Проведено аналіз розвитку м'ясного скотарства Алтайського краю за три останні роки. Вивчено ресурси краю, сприяють інтенсивному розвитку галузі (природно-кліматичні умови, значні площі кормових угідь і посівів зернових культур, трудові ресурси, розвинена комбікормова і м'ясопереробна промисловість, наявність наукового і кадрового потенціалу галузі), а також проведено аналіз факторів, що стримують подальше інтенсивна розбудова м'ясного скотарства в краї. З метою інтенсивного розвитку м'ясного скотарства в краї розроблена і діє відомча цільова програма «Розвиток м'ясного скотарства в Алтайському краї»На 2009-2012 рр.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Чмирёв Михайло Анатолійович, Князєв Сергій Семенович, Плешаков Володимир Олександрович, Лотц Костянтин Миколайович, Афанасьєва Антоніна Іванівна


The analysis of the development of beef cattle-breeding of the Altai Region in the last three years is carried out. The Region's resources promoting intensive development of the industry (natural-climatic conditions, considerable areas of grain and forage crops and pasture-lands, labor, developed formula feed and meat-processing industries, the availability of scientific and personnel potential) are studied. The analysis of the factors restricting the further intensive development of beef cattle-breeding in the Region is carried out. The target program "Development of beef cattle-breeding in the Altai Region for 2009-2012 "with the purpose of intensive development of beef cattle-breeding in the Region has been developed and is implemented.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва діє до: 2012
  Журнал: Вісник Алтайського державного аграрного університету

  Наукова стаття на тему 'Аналіз стану і перспективи подальшого розвитку м'ясного скотарства в Алтайському краї'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз стану та перспективи подальшого розвитку м'ясного скотарства в Алтайському краї»

  ?бібліографічний список

  1. Лаптєв Г. Навіщо консервувати корми і як не помилитися у виборі біопрепарату? // Годівля сільськогосподарських тварин і кормовиробництво. - 2006. - № 10. - С. 22-23.

  2. Ахмеров Н.І. Ефективність використання силосів із суданської трави, заготовлених з консервантами, в годуванні бичків, вирощуваних на м'ясо: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук. - Оренбург, 2007. - 24 с.

  3. Кучин М.М., Мансуров А.П. Приготування силосу з сумішей однорічних трав з використанням біопрепаратів при різних

  терміни скошування // Аграрна наука Євро-Північного Сходу. - 2010. - № 2. - С. 23-27.

  4. Драчев Ю.Ф. Ефективність застосування барди для консервування зеленої маси // Технологія промислового виробництва молока і м'яса в умовах Приамур'я. - Благовєщенськ, 1981. - С. 45-48.

  5. Швецова М.Р. Ефективність використання в раціонах молодняку ​​великої рогатої худоби силосу з люцерни, консервованої післядріжджова мелассного бардою: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук. - Дубровиці, 1986. - 23 с.

  + + +

  УДК 636 (571.15) М.А. Чмирёв,

  С.С. Князєв,

  В.А. Плешаков, К. М. Лотц,

  А.І. Афанасьєва

  АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ М'ЯСНОГО СКОТАРСТВА

  В Алтайському краї

  Ключові слова: Алтайський край, м'ясне скотарство, племінні тварини, спеціалізовані м'ясні породи, яловичина, програма.

  Алтайський край є одним з провідних регіонів Російської Федерації за обсягом виробництва м'яса. У розрахунку на душу населення в краї виробляється в 1,9 рази більше м'яса, ніж в середньому по країні.

  За роки реформування агропромислового комплексу обсяги виробництва м'яса в Алтайському краї, як і в цілому в Російській Федерації, значно знизилися (на 45%, з 454 тис. Т в 1990 році до 250 тис. Т в 2008 р), і лише в останніми роками намітився ріст виробництва і споживання м'яса, в основному яловичини, свинини і м'яса птиці.

  М'ясне тваринництво Алтайського краю має серйозні перспективи, особливо такі підгалузі, як: м'ясне скотарство, м'ясне вівчарство, продуктивне табунное конярство, птахівництво і свинарство. Для розвитку цих підгалузей ведеться робота по завезенню племінного поголів'я, зміцненню наявних і створення нових племінних господарств. У краї розробити конструкцію-

  тани і діють відомчі цільові програми «Розвиток сільського господарства в Алтайському краї» на 2008-2012 рр., «Розвиток м'ясного скотарства в Алтайському краї» на 2009-2012 рр., «Розвиток вівчарства в Алтайському краї» на 2011-2013 рр. і на період до 2020 р, «Розвиток конярства в Алтайському краї» на 2012-2014 рр. і на період до 2020 р.

  В даний час спостерігається дефіцит якісної яловичини, виробництво якої може бути забезпечене за рахунок вирощування великої рогатої худоби спеціалізованих м'ясних порід. М'ясне сировину закордонного походження часто має незадовільні якісні характеристики.

  Велика частина яловичини в краї проводиться шляхом вирощування і відгодівлі молодняку ​​молочних і комбінованих порід, при цьому м'ясо таких тварин значно поступається за смаковими і споживчими якостями м'ясу худоби спеціалізованих м'ясних порід.

  Аналіз світового досвіду показує, що задоволення платоспроможного попиту на яловичину в повному обсязі неможливо без прискореного розвитку спеціалізованого м'ясного скотарства. У західних

  країнах молочне скотарство набагато раніше, ніж в Росії, перейшло на інтенсивний шлях розвитку, і тому одночасно зі скороченням поголів'я молочних корів збільшено кількість м'ясних корів (до 60-70% всього поголів'я) [1].

  Одним з перспективних стратегічних напрямків по збільшенню виробництва високоякісної яловичини є подальше прискорений розвиток вітчизняної галузі м'ясного скотарства в Алтайському краї.

  Метою цих досліджень було вивчення стану і перспективи подальшого розвитку м'ясного скотарства Алтайського краю.

  З метою забезпечення прискореного розвитку м'ясного скотарства в 2009 р затверджена відомча цільова програма «Розвиток м'ясного скотарства в Алтайському краї» на 2009-2012 рр. [2]. На реалізацію програми з крайового бюджету у 2011 році було профінансовано

  33.0 млн руб., Федерального -

  89.1 млн руб.

  В цілому на фінансування програми з розвитку м'ясного скотарства за 2009-

  2011 рр. з крайового і федерального бюджетів профінансовано 442,8 млн руб. (Рис. 1).

  Підтримка здійснювалася за наступними напрямками:

  > розвиток племінної бази м'ясного скотарства;

  > зміст маточного поголів'я м'ясної худоби за системою «корова - теля»;

  > сільгосптоваровиробників, що займаються відгодівлею худоби до живої маси 450 кг і більше;

  > заходи щодо зміцнення кормової бази і поліпшення якості кормів;

  > комплекс заходів щодо розвитку кадрового потенціалу у встановленій сфері.

  В результаті реалізації програмних заходів з підтримки м'ясного скотарства, спостерігається зростання чисельності спеціалізованого м'ясної худоби та продуктивності і, як наслідок, зростання обсягів виробництва високоякісної яловичини (табл. 1, рис. 2) [3].

  В даний час розведенням м'ясної худоби в Алтайському краї займаються 187 господарств різних форм власності в 40 районах. Державна підтримка м'ясного скотарства стимулює сільськогосподарських товаровиробників до розвитку даної підгалузі тваринництва. По колу господарств - одержувачів державної підтримки за даним напрямком поголів'я великої рогатої худоби в 2010 р в порівнянні з 2008 роком зросла на 30,6%, обсяги вирощування худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на 31%. Кількість тварин в цих господарствах на 01.11.2011 р склало 55,9 тис. Гол., В тому числі 17,8 тис. Корів. В цілому поголів'я м'ясної худоби в краї за три останні роки збільшилася в 3 рази (рис. 2).

  У 2010 р сільгосптоваровиробниками краю всіх форм власності вироблено

  9 тис. Т яловичини від м'ясної худоби (у живій вазі), що в 2 рази вище обсягів за відповідний період минулого року, більш ніж в 2,5 рази перевиконано плановий показник по реалізації худоби вагою понад 450 кг. Відповідно до відомчої цільової програми «Розвиток м'ясного скотарства в Алтайському краї» на 20092012 рр. планується довести обсяг виробництва високоякісної яловичини до

  2012 р до 10,5 тис. Т, мати в краї не менше 50 тис. Гол. м'ясної худоби.

  Мал. 1. Фінансування відомчої цільової програми «Розвиток м'ясного скотарства в Алтайському краї» в 2009-2011 рр.

  Таблиця 1

  Аналіз стану м'ясного скотарства в регіоні

  Показники Од. вим. 2008 2009 2010 р 2010 до 2008 г.

  +/-%

  Поголів'я великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій тис. Гол. 899,5 899,6 900,2 0,7 100,1

  Поголів'я м'ясної великої рогатої худоби в с.-г. організаціях, СФГ та ВП тис. гол. 12,6 27,7 40,7 28,1 в 3 рази

  Виробництво великої рогатої худоби на забій (у живій вазі), в т.ч. від спеціалізованих м'ясних порід тис. т 120,3 1,3 122,2 2,5 123,2 9,0 2,9 7,7 102,4 в 7 разів

  Виробництво яловичини на душу населення кг 48,0 48,3 50,9 2,9 106,0

  Купівля товарними господарствами краю племінного молодняку ​​великої рогатої худоби м'ясних порід тис. Гол. 0,438 0,404 0,650 0,21 148,4

  Реалізація племхозах краю племінного молодняку ​​великої рогатої худоби м'ясних порід тис. Гол. 0,166 0,399 0,552 0,386 в 2 рази

  2008 2009 2010

  | Поголів'я м'ясної худоби | Поголів'я м'ясних корів

  Мал. 2. Зростання кількості м'ясної худоби в регіоні, тис. Гол.

  Ведеться цілеспрямована робота по створенню нових м'ясних ферм, розширення власної племінної бази.

  Яловичина краю представлено родину господарствами: одним

  заводом (ВАТ ПЗ «Чаришське» Усть-Калманского району) з розведення великої рогатої худоби герефордської породи і шістьма репродукторами, з них з розведення великої рогатої худоби герефордської породи (ЗАТ «Лебедине» та СФГ «Наука» Егорьевского району, СВК «Ін -ской »Краснощёковского району та ТОВ« Фарм »Цілинного району) і два - по розведенню казахської білоголової породи (ТОВ« Фарм »Цілинного району, ТОВ« Колос »Локтевском району). Племінна база м'ясного скотарства на 01.10.2011 р склала 5,8 тис. Гол., В тому числі 2,5 тис. Корів, і представлена ​​в основному герефордської (4,2 тис. Гол. - 72,0%) і казахської білоголової (1,6 тис. гол. - 27,8%) породами худоби. У листопаді поточного року господарства краю закупили племінної м'ясної худобу з високим генетичним потенціалом: СФГ «Наука» Егорьевского

  району - 78 нетелей і 6 биків герефорд-ської породи, ТОВ «ім. Путіна »Курьін-ського району - 38 нетелей і 3 бика абер-

  дин-ангуської породи. Обидві партії в регіон поставлені з Фінляндії. Племхозах краю з метою підвищення генетичного потенціалу м'ясної худоби для штучного осіменіння використовується біопродукція б-ков-виробників канадської селекції.

  Поголів'я худоби в племінних господарствах має досить великий генетичний потенціал, на що вказує різниця в продуктивності племінних і товарних стад. Зокрема, жива маса корів і їх молочність в племінних господарствах вище, відповідно, на 41 кг (8,3%) і на 17 кг (11%) у порівнянні з середніми показниками за все маточного стада.

  У 2010 р комплексну оцінку пройшли

  8,0 тис. Тварин, що в 1,2 рази більше, ніж у 2009 р Кількість худоби, віднесеного за комплексом ознак до вищих класів (еліта і еліта-рекорд), склало 63%, I класу - 25%. Висока питома вага елітних тварин досягнуто за рахунок цілеспрямованого відбору і індивідуально-групового добору в стадах краю.

  З метою концентрації генетичних ресурсів бугаїв-плідників молочних і м'ясних порід і їх ефективного використання в краї є відкрите акціонерне товариство «племпідприємство« Барнаульское », в якому в даний час міститься більше 138 бугаїв-плідників (в т.ч. 9 спеціалізованих м'ясних порід) вітчизняної та зарубіжної селекції і в повному обсязі забезпечує сільськогосподарських товаровиробників краю племінним матеріалом (насінням) для штучного осіменіння великої рогатої худоби.

  Алтайський край займає лідируючі позиції по штучному заплідненню корів і телиць в м'ясному скотарстві. У господарствах краю розроблена і впроваджена технологія запліднення маточного поголів'я з використанням синхронізації поло-

  виття полювання. Вихід телят на 100 корів за три останні роки виріс з 72 до 83%.

  З огляду на перспективи і темпи розвитку м'ясного скотарства в краї, найближчим часом планується створення ще, як мінімум, двох племінних господарств з розведення м'ясної худоби.

  Незважаючи на позитивні тенденції розвитку м'ясного скотарства краю, його значення поки невелика, а розвиток має екстенсивний характер. М'ясне скотарство знаходиться в стадії нарощування поголів'я і створення нових племінних господарств. Проте Алтайський край має необхідні ресурси для того, щоб не тільки зберегти, але і прискорити темпи розвитку підгалузі. До таких ресурсів належать:

  > природно-кліматичні умови, що дозволяють розводити м'ясну худобу різних порід;

  > значні площі кормових угідь і посівів зернових культур (1131 тис. га сінокосів, 2612 тис. га пасовищ, 652 тис. га багаторічних трав). з більш

  10 млн га сільськогосподарських угідь в краї сінокоси і пасовища займають близько 4 млн га. Віддалені від населених пунктів природні кормові угіддя для молочного скотарства практично не використовуються через великі витрат з облаштування літніх пунктів доїння корів і транспортних витрат. Через різке зниження чисельності овець в краї вивільнилися значні площі природних кормових угідь, зокрема, в степових районах краю, які можуть бути ефективно використані для пасіння м'ясної великої рогатої худоби;

  > трудові ресурси - в Алтайському краї понад 46% населення проживає в сільській місцевості, в сфері молочного і м'ясного скотарства працюють 25 тис. осіб, або 18,6% від зайнятого населення;

  > розвинена комбікормова промисловість - потужність виробництва становить 1270 тис. т комбікорму на рік;

  > розвинена м'ясопереробна

  промисловість - виробничі потужності здатні переробити 400 тис. т м'яса на рік, повністю забезпечена глибока переробка сировини, здійснюється виробництво ковбас, делікатесів, м'ясних консервів;

  > наявність наукового і кадрового потенціалу галузі - проблемами розвитку сільського господарства в краї займається державна наукова установа «Алтайський науково-дослідний інститут сільського господарства» Сибірського відділення Російської академії сільськогосподарських наук, фахівців для роботи в сфері м'ясного скотарства та переробної

  промисловості готують установ середньої та вищої професійної освіти.

  Існує також ряд факторів, що стримують подальше інтенсивний розвиток м'ясного скотарства в краї, основними з яких є:

  > нечисленність поголів'я спеціалізованого м'ясної худоби в краї;

  > необхідність зміцнення племінної бази м'ясного скотарства, значного збільшення маточного поголів'я м'ясної худоби. При прискоренні темпів розвитку м'ясного скотарства в краї існуюча племінна база без значного збільшення маточного поголів'я не в змозі в повному обсязі задовольнити потребу підприємств краю в племінному молодняку;

  > нестача кваліфікованих фахівців вищої і середньої ланки в галузі є істотним обмеженням для впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій у виробництво. Для роботи в сучасних тваринницьких підприємствах індустріального типу необхідні фахівці, які володіють методами організації праці, інноваційними технологіями управління стадом, які отримали досвід роботи на передових вітчизняних і зарубіжних підприємствах.

  В цілому наявність вищевикладених стримуючих факторів впливає на економічну ефективність і зацікавленість в реалізації наявних в регіоні можливостей прискореного розвитку м'ясного скотарства.

  У сучасних умовах рішення перерахованих вище проблем розвитку м'ясного скотарства можливо тільки комплексно, з використанням програмно-цільового методу. Прискорений розвиток м'ясного скотарства не має альтернативи і є необхідною умовою задоволення попиту населення на яловичину за рахунок вітчизняного виробництва.

  бібліографічний список

  1. Амерханов Х. Основи розвитку м'ясного скотарства за кордоном // Молочне і м'ясне скотарство. - 2004. - № 7. - С. 12.

  2. Відомча цільова програма «Розвиток м'ясного скотарства в Алтайському краї» на 2009-2012 роки (затверджена постановою Адміністрації Алтайського краю від 12 березня 2009 року № 86).

  3. Виробництво та відвантаження сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими організаціями Алтайського краю: стат. бюл. // Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Алтайському краю. - Барнаул, 2011. - 52 с.


  Ключові слова: АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ /М'ЯСНЕ сКОТАРСТВО /племінних тварин /СПЕЦІАЛІЗОВАНІ М'ЯСНІ ПОРОДИ /Яловичина /ПРОГРАМА /ALTAI REGION /BEEF CATTLE-BREEDING /BREEDING STOCK /SPECIALIZED BEEF BREEDS /BEEF /PROGRAM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити