Стаття присвячена проблемам науково-методичного забезпечення (НМО) діяльності організацій, відповідальних за підготовку спортивного резерву. За допомогою анкетування виявлена ​​певна картина стану НМО в структурах спортивних шкіл, училищ олімпійського резерву та центрів спортивної підготовки. Аналіз даних розкрив потреби і вади в проведенні заходів по НМО в зазначених установах. Виявлено потреба в упорядкуванні необхідних послуг з боку служб медико-біологічного і психологічного спрямування, а також більшої відповідальності самих організацій за забезпечення стандарту вимог до необхідних розділах обстеження рівня підготовленості і тренованості учнів.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Тімакова Тетяна Серафимівна, Кулагіна Юлія Борисівна, Шиліна І.А.


Analysis of the state of NMO in organizations responsible for the preparation of the sports reserve in the country

The article is devoted to the problems of scientific and methodological support (NMO) in the activities of organizations responsible for the preparation of the sports reserve. With the help of questionnaires, a certain picture of the state of NMO in the structures of sports schools, Olympic reserve schools and sports training centers has been revealed. The analysis of the data revealed the needs and shortcomings in the implementation of the NMO activities in these institutions. The need has been identified for ordering the necessary services from the services of the medical, biological and psychological direction, as well as the greater responsibility of the organizations themselves for ensuring the standard of requirements for the necessary sections of the survey of the level of preparedness and training of students.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал: Вісник спортивної науки


  Наукова стаття на тему 'Аналіз стану НМО в організаціях, відповідальних за підготовку спортивного резерву в країні'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз стану НМО в організаціях, відповідальних за підготовку спортивного резерву в країні»

  ?ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ​​СПОРТУ

  АНАЛІЗ СТАНУ НМО В ОРГАНІЗАЦІЯХ, відповідальних за ПІДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВУ В КРАЇНІ

  Т.С. ТІМАКОВА, Ю.Б. КУЛАГІНА, ФНЦ ВНИИФК; І.А. ШИЛІНА, ФЦСП

  анотація

  Стаття присвячена проблемам науково-методичного забезпечення (НМЗ) діяльності організацій, відповідальних за підготовку спортивного резерву.

  За допомогою анкетування виявлена ​​певна картина стану НМО в структурах спортивних шкіл, училищ олімпійського резерву та центрів спортивної підготовки. Аналіз даних розкрив потреби і вади в проведенні заходів по НМО в зазначених установах. Виявлено потреба в упорядкуванні необхідних послуг з боку служб медико-біологічного і психологічного спрямування, а також більшої відповідальності самих організацій за забезпечення стандарту вимог до необхідних розділах обстеження рівня підготовленості і тренованості учнів.

  Ключові слова: науково-методичне забезпечення, підготовка спортивного резерву, розділи тестування, засоби і методи.

  Abstract

  The article is devoted to the problems of scientific and methodological support (NMO) in the activities of organizations responsible for the preparation of the sports reserve. With the help of questionnaires, a certain picture of the state of NMO in the structures of sports schools, Olympic reserve schools and sports training centers has been revealed. The analysis of the data revealed the needs and shortcomings in the implementation of the NMO activities in these institutions. The need has been identified for ordering the necessary services from the services of the medical, biological and psychological direction, as well as the greater responsibility of the organizations themselves for ensuring the standard of requirements for the necessary sections of the survey of the level of preparedness and training of students.

  Keywords: scientific and methodical support, preparation of sport reserve, testing sections, means and methods.

  Вступ

  Протягом багатьох десятиліть в СРСР цілеспрямовано розвивалася спортивна наука, створювалася й удосконалювалася система НМО підготовки спортсменів, починаючи від їх приходу в спортивні школи та закінчуючи збірними командами країни і їх найближчого резерву. Однак роки перебудови не кращим чином позначилися на розвитку спорту, на стані науки і науково-методичного забезпечення системи спортивної підготовки в країні. Все це позначилося на якості виступів російських спортсменів останнього десятиліття [1, 2]. Разом з тим країна володіє значним ресурсом з підготовки спортивного резерву: в регіонах діють 182 центру підготовки спортивного резерву, 56 федеральних і регіональних училищ олімпійської підготовки, а також безліч спор-

  них шкіл з видів спорту. У зв'язку з цим на порядок денний постає питання про підвищення продуктивності роботи настільки величезного потенціалу країни в області вирішення завдань спорту вищих досягнень. Керівництвом країни вживаються безпрецедентні заходи по підвищенню якості функціонування різних структур в системі підготовки спортивного резерву [3]. Однією з ключових проблем в його підготовці є переформатування принципів організації науково-методичного забезпечення.

  Відомо, що контроль стану спортсмена і планування навантажень на основі його даних є обов'язковим елементом тренувального процесу [4, 5, 6]. Існуючі програми по спортивній підготовці розглядають три основних види НМО - ЕКО (етапне комплексне обстеження), ТО (поточне обстеження)

  і ОСД (обстеження змагальної діяльності) -як обов'язкові форми контролю для об'єктивізації умов проведення тренувального процесу і обліку індивідуальних особливостей спортсмена [7, 8]. З метою вивчення стану проблеми проведено дослідження, що дає певне уявлення про стан НМО в різних структурах підготовки резерву.

  Організація і методи дослідження

  В основу аналізу стану НМО в здійснюють спортивну підготовку організаціях державного фінансування було покладено анкетне опитування відповідальних за їх діяльність фахівців. Розроблена нами анкета містила питання, що дозволяють виявити стан діяльності спортивних організацій в області НМО. В кінці анкети респондентам пропонувалося написати коментар з актуальних проблем в цій галузі і внести пропозиції щодо поліпшення роботи в сфері НМО. З урахуванням вимог наказу Мінспорту Росії від 30.10.2015 № 999 «Про затвердження вимог до забезпечення підготовки спортивного резерву для спортивних збірних команд Російської Федерації» (зареєстровано в Мін'юсті Росії 05.04.2016, реєстр. № 41679) анкета була розіслана в установи, які здійснюють підготовку спортивного резерву: центри спортивної підготовки (ЦСП); училища (технікуми) олімпійського резерву (УОР і ГУОР); спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву (СДЮСШОР); дитячо-юнацькі школи (ДЮСШ). Проект анкети був узгоджений

  з ФЦПСР (керівник - К.В. Вирупаев), ними ж були забезпечені розсилка і отримання відповідної інформації для подальшої її обробки.

  Результати дослідження

  Протягом 2016 року було одержано та опрацьовано 913 анкет з різних регіонів Росії, в 26,5% з них були зроблені коментарі та пропозиції щодо підвищення якості НМО. Відповіді були отримані: з 67 регіональних ЦСП - 36,8% від числа всіх центрів; з 29 УОР - 51,7% і 535 з 980 СДЮСШОР - 51,5%. Найменший відсоток участі проявили ДЮСШ-всього 266 організацій, тобто 13,8% від їх загального числа. Найбільшу активність участі в опитуванні проявили організації Москви, Московської та Ленінградської областей, Пермського краю, Челябінської області, Республіки Башкортостан, Воронезької та Самарської областей, Республіки Татарстан, Кемеровської, Тверській і Оренбурзької областей.

  У таблиці 1 дано представництво по групах видів спорту в спортивних організаціях зазначених типів. Найбільшою чисельністю представлені циклічні, ігрові види спорту і види єдиноборств, причому в установах початкової та базової підготовки явно домінують різні види боротьби. Чисельність спортсменів в ЦСП і УОР, в яких підготовка здійснюється переважно на етапі спортивного вдосконалення, також свідчить про переважання в них видів єдиноборств, трохи поступаючись по представництву видів спорту циклічного характеру.

  Таблиця 1

  Розподіл груп видів спорту в організаціях спортивної підготовки різного типу

  Група видів спорту ЦСП УОР СДЮСШОР ДЮСШ ВСЬОГО

  Циклічні види 19 20 23 21 22

  Єдиноборства 19 21 18 24 20,4

  Складно-координаційні види 17 16 18 14 16,2

  Швидкісно-силові види 16 12 13 10 12,3

  Ігрові види 15 21 23 27 23,5

  Стрілецькі види 13 9 5 3 5,5

  Тільки в 40,5% організацій існують медичні кабінети, що дозволяють здійснювати лікарсько-міді-цинский контроль і брати участь в проведенні етапного і поточного обстежень спортсменів.

  Відзначимо той факт, що в 250 організаціях, переважно СДЮСШОР та ДЮСШ, немає підрозділів, здатних професійно проводити заходи по НМО. У найбільш благополучної ситуації щодо проведення НМО знаходяться УОР. Основним медичним закладом, що забезпечує обстеження контингенту організацій усіх типів, є врачеб-но-фізкультурний диспансер (76,8%). З'ясувалося, що чимала частина юних спортсменів змушена отримувати

  допуск до занять спортом та участі в змаганнях в поліклініках за місцем проживання.

  Науково-обгрунтовані види НМО використовує більшість організацій спортивної підготовки і, перш за все, УОР і ЦСП. Невисокий відсоток використання програм НМО по розділах ЕКО і ОСД відзначений в СДЮСШОР та ДЮСШ. При цьому в більшості організацій орієнтири управління тренувальним процесом відносять до роботи самих тренерів.

  У таблиці 2 показана ступінь впровадження основних видів НМО в структуру навчально-тренувального і тренувальних процесів у всіх чотирьох типах установ.

  <&

  ФНЦ ВНИИФК

  Таблиця 2

  Ступінь участі організацій в видах НМО (%)

  Вид НМО ЦСП УОР СДЮСШОР ДЮСШ

  Етапне комплексне обстеження (ЕКО) 50,75 62,06 42,6 31,2

  Поточне обстеження (ТО) 58,20 72,4 56,6 55,6

  Обстеження змагальної діяльності (ОСД) 35,8 51,7 46,9 39,8

  Контроль тренувальних навантажень самим тренером 65,7 89,7 69,5 70,68

  У таблиці 3 представлені дані щодо розподілу застосовуваних методів обстежень в структурі змісту ЕКО. Аналіз використовуваних методів, що застосовуються при проведенні заходів НМО, відображає певний тренд. Так, лише в обмеженому числі СДЮСШОР та ДЮСШ використовують методики, що дозволяють оцінити біоенергетичний потенціал спортсменів, рівень їх загальної та спеціальної працездатності. Оцінку біоенергетичних можливостей спортсменів з урахуванням аеробного і анаеробної фракцій енергозабезпечення можуть здійснювати лише третина організацій цих типів. Трохи краще йдуть справи

  і в організаціях, яким належить працювати з контингентом тренувальних груп і груп спортивного вдосконалення (ЦСП, УОР). Трохи краще виглядають розділи тестування швидкісно-силових і силових можливостей спортсменів. Тобто більш представленими є розділи тестування, в яких використовують прості методики оцінки фізичних якостей з області педагогічного контролю в спорті. Важливим аспектом в системі підготовки спортивного резерву, зокрема, в ДЮСШ, СДЮСШОР та УОР, являє розділ оцінки рівня технічної підготовленості - до 66,5%.

  Таблиця 3

  Застосовувані методи обстеження в програмах ЕКЗ

  Метод ЦСП УОР СДЮСШОР ДЮСШ

  Визначення аеробного підготовленості 45,27 55,17 31,03 28,20

  Визначення анаеробної підготовленості 38,80 27,60 28,04 22,93

  Визначення швидкісно-силової підготовленості 47, 76 62,07 53,08 56,01

  Визначення силової підготовленості 41,79 55,17 43,55 49,25

  Визначення координаційної підготовленості 38,81 48,28 42,80 47,74

  Оцінка технічної підготовленості 47,76 58,62 55,33 66,54

  Серед актуальних проблем НМО спортивного резерву особливо відзначений розділ досліджень в області психологічної підготовки спортсменів. У таблиці 4 представлений спектр використовуваних методів оцінки рівня психологічної підготовленості учнів в структурі ЕКО. При здійсненні контролю психологічної підготовленості та оцінки індивідуальних особливостей спортсменів домінують суб'єктивні спостереження та методики, навряд чи здатні виконати функції, які стоять перед завданнями ЕКО. Навіть використовувані методи опитування (інтерв'ювання) у всіх типах організацій, за винятком УОР, використовуються слабо (в 30-40%

  Використовувані методи визначення

  випадків). Ще менш популярно застосування спеціальної апаратури. Досвід роботи в дитячо-юнацьких школах підтверджує той факт, що на ранніх етапах спортивної підготовки потреба в допомозі дитячого психолога особливо актуальна: при необхідності вибору тренером і батьками фахівця ваги думок нерідко переважують на користь психолога. На думку тренерів, які працюють на оздоровчому (підготовчому) і початковому етапах, число педагогічно «важких» дітей сьогодні збільшилася. Нерідко самі батьки бачать заняття спортом як панацею від позбавлення складнощів у виховання дитини.

  Таблиця 4

  хологіческой підготовленості (%)

  Методика ЦСП УОР СДЮСШОР ДЮСШ

  Педагогічні спостереження 86,6 89,7 79,8 82,0

  Інтерв'ювання (опитування) 38,8 69,0 34,2 32,3

  Використання апаратурних комплексів 22,4 24,1 6,7 5,6

  Характеристика тренером 89,6 86,2 86,0 84, 6

  Основним методом поточного обстеження (ТО) спортсменів є пульсометрія. Інші методи (рітмокардіометрія, велоергометрія, біохімічні дослідження) застосовуються значно рідше. Відзначимо, що в УОР уважніше ставляться до вивчення у спортсменів функціонального стану систем, відповідальних за діяльність енергетичних систем, роботи серця. Відповідно до 90% в ЦСП і УОР керують цією роботою штатні представники спортивної медицини. Спортивних психологів в УОР працює практично такий же відсоток, дещо менше -в ЦСП. При оцінці змагальної діяльності (ОСД) незалежно від типу організацій найбільш широко використовують методи відеоаналізу: в ЦСП і УОР - до 77 і до 73,0% відповідно.

  Відзначимо підвищений інтерес керівників організацій до застосування в програмах НМО суто спеціалізованих розділів обстеження. Крім гострої потреби у фахівцях широкого профілю в галузі спортивної медицини, спортивного фізіолога і психолога, організаціями наголошено на необхідності в наявності фахівців, що володіють навичками аналітичної роботи в умовах комп'ютерної обробки одержуваного масиву даних. Потреба в спеціалізації спортивного аналітика або спеціаліста з інформаційних технологій відображена в переліку фахівців з методичного забезпечення спортивної підготовки і з науково-методичного супроводу. Керівники організацій, відповідальних за підготовку спортивного резерву, пов'язують включення до штатного розпису таких фахівців також з необхідністю здійснювати якісний відбір кандидатів на вищі етапи підготовки, надання професійної допомоги тренерам при плануванні тренувальних і змагальних навантажень, особливо для юних спортсменів, які беруть активну участь в змаганнях різного рівня.

  Також в переважній більшості анкет наголошено на необхідності підвищення рівня кваліфікації тренерського складу з питань проведення НМО в системі зазначених установ (89,2%). На їхню думку, для підвищення якості роботи необхідно вирішити принципові питання по цільовому фінансуванню НМО, підготовці кадрів і розвитку матеріально-технічної бази організацій.

  Обговорення результатів

  Представлений матеріал дозволяє зробити ряд цілком обґрунтованих висновків і висновків. На думку фахівців, готовність спортивних організацій до впровадження методів і методик НМО пов'язана з чітко розуміється залежністю якості і ефективності спортивної підготовки від ступеня інформованості про здатність спортсмена до перенесення пропонованих навантажень, можливості їх корекції на основі об'єктивних даних [4, 5]. Повноцінна інформація про стан систем і функцій організму, здатності виконувати необхідний рівень навантажень і обґрунтовані реко-

  мендации конкретного змісту дозволяють вивести спортсмена на більш високий рівень підготовленості, уникаючи перетренування і погіршення стану здоров'я [6, 7, 8]. Оцінка індивідуальних особливостей укупі з показниками результативності спортсмена здатна забезпечити якісне вирішення проблеми відбору метою повноцінного і конкурентоспроможного комплектування збірних команд Росії [2, 5, 8, 9].

  Принципово важливими є пропозиції респондентів про необхідність впровадження в систему спортивної підготовки стандарту програм НМО із зазначенням рекомендованих методів їх забезпечення. Пропонується в структурі щорічного плану проведення НМО всіх типів установ стверджувати обов'язковий стандартний мінімум змісту його програм. Разом з тим вони відзначають, що для проведення, зокрема ЕКО, яке в системі підготовки спортивного резерву чомусь зайняло місце поглибленого комплексного обстеження (УКО), в більшості регіонів відсутня можливість залучення професійно підготовлених фахівців. Розуміючи, що існує їх певний дефіцит, респонденти пропонують для підвищення ефективності НМО створити в регіонах з урахуванням специфіки видів спорту спеціалізовані координаційні ради за участю провідних фахівців та вчених. На їхню думку, також бажано, щоб в групах спортивного вдосконалення їх програми формувалися з урахуванням думки комплексної наукової групи (КНГ) з виду спорту, представників спортивної медицини та психологів.

  Керівники розглянутих організацій велике значення надають розробці типових нормативно-правових документів, що зв'язують програми спортивної підготовки з заходами по НМО. Вони пропонують сформувати пакет документів для організації роботи з даного розділу їх діяльності. Вони також наголошують на важливості доопрацювання федеральних стандартів спортивної підготовки з включенням спеціального розділу щодо організації НМО і медико-біологічного забезпечення. Основну проблему учасники опитування пов'язують з відсутністю реального фінансування програм НМО, яке повинно бути цільовим та адресним, в тому числі і на придбання спеціального обладнання.

  З іншого боку, представлені матеріали дозволяють зробити висновок про явні недоробки з боку адміністрації та керівництва організацій, що займаються підготовкою спортивного резерву. На це вказує невисокий відсоток тестування по елементарним розділах оцінки силової, швидкісно-силовий і загальнофізичної підготовленості. Певною мірою це саме можна сказати і до оцінки працездатності учнів, їх витривалості і особистісних особливостей.

  Сучасна система спортивної підготовки зобов'язує тренера до реалізації тренувального і змагальних процесів на основі об'єктивно одержуваних даних про спортсмена і аналізу адекватності переносяться їм навантажень. При цьому чимало представників спортивних шкіл не мали уявлень про суті-

  Теорія і методика дитячо-юнацького спорту

  чих видах НМО як таких, пояснюючи цей факт відсутністю науково-методичних рекомендацій, конкретних розробок і програм по їх проведенню. Серед пропозицій вважають за доцільне на федеральному рівні сформувати банк даних сучасних технологій в галузі спортивної підготовки, методичних розробок і рекомендацій по науково-методичному забезпеченню з урахуванням специфіки виду спорту та етапи багаторічної підготовки.

  Як відзначали багато фахівців, важливим компонентом їх роботи на всіх етапах спортивної підготовки є психологічний супровід. При цьому найбільш поширеними способами пізнання властивостей особистості юного спортсмена є суб'єктивна оцінка. У той же час сьогодні існує безліч простих опитувальників, прожективних тестів та інших найпростіших методик, що дозволяють отримати цілком об'єктивну інформацію про рівень мотивації спортсмена на заняття спортом, рівні його тривожності, стійкості до дії стресорів та інших типологічних особливостях психіки. Інакше кажучи, проблема полягає в рівні вимог до сучасного тренеру і керівнику, ступеня відповідності їх поглядів на свій професіоналізм і компетентність.

  висновки

  1. Виявлено необхідність в загальному впорядкування НМО в діяльності структур, відповідальних за підготовку спортивного резерву, в системній організації та проведенні існуючих його розділів. Рольові функції НМО в сучасному процесі підготовки спортсменів потребують удосконалення принципів проведення їх медико-біологічного обстеження і контролю стану здоров'я, переносимості навантажень і їх доцільності щодо віку і типологічних особливостей займаються.

  2. Незадоволеність станом НМО керівники зазначених форм організації роботи з контингентом спортивного резерву пов'язують з невпорядкованістю і неузгодженістю організації системи НМО в цілому, необхідністю виділення для реалізації заходів з проведення в першу чергу ЕКО, ТО і ОСД на основі коштів цільового характеру їх фінансового забезпечення.

  3. Аналіз даних анкетного опитування розкрив наявність слабкого контролю самої адміністрації в значній частині організацій включення в план заходів щодо забезпечення ЕКО, ТО і ОСД в структурі їх діяльності з використанням доступних їм засобів і методів.

  література

  1. Досвід підготовки національних команд різних країн до Ігор Олімпіад // «Ігри XXIX Олімпіади: напрями вдосконалення олімпійської підготовки спортсменів України». Журнал: «Наука в Олімпійському спорті». - Розділ 1. - Київ, 2009. - С. 4-78.

  2. Кубеев, А.В. Про підсумки виступу олімпійської команди Росії на іграх ХХХ Олімпіади 2012 року в Лондоні (Великобританія) // Основні напрямки підготовки спортсменів до XXXI Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з урахуванням підсумків виступу команди Росії на Олімпійських іграх в Лондоні [Текст] // Матеріали всеросійської науково-практичної конференції. - 2012. - С. 7-41.

  3. Про хід реалізації стратегії розвитку фізичної культури і спорту в Російській Федерації на період до 2020 року »(2014 г.). - Москва: «Радянський спорт», 2014. - 172 с.

  4. Дембо, А.Г. Лікарський контроль у спорті. - М .: Медицина. - 1988. - 288 с.

  5. Наукове забезпечення підготовки плавця / під ред. Т.М. Абсалямова і Т.С. Тімакова // Збірник наукових статей. - М .: Фізкультура і спорт, 1983. - 188 с.

  6. Мартинов, В.С. Комплексний контроль в лижних видах спорту. [Текст] // Фізкультура і спорт. - 1991. -172 с.

  7. Годик, М.А. Комплексний контроль в спорті // Теорія і практика фізичної культури. - 1993. -№ 1. - С. 22-25.

  8. Нікітушкін, В.Г. Комплексний контроль у підготовці юних спортсменів. Монографія. - М .: Фізична культура. - 2013. - 208 с.

  9. Тімакова, Т.С. Система підготовки спортивного резерву / під ред. В.Г. Нікітушкіна. - М., 1994.320 з.

  References

  1. The experience of preparing national teams of different countries for the Olympics Games // Igry XXIX Olimpiady napravleniya sovershenstvovaniya olimpiyskoy podgotov-ki sportsmenov Ukrainy / Journal: "Science in the Olympic sport". - Kiev, 2009. - Section 1. - Pp. 4-78.

  2. Kubeev, A.V. On the results of the performance of the Russian Olympic team at the Games of the XXX Olympiad in London in 2012 (Great Britain) // Osnovnyye napravleniya podgotovki sportsmenov k XXXI Olimpiyskim igram v Rio-de-Zhaneyro s uchetom itogov vystupleniya komandy Rossii na Olimpiyskikh igrakh v Londone. Materialy vseros-siyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. - 2012. -Pp. 7-41.

  3. On the implementation of the strategy for the development of physical culture and sports in the Russian Federation

  for the period until 2020 (2014 року). Moscow: Soviet Sport, 2014. - 172 p.

  4. Dembo, A.G. Medical control in sports. - M .: Medicine, 1988. - 288 p.

  5. Scientific provision of training swimmer / ed. T.M. Absalyamov and T.S. Timakova // Collected scientific articles. - M .: Physical training and sports, 1983. - 188 p.

  6. Martynov, V.S. Complex control in ski sports. [Text] // Physical Education and Sport. - 1991. - 172 p.

  7. Godik, M.A. Complex control in sports // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. - 1993. - No. 1. - Pp. 22-25.

  8. Nikitushkin, V.G. Complex control in the training of young athletes. Monograph. - M .: Physical Culture. -2013. - 208 p.

  9. Timakova, T.S. System for training of the sports reserve / ed. V.G. Nikitushkin. - M., 1994. - 320 p.


  Ключові слова: НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ПІДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВУ /РОЗДІЛИ ТЕСТУВАННЯ /ЗАСОБИ І МЕТОДИ /SCIENTIFIC AND METHODICAL SUPPORT /PREPARATION OF SPORT RESERVE /TESTING SECTIONS /MEANS AND METHODS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити