).

  Таблиця 3

  Сервіси веб-аналітики на веб-сторінках бібліотек інститутів культури

  Крім того, веб-сторінки електронних каталогів бібліотек, побудованих на платформі Веб-ІРБІС, оснащені вбудованим сервісом «Статистика звернень», де ведеться облік числа запитів по електронному каталогу, відвідувачів сторінки електронного каталогу, а також попередніх замовлень літератури по електронному каталогу (див. табл. 4).

  Таблиця 4

  Статистика електронного каталогу бібліотеки Пермського державного інституту культури (за видами ресурсів, за видами пошуку і кількістю відвідувачів)

  Статистика за 26.12.2016

  Назва | запитів | відвідувачів

  За видами ресурсів

  Всього 666 51

  Книги, статті 237 18

  Ноти, аудіовідеодокументи 346 36

  Періодика 8 4

  ПГІК в ЗМІ 9 3

  Культура Прикам'я 4 4

  Статті з бібліотечної справи, документознавства та інформатики 19 4

  Ресурси ЕБС 3 2

  Майстерня народного художника СРСР Є. М. Широкова, кафедра живопису 1 + 1

  Випускні кваліфікаційні роботи 0 0

  За видами пошуку

  Стандартний 11 8

  Розширений 0 0

  Професійний 0 0

  Словник 0 0

  ДРНТІ-навігатор 0 0

  УДК-навігатор 0 0

  ББК-Навігатор 0 0

  Тематичний навігатор 0 0

  Знайти схожі 0 -

  Показано результатів пошуку 260 -

  число відвідувачів

  Всього - 51

  Інтранет - 0

  Запозичене записів 0 -

  Отже, маючи власні веб-сторінки в мережі Інтернет, багато бібліотек інститутів культури розміщують на них посилання на інші навчальні заклади культури і мистецтв, на ресурси російських і регіональних відомств і міністерств культури і освіти і науки, на бібліотеки міста і регіону, в якому розташовується інститут, а також на безліч інших інформаційно-освітніх ресурсів глобальної мережі. В результаті за допомогою такого інструменту, як веб-сайт, і завдяки технології комп'ютерних мереж, біб-

  № Сервіс веб-аналітики Найменування інституту

  1 Иуе ^ егпе! Но1од Mail.ru Яндекс. Метрика Алтайський державний інститут культури

  2 Яндекс. Метрика Казанський державний інститут культури

  3 Иуе ^ егпе! Яндекс. Метрика Московський державний інститут культури

  4 ИуеМегпе! Орловський державний інститут культури

  5 Яндекс. Метрика Пермський державний інститут культури

  6 НШе1ег Яндекс. Метрика Челябінський державний інститут культури

  56

  лиотека інститутів культури більш ефективно забезпечується цілісність простору (освітнього, інформаційного, відомчого, територіального та ін.) через реалізацію інтегративної функції.

  Сучасні комп'ютерні технології забезпечують інформаційно-освітнього простору вузу шляхи виходу в інформаційно-освітній простір інших вузів міста, регіону, країни, і в кінцевому підсумку вуз і його бібліотека виходять в глобальне інформаційно-освітній простір. Для цього бібліотеки вузів повинні мати свої веб-сторінки, розміщувати на них інформацію про бібліотеку, електронні каталоги та електронні версії навчально-методичних матеріалів, наукової та довідкової літератури, різні БД та інші електронні освітні ресурси.

  Крім того, сьогодні бібліотеки вузів можуть придбати віддалений доступ до ресурсів електронної інформації бібліотек інших російських вузів, освітніх і наукових організацій, галузевих бібліотек, багатьох великих зарубіжних бібліотек і навіть до світових освітніх ресурсів в цілому.

  При розробці веб-сайту бібліотекам необхідно ретельно продумувати структуру сайту, тісно взаємодіяти з його розробниками для детального аналізу кожного елемента веб-сайту, його смислового навантаження,

  зручності для користувача. Виходячи з аналізу найбільш використовуваних розділів веб-сторінок бібліотек інститутів культури, для реалізації зовнішнього напрямки інтеграції можна запропонувати наступну структуру веб-сайту бібліотеки:

  - Головна;

  - Про бібліотеку (структура, відділи, контакти, режим роботи ...);

  - Новини та події;

  - Електронна бібліотека (включаючи Електронний каталог, ресурси ЕБС, Повнотекстові ресурси, Віртуальну довідкову службу, Віртуальні книжкові виставки, Заявки на комплектування);

  - Зовнішні інформаційно-освітні ресурси (культура, мистецтво, освіту).

  Завдяки зовнішній інтегративної функції вузівської бібліотеки, користувачі будуть забезпечені інформацією про зміст іноземної періодики, отримають адреси баз даних за профілем ВНЗ, а також посилання на світові та державні сервери, списки веб-адрес, електронних журналів, підручників, сайтів по галузях знання. Таким чином, застосування інтернет-технологій в бібліотеках вузів, включення інформаційних ресурсів глобальної мережі в освітній процес призводить до наповнення і ефективної працездатності інформаційно-освітнього простору ВНЗ.

  1. Берестова, Т. Ф. Електронна бібліотека як інструмент створення єдиного інформаційного простору / Т. Ф. Берестова // Вісник Челябінської державної академії культури і мистецтв. -2009. - № 4 (20). - С. 6-12.

  2. Бібліо№Т (Каталог бібліотечних сайтів) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.library.rU/3/ ИИюпе! - Дата звернення: 01.02.2017.

  3. Воройскій, Ф. С. Основи проектування автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем / Ф. С. Воройскій. - Москва: Фізматліт, 2002. - 383 с.

  4. Кульова, О. В. Формування інформаційної структури сайту бібліотеки як ефективного інструменту взаємодії в веб-середовищі: дис. ... канд. пед. наук / О. В. Кульова. - Новосибірськ, 2007. - 280 с.

  5. Михайлова, А. В. Інтегративна функція бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі вузу / А. В. Михайлова // Вісник Челябінської державної академії культури і мистецтв. - 2015. -№ 3 (43). - С. 21-27.

  6. Михайлова, А. В. Інтегративна функція вузівської бібліотеки: форми реалізації в зовнішньому інформаційно-освітньому просторі / А. В. Михайлова // Бібліосфера. - 2017. - № 1. - С. 46-51. Б01: 10.20913 / 1815-3186-2017-1-46-51.

  57

  7. Моковая, Т. Н. Електронні ресурси вузів культури [Електронний ресурс] / Т. Н. Моковая // Університетська книга: інформ.-аналіт. журн. - Режим доступу: http://www.unkniga.ru/biblioteki/vuzbiblio/2869-elektronnye-resursy-vuzov-kultury.html. - Опубліковано: 02.04.2014. - Дата звернення: 01.07.2017.

  8. Плешакова, М. А. Візуальний ряд сайтів наукових бібліотек: розробка принципів системного формування: дис. ... канд. пед. наук / М. А. Плешакова. - Новосибірськ, 2012. - 332 с.

  9. Потєхіна, Ю. В. Управління офіційним сайтом як веб-представництвом бібліотеки: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ю. В. Потєхіна. - Санкт-Петербург, 2013. - 22 с.

  10. Салій, В. В. Аналітично-синтетична переробка фірмових веб-сайтів в довідково-бібліографічної діяльності бібліотек: дис. ... канд. пед. наук / В. В. Салій. - Краснодар, 2011. - 194 с.

  11. Шрайберг, Я. Л. Бібліотеки, електронна інформація і змінне суспільство в інформаційному столітті [Електронний ресурс] / Я. Л. Шрайберг // Наукові та технічні бібліотеки. - 2007. - № 1. - Режим доступу: http://intranet.gpntb.ru/subscribe/?journal=ntb&year = 2007&num = 1&art = 2. - Дата звернення: 11.07.2017.

  отримано 18.07.2017

  A. Mikhailova

  post-graduate student, Chelyabinsk State Institute of Culture and Arts E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  CULTURE INSTITUTES LIBRARIES 'WEB PAGES ANALYSIS AS AN INSTRUMENT OF INFORMATION AND EDUCATION RESOURCES INTEGRATION EXTERNAL DIRECTION IMPLEMENTATION

  Abstract. The article is devoted to the web pages of libraries of institutes of culture. The author considers Implementation of integrative function of library of higher education institution in external information-educational space. At the same time, he carries out the analysis of web pages as instruments of implementation of integrative function of library of higher education institution in the external direction.

  According to the requirements of information society high school libraries should create the most favorable conditions to meet information needs of users on the basis of information and education resources (including electronic). The use of the global Internet allows the university library to provide access to participants of educational process to the largest information and education services irrespective of the place of their locacation. Also, through its own web site, the university library is able to provide access to educational resources produced in the walls of the university, with other participants of educational space industry, agencies, city, region, state and the world.

  The article shows that on the basis of interaction through the web site with external information and education space, the University library can be considered as the part of this external space providing it integrity.

  When analyzing the web pages of libraries of institutes of culture, a number of indicators are being evaluated such as presence of own website of the library structure (sections) of the web site, its content, the availability of services of web analytics. Special attention is given to the following elements in the structure of web pages: electronic libraries, electronic library systems, electronic catalogues as tools for incorporating library resources in the external information-educational space.

  On the basis of the conducted analysis the author offers the structure of the web site of the library for the most efficient implementation of the external integration of information and educational resources, as well as the conclusions how well it is possible to implement an external integration between the universities of culture. The article is of interest for employees of university libraries and researchers working on issues of modernization activities of university libraries.

  58

  Keywords: university library, integrative function, web site, information and education resources For citing: Mikhailova A. 2017. Culture institutes libraries 'web pages analysis as an instrument of information and education resources integration external direction implementation. Culture and Arts Herald.

  No 3 (51): 49-59.

  References

  1. Berestova T. 2009. Electronic library as an instrument of the universal informational environment. Herald of the Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts. No 4 (20): 6-12. (In Russ.).

  2. BiblioNET (Catalog of library sites) [Electronic resource]. Available from: http://www.library.rU/3/biblionet (accessed: 01.02.2017) (In Russ.).

  3. Voroiskii F. 2002. Osnovy proektirovaniya avtomatizirovannykh bibliotechno-informatsionnykh sistem [Basics of designing automated library and information systems]. Moscow: Fizmatlit. 383 p. (In Russ.).

  4. Kuleva O. 2007. Formirovanie informatsionnoi struktury saita biblioteki kak effektivnogo instrumenta vzaimodeistviya v veb-srede [Forming the information structure of the library site as an effective tool for interaction in a web environment]. Novosibirsk. 280 p. (In Russ.).

  5. Mikhailova A. 2015. Integrative library function in the informational and educational space of the university. Herald of the Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts. No 3 (43): 21-27. (In Russ.).

  6. Mikhailova A. 2017. Integrative function of the university library: forms of implementation in the informational-educational space. Bibliosphere. No 1: 46-51. (In Russ.). DOI: 10.20913 / 1815-3186-2017-1-46-51.

  7. Mokovaya T. Electronic resources of the universities of culture [Electronic resource]. Universitetskaya kniga [University book]. Available from: http://www.unkniga.ru/biblioteki/vuzbiblio/2869-elektronnye-resursy-vuzov-kultury.html. Published: 02.04.2014 (accessed: 01.07.2017). (In Russ.).

  8. Pleshakova M. 2012. Vizual'nyi ryad saitov nauchnykh bibliotek: razrabotka printsipov sistemnogo formirovaniya [Visual number of sites of scientific libraries: development of principles of system formation]. Novosibirsk. 332 p. (In Russ.).

  9. Potekhina Iu. 2013. Upravlenie ofitsial'nym ​​saitom kak veb-predstavitel'stvom biblioteki [Management of the official site as a web-representation of the library]. Saint Petersburg. 22 p. (In Russ.).

  10. Salii V. 2011. Analitiko-sinteticheskaya pererabotka firmennykh veb-saitov v spravochno-bibliograficheskoi deyatel'nosti bibliotek [Analytic and synthetic processing of branded websites in the reference and bibliographic activity of libraries]. Krasnodar. 194 p. (In Russ.).

  11. Shraiberg Ia. 2007. Libraries, electronic information and a changing society in the information time [Electronic resource]. Scientific and technical libraries. No 1. Available from: http://intranet.gpntb.ru/subscribe/? Journal = ntb&year = 2007&num = 1&art = 2 (accessed: 11.07.2017). (In Russ.).

  Resived 18.07.2017

  59


  Ключові слова: БІБЛІОТЕКА ВНЗ /ІНТЕГРАТИВНА ФУНКЦІЯ /ВЕБ САЙТ /ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ РЕСУРСИ /UNIVERSITY LIBRARY /INTEGRATIVE FUNCTION /WEB SITE /INFORMATION AND EDUCATION RESOURCES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити