Сучасне світове співтовариство активно переглядає підходи до розвитку територіальних систем, відходячи від моделей зростання будь-якою ціною і вибираючи найбільш оптимальні, ощадливі методики. Концепції сталого розвитку активно впроваджуються як на макро, так і на мікрорівні. Успішність реалізації програм розвитку багато в чому залежить від грамотно обраних цільових показників і адекватної оцінки проміжних і кінцевих результатів. Актуальність дослідження полягає в необхідності розробки єдиних показників стійкості для територій туристично-рекреаційного призначення. Метою дослідження є аналіз існуючих методик оцінки стійкості розвитку курортних регіонів.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Відіщева Є.В., Дрейзіс Ю.І., Копиріна А.С.


Analysis of theoretical approaches to assessing the sustainability of the development of resort regions (territories)

The modern international community actively reconsiders approaches to development of territorial systems, departing from growth models at any cost and choosing more rational, thrifty techniques. Concepts of sustainable development actively take root both on macro, and at the micro level. The success of implementation of programs of development in many respects depends on competently chosen target indicators, adequate assessment intermediate, and the results. The relevance of a research consists in need of development of uniform indicators of stability for territories of tourist and recreational appointment. A research objective is the analysis of the existing techniques of assessment of stability of development of resort regions.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Академії знань

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ РЕГІОНІВ (ТЕРИТОРІЙ)'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ РЕГІОНІВ (ТЕРИТОРІЙ)»

  ?УДК 332.14

  Виконані дослідження були підтримані РФФД і Адміністрацією Краснодарського краю (грант 19-410-230049 р_а)

  Е.В. Відіщева - к.е.н., доцент, м Сочі, Сочинський державний університет, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  E.V. Vidishcheva - dr. (Economical Science), ass. professor, Sochi, Sochi State University;

  Ю.І. Дрейзіс - к.т.н., доцент, м Сочі, Сочинський державний університет, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  Yu.I. Dreyzis - dr. (Technical Sciences), ass. professor, Sochi, Sochi State University;

  А.С. Копиріна - к.е.н., доцент, м Сочі, Сочинський державний університет, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  A.S. Kopyrin - dr. (Economical Science), ass. professor, Sochi, Sochi State University.

  АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ РЕГІОНІВ (ТЕРИТОРІЙ) ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO STABILITY ASSESSMENT DEVELOPMENT OF RESORT REGIONS (TERRITORIES)

  Анотація. Сучасне світове співтовариство активно переглядає підходи до розвитку територіальних систем, відходячи від моделей зростання будь-якою ціною і вибираючи найбільш оптимальні, ощадливі методики. Концепції сталого розвитку активно впроваджуються як на макро, так і на мікрорівні. Успішність реалізації програм розвитку багато в чому залежить від грамотно обраних цільових показників і адекватної оцінки проміжних і кінцевих результатів. Актуальність дослідження полягає в необхідності розробки єдиних показників стійкості для територій туристично-рекреаційного призначення. Метою дослідження є аналіз існуючих методик оцінки стійкості розвитку курортних регіонів.

  Annotation. The modern international community actively reconsiders approaches to development of territorial systems, departing from growth models at any cost and choosing more rational, thrifty techniques. Concepts of sustainable development actively take root both on macro, and at the micro level. The success of implementation of programs of development in many respects depends on competently chosen target indicators, adequate assessment intermediate, and the results. The relevance of a research consists in need of development of uniform indicators of stability for territories of tourist and recreational appointment. A research objective is the analysis of the existing techniques of assessment of stability of development of resort regions.

  Ключові слова: сталий розвиток території, курортні регіони, показники стійкості

  Keywords: sustainable development of the territory, resort regions, stability indicators

  ВСТУП

  Вивченню особливостей сталого розвитку територій (регіонів) присвячені роботи багатьох представників як вітчизняної, так і зарубіжної науки, в тому числі Корнієнко Е.Л., Пастухової Е.А., Бєляєва О.В., Едвардса С. і багатьох інших. Крім науково-дослідницької бази теоретичні основи сталого розвитку також відображені в російських і міжнародних законодавчих актах, звітах і програмних документах. В ході дослідження використовувалися матеріали із зарубіжних і російських періодичних видань, а також загальнодоступні ресурси мережі Інтернет. Для досягнення поставленої мети були застосовані емпіричні та теоретичні методи дослідження, такі як збір, вивчення і аналіз даних, узагальнення, порівняння та класифікація.

  Світова спільнота, окремі країни і міста прагнуть до становлення на шлях сталого розвитку. Розроблено і реалізуються програми сталого розвитку територій, галузей, окремих підприємств. Системи показників та індикаторів в даному випадку є невід'ємним елементом реалізації планових заходів, так як будь-який програмний документ потребує актуальною системі моніторингу і оцінки результатів.

  Аналіз показників оцінки сталого розвитку території вимагає чіткого розуміння сутності оцінюваного процесу. Тому в першу чергу необхідно провести уточнення понятійного апарату. Ключовою ідеєю концепцій сталого розвитку території є поступальний рух (зростання), спрямоване на підвищення рівня життя населення без шкоди для навколишнього середовища. Спочатку в розумінні сталого розвитку пріоритет віддавався питань екології, пізніше з плином часу наукове співтовариство прийшло до сучасної моделі, що відбиває збалансованість соціально-економі-чеських і екологічних пріоритетів.

  Розглянемо кілька підходів до визначення досліджуваного поняття. На думку Корнієнко Е.Л. сталий розвиток території полягає в забезпеченні безпеки і сприятливих умов життєдіяльності людини, збалансованого розвитку людського потенціалу, забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів, з урахуванням потреб нинішнього і майбутніх поколінь [3]. Тим самим автор акцентує увагу на довгостроковості розвитку, виділяючи соціальні, економічні та екологічні аспекти. Пастухова Е.А. в свою чергу під стійким розвитком території (муніципального освіти) розуміє режим функціонування і розвитку самоорганізується місцевої системи, орієнтований на гармонізацію життєдіяльності суспільства і навколишнього середовища, що забезпечується економічним відтворенням з метою підвищення рівня та якості життя населення [7]. Говорячи про сталий розвиток не можна не згадати трактування, затверджену Організацією Об'єднаних Націй, в якій визначені наступні характеристики сталого розвитку: «здатність задовольняти потреби теперішнього часу» і «не ставити під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби» [5].

  Із сукупності дослідницьких дефініцій можна зробити висновок, що ідея сталого розвитку території полягає в раціональному використанні існуючих матеріальних і природних ресурсів в ході створення платформи для підвищення рівня і якості життя населення в довгостроковій перспективі.

  Цікава точка зору Бєляєва А.Є. [2], який підкреслює, що сталий розвиток слід розглядати як глобальний феномен, так як в повній мірі дана категорія може існувати тільки в масштабах всієї людської цивілізації. А територіальні суб'єкти представляють собою окремі структурні ланки цієї системи. З цього можна зробити висновок, що, проводячи оцінку розвитку конкретної території, необхідно також включити в методику показники глобального розвитку.

  В якості ключових елементів сталого розвитку території, що підлягають оцінці, в науково-публіцистичній літературі найчастіше вироблять три блоки: соціальний, економічний та екологічний. Очевидно, що в залежності від спеціалізації і потенціалу регіону, параметричні характеристики оцінки стійкості розвитку можуть варіюватися. У регіонах промислової спеціалізації в вибірку будуть включені такі показники, як індекс промислового виробництва, обсяги виробленої та реалізованої продукції, тоді як в регіоні, орієнтованому на туризм, актуальніше проводити оцінку за величиною попиту на турпродукт. Так як в рамках даного дослідження найбільший інтерес представляють території і регіони курортно-рекреаційного призначення, детально розглянемо особливості розвитку саме таких регіонів.

  Природно-ресурсний потенціал часто є основним курортообразующім фактором для подібних територій. У зв'язку з цим природоохоронна складова сталого розвитку набуває ще більшого значення в рамках курортного регіону. Наприклад, Едвардс С. обгрунтовує необхідність детального вивчення сталого розвитку стосовно туристичним територіям тим, що туризм є в першу чергу економічною діяльністю, і активність галузевих підприємців може часто суперечити екологічним і культурним цілям сталого розвитку суспільства [14]. Вкрай важливо уникати експлуатаційного використання природних, культурних та інших туристичних ресурсів і зберегти їх для майбутніх поколінь.

  Щоб виявити особливості сталого розвитку курортних регіонів, необхідно спочатку визначитися з трактуванням поняття курортно-рекреаційної території. Традиційно під курортом прийнято розуміти «використовувану в лікувально-профілактичних цілях особливо охоронювану природну територію» [11], забезпечену необхідними природними ресурсами та об'єктами інфраструктури. Багато дослідників дотримуються трактування курортно-рекреаційних територій, як природних або окультурених ділянок, призначених для організованого і масового відпочинку і туризму населення [10].

  Під туристично-рекреаційним курортним регіоном також розуміється територія організації рекреаційного відпочинку та туризму, представлена ​​сукупністю підприємств, організацій / установ та пов'язаних з ними галузей сфери туристського і рекреаційного обслуговування, які об'єднані горизонтальними зв'язками, взаємодія яких повинна призводити до підвищення ефективності функціонування ка всієї цієї сукупності , так і її окремих складових.

  У наведених вище трактуваннях відсутня акцент на соціальну значимість даних територій і необхідність обліку збереження і возобновляемости використовуваних рекреаційних ресурсів регіону. При цьому курортно-рекреаційні території є основою туристично-рекреаційних систем, роблять значний вплив на економічний розвиток регіону, а також впливають на духовний розвиток людини, задоволення потреб у відпочинку, заповненні сил і особистісному розвитку.

  Метою дослідження є аналіз існуючих методик оцінки стійкості розвитку курортних регіонів.

  Предметом дослідження була система індикаторів, що забезпечує ефективну роботу механізму стратегічного управління сталим розвитком туристичної території.

  В якості методологічної бази дослідження виступає системний підхід. Основними методами в процесі дослідження пропонуються аналіз і синтез на його основі. Також передбачається використовувати методи

  емпіричного дослідження - спостереження, порівняння, вимірювання, експертні методи отримання та систематизації інформації.

  1. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Курортна територія, як унікальний об'єкт, володіє наступними характерними рисами, які необхідно враховувати при оцінці стійкості її розвитку:

  • Спеціалізація територій туристично-рекреаційної спрямованості безпосередньо пов'язана з його природними та рекреаційними ресурсами.

  • Трудновозобновляемость природних ресурсів.

  • Можливість перетину інтересів місцевого населення і туристів.

  • Нестача диверсифікованих джерел доходу регіону - вузькоспеціалізована економіка, існуюча за рахунок умов, створених і впроваджених на даній території.

  • Існування взаємозв'язку між стійким розвитком економічної, соціально-культурної, природної, інституційної підсистемами і стійким розвитком рекреаційно-туристичної сфери в регіоні, що включає в себе елементи всіх перерахованих підсистем.

  • Залежність інших суб'єктів економіки (торгівля, розваги та інше) від завантаженості ку-рортно-рекреаційної системи регіону.

  Детально розглядаючи сталий розвиток курортно-рекреаційної території, виходячи з її основної спеціалізації і потреб, можна дещо розширити традиційну типологію елементів сталого розвитку території (рисунок 1).

  Малюнок 1 - Елементи сталого розвитку курортних територій

  Тільки сукупне сталий розвиток всіх представлених напрямків може забезпечити збалансований розвиток території з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. В цілому, сталий розвиток курортно-рекреаційних територій можна охарактеризувати як довгостроковий процес розвитку туристичної сфери в рамках регіону, в результаті якого досягаються соціально-економічні та інші цілі, без шкоди для природно-культурної спадщини та місцевого населення. Таким чином, сталий розвиток означає дотримання таких принципів:

  1. Раціональне використання природних, культурних та інших трудновозобновляемих ресурсів.

  2. Збереження соціально-культурних особливостей і національної ідентичності місцевого населення.

  3. Забезпечення довгострокового функціонування курортно-рекреаційного комплексу, соціальна відповідальність бізнесу.

  Процес формування та сталого розвитку курортно-рекреаційних регіонів може сповільнюватися різними обмежуючими факторами: економічними, інституційними, географічними, соціальними, інфраструктурними та ін.

  Тобто, кажучи про сталий розвиток, варто звернути увагу на таке поняття, як «помірність / обмеженість» - помірність / обмеженість у споживанні води, енергії та інших регіональних рекреаційних ресурсів, засміченні довкілля, відвідуваності природоохоронних зон і так далі. Отримуючи нічим не обмежену вигоду від експлуатації природно-культурних ресурсів, мало хто замислюється про наслідки. А стійкість передбачає розвиток території без деградації і виснаження ресурсів, на яких воно грунтується.

  Вся сукупність теоретико-методологічної бази зводиться до визначення сталого розвитку ту-стичних-рекреаційних територій як збалансованого довгострокового розвитку регіону при помірному витрачання природно-ресурсного та культурного потенціалу з урахуванням інтересів, як місцевого населення, так і споживачів туристичного продукту. Тому одним з важливих умов сталого регіонального розвитку, особливо курортно-рекреаційних територій, є умова збереження і забезпечення возобновляемости наявних регіональних ресурсів (перш за все - природно-рекреаційних і культурних).

  Виходячи з цього, розглянемо, які методики можуть бути застосовані до оцінки стійкості розвитку подібних територій.

  Згідно з офіційною методикою ЮНВТО стійкість розвитку туристичної дестинації можна оцінити за такими показниками [15]:

  1. Загальна кількість туристських прибуттів (туристичний потік)

  2. Доходи від туризму (% ВРП регіону)

  3. Рівень задоволеності місцевого населення

  4. Рівень задоволеності туристів

  5. Кількість і динаміка зайнятості в галузі.

  До цих показників можуть бути додані наступні показники:

  6) Співвідношення кількості туристів до місцевих жителів

  7) Соціальні витрати регіону, пов'язані з туризмом

  8) Туристичні витрати (в середньому на 1 туриста)

  9) Рівень заповнюваності туристичної інфраструктури

  10) Рівень зайнятості в туризмі

  11) Споживання енергії туристом

  12) Споживання води туристом

  13) Обсяг відходів від туристичної діяльності та ін.

  Таблиця 1 - Показники сталого розвитку курортних територій (складено авторами на основі [6, 8, 9, 11, 12]) _

  № Автор Об'єкт дослідження Показники

  Середня заробітна плата

  Співвідношення середньодушового доходу і прожиткового

  мінімуму Співвідношення середньої заробітної плати і прожиткового

  1 Сулейманова Н.Р. Місто-курорт Кисловодськ мінімуму Чисельність зайнятих Кількість відпочиваючих Кількість ліжко-місць в санаторно-курортних установах Доходи санаторно-курортних установ Частка санаторно-оздоровчих послуг в загальному обсязі платних послуг населенню

  Вміст заліза, магнію, міді і цинку

  2 Третьякова О.В., Созонова Є.Ю. Рекреаційний комплекс Тюменської області в воді Доходи бюджету від туризму і рекреації Чисельність робочих місць і зайнятих в туризмі Число інвестиційних проектів

  Число санаторно-курортних організацій

  Курортно-рекреаці- Число місць і ночівель в санаторно-курортних організаціях

  3 Оборин М.С. онниі комплекс Удмуртської республіки Доходи, витрати і прибуток санаторно-курортних організацій Рівень витрат обігу Реальні грошові доходи населення

  кількість відпочиваючих

  Кількість штатних місць на підприємствах індустрії

  4 Айсанов Р.М. Місто-курорт Анапа Середня заповнюваність Кількість здравниць, приватних готелів,

  турагентств Податкові надходження від санаторно-курортної сфери в місцевий бюджет

  5 Помеляйко І.С. Кавказькі мінеральні води Концентрація забруднюючих речовин в атмосфері, річкових водах і грунті

  Соціальні боку розвитку туризму, оцінка яких неможлива за допомогою статистичного обліку, описуються за допомогою анкетування. Всього методика ООН налічує 132 показника, розділені на 4 групи: екологічні (55), соціальні (41), економічні (26), організаційні (10).

  У Стратегії розвитку туризму в Російській Федерації на період до 2020 року [1], яка базується на принципах сталого розвитку, виділено такі цільові індикатори:

  • Кількість іноземних туристів

  • Чисельність осіб, обслужених в колективних засобах розміщення

  • Кількість готелів та інших засобів розміщення

  • Одноразова місткість засобів розміщення

  • Обсяг платних послуг, що надаються готелями та іншими засобами розміщення

  • Інвестиції в основний капітал готелів та аналогічних засобів розміщення.

  Массер Д.А. пропонує класифікувати індикатори розвитку за характером проблем і процесів, які вони відображають, розділивши їх за рівнями ієрархії від глобальних (обов'язкових для всіх суб'єктів) до локальних (для окремих агломерацій) [4]. Шевченко О.Ю. крім соціально-економічних, культурних та екологічних індикаторів включає в методику індекс розвитку людського потенціалу [13].

  У практичних дослідженнях, присвячених аналізу сталого розвитку конкретних територій ку-рортно-рекреаційної спрямованості, використовуються показники статистичних категорій: населення, зайнятість, підприємництво та інші (таблиця 1).

  2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

  Огляд використовуваних розрахункових показників показав явне зміщення фокусу на економічні та соціальні дані. Більшість індикаторів оцінюють економічний розвиток регіону, зачіпаючи деякі соціальні аспекти, екологічна оцінка зустрічається вкрай рідко. Популярність певних показників (кількість відпочиваючих, рівень заробітної плати, число засобів розміщення), використовуваних для оцінки, не видається дивною, оскільки за даними показниками існує відкрита статистика. У той час як оцінка культурного, екологічного або інституціонального напряму розвитку ускладнюється відсутністю розгорнутої матеріальної бази. На сьогоднішній день, в які можна застосувати методиках не вистачає показників, що характеризують:

  1. Збереження і відтворення природних рекреаційних ресурсів.

  2. Врахування інтересів місцевого населення.

  3. Якість надаваних туристичних послуг.

  4. Зміни екологічної ситуації, реалізацію екологічного планування.

  5. Економічні та соціальні вигоди в розрахунку на душу населення.

  6. Відсоток робочих місць в туризмі, які є сезонними.

  7. Відсоток компаній, що постачають продукти харчування, напої, товари і послуги місцевого виробництва.

  8. Відсоток людей, які отримують все або частину своїх доходів від туризму.

  9. Обсяг коштів, витрачених на маркетинг туристично-рекреаційної території.

  10. Відсоток подієвих заходів, які орієнтовані на традиційну / місцеву культуру і спадщину.

  11. Задоволеність туризмом на місцевому регіональному рівні.

  Виходячи з особливостей розвитку курортних територій та сутності сталого розвитку, автори виділяють наступні групи індикаторів оцінки (малюнок 2) і формують показники, що характеризують сталий розвиток курортної території на прикладі Краснодарського краю (Таблиця 2).

  Малюнок 2 - Категорії показників сталого розвитку (складено авторами)

  Таблиця 2 - Індикатори сталого розвитку курортної території (на прикладі Краснодарського краю) (складено авторами) __

  Економічні та соціальні крайові індикатори Екологічні індикатори по Краснодарському краю

  1. Обсяг ВРП - всього (в поточних цінах; млн. Рублів) 2. Обсяг ВРП на душу населення (грн.) 3. Темп зростання ВРП в% 4. Обсяг інвестицій в основний капітал, млрд. Руб. 5. Рівень безробіття (%) 6. Динаміка реальних доходів,% 7. Динаміка номінальних доходів населення, руб. 8. Співвідношення середньомісячного доходу і прожиткового мінімуму 9. Реальна зарплата, у% до попереднього року 10. ІСЦ, в% 11. Бюджетні витрати на душу населення, тис. Руб. / Чол. 12. Рівень бідності,% 13. Середній вік населення, років 14. Природний приріст населення, чол. на 1000 населення 15. Очікувана тривалість життя при народженні, число років 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автомобільного транспорту в Краснодарському краї за видами, тонн 2. Питома вага проб води Чорного моря, що не відповідають гігієнічним нормативам 3. Динаміка викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в Краснодарському краї, тис. тонн. 4. Площа особливо охоронюваних природних територій, тис. Га 5. Скидання забруднених стічних вод, всього, млн. М3 6. Викиди в атмосферу, всього, тис. Тонн

  Туристські індикатори Краснодарського краю Індикатори антропогенного навантаження на територію

  1. Показники туристично-рекреаційного сектору: 2. Число туристів всього, млн. Чол. 3. Динаміка обсягу послуг туристично-рекреаційного сектору, млрд. Руб. 4. Чисельність розміщених осіб в готелях і аналогічних засобах розміщення, чол. 5. Число ночівель в готелях і аналогічних засобах розміщення, од. 6. Число місць в готелях і аналогічних засобах розміщення, місце 7. Число місць в санаторно-курортних організаціях, місце 8. Число розміщених в санаторно-курортних організаціях, чол. 9. Середньооблікова чисельність працівників колективних засобів розміщення, чол. 1. Щільність населення, чол. / Км2 2. Кількість населених пунктів, тис. Од. 3. Рекреаційна навантаження, число людей або людино-днів на одиницю площі або на рекреаційний об'єкт за певний проміжок часу.

  Переважна більшість показників, що зустрічаються в спеціалізованій літературі, можуть бути розділені на 4 категорії: соціально-економічні, екологічні, антропогенного навантаження та туристські. Лише комплексна оцінка всіх сторін сталого розвитку територіальної системи дозволяє отримати достовірну оцінку. Також варто відзначити, що сталий розвиток - це глобальний процес, учасниками якого є всі економічні суб'єкти, міста і країни. Тому вкрай важливо розвиватися в гармонії з іншими елементами глобальної системи.

  Можна сказати, що дослідним спільнотою використовується безліч показників, в більшості своїй є однотипними (економічні та соціальні), в результаті чого багато аспектів розвитку, що визначають його стійкість, залишаються нерозглянутими.

  ВИСНОВОК

  Актуальність отриманих наукових результатів визначається наступними положеннями. По-перше, існуюча система індикаторів сталого розвитку характеризується відсутністю єдиної думки щодо їх необхідного набору. По-друге, дана система в більшій мірі орієнтована на оцінку стійкості розвитку країн і регіонів, і в істотно меншій мірі застосовна для окремих невеликих територій, що особливо володіють специфікою соціально-економічного та екологічного розвитку, якими, наприклад, є туристські території. По-третє, за станом на сьогоднішній день, дослідження окремих, в основному іноземних фахівців в області розробки критеріїв сталого розвитку далекі від свого завершення. Ці дослідження в переважній більшості випадків застосовні до великих неспеціалізованим адміністративно-територіальних утворень. По-четверте, при розробці проблематики сталого розвитку ні в якому з розрізів практично не використовується точний математичний апарат моделювання та оптимізації процесів прийняття рішень, використання в ході формування та реалізації стратегій територіального розвитку інтелектуальних систем.

  Таким чином, в ході дослідження були розглянуті авторські підходи до оцінки сталого розвитку курортних регіонів, вивчені методики ЮНВТО та Уряду Російської Федерації (в рамках стратегічного планування). Виявлено особливості курортних територій та основні елементи їх розвитку, виконана конкретизація індикаторів стійкого розвитку для туристської території.

  Отримано уточнення змісту процесу сталого розвитку туристичної території з урахуванням її соціальної, економічної та екологічної специфіки, що дозволить визначити ті напрямки, які повинні бути використані для його оцінки.

  Визначено основні індикатори (соціально-економічного та екологічного спрямування) оцінки стійкості розвитку туристичної території. Це створює основу для розробки математичної моделі, що дозволяє на періодичній основі переглядати пріоритети і заходи щодо коригування траєкторії розвитку туристичної території для забезпечення його стійкості.

  джерела:

  1.Розпорядження Уряду РФ від 31.05.2014 N 941-р (ред. Від 21.03.2019) «Про затвердження Стратегії розвитку туризму в Російській Федерації на період до 2020 року» URL: http://www.consultant.org.ua/document/ cons_doc_LAW_164146 / (дата звернення: 10.07.2019)

  2.Беляев А.Є. Актуальні проблеми сталого розвитку території. КАНТ, № 2 (5), 2012, з. 19-21

  3.Корніенко Е.Л. Формування напрямків підвищення сталого розвитку територій на основі внутрішніх чинників. Автореферат дисертації. Челябінськ, 2010. 26 с.

  4.Массеров Д.А. До питання про індикатори сталого розвитку території. Вісник Балтійського федерального університету ім. І. Канта, Вип. 1, 2013. С.147-150

  5.Наше спільне майбутнє Доповідь Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку (МКОСР). Переклад з англійської. За редакцією С.А. Евтеева і Р.А. Перельоту [електронний ресурс] URL: И1р: //устойчівоеразві-тіе.рф/files/monographs/OurCommonFuture -introduction.pdf (дата звернення: 10.07.2019)

  б.Оборін М.С. Сталий розвиток курортно-рекреаційного комплексу як фактор зростання економіки регіону. Вісник Удмуртського університету. Т. 27, вип. 4, 2017. С.34-47

  7.Пастухова Е.А. Сутність і особливості сталого розвитку території. Успіхи сучасного природознавства. - 2007. - № 5 - С. 91-93

  8.Помеляйко І.С. Оцінка екологічного стану з забезпечення сталого розвитку курортних регіонів (на прикладі регіону Кавказьких Мінеральних Вод). Тези VI Міжнародної наукової конференції. Під редакцією Є.Я. Фрі-СМАНИ. 2016. С. 52-55

  9.Проблеми сталого розвитку туризму в регіоні: на матеріалах міста-курорту Анапа тема дисертації і автореферату по ВАК РФ 08.00.05, кандидат економічних наук Айсанов, Руслан Мухамедович. Кисловодськ, 2008. 27 с. [Електронний ресурс] URL: https://www.dissercat.com/content/problemy-ustoichivogo-razvitiya-turizma-v-regione-na-materia-lakh-goroda-kurorta-anapa (дата звернення: 10.07.2019)

  10. Страчкова Н. В. Рекреаційна територія: аналіз підходів до сутності поняття. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Географія». Том 27 (66), № 3. 2014 г. С. 21-30.

  11. Сулейманова Н.Р. Проблеми забезпечення сталого розвитку міста-курорту Кисловодська. Регіональні проблеми перетворення економіки, 2008 [електронний ресурс] URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/problemy-obespeche-niya-ustoychivogo-razvitiya-goroda-kurorta-kislovodska (дата звернення: 10.07 .2019)

  12. Третьякова О.В., Созонова Є.Ю. Сталий розвиток рекреаційного комплексу Тюменської області. Успіхи сучасного природознавства, №. С. 173-178

  13. Шевченко О.Ю. Формування системи індикаторів стійкого розвитку муніципальних територій. Інженерний вісник Дона. 2012 [електронний ресурс] URL: https: //amosov.org.uaarticle/n/formirovanie-sistemy-indikatorov-ustoychivogo-razvitiya-munitsipalnyh-territoriy (дата звернення: 10.03.2019)

  14. Edwards, C. Resilient Nation. 2009. London: Demos. [Електронний ресурс] URL: https://www.demos.co.uk / files / Resilient_Nation _-_ web-1.pdf (дата звернення: 10.07.2019)

  15. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: a Guidebook. WTO, 2004. [електронний ресурс] URL: http://www.adriaticgreenet.org/icareforeurope/wp-content/uploads/2013/11/Indicators-of-Sustainable-Development-for-Tour-ism-Destinations-A- Guide-Book-by-UNWTO.pdf (дата звернення: 10.07.2019)

  Sources:

  1. Order of the Government of the Russian Federation of 31.05.2014 N 941-p (as amended on 03.21.2019) "On approval of the Strategy for the development of tourism in the Russian Federation for the period up to 2020" URL: http://www.consultant.org.ua/ document / cons_doc_LAW_164146 / (appeal date: 07/10/2019)

  2. Belyaev A.E. Actual problems of sustainable development of the territory. KANT, № 2 (5), 2012 p. 19-21

  3. Kornienko E.L. Formation of directions for improving the sustainable development of territories based on internal factors. Abstract of dissertation. Chelyabinsk, 2010. 26 p.

  4. Masserov D.A. On the issue of indicators of sustainable development of the territory. Bulletin of the Baltic Federal University. I. Kant, Vol. 1, 2013. P.147-150

  5. Our Common Future Report of the International Commission on Environment and Development (ICED). Translation from English. Edited by S.A. Evteeva and R.A. Hop [electronic resource] URL: http: // sustainable development.rf / files / monographs / Our-CommonFuture -introduction.pdf (access date: 07.07.2019)

  6. Oborin M.S. Sustainable development of the resort and recreation complex as a factor of economic growth in the region. Bulletin of Udmurt University. V. 27, no. 4, 2017. C.34-47

  7. Pastukhova E.A. The essence and features of sustainable development of the territory. Successes of modern science. -2007. - № 5 - p. 91-93

  8. Pomelyayko I.S. Assessment of the ecological state with the provision of sustainable development of resort regions (on the example of the Caucasian Mineral Waters region). Abstracts of the VI International Scientific Conference. Edited by E.Ya. Frisman. 2016. pp. 52-55

  9. Problems of sustainable development of tourism in the region: on the materials of the resort town of Anapa, the topic of the dissertation and abstract of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation 08.00.05, Candidate of Economic Sciences Aisanov, Ruslan Mukhamedovich . Kislovodsk, 2008. 27 p. [Electronic resource] URL: https://www.dissercat.com/content/prob-lemy-ustoichivogo-razvitiya-turizma-v-regione-na-materia-lakh-goroda-kurorta-anapa (appeal date: 07/10 / 2019)

  10. Strachkova N.V. Recreational territory: analysis of approaches to the essence of the concept. Scientists notes T.V. Ver-nadsky National University. Geography series. Vol. 27 (66), No. 3. 2014. P. 21-30.

  11. Suleymanova N.P. Problems of ensuring sustainable development of the resort town of Kislovodsk. Regional problems of economic transformation, 2008 [electronic resource] URL: https://cyberlenirika.org.ua/article/ri/problemy-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya-goroda-kurorta-kislovodska (appeal date: 07/10/2019)

  12. Tretyakova OV, Sozonova E.Yu. Sustainable development of the recreational complex of the Tyumen region. Successes of modern science, no. Pp. 173-178

  13. Shevchenko O. Yu. Formation of a system of indicators of sustainable development of municipal territories. Engineering herald Don. 2012 [electronic resource] URL: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/formirovanie-sistemy-indikatorov-ustoychivogo-razvitiya-munitsipalnyh-territoriy (access date: 10.03.2019)

  14. Edwards, C. Resilient Nation. 2009. London: Demos. [Electronic resource] URL: https://www.demos.co.uk / files / Re-silient_Nation _-_ web-1.pdf (access date: 07/10/2019)

  15. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: a Guidebook. WTO, 2004. [electronic resource] URL: http://www.adriaticgreenet.org/icareforeurope/wp-content/uploads/2013/11/Indicators-of-Sustainable-Development-for-Tourism-Destinations-A- Guide- Book-by-UNWTO.pdf (appeal date: 07/10/2019)

  УДК 332.14

  Виконані дослідження були підтримані РФФД і Адміністрацією Краснодарського краю (грант 19-410-230049 р_а)

  Е.В. Відіщева - к.е.н., доцент, м Сочі, Сочинський державний університет, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  E.V. Vidishcheva - dr. (Economical Science), ass. professor, Sochi, Sochi State University;

  Ю.І. Дрейзіс - к.т.н., доцент, м Сочі, Сочинський державний університет, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  Yu.I. Dreyzis - dr. (Technical Sciences), ass. professor, Sochi, Sochi State University;

  А.С. Копирін- к.е.н., доцент, м Сочі, Сочинський державний університет, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  A.S. Kopyrin - dr. (Economical Science), ass. professor, Sochi, Sochi State University;

  Є.К. Воробей - к.е.н., доцент, м Сочі, Сочинський державний університет, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  E.K. Vorobey - dr. (Economical Science), ass. professor, Sochi, Sochi State University.

  ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ курорти Краснодарського краю PLANNING OF TERRITORIES AS INSTRUMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SEA RESORTS OF THE KRASNODAR REGION

  Анотація. Курортні прибережні території мають високий потенціал, тому в останні роки їх розвиток йде особливо швидко. Головне завдання різних федеральних і регіональних програм розвитку, як усього регіону, так і певних прибережних морських територій, - зберегти оптимальний баланс між курортно-рекреаційними та іншими можливими варіантами використання таких територій.

  В роботі представлені концептуальні підходи до розвитку прибережних курортних територій Краснодарського краю Росії. Нові рішення і пропозиції при розробці Концепції генеральних планів прибережних територій повинні ґрунтуватися на аналізі нових умов в різних контекстах розвитку (природних, антропогенних, інженерних). Вони повинні враховувати всі труднощі численних факторів, що впливають і узгоджуватися з цілями подальшого комплексного розвитку унікальних гірничо-морських рекреаційних і курортних агломерацій.

  Розглянуто основні напрямки стійкого соціально-економічного розвитку прибережних курортних агломерацій. Показано, що подальший розвиток економіки та інфраструктури таких територій і створення умов для їх прискореного та сталого розвитку можливо тільки на основі оновлених Генеральних планів розвитку цих територій. Надані рекомендації щодо актуалізації Генеральних планів розвитку курортних регіонів Чорноморського узбережжя Краснодарського краю з урахуванням цілей їх сталого розвитку.

  Annotation. Resort coastal territories have the high potential therefore in recent years their development goes especially quickly. The main task of various federal and regional programs of development, both all region, and certain coastal marine territories, - to keep optimum balance between resort and recreational and other possible options of use of such territories.

  Conceptual approaches to development of coastal resort territories of the Krasnodar region of Russia are presented in article. New decisions and offers when developing the Concept of General plans of the coastal territories have to be based on the analysis of new conditions in various contexts of development (natural, anthropogenic, engineering).


  Ключові слова: СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ / КУРОРТНІ РЕГІОНИ / Показники СТІЙКОСТІ / SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY / RESORT REGIONS / STABILITY INDICATORS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити