В роботі досліджується потенційна ступінь зміни параметрів високовольтних повітряних ліній електропередачі - опорів і проводимостей прямий і нульової послідовностей - в залежності від погодних умов і рівня завантаження лінії. На основі аналізу основних факторів, найбільшим чином впливають на варіацію параметрів ліній, визначені кілька режимів, що характеризуються різними співвідношеннями температури навколишнього середовища та інших характеристик. Для кожного з режимів виконана серія обчислювальних експериментів з розрахунку матриць опорів і проводимостей лінії. Експерименти здійснювалися на основі різних конфігурацій - Дволанцюговий лінії напругою 500 кВ, розташованої в Росії, і одноланцюгової лінії напругою 345 кВ, що функціонує в США. В результаті встановлено, що окремі параметри повітряних ліній можуть варіюватися аж до 30-40%, що свідчить про необхідність їх постійної актуалізації.

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Іванов И.Е.


INVESTIGATION OF THE VARIATIONS OF OVERHEAD HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINE PARAMETERS

The research is aimed at investigating how overhead transmission line parameters (positive and zero sequence impedances and admittances) could change under different weather and line loading. Analysis of the key factors having to do with line parameter variation has made it possible to sketch out a set of operational scenarios with different boundaries on the ambient temperature and other characteristics. Each of the scenarios was then used to compute a number of line impedance and admittance matrices. Two different line configurations were exploited during the simulations: a 500 kV double circuit line from the Russian power system, and a 345 kV single circuit line from the US power grid. The obtained results suggest that some of the line parameters can experience variations of up to 30-40%, which clearly shows the need for their regular correction.


Область наук:

 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СТУПЕНЯ ВАРІАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СТУПЕНЯ ВАРІАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.78.12.016

  АНАЛІЗ СТУПЕНЯ ВАРІАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ

  ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

  Наукова стаття

  Іванов І.Є. *

  ORCID: 0000-0002-9975-8385, Іванівський державний енергетичний університет імені В.І. Леніна, Іваново, Росія

  * Корреспондирующий автор (iivanov [at] mtu.edu)

  анотація

  В роботі досліджується потенційна ступінь зміни параметрів високовольтних повітряних ліній електропередачі - опорів і провідностей прямий і нульової послідовностей - в залежності від погодних умов і рівня завантаження лінії. На основі аналізу основних факторів, найбільшим чином впливають на варіацію параметрів ліній, визначені кілька режимів, що характеризуються різними співвідношеннями температури навколишнього середовища та інших характеристик. Для кожного з режимів виконана серія обчислювальних експериментів з розрахунку матриць опорів і провідностей лінії. Експерименти здійснювалися на основі різних конфігурацій - Дволанцюговий лінії напругою 500 кВ, розташованої в Росії, і одноланцюгової лінії напругою 345 кВ, що функціонує в США. В результаті встановлено, що окремі параметри повітряних ліній можуть варіюватися аж до 30-40%, що свідчить про необхідність їх постійної актуалізації.

  Ключові слова: повітряна лінія електропередачі, параметри прямої послідовності, параметри нульової послідовності, провідність, синхронізовані векторні виміру, опір.

  INVESTIGATION OF THE VARIATIONS OF OVERHEAD HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINE

  PARAMETERS

  Research article

  Ivanov I.E. *

  ORCID: 0000-0002-9975-8385, Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, Russia

  * Corresponding author (iivanov [at] mtu.edu)

  Abstract

  The research is aimed at investigating how overhead transmission line parameters (positive and zero sequence impedances and admittances) could change under different weather and line loading. Analysis of the key factors having to do with line parameter variation has made it possible to sketch out a set of operational scenarios with different boundaries on the ambient temperature and other characteristics. Each of the scenarios was then used to compute a number of line impedance and admittance matrices. Two different line configurations were exploited during the simulations: a 500 kV double circuit line from the Russian power system, and a 345 kV single circuit line from the US power grid. The obtained results suggest that some of the line parameters can experience variations of up to 30-40%, which clearly shows the need for their regular correction.

  Keywords: overhead transmission line, positive sequence parameters, zero sequence parameters, admittance, synchronized phasor measurements, impedance.

  Вступ

  З появою технології синхронізованих векторних вимірювань (СВІ) з'явилася потенційна можливість актуалізації параметрів елементів електричних мереж, в тому числі високовольтних повітряних ліній електропередачі (ВЛЕП) [1], [2]. При цьому кількість вітчизняних і зарубіжних публікацій, в яких детально аналізувалася б ступінь варіації окремих опорів і провідностей ВЛЕП, вкрай незначно. В [3] аналізуються можливі причини зміни параметрів ліній, і на основі великого обсягу обчислювальних експериментів з'ясовано, що основними впливають факторами (ОВФ) можна вважати наступні: середні висоти проводів і грозозахисних тросів (з урахуванням стріл провисання); питома провідність грунту уздовж траси ПЛЕП; питомий опір постійному струму матеріалу проводів ВЛЕП; відносна магнітна проникність грозозахисного троса. Всі інші геометричні характеристики і фізичні властивості, необхідні для розрахунку матриць опорів і провідностей ВЛЕП, або відомі досить точно, або надають нехтує в кількісному сенсі вплив в рамках своїх діапазонів невизначеності. Цілком очевидно, що на практиці виявлення ОВФ можуть змінюватися одночасно, тому виникає питання, яким чином оцінити їх сукупне (а не окремо) вплив на варіації параметрів ВЛЕП, щоб отримати кількісні дані про можливі зміни опорів і провідностей прямий і нульової послідовностей ВЛЕП. При цьому необхідно розуміти, що зазначені вище ОВФ не є повністю незалежними один від одного. Тому було б помилковим просто генерувати довільний вектор значень цих характеристик в межах жорстко заданого діапазону для кожної з них. Отже, виникає завдання більш реалістичного моделювання зміни ОВФ (і, як наслідок, параметрів ВЛЕП). Результати аналізу можуть служити базою для вдосконалення методів актуалізації параметрів ВЛЕП із застосуванням сучасних технологій моніторингу (таких як СВИ).

  Опис обчислювальних експериментів

  Для вирішення поставленого завдання необхідно розглянути кілька різних режимів функціонування ВЛЕП, задаючи для кожного з них свої діапазони значень ОВФ. Аналіз будемо здійснювати на основі двох різних моделей ВЛЕП - Дволанцюговий напругою 500 кВ, розташованої на території Російської Федерації, і одноланцюгової напругою 345 кВ, розташованої в США. Конфігурація російської ВЛЕП відображена в [3, С. 3233], а американської - даними, представленими на малюнку 1 і в таблиці 1. Матриці опорів і провідностей ліній обчислюються на базі виразів, наведених в [4], [5].

  -ж-

  2

  V

  Мал. 1 - Конфігурація американської ВЛЕП напругою 345 кВ, яка використовується для виконання обчислювальних

  експериментів

  Таблиця 1 - Значення параметрів американської ВЛЕП напругою 345 кВ, необхідних для обчислення елементів _матріц опорів і проводімостей_

  Значення СІ

  Горизонтальне розташування фазних провідників (див. Малюнок 1) [-8,2296, 0, 8,2296] м

  Горизонтальне розташування грозозахисних тросів (див. Малюнок 1) [-4,1148, 4,1148] м

  Вертикальне розташування фазних провідників * [15, 15, 15] м

  Вертикальне розташування грозозахисних тросів * [25, 25] м

  Внутрішній радіус фазного провідника ** 0,5067-10-2 м

  Зовнішній радіус фазного провідника ** 1,518940-2 м

  Внутрішній радіус грозозахисного троса ** 0 м

  Зовнішній радіус грозозахисного троса ** 0,4602-10-2 м

  Відносна магнітна проникність фазних провідників і грозозахисних тросів 10,9173 о.е.

  Питомий опір постійному струму матеріалу фазних провідників (при 20 ° С) *** 3,7828 / 108 Ом-м

  Питомий опір постійному струму матеріалу грозозахисних тросів (при 20 ° С) *** 2,2445 / 107 Ом-м

  Питома провідність грунту 0,01 См / м

  Відносна магнітна проникність грунту 1 о.е.

  Відносна діелектрична проникність грунту 10 о.е.

  Частота 60 Гц

  Кількість провідників в розщепленої фази 2 -

  Радіус розщеплення 22,86-10-2 м

  додаткова інформація

  Грозозахисні троси безперервно заземлені (тобто вони враховуються при обчисленні елементів обох матриць - [Х] і [У])

  Примітки: * Середні висоти підвісу проводів по трасі ВЛЕП нижче в порівнянні з відповідними висотами підвісу на опорі (див. Малюнок 1) через наявність стріли провисання; ** марка фазного проводу - "ACSR 54/7 Cardinal" (сталеалюмінієвий дріт), а марка грозозахисного троса - "3/8 '' EHS" (сталевий дріт підвищеної міцності); *** питомі опору матеріалу в Омм були розраховані на основі даних про радіусах проводів, а також їх погонному активному опорі, рівному 0,0587 Ом / км для фазних провідників і приблизно рівному 3,37 Ом / км для грозозахисних тросів.

  Для того щоб результати здійснюваних експериментів виявилися досить достовірними, необхідно уважно проаналізувати не тільки можливі діапазони зміни варійованих параметрів лінії, а й закони їх зміни, а також кореляцію з різними впливають факторами. Так, практично всі ОВФ залежать від температури навколишнього середовища (ТОС); питомі опору матеріалу фазних проводів і грозозахисних тросів, а також величина стріли провисання є функцією не тільки ТОС, а й протікає по ВЛЕП струму.

  Питомий опір грунту вкрай нелінійно залежить від температури і процентний вміст вологи [6]. При цьому, як випливає з [6, малюнок 11.29], крутизна графіка залежності опору від температури істотно варіюється, і залежність має більш пологий характер в області «плюсових» температур. Крім того, в районі «нуля» градусів є «стрибок», пов'язаний з переходом вологи, що міститься в грунті, з одного агрегатного стану в інше [6], [7]. Зазначені обставини призводять до необхідності розділити прийнятий до розгляду температурний діапазон від -30 ° C до + 30 ° C на безліч ділянок (таблиця 2). Вибір кордонів окремих температурних інтервалів і відповідних значень питомого опору грунту здійснений на основі залежностей, відображених в [6, малюнки 11.28, 11.29]. Загальний діапазон значень опору -від 20 до 500 Ом-м - продиктований аналізом даних для характерних типів грунтів (суглинок, глина, чорнозем, глинистий пісок), представлених в [6], [8], [9].

  Залежність питомого опору постійному струму матеріалу дроти від температури зазвичай з достатньою точністю апроксимується лінійною функцією [1 0]

  Рт i = Рго • [! + -To)], (1)

  де р ^ 0 і p ^ j - відповідно питомі опори (в Ом-м) дроти при температурах T0 і; а температурний коефіцієнт опору, який приймається в наших експериментах рівним 0,004 1 / ° C. «Базова» температура T0 в нашому випадку становить 20 ° C, а відповідні значення для фазних проводів і

  грозозахисних тросів наведені в [3, таблиця 1] для першої ВЛЕП і в таблиці 1 для другої ВЛЕП.

  Таблиця 2 - Розглянуті режими функціонування повітряних ліній, що визначають варіацію їх параметрів

  № режиму Загальна характеристика режиму Діапазон ТОС Діапазон значень питомого опору грунту Значення температури фазового проводу

  1 Дуже холодно; мале завантаження ВЛЕП від -30 ° C до -15 ° C 400..500 Ом-м = ТОС

  2 Дуже холодно; велике завантаження ВЛЕП від -30 ° C до -15 ° C 400..500 Ом-м = ТОС + (10-15) ° C

  3 Досить холодно; мале завантаження ВЛЕП від -10 ° C до -5 ° C 230..450 Ом-м = ТОС

  4 Досить холодно; велике завантаження ВЛЕП від -10 ° C до -5 ° C 230..450 Ом-м = ТОС + (10-15) ° C

  5 Трохи менше «нуля»; мале завантаження ВЛЕП від -5 ° C до 0 ° C 100..170 Ом-м = ТОС

  6 Трохи менше «нуля»; велике завантаження ВЛЕП від -5 ° C до 0 ° C 100..170 Ом-м = ТОС + (10-15) ° C

  7 Трохи більше «нуля»; мале завантаження ВЛЕП від 0 ° C до + 5 ° C 50..130 Ом-м = ТОС

  8 Трохи більше «нуля»; велике завантаження ВЛЕП від 0 ° C до + 5 ° C 50..130 Ом-м = ТОС + (10-15) ° C

  9 Тепло або жарко; мале завантаження ВЛЕП від + 5 ° C до + 30 ° C 20..50 Ом-м = ТОС

  10 Тепло або жарко; велике завантаження ВЛЕП від + 5 ° C до + 30 ° C 20..50 Ом-м = ТОС + (10-15) ° C

  11 Холодно, налипання снігу на проводах *; мале завантаження ВЛЕП від -5 ° C до 0 ° C 100..170 Ом-м = ТОС

  Примітка: * В цьому випадку враховуємо додатковий прогин всіх проводів, обираний з діапазону (0,5 + 1) м.

  Аналіз залежностей, представлених в [11], дозволяє зробити висновок про те, що відносно величини стріли провисання проводу також допустима лінійна апроксимація в функції температури. При цьому, узагальнюючи графічні дані з [11], [12], можна вважати, що провисання «фази» в середньому збільшується на 0,4 м при підвищенні температури дроти на 10 ° C (і, відповідно, зменшується на 0,4 м при її зниженні на 10 ° о). Крім того, як зазначено в [13], ступінь розтягування повивов зі сталі зі збільшенням температури приблизно вдвічі менше аналогічної для проводу з повивами з алюмінієвих дротів. З огляду на цей факт, а також те, що ставлення перерізу сталі до перетину алюмінієвої частини істотно менше для фазних проводів в порівнянні з грозозахисними тросами, приймаємо для останніх зміна стріли провисання в 0,2 м на кожні 10 ° С. Таким чином, з урахуванням виразу (2) в роботі [3] можна записати наступні функціональні залежності стріли провисання від температури:

  Hph -

  h -

  HgW -

  22- (S + 0,04 \ Tph - 20))] + ^ • (S + 0,04 20)), [32 (0,5 • S + 0,02 - (T - 20))] +1 - (0,5 • S + 0,02 - (T - 20)),

  (2)

  (3)

  де H i і h - середні висоти підвісу фазного проводу та грозозахисного троса відповідно; S -

  ph gw

  величина стріли провисання фазного проводу при 20 ° C, прийнята рівною 9 м для Дволанцюговий ВЛЕП і 11,1042 м для одноланцюгової ВЛЕП; T ^ - температура фазового проводу, що визначається ТОС і струмом по ВЛЕП; T - температура троса,

  обумовлена ​​атмосферними умовами. Неважко переконатися, що значення і H ^ при 20 ° C узгоджуються з

  даними, наведеними в [3, таблиця 1] для першої ВЛЕП і в таблиці 1 для другої ВЛЕП.

  Обчислювальні експерименти виконувалися в такий спосіб. Для кожного з режимів, наведених у таблиці 2, генерувалося випадковим чином 10000 значень ТОС і 10000 величин питомого опору грунту з відповідних діапазонів для цих параметрів, позначених в таблиці 2. Для кожного згенерованого значення ТОС по (1) розраховувалися питомі опору фазного проводу та грозозахисного троса, а по (2) і (3) - середні висоти підвісу проводів по трасі лінії. При цьому для режимів, що характеризуються великим завантаженням ВЛЕП, враховувався додатковий нагрів «фази» від струму, що протікає, але не більше ніж на (10 ^ 15) ° C (конкретне значення вибиралося випадковим чином). Це обумовлено виконаними автором попередніми розрахунками, які свідчать, що при наявності трьох провідників в розщепленої фази ([3, таблиця 1]) може знадобитися ток близько 1000 А для нагріву провідників на 10 ° C, а при токах в 600-700 А додатковим нагріванням ( по відношенню до ТОС) можна і зовсім знехтувати.

  Результати обчислювальних експериментів і висновки

  За результатами експериментів отримано 10000 х 11 = 110000 значень для кожного з параметрів ВЛЕП окремих послідовностей, а потім визначені відносини максимальних значень до відповідних мінімальним. Якщо все мінімальні значення прийняти за «1», виходять гістограми, зображені на малюнках 2-5.

  Відносно Дволанцюговий лінії (малюнки 2, 3) можна відзначити, що найбільш сильні варіації були виявлені для активного опору прямої послідовності (близько 35%) і індуктивного опору, що відображає магнітну зв'язок між двома ланцюгами ВЛЕП (близько 27%). В цілому діапазони зміни всіх активних опорів складають як мінімум 13%, а варіації індуктивного опору нульової послідовності досягають 7%.

  Що стосується моделюється одноланцюгової ВЛЕП (малюнки 4, 5), були досягнуті дуже суттєві зміни всіх опорів, за винятком X: розраховані максимальні відносини склали відповідно 35% і

  41% для активних опорів прямої та нульової послідовностей, а варіації індуктивного опору нульової послідовності перевищили 22%.

  1.3 1.2 ® 1.1 ° 1

  I 0.8

  ш S

  00

  s 0.6 I

  про

  00

  f? 0.4 га

  0.2

  0

  R 1

  R вз.

  опір

  Мал. 2 - Діапазон можливих варіацій активних опорів для ВЛЕП 500 кВ

  1.3 1.2 1.1

  ф

  ° 1

  и 0.8 ф

  § 0.6 I

  про

  СО

  ? 0.4

  го

  ^ 0.2 0

  X 1

  X вз.

  Х_0 Опір

  Мал. 3 - Діапазон можливих варіацій індуктивних опорів для ВЛЕП 500 кВ

  1.4 1.3

  ф 1.2

  0

  ! 1

  1

  ш

  о »0.8

  I 0.6

  про

  га з га

  5 С1

  0.4 0.2 0

  ЄП

  Р_1 Р_0

  опір

  Мал. 4 - Діапазон можливих варіацій активних опорів для ВЛЕП 345 кВ

  1.2 1.1 1

  ? 0.8

  1

  ф

  2 0.6

  про

  го 0.4

  з

  го

  ^ 0.2 0

  Х_1 Х_0

  опір

  Мал. 5 - Діапазон можливих варіацій індуктивних опорів для ВЛЕП 345 кВ

  Що стосується ємнісних провідностей, виявлені діапазони їх зміни для обох ВЛЕП в цілому менше представлених на малюнках 2-5. Варіаціями У можна знехтувати, а максимальні відношення значень В0 в

  обох випадках трохи перевищують 3%. Ємнісна провідність між двома ланцюгами ВЛЕП напругою 500 кВ змінювалася в ході експериментів майже на 12%. Слід, однак, враховувати, що значення провідності могли варіюватися тільки за рахунок середніх висот підвісу проводів, відхилення яких від «базових» (зазначених в [3, таблиця 1] для першої ВЛЕП і в таблиці 1 для другої ВЛЕП) визначалися розглянутими діапазонами температур ( таблиця 2), а також функціональними залежностями (2) і (3). При цьому в якості «базових» потенційно могли бути прийняті зовсім інші значення, оскільки малоймовірно, що середні висоти підвісу проводів по трасі ВЛЕП можуть бути відомі з достатньою точністю. Тому можливий діапазон похибок в завданні ємнісних провідностей ширше в порівнянні з досягнутим в ході моделювання.

  На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що значення багатьох параметрів ВЛЕП можуть

  істотно варіюватися в залежності від погодних умов і переданої по лінії потужності. Дані, представлені на малюнках 2-5, в цілому узгоджуються з оцінками зміни параметрів в інших публікаціях і свідчать про необхідність уточнення фактичних характеристик ВЛЕП.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Liao Y. Kezunovic M. Online optimal transmission line parameter estimation for relaying applications / Y. Liao, M. Kezunovic // IEEE Trans. Power Delivery. - January 2009. - Vol. 24, no. 1. - P. 96-102.

  2. Shi D .. Identification of short transmission-line parameters from synchrophasor measurements / D. Shi, D.J. Tylavsky, N. Logic, K.M. Koellner // Proc. 40th North American Power Symposium (NAPS), Calgary, AB. - Canada, Sept. 28-30, 2008.

  3. Іванов І. Є. Оцінка впливу різних чинників на значенняопорів і провідностей високовольтної повітряної лінії електропередачі / І. Є. Іванов // Вісник ІГЕУ. - 2017. - № 3. - С. 30-39.

  4. Dommel H. W. Electromagnetic Transients Program (EMTP) Theory Book. - Portland, OR, USA: Bonneville Power Administration, 1986.

  5. Martinez-Velasco J.A. Overhead lines / Martinez-Velasco J.A., Ramirez A.I., Davila M. // Power System Transients: Parameter Determination, J.A. Martinez-Velasco, Ed. - CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009. - P. 17-135.

  6. Нерпіна С. В. Фізика грунту / Нерпіна С. В., Чуднівський А.Ф .. - М .: Наука, 1967.

  7. Higgs P. J. An investigation of earthing resistances / P. J. Higgs // Journal of the Institution of Electrical Engineers. -June 1930. - Vol. 68, no. 402. - P. 736-750.

  8. Тарасов А., Цільке В. Гамма-зйомка. Новий метод оцінки корозійних властивостей грунту на трасах ВЛ / А. Тарасов, В. Цільке // Новини електротехніки. - 2005. - № 2 (32).

  9. Peck R. B. Foundation engineering / Peck R. B., Hanson W. E., Thornburn T.H .. - John Wiley & Sons; 2 edition, 1974.

  10. Bockarjova M., Andersson G. Transmission line conductor temperature impact on state estimation accuracy / M. Bockaijova, G. Andersson // Proc. 2007 IEEE Lausanne Powertech, Lausanne. - Switzerland, July 1-5, 2007.

  11. Du Yan, Liao Y. Online estimation of power transmission line parameters, temperature and sag / Yan Du, Y Liao // Proc. 43rd North American Power Symposium (NAPS). - Boston, MA, USA, Aug. 4-6, 2011.

  12. Slegers J. M. Design of resource to backbone transmission for a high wind penetration future (master's thesis) / J. M. Slegers. - Iowa State University, 2013.

  13. Douglass D. A. Sag and tension of conductor / D.A. Douglass, F.R. Thrash // Electric Power Generation, Transmission, and Distribution, 3rd ed., L.L. Grigsby, Ed. - CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Liao Y., Kezunovic M. Online optimal transmission line parameter estimation for relaying applications / Y. Liao, M. Kezunovic // IEEE Trans. Power Delivery. - January 2009. - Vol. 24, no. 1. - P. 96-102.

  2. Shi D. Identification of short transmission-line parameters from synchrophasor measurements / D. Shi, D.J. Tylavsky, N. Logic, K.M. Koellner // Proc. 40th North American Power Symposium (NAPS), Calgary, AB. - Canada, Sept. 28-30, 2008.

  3. Ivanov I.E. Ocenka vliyaniya razlichnyh faktorov na znacheniya soprotivlenij i provodimostej vysokovol'tnoj vozdushnoj linii ehlektroperedachi [Investigation into the impact of various factors on the high voltage overhead transmission line impedances and admittances] / I.E. Ivanov // Vestnik IGEHU [Bulletin of ISPEU]. - 2017. - № 3. - P. 30-39. [In Russian]

  4. Dommel H. W. Electromagnetic Transients Program (EMTP) Theory Book / H. W. Dommel. - Portland, OR, USA: Bonneville Power Administration, 1986.

  5. Martinez-Velasco J.A. Overhead lines // Power System Transients: Parameter Determination, J.A. Martinez-Velasco, Ed. - CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009. - P. 17-135.

  6. Nerpin S.V., Chudnovskij A.F. Fizika pochvy [Soil Physics] / Nerpin S.V., Chudnovskij A.F .. - M .: Nauka, 1967. [in Russian]

  7. Higgs P. J. An investigation of earthing resistances / P. J. Higgs // Journal of the Institution of Electrical Engineers. -June 1930. - Vol. 68, no. 402. - P. 736-750.

  8. Tarasov A., Cil'ko V. Gamma-s "yomka. Novyj metod ocenki korrozionnyh svojstv grunta na trassah VL [Gamma survey. A new method of estimating the soil corrosive characteristics along the overhead line right-of-way] / A. Tarasov, V. Cil'ko // Novosti ehlektrotekhniki [Electrical Engineering News]. - 2005. - № 2 (32). [in Russian]

  9. Peck R.B., Hanson W.E., Thornburn T.H. Foundation engineering. - John Wiley & Sons; 2 edition, 1974.

  10. Bockarjova M., Andersson G. Transmission line conductor temperature impact on state estimation accuracy / M. Bockarjova, G. Andersson // Proc. 2007 IEEE Lausanne Powertech, Lausanne. - Switzerland, July 1-5, 2007.

  11. Du Yan, Liao Y. Online estimation of power transmission line parameters, temperature and sag / Yan Du, Y Liao // Proc. 43rd North American Power Symposium (NAPS). - Boston, MA, USA, Aug. 4-6, 2011

  12. Slegers J.M. Design of resource to backbone transmission for a high wind penetration future (master's thesis) / J. M. Slegers. - Iowa State University, 2013

  13. Douglass D.A. Sag and tension of conductor / D.A. Douglass, F.R. Thrash // Electric Power Generation, Transmission, and Distribution, 3rd ed., L.L. Grigsby, Ed. - CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.


  Ключові слова: ПОВІТРЯНА ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ /ПАРАМЕТРИ ПРЯМИЙ ПОСЛІДОВНОСТІ /ПАРАМЕТРИ НУЛЬОВИЙ ПОСЛІДОВНОСТІ /ПРОВІДНІСТЬ /Синхронізувати ВЕКТОРНІ ВИМІРЮВАННЯ /ОПІР /OVERHEAD TRANSMISSION LINE /POSITIVE SEQUENCE PARAMETERS /ZERO SEQUENCE PARAMETERS /ADMITTANCE /SYNCHRONIZED PHASOR MEASUREMENTS /IMPEDANCE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити