Актуальність. Результати лікування пацієнтів з всередині навколосуглобових ушкодженнями дистальних метаепіфіза довгих кісток в значній мірі залежать від адекватності вибору технології лікування. Рішення про застосування відкритої репозиції і накісткового остеосинтезу є дуже відповідальним і має прийматися на основі комплексного аналізу індивідуальних особливостей як пацієнта, так і пошкодження. У випадках сумнівних показань до внутрішньої фіксації методом вибору може бути поза-вогнищевий остеосинтез за допомогою апаратів зовнішньої фіксації (АВФ). Мета: об'єктивізувати вибір технологій лікування внутрішньосуглобових ушкоджень шляхом математичного аналізу внутрішніх напружень і відносних деформацій моделі перелому дистального метаепіфіза стегнової кістки в умовах накісткового і позаосередкового остеосинтезу. Матеріали та методи. Було виконано математичне моделювання з використанням методу скінченних елементів внутрішньосуглобовихпереломів дистального відділу стегнової кістки і методів їх остеосинтезу. Базова модель містила стегнову, большеберцовую і малогомілкову кістки, а також кісткові елементи стопи. моделювали внутрішньосуглобові переломи дистального кінця стегнової кістки типів С1 і С3 за класифікацією АО з двома варіантами остеосинтезу: накісткової пластиною і АВФ за схемою «стегно гомілку». Всі моделі вивчали під впливом навантаження на стиск 700 Н. При моделюванні вивчали величини внутрішніх напружень і відносних деформації. Результати. З точки зору розподілу напружень в моделях кінцівки з внутрішньосуглобовим переломом дистального кінця стегнової кістки, при наявності перелому типу С1, накісткового пластина і АВФ дозволяють отримати приблизно однаковий результат, незважаючи на відмінності, обумовлені конструктивними особливостями обраних засобів остеосинтезу. При наявності перелому типу С3 АВФ має переваги над накісткової пластиною при всіх видах навантаження, що підтверджується більш низьким рівнем напруги на кісткових фрагментах в зоні перелому. За критерієм величини відносних деформацій кісткового регенерату між фрагментами стегнової кістки в зоні внутрисуставного перелому дистального кінця стегнової кістки типу С1 остеосинтез за допомогою АВФ значно програє остеосинтезу накісткової пластиною. Використання АВФ для остеосинтезу дистального кінця стегнової кістки при його внутрішньосуглобових переломах типу С3 дозволяє отримати значно менші величини відносної деформації кісткового регенерату в зоні перелому. Висновки. при внутрішньосуглобових переломах дистального кінця стегнової кістки типу С1 остеосинтез накісткового пластиною показав кращі результати, ніж остеосинтез АВФ. При приблизно однакових показниках величин напружень на кісткових фрагментах в зоні перелому пластина забезпечує меншу деформацію кісткового регенерату між уламками. При наявності внутрішньосуглобовихпереломів дистального кінця стегнової кістки типу С3 перевага має остеосинтез АВФ, так як при його використанні вдається ефективно обмежити і рівень напружень в кісткових фрагментах, і рівень величин відносних деформацій кісткового регенерату між уламками.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Бец І.Г., Карпінський М.Ю., Яресько А.В.


Analysis of the distribution of internal stresses and relative deformations in bone and extrafocal osteosynthesis in distal femoral metaphysis fractures

Background. The results of the treatment of patients with intraand juxta-articular injuries of the distal metaphysis of long bones largely depend on the adequacy of the treatment technique choice. The decision on the use of open reduction and bone osteosynthesis is very responsible and should be taken based on a comprehensive analysis of the individual characteristics of both the patient and the lesion. In cases of doubtful indications for internal fixation, the method of choice may be extra focal osteosynthesis using external fixation devices (EFD). The purpose was to objectify the choice of techniques for treating intraarticular injuries by mathematical analysis of internal stresses and relative deformations of the fracture model of the distal femoral metaphysis in bone and extrafocal osteosynthesis. Materials and methods. Mathematical modelling was performed using the finite-element method of intraarticular fractures of the distal femur and methods of their osteosynthesis. The basic model contained the femur, tibia and fibula, as well as bone elements of the foot. We simulated intraarticular fractures of the distal end of the femur of types C1 and C3 according to the AO classification, with two variants of osteosynthesis: the osseous plate and the EFD according to the thigh-drumstick scheme. All models were studied under the influence of a compression load of 700 N. During the simulation, the values ​​of internal stresses and relative strains were studied. Results. From the point of view of the distribution of stresses in models of the limb with the intraarticular fractures of the distal end of the femur, in the presence of a C1 fracture, the osseous plate and EFD provide approximately the same result, despite the differences due to the design features of the chosen means of osteosynthesis. In C3 type fracture, the EFD has advantages over the osseous plate for all types of loading, which is confirmed by the lower level of stress on the bone fragments in the fracture zone. According to the criterion for the value of the relative deformations of the bone regenerate between the fragments of the femur in the area of ​​the intraarticular fracture of the distal end of the femur of type C1, osteosynthesis with the help of EFD significantly comes short compared to the osteosynthesis with a bone plate. The use of EFD for osteosynthesis of the distal end of the femur in C3 type intraarticular fractures allows obtaining significantly less relative deformation of bone regenerate in the fracture zone. Conclusions. In cases of type C1 intraarticular fractures of the distal end of the femur, osteosynthesis with a bone plate showed better results than osteosynthesis with EFD. With approximately the same values ​​of the stresses on the bone fragments in the fracture zone, the plate provides less deformation of the bone regenerate between the fragments. In type C3 intraarticular fractures of the distal end of the femur, osteosynthesis with EFD has an advantage, since when using it, it is possible to effectively limit both the level of stress on the bone fragments and the level of relative deformations of the bone regenerate between the fragments.


Область наук:
 • клінічна медицина
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: травма

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ВНУТРІШНІХ напруг і ВІДНОСНИХ Деформації В УМОВАХ накістковий І позавогнищевий ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ дистальних метаепіфіза стегнової кістки'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ВНУТРІШНІХ напруг і ВІДНОСНИХ Деформації В УМОВАХ накістковий І позавогнищевий ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ дистальних метаепіфіза стегнової кістки»

  ?Оріпнальи дослiдження

  Original Researches

  УДК 616.718.4-001.5-089.2: 519.876.5 DOI: 10.22141 / 1608-1706.1.21.2020.197799

  Бец 1.Г., Карпiнській М.Ю., Яресько О.В..

  ДУ «1нстітут патологІхребта та суглоб1в 1м. проф. М.1. Ситенка НАМН Укра! Ні », м. Харк1в, Укра! На

  л я я я я

  Ана ^ з розподшу внутршшх напруженного

  | | | | V |

  i вiдносніх деформацiі в условиях накюткового й позаосередкового остеосинтезу при переломах дистального метаепiфiза

  стегновоТ кiстки

  Резюме. Актуальнсть. Результати л1кування пац1ент1в з внутршньо- та навколосуглобовімі пошкоджен-нями дистальних метаеп1ф1з1в Довгих юсток значний мрою залежався вд адекватно Вибори технологи л1кування. Р1шення относительно! Застосування вдкріто! РЕПОЗИЦІЯ та наюсткового остеосинтезу е дуже вдповдаль-ним \ повинною прійматіся на основ \ комплексного аналізу? ндів'дуальніх особливо як пацентой, так / пошкодженню. У випадка сумнвніх показань до внутршніх! ф1ксацц 'методом Вибори может буті позаосе-редковій остеосинтез с помощью апаратв зовншньо! ф1ксацІ (фрагменти АЗ). Мета: об'ектів1зуваті вібро технологій лікуваня внутршньосуглобовіх ушкодкень Шляхом математичного аналізу внутр1шн1х напруженного \ вдносніх деформацій мо \ перелому дистального метаеп1ф1за стегново! юсткі в условиях накюткового та позаосередкового остеосинтезу. Матер'юлі та методи. Було Виконання математичне моделювання з ві-користання методу сюнченніх елементв внутршньосуглобовіх переломів дистального вддлу стегново! юсткі та методів '? х остеосинтезу. Базова модель помстилася стегново, велікогомлкову та малогомлкову юсткі, а такоже юстков1 елементи стопи. Моделювалі внутршньосуглобов / переломи дистального Юнцян стегново! юсткі тіпв С1 та С3 за класіф / 'Кац /' нею АТ з двома варіантами остеосинтезу: наюстковою пластини та апаратом зовн'шньо '!' ф1ксацІ за схемою «стегно - гомлка». Уа мо \ Вивчай пд Вплив навантажен-ня на стіскання 700 Н. При Моделювання Вивчай Величини внутр1шн1х напруженного та вдносніх деформацій. Результати. З точки зору розподлу напруженного в моделях юнц1вкі з внутр / 'шньосуглобовім переломом дистального Юнцян стегново! юсткі за наявности перелому типу С1 наюсткова пластина та фрагменти АЗ дозволяють отріматі примерно однаково результат, незважаючі на деяю розбжност ?, обумовлен конструкц1йнімі особливо обраних засобв остеосинтезу. За наявности перелому типу С3 фрагменти АЗ травні Преимущества над наюстковою пластини при всх видах НАВАНТАЖЕННЯ, что пдтверджуеться б! Льш низьких р1внем напруженного на юстковіх фрагментах в зон перелому. За крітер1ем Величини вдносніх деформацій юсткового регенерату мж фрагментами стегново! юсткі в зон внутршньосуглобового перелому дистального Юнцян стегново! юсткі типу С1 остеосинтез с помощью фрагменти АЗ значний програв остеосинтезу наюстковою пластини. Ві-користання АЗФ для остеосинтезу дистального Юнцян стегново! юсткі при его внутршньосуглобовіх переломах типу С3 дозволяе отріматі значний Менш \ Величини вдносно! деформацП юсткового регенерату в зон перелому. Висновки. При внутршньосуглобовіх переломах дистального Юнцян стегново! юсткі типу С1 остеосинтез наюстковою пластини показавши кращ1 результати, нж остеосинтез АЗФ. При примерно однаково Показники величин напруженного на юстковіх фрагментах в зон перелому пластина забезпечуе менше деформацію юсткового регенерату м1ж уламки. За наявности внутршньосуглобовіх переломів дистального Юнцян стегново! юсткі типу С3 предпочтение травні остеосинтез АЗФ, тому что при его використанн вдається ефектівнше обмежіті / р1вень напруженного в юстковіх фрагментах, \ р1вень величин вдносніх деформацій юсткового регенерату мж уламки.

  Ключовi слова: метод сюнченніхелементв; Стегнова юстка; внутршньосуглобов / переломи

  © «Травма» / «Травма» / «Trauma» ( «Travma»), 2020

  © Видавець Заславський О.Ю. / Видавець Заславський О.Ю. / Publisher Zaslavsky O.Yu., 2020 Для кореспонденції: Картнській Михайло Юрмовіч, науковий сшвробгтнік лабораторій бюмехашкі, ДУ «1нстітут патології хребта та суглоб1в iMeHi професора М.1. Ситенка НацюнальноТ академічної медичний наук УкраТні », вул. Пушкшська, 80, м. Харш, 61024, УкраТна; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  For correspondence: M. Karpinsky, Research Fellow at the Department of biomechanics laboratory, State Institution "Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine ', Pushkinskaya st., 80, Kharkiv, 61024, Ukraine; e -mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  травма

  Вступ

  Результати лiкування пацieнтiв iз внутршньо- та навколосуглобовімі пошкодженнямі дистальних ме-таепiфiзiв Довгих кiсток значний мiрою залежався вiд адекватностi Вибори технологи лiкування. Цей вибiр - зовшм не просто завдання, для Виконання которого необ-хiдно Проводити детальний аналГз значний! кiлькостi об'єктивні та суб'єктивні факторiв, что вплівають на лкувальній процес та его результати [1-3].

  Розробник загальнопрійнято! класіфшаці АТ до-сягли значних результатiв относительно об'eктівiзацii та спро-щення Вибори лшувально! тактики при пошкодженнях Довгих витік, визначаючи для шкірно! ктшчно! ситу-аці конкретнi варiанті Вибори лГкувально! технологи. Альо при цьом помггно, что класіфiкацiя АТ (яка юнуе в рамках системи АТ) лопчно обмежуе вибiр техноло-гш лiкування технологiямі АТ, тобто почти Виключно технологiямі, пов'язаними iз вгдкрітою репозіцieю та внутрiшнього фiксацieю [4-6].

  Фактично одних лишь класіфшацшніх ознака пошкодженню для Вибори технологи лГкування зазвічай недостатньо. Рiшенням относительно! Застосування вгдкріто! ре-позици та наисткового остеосинтезу Насправдi е дуже вщповщальнім i повинності прійматіся на основi комплексного аналГзу самперед шдівщуальніх особли-востей як пацieнта, так i пошкодження (стан м'яких тканин, Загальний стан пацieнта, супутнi захворюван-ня, мотиваци пацieнта та его здатност до Ефективний! спiвпрацi) [7-12].

  У цьом процеш, на нашу мнение, вгдоме мiсце за-ймають аспекти своeрiдного технiчний прогнозуван-ня результатае остеосинтезу з Використання рiзних технологiй фшсацп. Например, багатоосколковій характер перелому та iмпресiйна деструкцiя суглоб-во! поверхнi могут віршально впліваті на стушнь гарантованостi Досягнення позитивного результату внутршніх! фшсацп, а самє: анатомГчно! РЕПОЗИЦІЯ та надшно! стабшзацп кiстковіх вiдламкiв, iз викл-ченням додатково! зовшшньо! Гммобшзацп у шсля-операцiйному перiодi. У iншому раз ^ коли основнi позітівнi моменти внутршніх остеосинтезу НЕ могут буті реалГзоваш, Вiдкрите репозіцiя позбав-лена будь-которого СЕНС, бо за вщсутносп Бажанов ЕФЕКТ в рази шдвіщуе iмовiрнiсть тяжких необорот-них ускладнень. У випадка сумшвніх показань до внутршніх! фшсацп методом Вибори может буті поза-осередковій остеосинтез с помощью апаратiв зовшшньо! фiксацii (фрагменти АЗ).

  Мета: об'eктівiзуваті вибiр технологiй лшування внутрiшньосуглобовіх пошкодженню Шляхом матема-тичного аналГзу внутрiшнiх напруженного та вгдносніх деформацiй моделi перелому дистального метаепiфiза стегново! кусткі в условиях наисткового та позаосеред-кового остеосинтезу.

  Матерiали та методи

  У лабораторп бiомеханiкі ДУ «1нстітут патології хребта та суглобiв iм. проф. М.1. Ситенка НАМН Укра! Ні »Було Виконання математичне моделювання

  }

  до * т «і

  I

  а б

  Малюнок 1. Базова ск! Нченно-елементна модель ніжньоI до! Нц! Вки: а - вигляд у фронтальних площинах !; б - вигляд у саг! Тальне! й площини!

  з Використання методу синченніх елеменпв вну-тршньосуглобовіх переломiв дистального вщдшу стегново! кiстки та методiв! х остеосинтезу. Для Виконання цього завдання за основу булу звертаючись базова синченно-елементна модель нижніх! инщвкі, что вікорістовувалась в попередшх розробка лабо-торії [13-15]. Зовшшнш вигляд базово! моделi наведено на рис. 1.

  Базова модель мютіла стегново, велікогомiлкову та малогомшкову кусткі, а такоже истковГ елементи стопи. СуглобовГ поверхш вшх исток малі прошарок Гз механiчного властівостямі хрящовий! тканини.

  На базовш моделГ моделювалі внутршньосуглобовГ переломи дистального инця стегново! исткі тітв С1 та С3 за класіфшащею АТ Шляхом розтин і деилько-ма площинах. У промГжок мГж истковімі фрагментами по лМях розтин вводили прошарок з мехашчні-ми властівостямі хрящовий! тканини, Який моделював истковій регенерат [16-20]. МоделГ з вщповщнімі переломами наведеш на рис. 2.

  При кожному з відГв переломГв моделювалі по два варГанті остеосинтезу Улам стегново! исткі: на-истковою пластини та апаратом зовшшньо! фшсаці за схемою «стегно - гомшка». МоделГ з варГантамі остеосинтезу наведеш на рис. 3.

  Ус моделГ мютілі елементи з мехашчною влади-вютю кортикально! та губчасто! исток, а такоже хрящовий! тканини. Мехашчш властівост бюлопчніх тканин звертаючись за данімі [21-23]. Ус металевГ елементи малі мехашчш властівост титану, мехашчш характеристики которого обирали за данімі техшчно! лггературі [24]. Мехашчш характеристики матерГалГв, что використо-Вува в розрахунках, наведеш в табл. 1.

  Ус моделГ Вивчай п! Д Вплив НАВАНТАЖЕННЯ на стіскання. Для цього моделГ малі жорсткий закрГплен-ня по истковіх елементах стопи, а до головки стегно-

  Таблиця 1. Механ1чн1 характеристики матер'1ал'1в, что вікорістовувалі при моделювання

  Матерiали Модуль Юнга (Е), МПа Коефщент Пуассона, і

  Кортикальна кютка 18 350 0,29

  Губчаста кютка 330 0,30

  Хрящовий тканина 10,5 0,49

  Титан ВТ-16 110 000 0,20

  Малюнок 2. Моделювання внутр'шньосуглобовіх Малюнок 4. Схеми НАВАНТАЖЕННЯ моделей: переломiв дистального кнця стегновоI до! Стки: А, В - зони закр! Полон мо !;

  а - перелом типу С1; б - перелом типу С3 С - зона НАВАНТАЖЕННЯ

  Малюнок 3. Модел! вар1ант1в остеосинтезу внутр'шньосуглобовіх перелом1в дистального кнця стегновоI ксткі: а - остеосинтез пластиною при переломi типу С1; б - остеосинтез пластиною при переломi типу С3; в - остеосинтез АЗФ при переломi типу С1; г - остеосинтез АЗФ

  при переломi типу С3

  Малюнок 5. Схема Розташування контрольних точок: а - на моделях з переломом типу С1; б - на моделях з переломом типу С3

  boi юсткі прікладалі НАВАНТАЖЕННЯ у вщповщному напрямку. Схеми НАВАНТАЖЕННЯ моделей наведеш на рис. 4.

  При вібор1 Величини НАВАНТАЖЕННЯ вікорістовува-ли даш лггературі [24, 25], а самє: величина сили при осьовому навантаженш на стіскання становила 700 Н.

  При моделюванш Вивчай мехашчш показатели на-пруж-деформованого стану моделей, а самє Величини внутршшх напруженного та вщносніх деформацш. Для пор1вняння зазначеним величин напруженного в р1з-них елементах моделей були обраш контрольн1 точки, схема Розташування якіх наведена на рис. 5.

  Усього для анал1зу б1ло звертаючись 5 контрольних точок на стегновш юстцк 1 - дистальна частина д1аф1за; 2 i 3 - у верхнш д1лянц1 зони перелому; 4 i 5 - на виросту-ках стегново'1 'к1сткі.

  Кр1м того, рееструвалі максімальн1 значення напруженного на Гвинт та Стрижня фрагменти АЗ, а такоже на плас-тиш та балц1 фрагменти АЗ.

  Пор1вняння максимальних значень величин вщ-носно деформацш юсткового регенерату проводили в окремий зонах, схема Розташування якіх для р1зніх тітв перелом1в наведена на рис. 6.

  Дослщження напружено-деформованого стану моделей віконувалі с помощью методу сюнченніх Елементал. Як крітерш оц1нкі напруженного стану моделей вікорістовувалі напруженного за М1зесом [26].

  Моделювання віконувалі с помощью системи автоматизованого проектування SolidWorks, розрахун-ки напружено-деформованого стану моделей - с помощью програмного комплексу Cosmos / M [27].

  Малюнок 6. Схема Розташування зон вімiрювання величин вдносніх деформації: а - на моделях з переломом типу С1; б - на моделях з переломом типу С3

  Результати та Обговорення

  Дерло етапом роботи БТО Вивчення напружено-но-деформованого стану моделей ніжньо1 юнщвкі з внутршньосуглобовім переломом дистального Юнцян стегново! ' юсткі типу С1. На рис. 7 наведено картину розподту напруженного в моделi при остеосінтезi пластини, тд Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ.

  Як бачим, максімальш за величиною напруженного визначаються на фшсуючіх елементах, а самє на пластіш в зош перелому (72,0 МПа) та на нижньому та верхньому Гвинт (15,0 МПа). Максімальш за величиною напруженного в юстковш тканіш (4,3 МПа) спо-стертаються вздовж горизонтально! ' лiнii перелому. На віростках стегново'1 'кiстки (нижчих фшсуючіх гвінтiв) напруженного визначаються на рiвнi 2,7 МПа на мед1аль-ному боцi та 1,7 МПа на латерального, что обумовлено наявнютю наюстково!' пластини самє на цьом Бощ. У фiксованiй зонi мiж Гвинт величина напруженного мь шмальна - 1,8 МПа з боку наюстково1 пластини, на медiальному Бощ напруженного Дещо збiльшуються й досягають значення 2,7 МПа.

  Напружено-деформованій стан моделi ніжньо1 кiнцiвкі з внутршньосуглобовім переломом дисталь-ного к1нця стегново'1 'кiстки типу С1 при остеосінтезi фрагменти АЗ пiд Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ наведено на рис. 8.

  Використання АЗФ для остеосинтезу юстковіх уламюв при переломi типу С1 дозволяе знізіті рiвень напруженного на віростках стегново'1 'юсткі порiвняно з остеосинтезом пластини до 2,3 i 1,0 МПа на мідь альному та латерального Бощ вщповщно. У середнш

  частиш вирости напруженного розподiляються сімі-тричного i визначаються на рiвнi 2,1 МПа. Зниженя Величини напруженного в ніжнш частинi зони перелому компенсуеться! Х пiдвищення у верхнш частинi вздовж горизонтально! лiнii перелому, де напруженного досягають значення 5,3 МПа (табл. 2).

  Як бачим, при переломах дистального инця стегново! исткі типу С1 тд Вплив стіскаючого Нава-Тажен i наисткова пластина, i фрагменти АЗ Працюють при-близно однаково. У трьох контрольних точках Величини напруженного ніжш при вікорістаннi фрагменти АЗ, у двох - при вікорістаннi пластини. Що стосуеться металевих фiксуючіх конструкцiй, то величина напруженного на Стрижня фрагменти АЗ втрічi вища, нiж на Гвинт наистково! пластини. Ця рiзніця обумовлена ​​довжина важеля ДЙ сили стіскання. Альо на балщ фрагменти АЗ, навпаки, величина напруженного значний нижчих за наисткову пластину. Таким чином, можна Говорити про ті, что при внутршньосу-глобовіх переломах дистального инця стегново! кусткі типу С1 остеосинтез наистковою пластини та фрагменти АЗ Працюють примерно однаково з Деяк особливо-ми при навантаженнi на стіскання.

  На рис. 9 наведена картина розподту напруженного в моделi нижніх! кiнцiвкі з внутрiшньосуглобовім переломом дистального инця стегново! кiстки типу С3 при остеосінтезi пластини гад Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ.

  Стіскаюче НАВАНТАЖЕННЯ на нижню инщвку з вну-тршньосуглобовім переломом дистального кiнця стегново! исткі типу С3 при остеосінтезi пластини віклікае максімальнi напруженного самє в наистковш пластінi та фiксуючіх Гвинт - 54,0 та 37,5 МПа вт-повтно. Напруженного в истковіх фрагментах в зонi перелому на порядок ніжш i визначаються бтьш ві-сокімі на медiальному Бощ стегново! кусткі на рiвнi 7,4 МПа в середнш частинi мiж фiксуючімі Гвинт-ми та 7,1 МПа в ніжнш частиш медiального вирос-тка. Мiнiмальнi значення напруженного спостерпаються на латерального боцi в межах вщ 2,6 до 2,8 МПа, что обумовлено наявшстю наистково! пластини сортаменту з цього боку. Напруженного вздовж верхнього краю зони перелому НЕ перевіщують Позначки 4,5 МПа.

  Напружено-деформованій стан моделi нижніх! кiнцiвкі з внутрiшньосуглобовім переломом дистального инця стегново! кiстки типу С3 при остеосінтезi фрагменти АЗ гад Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ наведень на рис. 10.

  АЗФ такоже прийомів на собі основнову Частка стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ, что дiе на модель нижніх! Ин-Швкі з внутршньосуглобовім переломом дистального кшця стегново! исткі типу С3. Результатом цього е високий рiвень напруженного самє в конструкцшніх ледве-ментів апарату, 51,0 МПа на Стрижня та 35,0 МПа на балщ. При цьом рiвень напруженного в истковіх фрагментах значний нижчих й набувае максимального значення 5,5 МПа в середнш частиш латерального ві-паростка. При цьом в его ніжнш частиш напруженного мМмальш й Не перевіщують Позначки 1,7 МПа. На медiальному Бощ напруженного розподтяються рiвно-мiрно i становляться 2,7 МПа як у середнш частиш ві-паростка, та i в ніжнш. Впродовж верхнього краю зони перелому напруженного визначаються на рiвнi 3,5 МПа (табл. 3).

  Як показано в табл. 3, гад Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ на моделi нижніх! инщвкі з внутрш-ньосуглобовім переломом дистального кшця стегново! исткі типу С3 фрагменти АЗ забезпечуе нижчих рiвень напруженного на истковіх фрагментах в зош перелому, ШЖ наисткова пластина в чотірьох контрольних точках з п'яти, что свщчіть на Користь фрагменти АЗ в даного випадка. Картина розподту напруженного в металевих фшсую-чих конструкщях аналопчна тш, что й при переломах типу С1. Напруженного в наистковш пластіш вищє, нiж в балцi фрагменти АЗ, но напруженного на фiксуючіх Гвинт ніжш за величину напруженного в Стрижня фрагменти АЗ. Причина та ж сама - рiзніця довжина важелiв, что утво-рюють Стрижень та гвинт.

  Таким чином, можна зроби Висновок, что з точки зору розподлу напруженного в моделях юнщвкі з внутршньосу-глобовім переломом дистального инця стегново! исткі за наявности перелому типу С1 наисткова пластина та фрагменти АЗ дозволяють отріматі примерно однаково результат, незважаючі на деяи розбiжностi, обумовленi конструк-цiйнімі особливо обраних засобiв остеосинтезу.

  Таблиця 2. Величини напруженного в контрольних точках моделей ніжньоI до! Нц! Вки з внутр! Шньосуглобовім переломом дистального Юнцян стегновоI юсткі типу С1 пщ Вплив

  стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ

  Контрольш точки напруженного, МПа

  пластина фрагменти АЗ

  1 4,3 5,3

  2 2,7 2,1

  3 1,8 2,1

  4 2,7 2,3

  5 1,7 1,0

  Гвинти / стрижі 15,0 40,0

  Пластина / балка 72,0 28,0

  Малюнок 7. Картина розподлу напруженного в мо! при остеосінтез'1 пластини, пд Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ: а - Загальний вигляд; б - вигляд зони перелому;

  в - вигляд зони перелому в розтин

  Малюнок 8. Картина розподлу напруженного в моделi ніжньо'1 до! Нц! Вки з внутршньосуглобовім переломом дистального кнця стегново / юсткі типу С1 при остеосінтезi фрагменти АЗ пд Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ: а - Загальний вигляд; б - вигляд зони перелому; в - вигляд зони перелому в розтіш

  Малюнок 9. Картина розпод'шу напруженного в моделi ніжньо'1 юнщвкі з внутршньосуглобовім переломом дистального Юнцян стегново / юсткі типу С3 при остеосінтезi пластини, пщ Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ: а - Загальний вигляд; б - вигляд зони перелому; в - вигляд зони перелому в розтин

  Малюнок 10. Картина розпод'шу напруженного в модел'1 ніжньоI до! Нц! Вки з внутр '/ шньосуглобовім переломом дистального кнця стегновоI ксткі типу С3 при остеосінтезi фрагменти АЗ п! Д Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ: а - Загальний вигляд; б - вигляд зони перелому; в - вигляд зони перелому в розтіш

  0,16134 Мах

  0,01

  0,009

  0,006

  0,007

  0,006

  0.005

  0,004

  0,003

  0,002

  0.001

  2,2214е-9 Min

  0

  Малюнок 11. Картина розподлу величин деформує ^ й в моделях ніжньоI юний ^ вки з внутр! Шньосуглобовім переломом дистального кнця стегновоI ксткі типу С1 п! Д Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ: а - остеосинтез наюстковою пластини; б - остеосинтез АЗФ

  0,16134 Мах

  0,01

  0,009

  0,006

  0,007

  0,006

  0.005

  0,004

  0,003

  0,002

  0.001

  2,2214е-9 Min

  Про

  Малюнок 12. Картина розподлу величин вдносніх деформації! Й в моделях ніжньоI юний ^ вки з внутр! Шньосуглобовім переломом дистального кнця стегновоI ксткі типу С3 п! Д Вплив стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ: а - остеосинтез наюстковою пластини; б - остеосинтез АЗФ

  За наявности перелому типу С3 фрагменти АЗ травні Преимущества над наистковою пластини при всГх видах на-вантаження, что пiдтверджуеться бiльш низьких рiвнем напруженного на кiстковіх фрагментах в зош перелому.

  Аналiз величин вГдносніх деформацiй у моделях ніжньоТ кiнцiвкі з внутрiшньосуглобовімі переломами дистального кiнця стегновоТ кiстки

  Останнiм етапом роботи БУВ анаіз величин де-формацiй, что вінікають в моделях нижніх! иншв-ки з внутршньосуглобовім переломом дистального кiнця стегново! исткі пiд Вплив рiзних видiв на-вантаження.

  На рис. 11 наведена картина розподшу величин деформацш в моделях нижніх! иншвкі з внутрш-ньосуглобовім переломом дистального инця стегново! исткі типу С1 пiд Вплив стіскаючого на-вантаження.

  Як показано на рис. 11, максімальш деформацГ! вінікають в истковому регенератi мiж истковімі фрагментами, бо цею елемент е бшьш «м'яким» у всiх моделях. При стіскаючіх НАВАНТАЖЕННЯ моделей з внутршньосуглобовім переломом дистального Ин-ця стегново! исткі типу С1 фшсованіх накiстковою пластини вiдноснi деформацГ! исткового регенерату в верхнiй частиш зони перелому становляться 0,5%, у ніжнш - 0,3%. При вікорістанш фрагменти АЗ у верхнш частинi зони перелому вiдноснi деформацГ! Дещо віщi i набуваються значення 2%, в ніжнш частиш вГдносш деформацГ! спостертаються на тому ж рiвнi (0,3%), як i при остеосінтезi накiстковою пластини (табл. 4).

  Як показано в табл. 4, за крітерiем Величини вГднос-них деформацiй исткового регенерату мiж фрагментами стегново! исткі в зош внутршньосуглобового перелому дистального инця стегново! кусткі типу С1 остеосинтез с помощью фрагменти АЗ значний програв остео-синтезу наистковою пластини при всiх видах Нава-Тажен.

  На рис. 12 наведено картину розподшу величин вГдносніх деформацш в моделях нижніх! иншвкі з внутршньосуглобовім переломом дистального инця стегново! исткі типу С3 шд Вплив стіскаючого на-вантаження.

  При внутршньосуглобовіх переломах дистального инця стегново! исткі типу С3 при стіскаючому на-вантаженнi моделей нижньої! инщвкі найбiльшi за величиною вГдносш деформацГ! вінікають у истковому регенерату мГж фрагментами стегново! исткі в зош перелому. Отже, характер впліву наистково! пласти-ні та фрагменти АЗ на величину вГдносніх деформацш значний змшюеться. Так, при стіскаючому навантаженш остеосинтез наистковою пластини дае максимальне значення вГдносно! деформацГ! исткового регенерату на рiвнi 3,0% в верхнш частиш зони перелому. При вГддаленш ВГД верхнього краю зони перелому вГдносш деформацГ! исткового регенерату зменшуються i ви-значаються на рiвнi 2,5% у середнш частинi та 0,5% - у ніжнш.

  Остеосинтез с помощью фрагменти АЗ дозволяе обмежіті максимальне значення вГдносніх деформацш исткового регенерату на рiвнi 2% у верхнш частиш зони перелому, у середіш - 1,8%, у ніжнш частиш - 1% (табл. 5).

  Даш табл. 5 засвГдчують, что использование АЗФ для остеосинтезу дистального инця стегново! исткі

  Таблиця 3. Величини напруженного в контрольних точках моделей нижньої / к! Нц! Вки з внутршньосуглобовім переломом дистального Юнцян стегново / юсткі типу С3 пд Вплив

  стіскаючого НАВАНТАЖЕННЯ

  Контрольш точки напруженного, МПа

  пластина фрагменти АЗ

  1 4,5 3,5

  2 7,4 2,7

  3 2,6 5,5

  4 7,1 2,7

  5 2,8 1,7

  Гвинти / стрижі 37,5 51,0

  Пластина / балка 54,0 35,0

  Таблиця 4. Величини вщносніх деформацш в моделях нижня / юн ^ вки з внутр '/ шньосуглобовім переломом дистального Юнцян стегново / юсткі типу С1

  Зона Вщносна деформащя,%

  пластина фрагменти АЗ

  Верх 0,5 2,0

  Середина 0,3 0,3

  Таблиця 5. Величини вдносніх деформації! Й в моделях нижня / к! Нц! Вки 1З внутршньосуглобовім переломом дистального до! Нця стегновоi до! Стки типу С3 пд Вплив НАВАНТАЖЕННЯ на кручення

  Зона Вщносна деформащя,%

  пластина фрагменти АЗ

  Верх 3,0 2,0

  Низ Медiальна 2,5 1,8

  Латеральний 0,5 1,0

  при его внутршньосуглобовіх переломах типу С3 дозволяе отріматі Дещо меншi Величини вщносно! деформацп кiсткового регенерату мiж фрагментами стегново! кiстки в зош перелому.

  Результати проведеного аналiзу дозволяють гово-ріті про ті, что при внутрiшньосуглобовіх переломах дистального інця стегново! кусткі типу С1 за крите-рiем розмірів максимальної напруженного в кiстковіх фрагментах в зош перелому остеосинтез наістковою пластини та фрагменти АЗ Працюють примерно однаково з Деяк особливо при рiзних видах НАВАНТАЖЕННЯ. Даш розбiжностi пов'язаш з рiзніцею довжина важелiв дц сил, яи забезпечують гвинти та стріжнi. За наявностi перелому типу С3 фрагменти АЗ травні Преимущества над наістковою пластини, что шдтверджуеться бiльш низь-ким рiвнем напруженного на істковіх фрагментах в зош перелому.

  За крітерiем Величини вiдносніх деформацш іст-кового регенерату мiж фрагментами стегново! істкі в зош внутршньосуглобового перелому дистального інця стегново! істкі типу С1 остеосинтез за допо-могою фрагменти АЗ значний програв остеосинтезу наістковою пластини. Використання АЗФ для остеосинтезу дистального інця стегново! істкі при его внутршніх-суглобово переломах типу С3 дозволяе отріматі значний меншi Величини вщносно! деформацп істкового регенерату мiж фрагментами стегново! істкі в зош перелому.

  Висновки

  1. При внутршньосуглобовіх переломах дистального інця стегново! істкі типу С1 остеосинтез наістковою пластини показавши Кращi результати, ШЖ остеосинтез АЗФ. При примерно однаково показ-никах величин напруженного на істковіх фрагментах в зош перелому пластина забезпечуе менше деформацш істкового регенерату мiж уламки.

  2. За наявности внутршньосуглобовіх переломiв дистального кiнця стегново! істкі типу С3 предпочтение травні остеосинтез АЗФ, тому что при его вико-рістанш вдається ефектівшше обмежіті i рiвень напруженного в істковіх фрагментах, i рiвень величин вщносніх деформацiй кiсткового регенерату мiж уламки.

  Конфлжт 1нтерес1в. Автори заявляють про вщсут-нiсть конфлiкту штерешв та власно! фiнансово! защ-кавленост при пiдготовцi дано! статтi.

  Список л ^ ературі

  1. Анкін Л.Н. Травматологія (європейські стандарти). М .: ТОВ «Книга плюс», 2005. 408 с.

  2. Ашкеназі А.К. Хірургія кистьового суглоба. М .: Медицина, 1990. 352 с.

  3. Гайко Т.В., Герасименко I., Корж М.О., Калашш-ков А.В. Анал1з стану травматолого-ортопедічно'1 допо-моги населенню України в 2007-2008р. К .: Воля 2009.

  4. Голка Г.Г., Білостоцький А.І., Литовченко В.О., Па-ламарчук В.В., Гарячий Є.В., Григорук В.В., Голка Т.Г. Аналіз оперативного лікування переломів дистального відділу стегнової кістки. Вснік ортопедії, травматології та протезування. 2011. № 1. С. 36-40.

  5. Жихар Н.А. Діагностика і лікування осколкових внутрішньосуглобових переломів дистального відділу плечової кістки у дорослих: Дис ... канд. мед. наук. ДУ «Республіканський науково-практичний центр травматології та ортопедії», Мінськ, 2014.

  6. За.щній I.M., Василенко А.В. Сучасш методи лi-кування переломiв дистального метаетфйа променевоІ ксткі (огляд лтературі). Ортопедія, травматологія і протезування. 2013. № 3. С. 107-112.

  7. Іванов А.В., Краснов О.А. Хірургічне лікування переломів дистального метаепіфіза променевої кістки. Медицина в Кузбасі. 2010. № 2. С. 24-29.

  8. Корж Н.А .., Радченко В.О. Довідник травматолога. К., 2009. 502 с.

  9. Лі А.Д., Баширов Р.С. Керівництво по чрескостной компрессионно-дистракційного остеосинтезу. Томськ: Червоний прапор, 2002. 307 с.

  10. Пашков І.О. Чрескостний остеосинтез при про-націон-еверсіонние переломах дистального відділу кісток гомілки. Практична медицина, 2016. Т. 1. № 4 (96). С. 136-138.

  11. Рюді Т.П., Баклі Р.Е., Моран К.Т. АТ - принципи лікування переломів: У 2 томах. Baccamedia, 2013. 946 с.

  12. Юлов В.В. Осколкові внутрісуглобні переломи і їх наслідки: Дис ... докт. мед. наук. М., 2013. 238с.

  13. Корж М.О., Романенко К.К., Прозоровській Д.В., Картнській М.Ю., Яресько О.В. Математичне моді-лювання впліву деформацп стегново'1 шсткі на НАВАНТАЖЕННЯ суглобiв ніжньоН ктщвкі. Ортопедія, травматологія і протезування. 2015. № 4. С. 25-30. DOI: 10.15674 / 0030-59872015425-30.

  14. Клiмовіцькій В.Г., Хадрi Вадiд, Гончарова Л.Д., Гу-рш 1.В., Тяжелов О.А., Картнській М.Ю., Суббота I.A. Обгрунтування использование нового iмплантацiйного

  матерiалами для фтсацн метафйарніх переломiв. Травма. 2010. Т. 11. № 1. С. 27-30.

  15. Стойко І.В., Бец Т.В., Бец І.Г. Аналіз напружено-деформованого стану дистального відділу гомілки і стопи при пошкодженнях pilon в умовах зовнішньої фіксації за допомогою стрижневих апаратів. Травма. 2014. Т. 15. № 1. С. 41-49. DOI: 10.22141 / 16081706.1.15.2014.81263.

  16. Корольков О.1., Кацалап 6.С., Картнській М.Ю., Яресько О.В. Напружено-деформованій стан Кульша-вого суглобу в дтей з Асептичність некрозом головки стегново'1 шсткі (Повiдомлення Перше). Ортопедія, травматологія і протезування. 2018. № 3. С. 85-92. DOI: 10.15674 / 0030-59872018385-92.

  17. Корольков О.1., Кацалап 6.С., Картнській М.Ю., Яресько О.В. До ^ дження напружено-деформованого стану елементiв кульшового суглобу у випадка Асептичність некрозу головки стегново'1 шсткі в дтей (Повiдомлення одного). Ортопедія, травматологія і протезування. 2018. № 4. С. 102-106. DOI: 10.15674 / 0030-598720184102106.

  18. Бабалян В.О., Картнській М.Ю., Яресько О.В. Аналого напружено-деформованого стану моделей верт-люжніх переломiв стегново'1 шсткі тсля ендопротезуван-ня. Травма. 2018. Т. 19. № 1. С. 69-81. DOI: 10.22141 / 16081706.1.19.2018.126662.

  19. Бабалян В.О., Карпінський М.Ю., Яресько О.В. Напружено-деформований стан моделей вертельние переломів стегнової кістки типу 2 по Евансу після ендопротезування. Ортопедія, травматологія і протезування. 2018. № 1. С. 59-64. DOI: 10.15674 / 003059872018159-64.

  20. Бабалян В.О., Картнській М.Ю., Яресько О.В. Анал1з напружено-деформованого стану моделей вертлюгової переломі стегновог шсткі типу 5 за Евансом тсля ендопротезів-вання. ScienceRise: Medical Science. 2018. № 1 (21). С. 14-18.

  21. Березовський В.А., Колотилов М.М. Біофізичні характеристики тканин людини: Довідник. К .: На-укова думка, 1990. 224 с.

  22. Тяжелов О.А., Кальченко О.В., Бабалян В.О., Картнській М.Ю. До ^ дження напружено-деформованого стану моделi стегновог шсткі з вертлюгової переломами рiзних тітв при гх лжуванш методом нашсткового остеосинтезу. Вснік ортопеди, травматологи та проте-зування. 2016. № 4 (91). С. 69-79.

  23. Тяжелов О.А., Бабалян В.О., Кальченко А.В, Кар-птській М.Ю, Картнська О.Д., Яресько О.В. До ^ джен-ня напружено-деформованого стану моделi стегновог шсткі в условиях ендопротезування при переломах li проксимального вiддiлу. Травма. 2016. № 3. С. 47-58. DOI: 10.22141 / 1608-1706.3.17.2016.75774.

  24. Gere J.M., Timoshenko S.P. Mechanics of Material. 1997. 912р.

  25. Образцов І.Ф., Адамович І.С., Барер І.С. та ін. Проблема міцності в біомеханіки: Навчальний посібник для техніч. і біол. спец. вузів. М .: Вища школа, 1988. 311 с.

  26. Зенкевич О.К. Метод кінцевих елементів в техніці. М .: Світ, 1978. 519 с.

  27. Алямовская А.А. SolidWorks / COSMOSWorks. Інженерний аналіз методом кінцевих елементів. М .: ДМК Пресс, 2004. 432 с.

  Отримав / Received 11.01.2020 Рецензовано / Revised 22.01.2020 Прийнято до друку / Accepted 28.01.2020 |

  Бец І.Г., Карпінський М.Ю., Яресько А.В.

  ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України », м Харків, Україна

  Аналіз розподілу внутрішніх напружень і відносних деформацій в умовах накісткового і позаосередкового остеосинтезу при переломах дистального метаепіфіза стегнової кістки

  Резюме. Актуальність. Результати лікування пацієнтів з внутрішньо-і навколосуглобових ушкодженнями дистальних ме-таепіфізов довгих кісток в значній мірі залежать від адекватності вибору технології лікування. Рішення про застосування відкритої репозиції і накісткового остеосинтезу є дуже відповідальним і має прийматися на основі комплексного аналізу індивідуальних особливостей як пацієнта, так і пошкодження. У випадках сумнівних показань до внутрішньої фіксації методом вибору може бути поза-вогнищевий остеосинтез за допомогою апаратів зовнішньої фіксації (АВФ). Мета: об'єктивізувати вибір технологій лікування внутрішньосуглобових ушкоджень шляхом математичного аналізу внутрішніх напружень і відносних деформацій моделі перелому дистального метаепіфіза стегнової кістки в умовах накісткового і позаосередкового остеосинтезу. Матеріали та методи. Було виконано математичне моделювання з використанням методу кінцевих елементів внутрішньосуглобовихпереломів дистального відділу стегнової кістки і методів їх остеосинтезу. Базова модель містила стегнову, більше-гомілкову і малогомілкову кістки, а також кісткові елементи

  стопи. Моделювали внутрісуглобні переломи дистального кінця стегнової кістки типів С1 і С3 за класифікацією АО з двома варіантами остеосинтезу: накісткової пластиною і АВФ за схемою «стегно - гомілка». Всі моделі вивчали під впливом навантаження на стиск 700 Н. При моделюванні вивчали величини внутрішніх напружень і відносних деформації. Результати. З точки зору розподілу напружень в моделях кінцівки з внутрішньосуглобовим переломом дистального кінця стегнової кістки, при наявності перелому типу С1, накісткового пластина і АВФ дозволяють отримати приблизно однаковий результат, незважаючи на відмінності, обумовлені конструктивними особливостями обраних засобів остеосинтезу. При наявності перелому типу С3 АВФ має переваги над накісткової пластиною при всіх видах навантаження, що підтверджується більш низьким рівнем напруги на кісткових фрагментах в зоні перелому. За критерієм величини відносних деформацій кісткового регенерату між фрагментами стегнової кістки в зоні внутрисуставного перелому дистального кінця стегнової кістки типу С1 остеосін-тез за допомогою АВФ значно програє остеосинтезу

  накісткової пластиною. Використання АВФ для остеосинтезу дистального кінця стегнової кістки при його внутрішньосуглобових переломах типу С3 дозволяє отримати значно менші величини відносної деформації кісткового регенерату в зоні перелому. Висновки. При внутрішньосуглобових переломах дистального кінця стегнової кістки типу С1 остеосинтез накісткового пластиною показав кращі результати, ніж остеосинтез АВФ. При приблизно однакових показниках величин напружень на кісткових фрагментах в зоні перелому пласти-

  на забезпечує меншу деформацію кісткового регенерату між уламками. При наявності внутрішньосуглобовихпереломів дистального кінця стегнової кістки типу С3 перевага має остеосинтез АВФ, так як при його використанні вдається ефективно обмежити і рівень напружень в кісткових фрагментах, і рівень величин відносних деформацій кісткового регенерату між уламками.

  Ключові слова: метод кінцевих елементів; стегнова кістка; внутрішньосуглобові переломи

  I.G. Betz, M.Yu. Karpinsky, O.V. Yaresko

  State Institution "Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kharkiv, Ukraine

  Analysis of the distribution of internal stresses and relative deformations in bone and extrafocal osteosynthesis in distal femoral metaphysis fractures

  Abstract. Background. The results of the treatment of patients with intra- and juxta-articular injuries of the distal metaphysis of long bones largely depend on the adequacy of the treatment technique choice. The decision on the use of open reduction and bone osteosynthesis is very responsible and should be taken based on a comprehensive analysis of the individual characteristics of both the patient and the lesion. In cases of doubtful indications for internal fixation, the method of choice may be extra focal osteosynthesis using external fixation devices (EFD). The purpose was to objectify the choice of techniques for treating intraarticular injuries by mathematical analysis of internal stresses and relative deformations of the fracture model of the distal femoral metaphysis in bone and extrafocal osteosynthesis. Materials and methods. Mathematical modelling was performed using the finite-element method of intraarticular fractures of the distal femur and methods of their osteosynthesis. The basic model contained the femur, tibia and fibula, as well as bone elements of the foot. We simulated intraarticular fractures of the distal end of the femur of types C1 and C3 according to the AO classification, with two variants of osteosynthesis: the osseous plate and the EFD according to the thigh-drumstick scheme. All models were studied under the influence of a compression load of 700 N. During the simulation, the values ​​of internal stresses and relative strains were studied. Results. From the point of view of the distribution of stresses in models of the limb with the intraarticular fractures of the distal end of the

  femur, in the presence of a C1 fracture, the osseous plate and EFD provide approximately the same result, despite the differences due to the design features of the chosen means of osteosynthesis. In C3 type fracture, the EFD has advantages over the osseous plate for all types of loading, which is confirmed by the lower level of stress on the bone fragments in the fracture zone. According to the criterion for the value of the relative deformations of the bone regenerate between the fragments of the femur in the area of ​​the intraarticular fracture of the distal end of the femur of type C1, osteosynthesis with the help of EFD significantly comes short compared to the osteosynthesis with a bone plate. The use of EFD for osteosynthesis of the distal end of the femur in C3 type intraarticular fractures allows obtaining significantly less relative deformation of bone regenerate in the fracture zone. Conclusions. In cases of type C1 intraarticular fractures of the distal end of the femur, osteosynthesis with a bone plate showed better results than osteosynthesis with EFD. With approximately the same values ​​of the stresses on the bone fragments in the fracture zone, the plate provides less deformation of the bone regenerate between the fragments. In type C3 intraarticular fractures of the distal end of the femur, osteosynthesis with EFD has an advantage, since when using it, it is possible to effectively limit both the level of stress on the bone fragments and the level of relative deformations of the bone regenerate between the fragments.

  Keywords: finite-element method; femur, intraarticular fractures


  Ключові слова: МЕТОД скінченних ЕЛЕМЕНТіВ / стегново кістка / ВНУТРіШНЬОСУГЛОБОВі переломи / МЕТОД КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ / СТЕГНОВА КІСТКА / внутрішньосуглобовихпереломів / FINITE-ELEMENT METHOD / FEMUR INTRAARTICULAR FRACTURES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити