У даній статті Розглянуто проблематика впліву татуювання в кланових суспільствах, як одного з підвідів сучасного татуювання в цілому. Проаналізовані різноманітні тату в окремий кланових спільнотах та угрупуваннях. Сформульовані результати дослідження по вивченню відмінностей, спрямованих, як позитивних так и негативних, окремий представніцькіх спільнот та їх татуювань

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Кротевич О.В.


Analysis of the tattoo of the clan representative community and its positive deformation in society

In this article the problems of tattoo influence in clan societies as one of the subspecies of modern tattoo in general are considered. Various tattoos are analyzed in individual clan communities and groups. The research results on the study of differences, directions, both positive and negative, of individual representative communities and their tattoos are formulated


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: ScienceRise
  Наукова стаття на тему 'Аналіз ТАТУЮВАННЯ кланово-ПРЕДСТАВНІЦЬКІХ СПіЛЬНОТ ТА ЙОГО позитивна деформація В СУСПіЛЬСТВі'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз ТАТУЮВАННЯ кланово-ПРЕДСТАВНІЦЬКІХ СПіЛЬНОТ ТА ЙОГО позитивна деформація В СУСПіЛЬСТВі»

  ?УДК 397: 391.91

  Б01: 10.15587 / 2313-8416.2018.140257

  АНАЛ1З ТАТУЮВАННЯ кланово-ПРЕДСТАВНІЦЬКІХ СП1ЛЬНОТ ТА ЙОГО позитивна ДЕФОРМАЦ1Я В СУСП1ЛЬСТВ1

  © О. В. Кротевич

  У Данте статтi Розглянуто проблематика впліву татуювання в кланових суспшьствах, як одного з пiд-видiв сучасного татуювання в щлому. Проанальзоват рiзноманiтнi тату в окремий кланових спшьнотах та угрупуваннях. Сформульованi результати до ^ дження по вивченню вiдмiнностей, спрямованих, як по-зітівніх так i негативних, окремий представніцькіх спшьнот та Їх татуювань

  Ключовi слова: татуювання, дизайн, клановi суспшьства, угрупування, функцп, види тату, естетична складових, вісокохудожш малюнки

  1. Вступ

  Особливе призначення татуювань чи <жчніх малюншв », як 1х позначали ще з давшх чаав в юторп цього ушкального по своє! суп мистецтва, полягае в значімосп самовіраження Сенс життя особістосп в любих 11 проявах. Кланово татуювання Надал якомога бiльше шформаці про людину та середовище 11 ште-реав та Прагнення. Розглядаючі татуювання за принципом особіспсного пiдходу пріймаеться самозна-чімiсть мiж iндівiдамі клану, як цшнють спшкуван-ня с помощью Нанесення графiчного, стiйкого знакового образу в ЦШ окремш групi середовища з пев-ною метою вшмшносп по рiзнім крітерiям вщ ш-ших членiв суспшьства.

  2. Лггературній огляд

  Iнформацiя з цього питання Надал в основному в лггературніх Iнформацiйний джерелах в роздро-Блена i НЕ науково-обгрунтованих віглядг Дос-лщнікі торкає тими татуювання в медичному ас-пектi, як феномен злочин середовища. Тема тату булу закрита НЕ плькі для Вивчення в науковому планi та iз морально1 складово1 тими <жчніх малюн-к1в »в Укра1ш НЕ торкає. У шоземніх виданнях знаходімо урівчастi данi, де авторизованого досл1джують традиційними окремий первюніх культур Нанесення знак1в на тшо [1, 2].

  Татуювання НЕ роздівлялося з науково1 точки зору, тату Було вщображене, як пережиток минув, прімггівній художнiй атавiзм та, як сублiмацiя тюремного та злочини свіу [3, 4].

  Вінікла необхiднiсть дослшіті, обгрунтувати питання татуювання в кланово-представніцькіх сш-льнотах, зрозумiті вагомiсть впліву тату на самосвь домiсть широких верств населення.

  3. Мета та задачi дослвдження

  Мета дослщження - візначіті роль та Вплив татуювання в кланово-представніцькіх спшьнотах на самосвшомють его члешв та его позитивне 'де-формації в сучасности сусшльствг Для Досягнення мети були поставлеш наступнi задачi:

  1. Візначіті Поняття татуювання в кланово-представніцькіх спшьнотах та его позитивне 'де-формації в сучасности середовіщi.

  2. Проанал1зуваті методи, технiки татуювань в окремий кланах та угрупуваннях.

  3. Розглянуто призначення, напрямки та функ-ци кланових татуювань. Пояснення причинно-насл1дкового зв'язку факторiв Виникнення i розвитку татуювання в окремо взятих спшьнотах дасть нам ро-зумшня Подальшого розвитку художньо1 складово1 сучасного татуювання.

  4. Татуювання кланово-представніцькіх стльнот та его позитивна деформащя в суспiльствi

  Клани це общіннi об'єднання з однодумцями на основi Певного способу життя з сво1м внутрiшнiм патрiархальнім устроєм. Клани могут буті як ма-фiозне угруповання, байкерськ1 клуби, рокерсьш об'єднання, так i як звічайш угрупування по ште-ресам. Особливе вщмшшстю кланiв мiж собою е наочно зображення -татуювання пе1 'або шшо1' ознака, символу чи РІСД, яка шентіф ^ вала рiзнi угруповання в 11 рiзноманiтнiй дiяльностi. Клановi спiльноті iснують i формуються за принципом профе-сiй та стльніх дiй: зброяр, кузнецi, Охоронцi, пові, шахтарi. Например, зброярiв в Рімi татуювалі за Офіційному наказам цезарiв. Серед Рімсько1 АРМП Було закладів добров№не i примусове Нанесення вь дмiтніх знак1в, что закрiплюють 1х за Певної гру-

  пами. Такоже тд годину англо-бурсько1 вшні 1899-1902 рр. Головнокомандувачем Британських! армування лорд Ф. С. Робертс предложили сержанту О. Рейлi, Який попм ставши вінахвдніком першо! в свт тату машинки, сделать своерщну iдентіфiкацiю вояк1в в разi ві-падку! х гібелi. Так, вшськовім начали наносили та-туювання перед вщправленням! Х на фронт. Погани репутацш татуюванням завдан жорстк1 методи Ро-сшсько1 монархи. Практика «паспортизації» методом татуювання на державному рiвнi привела до того, что булу розшірена, з усiлякімі збочення, як злочин-ні татуювання, Пожалуйста превратилась в нещадно спотво-реній напрямок кланового татуювання. Так у XVIII ст., Селянам наносили знаки зпдно пріналеж-ностi до свого власника, набраних на вшськову службу солдатам, розпеченим тавром у виглядi знаків вiйськового пiдроздiлу. У 1845 р. таким чином затамувавши-Рува около тісячi чоловiк. А у тисяча вісімсот сорок шість р. Було затамувавши-вровано бiльше нiж 3000 людей. «Зпдно з концепщ-нею професора Є. Шредера, самє цею перюд е поворотів-тною точкою у вінікненш спеціфiчноl тату-культури в крімшальному свiтi Росі» [5].

  На крімшальному жаргош татуювання - "наколка", "картинка", "портачка". ступiнь впліву

  на суб'єкт сприйняттів полягае у локалiзацil на тiлi та в легко або Важко запам'ятовуючий татуюван-нях. Тату бувають великими чи маленькими за ро-змiрамі, зробленi вручну або за помощью трафив-репв, поодінокi, чісленнi, суцiльнi, стiйкi чи не-стiйкi [6].

  У крімшогенніх групах татуювання ма ють складнi псіхолопчш та iсторічнi передумови. У передмовi до книги «Татуювання укладених» Данцига Балдаева, Який БУВ Наглядач в ввдоміх "хрест", дослiдніка та автора чисельність пере-Мальований малюнкiв про жахи ГУЛАГу сказано, что «для краш, в багатьох мютах i селах, яко1 ко-дружин третш чоловiк вiдмотав Термiн, а КОЖЕН п'ятий его охороняв / натшьній живопис - татуювання крімшальнішв - воштіну е найважливiших з мис-тецтв, представляючі собою документ великий i страшний. Течение багатьох десятілiть зешвсьш наколки е "ввдкрітою книгою" людсько1 скорботи, мистецтвом справдi народного, вістражданім в безкрайнiх просторах Радянська, а шзшше що ріс-ських Зон »[4].

  Деяш тими Кримiнально татуювань віконува-лися на вісокохудожньому рiвнi (рис. 1).

  Мал. 1. Татуювання ЗМП чи тигра означае агресівшсть, купола церков - Термiн або шльшсть судимостей. Зо-браження Богоматерi означае, что носiй ще в юнащга ставши на шлях злочинний

  Байкарській рух почався в переважнш частинi сполучення Штатiв а байкерський татуювання можливо ввдокреміті, як один з видав мистецтва татуювання.

  Символи е рiзнi. Альо ва смороду зводяться до двох основних - свобода та дорога. Татуювання бай-керiв травні три РІСД: свобода, братерство та бунтаря-кий дух. Татуювання логотіпiв клубiв та его назв наносили на плечі, а iнодi зображення Було нижчих ніжньо1 губи. У вах кра1нах у байкерiв популярнi символи орлiв, крил, птах1в, ангел1в, черетв, вогню, збережений, мотоціклiв, самих себе, подорожуючий на мотоциклах. Образи смерп з косою, зображення диявола з рогами i т. Д. Ва цi татуювання ма ють © значення, что власник тату смiеться над смертю, що не-безпека. Таким чином, традіщя байкерiвського ру-ху е дуже сильною i, Звичайно ж, одним з найб№ш популярних татуювання байкерiв е напис та логотип Harley-Davidson. Так, з реально1 iсторil про агента з Бюро по боротьбi з незаконним обіюм алкоголю, Тютюн та збро1 США, Який увшшов в клуб байкерiв i побув там пiд прикриття два роки, опісуеться один з факпв про кланово байкерський татуювання i его носiя. «Спостерiгаючі за роботів татуювальніка,

  Вiльям зрозумiв, что один з байкерiв назавжди пов'я-зав своє життя з мотоклубом. Тепер, если вiн захочу покинути клуб, одноплемшнікі змусять его випа-лити татуювання! Х клану, бо це булу традіщя для члешв, яш покидали угрупування. Альо така неймовь вірно бол1сна процедура, при якш спотворювалась велика дiлянка шшрі, булу вбівчою »[7]. Тому байкерський татуювання Було ретельно усвщомлено.

  Такоже клани iснують, например, як мафiознi угруповання, пов'язанi тюнімі вiдносин на зра-зок амейніх. Такою е японська Кримiнальна спшь-нота - Якудза. Нагорi - глава мафп Оябун, дал1 йдут старшi i молодшi бригадир. Кожне Iм'я вiдповiдае татуюванню власника [8].

  Традіцшне японська татуювання в своєму вико-наннi д1йшло через воші до досконалост1. Художники, вікорістовуючі кольоровi барвники в японськ1й тату, ввели моду на насл1дування татуювань якудзи, много в чому Завдяк естетичного качана i майстерност1 в пе-редачi кольору та тiнi, композиції та ефек-ту об'емного зображення. Татуювання у якудзи роблять вручну без использование електричних машинок [9, 10]. Традици татуювання йдут в глиб столі' а технiка ро-

  боті бамбукові палічламі «теборі» дшшла до дос-коналосп. Татуювання якудза, по назв1 живопису «Укійо-е» завдаючи на ва дiлянки тша залішаючі тшькі

  кисл рук 1 лица. Члени оргатзаці ретельно носять одяг, Пожалуйста прікрівае все татуювання 1 тшькі «сво!» мо-жуть споглядаті данє мистецтво (рис. 2).

  Мал. 2. Татуювання Якудза. Насічеш фарби, присутности свгтлотшь та досконало композиції

  Анал1з локалiзацii кланового татуювання, в за-лежносп в! Д его змюту, вщ характеру дгяльносп груп, моди, нацюнальніх 1 релшйніх особливо усереді-т клану, дозволяе класіфшуваті тату за формою віра-

  ження в символах, цифрах, абрев1атурах, текстах та ма-люнках (рис. 3). В сучасности татуюванш форма віра-ження в малюнках е найбшьш прогресивний 1 досягла в Деяк випадка вісокохудожнього р1вня.

  5 П. В .5 '5 <і а. ю га малюнки символи цифр і тексти

  За формою вирази

  Мал. 3. Види кланового татуювання за формою вирази

  5. Результати дослщження

  Досить проанал1зувавші лггературу та шш1 джерела шформаці, дослвдівші деяк1 моменти з ві-вченого матер1алу з проблеми кланових татуювань 1 узагальнівші досл1джуваній матер1ал такоже можна позначіті основт функціонально кланових татуювань: най-важли в оргашзацп клану чи угрупування, пер-шопрічіною в утворенш того або шшого про 'єднання е професшно-ор1ентована функції. У тату! Ровщ ототем-жнюються кланова даяльнють з престижних, героя! Ко-романтичними профеаямі. Функщею, что вказуе на пріналежшсть! Х носгя до певно! сощально! групи, на-приклад зображення мотоциклу як покажчик вщзнакі байкер1вського клану, е сигнально-вадособлена функщя. Особістюно-установчо функції визначавши, щенті-фшуе, «паспортізуе» суб'єкт. Стратіф1кацшна функщя, або статусна, показуючи мюце носгя тату в 1ерархі спшьноті. Заохочувальний-каральна функція де клан-ве татуювання в середовіщ1 певно! групи виступали, як

  зааб заохочення, шднесення над родичами по об'ед-нанню а такоже, як зааб деперсонал1заці, приниження вінніх в якомусь вчінку. Декоративно-художня, есте-тична функщя дуже пов'язана з стратіф1кащйною функщею татуювань. Татуювання естетичного, вщповщно до Поняття братства, прікрашае тшо 1 чим вищє статус, тім вісокохудожтм е татуювання. Сентиментальна функщя татуювань виступали в жорсткш форм1 а сексуально-Еротична функщя цішчно вказуе на сексу-альних ор1ентащю та статево потяг 1 дозр1вання члешв громади. I усюди, навп' в жорстокости по своєму на-пряму кланах присутности булу гумористичний функції з1 сво! Ми жарпвлівімі татуюваннямі.

  6. Висновки

  1. Тенденц1я розвитку художнього татуювання в масах вища в своєму яшсному віконанш в тих реп-онах земно! кул1, де пропорцшнім р1вню життя зна-

  ходиться piBeHb освiта та естетичного Наповнення суб'єкт сучасного суспiльства.

  2. Вхідні в моду i побут дізайнерсьш, висо-кохудожнi татуювання. У зв'язку з процесом розви-тку Промислове та створеня безпечного тгмен-пв, широкою обiзнанiстю населення, знання та вмшням майстрiв тату - tattoo artist ^ жнародній Термiн), Завдяк естетичного качана i 1х майстер-НОСП в передачi кольору та тш, композіцп та ефек-

  ту об'емного зображення, татуювання деформуеться позитивно.

  3. Розумшня напрямiв, видiв та функцш в клановим татуюваннi безперечно вщб'еться в худож-ньом розвитку особістостi в сучасности свiтi. Функ-цiонально татуювання виводу на прівшейну скла-дову замiсть паспортізацшно! функціонально - функцiю декоративно -естетічну.

  лiтература

  1. Хамбл У. Д. Історія татуювання. Знаки на тілі. Ритуали, вірування, табу. Москва: Центрполиграф, 2014. 272 ​​c.

  2. Леві-Строс К. Структурна антропологія. Москва, 2001. 512 с.

  3. Полосьмак Н. В. Поховання знатно! Пазирикських! жшкі. 1996. 167 с.

  4. Балдаев Д. С. Татуювання ув'язнених. Санкт-Петербург: Лімбрусс прес, 2006. 168 с.

  5. Меднікова М. Б. Незабутні знаки: татуювання як історичне джерело. Москва: Мови слов'янських культур, 2007. 220 с.

  6. Пирожков В. Ф. Закони злочинного світу молоді. Кримінальна субкультура. Гл. 4. Твер: Изд. Приз, 1994. 320 с.

  7. Queen W. Under and Alone. Random House, 2005. 228 p.

  8. Kusters A. Odo Yakuza Tokyo // Zabrozas. Burn Magazine. 224 p.

  9. Барановський В. А. Мистецтво татуювання. Москва: Слов'янський будинок книги, 2002. 320 с.

  10. Бодальов А. А. Вершина в розвитку дорослої людини. Москва, 1998. 278 с.

  Рекомендовано до публгкацІ доктор наук з мистецтвознавства Михайлова Р. Д.

  Дата надходження рукопису 10.05.2018

  Кротевич Олександр Володимирович, директор, дизайн-студiя, Кшвській нацюнальній ушверсітет технологш та дизайну, вул. Немировича-Данченка, 2, м. Кі1в, прикрашені, 01011 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 397: 391.91

  Б01: 10.15587 / 2313-8416.2018.140132

  ВПРОВАДЖЕННЯ ТА М1СЦЕ Червона КОЛ1РУ, ЯК ОСНОВИ В ТРАДІЦ1ЙНІХ Кролевецького рушника.

  © Л. В. Кротевич

  У статтi з'ясовам особлівостi художнього етнографiчного витвором укратськоХ Слобожанщини -Кролевецькій рушника. Розглянуто технологiя виготовлення сировини для стародавнього ткацького ві-робництва, а такоже особлівостi мотівiв в структурi малюнюв та кольорiв, як вікорістовувалі травень-стри. Розставлеш акценти впліву на унiкальнiсть особливого стилю Кролевецького рушника та 1х приз-начення за композіцтнім ршенням на особлівi піди життя мешканцiв та сустльства в цшому Ключовi слова: Кролевецький рушник, Слобожанщина, художнш, етнографiчній, вітвiр, ткацтво, чер-воній колiр, композиція

  1. Вступ

  В условиях рiзних економiчний ЗМШ сустльство звертаеться до вщродження вдентічніх щнностей - в даного випадка, ввдродження Слобожанщини. Ві-вчення, Збереження традіцш набувае найважлівшо-го значення в сьогоденнг Дослвдіті композіцшну особлівють та кольоровi ршення художнього ткацт-ва Кролевеччині, охарактерізуваті явіще, Пожалуйста пов'язане з нацюнальною свщомютю i культурним виховання молодi та обгрунтувати мюце i роль украшського традіцшного народного промислу в естетичних i культурному просторг Проаналiзуваті

  визначний роль украшськіх амейніх традіцш, в якіх рушник постав атрибутом молод1жно! моди, та передати шформацш майбутшм поколшням, ввдро-джуючі Iнтерес до свого родоводу, до рiдного краю .

  2. Лггературній огляд

  У статп вказуеться на ті, что Зростаючий Попит на тему ввдродження юторічно! пам'ятi та автен-тічностi регiону травні своє продовження та мiсце в ю-нуванш поглиблення Вивчення. Рiзнi дослiднікі [1, 2] розкрівалі окремi проблеми нацюнально! У день-тічностi, дослвджувалі iсторичний сімбюз рiзних


  Ключові слова: ТАТУЮВАННЯ / ДИЗАЙН / КЛАНОВі Суспільства / УГРУПУВАННЯ / Функції / ВИДИ ТАТУ / Естетичне складових / Високохудожні МАЛЮНКИ / TATTOO / DESIGN / CLAN SOCIETY / GROUPING / FUNCTIONS / TYPES OF TATTOOS / AESTHETIC COMPONENT / HIGHLY ARTISTIC DRAWINGS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити