У статті представлені загальні принципи оцінки бізнесу методом ліквідаційної вартості. Розглянуто варіанти моделювання ставки дисконтування грошового потоку, певного при застосуванні вказаного методу. Викладено особливості кожного варіанту. Запропоновано альтернативний метод, використання якого дозволяє максимально врахувати особливості розрахунку грошового потоку.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Захарова Надія Миколаївна


ANALYSIS OF OPTIONS FOR CALCULATING THE DISCOUNT RATE IN BUSINESS VALUATION WITH THE LIQUIDATION VALUE METHOD

The article presents the general principles of business valuation by the liquidation value. The variants of the modeling cash flow discount rate specified in the application of this method. It sets out the characteristics of each option. An alternative method which allows to take into account peculiarities of calculating cash flow.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва діє до: 2015
  Журнал: Майнові відносини в Російській Федерації

  Наукова стаття на тему 'Аналіз варіантів розрахунку ставки дисконтування при оцінці бізнесу методом ліквідаційної вартості'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз варіантів розрахунку ставки дисконтування при оцінці бізнесу методом ліквідаційної вартості»

  ?Аналіз варіантів розрахунку ставки дисконтування при оцінці бізнесу методом ліквідаційної вартості

  М.М. Захарова

  провідний консультант Управління оцінки бізнесу ЗАТ «АБМ Партнер» *, здобувач Московського фінансово-промислового університету «Синергія» (м.Москва)

  Надія Миколаївна Захарова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Оцінка як елемент управління вартістю

  Обов'язкова оцінка проводиться з метою захисту інтересів економічних суб'єктів. Необов'язкова оцінка може бути проведена за ініціативою зацікавлених осіб з метою отримання інформації про активи, які перебувають у сфері їх інтересу. Основною метою оцінки є підвищення ефективності ведення бізнесу.

  Ситуація, коли має сенс розглядати в оцінці варіант ліквідації бізнесу, настає в двох базових случаях1:

  1) коли є серйозні сумніви в здатності підприємства залишатися в числі діючих;

  2) коли результат вартісного аналізу показав, що генеруються підприємством доходи менше, ніж витрати на створення аналогічного бізнесу (величина, отримана в результаті застосування дохідного

  підходу, менше, ніж при застосуванні витратного підходу).

  Техніка оцінки методом ліквідаційної вартості

  Російські навчальні посібники 2 традиційно виділяють метод ліквідаційної вартості як один з методів витратного підходу. При цьому автори описують техніку розрахунку методом ліквідаційної вартості як побудова потоків доходів і витрат, що виникають при ліквідації, з подальшим дисконтуванням.

  Ліквідація підприємства відбувається не одномоментно - це процес в певному часовому інтервалі. Тобто при розрахунку не тільки необхідно врахувати суми планованих надходжень від продажу активів і витрати по ним, а й періоди часу, в які буде здійснена ця продаж. Так, наприклад, якщо підприємство

  Зазначено місце роботи автора на момент подання статті до редакції.

  1 Захарова Н. Н. Ставка дисконтування при оцінці бізнесу методом ліквідаційної вартості / Дев'ятий Міжнародний науковий конгрес «Роль бізнесу в трансформації суспільства - 2014», Москва, Московський фінансово-промисловий університет «Синергія», 7-11 квітня 2014 року: Збірник матеріалів Дев'ятого міжнародного наукового конгресу «Роль бізнесу в трансформації суспільства - 2014». М.: Едітус, 2014.

  2 Див., Наприклад:

  Бухарін Н. А, Озеров Є. С, Пупенцова С. В., Шаброва О. А. Оцінка та управління вартістю бізнесу: навчальний посібник / за загальною редакцією Е. С. Озерова. СПб. : ЕМ-НиТ, 2011 року;

  Косорукова І. В., Сікач С. А., Шуклина М. А. Оцінка вартості цінних паперів і бізнесу. М.: Видавництво «Московська фінансово-промислова академія», 2011;

  Чеботарьов Н. Ф. Оцінка вартості підприємства (бізнесу): підручник. М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2009;

  Оцінка бізнесу: стандарти і правила оціночної діяльності некомерційного партнерства «Спільнота фахівців-оцінювачів« СМАО », затверджені рішенням Ради партнерства НП« СМАОс »від 8 серпня 2008 року. Протокол від 8 серпня 2008 року № 77.

  володіє низьколіквідні активами, то термін ліквідації може скласти не один рік. Таким чином, важливою складовою розрахунку є фактор часу, а сам розрахунок являє собою модифікований метод дисконтування грошових потоків, де в дохідній частині відображаються надходження від реалізації розпродаються активів, а у видатковій частині - витрати, пов'язані з вибуттям активів і їх підтримкою до моменту продажу. Ключовою особливістю є обмеженість періоду прогнозування величиною терміну ліквідації підприємства.

  Відзначимо наступні основні етапи оцінки підприємства методом ліквідаційної вартості 3:

  • виділення груп активів для реалізації;

  • розробка календарного графіка ліквідації активів підприємства;

  • розрахунок доходів від реалізації необоротних активів підприємства;

  • розрахунок витрат на реалізацію необоротних активів і поточних витрат;

  • розрахунок доходів і витрат за іншими статтями балансу підприємства;

  • розрахунок вартості підприємства методом дисконтування.

  Доходи від ліквідації і витрати на її проведення формують грошові потоки кожного прогнозного періоду. При цьому тривалість періоду прогнозування залежить від складу активів підприємства та може становити як кілька місяців, так і кілька років.

  Відповідно, виникають потоки доходів і витрат, істотно розтягнуті в часі. Для приведення до дати оцінки (датою визначення вартості) використовується метод дисконтування.

  На практиці одним із спірних моментів є вибір ставки дисконтування.

  Ця величина може робити істотний вплив на підсумковий результат.

  Мало хто з авторів, які вказують на необхідність дисконтування в методі ліквідаційної вартості, дає розгорнуті рекомендації по вибору ставки дисконтування.

  Загальні критерії вибору ставки дисконтування

  Відповідно до теорії вартості грошей віддача від доходопріносящіх активу не може бути нижче вартості капіталу (див., Наприклад [8]). Таким чином, нижньою межею ставки дисконтування для грошового потоку діючого підприємства виступає прибутковість позикового капіталу, доступного для цього типу бізнесу.

  Бізнес є життєздатним, якщо віддача від нього вище відсотків по кредитах. Іншими словами, власник вимагає більш високої прибутковості, так як частина доходу буде сплачено у вигляді відсотків за користування позиченими грошима.

  Для діючого бізнесу нижньою межею ставки дисконтування є ставка по кредиту. Ця ставка може бути застосована в умовній ситуації, коду бізнес повністю фінансується за рахунок позикового капіталу.

  Верхньою межею є галузева прибутковість - в умовній ситуації, коли бізнес фінансується виключно за рахунок власних коштів.

  Фактично ставки дисконтування для бізнесу (при побудові грошового потоку на інвестований капітал) лежать в цьому інтервалі. При побудові потоку на власний капітал ставка дорівнює галузевої, а борг враховується в грошовому потоці.

  Якщо ми говоримо про ліквідацію, то слід взяти до уваги наступні обставини:

  3 Захарова Н. Н. Ставка дисконтування при оцінці бізнесу методом ліквідаційної вартості / Дев'ятий Міжнародний науковий конгрес «Роль бізнесу в трансформації суспільства - 2014», Москва, Московський фінансово-промисловий університет «Синергія», 7-11 квітня 2014 року: Збірник матеріалів Дев'ятого міжнародного наукового конгресу «Роль бізнесу в трансформації суспільства - 2014». М.: Едітус, 2014.

  1) при побудові грошового потоку зручніше визначати потік на власний капітал;

  2) при побудові потоку доходів враховуються потенційні доходи з урахуванням фізичної та економічної можливостей реалізації активів (маються на увазі отчуждаемость активу, наявність потенційних покупців, період експозиції і т. Д.);

  3) в грошовому потоці враховуються витрати на підтримку активів до моменту продажу, а також витрати, пов'язані з реалізацією.

  Таким чином, можна зробити висновок про те, що ризики, пов'язані з ліквідацією підприємства, здебільшого враховані в грошовому потоці.

  Практика вибору ставок дисконтування

  У таблиці 1 представлені основні варіанти вибору ставки дисконтування, що застосовуються на практиці.

  Наведені варіанти визначення ставки дисконтування містять очевидні недоліки, які не дозволяють зробити однозначний висновок про можливість застосування цих ставок для розрахунку.

  Альтернативний варіант розрахунку ставки дисконтування

  Ключовою особливістю грошового потоку, що розраховується в методі ліквідаційної вартості, на думку автора цієї статті, є його многок-понентность. На відміну від грошового потоку, що генерується діючим бізнесом як цілісної одиницею, в разі ліквідації бізнес розпадається на набір активів і зобов'язань, і грошовий потік формується за відсутності синергетичного ефекту. Це той випадок, коли в грошовому потоці

  можна виділити ефект кожного активу, тому і вибір методу побудови ставки капіталізації пропонується здійснювати з урахуванням цієї обставини.

  У Практичному керівництві по проведенню оцінки активів в рамках проектів, що реалізуються за участю державної корпорації «Російська корпорація нанотехнологій» 4, наводиться опис методу залишку для нематеріальних активів (Multi-period Excess-earnings Method - MEEM) -однієї з різновидів методу дисконтування грошових потоків. В рамках методу проводиться аналіз грошових потоків по окремим генераторів грошових потоків (капітальні активи, нематеріальні активи, оборотний капітал і т. Д.). При цьому особлива увага приділяється визначенню норми прибутковості для кожного компонента.

  Активи компанії, що беруть участь у формуванні її майбутніх доходів, можна умовно розділити на три категорії:

  1) чистий оборотний капітал (дебіторська і кредиторська заборгованості, запаси, нормальний рівень грошових коштів);

  2) необоротні активи (нерухомість, машини і обладнання та т. Д.);

  3) нематеріальні активи (товарні знаки, винаходи, програмне забезпечення і т. Д.).

  У зазначеному Практичному керівництві пропонується використовувати орієнтири ставок дисконтування для окремих типів активів (див. Табл. 2).

  Описана в Практичному керівництві методика не має на увазі виведення єдиної ставки дисконтування. Разом з тим для перевірки коректності розрахунку рекомендується визначити середньозважену ставку необхідної прибутковості по окремих активів (Weighted Average Return On Assets -WARA), яка повинна бути близька до середньозваженої вартості капіталу (WACC).

  4 Практичний посібник з проведення оцінки активів в рамках проектів, що реалізуються за участю державної корпорації «Російська корпорація нанотехнологій»: схвалено Наглядовою радою державної корпорації «Роснанотех» (протокол від 14 грудня 2010 № 35) та Радою Національної ради з питань оціночної діяльності (протокол від 26 листопада 2010 № 8).

  Таблиця 1

  Варіанти вибору ставки дисконтування

  Ставка Обгрунтування Переваги Недоліки

  Прибутковість на власний капітал Деякі автори пишуть про можливість застосування цього показника 6. Отримані грошові потоки - це потоки на власний капітал підприємства. Їм відповідає ставка на власний капітал Можливість розрахунку ставки за існуючими методиками для діючого підприємства Тип грошового потоку і ставка відповідають один одному Ставка прибутковості власного капіталу, що використовується в розрахунку, може відрізнятися від ставки для аналогічного підприємства, що не має передумов для ліквідації При неможливості детального опрацювання складових грошового потоку має сенс врахувати в ставці додаткові ризики

  Прибутковість основного активу В методичній літературі можна зустріти згадка про те, що розрахована вартість активів дисконтуються на дату оцінки за ставкою дисконту, яка враховує пов'язаний з цим продажем ріск1. Така ситуація виникає, коли основним активом підприємства є нерухоме майно, яке може бути реалізовано на відкритому ринку Можливість розрахунку ставки на базі існуючих методик Ставка враховує особливості грошового потоку, сформованого не доходять від виробничої діяльності та витратами на неї, а доходами і витратами від ліквідації Варіант є окремим випадком і застосовується при певних припущеннях

  ?

  5

  про ф

  зі

  зі зі

  зі

  -VI 00 зі

  про '

  <

  Захарова Н. Н. Ставка дисконтування при оцінці бізнесу методом ліквідаційної вартості / Дев'ятий Міжнародний науковий конгрес «Роль бізнесу в трансформації суспільства - 2014», Москва, Московський фінансово-промисловий університет «Синергія», 7-11 квітня 2014 року: Збірник матеріалів Дев'ятого Міжнародного наукового конгресу «Роль бізнесу в трансформації суспільства - 2014». М.: Едітус, 2014.

  Див., Наприклад: Бухарін Н. А., Озеров Є. С., Пупенцова С. В., Шаброва О. А. Оцінка та управління вартістю бізнесу: навчальний посібник / за загальною редакцією Е. С. Озерова. СПб. : ЕМ-НиТ, 2011. У цьому посібнику згадується, що ставка дисконтування застосовується для діючого підприємства.

  Див., Наприклад: Ронова Г. Н., Корольов П. Ю., Осоргин А. Н., Хаджиєв М. Р., Тішин Д. І. Оцінка вартості підприємств: навчально-методичний комплекс. М.: Видавництво «Видавничий центр ЕАОІ», 2008.

  Закінчення таблиці 1

  Ставка Обгрунтування Переваги Недоліки

  Різні ставки дисконтування для активів і пасивів Деякі автори пропонують вважати цей варіант найбільш коректним, так як він відображає індивідуальну «ризикованість» кожного елемента грошового потоку. Ставка дисконтування визначається з урахуванням планованого терміну реалізації, причому вона може встановлюватися для кожного виду оцінюваного активу індивідуально з урахуванням ліквідності та ризику можливої ​​«непродажу» 8 Висока деталізація розрахунку Зниження похибки розрахунку Розрахунок з використанням таких ставок трудомісткий. На практиці розрахунки із застосуванням різних ставок дисконтування для активів і пасивів використовуються рідко. Ще рідше розглядаються варіанти введення власних ставок для кожного типу активів

  Ставки за банківськими кредитами Ліквідація підприємства може бути розглянута з економічної точки зору як «переведення в готівку» активів. Якщо у витратах витрати, пов'язані з цим переведенням у готівку (тобто ризики враховані в грошовому потоці), закладені в повній мірі, то в якості ставки може виступати вартість грошей (наприклад ставки по кредитах з відповідним строком погашення) Простота розрахунку Спірність відповідності ставки грошового потоку

  8 Див .: Кібіткін А. І. Фінансовий аналіз: ризики, кредитоспроможність, інвестиції: навчальний посібник / А. І. Кібіткін, Н. М. Рапніцкая, А. В. Смирнов, О. В. Скотаря-ко, А. І. Дрождініна, С. В. Беспалова, І. Н. Бреславець, Т. Н. Мотина, Н. Б. Гапоненкова, С. В. Царьова, Д. С. Бороухін. М.: Академія природознавства, 2013.

  Таблиця 2

  Орієнтири для визначення ставок дисконтування

  Тип активу Орієнтир за ставками

  Оборотний капітал Банківські ставки - кращим позичальникам Державні боргові папери

  Нематеріальні активи У зв'язку з великим ризиком і меншою ліквідністю ставка повинна бути вище WACC (наприклад вартість власного капіталу)

  Основні засоби Ставка за лізинговими договорами Банківські ставки по фінансуванню придбання окремих типів основних засобів

  Розрахункова ставка WARA враховує прибутковість кожного з активів і його внесок в грошовий потік. Таким чином, ця ставка є ставкою для сукупного грошового потоку.

  По суті, WARA і WACC є рівнозначними вимірювачами грошового потоку, однак принцип їх розрахунку діаметрально протилежний. При розрахунку WACC за базу беруться джерела фінансування (власний і позиковий капітали), і визначається необхідна прибутковість на вкладені кошти. Для розрахунку WARA визначається прибутковість активів (інвестиційних рішень). Так як величина активів (інвестиційних рішень) і джерел формування повинна збігатися, ставки повинні також давати однаковий результат:

  WACC = WARA, (1)

  де WACC - середньозважена вартість капіталу;

  WARA - середньозважена ставка необхідної прибутковості по окремих активів.

  З викладеного можна зробити висновок про те, що при неможливості розрахунку ставки на інвестований капітал методом WACC можливе застосування розрахунку методом WARA.

  Використання ставки дисконтування WARA для методу ліквідаційної стоїмо-

  сті можливо з наступних причин:

  1) для формування грошового потоку виділяються групи активів і зобов'язань (бізнес дробиться на компоненти);

  2) в більшості випадків ринкову вартість кожного компонента грошового потоку можна визначити з достатньою точністю;

  3) можливо визначити ставки дисконтування для компонентів грошового потоку.

  Після отримання грошових потоків і ставок для компонентів грошового потоку необхідно визначити середньозважену ставку. У методі Маємо в якості вимірювача виступає ринкова вартість активів. Для методу ліквідаційної вартості також може застосовуватися ринкова вартість активів, якщо розрахунок будується в припущенні про впорядкованої ліквідації, або ліквідаційна вартість активів, якщо розрахунок будується в припущенні про прискорену ліквідації.

  Як вже було зазначено, отримана ставка WARA - це ставка на інвестований капітал. Розрахунок методом ліквідаційної вартості зручніше проводити, використовуючи грошовий потік на власний капітал. Відповідно, необхідно провести корекцію.

  За основу візьмемо базову формулу розрахунку WACC (формула спрощена для

  випадку відсутності у підприємства привілейованих акцій):

  МАС = до, (1 - 1с) 1ё + к \ м ,, (2)

  де МАС - середньозважена вартість капіталу;

  КС1 - вартість залучення позикового капіталу;

  І с - ставка податку на прибуток підприємства;

  1 - частка позикового капіталу в структурі капіталу підприємства;

  кз - вартість залучення акціонерного капіталу;

  1 - частка акціонерного капіталу в структурі капіталу підприємства.

  Керуючись формулою МАС, знайдемо величину ставки для власного капіталу:

  до * =

  МАС - до, (1 - (з

  ж.

  (3)

  Замінивши МАС на МАЯА, отримаємо:

  К =

  МARA - кь (1 - ^ ^

  (4)

  Приклад побудови ставки

  описаним методом

  Як приклад візьмемо випадок з практики - оцінку виробничого підприємства (100 відсотків часткою в статутному капіталі), розташованого в одному з регіональних центрів Російської Федерації.

  Початкові дані:

  • оцінюються 100 відсотків часткою в статутному капіталі товариства;

  • на дату оцінки виробництво зупинено, здійснюються реалізація металобрухту, демонтаж обладнання;

  • подальших планів по використанню активів власник компанії не має; частина корпусів виробничих-

  ного комплексу знаходяться в аварійному стані;

  • розрахунок будується в припущенні про впорядкованої ліквідації підприємства;

  • податок на прибуток становить 20 відсотків.

  угруповання активів

  Категорії активів компанії, що беруть участь у формуванні грошового потоку:

  1) необоротні активи:

  • основний виробничий майданчик;

  • очисні споруди;

  • зовнішня залізнична гілка;

  • житлова нерухомість (квартири);

  • вживане устаткування.

  Угруповання необоротних активів для розглянутого підприємства представлена ​​в таблиці 3.

  2) нематеріальні активи. До відчужуваним нематеріальних активів оцінюваного підприємства може бути віднесений товарний знак, однак він не має комерційної цінності;

  3) чистий оборотний капітал. Визначення величини чистого оборотного капіталу на дату оцінки є традиційною завданням. У методі ліквідаційної вартості слід відзначити таку особливість: має сенс приймати до розрахунком не бухгалтерські значення статей, а суми після корекції. Так, в частині дебіторської заборгованості важливо очистити величину від безнадійної заборгованості, в тому числі шляхом аналізу платоспроможності дебіторів. У частині запасів має сенс провести аналіз на предмет придатності до реалізації і провести розрахунок за ринковою вартістю. Що стосується кредиторської заборгованості, то при ліквідації підприємства неминуче виникає необхідність звільнення співробітників і виплат компенсацій. Величину необхідних виплат при звільненні має сенс включити в кредиторську заборгованість. аналогічно виявити-

  Таблиця 3

  Угруповання необоротних активів

  Група Кількість позицій, шт. Ринкова вартість, тис. Р.

  Нерухоме майно, в тому числі: промисловий майданчик 97 148 500

  очисні споруди 84 -

  квартири 3 3 516

  зовнішня залізнична гілка 1 6 788

  інше 2 -

  Рухоме майно, в тому числі: машини і обладнання 60 1 712,8

  обладнання до утилізації 588 2 451

  Всього 835 162 967,8

  Таблиця 4

  Активи та зобов'язання підприємства, тис. Р.

  Показник Балансова вартість Ринкова вартість

  АКТИВИ Необоротні ак Основні засоби мотиви 117 906 162 968

  Відкладені податкові активи 48 719 48 719

  Інші необоротні активи 44 ​​44

  Разом необоротні активи Оборотні акти Запаси 166 669 ви 389 211 731 194,5

  Дебіторська заборгованість 262 669 252 067

  Грошові кошти 2 268 2 268

  Разом оборотні активи 265 326 254 530

  Разом у розділі «активи» обязательст Довгострокові обязат Позикові кошти 431 995 ВА ельства 113 890 466 260 113 890

  Відкладені податкові зобов'язання 1 054 1 054

  Інші зобов'язання 4 498 4 498

  Разом довгострокові зобов'язання Короткострокові орга Кредиторська заборгованість 119 442 тва 184 884 119 442 186 831

  Разом короткострокові зобов'язання 184 884 186 831

  Разом у розділі «ЗОБОВ'ЯЗАННЯ» 304 326 306 273

  ляють і включаються в заборгованість всі можливі зобов'язання, не враховані на дату оцінки, але мають високу ймовірність виникнення.

  Ринкові вартості активів і зобов'язань оцінюваного підприємства наведені в таблиці 4.

  Ставки дисконтування для активів вибираються відповідно до рекомендацій, представлених в таблиці 2.

  У нашому випадку ставка для нерухомого майна приймається за даними аналітичних досліджень ринку нерухомості. Ставка для обладнання - на рівні ставок за лізинговими операціями з обладнанням.

  У більшості випадків, якщо застосовує-

  ся метод ліквідаційної вартості, нематеріальні активи оцінюються компаній не уявляють цінності. Якщо компанія буде володіти цінних відчужуваним нематеріальним активом, то ставку дисконтування для нього можна визначити в спрощеному порядку за методиками Практичного керівництва «РОСНАНО» 9.

  Як рівня прибутковості оборотного капіталу використовувалася прибутковість боргових цінних паперів - облігацій федеральної позики.

  Необхідні рівні прибутковості скориговані на ефект податкового щита (post tax). У таблиці 5 наведені норми прибутковості для окремих активів та середньозважена ставка.

  Таблиця 5

  Результати розрахунку WARA

  Актив Ринкова вартість, тис. Р. Внесок активу в грошовий потік,% Ставка,% Посленалоговая ставка,%

  Нерухоме майно 158 804 69 15 12

  Рухоме майно 4 164 2 16 13

  Нематеріальні активи 0 0 - -

  Чистий оборотний капітал 65 431 29 8 6

  Середньозважена ставка (WARA) 10

  Для переходу до ставки дисконтування для власного капіталу використовується вага власного і земного капіталів, розрахований на базі скоригованих активів і пасивів балансу, а також прибутковість позикового капіталу. Доподатковий вартість позикового капіталу була прийнята на рівні середньозваженої ставки для нефінансових організацій по кредитах за даними Центрального банку Російської Федерації. Результати розрахунку представлені в таблиці 6.

  Отримана величина ставки дисконтування застосовується для дисконтування грошових потоків, які будуються виходячи з розрахованих ринкових вартостей активів, планових періодів реалізації цих активів, а також витрат, пов'язаних з ліквідацією.

  висновки

  Проведений аналіз показав можливість синтезу різних методик для рас-

  Практичний посібник з проведення оцінки активів в рамках проектів, що реалізуються за участю державної корпорації «Російська корпорація нанотехнологій» (схвалено Наглядовою радою державної корпорації «Роснанотех» (протокол від 14 грудня 2010 № 35) та Радою Національної ради з питань оціночної діяльності (протокол від 26 листопада 2010 № 8).

  9

  Таблиця 6

  Результати розрахунку ставки дисконтування для власного капіталу

  Значення,%

  Частка власного капіталу 58

  Частка позикового капіталу 42

  WARA 10

  Ставка дохідності за позиковими коштами 12

  Ставка податку 20

  Ставка дисконтування для власного капіталу 11

  чета ставки дисконтування при використанні методу ліквідаційної вартості. При такому розрахунку враховується прибутковість різнорідних активів підприємства, тобто розрахунок є універсальним.

  Метод не пов'язаний з введенням експертних коефіцієнтів. Основним його недоліком є ​​трудомісткість.

  ЛІТЕРАТУРА І ІНФОРМАЦІЙНІ

  ДЖЕРЕЛА

  1. Бухарін Н. А., Озеров Є. С., Пупенцо-ва С. В., Шаброва О. А. Оцінка та управління вартістю бізнесу: навчальний посібник / за загальною редакцією Е. С. Озерова. СПб. : ЕМ-НиТ, 2011.

  2. Захарова Н. Н. Ставка дисконтування при оцінці бізнесу методом ліквідаційної вартості / Дев'ятий Міжнародний науковий конгрес «Роль бізнесу в трансформації суспільства - 2014», Москва, Московський фінансово-промисловий університет «Синергія», 7-11 квітня 2014 року: Збірник матеріалів дев'ятого Міжнародного наукового конгресу «Роль бізнесу в трансформації суспільства - 2014». М.: Едітус, 2014.

  3. Кібіткін А. І. Фінансовий аналіз: ризики, кредитоспроможність, інвестиції: навчальний посібник / А. І. Кібіткін, Н. М. Рапніцкая, А. В. Смирнов, О. В. Скотаря-ко, А. І. Дрождініна , С. В. Беспалова, І. Н. Бреславець, Т. Н. Мотина, Н. Б. Гапоненкова, С. В. Царьова, Д. С. Бороухін. М.: Академія природознавства, 2013. URL: http: //www.rae.

  ru. URL: http://www.rae.org.ua/monographs/198 (дата звернення: 24 февраля 2014 роки).

  4. Косорукова І. В., Сікач С. А., Шу-клина М. А. Оцінка вартості цінних паперів і бізнесу. М.: Видавництво «Московська фінансово-промислова академія», 2011.

  5. Міжнародні стандарти оцінки 2011 / пров. з англ. ; під ред. Г. І. Мікеріна, І. Л. Артеменкова. М.: Саморегулівна загальноросійська громадська організація «Російське товариство оцінювачів», 2013.

  6. Практичний посібник з проведення оцінки активів в рамках проектів, що реалізуються за участю державної корпорації «Російська корпорація на-нотехнологій»: схвалено Наглядовою радою державної корпорації «Роснанотех» (протокол від 14 грудня 2010 № 35) та Радою Національної ради з питань оціночної діяльності (протокол від 26 листопада 2010 № 8).

  7. Ронова Г. Н., Корольов П. Ю., Осор-гін А. Н., Хаджиєв М. Р., Тішин Д. І. Оцінка вартості підприємств: навчально-методичний комплекс. М.: Видавництво «Видавничий центр ЕАОІ», 2008. URL: http://www.eiir.org.ua/books/ocenka_stoimosti_ predpr.pdf (дата звернення: 25 февраля 2014 роки).

  8. Савчук В. П. Оцінка ефективності інвестиційних проектів: підручник. URL: http://www.cfin.org.ua/finanalysis/savchuk/6.shtml (дата звернення: 13 cічня 2015 року).

  9. Оцінка бізнесу: стандарти і правила оціночної діяльності некомерційного партнерства «Спільнота фахівців-оцінювачів« СМАО »: рішення Ради партнерства НП« СМАОс »від 8 серпня 2008 року (протокол від 8 серпня 2008 року № 77).

  10. Чеботарьов Н. Ф. Оцінка вартості підприємства (бізнесу): підручник. М.: Видавничо-торгова корпорація «Даш-

  ков і К », 2009.

  11. International Glossary of Business Valuation Terms. The National Association of Certified Valuation Analysts (NACVA) [електронний ресурс] / Інтернет портал American Institute of CPAs. URL: http://www.aicpa.org/ InterestAreas / ForensicAndValuation / Member ship / DownloadableDocuments / Intl% 20Glos sary% 20of% 20BV% 20Terms.pdf (дата звернення: 19 cічня 2014 роки).

  * * *

  Про ВИДАХ ДОЗВОЛЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ І зонування території *

  Е.К. Трутнєв - директор напряму «Реформи у сфері нерухомості» Фонду «Інститут економіки міста», кандидат архітектури

  1. Чи потрібна при прийнятті органами місцевого самоврядування рішень щодо зміни виду дозволеного використання земельних ділянок, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, обов'язкова наявність на цю територію затверджених правил землекористування і забудови або проекту планування території, що визначає види дозволеного використання земельних ділянок, розташованих в межах цієї території?

  Відповідно до частини 2 статті 77 Земельного кодексу Російської Федерації (далі - ЗК РФ) в складі земель сільськогосподарського призначення виділяються дві підкатегорії:

  1) сільськогосподарські угіддя;

  2) землі, зайняті внутрішньогосподарськими дорогами, комунікаціями, лісовими насадженнями, призначеними для забезпечення захисту земель від впливу негативних (шкідливих) природних, антропогенних і техногенних явищ, водними об'єктами, а також будівлями, будовами, спорудами, використовуваними для виробництва, зберігання та первинної переробки сільськогосподарської продукції.

  Слід враховувати, що у зазначених підкатегорій земель сільськогосподарського призначення різний правовий режим, тому для відповіді на поставлене запитання слід розглянути дві логічні лінії стосовно кожної підкатегорії.

  Логічна лінія зміни виду дозволеного використання сільськогосподарських

  угідь

  Як випливає з частини 6 статті 36 Містобудівного кодексу Російської Федерації (далі -ГрК РФ), містобудівні регламенти, серед іншого, не встановлюються для сільськогосподарських угідь.

  При цьому рішення про зміну одного виду дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, розташованих на землях, на які дія містобудівних регламентів не поширюється або для яких містобудівні регламенти не встановлюються, на інший вид використання приймаються відповідно до федеральних законів (частина 5 статті 37 ГРК РФ). В даний час не прийнятий спеціальний федеральний закон, що встановлює порядок зміни виду дозволеного використання земельних ділянок, на які дія містобудівних регламентів не поширюється або для яких містобудівні регламенти не встановлюються.

  До прийняття зазначеного федерального закону зміна виду дозволеного використання сільськогосподарських угідь в складі земель сільськогосподарського призначення є можливим з урахуванням наступних положень:

  1) зміна виду дозволеного використання земель сільськогосподарського призначення

  Продовження на с. 77

  * При підготовці матеріалу використана інформація, розміщена на сайті Фонду «Інститут економіки

  міста »http://www.urbaneconomics.org.ua/publications/?mat_id=126


  Ключові слова: ОЦІНКА БІЗНЕСУ / ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ / ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА / СТАВКА ДИСКОНТУВАННЯ / ДОХІДНІСТЬ АКТИВІВ / ГРОШОВИЙ ПОТІК / ДИСКОНТУВАННЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКУ / BUSINESS VALUATION / LIQUIDATION VALUE / LIQUIDATION OF THE ENTERPRISE / DISCOUNT RATE / RETURN ON ASSETS / CASH FLOW / DISCOUNTED CASH FLOW

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити