Планування забезпечення пацієнтів якісною і достатньою медичною допомогою, що включає як фармакотерапію, так і різні діагностичні, терапевтичні та інші медичні послуги, є актуальною проблемою систем охорони здоров'я в усьому світі. Фармако-економічний (ФЕК) аналіз є одним з інструментів, що дозволяють здійснити комплексне зіставлення вартості медичних втручань і їх доцільності, вираженої у вигляді ефективності, безпеки та (або) якості життя при альтернативних схемах лікування або профілактики захворювання. Одним з базових методів ФЕК аналізу є метод аналізу «вартості хвороби», що дозволяє оцінити сукупні витрати на ведення пацієнтів з різними захворюваннями з урахуванням їх особливостей і точки зору дослідження. Наводяться основні етапи аналізу «вартості хвороби»: огляд даних літератури, розробка дизайну дослідження, аналіз витрат. При проведенні аналізу вартості хвороби виділяють три основних методологічних підходи, що грунтуються на джерелі даних про ведення пацієнтів з аналізованої нозологій: оцінка нормативної документації, оцінка експертної думки, оцінка реальної клінічної практики. Зроблено висновки, згідно з якими аналіз вартості хвороби, що є базовим методом економічної оцінки медичних технологій, відрізняється високою гнучкістю і універсальністю, що дозволяє використовувати його на різних рівнях організації охорони здоров'я при плануванні бюджетів системи охорони здоров'я.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Ягудіна Роза Исмаиловна, Литвиненко Марія Максимівна


Cost of illness analysis as a basic method of pharmacoeconomic study of the different levels of the health care system

One of the topical issues of the world healthcare systems is planning for the purpose of assuring adequate medical care of high qualiity for patients, including both pharmacotherapy and various diagnostic, therapeutic and other medical services. Pharmacoeconomic analysis (FEA) is one of the tools to implement a comprehensive comparison of the cost of medical interventions and their reasonability described as efficacy, safety, and (or) quality of life in alternative treatment or disease prevention. One of the basic methods of FEA analysis is the «cost of illness» method, which allows to estimate the total costs of various diseases case management, taking into account their characteristics and research perspective. Basic stages of the «cost of illness» analysis are the following: literature review, study design development, cost analysis. When analyzing the cost of illness there are three basic methodological approaches, based on the data source of case management of patients with analyzed nosology. These are the assessment of regulatory documentation, evaluation of expert commentaries, assessment of actual clinical practice. According to the conclusions drawn the «cost of illness» analysis of a disease, which is the basic method of the economic evaluation of medical technologies, is characterized by high flexibility and versatility, it can be used at different levels of health care when planning budgets of a healthcare system.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал: Відомості Наукового центру експертизи засобів медичного застосування


  Наукова стаття на тему 'Аналіз «Вартості хвороби» як базовий метод фармакоекономічних досліджень різних рівнів системи охорони здоров'я

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз« Вартості хвороби »як базовий метод фармакоекономічних досліджень різних рівнів системи охорони здоров'я»

  ?© КОЛЕКТИВ АВТОРІВ, 2014 УДК 614.2: 615.036.8

  Аналіз «вартості хвороби» як базовий метод фармакоекономічних досліджень різних рівнів

  системи охорони здоров'я

  Р.І. Ягудіна1, М.М. Літвіненко2

  1 Федеральне державне бюджетна установа «Науковий центр експертизи засобів медичного застосування" Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, 127051, Москва, Росія 2 Перший Московський державний медичний університет імені І.М. Сеченова, 119991, Москва, Росія

  Резюме: Планування забезпечення пацієнтів якісною і достатньою медичною допомогою, що включає як фармакотерапію, так і різні діагностичні, терапевтичні та інші медичні послуги, є актуальною проблемою систем охорони здоров'я в усьому світі. Фармако-економічний (ФЕК) аналіз є одним з інструментів, що дозволяють здійснити комплексне зіставлення вартості медичних втручань і їх доцільності, вираженої у вигляді ефективності, безпеки та (або) якості життя при альтернативних схемах лікування або профілактики захворювання. Одним з базових методів ФЕК аналізу є метод аналізу «вартості хвороби», що дозволяє оцінити сукупні витрати на ведення пацієнтів з різними захворюваннями з урахуванням їх особливостей і точки зору дослідження. Наводяться основні етапи аналізу «вартості хвороби»: огляд даних літератури, розробка дизайну дослідження, аналіз витрат. При проведенні аналізу вартості хвороби виділяють три основних методологічних підходи, що грунтуються на джерелі даних про ведення пацієнтів з аналізованої нозологій: оцінка нормативної документації, оцінка експертної думки, оцінка реальної клінічної практики. Зроблено висновки, згідно з якими аналіз вартості хвороби, що є базовим методом економічної оцінки медичних технологій, відрізняється високою гнучкістю і універсальністю, що дозволяє використовувати його на різних рівнях організації охорони здоров'я при плануванні бюджетів системи охорони здоров'я.

  Ключові слова: фармако-економічний аналіз; аналіз «вартості хвороби»; прямі витрати; непрямі витрати.

  COST OF ILLNESS ANALYSIS AS A BASIC METHOD OF PHARMACOECONOMIC STODY OF THE DIFFERENT LEVELS OF THE HEALTH CARE SYSTEM R.I. Yagudina1, M.M. Litvinenko2

  1 Federal State Budgetary Institution «Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products» of the Ministry of Health of the Russian Federation, 127051, Moscow, Russia

  2 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, 119991, Moscow, Russia

  Abstract: One of the topical issues of the world healthcare systems is planning for the purpose of assuring adequate medical care of high qualiity for patients, including both pharmacotherapy and various diagnostic, therapeutic and other medical services. Pharmacoeconomic analysis (FEA) is one of the tools to implement a comprehensive comparison of the cost of medical interventions and their reasonability described as efficacy, safety, and (or) quality of life in alternative treatment or disease prevention. One of the basic methods of FEA analysis is the «cost of illness» method, which allows to estimate the total costs of various diseases case management, taking into account their characteristics and research perspective. Basic stages of the «cost of illness» analysis are the following: literature review, study design development, cost analysis. When analyzing the cost of illness there are three basic methodological approaches, based on the data source of case management of patients with analyzed nosology. These are the assessment of regulatory documentation, evaluation of expert commentaries, assessment of actual clinical practice. According to the conclusions drawn the «cost of illness» analysis of a disease, which is the basic method of the economic evaluation of medical technologies, is characterized by high flexibility and versatility, it can be used at different levels of health care when planning budgets of a healthcare system.

  Key words: pharmacoeconomic analysis; the «cost of illness» analysis; direct costs; indirect costs.

  Планування забезпечення пацієнтів якісною і достатньою медичною допомогою, що включає як фармакотерапію, так і різні діагностичні, терапевтичні та інші медичні послуги, є актуальною проблемою систем охорони здоров'я в усьому світі. Число пацієнтів з різними захворюваннями, зареєстрованих в програмах пільгового забезпечення (ЛО), щорічно зростає, що в першу чергу пов'язують з підвищенням обізнаності фахівців і населення, а також з активним впровадженням скринінгових програм діагностики, спрямованих на найбільш ран-

  неї виявлення захворювань, підвищує позитивні перспективи терапії. Іншою складністю в процесі планування медичної допомоги на різних рівнях системи охорони здоров'я є різноманіття медичних і фармакотерапії-тичних підходів до лікування різних нозологій. Так, за даними Державного реєстру станом на січень 2014 року, в Російській Федерації зареєстровано 23350 субстанцій та лікарських препаратів (ЛП) з урахуванням форм випуску і дозувань, більш 11000 з яких мають реєстраційними посвідченнями, виданими російським вироб-

  ник. Разом з цим, безперервний розвиток медичної науки призводить до появи інноваційних фармацевтичних препаратів, відтворених копій вже наявних препаратів, біоагалогов, діагностичних методів та інших медичних технологій, які реєструються на ринку і вводяться в експлуатацію на території Російської Федерації. Іншим фактором, що ускладнює планування бюджету, є обмежене фінансування системи охорони здоров'я, часто характеризується незначним зростанням економічних ресурсів або його відсутністю. Разом з цим, слід пам'ятати, що характерною особливістю системи охорони здоров'я є необхідність врахування відстроченого ефекту фінансованих заходів.

  Всі наведені фактори показують складність планування фінансування системи охорони здоров'я та організації забезпечення пацієнтів медичною допомогою належної якості в повному обсязі. Фармако-економічний (ФЕК) аналіз є одним з інструментів, що дозволяють здійснити комплексне зіставлення вартості медичних втручань і їх доцільності, вираженої у вигляді ефективності, безпеки та (або) якості життя при альтернативних схемах лікування або профілактики захворювання. Одним з базових методів ФЕК аналізу є метод аналізу «вартості хвороби», що дозволяє оцінити сукупні витрати на ведення пацієнтів з різними захворюваннями з урахуванням їх особливостей і точки зору дослідження.

  Аналіз «вартості хвороби» - метод вивчення всіх витрат, пов'язаних з веденням хворих з певним захворюванням як на певному етапі (відрізку часу), так і на всіх етапах надання медичної допомоги, а також з непрацездатністю та передчасною смертністю. Чи не передбачає порівняння ефективності медичних втручань, може застосовуватися для вивчення типової практики ведення хворих з конкретним захворюванням і використовується для досягнення певних завдань, таких як планування витрат, визначення тарифів для взаєморозрахунків між суб'єктами системи охорони здоров'я і медичного страхування тощо.

  Аналіз «вартості хвороби» враховує як витрати, які були безпосередньо понесені у зв'язку з терапією захворювання, так і упущений дохід держави, пов'язаний з тимчасовою або постійною втратою працездатності пацієнтів, виражений через втрати ВВП, виплати лікарняних листів, допомоги по інвалідності та ін. Разом з епідеміологічними даними, результати оцінки сумарних витрат на ведення пацієнтів з певним захворюванням дозволяють більш ефективно здійснювати планування бюджету на різних рівнях системи охорони здоров'я. У термінології ФЕК аналізу, перший тип наведених вище витрат називається прямими витратами, а другий тип - непрямими витратами.

  Прямі витрати (Direct Costs - DC) - витрати, безпосередньо пов'язані з захворюванням або терапією. Це ресурси, які повинні використовуватися в зв'язку із захворюванням і, таким чином, не можуть бути використані по-іншому. Прямі витрати в свою чергу діляться на медичні (безпосередні витрати на лікування) і немедичні (накладні витрати).

  Непрямі витрати (Indirect Costs - IC) - витрати, побічно пов'язані з захворюванням або втручанням, найчастіше обумовлені тимчасовою або постійною непрацездатністю пацієнта. Також в деяких джерелах їх називають «непрямими витратами».

  МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ «ВАРТОСТІ ХВОРОБИ»

  Проведення аналізу «вартості хвороби» включає в себе кілька послідовних етапів. Основними з них є огляд літературних даних, розробка дизайну дослідження, аналіз витрат і аналіз «вартості хвороби» (рисунок 1).

  Перший етап, аналіз літературних даних, спрямований на вирішення декількох проблем. В першу чергу, він дозволяє виявити аналогічні російські або іноземні дослідження, в разі, якщо вони вже проводилися; також огляд літератури в сфері аналізованої нозології дозволяє отримати уявлення про підходи до профілактики, діагностики, терапії і реабілітації пацієнтів, тобто, фактично, про структуру витрат, які необхідно буде врахувати для найбільш повного аналізу.

  Другий етап, що полягає в розробці дизайну дослідження, включає в себе визначення проблеми та подальшу постановку цілей і завдань дослідження, що дозволяють вирішити цю проблему. В ході цього етапу дослідником розробляється дизайн дослідження, що враховує «точку зору» дослідження (пацієнт, ЛПУ, регіональне охорону здоров'я і т.д.).

  Третім етапом є угруповання зібраних даних про витрати і їх аналіз. Угруповання витрат по типам дозволяє спростити їх подальший аналіз і більш наочно показати структуру.

  Після проведення аналізу витрат слід формування висновків і їх інтерпретація, що включає порівняльний аналіз різних статей витрат при веденні пацієнтів, виявлення найбільш і найменш дорогих медичних втручань і груп медичних втручань.

  ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ДЛЯ АНАЛІЗУ «ВАРТОСТІ ХВОРОБИ»

  Однією зі складностей, які виникають при проведенні аналізу вартості хвороби, є труднощі у визначенні джерела таких даних, як обсяг і спрямування медичної допомоги з урахуванням стадії ведення пацієнта з певною нозологій. при

  Аналіз літературних даних

  Пошук аналогічних міжнародних і вітчизняних досліджень

  I_

  Пошук епідеміологічних

  і статистичних даних по нозології

  _I

  Розробка дизайну дослідження

  Визначення «точки зору» дослідження

  Збір даних про структуру і характер витрат

  Угруповання зібраних даних про витрати і їх аналіз

  формування висновків

  Г Джерела інформації

  стандарти надання

  Оцінка нормативної медичної допомоги

  документації Рекомендації

  по веденню пацієнтів

  власне анкетування

  Оцінка експертного фахівців

  думки Результати вже проведеного

  анкетування

  1 Оцінка реальної Історії хвороби

  клінічної практики Регістри пацієнтів

  Мал. 1. Схема проведення аналізу «вартості хвороби»

  проведенні аналізу вартості хвороби вироблять три основних методологічних підходи, що грунтуються на джерелі даних про ведення пацієнтів з аналізованої нозологій: оцінка нормативної документації, оцінка експертної думки оцінка реальної клінічної практики (рисунок 2).

  Найбільш доступним і, разом з цим, найбільш зручним джерелом даних для оцінки вартості хвороби є нормативна документація, і, зокрема, затверджені Міністерством охорони здоров'я стандарти надання кваліфікованої медичної допомоги. Згідно з Федеральним законом від 21.11.2011 № З23-Ф3 «Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації», застосування порядків надання медичної допомоги та стандартів медичної допомоги дозволяє забезпечити доступність і якість медичної допомоги, яка надається пацієнтам з різними нозологіями. Метод оцінки стандарту медичної допомоги грунтується на затверджених порядках і обсягах надання медичної допомоги.

  Оцінка експертної думки в свою чергу дозволяє оцінити вартість захворювання з урахуванням реальної ситуації в окремо взятій популяції, визначеної географічно, клінічно або будь-якими іншими критеріями. Даний метод є єдиним доступним способом в разі відсутності стандартів надання медичної допомоги або іншої нормативної документації по досліджуваної нозології, а також для оцінки захворювань, за якими не ведеться регістри пацієнтів і відсутні інші відкриті джерела інформації про реальній клінічній практиці. Для аналізу «вартості хвороби» даним методом зазвичай потрібне проведення анкетування експертів і статистична про-

  Мал. 1. Види джерел інформації для проведення аналізу «вартості хвороби»

  роботка отриманих даних для виявлення реальних обсягів наданої медичної допомоги, проте можливо також використання результатів вже проведених і опублікованих опитувань.

  Аналіз методом оцінки реальної клінічної практики, також як і метод оцінки експертної думки, дозволяє побачити і оцінити реальні витрати для певних нозологій на рівні конкретного ЛПУ, регіону або країни. Даний метод зручно використовувати при економічній оцінці но-зологій, для яких на момент дослідження не існує затверджених стандартів. Одним з основних джерел інформації для оцінки реальної клінічної практики в РФ є клінічні бази даних пацієнтів з різними нозологіями. Ретроспективна оцінка таких баз, що заповнюються в ЛПУ, дозволяє виявити структуру реальних витрат, які були понесені в рамках досліджуваного ЛПУ або регіону за певний період часу.

  Специфічним джерелом даних про структуру та обсяг витрат при проведенні ФЕК аналізу є регістри пацієнтів, що представляють дані про реальній клінічній практиці, а так само про динаміку ведення пацієнтів.

  Регістр пацієнтів - це організована система збору інформації про пацієнтів, що мають конкретні захворювання, що знаходяться в певному клінічному стані або одержують / отримали конкретне лікування, які взяті на облік в системі охорони здоров'я (спостерігаються в одному або ряді ЛПУ).

  На даний момент в РФ є кілька діючих регістрів пацієнтів, що функціонують на різних рівнях організації охорони здоров'я. Передумовою для розробки федеральних регістрів пацієнтів став запуск програми пільгового лікарського забезпечення хворих з рідкісними і дорогими захворюваннями - так звана програма «7 нозологій», так як всі пацієнти, які перебувають у цій програмі, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку

  РФ від 4 квітня 2008 року № 162н «Про порядок ведення Федерального реєстру хворих на гемофілію, борошно-вісцідозом, гіпофізарний нанізм, хворобою Гоше, мієлолейкозом, розсіяним склерозом, а також після трансплантації органів і (або) тканин» обов'язково вносяться до Федерального регістр.

  Разом з цим слід розуміти, що більш повні облік і оцінка витрат дозволяють отримати і більш достовірні і відображають реальну ситуацію результати аналізу, а також забезпечують порівнянність нозологій між собою.

  деталізація АНАЛІЗУ

  «ВАРТОСТІ ХВОРОБИ»

  Аналіз вартості хвороби є досить гнучким методом за рахунок можливості його високої деталізації і, завдяки цьому, використання на різних рівнях організації охорони здоров'я. Деталізація аналізу визначається на стадії розробки дизайну дослідження і залежить від інтересів дослідника і кінцевого споживача результатів оцінки (організатора охорони здоров'я або іншої особи, яка приймає рішення), від характеристик оцінюваної нозології і наявних даних.

  На даний момент можна виділити шість основних видів деталізації аналізу:

  | За типами витрат;

  | По особливостям пацієнтів;

  | По етапах терапії;

  | По аналізованої популяції;

  | За рівнями організації охорони здоров'я;

  | По тимчасовому горизонту.

  Деталізація за типами витрат. Дизайн аналізу «вартості хвороби» може враховувати включення різних типів витрат в залежності від мети і завдань дослідження і наявності доступної інформації. Так, наприклад, в більшості російських і іноземних досліджень враховуються тільки прямі витрати, однак вони не є достатніми при оцінці вартості хвороби на федеральному рівні, тому що не відображають повної впливу на бюджет системи охорони здоров'я за рахунок зниження або втрати працездатності пацієнтів, втрат ВВП регіону або країни в цілому, пов'язаних з захворюванням і т.д. Таким чином, оцінка всіх типів витрат дозволяє отримати найбільш точні і повні результати аналізу «вартості хвороби», які використовуються на всіх рівнях прийняття рішень.

  Деталізація за особливостями пацієнтів. В першу чергу, даний вид має на увазі деталізацію за статтю та віком. Відомо, що ряд захворювань зустрічається тільки у чоловіків або у жінок або достовірно діагностується частіше у певної статі. Так, рак передміхурової залози буде оцінюватися тільки для пацієнтів чоловічої статі, в той час як остеопороз діагностується у жінок за різними даними частіше на 80% і більше, але має на увазі наявність також і пацієнтів чоловічої статі, що робить

  доцільною оцінку для обох статей з їх поділом. Також до особливостей пацієнта відносяться форма і стадія перебігу захворювання, за якими можливе проведення окремої оцінки, наприклад, наявність або відсутність метастазів у разі онкологічних захворювань.

  Деталізація по етапах терапії. В першу чергу мається на увазі поділ на амбулаторний та стаціонарний етапи спостереження і ведення пацієнтів. Більш докладна деталізація в свою чергу дозволяє окремо оцінити стадії профілактики захворювання, його діагностики та терапії, що включає в себе медичні послуги і фармакотерапію на амбулаторному і стаціонарному етапах, перебування пацієнтів у відділеннях ЛПУ, а також реабілітаційні заходи та санітарно-курортне лікування. Аналіз «вартості хвороби» може включати як окремі етапи терапії, наприклад, тільки стаціонарне лікування пацієнтів, так і суму певних дослідником етапів. Вибір етапів ведення пацієнта так само залежить від особливостей оцінюваного захворювання і кінцевого споживача результатів аналізу. Так, наприклад, для бронхіальної астми найбільш актуальними етапами буде фармакотерапія та ведення пацієнтів на стаціонарному етапі, що складається з діагностики, медичних послуг і перебування в стаціонарному відділенні, пов'язаному з необхідністю госпіталізації при загостреннях. При орієнтації на кінцевого споживача результатів аналізу в разі, наприклад, рівня ЛПУ найбільш актуальними виявляться витрати на діагностику та стаціонарне ведення, що зачіпають бюджет установи, в той час як для регіонального та федерального рівня будуть також важливі витрати на амбулаторний етап і реабілітацію, так як вони фінансуються за рахунок регіональних та федеральних бюджетів.

  Деталізація по аналізованої популяції. Деталізація аналізу «вартості хвороби» по популяції включає ранжування за такими популяцій одиницям, як окремі пацієнти, всі пацієнти певного ЛПУ, міста, регіону або області, а так само всієї країни. Аналіз «вартості хвороби», проведений для рівня пацієнта, дозволяє оцінити вартість хвороби при веденні середньостатистичного пацієнта з обраної нозологій та екстраполювати отримані результати на велику популяцію. Джерелом для такої оцінки може служити стандарт надання медичної допомоги, національні керівництва по лікуванню пацієнтів з певними нозологіями, оцінка реальної клінічної практики і т.д.

  Рівень окремого ЛПУ в свою чергу використовується головним лікарем ЛПЗ та дозволяє оптимізувати статті витрат, виявити співвідношення витрат на діагностику, лікарську терапію і медичні послуги в рамках однієї установи всередині однієї нозології або зіставити нозології між собою, а також зіставити «своє» ЛПУ з іншими

  ЛПУ регіону і / або країни за витратами на терапію окремих захворювань.

  Рівень регіону показує загальну вартість нозології для регіону (області, республіки) в цілому і надає можливість прогнозного моделювання. Це актуально як для захворювань, включених до регіональних програм, так і для інших захворювань, що фінансуються з регіонального бюджету. Також на рівні регіону стає актуальним облік непрямих витрат, до яких відносяться втрати ВВП регіону внаслідок непрацездатності хворих, а так само витрати на допомогу інвалідам і листками тимчасової непрацездатності.

  Оцінка витрат на ведення пацієнтів на рівні країни показує загальну вартість нозології в цілому і надає можливість порівняти дану країну за цим показником з іншими країнами. Оцінка вартості хвороби на рівні країни є особливо актуальною при економічній оцінці високозатратних нозологій, наприклад, захворювань, включених у федеральну програму «7 нозологій».

  Деталізація за рівнями організації охорони здоров'я. Деталізація за рівнями організації охорони здоров'я схожа з деталізацією по популяції і безпосередньо відображає «точку зору» дослідження і варіюється в залежності від кінцевого споживача результатів аналізу - головного лікаря ЛПУ, організатора регіонального охорони здоров'я, наприклад, губернатора краю, регіону або галузі, і організатора охорони здоров'я федерального рівня - міністра охорони здоров'я РФ.

  Деталізація по тимчасовому горизонту. Деталізація по тимчасовому горизонту дозволяє оцінювати як окремі курси терапії в залежності від особливостей захворювання, тривалості госпіталізації, тривалості проведеної фармакотерапії і ін., Так і витрати на ведення пацієнта протягом одного календарного року, декількох років або протягом усього життя.

  Одним із прикладів, що ілюструють можливості аналізу «вартості хвороби», може послужити проведений в 2010 році аналіз економічних наслідків алкоголізму для держави [3]. В ході даного дослідження оцінювалися прямі і непрямі витрати на всю популяцію пацієнтів в РФ. Отримані результати, наведені в таблиці 1, відображають, що загальна величина економічного тягаря перевищує 640 млрд. Руб.

  Слід зазначити, що, за даними 2007 року, загальний економічний тягар склало 1,95% всього ВВП Росії; показник ВВП за 2013 рік склав 66698 млрд. руб. і на загальне соціально-економічний тягар пацієнтів з алкоголізмом при перерахунку на дані цього року довелося 0,97% всього обсягу ВВП.

  Таким чином, аналіз вартості хвороби, що є базовим методом економічної оцінки медичних технологій, відрізняється високою гнучкістю і універсальністю, що дозволяє використовувати його на різних рівнях організації охорони здоров'я при плануванні бюджетів системи охорони здоров'я.

  література

  references

  1. Воробйов ПА. Клініко-економічний аналіз. М .: Ньюдіамед; 2008.

  2. Хабриев РУ, Куликов АЮ, Аринина ЇЇ. Методологічні основи фармакоекономічного аналізу. М .: Медицина; 2011.

  3. Ягудіна РІ, Куликов АЮ, Аринина ЇЇ, Усенко КЮ. Фармакоекономіка алкоголізму. М .: Медичне інформаційне агентство; 2010.

  4. Ягудіна РІ, Куликов АЮ, Комаров ІА. Методологія проведення аналізу «витрат» при проведенні фармакоекономічних досліджень. Фармакоекономіка 2011 року; 3: 3-6.

  5. Ягудіна РІ, Литвиненко ММ, Сороковіков ІВ. Регістри пацієнтів: структура, функції, можливості використання. Фармакоекономіка 2011 року; 4: 3-7.

  6. Koopmanschap MA, Rutten FF. A practical guide for calculating indirect costs of disease. Pharmacoeconomics 1996 Nov; 10 (5): 460-6.

  7. Larg A., Moss Jr. Cost-of-illness studies: a guide to critical evaluation. Pharmacoeconomics. 2011 Аug; 29 (8): 653-71.

  про авторів:

  Федеральне державне бюджетна установа «Науковий центр експертизи засобів медичного застосування" Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації. Російська Федерація, 127051, Москва, Петровський бульвар, 8.

  Ягудіна Роза Исмаиловна. Директор центру освітніх програм, д-р фарм. наук.

  1. Vorobiev PA. Clinical and economic analysis. Moscow: NEWDIAMED; 2008.

  2. Habriev RU, Kulikov AYu, Arinina EE. Methodological basis of pharmaco-economic analysis. Moscow: Meditsina; 2011.

  3. Yagudina RI, Kulikov AYu, Arinina EE, Usenko KYu. Pharmacoeconomics of alcoholism. Moscow: Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo; 2010.

  4. Yagudina RI, Kulikov AYu, Komarov IA. The methodology of the analysis of the «cost» in pharmacoeconomic studies. Farmakoekonomika 2011 року; 3: 3-6.

  5. Yagudina RI, Litvinenko MM, Sorokovikov IV. Registers of patients: structure, function, the possibility of using. Farmakoekonomika 2011 року; 4: 3-7.

  6. Koopmanschap MA, Rutten FF. A practical guide for calculating indirect costs of disease. Pharmacoeconomics 1996 Nov; 10 (5): 460-6.

  7. Larg A., Moss Jr. Cost-of-illness studies: a guide to critical evaluation. Pharmacoeconomics. 2011 Aug; 29 (8): 653-71.

  authors:

  Federal State Budgetary Institution «Scientific Centre for Expert Evaluation

  of Medicinal Products »of the Ministry of Health of the Russian Federation, 8

  Petrovsky Boulevard, Moscow, 127051, Russian Federation.

  Yagudina RI. Director of Center for Educational Programs. Doctor of Pharmaceutical Sciences, professor.

  Перший Московський державний медичний університет ім. І.М. Сеченова. Російська Федерація, 119991, Москва, Трубецкая вулиця, 8, стор. 2.

  Литвиненко Марія Максимівна. Дослідник лабораторії фармакоекономічних досліджень, канд. фарм. наук.

  I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, 8/2 Trubetskaya Street, Moscow, 119991, Russian Federation.

  Litvinenko MM. Researcher of Laboratory for pharmacoeconomic studies. Candidate of Pharmaceutical Sciences.

  адреса для листування:

  Ягудіна Роза Исмаиловна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла 13.02.2014 р.

  Прийнята до печаті11.03.2014г.


  Ключові слова: фармакоекономічного аналізу /АНАЛІЗ «ВАРТОСТІ ХВОРОБИ» /ПРЯМІ ВИТРАТИ /НЕПРЯМІ ВИТРАТИ /THE «COST OF ILLNESS» ANALYSIS /PHARMACOECONOMIC ANALYSIS /DIRECT COSTS /INDIRECT COSTS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити