Удосконалення лікарського забезпечення дітей є одним з пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної охорони здоров'я. У роботі представлений багатовекторний маркетинговий аналіз національного ринку антибактеріальних препаратів для педіатрії. Об'єктами дослідження служили державний реєстр лікарських засобів і дані маркетингового агентства DSM Group. Встановлено, що значна (45%) частка лікарських препаратів (ЛП) групи J01 «антибактеріальні препарати для системного використання », сформованого переважно бета-лактамними препаратами і фторхінолонами, представлена ​​зарубіжними підприємствами-виробниками. При цьому максимальну частку в структурі асортименту займають лікарські препарати в формі таблеток (33%) і порошків для приготування розчину для ін'єкцій (26%). Аналіз пропозиції в розрізі вікових обмежень показав, що дітям до трьох років дозволені до застосування лише 24% асортименту зареєстрованих лікарських препаратів. Показано, що на сьогоднішній день відтворені ЛП охоплюють 76,3 і 90,9% структури продажів антибактеріальних препаратів в вартісному і натуральному вираженні відповідно. При цьому індекс поновлення групи J01 «антибактеріальні препарати для системного використання »за останні 5 років склав 2%. оцінка асортименту із застосуванням багатовимірного методу Бостонської консалтингової групи показала, що 70% позицій в рамках досліджуваної категорії препаратів характеризується незначною інвестиційною привабливістю, багато в чому визначається ризиками скорочення життєвого циклу продукту в умовах розвитку стійкості бактерій. Основні параметри і характеристики асортименту ринку ЛП групи J01 «антибактеріальні препарати для системного використання »демонструють перспективність розширення асортиментного портфеля російських підприємств-виробників за рахунок препаратів у вигляді дитячих лікарських форм, які відповідають сучасним концепціям фармакотерапії в педіатрії.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Наркевич І.А., Нем'ятого О.Д., Медведєва Д.М., Ладутько Ю.М., Тернинко Т.М.


Analysis of the Russian paediatric antibacterials market

Improving the drug supply for children is one of the priority areas of the development of the Russian healthcare service. The article presents a multi-vector marketing analysis of the national paediatric antibacterials market. The objects of the research included the state register of medicinal products and data from DSM Group marketing agency. It was found that a significant (45%) share of medicinal products (MP) of J01 Group Antibacterials for systemic use, which is formed mainly by beta-lactam products and fluoroquinolones, is provided by the foreign manufacturers. At the same time, the medicinal products in the form of tablets (33%) and powders for preparation of solution for injection (26%) account for the maximum share in the assortment profile. Analysis of the proposal with a breakdown into age restrictions showed that only 24% of the assortment of authorized medicinal products are allowed to use for children aged less than 3 years old. It has been shown that the reproduced MPs currently cover 76.3 and 90.9% of the antibacterials sales pattern in value and physical terms, respectively. At the same time, the renewal index of J01 Antibacterials for systemic use was 2% over the past 5 years. Assessment of the assortment using the multidimensional method of Boston Consulting Group showed that 70% of items within the studied category of drugs are characterized by insignificant investment attractiveness, which is largely determined by the risks of product life cycle reduction in the settings of the development of bacterial resistance. The main parameters and characteristics of the assortment of J01 Antibacterials for systemic use market demonstrate the prospects for expanding the assortment portfolio of the Russian manufacturers due to drugs in the form of children's dosage forms that meet modern pharmacotherapy concepts in paediatrics.


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Ремедиум. Журнал про російський ринок ліків і медичної техніки


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РОСІЙСЬКОГО РИНКУ антибактеріальних препаратів для ПЕДІАТРІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РОСІЙСЬКОГО РИНКУ антибактеріальних препаратів для ПЕДІАТРІЇ»

  ?doi: 10.21518 / 1561-5936-2019-10-52-57 Оригінальна стаття / Original article

  Аналіз російського ринку антибактеріальних препаратів для педіатрії

  І.А. Наркевич, О.Д. Нем'ятого, Д.М. Медведєва, Ю.М. Ладутько, Т.М. Тернинко, Д.Е. Загаль, Ю.В. Михайлова

  Санкт-Петербурзький державний хіміко-фармацевтичний університет

  резюме

  Удосконалення лікарського забезпечення дітей є одним з пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної охорони здоров'я. У роботі представлений багатовекторний маркетинговий аналіз національного ринку антибактеріальних препаратів для педіатрії. Об'єктами дослідження служили державний реєстр лікарських засобів і дані маркетингового агентства DSM Group.

  Встановлено, що значна (45%) частка лікарських препаратів (ЛП) групи J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання», сформованого переважно бета-лактамними препаратами і фторхінолонами, представлена ​​зарубіжними підприємствами-виробниками. При цьому максимальну частку в структурі асортименту займають лікарські препарати в формі таблеток (33%) і порошків для приготування розчину для ін'єкцій (26%). Аналіз пропозиції в розрізі вікових обмежень показав, що дітям до трьох років дозволені до застосування лише 24% асортименту зареєстрованих лікарських препаратів.

  Показано, що на сьогоднішній день відтворені ЛП охоплюють 76,3 і 90,9% структури продажів антибактеріальних препаратів у вартісному і натуральному вираженні відповідно. При цьому індекс поновлення групи J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» за останні 5 років склав 2%. Оцінка асортименту із застосуванням багатовимірного методу Бостонської консалтингової групи показала, що 70% позицій в рамках досліджуваної категорії препаратів характеризується незначною інвестиційною привабливістю, багато в чому визначається ризиками скорочення життєвого циклу продукту в умовах розвитку стійкості бактерій. Основні параметри і характеристики асортименту ринку ЛП групи J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» демонструють перспективність розширення асортиментного портфеля російських підприємств-виробників за рахунок препаратів у вигляді дитячих лікарських форм, які відповідають сучасним концепціям фармакотерапії в педіатрії.

  Ключові слова: антибактеріальні препарати, російський ринок, педіатрія, дитячі лікарські форми, асортимент

  Для цитування: Наркевич І.А., Нем'ятого О.Д., Медведєва Д.М., Ладутько Ю.М., Тернинко Т.М., загаль Д.Е., Михайлова Ю.В. Аналіз російського ринку антибактеріальних препаратів для педіатрії. Ремедиум. 2019; (10): 52-57. doi: 10.21518 / 1561-5936-2019-10-52-57

  Конфлікт інтересів: автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

  Analysis of the Russian paediatric antibacterials market

  I.A. Narkevich, O.D. Nemyatykh, D.M. Medvedeva, Yu.M. Ladut'ko, T.M. Terninko, D.E. Zagalov, Yu.V. Mikhaylova

  Saint Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy

  Abstract

  Improving the drug supply for children is one of the priority areas of the development of the Russian healthcare service. The article presents a multi-vector marketing analysis of the national paediatric antibacterials market. The objects of the research included the state register of medicinal products and data from DSM Group marketing agency.

  It was found that a significant (45%) share of medicinal products (MP) of J01 Group Antibacterials for systemic use, which is formed mainly by beta-lactam products and fluoroquinolones, is provided by the foreign manufacturers. At the same time, the medicinal products in the form of tablets (33%) and powders for preparation of solution for injection (26%) account for the maximum share in the assortment profile. Analysis of the proposal with a breakdown into age restrictions showed that only 24% of the assortment of authorized medicinal products are allowed to use for children aged less than 3 years old.

  It has been shown that the reproduced MPs currently cover 76.3 and 90.9% of the antibacterials sales pattern in value and physical terms, respectively. At the same time, the renewal index of J01 Antibacterials for systemic use was 2% over the past 5 years. Assessment of the assortment using the multidimensional method of Boston Consulting Group showed that 70% of items within the studied category of drugs are characterized by insignificant investment attractiveness, which is largely determined by the risks of product life cycle reduction in the settings of the development of bacterial resistance. The main parameters and characteristics of the assortment of J01 Antibacterials for systemic use market demonstrate the prospects for expanding the assortment portfolio of the Russian manufacturers due to drugs in the form of children's dosage forms that meet modern pharmacotherapy concepts in paediatrics.

  Keywords: antibacterial drugs, the Russian market, paediatrics, children's dosage forms, assortment

  For citation: Narkevich I.A., Nemyatykh O.D., Medvedeva D.M., Ladut'ko Yu.M., Terninko T.M., Zagalov D.E., Mikhaylova Yu.V. Analysis of the Russian paediatric antibacterials market. Remedium. 2019; (10): 52-57. (In Russ.) Doi: 10.21518 / 1561-5936-201910-52-57

  Conflict of interest: The author declare no conflict of interest.

  ВСТУП

  На сьогоднішній день інфекційні захворювання у дітей займають одну з лідируючих позицій по частоті виникнення і тяжкості як у світовій, так і російської педіатричній практиці. При цьому проблема ефективної фармакологічної корекції інфекційних патологій, що розвиваються в умовах несформованого організму, посилюється монотонно наростаючим рівнем резистентності збудників, що, в свою чергу, ускладнює їх клінічний перебіг. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, захворювання бактеріальної етіології є однією з основних причин дитячої смертності у віці до п'яти років [1, 2]. Варто відзначити, що закупівля препаратів для фармакологічної корекції бактеріальних інфекцій охоплює від 30 до 50% структури витрат медичних організацій педіатричного профілю, що підкреслює високу в умовах існуючої конкурентного середовища соціальну значимість реалізації російськими підприємствами-виробниками товарних стратегій, які передбачають розробку і випуск антибактеріальних ЛП, що володіють прийнятними для сучасної педіатрії профілями ефективності, безпеки та доступності [3, 4]. Мета роботи - оцінити сучасний стан російського ринку ЛП для дітей в рамках групи 101

  «Антибактеріальні препарати для системного використання» з обгрунтуванням перспективних векторів розвитку товарних стратегій російських підприємств-виробників.

  МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

  В роботі використовувалися методи контент-аналізу, агрегування даних, порівняльного і маркетингового аналізів. Інформаційну базу дослідження склали дані державного реєстру лікарських засобів (ГРЛС) станом на 05.09.2019 р, база даних аналітичного агентства DSM Group за період з 2012 по 2019 р, інструкції для медичного застосування

  лікарських препаратів. Обробку інформаційного масиву проводили з використанням MS Excel 2016 [5, 6].

  РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

  Дослідження асортименту лікарських засобів (ЛЗ) групи J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання», внесених в ГРЛС, станом на вересень 2019 р дозволило встановити, що в зверненні на фармацевтичному ринку Росії знаходяться 536 торгових найменувань ЛП, серед яких 55% вітчизняного та 45% імпортного виробництва. При цьому істотний внесок в структуру імпорту вносять 16

  малюнок 1. Структуризація пропозиції в рамках групи J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» figure 1. Proposal structuring within J01 Antibacterials for systemic use group

  J4-. 13 '

  18

  1. Росія, 55%

  2. Індія, 17%

  3. Словенія, 3%

  4. Туреччина, 3%

  5. Республіка Білорусь, 3%

  6. Німеччина, 2%

  7. Великобританія, 2%

  8. Ізраїль, 1%

  9. Швейцарія, 1%

  10. Нідерланди, 1%

  11. Франція, 1%

  12. США, 1%

  13. Ісландія, 1%

  14. Китай, 1%

  15. Італія, 1%

  16. Іспанія, 1%

  17. Польща, 1%

  18. Інші, 6%

  малюнок 2. Структуризація пропозиції в рамках групи J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» figure 2. Proposal structuring within J01 Antibacterials for systemic use group

  35 30 25 20 15 10 5 0

  32,87

  3,62

  Вік до 1 року від 1 обмеження до 3 років

  не вказані

  27,58

  від 3 від 7 від 12 18 років

  до 7 років до 12 років до 17 років

  малюнок 3. Структуризація пропозиції в рамках групи J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» figure 3. Proposal structuring within J01 Antibacterials for systemic use group

  100

  80

  60

  40

  20

  до 1 року

  від 1 до 3 років

  від 3 до 7 років від 7 років до 12 років від 12 до 18 років

  | Порошок | Розчин для ін'єкцій | Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій | Таблетки | Мазь | Суспензія | Краплі | Капсули | Концентрат для приготування розчину для ін'єкцій | Гель | Гранули | Крем

  0

  країн, формуючи 39% асортименту (рис. 1).

  Дані ГРЛС демонструють, що випуск лікарських препаратів забезпечує 241 виробник. При цьому абсолютним лідером серед вітчизняних підприємств

  виступає АТ «Красфарма», охоплюючи 16,5% російського пропозиції. Встановлено, що можливість використання антибактеріальних препаратів у дітей і вікові обмеження, згідно з інструкцією для медичного застосування

  в педіатрії позначені тільки для 39,60% репрезентували асортименту. При цьому рішення про можливість застосування препарату в рамках «терапії поза інструкції» приймає консиліум лікарів (рис. 2). Порівняльна оцінка внеску окремих форм випуску в загальну структуру асортименту вказує на той факт, що найбільшу питому вагу в досліджуваному розрізі мають таблетки (33%) і порошки для приготування розчину для ін'єкцій (26%). Варто зазначити: коригувати пероральні лікарські форми (сиропи, гранули, жувальні таблетки, суспензії, пастилки), а також препарати з інтраназаль-ним, трансбуккально, сублінгваль-ним і ректальним шляхами введення, максимально відповідають сучасному рівню розвитку російської педіатричної практики, охоплюють трохи більше 1% структури асортименту (рис. 3) [7]. При цьому структуризація пропозиції по фармакотерапевтичних груп показала, що максимальна питома вага мають антибактеріальні лікарські препарати - представники бета-лактамів і фторхінолонів, які становлять близько 70% асортименту. Встановлено, що на сьогоднішній день відтворені ЛП охоплюють 76,3 і 90,9% від структури продажів антибактеріальних препаратів у вартісному і натуральному вираженні відповідно. При цьому індекс поновлення групи 101 «Антибактеріальні препарати для системного використання» за період 2012-2019 рр. склав всього 2% (табл. 1, 2). Звертає на себе увагу той факт, що лідери продажів в рамках досліджуваного ринку представлені переважно таблетованими формами, можливість застосування яких в педіатрії обмежена [19, 20].

  Аналіз асортименту із застосуванням багатовимірного методу Бостонської консалтингової групи демонструє, що 70% позицій в рамках досліджуваної категорії препаратів

  таблиця 1. Лідери продажів категорії J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» в натуральному вираженні, 2012-2019 рр. table 1. Bestsellers of J01 Antibacterials for systemic use category in physical terms, 2012-2019

  Торговельне найменування Вікові обмеження Лікарська форма

  Азитроміцин до 3 років таблетки

  Амоксиклав до 12 років таблетки

  Амоксицилін до 3 років таблетки

  Ципролет до 1 року краплі очні

  Цефотаксим до 2,5 років розчин для ін'єкцій

  Амоксицилін до 5 років капсули

  Сумамед до 3 років таблетки

  Метронідазол до 6 років таблетки

  Бісептол до 3 років таблетки

  Левоміцетин до 3 років таблетки

  Цефазолін до 1 місяця порошок для приготування розчину для ін'єкцій

  таблиця 2. Лідери продажів категорії J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» в вартісному вираженні, 2012-2019 рр. table 2. Bestsellers of J01 Antibacterials for systemic use category in value terms, 2012-2019.

  Торговельне найменування Вікові обмеження Лікарська форма

  Амоксиклав до 12 років таблетки

  Флемоксин солютаб до 3 років таблетки

  Супракс до 12 років таблетки

  Сумамед до 3 років таблетки

  Монурал до 5 років таблетки

  Аугментин до 12 років таблетки

  Флемоклав солютаб до 12 років таблетки

  Азитроміцин до 3 років таблетки

  Вільпрафен до 14 років таблетки

  Юнідокс солютаб до 8 років таблетки

  характеризується порівняно низькими величинами показників «Відносна частка ринку» і «Темп росту», що дозволяє віднести останні до бізнес-одиницям «Собаки» і «Важкі діти» і свідчить про їх незначну інвестиційної привабливості, багато в чому визначається скороченням життєвого циклу продукту на тлі формування

  стійкості бактерій до ЛЗ. Примітно, що бізнес-одиниця «дійних корів» представлена ​​лише 3 МНН-лідерами продажів, а саме: азитромицином, амоксиклавом і амоксициліном (рис. 4, 5) [8].

  ВИСНОВКИ

  Проведеними дослідженнями показано, що значна (45%) частка препаратів для етіотропної

  терапії патологій інфекційного генезу на російському фармацевтичному ринку представлена ​​зарубіжними підприємствами-виробниками. При цьому абсолютна більшість (65,58%) репрезентує-ванних на російському ринку позицій відноситься до груп фторхі-нолон і бета-лактамних препаратів. Максимальна питома вага на ринку антибактеріальних лікарських засобів мають препарати в формах таблеток (33%) і порошків для приготування розчину для ін'єкцій (26%). Аналіз пропозиції в розрізі вікових обмежень дозволяє стверджувати, що дітям до трьох років дозволені до застосування лише 24% асортименту зареєстрованих лікарських препаратів. Встановлено, що на сьогоднішній день відтворені ЛП охоплюють 76,3 і 90,9% від структури продажів антибактеріальних препаратів у вартісному і натуральному вираженні відповідно. Індекс поновлення групи J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» за останні 5 років склав 2%. Оцінка асортименту із застосуванням багатовимірного методу Бостонської консалтингової групи демонструє, що 70% позицій в рамках досліджуваної категорії препаратів характеризується порівняно низькими величинами показників «Відносна частка ринку» і «Темп росту».

  Основні параметри і характеристики асортименту ринку ЛП групи J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» демонструють перспективність розширення асортиментного портфеля російських підприємств-виробників за рахунок препаратів у вигляді дитячих лікарських форм, які відповідають сучасним концепціям фармакотерапії в педіатрії.

  Надійшла / Received 20.09.2019 відрецензованих / Review 01.10.2019 Прийнята до друку / Accepted 05.10.2019

  малюнок 4. Матриця Бостон Консалтинг Груп для сегмента J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» в вартісному вираженні figure 4. Boston Consulting Group matrix for J01 Antibacterials for systemic use segment in value terms

  • Т | 1 удние діти Темп зростання. зве зди

  • j • •

  k 4 Про прохальна частка ринку

  j ^ Ф Ш * r Л •

  r ТВ

  Собаки Дійні кор ови

  малюнок 5. Матриця Бостон Консалтинг Груп для сегмента J01 «Антибактеріальні препарати для системного використання» натуральному вираженні figure 5. Boston Consulting Group matrix for J01 Antibacterials for systemic use segment in physical terms

  % Важкі діти зростання Зве зди_

  > МПЕ

  »

  \

  Відносна дол я ринку

  'Ш т' <1

  iL 9 •

  ; • •

  г Собаки Дійні до | ови

  I 1.

  Список використаної літератури / REFERENCES

  1. Офіційний сайт Всесвітньої Організації Охорони здоров'я. Режим доступу: https://www.who.int/ maternal_child_adolescent / topics / child / mortality / ru /. World Health Organization Official Website. (In Russ.) Available at: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/ child / mortality / ru /

  2. Сіукаева Д. Д. Оптимізація лікарського забезпечення пацієнтів з позалікарняної пневмонією в педіатрії: на прикладі стаціонарів Санкт-Петербурга: автореф. дис. ... канд. фарм. наук: 14.04.03. СПб., 2019. 24 с.

  Siukaeva D.D. Optimization of drug support for patients with community-acquired pneumonia in pediatrics: as exemplified by hospitals in St. Petersburg: extended abstract of Cand. Sci. (Pharm.) Dissertation: 14.04.03. SPb., 2019. 24 p. (In Russ.)

  3. Сіукаева Д. Д., Наркевич І.А., Нем'ятого О. Д., Басакина І.І. Аналіз госпітальних закупівель протимікробних препаратів системної дії на фармацевтичному ринку Північно-Західного федерального округу. Наукові відомості Бєлгородського державного університету Медицина. Фармація. 2018; 41 (4): 672-686. Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=36742569.

  Siukaeva D.D., Narkevich I.A., Nemyatych O.D., Basakina I.I. Analysis of hospital purchases of antimicrobialdrugs in the framework of the pharmaceutical market the NorthWestern Federal District. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta Meditsina. Farmatsiya. = Belgorod State University Scientific bulletin. Medicine. Pharmacy. 2018; 41 (4): 672-686. (In Russ.) Available at: https://elibrary.ru/ item.asp? Id = 36742569.

  4. Сіукаева Д.Д., Нем'ятого О.Д., Наркевич І.А., Павленко Н.І. Комплексна маркетингова оцінка ринку лікарських

  засобів для лікування пневмонії у дітей. Розробка і реєстрація лікарських засобів. 2017; (4): 292-296. Режим доступу: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/ view / 531.

  Siukaeva D.D., Nemyatyh O.D., Narkevich I.A., Pavlenko N.I. Comprehensive assessment of the market drugs for treatment of pneumonia in pediatrics. Drug development & registration. 2017; (4): 292-296. (In Russ.) Available at: https: // www. pharmjournal.ru/jour/article/view/531.

  5. Державний реєстр лікарських засобів. Режим доступу :: http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx.

  State register of medicinal products. (In Russ.) Available at: http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx.

  6. База даних аналітичного агентства DSM Group Режим доступу: https://dsmviewer.ru/LoginForm. aspx? ReturnUrl =% 2fReportManager.aspx.

  DSM Group analytical agency database. (In Russ.) Available at: https://dsmviewer.ru/LoginForm. aspx? ReturnUrl =% 2fReportManager.aspx

  7. Наркевич І.А., Нем'ятого О.Д., Басакина І.І., Сіукаева Д.Д. Фармацевтична розробка лікарських препаратів для педіатричної практики: фундаментальні основи

  і специфічні особливості. Розробка і реєстрація лікарських засобів. 2016 року; (3): 194-201. Режим доступу: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/310. Narkevich I.A., Nemyatykh O.D., Basakina I.I., Siukaeva D.D. Pharmaceutical development of drugs for pediatric practice: fundamental bases and specific features. Drug development & registration. 2016 року; (3): 194-201. (In Russ.) Available at: https: // www.pharmjournal.ru/jour/article/view/310.

  8. Morel C.M., Mossialos Stoking the antibiotic pipeline. BMJ. 2010 року; 340: c2115. doi: 10.1136 / bmj.c2115.


  Ключові слова: АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ /РОСІЙСЬКИЙ РИНОК /ПЕДИАТРИЯ /ДИТЯЧІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ /АСОРТИМЕНТ /ANTIBACTERIAL DRUGS /RUSSIAN MARKET /PAEDIATRICS /CHILDREN'S DOSAGE FORMS /ASSORTMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити