У статті представлені результати дослідження каліграфічного досвіду листи в учнів початкових класів загальноосвітньої школи, проведено аналіз труднощів оволодіння даними навичками. Відзначено, що неавтоматізірованность каліграфічного досвіду може призводити до адаптаційних перебудов в інших ланках листи як комплексного навички. У роботі представлений аналіз каліграфічних помилок, дана характеристика кінетичних помилок за характером прояву і частоті. Результати діагностики 98 молодших школярів актуалізують проблему профілактики діспраксіческой дисграфии і попередження неуспішності таких дітей з російської мови в умовах загальноосвітньої школи. Дана характеристика рівнів сформованості каліграфічного досвіду молодших школярів; встановлена ​​кореляція між рівнем сформованості каліграфічного досвіду і кількістю кінетичних помилок в письмових роботах молодших школярів, що говорить про взаємозв'язок цих явищ і має важливе прикладне значення при виборі стратегії ефективного навчання таких дітей. На підставі даних дослідження робиться висновок про несформованість у молодших школярів моторного компонента навички письма, що виявляється в дізавтоматізірованном листі, персеверация, у спрощенні рухової програми, труднощі серійної організації рухів, інертності рухового стереотипу. Також актуалізується необхідність індивідуального підходу до дітей, які мають такі труднощі. Результати проведеного дослідження свідчать про наявність і досить високу поширеність у учнів молодших класів труднощів графо-моторної реалізації досвіду листи. Знання причин виникнення подібних труднощів є умовою організації ефективної допомоги дитині в умовах загальноосвітньої школи.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Саблева Анна Сергіївна, Крилова Дар'я Миколаївна


ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF FORMATION OF CALLIGRAPHIC SKILLS IN PRIMARY SCHOOL PUPILS

The article presents the results of a study of calligraphic writing skills in primary school pupils of the general education school and analyzes problems with the acquisition of these skills. It is noted that the non-automation of the calligraphic skills may lead to adaptation reorganizations in other components of writing as a complex skill. The article analyzes calligraphic errors and characterizes the nature of kinetic errors by manifestation type and occurrence frequency.The results of the diagnostics of 98 junior schoolchildren actualize the problem of prophylaxis of dyspraxic dysgraphia and prevention of poor academic achievement of such children in Russian under the conditions of the general education school. The study singles out and characterizes the levels of formation of the calligraphic skills of junior schoolchildren and discloses a correlation between the level of formation of the calligraphic skills and the number of kinetic errors in the written tasks of junior schoolchildren, which proves the presence of interrelation between these two phenomena and has major practical significance in choosing the strategy of effective learning of such children.On the basis of the data obtained, the authors make a conclusion about the non-formation of the motor component of the writing skills in junior schoolchildren, which is manifested in dysautomated writing, perseverations, simplification of the movement program, difficulties in organization of series of movements and inertia of the motor stereotype. The study also actualizes the need to use individual approach to the children with such problems. The results of the investigation undertaken by the authors testify to the presence and a high rate of occurrence of problems with graphomotor realization of the writing skills in junior schoolchildren. Knowledge about the causes of such difficulties is a precondition for the organization of effective assistance to the child under the conditions of the general education school.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Спеціальна освіта


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ТРУДНОЩІВ формування каліграфічних навичок у НАВЧАЮТЬСЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ТРУДНОЩІВ формування каліграфічних навичок у НАВЧАЮТЬСЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ»

  ?УДК 372.45 DOI 10.26170 / sp19-04-06

  ББК 4426.819 = 411.2, 03 ГСНТИ 14.29.01 Код ВАК 13.00.03

  А. С. Саблева Д. Н. Крилова

  Ярославль, Росія

  АНАЛІЗ ТРУДНОЩІВ

  Формування каліграфічних навичок у НАВЧАЮТЬСЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  Анотація. У статті представлені результати дослідження каліграфічного досвіду листи в учнів початкових класів загальноосвітньої школи, проведено аналіз труднощів оволодіння даними навичками. Відзначено, що неав-томатізірованность каліграфічного досвіду може призводити до адаптаційних перебудов в інших ланках листи як комплексного навички. У роботі представлений аналіз каліграфічних помилок, дана характеристика кінетичних помилок за характером прояву і частоті.

  Результати діагностики 98 молодших школярів актуалізують проблему профілактики діспраксіче-ської дисграфии і попередження неуспішності таких дітей з російської мови в умовах загальноосвітньої школи. Дана характеристика рівнів сформованості каліграфічного досвіду молодших школярів; встановлена ​​кореляція між рівнем сформованості каліграфічного досвіду і кількістю кінетичних помилок в письмових роботах молодших школярів, що говорить про взаємозв'язок цих явищ і має важливе прикладне

  A. S. Sableva D. N. Krylova

  Yaroslavl, Russia

  ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF FORMATION OF CALLIGRAPHIC SKILLS IN PRIMARY SCHOOL PUPILS

  Abstract. The article presents the results of a study of calligraphic writing skills in primary school pupils of the general education school and analyzes problems with the acquisition of these skills. It is noted that the nonautomation of the calligraphic skills may lead to adaptation reorganizations in other components of writing as a complex skill. The article analyzes calligraphic errors and characterizes the nature of kinetic errors by manifestation type and occurrence frequency.

  The results of the diagnostics of 98 junior schoolchildren actualize the problem of prophylaxis of dyspraxic dys-graphia and prevention of poor academic achievement of such children in Russian under the conditions of the general education school. The study singles out and characterizes the levels of formation of the calligraphic skills of junior schoolchildren and discloses a correlation between the level of formation of the calligraphic skills and the number of kinetic errors in the written tasks of junior schoolchildren, which proves the presence of interrelation between these two phenomena and has major practical significance in choosing the strategy of effective learning of such children.

  On the basis of the data obtained, the

  значення при виборі стратегії ефективного навчання таких дітей.

  На підставі даних дослідження робиться висновок про несформований-сти у молодших школярів моторного компонента навички письма, що виявляється в дізавтоматізірован-ном листі, персеверация, у спрощенні рухової програми, труднощі серійної організації рухів, інертності рухового стереотипу. Також актуалізується необхідність індивідуального підходу до дітей, які мають такі труднощі. Результати проведеного дослідження свідчать про наявність і досить високу поширеність у учнів молодших класів труднощів графо-моторної реалізації досвіду листи. Знання причин виникнення подібних труднощів є умовою організації ефективної допомоги дитині в умовах загальноосвітньої школи.

  Ключові слова: молодші школярі; початкова школа; навчання письму; каліграфічні навички; кінетичні помилки; моторна дисграфия.

  Відомості про автора: Саблева Анна Сергіївна, кандидат педагогічних наук.

  Місце роботи: доцент кафедри логопедії, Ярославський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського.

  Контактна інформація: 150000, ська, 87б.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Відомості про автора: Крилова Дар'я Миколаївна.

  Місце роботи: логопед, центр діагностики розвитку і проектування здібностей «Дитячий квартал», м Ярославль.

  authors make a conclusion about the non-formation of the motor component of the writing skills in junior schoolchildren, which is manifested in dysauto-mated writing, perseverations, simplification of the movement program, difficulties in organization of series of movements and inertia of the motor stereotype. The study also actualizes the need to use individual approach to the children with such problems. The results of the investigation undertaken by the authors testify to the presence and a high rate of occurrence of problems with graphomotor realization of the writing skills in junior schoolchildren. Knowledge about the causes of such difficulties is a precondition for the organization of effective assistance to the child under the conditions of the general education school.

  Keywords: junior schoolchildren; primary school; teaching writing; calligraphic skills; kinetic errors; motor dys-graphy.

  About the author: Sableva Anna Sergeevna, Candidate of Pedagogy.

  Place of employment: аAssociate Professor of Department of Speech Therapy, Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky. Росія, г. Ярославль, вул. автозавод-

  About the author: Krylova Dar'ya Nikolaevna, Logopedist.

  Place of employment: Center for Diagnostics, Development and Design of Abilities "Children's Quarter".

  Контактна інформація: 150030, Росія, м Ярославль, Московський пр-т, 119, к. 3.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Письмова мова - це особлива семіотична система, форма мови і вид діяльності, яку дитина освоює тільки в процесі цілеспрямованого навчання. Кожна дитина, що приступає до освоєння листи, закономірно припускається помилок, очікувані для педагога початкових класів. Однак деякі діти поряд зі звичайними припускаються помилок особливого роду, які в логопедії прийнято називати специфічними.

  Кількість дітей з труднощами навчання письма (learning difficulties) і порушеннями листи (dysgraphia), за даними різних авторів, в Росії становить 10-30%. У НДІ ЛОР Санкт-Петербурга констатують, що близько 10% учнів загальноосвітньої школи і до 50% учнів допоміжної школи страждають специфічними порушеннями читання і письма. В інших країнах з алфавітними системами листи поширеність дис-графії також велика: від 5% в Бельгії, Великобританії, Греції до 15% в Фінляндії, США (I. Smythe, M. Snowling, J. Stack-house).

  Вітчизняної науковою школою логопедії накопичений великий досвід по ранньому виявленню,

  © Саблева А. С., Крилова Д. Н., 2019

  усунення та попередження порушень писемного мовлення на міждисциплінарної основі

  (Т. В. Ахутина, М. М. Безруких, Е. Л. Гончарова, Л. Н. Ефименкова, А. Н. Корнєв, Р. І. Лалаева,

  Е. Н. Російська, І. Н. Садівник-ва і ін.) [4; 5; 6; 14; 16; 20].

  Лист є складною ін-тегратівной діяльністю, що включає довільну регуляцію і контроль діяльності, нервово-м'язову регуляцію, зорово-моторну координацію і інші функції, що представляють собою її функціональний базис. Лист як комплексний навик вимагає інтеграції, координації та автоматизації всіх операцій: операції символізації, операції моделювання звуко-буквеної структури слова і графо-моторної операції (каліграфічного досвіду). Труднощі в будь-якому ланці призводять до адаптаційних перебудов в інших ланках.

  На думку А. Н. Корнєва, що не-автоматизированность каліграфічного досвіду призводить до перемикання уваги на виконання цієї операції, ступінь довільності цієї ланки підвищується і одночасно слабшає контроль за виконанням інших операцій (фонематі-

  чеського аналізу, виявлення орфограмм і ін.) і знижується точність і ефективність їх реалізації [14].

  У письмових роботах учнів все частіше зустрічаються помилки, які свідчать про труднощі реалізації графо-моторної операції листи. Труднощі можуть стосуватися як формування каліграфічного досвіду в цілому, так і виявлятися у вигляді специфічних помилок при освоєнні графічних образів літер, схожих по зображенню: мають однаковий загальний елемент букви; відрізняються кількістю однакових елементів; змішуються пе-

  чатні і письмових букв. Більш того, стійке порушення почерку мають діти, які неправильно тримають ручку і, отже, відчувають дуже сильне м'язове напруження.

  За своїм характером дані специфічні помилки І. Н. Са-довнікова класифікує як кінетичні, характеризує їх як змішання кінестетичних образів і моторних «формул» (кинемо) [20]. А. Н. Корнєв іменує даний розлад діспрак-сических (моторної) дисграфией. У дитини з таким видом дісгра-фії повільно виробляється стійка моторна формула літери (кинема) [14] (табл. 1).

  Таблиця 1

  Приклади змішання букв по кінетичного подібністю (по І. Н. Садовникова)

  про - а (в ударній позиції) «Бонт», «Купол», «Уракамі», «глозкі», «страйку», «лондиш», «сенокас», «тетродах», «журовль», «на Гарко» і мн . ін.

  б - д «людіт», «ридолови», «убача», «довше», «мебведь», «ядло-ки», «вородей»...

  і - у «прурода», «села миха», «на береги», «кукішка», «кріглий», «дедішка», «ми встали рано», «зелений кіст» (кущ).

  т - п «стаслі», «Спанці», «Стеха», «стісивать», «пемнеет», «витягнемо снешок», «хитка», «настав атрель».

  У шкільній практиці перед учителем постає завдання розпізнати специфічні (діспраксії-етичні) помилки при листі і відрізнити їх від інших за походженням труднощів оволодіння каліграфічним навиком. Специфічні порушення матимуть, як правило, поліетіоло-гічекую природу, а неспецифічні в основі своїй Дидакта-генні причини появи. І в тому і в іншому випадку виникає проблема вибору ефективної стратегії навчання таких дітей каліграфічного навику письма з метою профілактики шкільної неуспішності з російської мови.

  Дослідження труднощів формування каліграфічного досвіду у молодших школярів проводилося на базі загальноосвітніх шкіл м Ярославля. Метою було виявлення поширеності і характеру проявів даних труднощів, а також перевірка припущення про те, що кінетичні (діспрак-січескіе) помилки в письмових роботах школярів пов'язані з рівнем сформованості у них каліграфічного досвіду.

  Було обстежено 98 учнів 2-х класів. В ході діагностики проаналізовані різні види письмових робіт (диктант, списування з друкованого і рукописного тексту). Тексти були взяті з стандартизованої мето-

  дики обстеження навички письма О. Б. Іншаковим і Т. В. Ахутіна «Нейропсихологическая діагностика, обстеження письма і читання молодших школярів» [12]. Оцінка сформованості каліграфічного досвіду проводилася за наступними критеріями: відповідність накреслення букви зразком; равнонаклон-ність; зв'язність; однакову відстань між буквами, елементами; однакова висота букв.

  В результаті аналізу письмових робіт виділені рівні сформованості каліграфічного досвіду і відповідно три групи учнів 2 класу загальноосвітньої школи:

  - учні з високим рівнем при листі дотримуються нахил (равнонаклонность), лінійність (дотримуються рядок зверху і знизу); при виписуванні букви залишають рівну відстань між елементами в букві, буквами в слові і словами в рядку, правильно з'єднують букви в слові (24 дитини - 23,8%);

  - учні із середнім рівні при листі дотримуються нахил, лінійність, але не дотримується рівну відстань між буквами в слові і словами в рядку, порушена зв'язність написання елементів букв (42 дитини - 42,8%);

  - у учнів з низьким рівнем каліграфічний навик не сформований; нахил написання

  букв і слів порушений, елементи букв виходять за лінії робочої рядки або не дописують до потрібної висоти; порушені гігієнічні норми письма (посадка при листі, захоплення ручки, положення зошита на парті; 32 дитини - 33,3%).

  У письмових роботах школярами допущені такі помилки: неправильний нахил і форма букв; при написанні букв «о», «а», «д» - неправильна форма овалу (дуже круглі або неправильної «горбистої» форми); при написанні петлі у букв «у», «д», «ц» - відхилення петлі вправо або розрив елементів; неоднакова висота і ширина букв або їх частин; заміни окремих елементів букв; висота заголовних букв майже дорівнює висоті малих літер.

  Аналіз письмових робіт на предмет кінетичних помилок показав, що вони присутні в письмових роботах 31 учня, що складає 32% від загальної кількості учнів. У роботах зафіксовані такі типи кінетичних помилок, як помилки кінетичного запуску, помилки графічного пошуку, додавання зайвих елементів букв, недописування елементів букв, персевераціі букв, складів.

  Підрахунок частоти народження типів кінетичних помилок в письмових роботах учнів 2 класу показав, що найбільш

  частотних помилки графічного пошуку букви (35%); помилки кінетичного запуску (23%) і персевераціі букв і складів (18%), що виникають в результаті інертності рухового стереотипу і труднощів серійної організації рухів. Помилки за типом спрощення рухової програми (недописування елементів букв) склали 7% від загальної кількості кінетичних помилок, а помилки написання зайвих елементів букв - 17%.

  У диктанті у школярів переважали наступні кінетичні помилки: недописування елемента букви «ь»; написання зайвого елемента букви «л»; графічний пошук букви «п»; персеверация літери «р». При списуванні з друкованого тексту школярі допускали кінетичні помилки наступного типу: недописування елемента букв «ч», написання зайвого елемента букви «л», вибір неправильного наступного елемента (змішання букв «у - і»), персевераціі складу «Чи», помилки кінетичного запуску (змішання букв «п - т»). Найменша кількість помилок зроблено при списуванні з рукописного тексту, одна з найпоширеніших - змішання букв п - т, у - і (рис. 1-3)

  Було виявлено, що у 25 дітей спостерігається низький рівень сформованості каліграфії-

  чеського досвіду, що становить 80% від загальної кількості дітей з кінетичними помилками. Важливим є і той факт, що у 32 дітей до 2-го класу закріпився неправильний досвід тримати ручку. Такі діти склали

  100% від загального числа дітей з низьким рівнем сформовано-сті каліграфічного досвіду і кінетичними помилками (за винятком однієї дитини, що не має їх).

  за .

  Мал. 1-3. Приклади специфічних помилок в письмових роботах молодших школярів (2 клас).

  Для перевірки кореляції між рівнем сформовано-сті каліграфічного досвіду і частотою народження кінетичних помилок в письмових роботах молодших школярів застосований метод рангової кореляції Спірмена. В результаті розрахунків отримали дані, що сила зв'язку між двома ознаками становить р = 0,77, що го-

  ворит про прямий зв'язок між рівнем сформованості каліграфічного досвіду і кількістю кінетичних помилок в письмових роботах молодших школярів.

  Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про наявність і досить високу поширеність у учнів молодших класів

  труднощів графо-моторної реалізації досвіду листи. ДИЗАН-томатізірованное лист, персевераціі, поелементне написання букв, спрощення рухової програми (втрата елементів букв), труднощі серійної організації рухів, інертність рухового стереотипу - це проблеми, які збереглися у дітей в 2 класі. Вони не можуть бути вирішені дитиною не тільки самостійно, але і шляхом механічного виконання вправ по краснопису.

  Частота народження такого типу помилок актуалізує проблему своєчасної диференційованої роботи, спрямованої на формування моторного компонента функціональної системи письма, включаючи вдосконалення каліграфічного досвіду у таких дітей.

  Знання причин виникнення подібних труднощів, вміння їх виділяти і диференціювати необхідні для організації ефективної допомоги дитині в умовах загальноосвітньої школи. Багато з цих труднощів можуть бути в значній мірі компенсовані при правильній організації навчального процесу, зокрема при реалізації індивідуального підходу до кожної дитини, надання при необхідності додаткового часу для виконан-

  ня письмових завдань; застосуванні прийомів розвитку моторного компонента досвіду листи, які базуються на збереження зорово-моторних і зорово-просторових функцій; застосуванні спеціальних тренажерів, орієнтованих на усвідомлену діяльність по автоматизації досвіду листи.

  література

  1. Агаркова, Н. Г. Навчання початкового письма / Н. Г. Агаркова. - М.: Дрофа, 2013. - 94 с. - Текст: безпосередній.

  2. Ананьєв, Б. Г. Особливості сприйняття простору у дітей / Б. Г. Ананьєв, Е. Ф. Рибалко. - М.: Просвещение, 2014. - 304 с. - Текст: безпосередній.

  3. Анохін, П. К. Системні механізми вищої нервової діяльності / П. К. Анохін. - М.: Наука, 2009. - 453 с. - Текст: безпосередній.

  4. Ахутина, Т. В. Діагностика розвитку зорово-вербальних функцій / Т. В. Ахутина, Н. М. Пилаєва. - М.: Академія, 2003. - 64 с. - Текст: безпосередній.

  5. Безруких, М. М. Як писати букви / М. М. Безруких, Т. Є. Хохлова. - М.: Нова школа, 2013. - 61 с. - Текст: безпосередній.

  6. Безруких, М. М. Проблеми навчання в початковій школі. Причини, діагностика, комплексна допомога / М. М. Безруких. - М.: Ексмо, 2009. - Текст: безпосередній.

  7. Веліченкова, О. А. Аналіз специфічних помилок письма молодших школярів / О. А. Веліченкова. - М.: Видавництво МПСІ, 2001. - 251 с. - Текст: безпосередній.

  8. Веліченкова, О. А. Комплексний підхід до аналізу і корекції специфічних порушень письма у молодших школярів / О. І. Веліченкова, О. Б. Иншакова,

  Т. В. Ахутина // Школа здоров'я. - 2001. - № 4. - С. 23-30. - Текст: безпосередній.

  9. Візель, Т. Г. Порушення читання і письма у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Т. Г. Візель. - М.: Астрель, 2007. - 127 с. - Текст: безпосередній.

  10. Гур'янов, Е. В. Психологія навчання письма. Формування графічних навичок письма / Є. В. Гур'янов. - М.: Вентана-Граф, 2009. - 264 с. - Текст: безпосередній.

  11. Желтовская, Л. Я. Дидактичний матеріал до уроків краснопису / Л. Я. Желтовская, Е. Н. Соколова. - М.: Просвещение, 1991. - 48 с. - Текст: безпосередній.

  12. Иншакова, О. Б. Нейропсіхологіче-ська діагностика, обстеження письма і читання молодших школярів / під заг. ред. Т. В. Ахутіна, О. Б. Іншаковим. - М.: В. Сікач, 2008. - 128 с. - Текст: безпосередній.

  13. Китик, Е. Е. Інклюзія: як розпізнати дитини з мовними порушеннями по його письмовій роботі? / Е. Е. Китик. - Текст: електронний // Альманах інституту кор-рекціонной педагогіки РАО. - 2018. - Вип. 34. - URL: https://alldef.ru/ru/art icles / almanac-34 / inclusion-how-to-recognise-a-cMld-wth-speech-disorders-at-his-written-work.

  14. Корнєв, А. Н. Порушення читання і письма у дітей / А. Н. Корнєв. - 2-е изд., Перераб. - СПб. : МІМ, 1997. - 283 с. - Текст: безпосередній.

  15. Корнєв, А. Н. Методика оцінки автомати-тізірованності досвіду листи / А. Н. Корнєв. - Текст: безпосередній // Проблеми патології розвитку і розпаду мовної функції: матеріали науково-практичної конференції «Центральні механізми мови», посвящ. пам'яті проф. Н. Н. Трауготт / під ред. М. Г. Храков-ської. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-ту, 2001. - С. 54-59.

  16. Лалаева, Р. І. Діагностика та корекція порушень читання і письма у молодших школярів / Р. І. Лалаева, Л. В. Ве-недіктова. - СПб. : Союз, 2003. - 224 с. -

  Текст: безпосередній.

  17. Лісіцина, І. В. Корекційна робота при діспраксіческой дисграфии / І. В. Лісіцина. - Текст: електронний // Молодий вчений. - 2014. - № 13. -

  C. 264-267. - URL: https://moluch.ru/ar chive / 72/12213 / (дата звернення: 17.12.2018).

  18. Лурія, А. Р. Лист і мова. Нейро-лінгвістичні дослідження / А. Р. Лурія. - М.: Академія, 2002. - 345 с. - Текст: безпосередній.

  19. Остроухова, К. В. Змішання букв по кінетичного подібністю або діспраксії-чна дисграфія у учнів / К. В. Остроухова. - Текст: безпосередній // Сучасні проблеми та перспективи розвитку педагогіки і психології: збірник матеріалів 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф. - Махачкала: Апробація, 2016. - С. 41-46.

  20. Садовникова, І. Н. Порушення писемного мовлення та їх подолання у молодших школярів: кн. для логопедів / І. Н. Садовникова. - М.: Владос, 1995. - 255 с. : Ил. - Текст: безпосередній.

  21. Bekker, D. J. Hemisphere-specific treatment of dyslexia subtypes: a field experiment / D. J. Bekker, A. Bouma, C. J. Gardien. - Text: direct // Journal of learning disabilities. - 1990. - Vol. 23. - № 7. - Р. 433-438.

  22. Kimura, D. Cerebral dominance and perception of verbal stimuli / D. Kimura. - Text: direct // Canadien J. psychol. - 1961. - Vol. 15. - P. 166-171.

  23. Preliminary construct and concurrent validity of the Preschool Self-regulation Assesment (PSRA) for filed-based research /

  D. Smith [et al.]. - DOI 10.1016 / j.ecresq. 2007.01.002. - Text: direct // Early Childhood Research Quarterly. - 2007. - Vol. 22. - Iss. 2. - P. 173-187.

  24. Witelson, S. F. Developmental Dyslexia / S. F. Witelson. - Text: direct // Two Right Hemisperes and None Left.Science. - 1977. - Vol. 195. - P. 309-311.

  References

  1. Agarkova, N. G. Obuchenie pervona-

  chal'nomu pis'mu / N. G. Agarkova. - M.: Drofa, 2013. - 94 s. - Tekst: neposredstvennyy.

  2. Anan'ev, B. G. Osobennosti vospriyatiya prostranstva u detey / B. G. Anan'ev, E. F. Ry-balko. - M.: Prosveshchenie, 2014. - 304 s. - Tekst: neposredstvennyy.

  3. Anokhin, P. K. Sistemnye mekhanizmy vysshey nervnoy deyatel'nosti / P. K. Anokhin. - M.: Nauka, 2009. - 453 s. - Tekst: neposredstvennyy.

  4. Akhutina, T. V. Diagnostika razvitiya zritel'no-verbal'nykh funktsiy / T. V. Akhutina, N. M. Pylaeva. - M.: Akademiya, 2003. - 64 s. - Tekst: neposredstvennyy.

  5. Bezrukikh, M. M. Kak pisat 'bukvy / M. M. Bezrukikh, T. E. Khokhlova. - M.: Novaya shkola, 2013. - 61 s. - Tekst: neposredstvennyy.

  6. Bezrukikh, M. M. Trudnosti obucheniya v nachal'noy shkole. Prichiny, diagnostika, kompleksnaya pomoshch '/ M. M. Bezru-kikh. - M.: Eksmo, 2009. - Tekst: nepos-redstvennyy.

  7. Velichenkova, O. A. Analiz spetsi-ficheskikh oshibok pis'ma mladshikh shkol'-nikov / O. A. Velichenkova. - M.: Izdatel'-stvo MPSI, 2001. - 251 s. - Tekst: ne-posredstvennyy.

  8. Velichenkova, O. A. Kompleksnyy podkhod k analizu i korrektsii spetsificheskikh narusheniy pis'ma u mladshikh shkol'nikov / O. I. Velichenkova, O. B. Inshakova, T. V. Akhutina // Shkola zdorov'ya. - 2001. - № 4. - S. 23- 30. - Tekst: neposredstvennyy.

  9. Vizel ', T. G. Narusheniya chteniya i pis'-ma u detey doshkol'nogo i mladshego shkol'nogo vozrasta / T. G. Vizel'. - M.: Astrel ', 2007. - 127 s. - Tekst: ne-posredstvennyy.

  10. Gur'yanov, E. V. Psikhologiya obucheniya pis'mu. Formirovanie graficheskikh navykov pis'ma / E. V. Gur'yanov. - M.: Ventana-Graf, 2009. - 264 s. - Tekst: neposredstvennyy.

  11. Zheltovskaya, L. Ya. Didakticheskiy material k urokam chistopisaniya / L. Ya. Zhel-tovskaya, E. N. Sokolova. - M.: Prosvesh-chenie, 1991. - 48 s. - Tekst: nepos-redstvennyy.

  12. Inshakova, O. B. Neyropsikhologiche-

  skaya diagnostika, obsledovanie pis'ma i chteniya mladshikh shkol'nikov / pod ob-shch. red. T. V. Akhutinoy, O. B. Inshako-voy. - M.: V. Sekachev, 2008. - 128 s. - Tekst: neposredstvennyy.

  13. Kitik, E. E. Inklyuziya: kak raspoznat 'rebenka s rechevymi narusheniyami po ego pis'mennoy rabote? / E. E. Kitik. - Tekst: elektronnyy // Al'manakh instituta korrek-tsionnoy pedagogiki RAO. - 2018. - Vyp. 34. - URL: https://alldef.ru/ru/articles/ almanac-34 / inclusion-how-to-recognise-a-ch ild-with-speech-disorders-at-his-written-work.

  14. Kornev, A. N. Narusheniya chteniya i pis'ma u detey / A. N. Kornev. - 2-e izd., Pererab. - SPb. : MIM, 1997. - 283 s. - Tekst: neposredstvennyy.

  15. Kornev, A. N. Metodika otsenki avtoma-tizirovannosti navyka pis'ma / A. N. Kornev. - Tekst: neposredstvennyy // Problemy pato-logii razvitiya i raspada rechevoy funktsii: materialy nauchno-prakticheskoy konferen-tsii «Tsentral'nye mekhanizmy rechi», pos-vyashch. pamyati prof. N. N. Traugott / pod red. M. G. Khrakovskoy. - SPb. : Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2001. - S. 54-59.

  16. Lalaeva, R. I. Diagnostika i korrektsiya narusheniy chteniya i pis'ma u mladshikh shkol'nikov / R. I. Lalaeva, L. V. Venedik-tova. - SPb. : Soyuz, 2003. - 224 s. - Tekst: neposredstvennyy.

  17. Lisitsyna, I. V. Korrektsionnaya rabota pri dispraksicheskoy disgrafii / I. V. Lisitsyna. - Tekst: elektronnyy // Molodoy uchen-yy. - 2014. - №> 13. - S. 264-267. - URL: https://moluch.ru/archive/72/12213/ (data ob-rashcheniya: 17.12.2018).

  18. Luriya, A. R. Pis'mo i rech '. Neyroling-visticheskie issledovaniya / A. R. Luriya. - M.: Akademiya, 2002. - 345 c. - Tekst: neposredstvennyy.

  19. Ostroukhova, K. V. Smeshenie bukv po ki-neticheskomu skhodstvu ili dispraksicheskaya disgrafiya u uchashchikhsya / K. V. Ostroukhova. - Tekst: neposredstvennyy // Sovremen-nye problemy i perspektivy razvitiya pedagogiki i psikhologii: sbornik materialov 11-y Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. - Makhachkala: Aprobatsiya, 2016. - S. 41-46.

  20. Sadovnikova, I. N. Narusheniya pis '-

  mennoy rechi i ikh preodolenie u mladshikh shkol'nikov: kn. dlya logopedov / I. N. Sa-dovnikova. - M.: Vlados, 1995. - 255 s. : Il. - Tekst: neposredstvennyy.

  21. Bekker, D. J. Hemisphere-specific treatment of dyslexia subtypes: a field experiment / D. J. Bekker, A. Bouma, C. J. Gardien. - Text: direct // Journal of learning disabilities. - 1990. - Vol. 23. - № 7. - P. 433-438.

  22. Kimura, D. Cerebral dominance and perception of verbal stimuli / D. Kimura. - Text: direct // Canadien J. psychol. -

  1961. - Vol. 15. - P. 166-171.

  23. Preliminary construct and concurrent validity of the Preschool Self-regulation Assesment (PSRA) for filed-based research / D. Smith [et al.]. - DOI 10.1016 / j.ecresq. 2007.01.002. - Text: direct // Early Childhood Research Quarterly. - 2007. - Vol. 22. - Iss. 2. - P. 173-187.

  24. Witelson, S. F. Developmental Dyslexia / S. F. Witelson. - Text: direct // Two Right Hemisperes and None Left.Science. - 1977. - Vol. 195. - P. 309-311.


  Ключові слова: МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ /ПОЧАТКОВА ШКОЛА /НАВЧАННЯ ПИСЬМА /каліграфічних навичок /КІНЕТИЧНІ ПОМИЛКИ /МОТОРНА дисграфию /JUNIOR SCHOOLCHILDREN /PRIMARY SCHOOL /TEACHING WRITING /CALLIGRAPHIC SKILLS /KINETIC ERRORS /MOTOR DYSGRAPHY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити