У даній статті дається аналіз кінематичних характеристик техніки виконання стрибка зі зміною ніг в шпагат і сальто назад в з'єднанні на гімнастичному колоді. Авторами виявлено, що існують ключові дії, які мають головну роль в техніці виконання даного з'єднання. До таких дій відносять: активний поштовх ногами і прийняття раціонального робочого положення для відповідного елемента (стрибка або сальто), фіксація фази польоту з виконанням поздовжнього шпагату в стрибку і координаційних дій з прийняттям угруповання і швидким розгрупування після сальто назад, формування стійкого становища після приземлення.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Лалаева Олена Юріївна


Analysis techniques of connection of the jump with change of legs in the splits and back flips on a balance beam

This article provides an analysis of the kinematic characteristics of the techniques of the jump with change of legs in the splits and back flips in the joint on the balance beam. The authors revealed that there are key actions that have a major role in the technique of this compound. Such actions include: active push of the legs and the adoption of sound working position for the respective feature (jump or flip), the commit phase of flight with the implementation of longitudinal splits in the vault, and the implementation of coordination of actions with the adoption of grouping and ungrouping after a quick back flip, the formation of a stable position after landing.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ З'ЄДНАННЯ СТРИБКА зі зміною ніг У ШПАГАТ І сальто назад в гімнастична Колода'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ З'ЄДНАННЯ СТРИБКА зі зміною ніг У ШПАГАТ І сальто назад в гімнастична Колода»

  ?УДК 796.41

  АНАЛІЗ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ З'ЄДНАННЯ СТРИБКА зі зміною ніг У ШПАГАТ І сальто назад в гімнастична Колода

  Олена Юріївна Лалаева, кандидат педагогічних наук, доцент, Волгоградська державна академія фізичної культури (ВГАФК)

  анотація

  У даній статті дається аналіз кінематичних характеристик техніки виконання стрибка зі зміною ніг в шпагат і сальто назад в з'єднанні на гімнастичному колоді. Авторами виявлено, що існують ключові дії, які мають головну роль в техніці виконання даного з'єднання. До таких дій відносять: активний поштовх ногами і прийняття раціонального робочого положення для відповідного елемента (стрибка або сальто), фіксація фази польоту з виконанням поздовжнього шпагату в стрибку і координаційних дій з прийняттям угруповання і швидким розгрупування після сальто назад, формування стійкого становища після приземлення.

  Ключові слова: гімнастичні з'єднання, стадії і фази вправи, базові вправи.

  ANALYSIS TECHNIQUES OF CONNECTION OF THE JUMP WITH CHANGE OF LEGS IN THE SPLITS AND BACK FLIPS ON A BALANCE BEAM

  Elena Yuryevna Lalaeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Volgograd State Academy of Physical Culture

  Annotation

  This article provides an analysis of the kinematic characteristics of the techniques of the jump with change of legs in the splits and back flips in the joint on the balance beam. The authors revealed that there are key actions that have a major role in the technique of this compound. Such actions include: active push of the legs and the adoption of sound working position for the respective feature (jump or flip), the commit phase of flight with the implementation of longitudinal splits in the vault, and the implementation of coordination of actions with the adoption of grouping and ungrouping after a quick back flip, the formation of a stable position after landing.

  Keywords: gymnastic compounds, stages and phases of exercise, basic exercises.

  ВСТУП

  Аналіз змагальних програма гімнасток на Іграх Олімпіад 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 2016 рр. показав, що виконавська майстерність лідера на будь-якому вигляді гімнастичного багатоборства має бути досконалим з боку складності, композиції, технічного та артистичного виконання [4].

  Комбінації гімнасток на колоді повинні включати гімнастичні та акробатичні елементи, виконані з хорошим ритмом і варіацією темпу. Композиція повинна балансувати складні елементи з артистичністю, щоб створити пов'язане вправу [1].

  Йдеться про з'єднання, що складаються з хореографічних та акробатичних вправ, названих в побуті «гімнастика - акробатика», зокрема хореографічного стрибка зі зміною ніг в шпагат і акробатичного елементу сальто назад. Ці вправи мають як самостійне значення, маючи групу труднощі С (0,3 вартості кожної вправи), так і при виконанні з'єднання, яке в подальшому, при більш складної модифікації буде давати надбавку.

  Облік кінематичних характеристик у структурі елемента, а також кутових змін в суглобах гімнастки [2, 3] дозволяє підвищити якість навчання і рівень виконання як окремих елементів в спортивній гімнастиці, так і їх з'єднань [5].

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  В ході біомеханічного аналізу виконання вправ були встановлені їх просторові, тимчасові характеристики, а також зміна величини кутів у суглобах. Виявлено періоди, стадії і фази рухових дій (рисунок 1).

  10 11 12 13

  Малюнок 1 - Відеоціклограмма з'єднання стрибка зі зміною ніг в шпагат і сальто назад на гімнастичному

  колоді

  Стрибок зі зміною ніг в шпагат.

  Рух починається з опорного періоду, стадії акумуляції (фази розгону) (рисунок 1, кадри 1-2).

  Після активних бігових кроків (1,04 с), гімнастка виконує гальмування (0,12 с) - рухове дію, яке необхідно для перекладу горизонтальної енергії розбігу в вертикальну енергію поштовху. Стопорящее рух характеризується кутом в тазостегнових суглобах, рівному 143 °; кутом в колінних суглобах, рівному 142 °.

  Гомілковостопні суглоби мають кут 94 °, що говорить про те, що гімнастка готується до відштовхування від снаряда.

  У робочій стадії (0,12 с), фазі відштовхування і поштовху (безопорного періоду) спостерігається активне розгинання ніг з супутнім помахом руками вгору і прийняття раціонального робочого положення. Крім відштовхування від опори, в цій фазі гімнастка виконує замах ногою, для подальшого стрибка в шпагат (кадр 3).

  Безопорний період в стадії реалізації характерний виконанням поздовжнього горизонтального шпагату (0,32 с), якість якого залежить від ефективності виконання

  замаху в робочій фазі і рівня розвитку гнучкості гімнастки (кадри 4-5).

  Стадія амортизації (приземлення) - фінальна стадія першого елемента в з'єднанні, яка складається з фази стабілізації пози і фіксації пози (0,24 с). Гімнастка приймає стійке положення після приземлення, зберігаючи при цьому закриту поставу, а потім приймає фінальну позу і готується до виконання наступного в зв'язці елемента (кадр 6).

  Сальто назад на колоді.

  Рух починається на опорі, в стадії акумуляції (фаза прискореного присідання). Гімнастка виконує присідання з полунаклоном тулуба вперед (0,76 с) і відведенням прямих рук назад. Дані розгінні дії необхідні для створення, надалі, найбільш швидкого обертання. Далі слідує фаза гальмування, пауза в полуприседе (0,32 с) (кадри 7-8).

  У робочій стадії, фазі відштовхування і поштовху (безопорного періоду) дії найбільш активні (0,2 с). У цій стадії значно змінюються суглобові кути, відбувається розгинання тіла. Збільшуються кути в колінних (від 115О до 153о) і гомілковостопних (з 78 ° до 160 °) суглобах. Відхилення тулуба від вертикалі становить 23 °. Це говорить про те, що гімнастка готується до подальшої задачі обертання (кадр 9).

  У стадії реалізації (безопорного періоду фази польоту, 0,56 с) спостерігається характерне зменшення кутів в плечових, тазостегнових (45 °) і колінних (51 °) суглобах -виконуємо щільна угруповання. Вона сприяє швидкому і якісному обертанню (без втрати висоти), а значить, супроводжує максимально ефективному виконанню елемента. Для виконання такого угрупування потрібно не тільки спеціальний навик, але і хороша реалізація фізичних якостей (кадри 10-11).

  Стадія амортизації - це фінальна стадія, яка складається з фази стабілізації (0,4 с) і фіксації пози (0,2 с). Гімнастка приймає стійке положення після приземлення, зберігаючи при цьому закриту поставу, а потім приймає фінальну позу (кадри 12-13).

  ВИСНОВОК

  Таким чином, для ефективного виконання стрибка зі зміною ніг в шпагат гімнастці доцільно звернути увагу на наступні основні дії:

  - широкі бігові кроки для початкового прискорення руху;

  - активний поштовх ногами, з помахом руками вгору і прийняття раціонального робочого положення;

  - активне розгинання поштовхової ноги, що супроводжується замахом інший;

  - амплитудную фазу польоту, з виконанням шпагату;

  - прийняття закритою постави та сталого положення після приземлення.

  Для ефективного виконання сальто назад необхідно технічно грамотно виконувати наступні дії:

  - прискорене присідання;

  - активний поштовх і випрямлення тіла;

  - щільну угруповання з своєчасним розгрупування;

  - прийняття закритою постави та сталого положення після приземлення.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Правила змагань 2017-2020. Жіноча спортивна гімнастика. - Режим доступу: http://sportgymrus.ru/wp-content/uploads/2014/10/zhenskie-pravila-2017-2020.pdf (дата звернення: 01.01.2019).

  2. Сучілін, Н.Г. Технічна структура гімнастичних вправ / Н.Г. Сучілін // Метод. прилож. до журн. «Гімнастика». Вип. 1. - М.: Радянський спорт, 2010. - С. 5-13.

  3. Сучілін, Н.Г. Біомеханічні основи спортивної техніки / Н.Г. Сучілін, А.Ф. Роді-Оненко, Ю.В. Шевчук // Метод. прилож. до журн. «Гімнастика». Вип. 2. - М.: Радянський спорт, 2011. - С. 5-28.

  4. Терьохіна, Р.Н. Аналіз результатів спортсменок на іграх XXXI Олімпіади в жіночій спортивній гімнастиці / Р.Н. Терьохіна, С.І. Борисенко // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2017. - № 3 (145). - С. 217-220.

  5. Тухватулін, Р.М. Аналіз техніки виконання гімнастичного елементу «Мадяр» на коні-махи / Р.М. Тухватулін, С.А. Антонов // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. -2012. - № 12 (94). - С. 132-136.

  REFERENCES

  1. Competition rules. Women's gymnastics (2017-2020), available at: http://sportgymrus.ru/wp-content/uploads/2014/10/zhenskie-pravila-2017-2020.pdf.

  2. Suchikin, N.G. (2010), "Technical structure of gymnastic exercises", Methodical annexes to the "Gimnastika" journal, Vol. 1, pp, 5-13., Publishing house: Soviet Sport, Moscow.

  3. Suchikin, N.G., Rodinenko, A.F. and Shevchuk, Yu.R. (10110, "Biomechanical bases of sports equipment", Methodical annexes to the "Gimnastika" journal, Vol. 2, pp, 5-28, publishing house: Soviet Sport, Moscow.

  4. Terekhina, R.N. and Borisenko, S.I. (2017), "Analysis of the results of athletes at the games of the XXXI Olympiad in women's gymnastics", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 145, No. 3, pp. 217-220.

  5. Tukhvatulin, R.M. and Antonov, S.A. (2012), "Analysis of the technique of performing the gymnastic element" Magyar "on the horse-Mahi", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 94, No. 12, pp. 132-136.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 15.03.2019

  УДК 796.07

  ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ БОЛЬОВИХ ПРИЙОМІВ В Стойка співробітники ДПС В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНО-

  СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ Володимир Пилипович Лігута, кандидат педагогічних наук, професор, Віктор Анатолійович Серебрянніков, кандидат педагогічних наук, професор, Володимир Станіславович Кшевін, кандидат педагогічних наук, професор, Далекосхідний юридичний інститут МВС Росії (ДВЮІ МВС Росії),

  м Хабаровськ

  анотація

  У статті представлені результати соціологічного опитування співробітників дорожньо-патрульної служби Далекого Сходу Росії щодо практики застосування больових прийомів в стійці, які є основними видами бойових прийомів боротьби при виконанні оперативно-службових завдань. Найчастіше використовуються: загин руки за спину «ривком», важіль руки «всередину» і важіль руки «назовні». Обґрунтовується необхідність формування умінь і навичок їх застосування в процесі практичних занять з фізичної підготовки.

  Ключові слова: співробітники поліції, дорожньо-патрульна служба, фізична сила, больові прийоми в стійці.

  PRACTICE OF APPLICATION OF PAINFUL RECEPTIONS IN THE STAND BY TRAFFIC POLICE OFFICERS IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL SERVICE TASKS

  Vladimir Philippovich Liguta, the candidate of pedagogic sciences, professor, Viktor Anatolievich Serebryannikov, the candidate of pedagogic sciences, professor, Vladimir Stanislavovich Kshevin, the candidate of pedagogic sciences, professor, The Far Eastern Law Institute of Ministry of Internal Affairs of Russia, Khabarovsk

  Annotation

  The article presents the results of the sociological survey of the traffic police officers of the Far East of Russia on practice of application of painful receptions in a stand, which are the main types of fighting


  Ключові слова: ГІМНАСТИЧНІ З'ЄДНАННЯ /СТАДІЇ І ФАЗИ ВПРАВИ /БАЗОВІ ВПРАВИ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити