Проаналізовано зміни фактичних дебітів свердловин в результаті проведення робіт по інтенсифікації припливу нафти і газу. Отримані дані описані математичними залежностями.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Бекетов Сергій Борисович, Гнєздов Андрій Валерійович


Changes actual wells productions as a result of work on an intensification of inflow of oil and gas are analyzed. The obtained data are described by mathematical dependences.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия вищих навчальних закладів. Північно-Кавказький регіон. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Аналіз статистичних залежностей зміни продуктивності свердловин при впливі на продуктивний пласт з метою інтенсифікації припливу вуглеводнів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз статистичних залежностей зміни продуктивності свердловин при впливі на продуктивний пласт з метою інтенсифікації припливу вуглеводнів»

  ?УДК (622.245 + 622.279.7)

  АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗМІНИ ПРОДУКТИВНОСТІ свердловин ПРИ ДІЇ НА продуктивних пластів З МЕТОЮ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРИПЛИВУ УГЛЕВОДОРОДОВ

  © 2009 р С.Б. Бекетов *, А.В. Гнєздов **

  * ТОВ «Нафтова Компанія« Роснефть »- НТЦ"

  ** Кубанський державний технологічний університет м Краснодар

  * Limited company «Oil Company« Rosneft »- scientific and technological centre»

  ** Kuban State Technological University, Krasnodar

  Проаналізовано зміни фактичних дебітів свердловин в результаті проведення робіт по інтенсифікації припливу нафти і газу. Отримані дані описані математичними залежностями.

  Ключові слова: свердловина; продуктивність; нафту; газ; інтенсифікація.

  Changes actual wells productions as a result of work on an intensification of inflow of oil and gas are analyzed. The obtained data are described by mathematical dependences.

  Keywords: chink; productivity; oil; gas; intensification.

  У структурі основних фондів родовищ нафти і газу основну частину капітальних вкладень становлять свердловини. У зв'язку з цим показники експлуатації родовища в чому визначаються ефективністю експлуатації свердловин. Під ефективністю розуміється:

  - повнота використання фонду свердловин (коефіцієнт експлуатації);

  - продуктивність свердловин.

  Продуктивність багато в чому залежить від стану привибійної зони пласта (тобто фільтраційні-но-ємнісних властивостей). У зв'язку з цим основною метою застосовуваних технологій інтенсифікації припливу вуглеводнів є збільшення проникності привибійної зони пласта (а також самого продуктивного пласта в радіусі декількох десятків метрів від свердловини) як основного чинника, що впливає на продуктивність свердловин. Роботи з інтенсифікації проводяться в свердловинах, для яких фактичний коефіцієнт продуктивності менший за потенційний, тобто.

  Кпр = Кф / Кпот ,

  де Кпр - коефіцієнт продуктивності, од .; Кф - фактична продуктивність м3 / добу, Кпот - потенційна продуктивність м3 / добу.

  Як показує досвід проведення робіт з інтенсифікації припливу вуглеводнів, фактична зміна дебітів свердловин після виконання технологічних операцій по впливу на пласт можна описати рядом залежностей (малюнок) [1].

  На малюнку Qнач - дебіт свердловини до проведення операцій з інтенсифікації припливу.

  Крива 1 відповідає режиму роботи зі сталим незмінним дебітом, тобто після впливу на пласт свердловина стабільно працює з Незнач-

  рим постійним дебітом, що перевищує початковий. У цьому випадку зміна дебіту в часі описується виразом

  Q (t) = Qc

  (1)

  де Q (t) - дебіт свердловини в часі; Qconst - постійний дебіт.

  Накопичена видобуток за час експлуатації може бути знайдена:

  SQ = j Q (t) dt = Qt0

  (2)

  де ^ - накопичена видобуток вуглеводнів із свердловини; - час спостереження.

  Крива 2 описує зміна дебіту по усіченої кривою Гаусса. В цьому випадку дебіт описується виразом [2]:

  (T-To f

  Q (t) =-

  + Qmin, при 0 < T <<

  (3)

  -\ / 2ЛСТ

  де О !, і про, - параметри кривої; Qmm - дебіт свердловини до обробки; С0 - постійна усіченої гаус-

  1

  совою кривої, знаходиться: С0 = -т-г-, де

  1 | Ф Г *

  Ф

  - нормована функція Лапласа, знаходить-

  ся за формулою:

  Ф

  IT Л

  i г

  = Ф

  To

  Jt У

  у [22п

  j e 2 du

  c

  2

  0

  a

  0

  vat у

  2

  u

  1

  x =

  Kat у

  Типові криві зміни дебіту свердловин в результаті проведення робіт по інтенсифікації припливу вуглеводнів: 1 - дебіт свердловини постійний; 2 - усічена Гауссова крива; 3 - логарифмічна Гауссова крива; 4 - гамма-розподіл (розподіл Вейбулла); 5 - експоненціальна залежність

  Накопичена видобуток за час експлуатації в цьому випадку знаходиться за формулою:

  Q (t) =

  1

  (K - 1)! Tor

  SQ = - - Ф І 2

  t - To

  Г \ k-1 t

  V To J

  + Qmint .

  (4)

  k-11 SQ = 1 + 1

  i = o i!

  i

  t

  Крива 3 на початковому етапі зростання дебіту описується висхідною гілкою логарифмічною кривою Гаусса з подальшим встановленням постійної величини.

  Величина дебіту в цьому випадку визначається як: ^ е "/ 2

  ............. ~ '~ "Кр

  V Tor J

  + Qm

  + Qmint '

  (7)

  (8)

  Q (t) =

  + Qmin, при o < t < t "(5)

  lg t

  Q (t) = Qconst.

  при t > t

  кр •

  де k і Т0Г - параметри гамма-розподілу: k > 1,

  т -Тобто тог ~~ г. k

  Окремим випадком гамма-розподілу є

  розподіл хі-квадрат при Т0Г = 2 і 2Г = 2, де

  2Г - параметр гамма-розподілу; отримаємо вираз для поточного дебіту в вигляді

  1

  Накопичена видобуток вуглеводнів із свердловини знаходиться як:

  Q (t) = -

  к-1 -t

  SQ =

  1

  Ф

  'Lg t-m \ g t ^

  + Qmin t ,

  ° lgt J

  при o < t < t

  кр

  (6)

  42) 21

  При його використанні кривої розподілу Вейбулла поточний дебіт і накопичена видобуток описуються відповідно виразами:

  tkВ

  Q (t) = -z ^ t

  О Л О -1 To ,

  + Qm

  SQ = - Ф

  * 2

  lgtкр -mlg

  а

  zo В

  ^ Qmintкр ^ Qmax (t tкр) '

  lg t

  при t > tкр.

  кр '

  To В

  SQc = e JoВ + Qmint;

  (9)

  (1Q)

  Залежність 4 може описуватися або кривої гамма-розподілу, або розподілу Вейбулла з відповідними підібраними параметрами.

  При описі з використанням гамма-розподілу поточний дебіт і сумарний дебіт обчислюються відповідно так:

  де 2В і Т0В - параметри розподілу Вейбулла,

  рр то

  причому Т0 В = -.

  2

  Слід зазначити, що параметр форми 2В може бути більше або менше одиниці, що робить цей розподіл універсальним [2].

  T

  v at J

  e

  2

  № залежності Вид екстраполяції Поточний дебіт Накопичена видобуток

  1 Постійний дебіт Q (t) = Qconst t0 ZQ = | Q (t) dt = Qto 0

  2 Усічена гауссова крива (t-To) 2 Q (t) = С = -e ^ + Qmin Z Q = 2-Ф (t a T0) + Q mint

  3 Логарифмічна гауссова крива (ig t-mlgt) 2 Q (t) e 2 + Qmin при 0 < t < tKp. ZQ = 2-Ф ilg ^ t 1 + Qmint 2 l algt) при 0 < t < t ^

  Q (t) = Qconst при t > tкp ZQ = 1 - ф flg K - mlg 11 2 l algt) при t + йплАр + Qmax (t - tкp) t 'кр

  4 Гамма-розподіл Q (t) 1 f] k-1__t_ Tf] e Tor + Qmin l To) k-1 1 ZQ = z1 i = 0 i! f t] i__t_ e Т0Г + Q. t e T iimm1

  (K -1)! Tor l Т0Г)

  Розподіл Вейбулла Q (t) = + Qmin tk 'ZQc = e T0 В + Qmint

  5 Експоненціальна залежність t Q (t) = (Qmax -Qmin) e_ '° + Qmin ZQ = (Qmax - Qmin) t f t] 1-e t0 l) + Qmint

  Залежність 5 описується експонентою [3]. В цьому випадку поточний дебіт і накопичена видобуток описуються виразами:

  t

  Q (t) = ®тах * + Qmln; (11)

  Застосування наведених залежностей дозволяє проводити прогнозні розрахунки при оцінці ефективності впливу на пласт різними методами, що важливо при розробці заходів щодо підвищення нефтегазоотдаче родовищ вуглеводнів.

  ZQ = Qmax -Omm) t

  t]

  1-e

  + 6mmt .

  (12)

  З огляду на різноманіття умов роботи експлуатаційних свердловин, для уточнення застосування одного із запропонованих співвідношень необхідно використовувати статистичні дані спостережень для кожної конкретної свердловини, після чого застосовувати співвідношення.

  Викладене можна звести в таблицю.

  література

  1. Апроксимація статистичних даних продуктивності свердловин в результаті впливу на продуктивний пласт з метою інтенсифікації припливу вуглеводнів / Бекетов С.Б., Піщухін В.М., Коссовіч Т.А. [И др.] // Гірський інформаційно-аналітичний бюлетень, М., 2005. № 10. С. 44-47.

  2. Вентцель Е.С. Теорія ймовірностей: Підручник для вузів: 6-е изд. стереотип. М., 1999. С. 576.

  3. Лисенко В.Д. Визначення ефективності заходів по збільшенню нафтовіддачі та інтенсифікації видобутку нафти // Нафтове господарство. 2004. № 2. С. 114-188.

  Надійшла до редакції

  13 січня 2009 р.

  Бекетов Сергій Борисович - головний науковий співробітник ТОВ «НК« Роснефть »- НТЦ", д-р техн. наук, професор, Кубанський державний технологічний університет.

  Гнєздов Андрій Валерійович - аспірант, Кубанський державний технологічний університет.

  Beketov Sergey Borisovich - head research officer, Limited company «Oil Company« Rosneft »- scientific and technological centre», Doctor of Technical Sciences, Kuban State Technological University, Krasnodar.

  Gnezdov Andrey Valerievich - post-graduate student, Kuban State Technological University, Krasnodar.

  0


  Ключові слова: свердловина / ПРОДУКТИВНІСТЬ / НАФТА / газ / інтенсифікація / drink / productivity / Oil / GaS / Intensification

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити