У статті проведено аналіз управління завантаженістю посадових осіб відділів митного оформлення та митного контролю внутрішніх митних постів на прикладі Балтійської таможні.Неявная форма середньої величини рівня навантаження використана в якості показника ефективності управління завантаженістю. Виявлено три види коливань навантаження: квартальні, тижневі і коливання протягом робочого дня. Проблема нерівномірного завантаженості негативно впливає на якість митного контролю в періоди пікових навантажень. Обґрунтовано необхідність розробки методичного підходу до організації роботи інспекторського складу з постійною інтенсивністю.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Костіна Анастасія Олегівна


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва діє до: 2014
  Журнал: Управління економічними системами: електроннний науковий журнал

  Наукова стаття на тему 'Аналіз управління завантаженістю посадових осіб митних постів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз управління завантаженістю посадових осіб митних постів»

  ?Аналіз управління завантаженістю посадових осіб митних постів Analyzeof workload management of customs posts 'officials

  Костіна Анастасія Олегівна

  аспірант

  Науково-дослідний центр Російської митної академії

  Г осударственного митний інспектор відділу митного оформлення і митного контролю Пушкінський митний пост Балтійської митниці

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. KostinaAnastasiiaOlegovna Post-graduate student Scientific Research Center of Russian Customs Academy Customs officer of customs clearance and customs control department

  Customs post Pushkinskij of Baltic customs

  анотація

  У статті проведено аналіз управління завантаженістю посадових осіб відділів митного оформлення та митного контролю внутрішніх митних постів на прикладі Балтійської таможні.Неявная форма середньої величини рівня навантаження використана в якості показника ефективності управління завантаженістю. Виявлено три види коливань навантаження: квартальні, тижневі і коливання протягом робочого дня. Проблема нерівномірного завантаженості негативно впливає на якість митного контролю в періоди пікових навантажень. Обґрунтовано необхідність розробки методичного підходу до організації роботи інспекторського складу з постійною інтенсивністю.

  Annotation

  In this article the workload management of officials ofcustoms clearance and customs control departments ofinternal customs posts has been analyzed on the example of the Baltic Customs. An implicit form of the average loadvalue is used as indicator of the workload management effectiveness. Three types of workload fluctua-tionsare identified: quarterly, weekly and fluctuations during the workday. The problem of the irregular workload negatively affects the quality of customs control at peak periods. The necessity of institution of a methodological approach to theregulation of

  the stuff work at a constant rateis substantiated.

  Ключові слова: внутрішній митний пост; персонал відділів митного оформлення та митного контролю; змінна інтенсивність то-варопотока; фактори, що визначають навантаження; коливання середнього рівня навантаження на інспекторський склад.

  Keywords: internal customs post, the staff of the departments of customs clearance and customs control, changing intensity of the trade flow, the factors determining the workload, the inspectors'average workloadvalue fluctuations.

  Рівномірний розподіл навантаження на персонал організації є важливим фактором ефективного управління ресурсами. Як зазначено в [1, с. 200], «рівномірність є відмітним властивістю будь-якої високорозвиненої системи: біологічної, соціальної чи економічної». Уменьше-ніенеравномерності навантаження, скорочення періодів пікових навантажень і втрат робочого часу входить в завдання управління завантаженістю персоналу організації. В [1, с. 40] встановлено, що «рівномірне завантаження персоналу впливає на кінцеві результати виробництва і дозволяє скоротити втрати робочого часу до 25% від загального фонду». Однак на практиці організація рівномірної робочого навантаження ускладнена вследствіерядапрічін. Дане твердження стосується також до системи митних органів Російської Федерації.

  Мінлива інтенсивність товаропотоку, характерна для міжнародної торгівлі, створює нерівномірність завантаженості ресурсів митних органів. З огляду на роль митних органів у сприянні зовнішньої торгів-ле [2] і побудові логістіческойцепі, зазначений чинник не повинен відбиватися на швидкості здійснення митних операцій.

  Коливань товаропотоку найбільш схильне функціонування системи митних органовна рівні митних постів, в тому числі здійснюють митні операції, пов'язані з декларуванням і випуском товарів (внутрішні митні пости, далі - ВТП) .Це пояснюється тим, що

  обсяг роботи ВТП залежить від особливостей економічної та оперативної ситуації в регіоні діяльності.

  Таким чином, для внутрішніх митних постів характерна нерівномірна завантаженість наявних ресурсів, в першу чергу персоналу (державних митних інспекторов1, далі - ГТВ), в силу того що саме персоналвліяет на ефективність використання всіх інших видів ресурсів. Разом з тим виконання більшості контрольних показників ВТП2 залежать від діяльності персоналу відділу митного оформлення і митного контролю (далі - ОТО і ТК). Тому далі в статті проведено аналіз управління завантаженістю персоналу ОТО і ТК внутрішніх митних постів.

  Як об'єкт дослідження з митниць Північно-Західного митного управління (далі - СЗТВ) обрана Балтійська митниця (далі - БТ) у зв'язку з найвищими показниками за кількістю оформлених декларацій на товари (далі - ДП) і сумі перерахованих платежів до федерального бюджету. Аналіз функціонування СЗТВ за січень - листопад 2013 року, проведений автором, показав, що найбільша частка випущенних3ДТ доводиться на БТ і становить 36,4% (рис. 1).

  Основний обсяг стягнутих митних платежів у федеральний бюджет в Північно-Західному регіоні за цей же період також припадає на БТ-62,5% 4. Крім того, для БТ характерна різноманітність видів транспорту (всі види крім повітряного) і оформлюваних товарів. На всіх постах БТ здійснюються митний операції, пов'язані з декларуванням і випуском това-

  1 У даному контексті ГТВ включають в себе старших і головних митних інспекторів.

  2 Діюча в даний час система показників ефективності діяльності митних органів введена Наказом ФМС Росії від 01 березня 2013 р № 395 «Про контрольні показники ефективності діяльності регіональних митних управлінь і митниць, безпосередньо підпорядкованих ФМС Росії, на 2013 рік».

  3 В даній статті під «випущеними ДТ» мається на увазі ДТ, за якими прийнято остаточне рішення, тобто випущені відповідно до заявленої митної процедурою, умовно випущені, а також відмовити в випуску і відкликані ДТ.

  4 Умовно нараховані митні платежі не враховувалися.

  рів. Слід зазначити, що в 2007 р в БТ було п'ять митних постів, в 2010 році - шість, у 2011 році на базі шести митних постів функціонувало сім ОТО і ТК, в 2012 р на базі восьми митних постів - дев'ять ОТО і ТК.

  н '

  В

  До «про

  СО

  н

  г

  Мал. Розподіл кількості випущених ДТ по СЗТВ

  Проаналізуємо управління завантаженістю персоналу ОТО і ТК митних постів Балтійської митниці. Рівень навантаження на посадових осіб ОТО і ТК можна розрахувати як відношення кількості ГТВ ОТО і ТК до числа випущених ДТ. Отримане середнє значення вимірює дію загальних для сукупності закономірностей, а відмінності в кваліфікації посадових осіб і трудомісткості ДТ нівелюються. При цьому величина рівня навантаження являє собою неявну форму средней1. Таким чином, зміни середнього рівня завантаженості відображають загальну тенденцію динаміки нагрузкі2, і цю величину доцільно вибратьв якості показника ефективності управління завантаженістю.

  1 неявній формі середньої в статистиці називається така форма визначення середньої арифметичної величини, при якій залишаються невідомими індивідуальні значення усредняемого ознаки.

  2 Згідно з формулюванням закону великих чисел, даної П.Л. Чебишева, чим більший об'єм однорідної сукупності, тим повніше взаємопогашення випадкових (по відношенню до сукупності в цілому і її законам) елементів ознаки, повніше і надійніше, з більшою ймовірністю середнє значення ознаки вимірює дію загальних для сукупності закономірностей [3, с. 140].

  40%

  35%

  30%

  25%

  20%

  15%

  10%

  5%

  0%

  36%

  24% 23%

  17%

  Н

  е і

  ^ 3

  а

  л

  н

  З використанням зазначеного показника автором проаналізовано-функціонування ОТО і ТК постів Балтійської митниці (далі - БТ) за 2007

  - листопад 2013 роки. Результати аналізу для наочності представлені у вигляді витонченою діаграми на рис. 2.

  Кожен маркер діаграми розкиду відображає щоденний середній рівень навантаження на ОТО і ТК постів БТ. Лінія тренда1 на діаграмі є КИХ-фільтр, усереднюючий останні тридцять елементів даного часового ряду, що дозволяє згладити коливання даних і таким чином більш наочно показати їх характер. Використовуючи даний фільтр, можна простежити квартальні коливання завантаженості.

  1как зазначено в [3, с. 450] поняття тренда (отангл. Thetrend - напрямок, тенденція) було введено в статистику англійським вченим Гукером в 1902 р, він запропонував називати трендом рівняння тенденції динаміки.

  2Ціфровие фільтри призначені для обробки (фільтрації) сигналів представлених у вигляді часових рядів. Фільтр з кінцевою імпульсною характеристикою (КИХ-фільтр) - один з видів лінійних цифрових фільтрів, характерною особливістю якого є обмеженість за часом його імпульсної характеристики, тобто тільки обмежене число членів вхідного ряду вносить свій внесок у формування вихідного сигналу.

  Рівень навантаження, шт / чол.

  40,00

  35,00

  30,00

  25,00

  20,00

  15,00

  10,00

  5,00

  0,00

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Час, рр.

  Мал. 2Средній рівень навантаження на посадових осіб митних постів Балтійської митниці

  У 2007, 2008 і 2010 рр. навантаження зростає від першого кварталу до третього, зменшуючись в четвертому. Очевидно, що цю тенденцію не можна поширити на 2009 р, коли навантаження була нижче, ніж в інші періоди і зростала аж до четвертого кварталу, що, безумовно, наслідок економічної кризи в РФ в 2008-2009 рр. З 2011 по 2012 рр. рівень навантаження знижується, розмах коливань поступово зменшується, для 2013 р характерний бічний тренд з невисокою волатільностью.Сніженіе нагрузкісвязано зі збільшенням кількості ВТП: в квітні 2010 р відкрито Пушкінський митний пост, в січні 2011 р - ОТО і ТК № 2 Кронштадтського митного поста, в квітні 2012 р откритПарголовскій пост, в липні 2012 р приєднаний Янінскійпост Санкт-Петербурзької митниці. Зменшення амплітуди коливань рівня навантаження можна пояснити тим, що з 2012 г.чісло посадових осіб в більшій мірі корелює з розподілом кількості ДТ. Отже, управління завантаженістю здійснюється більш ефективно.

  Таким чином, квартальні коливання навантаження в БТ можуть бути різної інтенсивності, проте закономірні спади навантаження на початку першого кварталу (новорічні свята) і в середині другого (травневі свята), після яких характерне зростання рівня навантаження до третього кварталу і спад в кінці четвертого.

  Діаграма (рис. 2) не може повною мірою відобразити мінливість навантаження на ВТП протягом тижня, у зв'язку з цим необхідно докладніше розглянути динаміку завантаженості протягом тижня і робочого дня.В табл. 1 представлена ​​інформація про навантаження на ВТП Балтійської митниці по днях тижня за 2011 і 2012 рр. Кількість ДТ, позначене какХ, означає сумарне число ДТ, випущеннихза все однойменні дні тижня в році. Кількість ГТВ, позначене ка ^, аналогічно вказує на сумарне число випускали ДТ митних інспекторів.

  Наприклад, перший рядок табл. 1 повідомляє, що за все понеділки 2011 року (яких було п'ятдесят дві) 2922-ядолжностнимі особами було прийнято рішення по 43179деклараціям на товари. В останньому стовпці табл. 1 розрахований рівень завантаженості А за формулою (1), що відображає середню кількість ДТ, випущених одним ГТВ в кожен однойменний день тижня за рік.

  Ук р __ ^ п = 1л-п

  ХП = 1уп

  гдеА - середній рівень навантаження, шт. / чол.,

  хп - кількість ДТ в кожен за-й день тижня року, шт. уп - кількість ГТВ в кожен п-й день тижня року, чол., К - кількість однойменних днів тижня в році, дн.

  (1)

  Таблиця 1

  Динаміка завантаженості інспекторів ОТО і ТК внутрішніх митних постів Балтійської митниці по днях тижня з 2011 по 2012 рр.

  № п / п Рік День тижні Кількість ГТВ; У, чол. Кількість ДТ; X, шт. завантаженість; А, ДП / чол.

  1 2011 пн 2922 43179 14,78

  2 2011 вт 3039 58248 19,17

  3 2011 ср 3071 62546 20,37

  4 2011 чт 3109 62442 20,08

  5 2011 пт 3060 64459 21,07

  6 2011 сб 2525 44764 17,73

  7 2011 нд 2255 25703 11,40

  8 2012 пн 3959 50761 12,82

  9 2012 вт 4116 69496 16,88

  10 2012 ср 4163 73922 17,76

  11 2012 чт 4235 69692 16,46

  12 2012 пт 4175 68270 16,35

  13 2012 сб 3578 53006 14,81

  14 2012 нд 3199 26115 8,16

  Варіацію рівня завантаженості Аможно оцінити за допомогою розмаху варіації ^ 2011 = 9,67ДТ / чол, R2012 = 9,6 ДТ / чел.Значеніе зазначеного показника протягом аналізованого періоду досить велика і залишається постійним.

  1 Розмах варіації - абсолютна різниця між максимальним і мінімальним значеннями ознаки в досліджуваній сукупності [3, с. 154].

  Дані табл. 1 доцільно проаналізувати за допомогою діаграми розкиду на рис. 3. По осі ординат відзначена величина Y по осі абсцис - X, кожній такій парі значень відповідає точка на графіку, що характеризує навантаження в кожен день тижня в 2011 і в 2012 рр. По точках побудовані лінії тренда- прямі Y2o11і Y2012> описувані рівняннями (2) і (3).

  Y2oп = 0,0212х + 1759,2 (2)

  Y2012 = 0,0215х + 2657,6 (3)

  Кількість ДТ (X) представлено на точкової діаграмі на рис. 4 як незалежна змінна, а кількість ГТВ (У) як залежна. Пряма при цьому

  показує очікувану лінійну зв'язок між ними; точки, розсіяні навколо прямої, показують, наскільки реальні дані відрізняються від очікуваних.

  20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

  Кількість ДТ, X, шт.

  Мал. ЗЗавісімость кількості державних митних інспекторів ОТО і ТК постів Балтійської митниці від числа ДТВ 2011 і 2012 рр.

  Як видно з рис. 3 найбільш віддалені від теоретичної прямої точки, що відповідають рівню завантаженості ГТВ в суботу і понеділок. При даній кількості працювали ГТВ в суботу рівень навантаження високий, а в понеділок персонал явно недовантажений. Найбільш завантаженими днями в 2011 р були середа і п'ятниця, в 2012 р - вівторок і середа.

  Використовуючи рівняння (3) і (4), можна спрогнозувати випадок відсутності ДТ (х = 0), наприклад, в святковий день, і розрахувати, що в цьому випадку в 2011 р в середньому в кожному ОТО і ТК Балтійської митниці працювало б п'ять людина (1759,2 / 52/7 = 4,8 чол), в 2012 - шість чоловік (2657,6 / 52/9 = 5,7 чол.). Незважаючи на те, що дані отримані тільки за два роки, результат розрахунку явно вказує на недостатньо ефективне використання персоналу: неповну зайнятість ГТВ для наведеного прикладу.

  З метою більш повного уявлення про динаміку завантаженості на ОТО і ТК внутрішніх митних постів БТ необхідно також проаналізувати коливання навантаження протягом робочої зміни. Розглядаючи менший період часу, доцільно враховувати кількість поданих ДТ, тому що дії, спрямовані на реєстрацію і випуск ДТ, конкурують між собою і виконуються кожним ГТВ по очереді.Прі цьому трудовитрати на випуск ДТ, безумовно, вище. Чисельність посадових осіб протягом робочого дня залишається незмінною, або змінюється незначно, тому навантаження прямо пропорційна кількості поданих і випущених ДТ. На рис. 4 у вигляді графіків наведені сумарні дані про подані і випущених ДТ за кожну годину робочого дня за 2012 р, отримані відповідно за формулами (4) і (5). Слід зазначити, що всі пости БТ працюють щодня 9.00 - 21.00 (в кінці кожного кварталу з метою виконання контрольних показників можливе продовження робочого дня до 22 годин) з перервою на обід з 13.00 до 14.00.

  гдеX - сумарна кількість випущених ДТ по годинах за зміну, шт., xn - кількість ДТ, випущених за кожен за другу годину, шт.,

  B - суммарноеколічество поданих ДТ по годинах за зміну, шт.,

  Іоп - кількість поданих ДТ за кожен за другу годину, шт.,

  H - кількість робочих годин на рік, ч.

  Х = Ж = 1х "В = Я = 1Ь"

  п = 1 п

  (4)

  (5)

  Кількість ДТ, шт. 100000

  80000

  60000

  40000

  20000

  0

  09 10 11 12 13, 4

  15 16 17 1й

  17 18 19

  20

  Кількість випущених ДТ, X, шт. Кількість поданих ДТ, В, шт.

  21 22 Час, ч.

  Мал. 4 Розподіл ДТ протягом робочої зміни в 2012 р в Балтійської митниці

  Як випливає з рис. 6, друга половина робочого дня більш завантажена, тому що інспекторський склад з однієї сторонипродолжает здійснювати реєстрацію ДТ, а з іншого боку випускає більшу кількість ДТ, ніж в першій половині. Найбільше число ДТ, випущених в кінці зміни, обумовлено очікуванням відповідей декларантів на запити і застосуванням форм митного контролю.

  Таким чином, за графіками завантаженості ВТП в різних часових розрізах простежуються три види коливань рівня навантаження: квартальні (рис. 2), протягом тижня (рис. 3) і протягом доби (рис.4). Оцінити інтенсивність варіації значень досліджуваних ознак позволяеткоеффіціент варіації. Коефіцієнт варіації є найбільш поширеним і загальноприйнятим показником варіації і визначається за формулою (6).

  ----------- (6)

  де V - коефіцієнт варіації,

  - число спостережень,

  - індивідуальне значення показника,

  - середня величина.

  У табл. 2 наведено розрахунок коефіцієнта варіації для даних за трьома видами коливань для ВТП Балтійської митниці за 2008 - 2012 рр.

  Таблиця 2

  Розрахунок коефіцієнта варіації для ВТП Балтійської митниці за 2008 - 2012 рр.

  Вид коливань Ознака Коефіцієнт варіації, V,%

  2008 2009 2010 2011 р 2012 р.

  По кварталах (з першого по четвертий) Кількість ГТВ 6,85 2,71 12,20 16,29 12,66

  Кількість ДТ 8,73 20,12 19,01 11,05 10,72

  Рівень навантаження 5,06 18,32 8,49 8,39 3,24

  По днях тижня (з понеділка по неділю) Кількість ГТВ 15,48 23,57 17,32 10,76 9,15

  Кількість ДТ 30,21 34,01 26,55 25,73 26,66

  Рівень навантаження 20,40 18,14 16,44 18,32 20,85

  По годинах (з 9.00 до 22.00) Кількість поданих ДТ 57,04 63,55 50,98 45,91 49,02

  Кількість випущених ДТ 85,82 84,09 86,74 66,04 69,69

  З табл. 2 очевидно, чим більше значення коефіцієнта варіації, тим значніше розкид коливань значень досліджуваних ознак. Оцінка ступеня інтенсивності варіації можлива тільки для кожного окремого ознаки [3, с. 160]. Згідно [1, с. 200] «прагнення уникати перевантажень і зайвих стресів, відмова від бездумно гаяти час більш властиві нормальній людині». У зв'язку з цим в даному випадку коливання можуть бути оцінені як незначні, тобто прийнятні, якщо коефіцієнт варіації менше 10%, середні при коефіцієнті варіації від 10% до 25%, і якщо коефіцієнт варіації перевищує 25%, то коливання сильні (неприйнятні) [4]. Слід зазначити, що якщо кількість посадових осіб в зміні корелює з коливаннями обсягу робіт, то в цьому випадку коефіцієнт варіації зменшується.

  За даними табл. 2 коефіцієнт варіації сукупності числа ГТВ і ДТ по кварталах свідчить про незначні і середніх коливаннях, при цьому коливання рівня навантаження на ГТВ прийнятні (окрім 2009 року, коли коефіцієнт варіації становив 18,32%). Коефіцієнт варіації кількості випущених ДТ по днях тижня по всіх роках більше 25%, що вказує на

  значну нестабільність роботи системи.

  Оскільки, кількість співробітників в зміні протягом тижня змінюється менш значно, характерні вкрай високі коливання рівня навантаження. Найбільш неоднорідне розподіл навантаження протягом робочого дня: число прийнятих рішень по ДТ сильно коливається по годинах роботи зміни, в той час як кількість посадових осіб залишається незмінним.

  Проведений статистичний аналіз дозволяє зробити висновок про те, що середнє навантаження на інспектора зазнає трьох видів коливань: квартальним, протягом тижня і протягом робочої зміни. Очевидно, що більш детальний статистичний аналіз розширив би наведений висновок, однак, метою статті є виявлення загальних закономірностей.

  Пікові навантаження на інспекторський склад неминуче призводять до збільшення черги ДТ, які очікують реєстрації. Це змушує ГТВ скорочувати час, відведений на перевірку відомостей, заявлених в одній ДТ, і відповідно збільшує ймовірність допущення помилки [5, с. 17]. Волатильність рівня навантаження особливо характерна для таких періодів, як тиждень і робочий день, і вимагає оптимізації процесів управління завантаженістю персоналу ВТП.

  Таким чином, за допомогою введеного показника середнього рівня навантаження на ГТВ і вивчення його варіації науково доведено існування об'єктивної проблеми недостатньо ефективного управління завантаженістю такого ресурсу митного поста як персонал ОТО і ТК в умовах коливань товаропотоку. Один із способів управління цим ресурсом - розробка методичного підходу з метою організації роботи інспекторського складу з постійною інтенсивністю, при якій потреба в персоналі в кожен період часу якомога менше відрізняється від чисельності та складу зміни.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Організація праці персоналу: Підручник. -М: ИНФРА-М, 2008. - 320 с.

  2. Федеральний закон РФ від 27.11.2010 №311-ФЗ «Про митне регулювання в РФ» // Відомості Верховної РФ. - 2010. - № 48. - Ст. 6252.

  3. Єлісєєва І.І., Юзбашев М.М. Загальна теорія статистики: Учеб. посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 656 с.

  4. Бузукова Е.А. Аналіз асортименту і стабільності продажів з використанням АВС і XYZ-аналізу // Управління продажами. - 2006 - №3.

  5. Белоножкін Ю.Н. Методологічні основи і критерії оцінки діяльності митниці. Дис ... канд. екон. наук / РОТА. - М., 2001. - 202 с.


  Ключові слова: ВНУТРІШНІЙ МИТНИЙ ПОСТ / ПЕРСОНАЛ ВІДДІЛІВ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ І МИТНОГО КОНТРОЛЮ / ЗМІННА ІНТЕНСИВНІСТЬ товаропотоків / ФАКТОРИ / ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НАВАНТАЖЕННЯ / КОЛИВАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА інспекторський склад

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити