У статті Розглянуто проблеми кадрового забезпечення СФЕРИ охорони здоров'я в Україні в период Реформування. В условиях сьогодення растет необходимость стійкої роботи системи охорони здоров'я, а самє забезпечення кваліфікованімі працівнікамі та наявність кадрів, їх кваліфікація та Розподіл, мотивація, умови ДІЯЛЬНОСТІ, оплата праці, соціальний добробут, матеріально-технічне та технологічне забезпечення трудового процесса обумовлюють належно рівень Надання медичної допомоги населенню. Зазначилися, что реалізація ефективного кадрового забезпечення в системе охорони здоров'я є важлівім інструментом Реформування медичної сфери. З'ясовано, что якість и доступність Надання медичної допомоги населенню країни залежався від уровня забезпеченості закладів охорони здоров'я медичними працівнікамі та їхнього професійного рівня, Аджея діяльність системи охорони здоров'я впліває на формирование здоров'я населення, та візначає перспективи соціально-економічного, наукового, культурного розвитку Суспільства.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - О. М. Гуцалюк


Analysis of the state of staff provision in the healthcare sector in the period of reform

The article discusses the problems of staffing the healthcare sector in Ukraine, since today it is growing due to the need for sustainable work of the healthcare system, namely the provision of qualified personnel and the availability of personnel, their qualifications and distribution, motivation, working conditions, remuneration, social wellbeing, financially, technical and technological support of the labor process determine the appropriate level of medical care to the population. It is noted that the implementation of effective staffing in the healthcare system is an important tool for reforming the medical sphere. It was established that the quality and availability of medical care for the population of the country depends on the level of provision of health care facilities with medical workers and their professional level.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник економічної науки України
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ СТАНУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ У Період Реформування'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ СТАНУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ У Період Реформування»

  ?УДК 331.108: 61 (477) DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).110-114

  О. М. Гуцалюк

  чл.-кор. АЕН Украши канд. екон. наук ORCID 0000-0002-6541-4912

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  Центральноукратській нацюнальній техтчній утверсітет, м. Кропивницький

  АНАЛ1З СТАНУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРА1НІ У ПЕР1ОД Реформування

  Постановка проблеми та i'i 'зв'язок з важлівімі на-уковімі i практичними завдання. Акгуальнiсть проблеми кадрового забезпечення СФЕРИ охорони здоров'я в Укра1ш на сьогодш зростан через необхiднiсть стшко! роботи системи охорони здоров'я. Основш на-прямки розвитку державно! політики в прикрашена спря-мованi на Досягнення гщного рiвня життя громадян та Вдосконалення соцiальніх, економiчний стандарту розвитку суспшьства. Пiдставою реалiзащ! Поставлено-них державою прiорітетiв е Збереження та змщнення здоров'я трудового потенщалу краш, что е одним з основних завдання системи охорони здоров'я.

  Система охорони здоров'я е одшею з найважлі-вшіх складових сощально! сфери. Аджея дiяльнiсть системи охорони здоров'я вплівае на формирование здоров'я населення та визначавши перспективи сощально-економiчний, наукового, культурного розвитку суспшьства.

  Ефектівшсть дiяльностi системи охорони здоров'я значний мiрою визначаеться ll ресурсного забез-печінки, у Першу Черга, кадрові. Серед невщклад-них завдання, що стоять перед системою охорони здоров'я, на перший план виступали кадрове забезпечення. Медічш кадри е головного i Досить вагомий частина системи охорони здоров'я, забезпечуючі результа-тивно та ефективного дiяльнiсть НЕ тшькі галузi в щ-лому, но й окремий ll об'екпв i структур [3]. Саме наявтсть кадрiв,! Х квалiфiкацiя та розподш, мотиву-цiя, умови дiяльностi, оплата пращ, сощальній добро-бут, матерiально-технiчних та технологiчного забезпечення трудового процесса обумовлюють належно рь вень Надання медічно1 допомоги населенню. Кадрі значний мiрою вiдповiдальнi за проведення ефектив-них реформ у галузi охорони здоров'я. Змiцнення кадрового забезпечення дедалi частiше візнають лю-човім фактором стшко1 роботи системи охорони здо-ров'я.

  Аналiз останн1х публiкацiя по проблема Теоретічнi проблеми розвитку СФЕРИ охорони здоров'я розгляда-ються в роботах багатьох економютав, юрістiв, міді-юв. Науковцi усе бшьшу Рамус прідшяють поиска шляхiв удосконалення державного управлшня системою охорони здоров'я в перюд Реформування. Так, окремi важлівi аспекти кадрового забезпечення в сферi управлiння охороною здоров'я Вже стали предметом РОЗГЛЯДУ багатьох дослщніюв. Вагомий внесок у розвиток спеціфiчніх особливо теорп та практики кадрового забезпечення охороною здоров'я зро-били Н.О. Васюк, В.М. Ждан, В.В. Короленка, А.В. Марченко, 1.М. Скрипник, Т.П. Юрочко та деяк iншi. Зокрема, окремi аспекти реалiзацil сучасно1 по-лiтікі охорони здоров'я в Укра1ш грунтовного дослщ-жено в наукових праць таких вщоміх учених, як М.М. Бшінська, В.М. Лехан, К.В. Мезенцев, Н.1. ме-

  зенцева, Г.П. Пiдгрушній, Т.П. Попченко, Г.О. Слабкий-кий, М.В. Шевченко.

  Вчеш стверджують, что в Укра! Ш завдання розбили-дові ефективного кадрового забезпечення ма ють двi ключовi проблеми: По-перше, вiдсутнiсть єдине! стратеги кадрово! полiтики в сферi охорони здоров'я, по-друге, наявнiсть певно! невiдповiдностi Офіційному! звiтностi про яюсть кадрового потенцiалу кра! ні реальному стану справ. Проти нельзя Говорити про кадрове забезпечення, зокрема в условиях Реформування у суспшьстга, без проведення грунтовного ана-лiзу рiзних его аспектiв формирование, проблем, мож-ливості для подалі! реалiзацi! в сферi охорони здоров'я.

  Відиення невір1шені \ ран1ше частин загально! проблеми. Розвиток Укра! Ні як демократично! дер-жави, трансформацій в суспшьстга потребують формирование Нових ЗМШ в усiх сферах соцiального, еконо-мiчного та Полiтична життя суспшьства. Велике зна-чення такого блага, як здоров'я, зумовлюе необхщ-шсть его охорони. Забезпечення населення л ^ ва-льно-профшактічною с помощью високо! якостi та в Достатньо обсязi Залежить вщ адекватностi матерiа-льно-технiчний! бази закладiв охорони здоров'я, профе-сiоналiзму й квалiфiкацi! лiкарiв.

  Саме проведення реформ вггчізняно! СФЕРИ охорони здоров'я е одним iз головних прюрітепв сьо-годнiшньо! державно! полiтики. Аджея ддача система охорони здоров'я віклікае справедлівi нарiкання i населення, i медичного персоналу.

  Реформи стали Ознакою Перетворення у Нашi кра! Нi. Будь-яка сощальна система у своєму законо-мiрному розвитку в Певний час досяжною того Найві-щого рiвня, за которого iснуючi форми i методи управ-лiння такою системою вічерпують адекватнi ресурси вiдновлення кадрового забезпечення. Сучасш вимоги побудова держави в Укра! Ш ставлять на порядок ден-ний много актуальних вопросам, среди якіх формирование ефективного кадрового забезпечення галузi охорони здоров'я, что травні дива ефективного оргашзацшно-правовим управлiнськім мехашзмом проведення державно! полiтики в охорош здоров'я.

  Формулювання цiлей дослщження. Метою досл дження е обгрунтування пiдходiв до кадрового забезпечення СФЕРИ охорони здоров'я Укра! Ні в условиях Реформування галузь Провести аналiз кадрового забезпечення закладiв охорони в Укра! Нi за останш роки.

  Виклад основних результатiв та! \ Обгрунтування. Важлівім аспектом функцюнування соцiально! СФЕРИ е стан здоров'я населення кра! ні. Цей Показник вщображае яюсть життя населення что, прямо Залежить вщ рiвня доходiв, яюсно Характеризуючи трудовий потенщал кра! Ні та вплівае на демографiчну ситуа-

  110

  В1СНІК ЕКОНОМІНО1 НАУКИ прикрашені ф

  щю. Пог1ршення стану здоров'я населення Характеризуючи:

  високим рiвнем захворюваностi. Реальна захво-рювашсть е значний віщою за офщшну, тому что жи-телi сшьсько! мiсцевостi рiдко звертають за допомо-гою;

  вiд'емнім Показники природного приросту населення, практично у вс1х регюнах нашо! держави;

  зниженя рiвня квалiфiкацiг кадрового потенщ-алу медично! галузi.

  Збереження здоров'я нац.! е першочерговім прю-авторитетом державно! сощально! полiтики. У цьом зв'язку важлівім е Посилення державного впліву на прискореного процес1в модершзацп охорони здоров'я з метою оптім1зацп мережi медичний закладiв, тдві-щення якостi медичних послуг, формирование ефектив-но! системи медичного обслуговування населення в1д-Дален теріторiй. Варто Зазначити, что среди сучас-них проблем ресурсного забезпечення ще! галузi Одне з провщніх мiсць Належить самє кадровiй - Г! вір1-шення спріятіме поиска Нових моделей розвитку ві-чізняно! медицини, своечасному та яюсному на-данню ціх послуг,! х доступностi для ус1х категорiй населення, Незалежності в1д мiсця проживання та мате-рiального статки.

  Характерною особлівiстю державотворення в су-часнiй прикрашені е системн змiни в усiх сферах сощаль-ного, економiчний та Полiтична життя суспгльства й держави. Реформи стали ключовими Ознакою пере-творіння у нашш краш Слiд Зазначити, что будь-яка сощальна система у своєму закономiрному розвитку в Певний час досяжною такого рiвня, за которого наявний форми й методи управлшня цiею системою вічерпу-ють адекватн ресурси вiдновлення iнтелектуального та кадрового потенцiалiв.

  Зi змiною пол1тічно !, економ.чно! та сощально! сітуацп в УкраТш докорiнно змiніліся вимоги до ке-рiвнікiв усiх рангiв НЕ тглькі у віробнічiй сферi, но

  й у сощальнш. Усе більше цшуються компетенцiя лю-дини, І професшна Пiдготовка, спрійнятлівiсть до нововведень i творчого поиска.

  Одним iз потужного iнструментiв Реформування галузi охорони здоров'я е ефективна кадрова полiтика. Вироблення навдонально! полiтики кадрового забезпечення у сферi охорони здоров'я е Нагальне потребою та умови устшного запровадження реформ державного управлшня у ЦШ сферi. Вiд наявносі кадрiв,! Х-ньо! фаховостi самперед залежався яюсть i своечас-тсть Надання медично! допомоги [1].

  Яюсть i доступнiсть Надання медично! допомоги населенню кра! ні залежався вiд рiвня забезпеченостi закладiв охорони здоров'я медичними пращвнікамі та! хнього професiйного рiвня. Реалiзацiя ефективного кадрового забезпечення в системi охорони здоров'я е важлівім шструментом Реформування медично! сфе-ри. Складових УСПIХУ розвитку медицини в будь-якш краш1 е професiйна осв1та, профільна наука i практична дiяльнiсть.

  Медічнi кадри розглядаються як стратепчній ка-пiтал держави, i 70% усiх капiталовкладень охорони здоров'я у свт спрямовуеться самє на кадрове забезпечення [7, с. 9].

  В системi Мiнiстерства охорони здоров'я (МОЗ) Украши на молодик 2018 року зареестровано 191905 штатних лiкарських посад (табл. 1). Укомплектова-нiсть штатних лiкарських посад фiзичних особами лiкар в цілому ставити 81,7%, як i в 2017 гаїв. Укомплектовашсть штатних посад лжарямі (ф1зіч-ними особами) в л1кувально-проф1лактічніх закладах ставити 78,0% (2017 рж - 78,2%). В окремий типах закладiв укомплектованiсть фiзичних особами ставити: в обласних л1карнях - 85,7%, мюькіх лiкарнях - 78,9, ЦРЛ - 75,7, дшьнічніх лжарнях - 72,9, в сгль-ських лiкарських амбулаторiях - 67,6%. Розра мгж штатних лiкарських посадами i фiзичних особами Складанний 35042, кшьюсть посад зайнятості по сум1сні-цтву 11398, коефщент сумiсніцтва - 1,1.

  Таблиця 1

  Рж штатних ткарсью. посади (Всього) Забезпечетсть штатних посадами (Всього на 10000 ос1б населення) Зайна. Лікарське посади (Всього) Число лжаргв ф1зічніх ос1б розра м1ж штатних 1 Зайна-тимі посадами розра м1ж штатних посадами г лікарями - фгзічнімі особами

  2017 195315 46,26 172680 159600 22635 35715

  2018 191905 45,71 168261 156863 23644 35042

  Рж%, укомплектованосл штатних посад з урахуванням сумюніцтва укомплектованосп штатних посад ф1зічнімі особами Забезпечетсть лжарямі на 10000 ос1б на-селення Коефщгент сумюніцтва Кшькють посад зайнятості по сумгс-ництву

  2017 88,41 81,71 37,8 1,08 13080

  2018 87,68 81,74 37,36 1,07 11398

  Склади автором за данімі джерел [5, 10, 13].

  У закладах системи МОЗ на л1карськіх посадах працюе 3,0 тис. ос1б з віщою немедічною освггою, в основном в лiкувально-профiлактічніх закладах: на посадах лiкарiв-лаборантiв - 2262, лiкарiв статисти-кг на - 189, лжувально! фiзкультурі - 41.

  Показник укомплектованосі за типами закладiв i за окремий спещальностямі подаеться в довщніку в двох варiантах; а самє - укомплектовашсть ф1зіч-ними особами - лжарямі, та з урахуванням спещаль ст1в з віщою немедічною освггою на посадах лiкарiв i сумiсніцтва.

  На молодик зв1тного 2018 року кшьюсть вакантних посад лжар1в в щлому становила 23644. В лжувально-профшактічніх закладах кшьюсть вакантних посад - 18910, у тому чісл1 в закладах, як Надаються медичний

  2019 / №2

  допомогу в основном сшьському населенню: в ЦРЛ - 4338, РЛ - 248, ДЛ - 7, СЛА - тисячу дев'ятсот вісімдесят сім.

  Кшьюсть штатних посад молодших спецiалiстiв з медичною освггою на молодик 2018 року становила 344161 (табл. 2). Укомплектовашсть штатних посад молодших спецiалiстiв з медичною освггою ф1зічнімі особами в цглому у 2018 гаїв Складанний 91,1%, у 2017 гаїв - 93,3%, в лжувально-профшактічніх закладах 86,3% та у 2017 гаїв 87,9% вщповщно.

  На сьогодня в закладах системи МОЗ Украши на-лiчуеться 156863 лжаря та 313412 молодших спеща-л1сті з медичною освггою. Показник забезпеченостi лжарямі у 2018 гаїв на 10 тис. населення ставити 37,4%, а у 2017 гаїв - 37,8%.

  111

  Вщсоток ос16 пенсшного Вiкуся среди лiкарiв стано-вить у 2018 гаїв - 24,6% або 38566 лiкарiв та у 2017 гаїв - 24,5%. Кшьюсть ос16 пенсшного вжу молодших спещалютш з медичною освiта ставити 39799 або 12,7% у 2018 гаїв та у 2017 рж - 12,9% [5, 7].

  Кшьюсть лiкарiв у л ^ вально-профшактічніх закладах (без кершніюв та до заступнік1в, стоматолог-пв, статістік1в, методістiв) в 2018 гаїв становила 103783 лiкарiв або 24,7% на 10 тисяч населення у 2017 гаїв цею Показник Склаві 105111 лiкарiв або 24, 9%, ді-намiка свiдчить про Зменшення лiкарiв у профшакті-чних закладах.

  За данімі бвропейського регiонального бюро ВООЗ забезпеченiсть лжарямі на 10 тисяч населення в бвропейському регiонi ставити - 32,2 (2014 рж).

  Забезпеченiсть медичними кадрами в кра! Нах 6С ставити 104,0 на 10 тис. населення, у т.ч. лжарямі (враховуються лишь лжарьпрактікі) - 35,2 на 10 тис. населення, медсестрами - 73,1 на 10 тис. населення

  [7].

  Водночас, Показник забезпечення населення Л1-карямі-практиками Складанний 27,0 на 10 тис. населення, что е нижчих за Показник в краш 6С [9].

  У закладах охорони здоров'я активно впроваджено-ються засади сшейно! медицини. Чісельшсть сшей-них лiкарiв у 2018 гаїв ставити 14814 та у 2017 гаїв - 14728. 1З загально! кшькосп Сiмейна лiкарiв станом на молодик 2018 року атестовано 9238 або 62,4%.

  В системi охорони здоров'я продовжувалась ре-Органiзацiя мереж1 закладiв, в основному за рахунок реоргашзащ! дшьнічніх та малопотужніх мiськіх Л1-Карен в лжарсью амбулаторп з подалі введенням! х до складу Центрiв ПЕРВИННА! медико-саштарно! до-помоги (ЦПМСД). Фельдшерсько-акушерсью Пункти вводяться в склад ЦПМСД як вщокремлеш структурнi пiдроздiлі. Укомплектовашсть сшьськіх лiкарських амбулаторiй у цшому лiкар (фiзичних особами) ставити 67,6%, при цьом в 453 амбулаторшх Жодна лжарська посада на молодик року не укомплектоване Основним пращвніком (в 2017 роцi - 412).

  У цшому укомплектовашсть ФАП1в молодшими спецiалiстамі з медичною освiта у 2018 гаїв стано-

  Забезпеченiсть молодшими спещалютамі у 2018 роцi з медичною освггою в Укра'iнi ставити 74,7 на 10 тисяч населення (2017 рж - 78,3). Стввщношення м1ж лiкар i середнiмі медпращвнікамі ставити 1: 2,5.

  Таблиця 2

  вити - 88,9%, у 2016 гаїв - 90,7%. Разом з тим у 1221 ФАШ на молодик 2018 року Жодна штатна посада мо-лодшого спещалюта з медичною освггою не укомплектоване Основним пращвніком, у 2017 гаїв - 841 [10, 13].

  Слабкий Ланка у сферi управлшня керiвнімі кадрами Залишайся кадровi служби, як! НЕ змоглі на-лагодіті ефективного дiючу систему раннього вщбору, особістiсного та професiйного розвитку, багато-Ронн! пiдготовки резерву керiвніх кадрiв, забезпе-чити! м прюрітет при вісуненнi на керiвну посаду. Неувага до проблеми керiвніх кадрiв найгострiше по-значить при тдвіщенш господарсько! самостшно-СТI керiвнікiв, робота в условиях использование ринко-вих механiзмiв. Сьогоднiшня ситуацiя, что Характеризуючи зниженя задоволеностi населення оргашза-цiею i як1стю медично! допомоги, низька задоволена-нiстю працею медичний пращвніюв, рiзкім дефiці-те медичного персоналу, много в чому обумовлена ​​соцiальнімі наслщкамі проведено! в галузi кадрово! полггакі.

  У перiод iнтенсівніх змiн, что вщбуваються в сі-стемi охорош здоров'я в останнi десятілiття, все бшьш очевидною зграї потреба галузi в пiдвіщеннi якостi уп-равлшня на всiх рiвнях, что много в чому визначаеться керiвнім складом, его професiоналiзмом, умiнням реагуваті на Виклики годині, вiдповiднiсть его профе-сiйно-дiловий i особістiсніх якости Вимоги i уяв-ленням менеджменту.

  На Сучасний етат перед державою поставленi завдання относительно Вдосконалення соцiально-економiчний '! полiтики в галузi охорони здоров'я. Значний діферен-щащя регiонiв держави за соцiально-економiчний та демографiчнімі параметрами визначавши необхiднiсть врахування особливо рiзних видiв ресурсiв галузi охорони здоров'я, в тому чи ^ i кадрових, при роз-Робщ стратег !! сталого розвитку галузi.

  Мережа i кадри заклад1в охорони здоров'я в Укра'М

  Дов1дкова 1нформац1я Рокі

  2016 2017 2018

  Всього лжарняніх закладiв 1743 1714 1671

  в тому чісл1 система МОЗ 1506 1475 1416

  1нш1 м1І1стерства та відомства 147 135 124

  приватно! власносл 90 104 131

  Заклади, ЯК-1 Надаються амбулаторії-полiклiіiчіу допомогу 10165 10373 10502

  в тому чи ^ система МОЗ 8182 8318 8437

  iішi мiіiстерства та відомства 220 207 201

  приватно! власносп 1763 1848 1864

  кр1м того, пріватт кабгіеті 5046 5344 6437

  Всього лiкарiв 186776 186178 185675

  Забезпечетсть иа 10 тис. населення 44,0 44,1 44,2

  в тому чи ^ система МОЗ 160912 159600 156863

  Забезпечетсть иа 10 тис. населення 37,9 37,8 37,4

  Укомплектоватсть штатних лiкарських посад фiзічіімі особами (Всього) 82,2 81,7 81,7

  в тому чи ^ у лжувально-профшактічніх закладах 78,6 78,2 78,0

  % Осiб, что пройшли атестацгю 68,3 68,8 68,9

  % Осiб, что пройшли тдвіщення квалiфiкацi! і / д і / д і / д

  % ЗАБ пеісiйіого Вiкуся 24,1 24,5 24,6

  1З загаль! кшькосп лiкарiв - в закладах шшіх мiіiстерств та вiдомств 10360 9907 9968

  лlкарi приватно! практики 15504 16671 18844

  Кшьюсть СЕРЕДНЯ Медічі персоналу Всього 366756 360416 345364

  Забезпечетсть иа 10 тис. населення 86,5 85,4 82,3

  в тому чісл1 СЕРЕДНЯ Медічі персоналу система МОЗ 337703 330444 313412

  Забезпечетсть иа 10 тис. населення 79,6 78,3 74,7

  Укомплектоватсть штатних посад середня Медічі персоналу ф! Зічнімі особами (Всього) 94,6 93,3 91,1

  в тому чісл1 в лжувально-профшактічніх закладах 88,6 87,9 86,3

  % Атестацп 71,0 71,5 72,5

  Склади автором за данімі джерел [5, 10, 13].

  112

  В1СНІК ЕКОНОМ1ЧНО1 НАУКИ УКРА1НІ

  Так, зокрема кшьюсть л1кар1в, як ма ють квал1ф1- самий вщсоток атестовану л1кар1в е 1 в 2017 гаїв, кацшну категор1ю на молодик 2018 року становила проти у 2016 гаїв ВШ Складанний 68,3%, что на 0,5% ниж-

  107997 або 68,8% вщ загально! юлькосп лжар1в, такий чий вщ Наступний роюв (табл. 3).

  Таблиця 3

  ___ Даш про атестащю л1кар1в за 2016-2018 рокі__

  Р1к Всього лжаргв 1З них ма ють квал1ф1 кацгйну категоргю У тому чіслг% атестовану л1кар1в до загально числа л1кар1в

  вищу I II

  абс. % Абс. % Абс. %

  2016 160912 109866 60602 55,2 32912 30,0 16352 14,9 68,3

  2017 159600 109776 61629 56,1 31979 29,1 16168 14,7 68,8

  2018 156863 107997 62441 57,8 30364 28,1 15192 14,1 68,8

  Склади автором за данімі джерел [5, 10, 13].

  У закладах системи МОЗ станом на молодик 2018 року працюе 62441 лжар віщо! категорп, что ставити 57,8% вщ ус1х лжар1в, у 2017 гаїв - 61629 лжар1в, что на 1,7% нижчих в пор1внянш з 2018 роком та на 1,1% цею Показник вищий за 2016 рж, что свщчіть про збшьшення кшькосі лжар1в , як ма ють вищу катего-р1ю.

  Кшьюсть лжар1в, як ма ють Першу категор1ю Складанний 30364 (28,1%) на молодик 2018 року, 31979 (29,1%) лжар1в у 2017 гаїв та 32912 (30,0%) у 2016 гаїв. Слщ Зазначити, что кшьюсть лжар1в першо! категорп зменшіть за останш три роки. Проти кшьюсть лжа-р1в друго! категорп вщносно стабільна, змші вщбу-лися лишь на 0,8% в пор1внянш 2018 року з 2016 роком. Бшьш докладнше це можна Бачити в табл. 3.

  Кшьюсть атестовану молодших спещалютав з медичною освггою ставити - 227150 або 72,5% (2016 рж - 71,5%) [10, 12].

  На належно р1вш проводитися атестащя міді-чних пращвніюв. Продовжуе залішатіся актуальною проблема забезпечення л1кувально-профшактічніх заклад1в середшм медичним персоналом.

  Р1вень квал1фжацп - складаний Показник в кадровому забезпеченш вггчізняно! СФЕРИ охорони здо-ров'я, Який складаеться як з об'єктивно! (Яюсть освггі), так 1 суб'єктивні! складових (зацжавленосі медичний пращвніюв у пщвіщенш р1вня своє! квал1-фжацп). В Укра! Ш на недостатньому р1вш знаходяться обідв1 ц1 складов1.

  В1тчізнян1 та м1жнародш ЕКСПЕРТИ вказують на проблеми питання относительно якост1 кадрових ресурс1в системи охорони здоров'я Укра! Ні, Пожалуйста проявлятися [6]: зб1льшенням числа квал1ф1кованіх прац1внік1в, ЯК-1 залішають вггчізняну сферу охорони здоров'я за рахунок м1жгалузево! та Трудовий договір! м1грац1! (Щор1чно з Укра! Ні за кордон вшжджае понад 6 тис. Медиків, включаючі молодший медичний персонал з медичною освггою);

  недостатн1м р1внем практично! пщготовкі моло-дих спец1ал1ст1в, что констатують 1 фах1вц1, 1 ме-неджері охорони здоров'я.

  недосконалостей мехашзмамі контролю за проце-сом працевлаштування віпускніктв Вищих медичний Навчальних заклад1в, ЯК-1 навчаюсь за Державним за-мовлення, та в1дсутн1стю механ1зму вщшкодування кошт1в у випадка недо! зду молодих спещалютав, что навчаюсь за цшьовімі договорами, за м1сцем приз-начення.

  Основними ж Чинник сітуацГ !, что склалось в кадровому забезпеченн1 СФЕРИ охорони здоров'я в Ук-ра! Н1, е сощально-економ1чш умови, в якіх Працюють медічш прац1внікі.

  Так, за данімі МОЗ Укра! Ні, лишь для покриття природно! плінност1 щороку необх1дно около 7,7 тис. л1кар1в.

  Стан кадрових ресурав охорони здоров'я в Укра-! Н1 характеризуєте к1лькома проблемами, яю необ-х1дно враховуваті при стратепчному розвитку п1дго-

  @ 2019 / №2

  товки й розпод1лу л1карськіх та середшх медичний кадр1в:

  1. Скорочуеться чісельшсть л1кар1в 1 середня медична персоналу.

  2. Вщзначаеться низька укомплектован1сть штат-них лжарськіх посад ф1зічнімі особами: л1кар1 - 77,2%, середнш медичний персонал - 92,7%. Особливо це стосуеться установ ПЕРВИННА! медично! допо-моги 1 окремий спещальностей [6].

  3. Спостер1гаеться діспропорц1я в забезпеченост1 лжарямі й середн1м медичним персоналом у р1зніх областях.

  4. В1кова структура лжарськіх кадр1в - неспрі-ятліва. Питома вага ос1б пенс1йного та передпенсш-ного в1ку ставити 24,1% [6].

  Кр1м того, зніжуеться престиж професп Медічі-ного прац1вніка.

  Однако у перспектив !, Безумовно, потр1бно сп1ль-но з професшнімі асоц1ац1ямі розробляті концепия-ц1ю кадрово! пол1тікі галуз1 охорони здоров'я, яка винна сполучатісь 1З введенням реально! РОЗГАЛУЖ-НОСП галуз1 та введенням економ1чніх мехашзм1в п1д-вищення зац1кавленост1 медичний пращвніюв у результатах! х роботи. Аджея нін1 нормативно-правова база Укра! Ні передбачало оплату на основ1 посадових оклад1в, затверджених Каб1нетом М1н1стр1в Укра! Ні, 1 враховуе лишь в1дпрацьованій годину. Це, безперечно, зумовлюе в1дсутн1сть у медичний пращвніюв будь-якіх мотівацш до п1двіщення р1вня якост1, а у кер1в-нік1в медичний заклад1в - до зб1льшення обсяг1в по-слуг.

  Висновки. Віходячі 1З віщевікладеного, чи можемо з упевнен1стю стверджуваті, что в систем! охорони здоров'я держави е як позітівш, так 1 негатівш мо-менти. I самє ця сітуащя потребуе адекватного розв'язання найгостршо! соц1ально значущих! про-блеми. Обговорення относительно Реформування системи охорони здоров'я та! "! Кадрового забезпечення трівають до тепер. Для покращення сформувати! Сітуащ! З кадрами в охорош здоров'я Укра! Ні необхщно вір1-шуваті проблему на державному р1вш. Так, зокрема розглядають 1 пріймають законодавч1 та п1дзаконн1 акти, пишуть нащональш та рег1ональн1 програми розвитку, окреслюють основш напрями Реформування галуз1, проти й дос1 НЕ юнуе єдине! думки з приводу того, что конкретно треба делать для пщвіщення якос та доступносп медичних послуг, сделать працю л1каря престижних 1 вісококвал1ф1кованою.

  Перспективи подалі досл1джень. ВРАХОВУЮЧИ евро1нтеграц1йній вектор розвитку Укра! Ні, пр1орі-тетн1сть проф1лактічного напряму нащонально! сис-тими охорони здоров'я та формирование ново! служби громадського здоров'я, подалі досл1дження по-требує питання формирование кадрового забезпечення в сфер1 охорони здоров'я.

  Серед першочерговіх завдання модершзащ! меха-н1зм1в кадрового забезпечення у сфер1 охорони здо-

  113

  ров'я в прикрашена доцшьно візначіті Посилення сис-тими мотівацш i стімулiв.

  Вкрай важлівою складових удосконалення кад-рово! політики у сферi охорони здоров'я в прикрашена в условиях Европейське! штеграцп е покращення якостi медичних послуг Шляхом НЕ лишь модершзацІ мате-рiально-технiчний забезпечення галузi, но й тдві-щення професiйного рiвня персоналу.

  Список використаних джерел

  1. Бшінська М.М., Попченко Т.П. Розвиток ш-телектуального та кадрового менеджменту в державному управлiннi охороною здоров'я. Державне управ-лтня: теорія та практика. 2006. № 1. URL: http: //nbuv.gov.ua/ e% 2Djournals / DUTP / 2006% 2D1.

  2. База Даних «Здоров'я для Старого. Прикрашені »: Офь цшній сайт Центру медично! статистики МОЗ Украши. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/news.html?id=203.

  3. Васюк Н.О. Керiвнi кадри в системi охорони здоров'я: суттсть зрозуміти. Завдання держави у забезпе-ченш ефектівног кадрової полтіка галузi охорони здоров'я: матерiали наук.-практ. конф. Ктб, 2015. С. 18- 23.

  4. Ждан В.М., Скрипник 1.М., Марченко А.В. Проблема кадрово! полгткі медично! галузi в розрiзi годині. Завдання держави у забезпеченш ефектівног кадрової полтіка галузi охорони здоров'я: матерiали наук.-практ. конф. Ктб, 2015. С. 37-39.

  5. Заклади охорони здоров'я та захворювашсть населення Украши у 2017 гаїв: статистичний Збiрник Ктб, 2018. 109 с.

  6. Короленко В.В., Юрочко Т.П. Кадрова поль тика у сферi охорони здоров'я Украши в контексту їв-ропейсько! штеграцп. Ктб, 2018. 96 с.

  7. Лехан В.М., Слабкий Г.О., Шевченко М.В. Стратепя розвитку системи охорони здоров'я: украш-ський вімiр. Ктб, 2009. 50 с.

  8. Мезенцева Н.1., Батіченко С.П., Мезенцев К.В. Захворювашсть i здоров'я населення в прикрашена: суспiльно-географiчній вімiр: монографiя. Ктб: ДП «Пршт Сервiс», 2018. 136 с.

  9. Мезенцев К.В., Пдгрушній Г.П., Мезенцева Н.1. Регiональній розвиток в прикрашена: суспшьно-про-сторова нерiвнiсть та полярізацiя: монографiя. Ктб: Пршт Серв, 2014. 132 с.

  10. Статистичний щорiчнік Украши за 2017 гаїв: статистичний бюлетень. КШВ, 2018. 541 с.

  11. Самоощнка населення стану здоров'я та рь вня доступносп окремий видiв медично! допомоги: статистичний Збiрник. URL: http: //www.ukrstat. gov.ua/operativ/operativ2007/gdn/sns/arh_sns.html.

  12. Реформа медичного обслуговування. URL: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_reform/.

  13. Центр медично! статистики МОЗ Украши. URL: http://medstat.gov.ua/.

  References

  1. Bilynska M.M. (2006). Rozvytok intelektual'noho ta kadrovoho menedzhmentu v derzhavnomu upravlinni okho-ronoyu zdorov "ya [Development of intellectual and personnel management in public health management] Public administration: theory and practice. 1. Retrieved from

  http://nbuv.gov.ua/ e% 2Djournals / DUTP / 2006% 2D1 [in Ukrainian].

  2. Zdorov "ya dlya vsikh. Ukrayina [Database.« Health for AH Ukraine]: Official site of the Health Statistics Center of the Ministry of Health of Ukraine. Retrieved from http://medstat.gov.ua/eng/news. html? id = 203 [in Ukrainian].

  3. Vasyuk, N.O. (2015). Kerivni kadry v systemi okhorony zdorovia: sutnist poniat [Personnel in the health system: the nature of concepts]. Zavdannia derzhavy u zab-ezpechenni efektyvnoi kadrovoipolityky haluzi okhorony zdorovia. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii - Task of the state to provide effective personnel policies, health. Proceedings of the conference. Kyiv, pp.18-23 [in Ukrainian].

  4. Zhdan, V.M., Skrypnyk, I.N., Marchenko, A.V. (2015). Problema kadrovoi polityky medychnoi haluzi v rozrizi chasu [The problem of medical personnel policy in time]. Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoi kadrovoi polityky haluzi okhorony zdorovia. Materialy nau-kovo-praktychnoi konferentsii - Goals of the state in providing effective personnel policies in the health sector. Proceedings of the conference, Kyiv, 37-39 [in Ukrainian].

  5. Health care institutions and morbidity of the Ukrainian population in 2017: a statistical compilation [Zaklady okhorony zdorovia ta zakhvoriuvanist naselennia Ukrainy u 2017 rotsi]. (2018). Kyiv [in Ukrainian].

  6. Korolenko V.V., Yurochko T.P. (2018). Kadrova polityka sferi okhorony zdorov "ya Ukrayiny v konteksti yevropeys'koyi intehratsiyi. [Human resource policy of Ukraine in the context of European integration]. Kyiv [in Ukrainian]

  7. Lehan V.M., Weak G.O., Shevchenko M.V. (2009). Stratehiya rozvytku systemy okhorony zdorov "ya: ukrayins'kyy vymir [Health Care System Development Strategy: The Ukrainian Dimension]. Kyiv [in Ukrainian].

  8. Mezentseva N.I., Batichenko S.P., Mezentsev K.V. (2018). Zakhvoryuvanist 'i zdorov "ya naselennya v Ukrayini: suspil'no-heohrafichnyy vymir: Monohrafiya. [Population morbidity and health in Ukraine: a socio-geographical dimension: A monograph.] Kyiv, Print Service DP [in Ukrainian].

  9. Mezentsev K.V., Podgrushniy GP, Mezentseva N.I. (2014 року). Rehional'nyy rozvytok v Ukrayini: suspil no-pro-storova nerivnist 'ta polyaryzatsiya: monohrafiya [Regional development in Ukraine: socio-spatial inequality and polarization: monograph. Kyiv, Print Service [in Ukrainian].

  10. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2017 rotsi: statystychnyy byuleten '[Statistical Yearbook of Ukraine for 2017: Statistical Bulletin]. (2018). Kyiv [in Ukrainian].

  11. Samootsinka naselennyam stanu zdorov "ya ta rivnya dostupnosti okremykh vydiv medychnoyi dopomohy [Self-assessment of the health status of the population and the level of availability of certain types of medical care: a statistical collection]. Retrieved from http: // www .ukr-stat.gov.ua / operative / operativ2007 / gdn / sns / arh_sns.htm [in Ukrainian].

  12. Reforma medychnoho obsluhovuvannya [Health care reform]. Retrieved from http://www.moz.gov.ua/en/ portal / ms_reform / [in Ukrainian].

  13. Tsentr medychnoyi statystyky MOZ Ukrayiny [Health Statistics Center of the Ministry of Health of Ukraine]. Retrieved from http://medstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

  Стаття надшшла до редакцп 27.11.2019 Прийнято до друку 19.12.2019

  Формат цитування:

  Гуцалюк О. М. аналiз стану кадрового забезпечення СФЕРИ охорони здоров'я Украши у перюд реформу-вання. Вкнік eKOHOMiHHoi науки Украши. 2019. № 2 (37). С. 110-114. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).110-114

  Hutsaliuk O. М. (2019). Analysis of the state of staff provision in the healthcare sector in the period of reform. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 110-114. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).110-114

  114

  В1СНІК EKOHOMI4HOI НАУКИ прикрашені


  Ключові слова: кадрове забезпечення / охорона здоров'я / медична допомога / лікарські кадри / Штатні посади / атестація лікарів. / providing staff / health care / medical assis- tance / medical staff / regular staff / attestation of doctors.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити