Метою наукової статті є дослідження сучасного стану транспортного комплексу Калінінградській області як самого західного полуексклава РФ, проблем функціонування різних видів транспорту, що входять в транспортну систему; шляхів вирішення назрілих проблем; перспектив розвитку транзиту через калінінградський регіон; забезпечення транспортної безпеки і доступності; організація перевезень вантажів і пасажирів для зв'язку з основною територією Росії та країнами ЄАЕС. Методи: порівняння, експертних оцінок, статистичного аналізу. Результат: проведено аналіз стану транспортного комплексу калінінградського полуексклава; виявлені проблеми і перспективи розвитку різних видів транспорту регіону; розроблені рекомендації щодо посилення заходів державної підтримки транспортно-логістичних підприємств Калінінградській області. Висновки: Аналіз сучасного стану транспортного-логістичного комплексу Калінінградської області показав високий потенціал транспортної галузі регіону, динаміку розвитку транспортних коридорів і калінінградського транспортного вузла в цілому. Однак в найближчій перспективі необхідно прийняти комплекс заходів державного регулювання щодо збільшення вантажопотоку, створення сприятливих умов і конкурентних переваг компаній, які здійснюють переміщення транзитних вантажів по території Калінінградської області.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Скрипник Володимир Павлович


ANALYSIS OF THE MODERN CONDITION OF THE TRANSPORT COMPLEX OF THE KALININGRAD REGION

The purpose of the scientific article is to study the current state of the transport complex of the Kaliningrad region as the most western half of the Russian Federation, the problems of functioning of various types of transport included in the transport system; ways to solve urgent problems; prospects for the development of transit through the Kaliningrad region; ensuring transport safety and accessibility; organization of freight and passenger transportation for communication with the main territory of Russia and the EEU countries. Methods: comparisons, expert estimates, statistical analysis. Result: an analysis of the state of the transport complex of the Kaliningrad halfclique; identified problems and prospects for the development of various modes of transport in the region; recommendations have been developed to strengthen state support measures for transport and logistics enterprises in the Kaliningrad region. Conclusions: Analysis of the current state of the transport and logistics complex of the Kaliningrad region showed a high potential of the transport industry in the region, the dynamics of the development of transport corridors and the Kaliningrad transport hub as a whole. However, in the near future, it is necessary to take a set of state regulation measures to increase cargo traffic, create favorable conditions and competitive advantages for companies engaged in the movement of transit cargo through the territory of the Kaliningrad region.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Євразійський Союз Вчених


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ Калінінградській області'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ Калінінградській області»

  ?- підготовлений до проектного управління керівник проекту;

  - конкретно поставлені цілі проекту за принципом SMART;

  - реально обгрунтований обсяг проекту, посильний до реалізації;

  - визначені індикатори результатів, вивірені в часі, бюджеті і виконавцям;

  - регламентований процес управління проектом з рольовими елементами участі;

  - застосування бази знань і бази даних з типовими і інноваційними рішеннями в області IT-проектів.

  Висока результативність реалізації IT-стратегії полягає в навичках учасників стратегії і проектів управляти ризиками.

  Процес реалізації IT-стратегії потребують конструктивного перебудови організаційної структури компанії і ділових відносин із зовнішніми учасниками і партнерами. Опрацьованим-ні детальні кроки в цій роботі можуть привести до порушення процедури реалізації IT-проектів в стратегії і дискредитації IT-служби в організації. Найбільш успішно зарекомендувала структурою реалізації проектів є проектна структура з рольовими функціями учасників, що створюється виключно для реалізації конкретного проекту. Для успішної роботи проектної команди необхідно провести підготовку персоналу в проектній школі, що дозволить підвищити мотивацію до досягнення результатів проектів і знизити опір до інновацій.

  На завершення слід сказати, що успішна реалізація IT-стратегії компанії здатна підвищити інформаційно-комунікаційну систему і програмну забезпеченість компанії, автоматизувати управлінські та виробничі процеси і прискорити, тим самим, інформаційні потоки і бізнес-процеси. Для цього IT-стратегія

  УДК 656.025.6

  повинна керівникам організації дати інструмент і механізм для розвитку бізнесу і визначити обґрунтовану ресурсну забезпеченість з урахуванням впливу ризиків. Чималою цінністю успішної реалізації 1Тстратегіі може стати істотне зниження часу і коштів, особливо для організацій з територіально далеко один від одного розташованими структурними підрозділами. Високою оцінкою IT-стратегії буде придатність для реалізації в компанії і підвищення комфорту та оперативності в роботі інформаційним простором. Для цього IT-стратегія повинна відповідати ключовим умовам: відповідати стратегічним цілям розвитку бізнесу компанії і мати альтернативні варіанти її реалізації при загостренні невизначеності в як у зовнішньому середовищі, так і у внутрішній [2].

  В кінцевому підсумку, основними елементами IT-стратегії будуть:

  - результати фінансово-господарської діяльності організації та ступінь її автоматизації;

  - конструктивний детальний аналіз вимог до інформаційних технологій;

  - наявність альтернативних варіантів розвитку інформаційних систем з різної цінової і ризикової складової;

  - оцінка бюджету, термінів і результатів для IT-проектів в рамках реалізації IT-стратегії.

  Список літератури:

  1. Каткова Л.А. Інформаційно-технологічне переозброєння системи управління підприємством як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. // Теорія і практика суспільного розвитку. - 2017.- №8.

  2. Болдишев А.В., ТХОРИКА Б.А. Основні етапи розробки ІТ-стратегії організації // Економіка і менеджмент інноваційних технологій. -2017. - № 12 [Електронний ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2017/12/15611 (дата звернення: 09.02.2019).

  АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ Калінінградській області_

  Скрипник Володимир Павлович,

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри організації перевезень БГАРФ КДТУ,

  м Калінінград

  ANALYSIS OF THE MODERN CONDITION OF THE TRANSPORT COMPLEX OF THE

  KALININGRAD REGION.

  Skrypnik Vladimir Pavlovich

  Candidate of Pedagogical Sciences Associate Professor of the Department of Organization of Transportation BGAFE KSTU

  Kaliningrad

  АНОТАЦІЯ.

  Метою наукової статті є дослідження сучасного стану транспортного комплексу Калінінградській області як самого західного полуексклава РФ, проблем функціонування різних

  видів транспорту, що входять в транспортну систему; шляхів вирішення назрілих проблем; перспектив розвитку транзиту через калінінградський регіон; забезпечення транспортної безпеки і доступності; організація перевезень вантажів і пасажирів для зв'язку з основною територією Росії та країнами ЄАЕС. Методи: порівняння, експертних оцінок, статистичного аналізу. Результат: проведено аналіз стану транспортного комплексу калінінградського полуексклава; виявлені проблеми і перспективи розвитку різних видів транспорту регіону; розроблені рекомендації щодо посилення заходів державної підтримки транспортно-логістичних підприємств Калінінградській області. Висновки: Аналіз сучасного стану транспортного-логістичного комплексу Калінінградської області показав високий потенціал транспортної галузі регіону, динаміку розвитку транспортних коридорів і калінінградського транспортного вузла в цілому. Однак в найближчій перспективі необхідно прийняти комплекс заходів державного регулювання щодо збільшення вантажопотоку, створення сприятливих умов та конкурентних переваг компаній, які здійснюють переміщення транзитних вантажів по території Калінінградської області.

  ABSTRACT.

  The purpose of the scientific article is to study the current state of the transport complex of the Kaliningrad region as the most western half of the Russian Federation, the problems of functioning of various types of transport included in the transport system; ways to solve urgent problems; prospects for the development of transit through the Kaliningrad region; ensuring transport safety and accessibility; organization of freight and passenger transportation for communication with the main territory of Russia and the EEU countries. Methods: comparisons, expert estimates, statistical analysis. Result: an analysis of the state of the transport complex of the Kaliningrad halfclique; identified problems and prospects for the development of various modes of transport in the region; recommendations have been developed to strengthen state support measures for transport and logistics enterprises in the Kaliningrad region. Conclusions: Analysis of the current state of the transport and logistics complex of the Kaliningrad region showed a high potential of the transport industry in the region, the dynamics of the development of transport corridors and the Kaliningrad transport hub as a whole. However, in the near future, it is necessary to take a set of state regulation measures to increase cargo traffic, create favorable conditions and competitive advantages for companies engaged in the movement of transit cargo through the territory of the Kaliningrad region.

  Ключові слова: транспортний комплекс, полуексклав, транспортна система, транспортна доступність, вантажоперевезення, пасажирські перевезення, вантажопотоки, транзит вантажів

  Keywords: transport complex, semi-cliques, transport system, transport accessibility, cargo transportation, passenger transportation, cargo traffic transit

  П'ятнадцять років Калінінградська область існує як російський полуексклав всередині Європейського союзу. Ексклавность як фактор, що визначає всі основні проблеми життєдіяльності Калінінградської області, в першу чергу проявляється в відірваності регіону від основної території країни. На передньому плані обговорення експертного співтовариства знаходяться проблеми транспортної забезпеченості, доступності та транспортних комунікацій доставки вантажів і пасажирів в Калінінградську область (з Калінінградської області) через території суміжних держав.

  Тому аналіз поточного стану транспортної системи регіону, проблем і перспектив розвитку транспорту як найважливішого елемента економічної інфраструктури полуексклава є актуальним.

  Поточний стан і перспективи розвитку транспортного комплексу Калінінградської області обумовлені особливостями виробничо-господарського комплексу регіону, галузевою і територіальною структурою економіки. [7, с. 6].

  Відповідно до завдань, поставлених Президентом Російської Федерації В.В. Путіним в посланні Федеральним зборам РФ, урядом КО, обласною Думою Калінінградській області розроблені та реалізуються «Основні напрямки діяльності Губернатора та Уряду Калінінградської області на період 20182022 років». [2, с. 1]. На підставі цього документа

  визначені основні стратегічні напрямки розвитку транспортного комплексу регіону:

  - збільшення протяжності автомобільних доріг загального користування, що відповідають нормативним вимогам до транспортно-експлуатаційно-Ціон показниками;

  - підвищення конкурентоспроможності транспортної системи, реалізація її транзитного потенціалу;

  - розбудова пунктів пропуску через державний кордон Російської Федерації.

  Так, щорічна прогнозна протяжність автомобільних доріг загального користування регіонального або міжмуніципального значення, місцевого значення, що відповідають нормативним вимогам до транспортно-експлуатаційним показниками, збільшиться на 2-3%. [7, с. 8].

  Пропускна здатність морського порту Калінінград збільшиться на 250 тис. Пасажирів і 80 тис. (Од.) Накатної техніки в рік; прогнозне збільшення обсягів перевезення вантажів, що переробляються транспортним комплексом Калінінградській області, досягне рівня 30 млн тонн до 2022 року. [7, с. 4].

  Кількість функціонуючих пунктів пропуску до 2020 року збільшиться до 17.

  Автомобільний транспорт

  На території регіону працюють 284 транспортних підприємств, що мають у своєму розпорядженні 110 тисяч одиниць вантажних автотранспорт-

  них коштів. Обсяг вантажоперевезень автомобіль- основних показників роботи автомобільного гру-ним транспортом в 2017 році збільшився в срав- зового транспорту наведена таблиці 1. рівняно з 2016 роком більш ніж на 5%. динаміка

  Таблиця 1. Основні показники роботи вантажного автомобільного транспорту.

  Рік 2014 2015 2016 2017

  Обсяг перевезення вантажів, тис. Тонн 7 400 7 300 7 340 7 710

  Вантажообіг, млн. Т-км 2 363 2 236 2 193 2 305

  Залізничний транспорт. Калінінградська залізниця є сполучною ланкою між основною територією Росії, країнами ЄАЕС і європейськими країнами. Близькість до європейських країн визначає значення дороги у зовнішньоторговельній діяльності всього регіону. ВАТ «РЖД» має в своєму розпорядженні необхідними резервами пропускних спроможностей для стійкого задоволення висунутого попиту на перевезення.

  Показники роботи з \ д транспорту наведені в таблиці 2:

  Таблиця 2. Основні показники роботи ж \ д транспорту.

  Рік 2014 2015 2016 2017 2018

  Вантажообіг (млн т-км) 635,04 574,56 539,28 675,36 791,28

  Обсяг перевезених вантажів (млн тонн) 12,6 11,4 10,7 13,4 15,7

  Водний транспорт. Порт Калінінград є єдиним незамерзающим портом Росії на Балтійському морі і має вигідне географічне положення - відстань до найбільших портів на Балтиці становить від 300 до 700 км. Порт з'єднаний з Балтійським морем Калінінградським морським каналом довжиною 43 км, шириною 80-150 м і глибиною від 9 до 10,5 м. По вантажообігу морського порту Калінінград спостерігається позитивна динаміка - за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком зростання обсягу вантажів, перероблених портовим комплексом регіону, склав 18%. Динаміка вантажообігу ВАТ «Калінінградський морський торговельний порт» показана на малюнку 1.

  Вантажообіг ВАТ "КМТП" в 2009-2018 рр. (Тис. Тонн)

  3064,7

  2186,1

  4054,6

  ш.вННН ^ Нщз

  | 2778.51 ^ 64.4 |

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Малюнок 1. Динаміка вантажообігу ВАТ «Калінінградський морський торговельний порт

  Структура вантажів, перероблених ВАТ «Калінінградський морський торговельний порт», показана на малюнку 2.

  Малюнок 2. Структура перероблених вантажів ВАТ «Калінінградський морський торговельний порт»

  Повітряний транспорт. Аеропорт «Храброво» є другим за обсягом пасажирських перевезень на території Північно-Західного федерального округу (після аеропорту «Пулково» в Санкт-Петербурзі). Спостерігається стабільне зростання обсягів перевезень пасажирів і вантажів повітряним транспортом. Показники роботи повітряного транспорту на калінінградському напрямку наведені в таблиці 3.

  Таблиця 3. Показники роботи повітряного транспорту.

  Рік 2014 2015 2016 2017 2018

  Пасажирооборот (млн люд.-км) 73,584 77,616 79,128 90,216 1058,4

  Обсяг перевезених пасажирів (млн) 1,46 1,54 1,57 1,79 2,1

  Особливу заклопотаність калінінградських транспортників викликають проблеми, що виходять за рамки транспортної галузі. Серед них найбільш гострими експерти називають такі:

  • скорочувати вантажопотік у напрямку Калінінградській області. Основна причина висока вартість перевезення вантажів ж / д транспортом в калінінградському напрямку в порівнянні з аналогічними умовами перевезення вантажів по решті території РФ, включаючи вартість транзиту вантажів по територіях Литви і Білорусії.

  • Недосконалість митного законодавства, що регулює процедури транспортних послуг поромного сполучення з калінінградських полуексклавом. У випадку з вантажопасажирської поромна переправа Балтійськ - Усть-Луга митний транзит є надмірною процедурою.

  • Транспортно-логістичні компанії калінінградського регіону не були включені в список підприємств, для яких знижений резидентський поріг по входженню в особливу економічну зону.

  • Витрати на вантажоперевезення автомобільним транспортом не компенсуються державою на відміну від залізничних перевезень, що підпадають під державні компенсації.

  • Оновлення автомобільного парку міжнародних перевізників, зареєстрованих в регіоні, вкрай утруднено і в перспективі може

  привести до їх відходу з ринку через реального введення федеральним центром загороджувальних ставок утилізаційного збору на стару техніку - напівпричепи - для міжнародних перевізників. Введення загороджувальних ставок призведе до того, що 3-5- літня техніка європейського виробництва буде коштувати дорожче нової. А придбання нової техніки можуть дозволити собі лише одиниці.

  • Витрати по транзиту сировинних товарів і продукції між Калінінградом і основною територією Росії збільшилися більш ніж на 40%. Вартість дизельного палива зросла в 2 рази. Час доставки вантажів з Калінінграда до Москви в середньому в 2 рази вище, ніж тимчасові витрати ТЛ- компаній, що знаходяться на основній території країни при порівнянному відстані. Причому фінансові витрати калінінградських компаній будуть на 30-40% вище.

  • Перетинання державного і митного кордону зажадає витрат часу на ідентифікацію та сертифікацію товару, знаходження вантажу на складі тимчасового зберігання, простоювання в чергах на автомобільному пункті пропуску. Транзитні перевезення в країни ЄС і назад в Калінінград ще більш затратні і по тимчасовим, і по фінансових витрат.

  • Ефективність роботи калінінградського транспортно-логістичного комплексу (ТЛК) нижче в порівнянні з суміжними державами. Так, на митне оформлення та транзит

  вантажів через литовський «Порт Клайпеди» і кордон Митного союзу витрачається кілька годин, тоді як через Калінінградську область -до 3 доби.

  • Низька інвестиційна привабливість економіки калінінградського ексклава викличе подальше відставання транспортної галузі від прибалтійських сусідів, негативно позначиться на розвитку малого і середнього бізнесу та соціальній сфері.

  Щоб знизити гостроту проблем у транспортній сфері, компенсувати транзитні витрати калінінградського ексклава і максимально використовувати його гідності, можна запропонувати наступні заходи державного регулювання.

  • З метою забезпечення конкурентоспроможності та зниження витрат калінінградських перевізників необхідне введення додаткових понижуючих коефіцієнтів до існуючих залізничних тарифів ВАТ «РЖД», що дозволить знизити вартість перевезення вантажів на калінінградському напрямку.

  • Ухвалення комплексу заходів щодо спрощення процедур, формальностей і контролю з боку ФТС, контрольно-наглядових органів при переміщенні транзитних вантажів по території Калінінградської області. Це дозволить значно поліпшити показники транспортно-логістичного комплексу регіону, залучити додаткові вантажопотоки і потоки пасажирів, знизити тарифи на термінальні стивідорні операції.

  • З метою забезпечення транспортної забезпеченості, доступності та безпеки регіону необхідно побудувати два універсальних вантажопасажирських порома для експлуатації на лінії Балтійськ-Усть-Луга з перевезення ж \ д вантажів, автомобільних вантажів (РО-РО) і легкового транспорту.

  • З метою максимізації залізничного транзиту вантажів через порт Калінінград застосовувати тарифи на перевезення залізничних вантажів через поромні лінії, рівні або тарифу прейскуранта 10-01, при перевезеннях вантажів на зіставні відстані по основній території РФ, що дозволило б вирівняти умови для клієнтів при виборі маршруту доставки.

  • Розробити та реалізувати механізм державної підтримки галузі міжнародних автоперевізників, великовантажних транспортних засобів (субсидування авансового платежу по лізингу 10% -30% вартості, субсидування% ставки по лізингу), в тому числі і на регіональному рівні. Розробити заходи щодо компенсації витрат калінінградських підприємств по вантажному автомобільному транзиту через Литву, а також з митного і іншим оформленням через субсидування різниці між вартістю транспортування вантажу «Калінінград - Литва» і яке можна порівняти відстанню всередині основної території Росії.

  • Необхідно укласти міжнародну транзитну угоду між Росією і країнами Євросоюзу, яке має регулювати транзит вантажів з Калінінградської області в інші регіони Росії, а також наскрізні транзитні потоки через регіон.

  висновки

  Аналіз сучасного стану транспортного-логістичного комплексу Калінінградської області показав високий потенціал транспортної галузі регіону, динаміку розвитку транспортних коридорів і калінінградського транспортного вузла в цілому. Однак в найближчій перспективі необхідно прийняти комплекс заходів державного регулювання щодо збільшення вантажопотоку, створення сприятливих умов та конкурентних переваг компаній, які здійснюють переміщення транзитних вантажів по території Калінінградської області.

  Список використаних джерел

  1. Звіт Губернатора Калінінградській області за 2018 рік і послання «Про основні напрями діяльності Уряду на 2019 рік».

  2. «Основні напрямки діяльності Губернатора та Уряду Калінінградської області на період 2018-2022 років».

  3. Постанова Уряду Калінінградської області від 17 лютого 2014 року № 65 «Про Державну програму Калінінградської області" Розвиток транспортної системи "(зі змінами на 6 березня 2018 роки).

  4. «Сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку Калінінградської області». Аналітичне управління апарату Ради Федерації Федеральних Зборів РФ. Аналітичний вісник № 19 (708). Москва, 2018, - 47 с.

  5.Постанова Уряду Російської Федерації від 23 жовтня 2018 року № 1261 «Про внесення змін до Федеральну цільову Програму розвитку Калінінградської області на період до 2020 року».

  6. Закон Калінінградської області від 4 грудня 2018 року № 229 "Про обласний бюджет на 2019 рік і на плановий період 2020 і 2021 років".

  7. «Про поточний стан і перспективи розвитку транспортної системи Калінінградській області». Тези доповіді міністра розвитку інфраструктури Калінінградської області Є.І. Дятлової. Засідання «круглого столу» за темою: «Про перспективи розвитку транспортно-логістичного комплексу Калінінградської області», 16 травня 2018 року, Калінінград- с. 9.

  8. Клемешев А.П. Ексклавность як фактор розвитку Калінінградської області. Вісник РГУ ім. І. Канта. 2005. Вип. 3. Сер. Гуманітарні науки. С. 34-41.


  Ключові слова: ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС /ПОЛУЕКСКЛАВ /ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА /ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ /ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ /ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ /вантажопотоків /ТРАНЗИТ ВАНТАЖІВ /TRANSPORT COMPLEX /SEMI-CLIQUES /TRANSPORT SYSTEM /TRANSPORT ACCESSIBILITY /CARGO TRANSPORTATION /PASSENGER TRANSPORTATION /CARGO TRAFFIC TRANSIT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити