У статті описані основні особливості розміщення та кріплення вантажу при перевезенні залізницею і автотранспортом Розглядається задача оптимізації процесу вантажних перевезень з точки зору максимізації збереження перевезених об'єктів. Аналізуються різні способи кріплення вантажів на рухомому складі. Розглядається впровадження нових методів навантаження і способи розміщення вантажів на прикладі Північної залізниці ВАТ «РЖД». Проведено аналіз ряду нововведень в розміщенні і кріпленні вантажів в країнах СНД. Предметом дослідження є узгодження дій з управління процесом навантаження вантажу і його розміщення на рухомому складі автомобільного і залізничного транспорту. В якості методу вирішення поставленого завдання запропонований варіант вдосконалення методів кріплення вантажів і завдання підготовки робітників для розміщення вантажів на рухомих одиницях.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Доценко Ю. В., Хвесь С. В.


Analysis of the placement and securing of goods during transportation by rail and road in the countries of the Union of Independent States

The article describes the main features of the placement and securing of cargo during transportation by rail and road. The problem of optimizing the process of freight transportation from the point of view of maximizing the safety of transported objects is considered. Various methods of securing cargo on rolling stock are analyzed. The introduction of new loading methods and methods of cargo placement is considered on the example of the Northern Railway of Russian Railways. The analysis of a number of innovations in the placement and securing of goods in the CIS countries. The subject of the study is the coordination of actions to manage the process of loading the cargo and its placement on the rolling stock of road and rail transport. As a method of solving this problem, an option is proposed for improving methods of securing cargo and the task of preparing workers for placing goods on mobile units


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту

  Наукова стаття на тему 'Аналіз розміщення і кріплення вантажів під час перевезення залізничним і автомобільним транспортом в країнах Союзу Незалежних Держав'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз розміщення і кріплення вантажів під час перевезення залізничним і автомобільним транспортом в країнах Союзу Незалежних Держав»

  ?анотації:

  У статті детально розглянуті процеси цифровий трансформації транспортної галузі. Визначено основні елементи стратегії цифровий трансформації

  залізничного транспорту. Наведені приклади впровадження продуктів цифровізації. Описана оптимізація бізнес-процесів транспортних підрозділів в результаті

  використання цифрових платформ і інформаційних технологій.

  Ключові слова: цифровизация, транспорт, трансформація, технологічна

  революція, бізнес-процеси, логістика, вантажні перевезення.

  The article describes in detail the processes of digital transformation of the transport industry.

  The main elements of the strategy of digital transformation of railway transport are defined. Examples of implementation of digitalization products are given. The article describes the optimization of business processes of transport units because of the use of digital platforms and information technologies.

  Keywords: digitalization, transport, transformation, technological revolution, business processes, logistics, freight transportation.

  УДК 656.073.22

  ДОЦЕНКО Ю.В., к.т.н., доцент (Донецький інститут залізничного транспорту) Хвесь С.В., асистент (Донецький інститут залізничного транспорту)

  Аналіз розміщення і кріплення вантажів під час перевезення залізничним і автомобільним транспортом в країнах Союзу Незалежних Держав

  Dotsenko Y.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor (DRTI) Hves S.V., Assistant (DRTT)

  Analysis of the placement and securing of goods during transportation by rail and road in the countries of the Union of Independent States

  Вступ

  В сучасних умовах ситуація в світовій економіці характеризується розвитком інтеграційних процесів і інтенсифікацією товаропотоків. Це, в свою чергу, значно впливає на ринок транспортних послуг, який своєрідний і має свою специфіку. Характерною його рисою на сьогоднішній день є те, що він до сих пір формується і стрімко розвивається. Зокрема, число суб'єктів господарювання,

  здійснюють послуги з перевезення вантажів, а також супутні послуги,

  стрімко зростає.

  З метою забезпечення

  конкурентоспроможності, у суб'єктів господарювання як учасників відносин на ринку транспортних послуг, з'являється необхідність встановлення нових більш високих вимог до організації процесу перевезення, а також супутніх послуг. Зокрема, такі нововведення спрямовані на створення умов, орієнтованих на забезпечення схоронності вантажів, що перевозяться.

  Підхід до вирішення даної проблеми, на перший погляд, здається цілком елементарним. Вантаж, з метою

  його збереження, потрібно правильно розмістити в рухомому складі, закріпити, забезпечити своєчасну доставку з дотриманням всіх встановлених вимог і вивантажити. Саме це найчастіше і є причиною несохранной перевезень. Суб'єкти господарювання не вирішують проблему несохранной перевезень шляхом проведення комплексних заходів, а лише усувають деякі явні

  перешкоди, які можуть вплинути на збереження вантажу.

  Однак варто враховувати той факт, що існує ряд факторів діючих на збереження якості і кількості вантажу. Основні чинники

  наведені на рис. 1.

  Одним з основних факторів, що впливають на збереження вантажів, є їх правильне розміщення і кріплення. Якщо розглядати перевезення вантажів залізничним і автомобільним транспортом по території країн СНД, то можна відзначити, що максимальний акцент робиться на кількості навантаженого вантажу, а не його збереження і цілісності доставленого товару. А адже саме погано закріплений вантаж, неправильне його розміщення часто стають причиною

  дорожньо-транспортних пригод навіть на абсолютно рівних ділянках дороги [1].

  З N

  Умови реалізації та

  експлуатації

  ч У

  Розміщення і кріплення

  Мал. 1. Фактори, що діють на збереження якості і кількості вантажу

  Аналіз останніх досліджень і публікацій

  Організацією процесу і умов розміщення та кріплення вантажів на сьогоднішній день розмірковують над не тільки зацікавлені суб'єкти

  господарювання, а й представники науки України, Російської Федерації, Республіки Білорусь та інших держав СНД.

  Розглянемо деякі

  дослідження, які були проведені з метою організації кріплення і розміщення вантажів для забезпечення їх безпеки під час перевезення, а також супутніх операцій.

  Г.Н. Алієв «Аналіз комерційних шлюбів і порушень при перевезеннях вантажів в великотоннажних контейнерах на мережі залізниць Російської Федерації». У статті розглянуті

  основні види комерційних шлюбів і порушень, що виникають в результаті недотримання встановленої

  технології навантаження, розміщення і кріплення вантажів у великотоннажних контейнерах. Дана класифікація основних комерційних шлюбів,

  розкриті причини їх виникнення. Зроблено висновки про стан перевезень, визначено основні напрямки та шляхи підвищення їх якості та безпеки. А також про необхідність розробки науково обґрунтованих схем розміщення і кріплення вантажів у контейнерах, що забезпечують безпеку

  руху, збереження вантажів і контейнерів на новому рівні, з урахуванням реальних експлуатаційних умов, в тому числі силових впливів на вантаж, що виникають на сортувальних гірках і під час маневрових переміщень.

  Г.Н. Алієв «Порядок включення технічної документації на розміщення і кріплення вантажів у вагонах при створенні бази даних». Відповідно до цієї статті організація перевезення вантажів по залізницях РФ є для вантажовідправника непростим завданням. Розробка і узгодження з перевізником (ВАТ «РЖД») необхідної технічної

  документації на навантаження й кріплення вантажів в вагонах (далі документації) -найбільш складна, тривала за часом і дорога завдання. На сьогоднішній день чіткий порядок дій при узгодженні

  документації і нормативи її тривалості за часом відсутні. У зв'язку з цим однією з актуальних завдань для ВАТ «РЖД», що забезпечує підвищення якості обслуговування клієнтів, є вдосконалення порядку

  узгодження згаданої

  документації та створення

  інформаційних баз, що включають її.

  У статті розглянуті

  існуючі види технічної документації на розміщення і кріплення вантажів у вагонах, порядок її узгодження при перевезеннях по залізницях Російської Федерації. Наведено критерії бальної оцінки документації на розміщення і кріплення вантажів при проходженні їх на відкритому універсальному рухомому складі та залізничних транспортерах по мережі залізниць РФ. Запропоновано порядок оцінки та включення документації в інформаційну базу [2].

  Ж.М. Куанишбаев,

  Н.К. Айдікенова, К.А. Мукушева «Розміщення і кріплення вантажів на колісному ходу». У даній статті розглянута наступна проблема. Для того щоб досягалася безперервна робота залізничного транспорту, необхідні злагоджені дії всіх працівників залізниці. Дуже важливо правильно розрахувати сили, що діють на вантаж, правильно підібрати розтяжки, здійснити перевірку габаритів вантажу, що перевозиться, перевірити, чи правильно він підготовлений до перевезення. Невмілі дії співробітників можуть привести до дуже тяжких наслідків. Для запобігання подібних випадків, автором запропонована методика розміщення і кріплення вантажу Bentley Continental GT на відкритому рухомому складі [3].

  Ж.М. Куанишбаев,

  Н.К. Айдікенова, К.А. Мукушева «Особливості розміщення і кріплення вантажів». У статті розглянуті особливості розміщення і кріплення вантажів на прикладі автомобіль Audi A6

  на відкритому рухомому складі. У роботі визначено, що при перевезенні вантажів на колісному ходу по залізничному транспорту

  першочерговим завданням транспорту є терміни доставки, цілісність і збереження вантажу. Для цього проведені розрахунки. Визначено тип рухомого складу і характеристика вантажу, який перевозиться. Проведено розрахунки кріплення вантажу і розрахунки на стійкість. [4].

  І.Є. Жабрію, О.В. Алексєєва, Н.П. Безсоліцін «Основні методи кріплення вантажів під час перевезення автомобільним транспортом». У даній статті охарактеризовано основні особливості руху по російським автомобільним дорогам: висока дальність транспортування, часто в різних кліматичних умовах; наявність сильних вібрацій, які передаються на вантаж і кріплення. для російських

  автоперевізників

  незадовільний стан

  дорожнього полотна давно стало звичною справою. Рух по поганих дорогах призводить до підвищених вібрацій шасі, так як ні одна новітня підвіска напівпричепа не може впоратися з такими навантаженнями в повному обсязі. У зв'язку з цим в статті наведені та класифіковано методи кріплення вантажів, охарактеризовано їх особливості та переваги. [51

  А.А. Євсєєва «Застосування методу фрикційної фіксації кріплення вантажів під час перевезення автомобільним транспортом для підвищення

  безпеки перевізного процесу ». У статті наведено аналіз існуючої ситуації в області перевезення вантажів за допомогою автомобільних транспортних засобів і запропоновано застосування методу

  фрикційної фіксації вантажу, який представляє собою натяг тросами для збільшення сили попереднього натягу і, отже,

  підвищення коефіцієнта тертя між вантажем і поверхнею транспортного засобу, для запобігання ковзання вантажу [6].

  Мета роботи

  Аналіз основних особливостей процесу розміщення і кріплення вантажів під час перевезення залізничним і автомобільним транспортом в країнах СНД. Аналіз ряду інновацій в процеси розміщення і кріплення вантажів під час перевезення залізничним і автомобільним транспортом в країнах СНД.

  Основна частина

  Як відомо, кожен вид транспорту має свої специфічні особливості щодо його характеристик, використання для перевезень. Також і процес організації розміщення та кріплення вантажів для перевезення окремими видами транспорту має свої характерні особливості. Розглянемо специфіку деяких видів транспорту щодо процесів розміщення і кріплення вантажів під час перевезення вантажів залізничним і автомобільним транспортом в країнах СНД.

  Розміщення і кріплення вантажів у вагонах при перевезенні

  залізничним транспортом. Вантажі в вагонах (контейнерах) розміщуються і укріплюються відповідно до вимог технічних умов. На масові вантажі, що відвантажуються на мережі залізниць, встановлюються мережеві технічні умови розміщення та

  кріплення. На масові вантажі, що відвантажуються одним або поруч підприємств однієї залізниці, встановлюються місцеві технічні умови розміщення і кріплення, які затверджуються керівництвом залізниці і діють для всіх вантажовідправників, що обслуговуються конкретної залізницею.

  Для перевезення вантажів, спосіб розміщення і кріплення яких не встановлено мережевими або місцевими технічними умовами,

  розробляють схеми розміщення і кріплення, які затверджуються відділенням залізниці і діючі для конкретного вантажовідправника.

  Навантажений на відкритий рухомий склад вантаж з урахуванням упаковки та елементів кріплення повинен

  розміщуватися в межах габариту навантаження, в іншому випадку вантаж є негабаритним і перевозиться з дотриманням особливих умов.

  Виняток становлять так званий пільговий розмір і зональний габарит. Пільговий розмір передбачає перевезення вантажів, занурених у межах довжини платформи або напіввагона, таких, як автомобілі, трактори, дорожні машини, залізобетонні вироби, металеві конструкції тощо. Зональний габарит розроблений для збільшення навантажувального обсягу піввагонів і платформ при перевезеннях лісоматеріалів (застосування

  зонального габариту на ряді доріг обмежено).

  У вагонах вантажі розміщуються з урахуванням наступних умов:

  - маса вантажу з урахуванням реквізитів кріплення не повинна перевищувати трафаретної вантажопідйомності вагона;

  - зміщення загального центру ваги вантажу відносно поздовжньої і поперечної осей вагона, а також

  навантаження на елементи кузова вагона не повинні перевищувати допустимих.

  Забезпечення стійкості вантажу, збереження вагона і самого вантажу в процесі перевезення досягається шляхом вибору існуючого або розробки нового способу розміщення і кріплення. Для кріплення вантажів в вагонах застосовують кріпильні пристрої і елементи кріплення, виконані з дроту, дерева, металопрокату та залізобетону, а також цвяхи, болти, шпильки, будівельні скоби і інші стандартні вироби.

  Вантаж для перевезень повинен бути підготовлений таким чином, щоб забезпечувалася безпека руху поїздів, збереження вантажу, вагонів і контейнерів. Для цього необхідно:

  - надійно закріпити його всередині упаковки;

  - перевірити міцність вузлів і деталей вантажу, призначених для постановки кріплення і, при необхідності, обладнати вантаж пристосуваннями для його кріплення;

  - у колісних, гусеничних та інших автомашин, обладнаних гальмами, перевірити надійність гальмової системи;

  - закріпити всі рухомі і поворотні частини машин і устаткування способом, що виключає переміщення їх в поздовжньому і поперечному напрямках, а також розворот;

  - упакувати і закріпити на вагоні запасні частини до машин або помістити їх в кабіни машин.

  При розробці нових способів розміщення і кріплення вантажів проводиться розрахункове обгрунтування обраного способу кріплення. Прийнято два розрахункових поєднання інерційних сил, що діють на вантаж в процесі перевезення: перше відповідає зіткненні вагонів при

  маневрах, під час розпуску вагонів на сортувальних гірках, при гальмуванні поїзда і рушанні з місця; другий -Рух вагона з вантажем в складі поїзда з максимальними швидкостями руху, в тому числі в кривих шляху. На підставі розрахунку інерційних сил, що діють на вантаж, перевіряється надійність елементів кріплення вантажу у вагоні і стійкість вагона з вантажем. При розробці мережевих і місцевих технічних умов розрахункові способи кріплення вантажів перевіряються експериментально [7].

  Розміщення і кріплення вантажів під час перевезення автомобільним

  транспортом. Розміщення і кріплення товару на транспортному засобі є найбільш відповідальними етапами перевезення вантажів. Сучасні фахівці приділяють їм велику увагу.

  Якщо мова йде про масові перевезеннях легковагових вантажів, то перевізник вживає заходів з нарощування бортів або вдається до інших заходів, що дозволяє забезпечити максимальне

  використання вантажопідйомності

  транспортного засобу.

  Фахівці використовують талрепи для швидкого, безпечного і надійного кріплення вантажу на транспортному засобі. При автомобільних перевезеннях висуваються жорсткі вимоги до кваліфікації водія і фахівців складу. Цілісність вантажу безпосередньо залежить від грамотного розміщення товару в кузові машини. За допомогою тросів фахівці виключають переміщення вантажу по кузову автомобіля під час руху.

  При автомобільних і

  контейнерних перевезеннях широко використовуються стяжні ремені або Ретчет. Вони дозволяють зробити кріплення вантажів простим і надійним.

  Ремені зручні в застосуванні і прості в експлуатації. Завдяки наявності м'якої текстильної стрічки ремені не деформується вантаж і забезпечують надійну фіксацію в кузові транспортного засобу. Найчастіше стягнуті ремені використовують

  одночасно з іншими механізмами кріплення вантажу.

  Щоб стягнуті ремені ефективно виконували свої функції, вантаж необхідно кріпити з їх допомогою через кожні 1,5 метра.

  Це позначається на зменшенні корисної площі транспортного засобу, яку можна було відвести під товар. Кріпильні ремені можуть мати різну стяжную навантаження. Вона вибирається залежно від характеру вантажу, що перевозиться і типу рухомого складу.

  Надійна фіксація вантажу буде забезпечена тільки в тому випадку, якщо ремені або ланцюга будуть перебувати під натягом певної сили. Це можуть забезпечити ланцюгові стяжки-системи кріплення підвищеної міцності і особливої ​​конструкції. Найбільш часто храпові механізми використовують при кріпленні і переміщенні важкої будівельної техніки і дорожньо-ремонтного транспорту. Велика частина ланцюгових стяжок є простою у використанні, але при цьому може створювати навантаження більше 20 тонн. При цьому механізми прості в управлінні.

  Залишаються затребуваними і стяжки, які працюють на важеля системі. Вони не призначені для підняття вантажу, оскільки використовують бокове навантаження. Таким чином, при виборі механізму слід приділяти велику увагу товщині ланцюга. Саме на ланцюг буде спрямована основне навантаження [8].

  Кріплення вантажів способом

  притиснення. Правила безпечного розміщення та кріплення вантажів у кузові автомобільного транспортного засобу при здійсненні

  внутрішніх перевезень Республіки Білорусь і міжнародних

  автомобільних перевезень були затверджені в жовтні 2005 року постановою Міністерства

  транспорту. На той період це був досить прогресивний документ, заснований на європейському стандарті Ш12195-1: 2003, який зараз замінений на Ш112195-12010 [9].

  Згідно з даними, отриманими за результатами проведення опитування, в транспортних компаніях Республіки Білорусь використовуються ремені для кріплення вантажів, однак значна частина опитаних знають про існування тільки одного способу кріплення - притиском (або притисненням, як написано в Правилах).

  Основною силою, яка протидіє виникають

  інерційним силам, є сила тертя. Вона діє на площині між вантажем і вантажний платформою і дорівнює коефіцієнту тертя,

  помноженому на силу реакції опори, яка зазвичай дорівнює вазі вантажу. Щоб збільшити силу реакції опори без збільшення маси, необхідно додаткове притискання вантажу до

  платформі. Коли вантаж нічим не притиснутий, сила реакції опори дорівнює вазі вантажу. Коли з'являється додаткова притискає сила. Сила реакції опори дорівнює сумі ваги і додаткової притискної сили. Це і є основна задача притискного ременя - збільшити силу притиску, і як наслідок, силу реакції опори, і, відповідно, силу тертя (рис. 2). Можна навіть порівняти дії притискних ременів з дією гігантської струбцини, притискає вантаж до поверхні вантажної площадки.

  Інший приклад - це використання ефекту

  «Самообтягіванія» притискних ременів. У разі, якщо вантаж почав поздовжнє зміщення в кузові, ремені в силу наявності між вантажем і ременем починають натягатися і,

  відповідно, притискати вантаж до платформи. Це властивість часто використовують при перевезенні

  довгомірних вантажів, що виступають з кузова.

  Все вищеописане відноситься до міцних, не деформується

  вантажним одиницям. Однак

  існують ще й деформуються, і тут кріплення притисненням не завжди ефективно. А в більшості випадків навіть протипоказано. [10]

  Мал. 2. Дія сили тертя між вантажем і вантажний платформою

  Впровадження нових методів навантаження і способів розміщення вантажів на Північній залізниці ВАТ «РЖД». В останні роки помічені тенденції щодо впровадження нових методів навантаження і способів розміщення вантажів на Північній залізниці ВАТ «РЖД», які допомагають швидше виробляти вантажні операції, дозволяють власникам вагонів і

  вантажовідправникам більш раціонально використовувати рухомий склад.

  Наприклад, для того, щоб виключити порожній пробіг вагонів -трубовозов, які прибувають на Північну залізницю з трубами великого діаметру, розроблена технологія завантаження звільнилися трубовозів пакетований пиломатеріалами. Крім того, розроблена схема навантаження пиломатеріалів на безбортових платформи. Розроблено та випробувано значно прискорює процес завантаження спосіб розміщення стали в рулонах в багатофункціональних контейнерах.

  На Північній залізниці розробляється також метод переобладнання універсального напіввагона для перевезення круглих лісоматеріалів, для цих цілей вагон оснащується металевими стійками і торцевими стінками. Здійснюється також вдосконалення методів кріплення вантажів в критих вагонах і контейнерах. вантажовідправники

  застосовують надувні пневмооболочкі, полімерні стрічки і кріпильні сітки [12].

  Автоматизація процесів

  організації розміщення вантажів. В умовах науково-технічного

  прогресу особливу популярність набирає автоматизація процесів, в тому числі і процесів організації розміщення вантажів.

  Програма TruckLoader (рис. 3) є російською розробкою по розміщенню вантажів, дозволяє розрахувати оптимальну необхідну кількість транспортних засобів для перевезення і правильно їх розмістити.

  а)

  б)

  Мал. 3. Програма оптимального розміщення вантажів TmckLoader (а, б)

  Правильне розміщення вантажів допомагає зробити кріплення вантажів і уберегти вантаж від псування і пов'язаних з цим витрат компанії.

  Автоматичне розміщення вантажів дозволяє прискорити підготовку вантажу до перевезення і виконувати такі дії меншою кількістю фахівців. Програма сприяє скороченню людського фактора і помилки розміщення вантажів при

  вантажоперевезеннях, розраховує

  оптимальну схему розміщення вантажів з безліччю параметрів. Дана програма надає можливість оптимального розміщення вантажу в контейнері, фурі, вагоні і в інших транспортних засобах.

  Результатом розрахунку є оптимальна покрокова схема порядку завантаження і розміщення вантажу в транспорті. Цю схему можна

  переглянути у вигляді динамічної 3D сцени, або сформувати

  необхідний покроковий звіт завантаження для виведення на друк і передачі вантажникам.

  Крім того, в 2014 році програма була вдосконалена і має ряд нових переваг:

  - значно прискорена автопогрузка (5 .. .10 раз);

  - з'явилася кнопка «дозавантаження» (можна завантажити «забуті» коробки);

  - нові можливості більш інтелектуальної навантаження - нові властивості вантажу дозволять упорядкувати навантаження по крихкості або обмежувати кантування;

  - оптимізована «ручна» навантаження в 3D (підвищує продуктивність праці оператора) [11].

  Використання повітряних

  кріпильних мішків (пакетів) або пневмооболочек. За останні п'ять років в країнах пострадянського простору відбулися величезні зміни в сфері вантажоперевезень. Одним з таких нововведень є використання повітряних кріпильних пакетів (пневмооболочек) для розкріплення вантажів. Застосування пневмооболочек дозволяє перевізнику значно заощадити час на вантажно-розвантажувальні роботи, більш ефективно використовувати контейнерне, вагонне, автомобільне простір, збільшити продуктивність праці, зменшити витрати на оплату робочої сили, скоротити витрати на пакувальні

  (Кріпильні) матеріали, поліпшити якість перевезення вантажів (рис. 4).

  пневмооболочкі з

  поліпропілену легко витримують багаторазову експлуатацію без втрати функціональних властивостей, дозволяючи економити значні кошти в порівнянні з кріпленнями з деревини, паперовими пакетами та іншими засобами кріплення вантажу.

  Поліпропіленові повітряні пакети є абсолютно

  герметичними і водонепроникними, придатні для використання в умовах підвищеної вологості повітря (100%) і температур до +50 С. При цьому, вони мають мінімальну масою, що робить їх застосування доцільним і з економічної точки зору [12].

  Мал. 4. Використання повітряних мішків для кріплення вантажів під час перевезення

  автомобільним транспортом

  висновки

  В сумі ефективність застосування елементів цифрових технологій в роботі залізничної станції має широкий спектр позитивних результатів. Так, очікуваний економічний ефект

  полягає в отриманні більш високих показників експлуатаційної роботи станції і зниженні витрат на перевезення вантажів і пасажирів за рахунок підвищення продуктивності праці змінно-оперативного персоналу

  залізничних станцій. Крім того, це дозволить Донецької залізниці

  зробити суттєвий крок у бік цифрової трансформації. Очікуваний виробничий ефект -

  можливість оперативно управляти роботою станції в режимі реального часу за допомогою бездротового високошвидкісного інтернету і цифрових технологій. Очікуваний соціальний ефект - поліпшення умов праці працівників станції і підвищення його продуктивності.

  Список літератури:

  1. Кріплення вантажів: проблеми і шляхи вирішення [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - VIVA-AVTO. - Режим доступу: http // viva-avto.com / de / poleznoe / 60-kreplenie-gruzov-prob lemy- i-puti-resheniya. html.

  2. Алієв Г.Н. «Порядок включення технічної документації на розміщення і кріплення вантажів у вагонах при створенні бази даних» [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - Scientific World. - Режим доступу: http://www.sworld.education/index.php/ru/ component / content / article / 20-railway-transportations / 3444-aliev-gn.

  3. Куанишбаев Ж.М. «Розміщення і кріплення вантажів на колісному ходу» / Ж.М. Куанишбаев, Н.К. Айдікенова, К.А. Мукушева [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.org.uasnauka.com/29_D WS_2012 / Tecnic / 3 120400.doc.html.

  4. Куанишбаев Ж.М. «Особливості розміщення і кріплення вантажів» / Ж.М. Куанишбаев, Н.К. Айдікенова, К.А. Мукушева [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.org.uasnauka.com/29_D WS_2012 / Tecnic / 4_120821.doc.html.

  5. жабрію І.Є. «Основні методи кріплення вантажів під час перевезення автомобільним транспортом» / І.Є. Жабрію, О.В. Алексєєва,

  Н.П. Безсоліцін [Електронний

  ресурс]. - Режим

  доступ а: http: // elar.usfeu.org.ua/bitstream/1234 56789/588/2 / Jabreev.pdf

  6. Євсєєва А.А. «Застосування методу фрикційної фіксації кріплення вантажів під час перевезення автомобільним транспортом для підвищення безпеки перевізного процесу» [Електронний ресурс]. Електрон. дан. - Cyber ​​Leninka. Режим доступу: http://amosov.org.ua/article/n/primenenie-metoda- friktsionnoy- fksatsii- krepleniya-gruzov-pri-perevozke-avtomobilnym-transportom-dlya-povysheniya-bezopasnosti.

  7. Міністерство шляхів сполучення СРСР. Технічні умови навантаження і перевезення вантажів. [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - OPENGOST.org.ua. - Режим доступу: http: //www.opengost.org.ua/iso/45_go sty_iso / 45020_gost_iso / 11990-tehnicheskie-usloviya-pogruzki-i-krepleniya-gruzov. html.

  8. Розміщення та кріплення вантажів на відкритих платформах бортових автомобілів і автопоїздів. [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - Автотранспорт - правила, норми, положення (експлуатація автомобільного транспорту). - Режим доступу: httpZ / avtotrans- consultant.org.ua/24-razmeshhenie- i-krep lenie-gruzov.

  9. Найважливіший стандарт. [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - http: //www.baifby/stati/samyi-vazhnyi-standart.

  10. Правила безпечного розміщення та кріплення вантажів у кузові автомобільного транспортного засобу [Електронний ресурс]. Електрон. дан. - Lobanov-logist.org.ua. Режим доступу: httpsZ / www.lobanov-logist.org.ua / library / 352/55311.

  11. TruckLoader - розміщення

  вантажів [Електронний ресурс]. - «ЕРС плюс». - Електрон. дан. - Режим доступу: http: //www.edsplus.com/truckloa der.html.

  12. Повітряні кріпильні

  пакети (пневнооболочкі) [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - Страж схід. - Режим доступу: http://dvplomba.org.ua/bags.

  анотації:

  У статті описані основні особливості розміщення і кріплення вантажу при перевезенні залізницею і автотранспортом Розглядається задача оптимізації процесу вантажних перевезень з точки зору максимізації схоронності перевезених об'єктів. Аналізуються різні способи кріплення вантажів на рухомому складі. Розглядається впровадження нових методів навантаження і способи розміщення вантажів на прикладі Північної залізниці ВАТ «РЖД». Проведено аналіз ряду нововведень в розміщенні і кріпленні вантажів в країнах СНД.

  Предметом дослідження є узгодження дій з управління процесом навантаження вантажу і його розміщення на рухомому складі автомобільного і

  залізничного транспорту. В якості методу вирішення поставленого завдання запропонований варіант вдосконалення методів кріплення вантажів і завдання підготовки робітників для розміщення вантажів на рухомих одиницях.

  Ключові слова: транспортування, кріплення вантажу, упаковка, розміщення вантажу, збереження

  The article describes the main features of the placement and securing of cargo during transportation by rail and road. The problem of optimizing the process of freight transportation from the point of view of maximizing the safety of transported objects is considered. Various methods of securing cargo on rolling stock are analyzed. The introduction of new loading methods and methods of cargo placement is considered on the example of the Northern Railway of Russian Railways. The analysis of a number of innovations in the placement and securing of goods in the CIS countries.

  The subject of the study is the coordination of actions to manage the process of loading the cargo and its placement on the rolling stock of road and rail transport. As a method of solving this problem, an option is proposed for improving methods of securing cargo and the task of preparing workers for placing goods on mobile units.

  Keywords: transportation, cargo securing, packaging, cargo placement, safety


  Ключові слова: транспортування / кріплення вантажу / упаковка / розміщення вантажу / збереження / transportation / cargo securing / packaging / cargo placement / safety

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити