Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Проблеми регіональної енергетики

  Наукова стаття на тему 'Аналіз тенденцій зміни індикаторів енергетичної безпеки Молдови за 1990-2005'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз тенденцій зміни індикаторів енергетичної безпеки Молдови за 1990-2005»

  ?АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ ІНДИКАТОРІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ МОЛДОВИ ЗА 1990-2005 Бикова Е.В.

  Інститут енергетики АНМ

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  THE ANALYSIS OF TENDENCIES OF CHANGE OF INDICATORS OF ENERGY SECURITY OF MOLDOVA DURING 1990-2005 Bicova Elena

  Institute of Power Engineering of the Academy of Sciences of Moldova

  ANALIZA TENDINTELOR DE SCHIMBARE A INDICATORILOR SECURITATII ENERGETICE iN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU PERIOADA 1990-2005 '

  Bicova Elena Institutul de Energetica al A§M

  Rezumat. Este prezentata analiza de schimbari de stare a indicatorilor paramentrilor securitatii energetice cu includerea rezultatelor de calcul pentru anul 2005. Sunt descrise tendinte de schimbare a evaluarii integrale de stare al sistemului indicatorilor in intregime §i masurile necesare care trebuie sa fie intreprinse pentru imbunatatirea situatiei.

  Cuvinte cheie. Indicatorul, securitate energetica, evaluarea integrala.

  Анотація. У статті виконано аналіз зміни стану індикаторів енергетичної безпеки з додаванням результатів розрахунків за 2005 рік. Описано тенденції зміни інтегральної оцінки стану по всій системі індикаторів і необхідні заходи щодо поліпшення ситуації.

  Ключові слова. Індикатор, енергетична безпека, інтегральна оцінка

  The summary. The change of indicators of energy security with addition of results of calculations for 2005 is analyses in the article. Tendencies of change of an integrated estimation of all system of indicators and necessary actions on improvement of a situation are described.

  Keywords. Indicator, energy security, an integrated estimation.

  Для дослідження стану енергетичної безпеки країни застосовується індикативний аналіз [1]. Його суть полягає у формуванні системи індикаторів, найбільш повно відображають стан системи, вивчення динаміки їх зміни в порівнянні з граничними значеннями, які визначають перехід в кризовий стан. Для кризових індикаторів формується комплекс заходів і рекомендацій, спрямованих на поліпшення їх стану, а також поліпшення стану всієї системи в цілому.

  Для РМ складена система з 24 індикаторів (вона названа базової або початкової), [2], розділених по 7 блокам і відображають основні етапи енергопостачання споживачів. Для кожного з них на підставі статистичних та відомчих даних аналізується динаміка зміни за певний період часу. Це дозволяє розрахувати значення індикаторів, визначити їх порогові величини і побудувати шкали кризовості для кожного індикатора для визначення рівня кризовості його стану.

  Проведення моніторингу стану всієї системи індикатори в цілому дозволяє побачити тенденції зміни рівня енергетичної безпеки і визначити пріоритети в стратегії розвитку, виявити першочергові і невідкладні напрями вкладення фінансових коштів. Такий моніторинг уже проводився для періоду 1990-1999 рр, 2000-2004 рр. В даний час виконані розрахунки для 2005 року (на поточний момент тільки на цей рік є офіційна статистика), що дозволило отримати картину зміни стану за 15 років.

  Метою цієї статті є аналіз тенденцій змін в останні роки, включаючи 2005 р Даний аналіз проводиться на базі системи з 24 індикаторів і містить наступні етапи:

  1) збір і підготовку вихідних даних за 2005 для поповнення бази;

  2) Розширення всього комплексу розрахункових таблиць для обліку 2005 р;

  3) побудова залежностей, що відображають динаміку зміни індикаторів;

  4) визначення інтегральної оцінки стану рівня енергетичної безпеки для всієї системи індикаторів для 2005 року і аналіз динаміки зміни за період 1990 -2005 рр.

  Граничні значення для передкризового, кризового і базового значення прийняті з експертного методу.

  Інтегральна оцінка стану рівня енергетичної безпеки РМ в 2005 р

  Інтегральна оцінка (рис. 1) для 2005 року по кожному регіону і блоку і всій системі індикаторів показала, що по Правобережжя ситуація дещо покращилася і з кризового нестабільного перейшла в передкризовий критичне (бал дорівнює 4, 67). Це поліпшення пов'язане з ростом вироблення електроенергії на власні джерела, зростанням кількості споживаного палива, зростанням рівня споживання енергії. Проте як і раніше є цілі блоки (№ 3 - наприклад), в якому все індикатори є кризовими. За Лівобережжі в 2005 р ситуація погіршилася у зв'язку з недовантаженням МГРЕС. В цілому по Молдові бал стану дорівнює 5,27, що показує кризову нестабільну зону за шкалою кризовості.

  Проаналізуємо динаміку зміни деяких індикаторів окремо (рис. 2-8)

  Індикатор рівня споживання палива з 2000 р дещо покращився. У Правобережжі є зростання з 0,28 до 0,42 (в 1,5 рази), проте в порівнянні з рівнем 1990 року, прийнятого за

  1, даний індикатор як і раніше знаходиться в кризовій зоні (рис.2). Величина вироблення електроенергії на власні джерела, як і раніше залишається недостаточной- індикатор практично на кордоні з кризової величиною (ріс.3-4).

  Індикатор рівня зносу підстанцій і раніше погіршується в зв'язку з ростом терміну експлуатації обладнання і знаходиться в зоні кризового стану (рис.5). Величина імпортованої електроенергії в останні 5 років залишається досить великий для Правобережжя (індикатор в кризовому інтервалі). Для Молдови в цілому-на межі переходу в кризовий стан (рис.6). Зважаючи на малу вироблення енергії на власні джерела і, відповідно, невеликої кількості палива, що спалюється для вироблення енергії, величини викидів СО2 також невеликі. Індикатори екологічного блоку, що описують викиди СО2 в атмосферу, знаходяться в зоні нормального стану (рис.7).

  В останні роки спостерігається зростання доходів населення, в зв'язку з чим знижується частка витрат з середньодушового доходу на придбання ПЕР. Цей індикатор з кожним роком покращується, проте як і раніше знаходиться в кризовому інтервалі (рис.8).

  Індикатори, значення яких потрапляють в кризову зону, сигналізують про першочергову необхідність прийняття заходів саме в даному секторі. Виявлені «вузькі» місця в процесі енергопостачання споживачів дозволяють проаналізувати заходи щодо поліпшення стану і вибрати з них найбільш ефективні.

  Проведені дослідження показали, що частина індикаторів, прийнятих для дослідження енергетичної безпеки Молдавської енергосистеми, знаходиться в кризовій зоні. Проведення заходів, кінцевою метою яких буде повернення індикаторів в зону нормального стану, сприятиме підвищенню енергетичної безпеки енергосистеми і держави. Розглянемо їх докладніше для деяких індикаторів.

  Індикатор виробництва електричної енергії показує, що вироблення електроенергії в порівнянні з 1990 р знизилася більш ніж в 3 рази. До 1990 р Молдавська енергосистема була експортером електроенергії, а з 1994 - імпортує електроенергію, хоча має потужності, надлишкові для забезпечення власного балансу (про це сигналізують індикатори вироблення електроенергії на власні джерела, рівня резерву встановленої потужності, величини імпортованої електроенергії в порівнянні з споживаної і інші). У зв'язку з цим найпершим заходом щодо забезпечення енергетичної безпеки є завантаження власних потужностей. При цьому всі згадані індикатори повертаються в зону нормального стану, що підвищує енергетичну безпеку і забезпечує енергетичну незалежність держави.

  Рівень зносу підстанційного обладнання 110 кВ і вище (індикатори блоку передачі і розподілу енергії) становить 25% і необхідно вкладення коштів в ремонт і модернізацію устаткування, що визначає заходи в даному блоці.

  Рівні споживання енергії (блок споживачів) знизилися в порівнянні з 1990 р більш ніж в 3 рази. Витрати населення на оплату енергоресурсів в цілому досить великі. Перегляд тарифної політики і узгодження величин тарифів на електроенергію, газ, теплову енергію з рівнем доходів населення є одним з головних заходів за цим блоком.

  Проведення енергозберігаючих заходів має велике значення для Молдови, тому що республіка практично не має власних енергетичних ресурсів і більш 90% паливного балансу покривається за рахунок імпорту (індикатори блоку паливопостачання).

  1,1

  1

  0,9

  0,8

  0,7

  0,6

  0,5

  0,4

  0,3

  0,2

  0,1

  0

  | Правобережжі Моддова

  Кризовий (МЕВ)

  Лівобережжі

  ------передкризовий (МЕВ)

  0,28

  н ------------- 1 ---------- 1 --------- 1 ---------- 1 --- ------- 1 --------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 --------- 1 ---------- 1 --------- 1 ---------- 1 ------- --- 1 ---------- 1 --------- 1 ---------- 1 ---------- 1 --- ------ 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 --------- 1 ---------- 1 ---------- 1 --------- 1 ---------- 1 ------- --1-

  -I ------------ 1-

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

  Мал. 2. Динаміка зміни індикатора споживання палива на душу населення (Х11), о.е.

  1,1

  1

  0,9

  0,8

  0,7

  0,6

  0,5

  0,4

  0,3

  0,2

  0,1

  0

  0,76 ^ 0/8 0,67 0,68

  1 -------- 1---

  {До _____ г (Ь

  Мал. 3. Зміна індикатора виробництва електроенергії на душу населення, о.е.

  _СІ

  1 |?>

  -Правобережжі

  Лівобережжі

  Молдова

  передкризовий (МЕВ)

  • млоілліло и

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Рис. 4.Ізмененіе індикатора частки власних джерел електроенергії в покритті

  балансу, о.е.

  Мал. 5.Ізмененіе індикатора рівня зносу підстанцій (з терміном експлуатації більше 28 років), о.е.

  0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 0,1 0

  -Правобережжі Лівобережжі -Молдова передкризовий (МЕВ) -Крізісное (МЕВ)

  Мал. 6. Зміна індикатора величини імпорту електроенергії на одиницю сумарної спожитої енергії, о.е.

  т-о-і-о-г

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

  Мал. 8.Ізмененія індикатора частки душового доходу, що витрачається на придбання ПЕР, о.е.

  Енергозбереження є комплексним заходом, який може здійснюватися на різних етапах енергопостачання. Потенційні можливості енергозбереження в Республіці Молдова оцінюються на рівні 280 тис. Т.у.п. - в 2005 р і 400 тис. Т.у.п. - 2010 р, [4]. За експертними оцінками, близько 30% від загального споживання енергоресурсів можна заощадити, що дозволило б підвищити енергетичну безпеку.

  Молдова має достатній потенціал для використання відновлюваних джерел енергії: сонця, вітру, біомаси, гідроенергії. За даними [3], середня сонячна інтенсивність становить 150-190 Вт / м2 протягом 200 днів на рік, що може дати економію до 90 тис.т.у.т. в рік при впровадженні 1 млн. м сонячних колекторів.

  висновки.

  Напрями заходів, які необхідно здійснити для поліпшення стану індикаторів, неодноразово озвучувалися раніше і по-крупному полягають в:

  1) збільшення завантаження власних джерел виробництва енергії;

  2) зниження величини імпортованої електроенергії;

  3) збільшення вкладення коштів у модернізацію та оновлення обладнання електричних мереж;

  4) диверсифікації структури споживаного палива при виробництві енергії для усунення наявного перекосу в бік переважання природного газу.

  література

  1.В.Г. Благодатскіх, Л.Л. Богатирьов, В.В. Бушуєв, Н.І. Воропай та ін. Вплив енергетичного фактора на економічну безпеку регіонів Росії. Єкатеринбург: Изд-во Уральського університету, 1998 г. 195 с.

  2.Бикова Е.В.Методи розрахунку і аналіз показників енергетичної безпеки. Кишинів, друкарня АН РМ, 2005, 158 с.

  3.В.М. Постолатій, К.І. Гилка, М.І. Новак, Е.В.Бикова і ін. Аналіз стану енергетичного комплексу Республіки Молдова та шляхи забезпечення енергетичної безпеки. Кишинів: Штиинца, 2001 г. 168 с.


  Ключові слова: індикатор / енергетична безпека / інтегральна оцінка

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити