Статтю присвячено АНАЛІЗУ сучасного стану електроенергетічного сектора України. Проаналізовано Особливості виробництва електроенергії в Україні, ЕКСПЛУАТАЦІЇ повітряних ліній електропередач. Розглянуто Особливості побудова та Функціонування системи розподільчіх електричних мереж. Досліджено структуру генерації електроенергетічніх систем (ЄС): Дніпровської, Західної, Південної, Південно-Західної, Північної та Центральної. Проаналізовано структуру виробництва та споживання електричної енергії електроенергетічнімі системами України (ОЕС). Розглянуто Встановлені потужності електростанцій ОЕС України за видами. Визначили, что нерівномірній Розподіл енергогенеруючих потужного по регіонах країни виробляти до ускладнення режімів роботи ОЕС України та ее систем передачі, а рівень надійності електропостачання обумовлення недостатнім розвитку мережевої інфраструктурі и повільнім темпом мережевий будівництва. Проаналізовано баланс потужного електроенергетічніх систем. Доведено, что основною причиною зниженя обсягів и ефектівності виробництва в стране є стійка тенденція зниженя інтенсівності виробництва електроенергії, обумовлена ​​погіршенням технічного стану потужного генерації.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Кизим Микола Олександрович, Лелюк Олексій Володимирович


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: бізнес Інформ
  Наукова стаття на тему 'Аналіз СТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТІЧНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз СТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТІЧНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ»

  ?УДК 351.824.11 JEL: L94

  АНАЛ1З СТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТІЧНОГО СЕКТОРА УКРА1НІ

  ®2019 Кизима М. О., ЛЕЛЮК О. В.

  УДК 351.824.11 JEL: L94

  Кизим М. О., Лелюк О. В. аналiз стану електроенергетічного сектора Украши

  Статтю присвячено анал'зу сучасного стану електроенергетічного сектора Украни. Проанал'зовано особлівостi виробництва Електроенергія в украм, експлуатації повтряніхлтш електропередач. Розглянуто особлівостi побудова та функцонування системи розпод'шьчіх електріч-них мереж. Досл'джено структуру генерацйелектроенергетічніх систем (ЄС): Дн'тровсьт, Мдно1, П'вденноI, ^ на день-Заюдно '!, П'втчноi та Центральноi. Проанал'зовано структуру виробництва та споживання електрично: Енерги електроенергетічнімі системами Украши (ОЕС). Розглянуто встановлет потужностi електростанції ОЕС Украни за видами. Визначили, что нер'вном'рній розпод'ш енергогенеруючих тугіше-ностей по Регоні крани виробляти до ускладнення режім'ю роботи ОЕС Украни та iiсістем передачi, а р'юень над'тностi електропостачання обумовлення недостатшм розвитку мережевоi нфраструктурі i пов'шьнім темпом мережевий буд'вніцтва. Проанал'вовано баланс по-тужностей електроенергетічніх систем. Доведено, что основною причиною зниженя обсягiв i ефектівностi виробництва в кран е ст'шка тенден ^ я зниженя iнтенсівностi виробництва Електроенергія, обумовлена ​​погiршенням техн'нного стану потужного генерації. Ключів '! слова: електроенергетічній сектор, електроенергiя, система розпод'шьчіх електричних мереж, структура генерації, енергогенеруючою потужного '!, баланс потужного, мережева нфраструктура. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-186-201 Рис .: 14. Табл .: 9. Б'бл .: 25.

  Кизим Микола Олександрович - доктор економ'мніх наук, професор, член-кореспондент НАН Украни, директор Науково-досл'дного центру ШДУ-

  стр'шльніх проблем розвитку НАНУкрані (пров. 1нженерній, 1а, 2 пов., Харщ 61166, Украна)

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8948-2656

  SPIN: 7616-1550

  Лелюк Олекай Володимирович - кандидат економ'мніх наук, здобувач, Науково-досл'дній центр шдустр'шльніх проблем розвитку НАН Украни (пров. 1нженерній, 1а, 2 пов., Харщ 61166, Украна) ORCID: http://orcid.org / 0000-0002-0151-5554

  УДК 351.824.11 JEL: L94

  Кизим Н. А., Лелюк А. В. Аналіз стану електроенергетичного сектора України

  Стаття присвячена аналізу сучасного стану електроенергетичного сектора України. Проаналізовано особливості виробництва електроенергії в Україні, експлуатації повітряних ліній електропередач. Розглянуто особливості побудови і функціонування системи розподільчих електричних мереж. Досліджено структуру генерації електроенергетичних систем (ЕС): Дніпровської, Західної, Південної, Південно-Західної, Північної і Центральної. Проаналізовано структуру виробництва і споживання електричної енергії електроенергетичними системами України (ОЕС). Розглянуто встановлені потужності електростанцій ОЕС України за видами. Визначено, що нерівномірний розподіл енергоге-нерірующіх потужностей по регіонах країни призводить до ускладнення режимів роботи ОЕС України і її систем передачі, а рівень надійності електропостачання обумовлений недостатнім розвитком мережевої інфраструктури і повільними темпами мережевого будівництва. Проаналізовано баланси потужностей електроенергетичних систем. Доведено, що основною причиною зниження обсягів і ефективності виробництва в країні є стійка тенденція зниження інтенсивності виробництва електроенергії, обумовлена ​​погіршенням технічного стану потужностей генерації. Ключові слова: електроенергетичний сектор, електроенергія, система розподільних електричних мереж, структура генерації, енергогенеруючі потужності, баланс потужностей, мережева інфраструктура. Рис .: 14. Табл .: 9. Бібл .: 25.

  Кизим Микола Олександрович - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1а, 2-й пов., Харків, 61166, Україна) E-mail: ndc_ipr @ ukr .net ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8948-2656 SPIN: 7616-1550

  Лелюк Олексій Володимирович - кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1а, 2-й пов., Харків, 61166, Україна) ORCID: http://orcid.org/0000-0002- 0151-5554

  UDC 351.824.11 JEL: L94

  Kyzym M. O., Lelyuk O. V. Analyzing the Status of Ukrainian Electric Power Sector

  The article is concerned with analyzing the current status of the electric power sector of Ukraine. Features of electricity production in Ukraine, operation of the overhead power lines are analyzed. Features of construction and functioning of the system of distribution electric networks are considered. The article explores the generation structure of the following power systems (PS): Dniprovska, Zakhidna, Pivdenna, Pivdenno-Zakhidna, Pivnichna and Tsen-tralna. The structure of production and consumption of electric power by the Unified Energy System of Ukraine (UES) is analyzed. The available capacities of the power plants in the UES of Ukraine are considered by types. It is defined that the uneven distribution of power generating capacities by regions of the country leads to complications of the operation modes of the UES of Ukraine and its transmission systems, the level of reliability of electricity supply corresponds to the insufficient development of network infrastructure and the slow pace of the network construction works. The power balances of the electric power systems are analyzed. It is proved that the main reason of decrease in volumes and efficiency of production in the country is a stable tendency of decrease of the power generation intensity caused by worsening of the technical condition of the power generation capacities. Keywords: electric power sector, electric power, system of distribution electric networks, structure of generation, electric power generating capacities, balance of capacities, network infrastructure. Fig .: 14. Tabl .: 9. Bibl .: 25.

  Kyzym Mykola O. - D. Sc. (Economics), Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Director of the Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln, Kharkiv, 61166, Ukraine)

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8948-2656

  SPIN: 7616-1550

  Lelyuk Oleksiy V. - PhD (Economics), Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkiv, 61166, Ukraine) ORCID: http://orcid.org/0000-0002 -0151-5554

  Однго з ключовими проблем, что стрімують розвиток нащонально1 економiки, е ii висока енергоемнгсть, яка вплівае НЕ тiльки на кон-курентоспроможнiсть вгтчізняно! продукці, а й Несе реально загроза енергетічнгй безпецi краш.

  Віпереджаючій технологгчній розвиток енер-гетічніх секторiв у Провідна краш е реальним ві-кліком Енергетичному сектору Украши, оскiльки ві-Сува якiсний новi вимоги до технологiчного-віробнічоi Структури галузг, ефектівностi енергоперетворення i енергоспоживання, доступностг енергії, а в ц1лому й нащонально! енергетічно1 безпеки.

  За ціх умів комплексний аналiз стану електро-енергетичного сектора Украши та поиск шляхiв его модернiзацГi та розвитку е Вкрай актуальною проблемою, что сто'й' перед вгтчізняною наукою.

  Харчування розвитку нащонально! Електроенер-гетики присвячено ряд дослгджень вгтчізняніх на-уковцгв, среди якіх необхгдно відГліті роботи Куд-рг С. О., Крікавського 6. В., Котлярова 6. I., Руді-ки В. I., Салашенко Т . I., Стогнгя О. В., Халатова А. А., Хаустова! В. 6., Шпілевського В. В. та гн. [1-7]. Проти означена проблематика НЕ ​​е дослгдженою повну мг-рою, мгстіть много невіргшеніх вопросам та потребуе Подальшого аналгзу та розробки.

  Мета статтг полягае в аналгзг сучасного стану електроенергетічного сектора Украши.

  Електроенергетика включае ВСГ типи електро-станцгй та електромережне господарство. Виробни-цтво Електроенергія в Украшг грунтуеться на вікорістаннг атомно1 енергії '(АЕС), спалюваннг вугГлля, мазуту, природного газу (ТЕС), вікорістаннг енергії води (ГЕС), сонця (СЕС) та вгтру (ВЕС).

  Основою енергетики краш е об'єднав енер-гетічна система (ОЕС), что забезпечуе централгзова-ні електрозабезпечення внутргшн1х спожівачгв, вза-

  емодгю з енергосістемамі сумгжніх кра1н, експорт та гмпорт Електроенергія. У табл. 1 представлено Маггі-стральнг та мгждержавнг електрічнг мережг Укренерго.

  З Даних табл. 1 видно, что маггстральнг та мгж-державнг електрічнг мережг ОЕС Украши нарахову-ють 23,6 тис. км, з них 5,4 тис. км припадає на мережг з напругою 400-800 кВ, 13,6 тис. км - напругою 330 кВ, 4,0 тис. км - напругою 220 кВ г 0,66 тис. км - напругою 35-110 кВ.

  Станом на початок 2018 р. на балансг ДП «НЕК« Укренерго »перебувае 137 шдстанцш (ПС) напругою 110-750 кВ трансформаторних потужнгстю 78753,1 МВА. З них ПС 220 кВ - 33 шт., 330 кВ - 88 шт., 400 кВ -

  2 шт., 500 кВ - 2 шт., 750 кВ - 8 шт. та 110 кВ - 4 шт. (Прістанцшнг Вузли Сонячних електростанцгй).

  У табл. 2 наведено Данг, якг характеризують тер-МДПІ експлуатації повгтряніх лгнгй електропередач.

  З табл. 2 видно, что около 70% повгтряніх лг-нгй електропередач експлуатуються бгльше 40 рокгв, а 23,6% експлуатуються в межах 30-40 рокгв. ЦГ Данг свгдчать про високий ступгни зношеностг повгтряніх лшш електропередач Украши.

  Система розподгльчіх електричних мереж нара-Хову бгльше 1 млн км повгтряніх г кабельних лшш електропередачг напругою 0,4-150 кВ г около 200 тис. трансформаторних шдстанцш напругою 6-150 кВ. Станом на початок 2018 р. в прикрашена дгють 40 лщензгатгв на передачу електрічно1 енергії мгсцевімі / локальними електромереж.

  ОЕС Украши на сьогоднг е одним з найбкьшіх енергооб'еднань бвропі. У складг ОЕС Украши дгють 413 лгцензгатгв з виробництва електрічно1 енергії,

  3 якіх 7 потужного енергогенеруючих компангй забез-печують около 90% Усього виробництва, 7 реггі-нальних електроенергетічніх систем, 40 лгцензгатгв

  Таблиця 1

  Магiстральнi та мiждержавнi електрічнi мережi Укренерго (станом на 01.01.2018 р.)

  Клас напруги Електролшп Електрошдстанцп

  по Траа, км по ланцюгу, км Кшьккть ПС, од. Потужшсть, МВА

  800 кВ 98,54 98,54 - -

  750 кВ 4595,111 4595,111 8 16738

  500 кВ 374,76 374,76 2 1753

  400 кВ 338,95 338,95 2 1609

  330 кВ 12972,38 13536,73 88 48972,92

  220 кВ 3019,385 3975,965 33 9394,2

  110 кВ 448,728 549,78 4 286

  35 кВ 112,441 114,051 - -

  Разом: 21960,29 23583,88 1371 78753,1

  Прім1ткі: 1 - 17 пщстанцш знаходяться на теріторп тимчасово окуповано! Автономно! Республiкі Крим i 17 пiдстанцiй знаходяться на тім-часово непiдконтрольнiй Уряду Укра! Ні теріторп; 2 - у загальнм потужного враховано автотрансформатор на ПС -330 кВ «Миргород» по-тужнктю 200 МВА, Який встановлен напрікшц 2007 р. за рахунок ^ вдень! залiзніцi, но НЕ чинний на баланс ДП «НЕК« Укренерго ». Джерело: склад за [8; 9].

  Tеpмiні екcплyaтaцii пoвiтpяніх лшш електpoпеpедач

  ^ Ac напpyгі ycboro, км У т. Ч. Знаходиться ^ я в екcплyaтaцii (po ^ B) (по ланцюгу)

  по тpaci по ланцюгу до 25 25-30 30-40 Бшьше 40

  800 кВ 98,540 98,540 - - - 98,540

  750 кВ 4595,111 4595,111 692,650 2380,272 2313,070 1316,671

  500 кВ 374,760 374,760 38,100 - 159,600 177,060

  400 кВ 338,950 338,950 - - - 338,950

  330 кВ 12972,379 13536,732 1396,846 435,848 2282,108 9421,930

  220 кВ 3019,385 3975,965 178,628 14,695 379,942 3402,700

  110 кВ 448,728 549,780 52,730 20,500 40,505 436,045

  35 кВ 112,441 114,051 21,318 12,530 17,400 62,803

  Разом 21960,294 23583,889 2380,272 756,293 5192,625 15254,699

  Джеpелo: склад за [9].

  на передaчy Електроенергія 'мiсцевого (локальними) електричних мереж та 147 лiцензiaтiв на посту-чання електрічно'1 енергії'.

  ОЕС Украши об'eднye сiм регiонaльніx елек-троенергетічніx систем (ЄС): Дншровську, Зaxiднy, Kрімськy (зараз знaxодіться на територі APK, что окyповaнa РФ), Швденно, пiвденний-Зaxiднy, Пiвнiчнy i Центральна

  Днiпровськa електроенергетічна система здш-снюe центрaлiзовaне електропостачання Дншропе-тровсько'1, Зaпорiзькоi, Kiровогрaдськоi областей, а такоже району м. Maрiyполя Донецько'1 облaстi (наказ ДП «ffiK« Укренерго »вiд 23.12.2Q16 р. № 426 Про пе-редaчy Maрiyпольськіx MEM до склaдy Днiпровськоi ЄС) територі площею бкьше 83,7 тис. кв. км. Загаль-на протяжнiсть ПЛ 33Q-75Q кВ по ланцюга дорiвнюe 4956,9 км. Днес експлyaтye 26 ПС напругою 22Q-75Q кВ iз загальною потужшстю трaнсформaторiв 22739,6 MВА. Встановлен потужшсть енергогенерyючіx установок Днiпровськоi ЄС склaдae 17825 MВт. Вироб-ництво електрічно'1 енергії 'в ЄС склалось 51532,7 млн ​​квт-год, а споживання - 39186,3 млн квт • год [8].

  Зaxiднa електроенергетічна система здiйснюe центрaлiзовaне електропостачання Волінсько'1, За-карпатсько'1, Iвaно-Фрaнкiвськоi, Львiвськоi та Рiв-ненсько'1 областей загальною площею 88,7 тис. кв. км з населенням 7,6 млн ЗАБ. Зaxiднa ЄС експлyaтye 2Q ПС напругою 22Q-75Q кВ. З нж 1 ПС - 75Q кВ, 1 ПС -4QQ кВ, 11 ПС - 33Q кВ та 7 ПС - 22Q кВ. На шдстанщ-яx Зaxiдноi ЄС встановлен 7Q aвтотрaнсформaторiв та трaнсформaторiв загальною потужшстю 1Q845,6 MВА. Зaxiднa ЄС обслyговye 3796,36 км лiнiй елек-тропередaчi.

  Пiвденний-зaxiднa частина енергосістемі Зaxiд-ного регiонy, так звань «Острiв Бурштінсько'1 ТЕС», прaцюe y склaдi об'eднaння енергетічніx систем кра-ш бвропі - ENTSO-E. Встановлен потyжнiсть енер-гогенерyючіx установок Зaxiдноi ЄС склaдae 6394 MВт. Виробництво електрічно'1 енергії 'в ЄС склалось

  327Q2, Q млн кВт • год, а споживання - 15326,5 млн кВт • год.

  Miждержaвнi лiнi'i електропередaчi мiж ОЕС Украши та ОЕС бвропі (табл. 3):

  + Y напрямку Угорщини ПЛ 75Q кВ Зaxiдно-укра'1'нська - Альбертiршa, ПЛ 4QQ кВ Myo-чеве-Шайосегед, ПЛ 22Q кВ Myкaчеве - тка-Льок та Myкaчеве - Юшварда; f y напрямку румуно ПЛ 4QQ кВ Myкaчеве - Ро-шiорь;

  f y напрямку Польщi ПЛ 22Q кВ Добротвiрськa

  ТЕС - Замость; f y напрямку Словаччини ПЛ 4QQ кВ Myкaчеве -Kaпyшaні.

  Пiвденнa електроенергетічна система здiйснюe центрaлiзовaне електрозабезпечення Одесь-ко'1, Mіколa'iвсько'i та Херсонсько'1 областей Украши загальною площею 86,4 тис. кв. км. Склад мaгiстрaльніx i мiждержaвніx електромереж ПЛ 22Q-75Q кВ - 237Q, 355 км; ПЛ 35-11Q кВ (мждержав-нi) - 28Q, 917 км. ПС 22Q-33Q кВ - 12 од .; ПС 11Q кВ -2 од. Загальна потужшсть трaнсформaторiв ПС -4896,5 MВА. Встановлен потyжнiсть енергогенерую-ЧЖ установок Пiвденно'i ЄС склaдae 4549 MВт. Деталь-ну iнформaцiю относительно Структури генерації за основними виробника в Пшденнш ЄС наведено в табл. 4. Виробництво електрічно'1 енергії 'в ЄС склалось 2Q368,3 млн кВт • год, а споживання - 1Q827,3 млн кВт • год [8].

  Пiвденний-Зaxiднa електроенергетічна система здiйснюe центрaлiзовaне електрозабезпечення Тернопкьсько'1, Хмельніцько'1, Вiнніцько'i та Черш-вецько'1 областей загальною площею 69 тис. кв. км. Загальна протяжшсть ПЛ 33Q-75Q кВ по Траа скла-дae 2259,87 км. Пiвденний-Зaxiднa ЄС експлyaтye одну ПС 75Q кВ iз загальною Встановлення потужшстю трaнсформaторiв тисячі сто двадцять чотири MВА i 8 ПС 33Q кВ iз загальною Встановлення потужшстю трaнсформaторiв 2776 MВА. Встановлен потyжнiсть енергогенеру-

  ОБСЯГИ перетомв, eKcnopT / iMnopT електроенергп у кратному свропейського енергооб'сднання ENTSO-E

  Напрямок пеpедачi ОБСЯГИ перетоюв, МВт - рік

  2015-го. 2016 р. 2017 р.

  Польща -66494,7 -957400,5 -894754,8

  Словаччина 2684591,9 2109645,9 3042088,4

  Угорщина -5552512,5 -4346407,0 -4559695,4

  Румунiя -684210,4 -819489,0 -1619876,8

  Бiлорусь 6,0 271,9 29,2

  Усього -3618625,7 -4013650,6 -4032209,4

  Джерело: склад за [10].

  Таблиця 4

  Структура генерацп в ^ вденшй ЄС УкраТні

  Генеращя Потужнicть, МВт

  2015-го. 2016 р. 2017 р.

  ^ Вденноукрашська АЕС 3000 3000 3000

  Ташліцька ГАЕС 302 302 302

  ХерсонськаТЕЦ 80 80 80

  Одеська ТЕЦ 68 68 68

  Мікола'вська ТЕЦ 40 40 40

  Блокстанцп 270,033 270,033 270,04

  ТЕЦ на бiопалівi 6,063 6,063 9,18

  Сонячна електростанцп 265,796 283,3044 335,22

  У ^ РЯШ електростанцп 81,87 86,27 89,18

  Пдроелектростанцп 15,3 13,6 13,57

  Усього 4455,7 4434 4549

  Джерело: склад за [10].

  ючих установок Швденно-Зах ^ но! ЄС Складанний 5923 МВт. Детальна шформащя относительно Структури генерацп за основними виробника в Швденнш ЄС наведена в табл. 5. Виробництво електрично! Енерги в ЄС скла-ло 20772,5 млн квт • год, а споживання - 14325,6 млн квт • год [9].

  Швшчна електроенергетічна система здiйснюе централiзоване електропостачання Сумська !, Пол-тавсько !, Харшвсько! та частково Донецько '! областей загальною площею 84 тис. кв. км. Загальна встанов-лена потужнiсть 21-! ПС 220-750 кВ ставити 15110 МВА. Такоже в ^ ддов ^ дно до наказу ДП «НЕК« укре-Нерген »в ^ д 29.04.2016 р. № 144 Бахмутськi МЕМ, якi знаходяться на шдконтрольніх правительства Укра! Ні тери-торiях, переданий до складу Пiвнiчно'i ЄС. Встановлен потужшсть енергогенеруючих установок Пiвнiчноi ЄС Складанний 3687 МВт. Виробництво електрично! енер-ri'i в ЄС склалось 3868,1 млн кВт • год, а споживання -13783,0 млн кВт • год [10].

  Центральна електроенергетічна система здш-снюе централiзоване електропостачання Житомир-сько !, Кі! Всько !, Чернтвсько! та Черкаська! облас-

  тей та м. Ки! в на територі площею 110,6 тис. кв. км. Потужшсть силових трансформаторiв (39 од.) На 13 ПС 330-750 кВ - 6172 МВА. Встановлен потужшсть енергогенеруючих установок Центрально! ЄС Складанний 5497 МВт. Детальна шформацш относительно Структури генерацп за основними виробника в Центральнш ЄС наведена в табл. 6. Виробництво електрично! Енерги в ЄС склалось 9061,5 млн квт • год, а споживання -18969,6 млн квт • год.

  Донбаська електроенергетічна система здш-снюе централiзоване електропостачання частково Донецько! та Луганська! областей на територі площею 53,2 тис. кв. км. Загальна протяжшсть лшш електропередачi напругою 35-800 кВ по ланцюгу -4041,48 км i Складанний около 18% в ^ д, протяжно вах ПЛ 35-800 кВ ДП «НЕК« Укренерго ». Включае 20 ПС 220-750 кВ. Сумарна потужшсть силових авто-i трансформаторiв Складанний 23428,1 МВА.

  Частина мереж Донбаська! енергосістемі зна-ходиться на окупованш територі окремий райошв Донецько! та Луганська! областей (ОРДЛО). Конт-рольована теріторiя обслуговуеться Швшчною ЄС -

  Структура генерацп в ^ на день-Захщшй ЄС УкраУні

  Генеращя Потужнiсть, МВт

  2014 р. 2015-го. 2016 р. 2017 р.

  Хмельницька АЕС 2000 2000 2000 2000

  Ладижинська ТЕС 1800 1800 1800 1800

  Ладижинська ГЕС 7,5 7,5 7,5 7,5

  Хмельницька АЕС 2000 2000 2000 2000

  Дшстровська ГЕС 702 702 702 702

  Дшстровська ГЕС-2 40,8 40,8 40,8 40,8

  Днiстровська ГАЕС 648 648 972 972

  lншi ГЕС 37,3 38,3 33,6 34,409

  ТЕЦ 39,3 41,2 34,6 41,625

  СЕС 42,6 42,7 88,9 160,49

  Бюгаз - - 1 6,1

  Усього 5611,7 5559,2 5796 5923

  Джерело: склад за [10].

  Таблиця 6

  Структура генерацп в Центральна ЄС УкраУні

  Найменування встановлен потужшсть, МВт

  2015-го. 2016 р.

  Тріптьська ТЕС 1800 1825

  Кшвська ТЕЦ-5 700 700

  Кшвська ТЕЦ-6 500 500

  Черкаська ТЕЦ 200 200

  Чернтвська ТЕЦ 210 210

  ДарніцькаТЕЦ 160 160

  Бтоцершська ТЕЦ 120 120

  Кш'вська ГЕС 440 440

  Кш'вська ГАЕС 235,5 235,5

  Кашвська ГЕС 472 472

  Усього по ЦЕС 5290,2 5175

  Джерело: склад за [10].

  Бахмутськi РЕЦ (Луганська та частково Донецька обл.) Та Дншровською ЄС - Марiупольській РЕЦ (Донецька обл.). Встановлен потужшсть енергогене-руючіх установок Донбаська! ЄС Складанний 8981 МВт. Виробництво електрично! енергГ! в ЄС склалось 18821,4 млн квт • год, а споживання - 16746,8 млн квт • год.

  Кримська ЄС здшснюе централiзоване електро-забезпечення АР Крим iз загальною площею 26,1 тис. кв. км, что е тимчасово окупованою теріторiею. За-гальна протяжшсть ПЛ 110-330 кВ дорiвнюе 1369,4 км. Встановлен Трансформаторна потужшсть на 17 ПС 110-330 кВ Складанний 3838,8 МВА (станом на 2014 р.). 1нформащя относительно встановлен! потужнос-й, виробництва та споживання електрично! енергГ!

  в Крімськш ЄС в ^ дсутня у зв'язку з его розташуван-ням на тимчасово окупованiй теріторГ! АР Крим [8].

  На рис. 1 наведено структуру виробництва електрично! енергГ! електроенергетічнімі системами ОЕС Укра! ні.

  Зріс. 1 видно, что Основним виробника електрично! енергГ! среди електроенергетічніх систем ОЕС Укра! ні у 2017 р. стала Дншровська ЄС, вироби 51533 ГВт рік електроенергГ !, что склалось 32,8%. Другу позіщю за данім Показники зайнять Зах ^ на ЄС, вироби 3202 ГВт рік електроенергГ! (20,81%). Найменша среди електроенергетічніх систем ОЕС Укра! Ні у 2017 р. изготовлен електроенергГ!

  (5) 13,22%

  (6) 2,46%

  (4) 5,77%

  (3) 12,96%

  (7), 98%

  (4) 14,69%

  (1) 32,80%

  Мал. 1. Структура виробництва електрично! ' Енерги електроенергетічнімі системами ОЕС Укра! 'ні у 2017 р. Прімггкі: 1 - Днтровська ЄС; 2 - Захщна ЄС; 3 - ^ вдень ЄС; 4 - Центральна ЄС; 5 - ^ на день-Захщна ЄС; 6 - ГОвшчна ЄС; 7 - Донбаська ЄС.

  Швшчною ЄС - 3868 ГВт рік (2,46%). 1нформащя про виробництво Електроенергія по Крімськш ЄС в ^ дсут-ня у зв'язку з тім, что части об'екпв ЄС знаходять-ся на тимчасово нешдконтрольнш Укра'М територі.

  На рис. 2 наведено структуру споживання електрично! Енерги електроенергетічнімі системами ОЕС Украши.

  З рис. 2 видно, что Основним Споживачем електрично! Енерги среди електроенергетічніх систем ОЕС Украши у 2017 р. стала Днтровська ЄС, спожив-ши 39786 ГВт рік Електроенергія, что склалось 30,34%. Другу позіщю за данім Показники зайнять Центральна ЄС, спожив 18969,6 ГВт рік Електроенергія (14,69%). Найменша среди електроенергетічніх систем ОЕС Укра! Ні у 2017 р. спожитих Електроенергія Пшденною ЄС - 10827 ГВт рік (8,38%). 1нформащя про споживання Електроенергія по Крімськш ЄС в1дсутня

  3,38% (2)

  (1) 30,34%

  Мал. 2. Структура споживання електрично! ' енергм електроенергетічнімі системами ОЕС Укра! 'ні у 2017 р. Прімггкі: 1 - Днтровська ЄС; 2 - Захщна ЄС; 3 - ^ вдень ЄС; 4 - Центральна ЄС; 5 - ^ на день-Захщна ЄС; 6 - ГОвшчна ЄС; 7 - Донбаська ЄС.

  у зв'язку з тим, что части об'екпв ЄС знаходяться на тимчасово нешдконтрольнш Укра'М територі.

  У табл. 7 наведено динамку встановлен! по-тужност електростанщй ОЕС Украши, а на рис. 3 -структуру встановлен! Потужний З Даних табл. 7 видно, что в ккьшсному віраженш найбкьше об'екпв припадають на сонячш електростанцГ! - 46,8%, та ТЕЦ та iншi ТЕС - 30,3%., Найменша АЕС - 1,3%.

  Загаль юльйсть об'ектш електрогенераці в Укра! Нi у 2017 р. склалось 314 станцш. Загальна встановлен потужшсть ОЕС Укра! Ні демон-струвала до 2015 р. Зростаючий тенденщю, а в останнi два роки в ^ значаеться спад внаслiдок неврахування віробнішв АР Крим i тимчасово окупованіх терито-р1й Луганська! та Донецько! областей. Так, у 2017 р. порiвняно з 2009 р. Показник зменшівся на 2,2% -з 52,96 ГВт у 2009 р. до 51,79 ГВт у 2017 р..

  Таблиця 7

  Дінамша встановлен! ' потужностi електростанцiй ОЕС Укра! 'ні за видами у 2009-2017 рр., ГВт *

  Тип станцш Кiлькiть, шт. у 2017 р. рю

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  ТЕС генеруючих компа-н! Й (ГК) 12 27,46 27,35 27,27 27,41 27,62 27,70 27,8 24,57 24,57

  ТЕЦ та? Нш1 ТЕС 95 6,37 6,43 6,43 6,54 6,70 6,55 6,46 5,95 5,97

  АЕС 4 13,84 13,83 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84

  ГЕС 10 5,41 5,45 5,47 5,41 5,41 5,78 4,7 4,71 4,72

  ГАЕС 1,19 1,51 1,51

  ВЕС 19 0,08 0,09 0,12 0,26 0,37 0,35 0,427 0,300 0,465

  СЕС 147 - 0,01 0,18 0,32 0,56 0,42 0,359 0,458 0,761

  Станцп на 6юпалів1 27 - - - - - - 0,054 0,062 0,073

  Усього 314 52,96 53,16 53,31 53,78 54,50 54,64 54,83 51,4 51,79

  Прім1тка: * - без урахування віробніш АР Крим i тимчасово окупованіх теріторiй Луганська! та Донецько! областей. Джерело: склад за [10-18].

  (3) 26,03%

  (4) 10,18%

  (2) 11,98 ° ^

  (5) 0,15%

  (1) 51,66%

  (4) 12,00%

  (5) (6) 0,90% (6)

  1,47%

  (3) 26,66%

  Л

  (7) 0,14%

  (1) 47,33%

  2009 р.

  2017 р.

  Мал. 3. Порiвняння структур встановленоУ потужного електростанцiй ОЕС УкраУні у 2009 та 2017 рр. за видами Примаков: 1 - ТЕС генеруючих компанш; 2 - ТЕЦ та шш1 ТЕС; 3 - АЕС; 4 - ГЕС та ГАЕС; 5 - ВЕС; 6 - СЕС; 7 - станцп на бюпалівк Джерело: склад за [10-18].

  Про Про т

  про ^

  про

  про о_ 1 =

  з

  про

  <

  2 ш

  З представлених Даних видно, что загальна вста-новлена ​​потужнiсть електричних станцш ОЕС УкраУні на кшець 2017 р. (Без енергогенеруючих об'ектш Кримсько! Електроенергетічно! Системи та Тимчасом-під окупованіх теріторiй) Складанний 51,79 ГВт, з якіх 58,83% припадають на тепловi електростанцЦ (ТЕС, ТЕЦ, блок-станцЦ), 26,7% - на атомнi електростанцЦ (АЕС), 9,1% - на пдроелектростанцЦ (ГЕС), 2,9% - на пдроакумулюкш електростанцЦ (ГАЕС), 2,5% - на електростанцЦ, что Працюють на альтернативних дже-релах Енергія - ВЕС (0, 9%), СЕС (1,5%), БiоЕС (0,14%). При порiвняннi Структури встановлен! потужнос-тi 2009 р. i 2016 р. видно, что знизу Частка ТЕС i ТЕЦ, натомшть зросли Частки станцiй, як Працюють на вiдновлювальніх джерелах ЕНЕРГО, а такоже АЕС.

  Основш генеруючi потужностi ОЕС УкраУні зо-середжеш на:

  + Чотірьох атомних електростанщях (15 енер-гоблокiв, з якіх 13 - потужшстю по 1 000 МВт i 2 - потужнiстю 415 та 420 МВт); + Каскадах з 8 гiдроелектростанцiй на рiчках Днiпро i Дшстер iз загальною кiлькiстю пд-роагрегайв - 103 одініцi, а такоже 3 пдро-акумулюючіх станцiях (11 ГА з потужшстю вк 33 МВт до 324 МВт); + 14 ТЕС iз блоками одінічною потужшстю 150, 200, 300 i 800 МВт (97 енергоблоюв, у тому числi потужнiстю: 150 МВт - 6, 200 МВт - 42, 300 МВт - 42, 800 МВт - 7 оди-ниць та 4 турбогенератора) , а такоже 3 великих ТЕЦ з енергоблока 100 (120) МВт та 250 (300) МВт [19].

  Оператором УАХ атомних електричних станцш в Укра'Уш е державне шдпріемство «НАЕК« Енерго-атом », до складу которого входять Чотири атомш елек-

  тростанцЦ - Запорiзька, Рiвненська, Швденноукра! н-ська та Хмельницька, на якіх експлуатуеться 15 атомних енергоблоюв, з якіх 13 типу ВВЕР-1000 i два -ВВЕР-440. Загальна потужнiсть ціх енергоблошв ста-новить 13 835 МВт [20].

  Три атомш енергоблока Вже в ^ Працювала СВШ проектний 30-рiчній ресурс, i Термiн! Х експлуатацЦ подовжено ще на 10 рокiв. Найближче годиною ЗАКШ-читься проектний термш експлуатацЦ ще 3 атомних енергоблошв [19].

  Гiдроенергетіка вiдiграе вінятково важліву роль у функцюнуванш укра1нсько! енергосіс-тими, оскiльки ГЕС i ГАЕС е Фактично единим Джерелом Н шковіх потужного, крiм того, пдроа-кумулюючi електростанцЦ роблять внесок у згладжу-вання нiчніх «провалiв» споживання електроенергЦ.

  Основними операторами гiдроелектростанцiй (^ м мiкро-, мiнi- та малих ГЕС) в прикрашена е ПрАТ «Укрпдроенерго» та ДП «НАЕК« Енергоатом ». До складу ПрАТ «Укрпдроенерго» входять ам ГЕС - Ки-! Вська, Кашвська, Кременчуцька, Середньоднiпров-ська, Днiпровська, Дшстровська, Каховська (загальною Встановлення потужшстю 4537,3 МВт) та двi ГАЕС - Кі! Вська та Днiстровська (загальною Встановлення потужшстю 1207,5 МВт). До складу ДП «НАЕК« Енергоатом »входять одна ГЕС (встановлення потужшстю 11,5 МВт) та одна ГАЕС (встановлення потужшстю 302 МВт). Найбкьшою ГЕС в Укра! Ш е Дш-прогес Встановлення потужшстю 1553,8 МВт [20].

  Основу теплоелектростанцш складають п'ять енергогенеруючих компанш (ПАТ «ДТЕК Дншро-енерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «ДТЕК Зах ^ енерго», ПАТ «ДТЕК Схкенерго»), якi загаль експлуатуються 14 ТЕС iз блоками одініч-

  ною потужшстю 150, 200, 300 i 800 МВт; три великий ТЕЦ (Харювська ТЕЦ-5, Кі! вськi ТЕЦ-5 i 6) з енер-ків 100 (120) МВт; 250 (300) МВт шшіх когось панi. Загальна ккьюсть енергоблокiв на ТЕС i ТЕЦ ставити 106 одиниць, у тому чи ^ потужшстю: 100 (120) МВт - 4, 150 МВт - 6, 200 МВт - 42, 250 МВт - 5, 300 МВт - 42, 800 МВт - 7 одиниць . Електростанції з енерго-блок 150 МВт збудоваш та введений в експл-атацш в 1959-1964 рр., 200 МВт - в 1960-1975 рр., 300 МВт - у 1963-1988 рр. i 800 МВт - у 1967-1977 рр. [8].

  Останшмі рокамі в прикрашена, шсля Надання зна-чних преференцш технологiям, что викорис-товуються ВДЕ для виробництва електроенер-Гй, смороду начали достаточно Швидко розвіватісь [19].

  Електростанції на альтернативних джерелах енергії ма ють у своєму складi ВЕС, СЕС i БiоЕС за-гальною потужнiстю 1299,16 МВт, что ставити 2,5% УАЕ! генеруючими! Потужний За останнi три роки встановлен потужшсть альтернативних джерел енергії збкьшілася в три рази. Наразi встановлен потужшсть ВДЕ в ОЕС Укра! Ні ставити: ВЕС -465,1 МВт; СЕС - 760,95 МВт; БюЕС - 73,13 МВт [9].

  Техшчній стан шфраструктурі енергетично! галузi набліжаеться до критичного через високий стушнь зношеносп обладнання, технологiчного вкста-лшть, вiдсутнiсть Достатньо рiвня iнвестіцiй ТОЩО.

  На переважнш бiльшостi електричних станцш проектний ресурс обладнання Вже вичерпана, i воно експлуатуеться понад парковий термш експлуатації. Так, например, з 83 енергоблошв енергогенеру-ючих компанш теплових електростанцiй, загальна встановлен потужшсть якіх Складанний 24185 МВт, 72 енергоблока (18046 МВт, або 74,6%) експлуата-ються понад парковий термш експлуатації, 5 енергоблошв (+1339 МВт, або 5,5%) експлуатуються понад граничний термш експлуатації, i лишь 6 енергоблошв (4800 МВт, або 19,8%) експлуатуеться понад проектний термш експлуатації [20].

  Близько 84% енергоблошв ТЕС i ТЕЦ вкпрацю-вали бкьше 200 тис. годин (граничний ресурс), е фь зічно зношенімі й морально застаркімі та потре-бують реконструкції або замші. Зношешсть устатку-вання виробляти до перевітрат паливо, зменшіть-ня РОбочий! потужностi та погiршення екологiчніх показнішв. 13 енергоблокiв загальною потужнiстю 6,6 тис. МВт знаходяться в консервації б або не експлуатуються з шшіх причин i в течение останшх трьох роюв НЕ віробляють електроенергш.

  Енергоблока АЕС набліжаються до закшчен-ня рядок проектно! експлуатації: 9 атомних блошв потребуватімуть продовження рядок експлуатації у найбліжчi 10 роів [8].

  Баланс потужного ОЕС Укра! Ні характеризу-ється дефiцітом маневреність i регулююча тугіше-ностей, внаслiдок чого енергоблока ТЕС, спроекто-ванi для роботи в базовому режим ^ Використовують-

  ся для пiдтримку змiнноi части графша наванта-ження енергосістемі [19].

  Нерiвномiрній розпод1л енергогенеруючих по-тужностей по регiонах кра! Ні виробляти до усклад-нення режімiв роботи ОЕС Украши та й систем передачі Рiвень надiйностi електропостачання обу-мовлені закликам недостатшм розвитку мережевих! шфраструктурі i пов1льнім темпом мережевий бу-дiвніцтва.

  У ц1лому балансу потужносп Електроенергія-тичних систем характеризуєте таким:

  ^ Днiпровська ЄС травні позитивний баланс з активно! потужносп та Електроенергія. Над-лишки енергії, головні чином, відаваліся до Центрально! та Швшчно! ЄС. Недостатньо розвинено шфраструктура системи передачi не дозволяється в повну обсязi видачу проектно! потужносп Запорiзька! АЕС, что Складанний 6000 МВт. Наразi потужшсть відачi станції ставити около 5300 МВт;

  ^ Захiдно ЄС травні позитивний баланс з активно! потужносп та Електроенергія. Покриття на-вантаження части Захкно! ЄС, что працюе паралельно з ОЕС Укра! Ні, здшснюеться Рiв-ненською АЕС i Добротвiрською ТЕС. Вве-дення в експлуатацш ПЛ 750 кВ Рiвненська АЕС - Кі! Вська посілюе перетин Захк -Вiнніця та забезпечуе видачу повно! тугіше-ностi енергоблошв Хмельницький! АЕС 2000 МВт i Рiвненська! АЕС 2835 МВт для живий-лення Центрально! енергосістемі. У енер-госістемi здiйснюеться паралельна робота «острова Бурштинське! електростанції »з енергосістемою БМТБО-Б [8];

  ^ Кримська ЄС до окупації булу дефiцітною з активно! та реактивно! потужносп. Електропостачання спожівачiв Криму, в основному, забезпечувалося за рахунок переткання Електроенергія вк пiвденний! та Дншровсько! ЄС;

  ^ Пiвденна ЄС травні позитивний баланс з активно! потужносп та Електроенергія. Баланс з активно! потужносп в системi визначаєть-ся кiлькiстю працюючих блокiв на Швденно-украi'нськiй АЕС. Пiвденноукраi'нська АЕС суттево вплівае на режим напруги мережi 750 i 330 кВ центрально! части ОЕС Укра! -ні та надшшсть роботи пiвденний регюну. У складi енерговузла Пiвденноукра! Нсько! АЕС працюе Ташліцька ГАЕС двома пдро-агрегатами в режімi відачi активно! тугіше-ностi в години максимального НАВАНТАЖЕННЯ та одним або двома гідроагрегатами в режи-мi споживання активно! потужносп в години мШмального НАВАНТАЖЕННЯ;

  ^ Пiвденний-Захiдно ЄС травні позитивний баланс з активно! потужносп та Електроенергія. Фак-тичне покриття енергосістемі складаеться

  з двох блоюв Хмельницький '' АЕС по 1 000 МВт, вiд двох до шести блошв Ладижинська '' ТЕС i в години максимального споживай-ня - до п'яти генераторiв Днiстровськоi ГЕС та вiд одного до трьох генераторiв Дш-стровсько '' ГАЕС. Робота мереж Швденно-Захкно! ЄС характеризуєте завантажешс-тю транзитних перетікань Захкно! ЄС та власним надлишком активно! ' потужностi [8];

  + Пiвнiчна ЄС е дефiцітною як за потужшс-тю, так i за електроенергiею. Дефiціт Шв-шчно! ЄС покріваеться за рахунок перетоку вк ОЕС Центру (РФ) та вк Днiпровськоi та колишня '' Донбаська '' ЄС (наразi частина Пiвнiчноi ЄС). Величина дефщіту потужнос-тi системи Залежить Виключно вiд заванта-ження блокшив ЗмІ'всько! ТЕС та Харкшсько '' ТЕЦ-5. У години максимального споживай-ня Електроенергія НАВАНТАЖЕННЯ ЗмІ'всько '' ТЕС досяжними тисячі сто двадцять шість МВт, а в окремi перюді -1880 МВт. Частина швннно! ЄС (колишня Донбаська ЄС) е дефщітною за потужшстю та Електроенергія з причини использование і теплових електростанцiй в покрітп нершно-мiрностi Добовий Графiк НАВАНТАЖЕННЯ та дефщіту паливо. Дефщіт потужного покріваеться за рахунок переткання потужностi з Днiпровськоi 'ЄС;

  + Центральна ЄС е дефiцітною як за потужшс-тю, так i за електроенергiею. Максимальна величина дефщіту потужносп перевищуе 2500 МВт. Тріпкьська ТЕС працюе, в основному, двома-трьома піловугкьнімі енергоблока-ми, а Кш'вськ ТЕЦ-5 i ТЕЦ-6 - за теплову

  Графiк. За мiждержавніх ПЛ 330 кВ Чор-нобільська АЕС - Мозир та ПЛ 330 кВ Черш-пвська - Гомель здшснюеться паралельна робота ОЕС Укра'ні i ОЕС Республкі Б1лорусь. Iснуючi мiждержавнi зв'язки сьогодш могут Забезпечити комерцiйній обмiн електро-нергiею мiж енергосістемамі Укра'ні та Республкі Бкорусь потужнiстю до 900 МВт. За-гальній сальдованій перетiк Електроенергія мiж ОЕС Укра'ні та ЄС Бiлорусi трімаеться близьким до нуля. У системi передачi визна-чено ряд контрольованіх перетішв, что ха-рактерізуються максимальною пропускною здатнiстю - максимальна активність потужшстю, что может буті передана через зв'язки перетин з Виконання вимог нормативних взявши за стшйстю, вимог до допустимих струмiв елементш мереж, забезпечення дина-мiчноi 'стiйкостi при нормативних збуреннях та шшіх режимних умов [8].

  Технкній стан виробництва потужного ге-нерацІ е визначальності фактором обсягш та ефектівностi виробництва електрично '' енергії в краi'нi. Тому проаналiзуемо бкьш детально тугіше-ностi виробництва Електроенергія та 'х завантаження по кожному виду генерації в Украi'нi у 2000-2017 рр.

  На рис. 4 наведено динамку потенцшного та фактичного виробництва Електроенергія в прикрашена АЕС з 2000 по 2017 рр.

  Як видно з рис. 4, потужносп з виробництва Електроенергія АЕС в Укра'М з 2010 р. е почти постш-ними та складають около 109 млрд кВт • год, а фак-тичне травні нестшку динамку. Найменша рiзніця мiж

  Виробництво електроененергп,

  млрд кВт • год 108,8 Ю8,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 109,1

  110 т

  105 100 95 90 85 80 75 70

  -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 РШ

  Мал. 4. динамку потужного i виробництво Електроенергія 'АЕС в УкраТш у 2000-2017 рр. Примака: 1 - потужносп; 2 - Фактично виробництво. Джерело: склад за [21].

  2

  Потужний АЕС i Фактично виробництвом Електроенергія булу у 2005 р. i Складанний 12,1 млрд кВт-год, а найбкьша у 2016 р. - 32,9 млрд кВт-год.

  На рис. 5 наведено динамку коефщента завалу-Тажен виробництва Електроенергія АЕС краш з 2000 по 2017 рр.

  З рис. 5 видно, что динамка коефщента завалу-Тажен потужного з виробництва Електроенергія АЕС краш характерізувалася незначна зростан-ням его ршня у 2017 р. у порiвняннi з 2016 р. на сам1 3,8%. Рiзніця завантаження потужного i виробництва Електроенергія АЕС Укра'ні м1ж 2005 р. (88,0% -найвіще значення завантаження потужного) та 2017 р. (69,8% - найніжче значення завантаження по-тужностей) склалось -18,2%.

  На рис. 6 наведено розподкення ядерних енер-гетічніх реакторш за термшом експлуатації на кi-нець 2016 р.

  Як видно з рис. 6, лишь три ядерних реактори з 15 Використовують в Укра'М в рамках проектного термшу експлуатації (30 рокш), ще для чотірьох ре-акторiв закiнчуеться проектний Термiн експлуатації,

  iншi реактори Працюють довше проектного рядок експлуатації (обгрунтована трівалкть Додатковий рядок експлуатації енергоблокiв АЕС ставити вк 10 до 20 рокш i визначаеться в кожному конкретному випадка за результатами Виконання переоцшкі безпеки).

  На рис. 7 наведено динамку потужного та фактичного виробництва Електроенергія 'в украм ТЕС з 2000 по 2017 рр.

  Як видно з рис. 7, фактичність виробництво Електроенергія 'ТЕС краш у 2000-2017 рр. Було до-сить низька по вкношенню до потужного, у Середньому це вкношення Складанний 3,6 разу про-тягом перюду, что аналiзувався. Так, найменша рiзні-ця мiж потужного з виробництва Електроенергія ТЕС булу у 2012 р. ЗВ'ЯЗОК i Складанний 179,6 млрд квт • год, а найбкьша у 2016 р. - 238,3 млрд квт-год.

  На рис. 8 наведено динамку коефщента завантаження виробництва Електроенергія 'ТЕС краш з 2000 по 2017 рр.

  З рис. 8 видно, что динамка коефщента завантаження потужного з виробництва Електроенергія

  Коефщ1ент завантаження потужного,%

  до -----? 8,0------------------------

  83,1 820 82,9 82,8 Q1, 85 --------------- 81,3 --- 80,5-

  80

  75 -70 65 60

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PiK Рис. 5. динамку коефщснта завантаження потужного з виробництва Електроенергія АЕС УкраУні у 2000-2017 рр.

  TepMiH експлуатації 'енергетичних peaKTopiB, piK

  36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

  21

  12

  11

  0

  2

  1

  Кшьккть peaKTopiB, 2 одиниць

  Мал. 6. Розподтення ядерних енергетичних реаю ^ в за Термiн експлуатації '(на кшець 2017 р.) Джерело: склад за [22].

  2

  2

  Виробництво eлeктpoeнeнepгii, млрд кВт-год

  35G -i---------------

  28б, 2_ -2Z5-2- _2ZZ_5_ _2Z ^ - _2Z6Z_ _28G, _Z_ _2Z8J_ 2Z&3_ _ -|-| - * - |-| ^

  299,6

  245, Q

  3GG 25G 2GG 15G 1GG 5G

  2GGG 2GG5 2G1G 2G11 2G12 2G13 2G14 2G15 2G16 2G1Z PiK

  Риc. 7. Дінaмiкa потужного ^ i віpoбніцтвo eлeктpoeнepгii в У ^ аут ТЕС y 2000-2017 pp. Пpімiткі: 1 - пoтyжнoстi; 2 - фактічнe виробництво Джepeлo: складeнo за [21].

  84, Z 86,5 93, б 9Z, 1 95,5

  82, б

  83,5

  Koeфiцieнт завантаження потужного,%

  40

  35 30 25 20 15

  33,9

  35,1

  34,0

  п-1-

  2010 2011

  п-1-

  2012 2013

  п-1-1-1-1

  2014 2015 201б 2017 PiK

  2000 2005

  Рис S. Дінамша кoeфiцieнтa зaвaнтaжeння потужного ^ й з віpoбніцтвa eлeктpoeнepпУ ТЕС У ^ ауні y 2000-2017 pp.

  ТЕС Краун xaрaктерізyвaлaся низьких Загальна рiвнем, что МАВ тенденцiю до зростанням течение 2QQQ - 2Q12 рр. на 6,2%, а заплав зниженя до 2Q16 р. на 14,6% i незначна зростанням y 2Q17 р на Q, 6%. Загальне зниженя завантаження потужного з ві-робництва Електроенергія 'ТЕС УкраУні течение ана-лiзовaного перiодy склалось -7,8%, а мiж 2Q12 р. (35,1% -найвіще значення завантаження потужного) та 2Q17 р. (2Q, 5% - найніжче значення завантаження потужного) склалось -14,6%.

  На рис. 9 наведено розподкення тепловж енер-гетічніx блокiв на кшець 2Q16 р. за термшом експлуа-тацк

  Як видно з рис. 9, yd тепловi енергетічш блоки в крaУнi експлуатуються бкьше 4Q рокiв.

  На рис. lO наведено динамку потужного та фактичного виробництва Електроенергія 'в Укра'Уш ГЕС з 2QQQ по 2Q17 рр.

  Як видно з рис. 1Q, фактичність виробництво Електроенергія 'ГЕС Краун y 2QQQ-2Q17 рр. Було Досить низька вкяосно потенцшного ршня виробництва,

  y СЕРЕДНЯ це вкношення Складанний 4,2 разу в течение перюду, что aнaлiзyвaвся. Так, найменша рiзні-ця мiж потужного i виробництвом електроенерпУ ГЕС булу y 2QQ5 р. i Складанний 24,6 млрд кВт-год, а най-бкьша y 2Q15 р. - 39,5 млрд кВт-год.

  На рис. ll наведено динамку коефщкнта завантаження виробництва Електроенергія 'ГЕС Краун з 2QQQ по 2Q17 рр.

  Зріс. ll видно, что динамка коефщкнта завантаження потужного виробництва Електроенергія 'ГЕС Краун xaрaктерізyвaлaся Досить низька Загальна ршнем, что МАВ тенденцш до зниженя з незначна зростанням y 2Q12-2Q13 рр. на 8, Q% та y 2Q16-2Q17 рр. на 6,2%. Загальне зниженя завантаження потужного з виробництва ГЕС УкраУні течение aнaлiзовaного перюду склалось -9,8%, а мiж 2QQ5 р. (33,7% - найвищу значення завантаження потужного) та 2Q15 р. (15, Q% - найніжче значення завантаження потужного) склалось -18,7%.

  У табл. S наведено розподкення ГЕС y кра'Уш за термшом експлуатацк

  Термш експлуатації 'енергетичних блоюв, рок1в

  58 56 54 52 50 48 46 44 42 40

  0

  Кшьккть енергетичних бломв, одиниць

  Мал. 9. Розподтення теплових енергетичних реаю ^ в в УкраТш за Термiн експлуатації (на кiнець 2016 р.) Джерело: склад за [21].

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Коефщкнт завантаження потужного,%

  40 -I-----------

  35 30 25 20 15 10

  33,7

  33,4

  ~ г

  ~ г

  ~ г

  ~ г

  ~ г

  ~ г

  ~ г

  ~ г

  ~ г

  п

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Рк

  Мал. 10. динамку потужного та виробництва Електроенергія в УкраТш ГЕС у 2000-2017 рр. Прім1тка: 1 - потужносп; 2 - Фактично виробництво. Джерело: склад за [21].

  Коефщ1ент завантаження потужного,%

  40 - |------------------------------------------

  35 30 25 20 15 10

  --3-1т0

  33,7

  33,4

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Рк

  Мал. 11. динамку коефiцicнта завантаження потужного з виробництва електроенергп ГЕС УкраТні

  у 2000-2017 рр.

  Розподтення ГЕС УкраТні за Термiн експлуатацп (на кiнець 2016 р.)

  Найменування ГЕС Термш експлуатацГТ, рокiв

  Дшстровська ГЕС 33

  Днтровська ГЕС, 2-га черга 36

  Кашвська ГЕС 41

  КіТвська ГЕС 48

  Середньоднтровська ГЕС 50

  Кременчуцька ГЕС 57

  Каховська ГЕС 60

  Днтровська ГЕС, 1-ша черга 66

  Джерело: склад за [12; 21].

  Як видно з табл. 8, експлуатацiя ГЕС в украм в ^ дбуваеться бкьше 30 рокiв.

  На рис. 12 наведено динамку потужного та фактичного виробництва Електроенергія в Укра! Н1 з ВДЕ з 2000 по 2017 рр. Як видно з рис. 12, фактичність виробництво Електроенергія в украм з ВДЕ у 20002017 рр. Було Досить низька в ^ дносно потужного, у Середньому це вкношення Складанний 6,8 разу протя-гом перюду, что аналiзувався. Так, найменша рiзніця мiж потужного та виробництвом Електроенергія з ВДЕ булу у 2005-2010 рр. и Складанний 0,7 млрд кВт • год, а найбкьша у 2017 р. - 11,4 млрд кВт • год.

  На рис. 13 наведено динамку коефщкнта за-вантаження потужного з виробництва Електроенергія з ВДЕ в украм з 2000 по 2017 рр.

  З рис. 13 видно, что динамка коефщкнта завалу-Тажен потужного з виробництва Електроенергія з ВДЕ характерізувалася Досить низька Загальна ршнем, что МАВ тенденцш до зростання в течение 2000

  2014 рр. на 25,4%, а заплав зниженя течение 20152016 рр. на 9,7% i незначна зростанням у 2017 р. на 2,4%.

  Потужний електростанцш i ОБСЯГИ фактичного виробництва Електроенергія з ВДЕ в украм за типами електростанцш наведено в табл. 9.

  Дослкімо структурш зрушення у потужнос-тях i віробніцтвi Електроенергія в украм за видами енергії у 2000-2017 рр.

  На рис. 14 наведено структуру Встановлення потужного ВДЕ за видами енергії в украм у 2009 та 2016 рр.

  Як видно з рис. 14, у 2016 р. у структурi ВДЕ по-ршняно з 2009 р. Зросла Питома вага сонячно! Енерги та з'явилися потужносй з виробництва Електроенергія з бюмасі / бюгазу.

  Таким чином, можна констатуваті, что основною причиною зниженя обсягш i ефектив-ності виробництва в Крам е стшка тенденцш зниженя штенсівносй виробництва Електроенергія, обумовлена ​​попршенням технкного стану потужного генерацц. |

  Л1ТЕРАТУРА

  1. Кизим М. О., Рудика В. I. Теоретична аспекти досл дження енергетічноТ безпеки кратний. Технологiчного аудит I резерви виробництва. 2018. № 4/5. С. 18-23.

  2. Хаустова В.?., Котляров €. I., Лелюк О. В. аналiз державноТ полiтики розвитку Електроенергетика УкраТні. Бiзнес 1нформ. 2018. № 12. С. 182-193.

  3. Кизим М. О., Рудика В. I. Теоретико-методичні аспекти оцшкі енергетічноТ безпеки нацюнально! економi-ки. Економка та тдпріемніцтво. 2018. Вип. 40. С. 114-119.

  4. Хаустова В.?., Лелюк О. В. аналiз структурних ЗРУ-шень у віробніцга та спожіваннi електроенергГ! в Украт-нi. Проблеми i перспективи економiки та уnравлiння. 2018. № 4. С. 91-105.

  Виробництво Електроенергія ', млрд кВт • год

  16

  14

  12

  10

  8

  6

  4

  2

  0

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Рт

  Мал. 12. динамку потужного i виробництва Електроенергія в УкраТш з ВДЕ у 2000-2017 рр. Прім1ткі: 1 - потужносп; 2 - Фактично виробництво.

  Коефщкнт завантаження потужного,%

  30 25 20 15 10 5

  0 i-|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

  2000 2005 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PiK

  Мал. 13. динамку коефiцicнта завантаження потужного з виробництва електроенергп з ВДЕ в УкраТні

  у 2000-2017 рр.

  Таблиця 9

  Потужний електростанцш i ОБСЯГИ виробництва електроенергп з ВДЕ в УкраТш за типами електростанцш у 2010-2016 р.

  noTywrncTb, MBt Виробництво, млн кВт • год

  CEC

  2010 492 530

  2014 411 485

  2015 431 475

  2016 530 492

  BEC

  2010 925 437

  2014 426 1172

  2015 426 974

  2016 437 925

  Малi ГЕС

  2010 189 90

  2014 80 251

  2015 87 172

  2016 90 189

  ЕлектростанцП на б'юмаа

  2010 80 39

  2014 35 60

  2015 35 77

  2016 39 80

  Електростанцн на богазi

  2010 20 89

  2014 14 40

  2015 17 64

  2016 20 89

  Усього ВДЕ

  2010 1706 1185

  2014 966 2008

  2015 996 1762

  2016 1116 1775

  Джерело: склад за [22-25].

  5. KU3UM M. O., WnrneBbKMM B. B., MmroTm r. B. O6-

  rpyHTyBaHHa npiopMTeTHMX HanpaMiB CTpyKTypHO-TexHonorN-hoi 'MOflepHi3a ^ i ceKTopa eneKTporeHepa ^ i. npo6neMU eK0H0-MiKU. 2018. № 1. C. 69-86.

  6. Khaustova V. Y., Salashenko T. I., Lelyuk O. V. Energy Security of National Economy Based on the System Approach. HayKoeuu eicHUKnonicca. 2018. № 2. M. 1. C. 79-92.

  DOI: 10.15587 / 2312-8372.2018.141148.

  7. KU3UM M. O., WnmeBCbKMM B. B., CanaweHKO T. I., Eop ^ fl. M. IfleHTM ^ iKa ^ a Ha ^ OHanbHOi MOfleni eHepreTMUHoi 6e3neKM: CMCTeMHi CKnaflOBi Ta npiopMTeTHi HanpaMM. Bi3Hec iH ^ opM. 2016. № 6. C. 79-89.

  8. n ^ aH po3BMTKy CMCTeMM nepeflani Ha 2019-2028 poKM (npoeKT) / Ha ^ OHanbHa eHepreTMUHa KOMnaHia «yKpeHepro». URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/03/PR0EKT-Planu-rozvytku-systemy-peredachi-na-2019-2028-roky.pdf

  9. n ^ aH po3BMTKy O6'eflHaHoi eHepreTMUHoi CMCTeMM yKpaiHM Ha 2017-2026 poKM (npoeKT) / Ha ^ OHanbHa eHep-reTM ^ Ha KOMnaHia «yKpeHepro». URL: https://ua.energy/ wp-content / uploads / 2016/12 / Proekt-Planu-rozvytku-0ES-Ukrayiny-na-2017-2026-roky.pdf

  10. flepwaBHe niflnpueMCTBO «Ha ^ OHanbHa EHepreTun-Ha KOMnaHia« yKpeHepro ». URL: https://ua.energy

  11. pnhmm 3BiT 3a 2017 p. flepwaBHe niflnpueMCTBO «Ha ^ OHanbHa EHepreTunHa KOMnaHia« yKpeHepro », 2018. 68 c. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/05/ UKRENERG0_NF_Report_2017.pdf

  12. pnhmm 3BiT 3a 2016 p. flepwaBHe niflnpueMCTBO «Ha- ^ OHanbHa EHepreTunHa KOMnaHia« yKpeHepro », 2017. 104 c. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/02/Annual-report_2016.pdf

  13. pnhmm 3BiT 3a 2015 p. flepwaBHe niflnpueMCTBO «Ha- ^ OHanbHa EHepreTunHa KOMnaHia« yKpeHepro », 2016. 105 c. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/zvit_ ukrenergo_2015.pdf

  14. pnhmm 3BiT 3a 2014 p. flepwaBHe niflnpueMCTBO «Ha- ^ OHanbHa EHepreTunHa KOMnaHia« yKpeHepro », 2015. 108 c. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/zvit_ ukrenergo_2014WEB.pdf

  15. pnhmm 3BiT 3a 2013 p. flepwaBHe niflnpueMCTBO «Ha ^ OHanbHa EHepreTunHa KOMnaHia« yKpeHepro », 2013. 116 c. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/ Annual2013_Ukrenergo.pdf

  16. pnhmm 3BiT 3a 2012 p. flepwaBHe niflnpueMCTBO «Ha- ^ OHanbHa EHepreTunHa KOMnaHia« yKpeHepro », 2013. 116 c.

  2009 p. 2016 p.

  Мал. 14. Структура встановлення потужного ВДЕ за видами енергп в УкраТш у 2009 i 2016 рр. Прім1ткі: 1 - ВЕС; 2 - СЕС; 3 - w ^ i ГЕС; 4 - бюмаса / бюгаз.

  URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/12/zvit_ ukrenergo_2012.pdf

  17. Pnhui / i 3BiT 3a 2011 p. flepwaBHe nignpueMcTBo «Ha ^ oHanbHa EHepreTunHa KoMnaHia« yKpeHepro », 2011. 81 c. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/ Annual2011_Ukrenergo.pdf

  18. Pnhui / i 3BiT 3a 2010 p. flepwaBHe nignpueMcTBo «Ha ^ oHanbHa EHepreTunHa KoMnaHia« yKpeHepro », 2011. 97 c. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/ Annual2010_Ukrenergo.pdf

  19. 3BiT 3 o ^ hku BiflnoBiflHocTi (flocTaTHocTi) reHepyra-4mx noTywHocTeii. Ku'i'B: yKpeHepro, 2017. 117 c.

  20. Pnhui / i 3BiT «npo pe3ynbTaTu flianbHoai Ha ^ o-HanbHoi KoMici '', ^ o 3fliiicHioe gepwaBHe perynraBaHHa y c ^ epax eHepreTMKM Ta KoMyHanbHux nocnyr 3a 2017 p.» / Ha-цioнanbнa KoMicia, ^ o 3fliiicHioe gepwaBHe perynraBaHHa y c ^ epax eHepreTMKM Ta KoMyHanbHux nocnyr, 2018. 300 c. URL: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_ NKREKP_2017.pdf

  21. 3BiT 3 o ^ hku BiflnoBiflHocTi (flocTaTHocTi) reHepyra-nux noTywHocTeii. Ku'i'B: yKpeHepro. 2018. 126 c.

  22. MewflyHapoflHoe coaoaHue u nepcneKTuBbi agep-Hoii енepreтuкu. floKnag reHepanbHoro gupeKTopa IAEA. 2017. 18 c.

  23. nporpaMa po3BuiTKy riflpoeHepreTuKu Ha nepiog go 2026 poKy: cxBaneHo Po3nopagweHHaM Ka6iHeTy MiHicTpiB yKpaiHu Big 13 nunHa 2016 p. № 552-p. URL: http: // zakon2. rada.gov.ua/laws/show/552-2016-p

  24. Ha ^ oHanbHui / i nnaH gii 3 BiflHoBrnoBaHo'i 'eHepre-tuku Ha nepiofl go 2020 poKy: cxBaneHo Po3nopagweHHaM Ka6iHeTy MiHicTpiB yKpaiHu Big 1 woBTHa 2014 p. URL: http: // zakon5.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-p/print

  25. nepexifl yKpaiHu Ha BiflHoBnraBaHy eHepreTUKy go 2050 poKy / flanyK 0., MeneneB M., Пoflonaнeцb P. Ta iH. Ku'i'B: T0B «ApT KHura», 2017. 88 c.

  REFERENCES

  Derzhavne pidpryiemstvo «Natsionalna Enerhetychna Kompaniia« Ukrenerho ». https://ua.energy

  Diachuk, O. et al. Perekhid Ukrainy na vidnovliuvanu ener-hetyku do 2050 roku [Ukraine's transition to renewable energy by 2050]. Kyiv: TOV «Art knyha» 2017.

  Khaustova, V. Y., Salashenko, T. I., and Lelyuk, O. V. "Energy Security of National Economy Based on the System Approach". Naukovyi visnykPolissia, vol. 1, no. 2 (2018): 79-92.

  DOI: 10.15587 / 2312-8372.2018.141148

  Khaustova, V. Ye., And Leliuk, O. V. "Analiz strukturnykh zrushen u vyrobnytstvi ta spozhyvanni elektroenerhii v Ukraini" [Analysis of structural changes in the production and consumption of electricity in Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, no. 4 (2018): 91-105.

  Khaustova, V. Ye., Kotliarov, Ye. I., and Leliuk, O. V. "Analiz derzhavnoi polityky rozvytku elektroenerhetyky Ukrainy" [Analysis of the state policy of development of electric power industry of Ukraine]. BiznesInform, no. 12 (2018): 182-193.

  Kyzym, M. O. et al. "Identyfikatsiia natsionalnoi modeli enerhetychnoi bezpeky: systemni skladovi ta priorytetni napr-iamy" [Identification of a national energy security model: system components and priority areas]. Biznes Inform, no. 6 (2016): 79-89.

  Kyzym, M. O., and Rudyka, V. I. "Teoretychni aspekty doslidzhennia enerhetychnoi bezpeky krainy" [Theoretical aspects of the study of the country's energy security]. Tekhnolo-hichnyi audyt i rezervy vyrobnytstva, no. 4/5 (2018): 18-23.

  Kyzym, M. O., and Rudyka, V. I. "Teoretyko-metodychni aspekty otsinky enerhetychnoi bezpeky natsionalnoi ekonomiky" [Theoretical and methodical aspects of the assessment of the energy security of the national economy]. Ekonomika ta pid-pryiemnytstvo, no. 40 (2018): 114-119.

  Kyzym, M. O., Shpilevkyi, V. V., and Miliutin, H. V. "Obgrun-tuvannia priorytetnykh napriamiv strukturno-tekhnolohichnoi modernizatsii sektora elektroheneratsii" [Substantiation of priority directions of structural and technological modernization of the power generation sector]. Problemy ekonomiky, no. 1 (2018): 69-86.

  [Legal Act of Ukraine] (2014 року). http://zakon5.rada.gov.ua/ laws / show / 902-2014-p / print

  [Legal Act of Ukraine] (2016). http://zakon2.rada.gov.ua/ laws / show / 552-2016-p

  "Mezhdunarodnoye sostoyaniye i perspektivy yadernoy energetiki" [The international status and prospects of nuclear energy]: Doklad generalnogo direktora IAEA 2017.

  "Plan rozvytku Obiednanoi enerhetychnoi systemy Ukrainy na 2017-2026 roky (proekt)" [Plan of development of the United Energy System of Ukraine for 2017-2026 (project)]. Natsionalna enerhetychna kompaniia «Ukrenerho». https: // ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/Proekt-Planu-rozvyt-ku-OES-Ukrayiny-na-2017-2026-roky.pdf

  "Plan rozvytku systemy peredachi na 2019-2028 roky (proekt)" [Plan for the development of the transmission system for 2019-2028 years (project)]. Natsionalna enerhetychna

  kompaniia «Ukrenerho». https://ua.energy/wp-content/up-loads/2018/03/PR0EKT-Planu-rozvytku-systemy-peredachi-na-2019-2028-roky.pdf

  "Richnyi zvit« Pro rezultaty diialnosti natsionalnoi komi-sii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh ener-hetyky ta komunalnykh posluh za 2017 r. »" [Annual report "On the results of the activities of the national commission that carries out state regulation in the fields of energy and utilities for 2017 "]. Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh, 2018. http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_ NKREKP_2017.pdf

  "Richnyi zvit za 2010 r." [Annual report for 2010]. Derzhavne pidpryiemstvo «Natsionalna Enerhetychna Kompa-niia« Ukrenerho », 2011. https://ua.energy/wp-content/up-loads/2016/12/Annual2010_Ukrenergo.pdf

  "Richnyi zvit za 2011 r." [Annual report for 2011]. Derzhavne pidpryiemstvo «Natsionalna Enerhetychna Kompa-niia« Ukrenerho », 2011. https://ua.energy/wp-content/up-loads/2016/12/Annual2011_Ukrenergo.pdf

  "Richnyi zvit za 2012 r." [Annual report for 2012]. Derzhavne pidpryiemstvo «Natsionalna Enerhetychna Kompa-niia« Ukrenerho », 2013. https://ua.energy/wp-content/up-loads/2017/12/zvit_ukrenergo_2012.pdf

  "Richnyi zvit za 2013 r." [Annual report for 2013]. Derzhavne pidpryiemstvo «Natsionalna Enerhetychna Kompa-niia« Ukrenerho », 2013. https://ua.energy/wp-content/up-loads/2016/12/Annual2013_Ukrenergo.pdf

  "Richnyi zvit za 2014 r." [Annual report for 2014]. Derzhavne pidpryiemstvo «Natsionalna Enerhetychna Kompa-niia« Ukrenerho », 2015. https://ua.energy/wp-content/up-loads/2016/12/zvit_ukrenergo_2014WEB.pdf

  "Richnyi zvit za 2015 r." [Annual report for 2015]. Derzhavne pidpryiemstvo «Natsionalna Enerhetychna Kompa-niia« Ukrenerho », 2016. https://ua.energy/wp-content/up-loads/2016/12/zvit_ukrenergo_2015.pdf

  "Richnyi zvit za 2016 r." [Annual report for 2016]. Derzhavne pidpryiemstvo «Natsionalna Enerhetychna Kompa-niia« Ukrenerho », 2017. https://ua.energy/wp-content/up-loads/2018/02/Annual-report_2016.pdf

  "Richnyi zvit za 2017 r." [Annual report for 2017]. Derzhavne pidpryiemstvo «Natsionalna Enerhetychna Kompa-niia« Ukrenerho », 2018. https://ua.energy/wp-content/up-loads/2018/05/UKRENERG0_NF_Report_2017.pdf

  Zvit z otsinky vidpovidnosti (dostatnosti) heneruiuchykh potuzhnostei [Report on conformity assessment (adequacy) of generating capacities]. Kyiv: Ukrenerho 2017.

  Zvit z otsinky vidpovidnosti (dostatnosti) heneruiuchykh potuzhnostei [Report on conformity assessment (adequacy) of generating capacities]. Kyiv: Ukrenerho, 2018.

  o o

  QQ

  O ^

  o

  o

  CL 1 =

  <c

  o

  <

  o

  u

  BI3HECIHQOPM № 2 '2019 201

  www.business-inform.net


  Ключові слова: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТІЧНІЙ СЕКТОР / електроенергія / СИСТЕМА РОЗПОДіЛЬЧІХ електричних мереж / СТРУКТУРА ГЕНЕРАЦії / ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧі ПОТУЖНОСТі / БАЛАНС потужного / мережевий інфраструктура

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити