Мета виявити закономірності взаємозв'язків між антропометричними, гемодинамічними параметрами і показниками вегетативного тонусу студентів молодших курсів в умовах їх адаптації до умов навчання у вузі при коригуванні їх морфофизиологического стану «Селенес +» і додаткової фізичним навантаженням. Матеріали і методи дослідження. У лонгитюдном дослідженні взяли участь студенти (N = 60) у віці 17-20 років. Були використані наступні фізіологічні методи: визначення довжини тіла і маси тіла; розрахунок індексу маси тіла; визначення рівня селену в сироватці крові; вимір систолічного і діастолічного артеріального тиску; частоти серцевих скорочень; розрахунок среднедінаміческого тиску; пульсового тиску; ударного обсягу за формулою Старра; хвилинного обсягу кровообігу; подвійного твори; коефіцієнта витривалості ССС за формулою Кваса; індексу функціональних змін; вегетативного індексу Кердо. Результати. Встановлено, що призначення селену на базі комплексу фізичних навантажень студенткам першого курсу достовірно впливає на наступні досліджувані параметри: АТд (F = 4,21), ЧСС (F = 3,42), МОК (F = 3,80), ІФІ (F = 3,68) , СДД (F = 4,72; P < 0,05); концентрацію селену (F = 93,97; P < 0,001). В кінці IV серії досліджень у дівчат встановлені статистично значущі F-критерії для АТд (F = 3,50), ЧСС (F = 4,33), КВ (F = 4,78; Р < 0,05); СДД (F = 5,92), ДП (F = 5,50; P < 0,01); ІФІ (F = 10,65), концентрації селену (F = 41,11; P < 0,001). Висновок. Виявлені закономірності взаємозв'язків антропометричних, гемодинамічних показників і параметрів вегетативного тонусу студентів 1-2-го курсів дозволяють зробити висновок про ефективність застосування ними в умовах адаптації до навчання у вищій школі біодобавки «Селенес +» в поєднанні з оздоровчими фізичними вправами, що сприяє менш вираженого напруги функціональної діяльності серцево-судинної системи і забезпечує стан фізіологічного оптимуму організму.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Нікуліна Ганна Віталіївна, Туйзарова Ірина Олексіївна, Шуканов Роман Олександрович, Алтинова Надія Віталіївна, Шуканов Олександр Андрійович


ANALYSIS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN SIMULATED CONDITIONS

Aim. The article deals with establishing the correlations between the anthropometric, hemodynamic, and vegetative tone indicators in first and second-year students during their adaptation to university conditions. The morphophysiological status of students was corrected by Selenes + and additional physical load. Materials and methods. Students aged 17-20 years (n = 60) participated in a longitudinal study. The following physiological methods were used: body length and mass measurement; BMI calculation; detection of selenium in blood serum; systolic and diastolic pressure measurement; heart rate calculation; average dynamic pressure calculation; pulse pressure calculation; stroke volume calculation using Starr's equation; minute volume blood flow calculation; endurance coefficient calculation according to Kvass 'equation; functional changes index calculation; Kerdo vegetative index calculation. Results. It was established that application of selenium depending on physical load in first-year female students influenced significantly the following indicators: arterial pressure (F = 4.21), heart rate (F = 3.42), minute volume blood flow (F = 3.80), functional changes index (F = 10.65), systolic pressure (F = 4.72; P < 0.05); selenium concentration (F = 93.97; P < 0.001). At the end of the IV stage, statistically significant F-criteria for arterial pressure (F = 3.50), heart rate (F = 4.33), endurance coefficient (F = 4.78; Р < 0.05), systolic pressure (F = 5.92), pulse pressure (F = 5.50; P < 0.01), functional changes index (F = 10.65), selenium concentration (F = 41.11; P < 0.001) were registered. Conclusion. The correlations revealed between the anthropometric, hemodynamic, and vegetative tone indicators in first and second-year students allowed to make a conclusion about the efficiency of the Selenes + supplement during adaptation to university conditions. The Selenes + supplement combined with physical exercises contributes to less pronounced stress in the cardiovascular system and provides the physiological optimum of the body.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Людина. Спорт. Медицина

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ В модельованих УМОВАХ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ В модельованих УМОВАХ»

  ?фізіологія

  УДК 612-057.875 DOI: 10.14529 / hsm190301

  АНАЛІЗ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ В модельованих УМОВАХ

  1 12 3

  А.В. Нікуліна ', І.А. Туйзарова'2, Р.А. Шуканов3, Н.В. Алтинова4, А.А. Шуканов5

  1 Чуваська державний університет імені І.М. Ульянова, г.Чебоксари, Росія, 2БУ «Лікарня швидкої медичної допомоги», м Чебоксари, Росія, 3ООО «Континет», с. Карамишева, Чуваська Республіка, Росія, 4Чувашская державна сільськогосподарська академія, м Чебоксари, Росія, 5Федеральний центр токсикологічної, радіаційної і біологічної безпеки, г. Казань, Росія

  Мета - виявити закономірності взаємозв'язків між антропометричними, гемоди-наміческіх параметрами і показниками вегетативного тонусу студентів молодших курсів в умовах їх адаптації до умов навчання у вузі при коригуванні їх морфо-фізіологічного стану «Селенес +» і додаткової фізичним навантаженням. Матеріали і методи дослідження. У лонгитюдном дослідженні взяли участь студенти (п = 60) у віці 17-20 років. Були використані наступні фізіологічні методи: визначення довжини тіла і маси тіла; розрахунок індексу маси тіла; визначення рівня селену в сироватці крові; вимір систолічного і діастолічного артеріального тиску; частоти серцевих скорочень; розрахунок среднедінаміческого тиску; пульсового тиску; ударного обсягу за формулою Старра; хвилинного обсягу кровообігу; подвійного твори; коефіцієнта витривалості ССС за формулою Кваса; індексу функціональних змін; вегетативного індексу Кердо. Результати. Встановлено, що призначення селену на базі комплексу фізичних навантажень студенткам першого курсу достовірно впливає на наступні досліджувані параметри: АТд (Б = 4,21), ЧСС (Б = 3,42), МОК (Б = 3,80), ІФІ (Б = 3,68), СДД (Б = 4,72; Р < 0,05); концентрацію селену (Б = 93,97; Р < 0,001). В кінці IV серії досліджень у дівчат встановлені статистично значущі Б-критерії для АТд (Б = 3,50), ЧСС (Б = 4,33), КВ (Б = 4,78; Р < 0,05); СДД (Б = 5,92), ДП (Б = 5,50; Р < 0,01); ІФІ (Б = 10,65), концентрації селену (Б = 41,11; Р < 0,001). Висновок. Виявлені закономірності взаємозв'язків антропометричних, гемодинамічних показників і параметрів вегетативного тонусу студентів 1-2-го курсів дозволяють зробити висновок про ефективність застосування ними в умовах адаптації до навчання у вищій школі біодобавки «Селенес +» в поєднанні з оздоровчими фізичними вправами, що сприяє менш вираженого напрузі функціональної діяльності серцево-судинної системи і забезпечує стан фізіологічного оптимуму організму.

  Ключові слова: адаптація, студенти, серцево-судинна система, селен, селі-нодефіцітний регіон.

  Вступ. Адаптація як вітчизняних, так і зарубіжних студентів до навчання у вузі протікає відповідно до фізіологічних і психологічних закономірностей функціонування основних систем організму на даному віковому етапі [1, 5-7, 13] і визначається як індивідуальними функціональними і конституціональними характеристиками юнаків і дівчат, так і особ-

  ностями навчального процесу, а також умовами проживання та колективної взаємодії [2, 9, 10, 14]. Запорукою успішного перебігу адаптації, особливо в її гострий період, виступає мінімізація напруги механізмів регуляції, що може бути реалізовано кількома шляхами [1, 3, 4, 8]. В якості основних визнаних критеріїв оцінки функціонального стану організ-

  ма і адаптаційних резервних можливостей використовуються показники діяльності кар-діореспіраторной системи [11, 12, 15-19].

  Мета: виявити закономірності взаємозв'язків між антропометричними, гемоди-наміческіх параметрами і показниками вегетативного тонусу студентів молодших курсів в умовах їх адаптації до умов навчання у вузі при коригуванні їх морфофізіоло-ня стану «Селенес +» і додаткової фізичним навантаженням.

  Матеріали та методи. У лонгитюдном дослідженні взяли участь студенти та студентки вузів м Чебоксари (n = 60) основної медичної групи у віці 17-20 років. Когорта досліджуваних формувалася відповідно до критеріїв включення: відповідність за станом здоров'я, віком, статтю; наявність їх інформованої згоди. У студентів вивчали стан серцево-судинної системи (ССС) і вегетативного тонусу на початку і в кінці кожного семестру, а також в період екзаменаційних сесій протягом двох років навчання. У I-IV серіях досліджень учасники протягом місяця до початку кожної екзаменаційної сесії отримували по 1 драже «Селенес +» (III група) або плацебо (II) пе-рорально відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації. Студенти I групи були контролем. Всі учасники досліджень займалися фізичною культурою згідно з програмою ФГОС ВО для спільної медичної групи і додатково двічі в тиждень виконували комплекс оздоровчих фізичних занять (КОФЗ) тривалістю по 1,5 години. У КОФЗ входила оздоровча ходьба, дихальні вправи, рухливі ігри та відновлювальні вправи (юнаки), а також розминка, танцювальна степ-аеробіка, вправи на силу і витривалість, відновлювальні та дихальні вправи (дівчата).

  Були використані наступні фізіологічні методи: визначення довжини тіла (Р, см); маси тіла (МТ, кг); розрахунок індексу маси тіла (ІМТ, у. е.) за формулою ІМТ = = вага / рост2; визначення рівня селену в сироватці крові (Se, мг / л); вимір систолічного артеріального тиску (АТс, мм рт. ст.), діастолічного артеріального тиску (АТд, мм рт. ст.), частоти серцевих скорочень (ЧСС, уд. / хв), розрахунок середовищ-недінаміческого тиску (СДД, мм рт. ст.);

  пульсового тиску (ПД, мм рт. ст.); ударного об'єму (УО, мл) за формулою Старра; хвилинного обсягу кровообігу (МОК, мл); подвійного добутку (ПД, у. е.); коефіцієнта витривалості (КВ, у. е.) ССС за формулою Кваса; індексу функціональних змін (ІФІ, у. е.); вегетативного індексу Кердо (ІК,%). З метою виявлення відмінності показників між групами по досліджуваним чинникам використовували дисперсійний аналіз ANOVA з визначенням критерію Фішера (F-критерію) для незалежних вибірок.

  Результати. У даній статті представлені результати кореляційного аналізу параметрів функціонування ССС студентів молодших курсів в модельованих умовах.

  У I серії досліджень (в кінці першого курсу) були виявлені позитивні зв'язку сильною і середньої щільності у юнаків I групи між АТс і масою тіла (r = 0,78), масою тіла і СДД (r = 0,72), АТс і ІК (г = 0,76), ПД і ІК (r = 0,56; P > 0,05). Зворотній кореляційний зв'язок виявлено для зростання і МОК (r = -0,72), маси тіла і МОК (r = -0,71), ДП і зростання (r = -0,77; P < 0,05), АТс і ЧСС (r = -0,59), ЧСС і ПД (r = -0,50; P > 0,05).

  У студентів II групи були зафіксовані позитивні кореляційні відносини між АТс і ЧСС (r = 0,77), рівнем селену і КВ (r = 0,73; P < 0,05); КВ і масою тіла (r = 0,58), ІФІ і рівнем селену (r = 0,50; P > 0,05). Були зафіксовані негативно спрямовані зв'язку між зростанням і МОК (r = -0,52; P > 0,05).

  Ті, що навчаються III групи, які брали в ході серії досліджень «Селенес +», виявили наступні значення позитивних коефіцієнтів кореляції своїх показників: КВ і рівень селену (r = 0,65; Р < 0,05); СДД і концентрація селену (г = 0,54); ІК і ПД, УО, МОК (r = 0,59; 0,54; 0,53 відповідно); АТд і рівень селену (г = 0,57); концентрація селену і зростання (r = 0,51; Р < 0,05). Також були зафіксовані зворотні кореляційні зв'язки між МОК і зростанням (r = -0,72), ІК і рівнем селену (r = -0,73; P < 0,05); ростом і ЧСС (r = -0,57), УО і рівнем селену (r = -0,51; P < 0,05).

  При аналізі взаємин показників у другокурсників групи контролю встановлено позитивні зв'язки між МТ і зростанням (r = 0,64), зростанням і ПД (r = 0,72), МТ і ПД (r = 0,66), АТс і АТд (г = 0,93; Р < 0,05).

  Негативні взаємозв'язку виявлені для МТ і КВ (r = -0,64), КВ і ДП (r = -0,69; Р < 0,05).

  Кореляційний аналіз параметрів юнаків, які приймали плацебо, дозволив виявити достовірні відносини високим та середнім тісноти між зростанням і АТс (r = -0,76), ДП і МТ (r = -0,64; Р < 0,05).

  У тих студентів, які проходили курс прийому біодобавки, встановлені позитивні кореляційні зв'язки сильної і середнього ступеня між АТд і зростанням (r = 0,50), зростанням і рівнем селену (r = 0,54), ІК і УО (r = 0, 52), рівнем селену і КВ (r = 0,52; р > 0,05). Негативна залежність розрахована для зростання і ЧСС, МОК, УО, ДП (r = -0,63; -0,69; -0,67; -0,67 відповідно; Р < 0,05).

  Використання дисперсійного аналізу дозволяє встановлювати значимість відмінності середніх значень показників через порівняння дисперсій, тому, порівнюючи компоненти дисперсії, ми визначали долю груповий варіативності. В кінці другого курсу наступні показники юнаків досліджуваних груп мали достовірні відмінності за критерієм Фішера: МОК (Б = 4,07), ІМТ (Б = 3,60; Р < 0,05); маса тіла (Б = 6,74; Р < 0,01); ЧСС (Б = 26,15), АТс (Б = 13,53), АТд (Б = 22,82), СДД (Б = 31,52), ДП (Б = 41,49), ІФІ (Б = = 19,93), концентрація селену (Б = 237,31; Р < 0,001).

  В ході лонгитюдних досліджень дівчат I групи (Ш ^ серії) виявлена ​​сильна і середня позитивна кореляції між концентрацією гемоглобіну і МТ (r = 0,73), АТд і АТс (r = 0,69), ЧСС і АТс (r = 0 , 84), ЧСС і АТд (r = 0,72), АТд і ДП (r = 0,71), СДД і ЧСС (r = 0,82), рівнем гемоглобіну та ІК (r = 0,62; р < 0,05); ростом і АТд (r = 0,50), СДД і зростанням (r = 0,55), концентрацією селену і АТд (r = 0,57). Негативна кореляція виявлена ​​між УО і ЧСС (r = -0,61; Р < 0,05); ростом і УО (r = -0,52), зростанням і ПД (r = -0,50), рівнем селену і УО (r = -0,50; Р > 0,05).

  У II групі встановлені достовірні позитивні взаємозв'язку зростання і АТд (r = 0,70), зростання і СДД (r = 0,74), зростання і КВ (r = 0,69), зростання і рівня селену (r = 0,82 ), УО і маси тіла (r = 0,65), маси тіла і ПД (r = 0,71), ЧСС і АТс (r = 0,90), ЧСС і АТд (r = 0,58), АТд і ДП (r = 0,62), рівня селену і АТд (r = 0,63), СДД і ЧСС (r = 0,65), УО і ІК (r = 0,64), ІК і ПД (г = 0 , 70), рівня селену

  і СДД (r = 0,61), КВ і рівня селену (r = 0,63; Р < 0,05). Зв'язки негативною спрямованості зафіксовані між масою тіла і ростом (r = -0,93), зростанням і УО (r = -0,71), зростанням і ПД (r = -0,71), масою тіла і АТд (г = = -0,58), масою тіла і СДД (r = -0,62), рівнем селену і УО (r = -0,78), активністю АОС і УО (r = -0,65), рівнем селену і масою тіла (г = -0,76), рівнем Se і ПД (r = -0,78), ІК і рівнем селену (r = -0,80), числом еритроцитів і АТс, зростанням, ІФІ, АТд, СДД, ДП, КВ, концентрацією Se, активністю АОС (r = -0,58; -0,86; -0,77; -0,91; -0,94; -0,62; -0,88; -0,72; -0,61).

  Студентки з III групи виявили кореляційні відносини високою і середньої щільності зі статистичної значимістю між зростанням і АТд, СДД, КВ, рівнем селену (r = 0,62; 0,64; 0,71; 0,82 відповідно), АТд і АТс ( г = 0,72), ЧСС і АТс, АТд (r = 0,80; 0,60), АТд і ДП (r = 0,63), СДД і ЧСС (r = = 0,65), ІК і УО (г = 0,58), рівнем Se і зростанням, ІФІ, АТс, АТд, ЧСС, СДД, ДП, КВ (r = 0,82; 0,91; 0,81; 0,75; 0,80; 0 , 82; 0,77; 0,78 відповідно). Негативна кореляція відмічена для рівня селену і УО (r = -0,69), активності АОС і УО (r = -0,63), концентрації селену і ПД (r = -0,64), активності АОС і ПД (r = -0,59), рівня селену і ІК (r = -0,60), зростання і маси тіла, УО, ПД (r = -0,71; -0,72; -0,69 відповідно; р < 0,05).

  Встановлено, що призначення селену на базі комплексу фізичних навантажень студенткам першого курсу достовірно впливає на наступні досліджувані параметри: АТд (F = 4,21), ЧСС (F = 3,42), МОК (F = 3,80), ІФІ (F = 3,68), СДД (F = 4,72; P < 0,05); концентрацію селену (F = 93,97; P < 0,001). В кінці IV серії досліджень у дівчат встановлені статистично значущі F-критерії для АТд (F = 3,50), ЧСС (F = 4,33), КВ (F = 4,78; Р < 0,05); СДД (F = 5,92), ДП (F = 5,50; P < 0,01); ІФІ (F = = 10,65), концентрації селену (F = 41,11; P < 0,001).

  Висновок. Таким чином, виявлені закономірності взаємозв'язків антропометричних, гемодинамічних показників і параметрів вегетативного тонусу студентів 1-2-го курсів дозволяють зробити висновок про ефективність застосування ними в умовах адаптації до навчання у вищій школі біодобавки «Селенес +» в поєднанні з оздоровчими фізичними вправами, що сприяє менш вираженого напруги-

  нию функціональної діяльності серцево-судинної системи і забезпечує стан фізіологічного оптимуму організму.

  література

  1. Агаджанян, Н.А. Стрес, фізіологічні та екологічні аспекти адаптації шляхом корекції / Н.А. Агаджанян, С. В. Но-това. - Оренбург: ОДУ, 2009. - 274 с.

  2. Афтанас, Л.І. Елементний статус населення Росії. Ч. 4. Елементний статус населення Приволзького і Уральського федеральних округів / під ред. А.В. Скельного, М.Ф. Кисельова. - СПб. : Медкнига «ЕЛБІ-СПб»,

  2013. - 576 с.

  3. Бальсевіч, В.К. Здоровьеформирующих-щая функція освіти в Російській Федерації (Матеріали до розробки національного проекту оздоровлення підростаючого покоління Росії в період 2006-2026 рр.) /

  B.К. Бальсевіч // Здоров'я для всіх. - 2010. -№ 1. - С. 45-50.

  4. Бердников, П.П. Еколого-фізіологічний-ські аспекти застосування селеновой біодобавки студентами вузу в селенодефіцитних провінції / П.П. Бердников, Ю.А. Дьяченко // Вісник КрасГАУ, 2012. - № 8. - С. 105-108.

  5. Рухова активність і здоров'я / Н.А. Агаджанян, В.Г. Двоеносов, Н.В. Єрмакова та ін. - Казань: Изд-во КГУ, 2005. -216 с.

  6. Єрмакова, Н.В. Фізіологічні проблеми адаптації студентів / Н.В. Єрмакова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. -

  2014. - С. 119-121.

  7. Оцінка адаптаційного процесу по структурі захворюваності студентів / Л.Г. Токарєва, В. І. Торшин, Н. Мансур і ін. // Матеріали Всерос. наук.-практ. конф. «Агаджаняновскіе читання». - М .: РУДН, 2016. - С. 138-139.

  8. Паніхіна, А.В. Вплив оздоровчої аеробіки на адаптацію першокурсниць з сільської та міської місцевості до умов навчання у вищій школі / А.В. Паніхіна, О.Б. Колесникова // Бюл. експеримент. біології і медицини. - 2011. - Т. 152. - № 10. -

  C. 463-465.

  9. Селен в медицині та екології / Н.А. Голубкіна, А.В. Скельний, Я.А. Соколов, Л.Ф. Щелкунов. - М .: Изд-во КМК, 2002. -134 с.

  10. Сусликов, В.Л. Геохімічна екологія хвороб. Т.2. Атомовіти / В.Л. Ховрахів. -М .: Геліос АРВ, 2000. - 672 с.

  11. Ушаков, А.С. Оцінка стану здоров'я старшокласників і студентів першого курсу навчання / А.С. Ушаков, А.В. Ненашева,

  H.Е. Клещенкова // Известия Тульського держ. ун-ту. Фіз. культура. Спорт, 2015. - № 1. -С. 38-43.

  12. Функціональний стан системної гемодинаміки російських і іноземних студентів на тлі ортостатичної проби / Г.А. Севрюкова, Г.Е. Настінова, Л.А. Товма-сян і ін. // Известия Саратов. ун-ту. Нова серія. Серія: Хімія. Біологія. Екологія, 2018. - Т. 8 (4). - С. 407-411.

  13. Шібкова, Д.З. Методологічні аспекти проблеми адаптації студентів до навчання у вузі / Д.З. Шібкова, О.І. Коло-міец // Вісник Челяб. держ. пед. ун-ту, 2012. -№ 8. - С. 342-349.

  14. Element Status of Students with Different Levels of Adaptation /S.V. Notova, E.V. Kiyaeva,

  I.V. Radysh et al. // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. - 2017. - Vol. 163, no. 5. -P. 541-543.

  15. Mal Absi, М. Interpersonal stress produces homogeneous adrenocortical and sympathetic responses in hypertension-prone men and women / М. Mal Absi // Int. J. Psychophysiol. -2002. - Vol. 45 (1). - Р. 40-41.

  16. McCraty, R. Heart Rate Variability: New Perspectives on Physiological Mechanisms, Assessment of Self-regulatory Capacity, and Health risk / R. McCraty, F. Shaffer // Glob Adv Health Med. - 2015. - Vol. 4 (1). - Р. 46-61.

  17. Shearer, A. Effects of a Brief Mindful-ness Meditation Intervention on Student Stress and Heart Rate Variability / A. Shearer, M. Hunt, M. Chowdhury // International Journal of Stress Management. - 2015. - Advance online publication. - http://dx.doi.org/10.1037/a0039814.

  18. Spalding, T. Vagal and cardiac reactivity to psychological stressors in trained and untrained men / T. Spalding, L. Jeffers // Med. Sci. Sports Exerc. - 2000. - Vol. 32. - Р. 581-591.

  19. The utility of low frequency heart rate variability as an index of sympathetic cardiac tone: a review with emphasis on a reanalysis of previous studies / G.A. Reyes del Paso, W. Langewitz, L.J. Mulder et al. // Psychophysiology. -2013. - Vol. 50 (5). - Р. 477-487.

  Нікуліна Ганна Віталіївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри медичної біології з курсом мікробіології і вірусології, Чуваська державний університет ім. І.М. Ульянова. 428015, м Чебоксари, Московський проспект, 15. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0003-2572-119Х.

  Туйзарова Ірина Олексіївна, лікар-терапевт, БО «Лікарня швидкої медичної допомоги», 428015, м Чебоксари, Московський проспект, 47; асистент кафедри факультетської і госпітальної терапії, Чуваська державний університет ім. І.М. Ульянова. 428015, м Чебоксари, Московський проспект, 15. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0001-7246-5868.

  Шуканов Роман Олександрович, доктор біологічних наук, доцент, заступник директора з виробництва, ТОВ «Континет». 429446, Чуваська Республіка, с. Карамишева, вул. Центральна, 83А. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0001-5605-2238.

  Алтинова Надія Віталіївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри землеустрою, кадастрів і екології, Чуваська державна сільськогосподарська академія. 428003, Чуваська Республіка, м Чебоксари, вул. К. Маркса, 29. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0002-2878-990X.

  Шуканов Олександр Андрійович, доктор ветеринарних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу токсикології, Федеральний центр токсикологічної, радіаційної і біологічної безпеки. 420075, м Казань, Наукове містечко, 2. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0001-7678-6212.

  Надійшла до редакції 20 червня 2019 р.

  DOI: 10.14529 / hsm190301

  ANALYSIS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN SIMULATED CONDITIONS

  A.V. Nikulina1, panianna @ list.org.ua, ORCID: 0000-0003-2572-119X,

  I.A. Tuyzarova1,2, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0001-7246-5868,

  R.A. Shukanov3, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0001-5605-2238,

  N.V. Altynova4, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0002-2878-990X,

  A.A. Shukanov5, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0001-7678-6212

  1Chuvash State University named I.N. Ulyanov, Cheboksary, Russian Federation,

  2Emergency Hospital, Cheboksary, Russian Federation,

  3LTD "Kontinet", Karamyshevo, Chuvash Republic, Russian Federation,

  4Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Russian Federation,

  5Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan, Russian Federation

  Aim. The article deals with establishing the correlations between the anthropometric, hemodynamic, and vegetative tone indicators in first and second-year students during their adaptation to university conditions. The morphophysiological status of students was corrected by Selenes + and additional physical load. Materials and methods. Students aged 17-20 years (n = 60) participated in a longitudinal study. The following physiological methods were used: body length and mass measurement; BMI calculation; detection of selenium in blood serum; systolic and diastolic pressure measurement; heart rate calculation; average dynamic pressure calculation; pulse pressure calculation; stroke volume calculation using Starr's equation; minute volume blood flow calculation; endurance coefficient calculation according to Kvass 'equation; functional changes index calculation; Kerdo vegetative index calculation. Results. It was established that application of selenium depending on physical load in first-year female students influenced significantly the following indicators: arterial pressure (F = 4.21), heart rate (F = 3.42), minute volume blood flow (F = 3.80), functional changes index (F = 10.65), systolic pressure (F = 4.72; P < 0.05); selenium concentration (F = 93.97; P < 0.001). At the end of the IV stage, statistically significant

  F-criteria for arterial pressure (F = 3.50), heart rate (F = 4.33), endurance coefficient (F = 4.78; Р < 0.05), systolic pressure (F = 5.92), pulse pressure (F = 5.50; P < 0.01), functional changes index (F = 10.65), selenium concentration (F = 41.11; P < 0.001) were registered. Conclusion. The correlations revealed between the anthropometric, hemodynamic, and vegetative tone indicators in first and second-year students allowed to make a conclusion about the efficiency of the Selenes + supplement during adaptation to university conditions. The Selenes + supplement combined with physical exercises contributes to less pronounced stress in the cardiovascular system and provides the physiological optimum of the body.

  Keywords: adaptation, students, cardiovascular system, selenium, selenium-deficient region.

  References

  1. Agadzhanyan N.A., Notova S.V. Stress, fiziologicheskiye i ekologicheskiye aspekty adaptatsiipu-tem korrektsii [Stress, Physiological and Environmental Aspects of Adaptation by Correction]. Orenburg, OGU Publ., 2009. 274 p.

  2. Aftanas L.I., Skal'nogo A.V., Kiseleva M.F. Elementnyy status naseleniya Rossii. CHast '4. Elementnyy status naseleniya Privolzhskogo i Ural'skogo ^ federal'nykh okrugov [Elemental Status of the Population of Russia. Part 4. The Elemental Status of the Population of the Volga and Ural Federal Districts]. St. Petersburg, 2013. 576 p.

  3. Bal'sevich V.K. [The Health-Forming Function of Education in the Russian Federation (Materials for the Development of a National Project for the Rehabilitation of the Younger Generation of Russia in the Period 2006-2026)]. Zdorov'ye dlya vsekh [Health for All] 2010, no. 1, pp. 45-50. (In Russ.)

  4. Berdnikov P.P., D'yachenko Yu.A. [Ecological and Physiological Aspects of the Use of Selenium Supplements by University Students in the Selenium-Deficient Province]. Vestnik KrasGAU [Herald KrasGAU] 2012, no. 8, pp. 105-108. (In Russ.)

  5. Agadzhanyan N.A., Dvoyenosov V.G., Ermakova N.V. et al. Dvigatel'naya aktivnost 'i zdorov'ye [Motor Activity and Health]. Kazan ', 2005. 216 p.

  6. Ermakova N.V. [Physiological Problems of Adaptation of Students]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Materials of the International Scientific-Practical Conference], 2014 року, pp. 119-121. (In Russ.)

  7. Tokareva L.G., Torshin V.I., Mansur N. et al. [Assessment of the Adaptation Process by the Structure of the Incidence of Students]. Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Agadzhanyanovskiye chteniya" [Proceedings of the All-Russian Scientific-Practical Conference Agha-janianovskie Readings], 2016, pp. 138-139. (In Russ.)

  8. Panikhina A.V., Kolesnikova O.B. [The Impact of Recreational Aerobics on the Adaptation of Freshmen from Rural and Urban Areas to the Conditions of Higher Education]. Byulleten 'eksperimen-tal'noy biologii i meditsiny [Bulletin of Experimental Biology and Medicine], 2011, vol. 152, no. 10, pp. 463-465. (In Russ.)

  9. Golubkina N.A., Skal'nyy A.V., Sokolov Ya.A., Shchelkunov L.F. Selen v meditsine i ekologii [Selenium in Medicine and Ecology]. Moscow, 2002. 134 p.

  10. Suslikov V.L. Geokhimicheskaya ekologiya bolezney. T. 2. Atomovity [Geochemical Ecology of Diseases. Atomovites]. Moscow, Gelios ARV Publ., 2000., vol. 2. 672 p.

  11. Ushakov A.S., Nenasheva A.V., Kleshchenkova N.E. [Assessment of the Health Status of High School Students and First-Year Students]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Fizi-cheskaya kul'tura. Sport [News of Tula State University. Physical Education. Sport], 2015-го, no. 1, pp. 38-43. (In Russ.)

  12. Sevryukova G.A., Nastinova G.E., Tovmasyan L.A. et al. [Functional State of Systemic Hemodynamics of Russian and Foreign Students on the Background of an Orthostatic Test]. Izvestiya Sara-tovskogo universiteta. Novaya seriya. Ser. Khimiya. Biologiya. Ekologiya [Proceedings of the Saratov University. New Series. Chemistry. Biology. Ecology], 2018, vol. 8 (4), pp. 407-411. (In Russ.) DOI: 10.18500 / 1816-9775-2018-18-4-407-411

  13. Shibkova D.Z., Kolomiyets O.I. [Methodological Aspects of the Problem of Adaptation of Students to Learning in High School]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Herald of the Chelyabinsk State Pedagogical University], 2012 no. 8, pp. 342-349. (In Russ.)

  14. Notova S.V., Kiyaeva E.V., Radysh I.V., Laryushina I.E., Blagonravov M.L. Element Status of Students with Different Levels of Adaptation. Bulletin of Experimental Biology and Medicine 2017, vol. 163, no. 5, pp. 541-543. DOI: 10.1007 / s10517-017-3855-2

  15. Mal Absi М. Interpersonal Stress Produces Homogeneous Adrenocortical and Sympathetic Responses in Hypertension-Prone Men and Women. Int. J. Psychophysiol, 2002 vol. 45 (1), pp. 40-41.

  16. McCraty R., Shaffer F. Heart Rate Variability: New Perspectives on Physiological Mechanisms, Assessment of Self-regulatory Capacity, and Health Risk. Glob Adv Health Med, 2015-го, vol. 4 (1), pp. 46-61. DOI: 10.7453 / gahmj.2014.073

  17. Shearer A., ​​Hunt M., Chowdhury M. Effects of a Brief Mindfulness Meditation Intervention on Student Stress and Heart Rate Variability. International Journal of Stress Management, 2015. Advance online publication. DOI: 10.1037 / a0039814

  18. Spalding T., Jeffers L. Vagal and Cardiac Reactivity to Psychological Stressors in Trained and Untrained Men. Med. Sci. Sports Exerc, 2000., vol. 32, pp. 581-591. DOI: 10.1097 / 00005768200003000-00006

  19. Reyes del Paso G.A., Langewitz W., Mulder L.J. et al. The Utility of Low Frequency Heart Rate Variability as an Index of Sympathetic Cardiac Tone: a Review with Emphasis on a Reanalysis of Previous Studies. Psychophysiology, 2013, vol. 50 (5), pp. 477-487. DOI: 10.1111 / psyp.12027

  Received 2Q June 2QI9

  ЗРАЗОК ЦИТУВАННЯ

  FOR CITATION

  Аналіз стану серцево-судинної системи організму в модельованих умовах / А.В. Нікуліна, І.А. Туйзарова, Р.А. Шуканов і ін. // Людина. Спорт. Медицина. - 2019. - Т. 19, № 3. - С. 7-13. БОГ 10.14529 ^ Ш190301

  Nikulina A.V., Tuyzarova I.A., Shukanov R.A., Al-tynova N.V., Shukanov A.A. Analysis of the Cardiovascular System in Simulated Conditions. Human. Sport. Medicine, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 7-13. (In Russ.) DOI: 10.14529 / hsml90301


  Ключові слова: АДАПТАЦІЯ / СТУДЕНТИ / СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА / СЕЛЕН / селенодефіцитних РЕГІОН / ADAPTATION / STUDENTS / CARDIOVASCULAR SYSTEM / SELENIUM / SELENIUM-DEFICIENT REGION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити