Розглянуто тектонічні порушення і сучасна сейсмічна активність на території Приморського краю. Для вивчення тектонічних порушень пропонується використовувати сучасні геофізичні технології. Наведено відомості про прояви сейсмічної активності за останні вісім років. У висновку дані рекомендації по детальному вивченню тектонічних порушень, з визначенням фізичних властивостей гірських порід і просторового розташування кордонів розломів.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Горєлов П.В., Шкабарня Н.Г., Нагорнова Н.А.


ANALYSIS OF SEISMIC ACTIVITY AND FAULTS PRIMORYE

Considered tectonic faults and modern seismic activity in the Primorye Territory. To study the tectonic disturbances are encouraged to use modern geophysical technology. The information about the manifestations of seismic activity in the past eight years. n conclusion, recommendations for a detailed study of tectonic disturbances, with the determination of the physical properties of rocks and spatial boundaries of the location of faults.


Область наук:
 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ сейсмічною активністю І розривних порушень ПРИМОРСЬКОГО КРАЮ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ сейсмічною активністю І розривних порушень ПРИМОРСЬКОГО КРАЮ»

  ?Наук з держ / SCIENCE ABOUT THE EARTH

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.49.068 Горєлов П.В.1'2, Шкабарня Н.Г.1'3, Нагорнова Н.А.1

  1 Далекосхідний федеральний університет, Геофізична служба Російської Академії Наук (г. Владивосток), 3доктор технічних наук, завідувач лабораторією Інституту гірничої справи

  ДВО РАН, професор

  АНАЛІЗ сейсмічною активністю І розривних порушень ПРИМОРСЬКОГО КРАЮ

  анотація

  Розглянуто тектонічні порушення і сучасна сейсмічна активність на території Приморського краю. Для вивчення тектонічних порушень пропонується використовувати сучасні геофізичні технології. Наведено відомості про прояви сейсмічної активності за останні вісім років. У висновку дані рекомендації по детальному вивченню тектонічних порушень, з визначенням фізичних властивостей гірських порід і просторового розташування кордонів розломів.

  Ключові слова: землетрусу, геофізичні технології, зони можливих вогнищ землетрусів, розломи, дрібнофокусними і глибокофокусні землетрусу.

  Gorelov P.V.1,2, Shkabarnya N.G.1,3, Nagornova N.A.1,

  1Far Eastern Federal University, 2Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences (Vladivostok), 3PhD in Engineering, Head of Laboratory of the Institute of Mining of Far East Branch of Russian Academy of Sciences, Professor ANALYSIS OF SEISMIC ACTIVITY AND FAULTS PRIMORYE

  Abstract

  Considered tectonic faults and modern seismic activity in the Primorye Territory. To study the tectonic disturbances are encouraged to use modern geophysical technology. The information about the manifestations of seismic activity in the past eight years. n conclusion, recommendations for a detailed study of tectonic disturbances, with the determination of the physical properties of rocks and spatial boundaries of the location offaults.

  Keywords: earthquake, geophysical technology, areas of possible sources of earthquakes, faults, shallow-focus and deep-focus earthquakes.

  Землетруси є одним з найбільш найнебезпечніших природних процесів на Землі. За кількістю жертв і руйнувань вони займають одне з перших місць. Проаналізувавши сейсмічні події, було виявлено, що на території Приморського краю понад 40 років не спостерігалося відчутних землетрусів. Оцінка сейсмічної інтенсивності в даному регіоні на підставі комплексу карт загального сейсмічного районування території Російської Федерації - ОСР-97 за шкалою MSK не перевищує 8 балів. Однак протягом останніх десяти років спостерігалося підвищення сейсмічної активності, а так само розширення її географії.

  У зв'язку з будівництвом і експлуатацією нафтопроводу «Східний Сибір - Тихий океан», газопроводу, нафтопереробного комплексу та інших енергетичних об'єктів на узбережжі, а також багатьох об'єктів на суші, потрібна оцінка можливих землетрусів і вплив їх на ці об'єкти. Серед цих об'єктів найбільшу небезпеку, при землетрусах, безумовно, викликають підприємства нафтової промисловості. Тому основним призначенням даної роботи є оцінка сучасного сейсмотектонічних активності в краї і особливо на територіях будівництва об'єктів енергетики.

  Приморський край знаходиться в «активної перехідній зоні» [3] від Євроазіатського континенту до Тихого океану. У краї переважають сучасні ендогенні і екзогенні процеси, що відрізняються своєю різновидом і різним ступенем активності [1, 2, 6, 7]. Відомостей про сучасних вертикальних і горизонтальних рухах земної кори і виникненні в результаті цих рухів тектонічних порушень на цій території мало і вони суперечливі.

  Центральний Сіхоте-Алинский розлом чітко ділить територію Примор'я на західну і східну частину. Західна частина і прилеглі райони Китаю це південний край грандіозного рифтової пояса, що простягається від Магадана до Східно-Корейської западини. Це область розтягування земної кори в системі зрушень Тан-Лу і Центрального розлому. Східна частина являє собою зведено-горстові підняття з гранітним ядром. За геодинамической обстановці - це відроджений грабен з глибовими рухами, викликаними ізостатичним процесами.

  За кількістю проявів сучасних активізованих тектонічних порушень виділені три зони: Ханкайская (Західна), Сіхоте-Алінський (Східна), розділені Центральної зоною.

  Ханкайская зона шириною більше 100 км простягається від території КНДР до Хабаровська, зі сходу межа зони нечітка і знаходиться поблизу від активізованого Приморського розлому. Тут переважають структури опускання, представлені кайнозойскими западинами. Четвертинні накопичення опадів успадковані з палеогену-неогену.

  У Ханкайской зоні потужність земної кори в середньому становить 35 км. У кору входять до 8-9 шарів з різними значеннями швидкостей поздовжніх хвиль в діапазоні 5-7 км / с. У гравітаційному полі добре виділяються позитивні аномалії сили тяжіння. Також притаманне сильні позитивні магнітні аномалії, відповідні великим за площею виступам кристалічного фундаменту.

  Центральна зона шириною до 120 км на півдні виклінівается на північ від Хабаровського краю. Зі сходу вона обмежена Центральним розломом. В межах зони розвинені системи долин-грабенів, виконаних плейстоценовими і голоценових опадами. Практично всі структури зони контролюються активізованими

  поздовжніми протяжними розломами. Зона складена сильно дислокованими юрско -ніжнемеловимі акреційний комплексами з тенденцією лускатого насування на захід.

  Геодинамічні процеси розвивалися в четвертинний період в підставі рідкісних розрізнених підняттів, в невеликому опусканні фрагментів долин-грабенів і широкому поширенні протяжної зони активізованих розломів, особливо в південній частині. Тектонічні порушення витягуються, як правило, в північно-східному напрямку.

  У гравітаційному полі області збільшення потужності осадового чохла відзначаються високими негативними аномаліями. Магнітні поля характеризуються негативними і позитивними локальними аномаліями.

  Східна (Сіхоте Алінський) зона шириною 60-100 км розташована на схід від Центрального розлому і простягається від селища Преображення на північ на відстань 800 км. У північній частині зони переважають високоамплітудні підняття (до 2000 м), що досягають розмірів в діапазоні від 50 до 80 км. На південь підняття за розмірами зменшуються, але чисельність збільшується. Підняття утворені сильно ороговікованнимі породами, що свідчать про залягання в їх основі интрузий гранітоїдів, виходи яких відзначаються на схилах.

  Зона складена складчастими ніжнемеловоє комплексами з блоками палеозойских і раннемезозойских утворень. Поперечні структури мають раздвіговую природу і обмежені скидами. На всьому протязі зона сильно була омолоджено в четвертинний період, розбита поперечними субширотними розломами з реліктовими кайнозойскими западинами між ними. Активізовані четвертинні розломи і палеосейсмодіслокаціі набули широкого поширення, однак їх простягання відповідає північно-східному і субширотного напрямків.

  В освіті великих геологічних структур регіонального рівня основну роль грали горизонтальні рухи [6,7] з незначною часткою скидний складової. Для структур нижчого рівня велике значення мали скидний руху.

  Для виділення, перекритим осадовим шаром, крутопадающих кордонів між блоками верхньої частини літосфери слід проводити інженерно-геологічні вишукування і моніторингові спостереження з використанням сучасних геофізичних методів в комплексі з одиничними свердловинами.

  Ці методи включають електричну томографію, малоглубінних сейсморозвідку і георадіолокацію. Вони здатні гарантувати майже безперервне визначення фізичних параметрів геологічного середовища (діелектрична проникність, питомий електричний опір, швидкості пружних хвиль, поляризованість) за трьома координатами, а при моніторингових спостереженнях за чотирма - (х, у, 7, 1). У місцях буріння свердловин встановлюється зв'язок фізичних параметрів з водно-фізичними і фізико-механічними, які дозволять побудувати детальні геологічні розрізи з виділенням тектонічних порушень. Дослідження за допомогою геофізичних методів передбачають вирішення двох цільових завдань. Перша забезпечує виділення кордонів, за якими відбувається зсув блоків. Площина або поверхню зсуву визначається зі зміни фізичних параметрів по обидва боки від кордону.

  При вирішенні другого завдання розривні порушення можна розглядати як особливі геологічні структури, потужності і специфічні петрофізичні властивості. Потужності варіюють від сантиметрів до сотень метрів, причому в зоні тектонічного порушення може бути кілька розломів. Петрофізичні властивості в зонах дроблення порід визначаються складом, ступенем переробки матеріалу, режимом і мінералізацією підземних вод. У цих зонах, як правило, гірські породи характеризуються низькими питомими опорами, поляризуемостью, щільністю, швидкостями пружних хвиль і магнітною сприйнятливістю.

  Особливістю сейсмічності Приморського краю є наявність землетрусів з різними глибинами розташування вогнищ і пов'язане з ними розломно-блокової строеніе..Следовательно, тектонічні рухи тут були, і будуть відбуватися, коли окремі блоки літосфери переміщаються відносно один одного по розривних порушень.

  В даний момент накопичено великий обсяг матеріалів про сейсмічної активності Приморського краю і складена карта історичних землетрусів масштабу 1: 1000000 - 1: 2000000 [6]. В результаті аналізу матеріалів визначені найбільш небезпечні в сейсмічному відношенні райони.

  Протягом останніх півтора століття на території краю і поблизу нього сталося понад 370 землетрусів і це лише мала частка відомих нам. Основна частина є глибокофокусними, але так само виявлено понад 60 корови землетрусів. Однак на території краю дрібнофокусними землетрусу поодинокі і розкидані по всьому регіону, крім цілої серії землетрусів 1962-1967 рр. розташованої в оз. Ханке. Вони складають лінійний ряд субширотного простягання.

  Основна частина зареєстрованих землетрусів сталася в акваторії Японського моря. За останню сотню років на території Приморського краю і Японського моря відзначалися сильні землетруси з магнітудою 7-8, які супроводжувалися цунамі на всьому узбережжі Приморського краю, достовірно відомо про шість випадків прояву цунамі [5]. Основна частина відомих землетрусів є глибокофокусними і розташовані в хаотичному стані. Однак можна відзначити ряд скупчень, частина з яких знаходяться в безпосередній близькості від тектонічних порушень.

  Слабоінтенсівние землетрусу, в основному, поширені в західному Примор'ї, утворюючи лінійні групи і гніздові скупчення. Грунтуючись картою сейсмічно небезпечних районів Примор'я (рис. 1), яка складена з використанням даних інформації [6], слід, що землетруси відбувалися на всій території Приморського краю і його узбережжя. Відомо про скупчення землетрусів в Лозівському, Битва на озері, Тернейском і в Пожарському районах, а також в, Артемівському міському окрузі і в безпосередній близькості о. Ханка.

  На карті-схемі (рис. 1) явно помітно прояв глубокофокусних сейсмічної активності, і в більшій мірі це спостерігається в південній і західній частині Примор'я. У південній частині краю глибокофокусні і дрібнофокусними землетрусу приурочені до краю шельфу. Проглядається зменшення глибин вогнищ із заходу на схід з

  650 до 300 км. На цій території відзначаються найбільш потужні землетруси (М>6,5). Слід також зазначити, що в Примор'ї відзначаються значні за площею (60 * 80 км) території, де ніколи не було землетрусів.

  Зіставлення карт новітньої тектоніки і інструментальних сучасних землетрусів дозволяє відзначити такі особливості. Дрібнофокусними землетрусу в західній частині краю зосереджені переважно по бортах залишкових горстов серед западин або на їх перемичках. В результаті можна вивіть зв'язок сучасних мелкофокусних землетрусів з рифтогенних процесами. Головною причиною прояви сейсмічної активності може бути розтягнення земної кори з виникненням скидів і зрушень, тому вони порівняно слабкі і помірної сили.

  На сьогоднішній день працюють чотири сучасні цифрові сейсмічні станції, які в цілодобовому режимі реєструють сучасні землетрусу: У'ЛЯ (Владивосток), М8І (мис Шульц), ТБК (Терне), GR.TR (Горнотаёжное), а так само готується до установки ще одна - ІБМ (Хасан).

  Відомо, що з 2007 р і по теперішній час в Приморському краї і прилеглої території, відбулося близько 60 землетрусів. Основна частина була зафіксована біля узбережжя Примор'я, в Японському морі і в прикордонній території з Китаєм. На території краю не було зафіксовано сильних землетрусів і в середньому не перевищує магнітуду 6, проте велика частина є глибокофокусними, які не є загрозою. Все ж слід відзначити, що географія землетрусів на території краю розширюється про що свідчать землетруси в Кіровському районі, яке сталося в 2014 році, Прибережне (2008 г.) і землетрус поблизу м Знахідки (2013-2015 р). Оцінка впливу сучасних землетрусів також вимагає додаткових досліджень.

  Узбережжя схильне цунамі

  Розривні порушення Палеоземлетрясення

  Мал. 1 - Карта-схема сейсмічно небезпечних районів Приморського краю.

  Надалі рекомендуємо детальне вивчення елементів залягання і змін фізико-механічних властивостей гірських порід на ділянках тектонічних порушень, обов'язкове ведення моніторингових спостережень з використанням сучасних геофізичних технологій у комплексі з одиничними інженерно-геологічними свердловинами. Важливо на ділянках з підвищеною небезпекою з тектонічними порушеннями проводити уточнення сейсмічної активності з оцінкою впливу землетрусів на площах з населеними пунктами. Для забезпечення детального сейсмічного моніторингу слід збільшити кількість сейсмічних станцій, оскільки відстані між наявними досить велике.

  література

  1. Аббасов П.А., Шкабарня Н.Г., Шкабарня Г.Н. Небезпечні геологічні процеси на Приморському ділянці траси нафтопроводу «Східний Сибір-Тихий океан» / Наукові праці РААБН. У 2-х т. - М. Іваново: вид. РААБН, 2010. С. 28-37.

  2. Геодинаміка, магматизм і металогенія Сходу Росії: в кн / під ред. А.І.Ханчука. - Владивосток: Дальнаука, 2006. Кн 1. С. 1 - 572; Кн 2. С. 573 - 981.

  3. Геоморфология зон переходу від континентів до океанів. М .: Наука, 1992. 239 с.

  4. Горєлов П.В., Шкабарня Н.Г. Сучасна сейсмічна активність Приморського краю // Вісник Інженерної школи ДВФУ. Науково-технічний електронний журнал. ISSN 2227-6858. Ел № ФС77-547423.

  5. Горєлов П.В., Шкабарня Н.Г., Іванов Р.О. Цунамігенного обстановка біля берегів Приморського краю. // Міжнародний науково-дослідний журнал. 2015. № 2-4 (33). С. 76-78.

  6. Олейников А.В., Олейников Н.А. Палеосейсмогеологія і сейсмічна небезпека Приморського краю Вісник ДВО РАН. 2006. № 3 С.76-84.

  7. органова Н.М. Сейсмічне прояв сучасних рухів півдня Далекого Сходу і суміжних територій // Сучасні рухи земної кори. М .: Радио и связь. 1982. С. 103-108.

  References

  1. Abbasov PA, Shkabarnya NG Shkabarnya GN Dangerous geological processes on the part of the route Primorsky oil pipeline "Eastern Siberia-Pacific Ocean" / Publications RAASN. In 2 tons - M. Ivanovo. Ed. RAASN, 2010. P. 28-37.

  2. Geodynamics, magmatism and metallogeny of the East of Russia: in the book / ed. A.I.Hanchuka. - Vladivostok: Dal'nauka 2006 Kn 1 S. 1 - 572; KH 2. S. 573 - 981.

  3. Geomorphology zones of transition from the continents to the oceans. M.: Nauka, 1992. 239 p.

  4. Gorelov PV Shkabarnya NG Modern seismic activity // Herald of the Primorsky Territory FEFU School of Engineering. Scientific and technical e-zine. ISSN 2227-6858. E number FS77-547423.

  5. Gorelov PV Shkabarnya NG, Ivanov RO Tsunamigenic situation off the coast of Primorye. // International Research Journal. 2015. № 2-4 (33). S. 76-78.

  6. Oleynikov AV, Melnikov NA Paleo seismology and seismic risk of the Primorsky Territory Bulletin FEB RAS. 2006. № 3 S.76-84.

  7. Organova NM Seismic expression of contemporary movements of the south of the Far East and adjacent territories // Current crustal movement. M.: Radio and communication. 1982. pp 103-108.


  Ключові слова: землетруси / Дрібнофокусними І Глибокофокусні землетруси / EARTHQUAKE / ГЕОФІЗИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ / GEOPHYSICAL TECHNOLOGY / ЗОНИ МОЖЛИВИХ ОСЕРЕДКІВ ЗЕМЛЕТРУСІВ / AREAS OF POSSIBLE SOURCES OF EARTHQUAKES / розлому / FAULTS / SHALLOW-FOCUS AND DEEP-FOCUS EARTHQUAKES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити