У даній статті розглянуті результати однофакторного експерименту, які показують взаємозв'язок між продуктивністю і частотою обертання робочих органів (котушок).

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Купряшкін В.Ф., Овчинников В.А., Шляпніков М.Г., Уланов А.С., Осипов В.Ю.


This article discusses the results of a one-factor experiment, which show the relationship between performance and speed of working bodies (coils).


Область наук:

 • Механіка і машинобудування

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  науковий формат


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РОБОТИ котушковий туковисівного АПАРАТУ ЗЕРНОВОЇ СІВАЛКИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РОБОТИ котушковий туковисівного АПАРАТУ ЗЕРНОВОЇ СІВАЛКИ»

  ?УДК 621.01

  Купряшкін В. Ф., к.т.н., доцент, завідувач кафедри мобільних енергетичних засобів і сільськогосподарських машин

  ім. професора А. ІЛещанкіна, ФГБОУ ВО «МДУ ім. Н. П. Огарьова »Овчинников В.А., к.т.н., доцент кафедри мобільних енергетичних засобів і сільськогосподарських машин ім. професора А. І Лещанкіна, ФГБОУ ВО «МДУ ім. Н. П. Огарьова »Шляпніков М. Г., аспірант кафедри мобільних енергетичних засобів і сільськогосподарських машин ім. професора А. І Лещанкіна, ФГБОУ ВО «МДУ ім. Н. П. Огарьова »Уланов А. С., викладач кафедри мобільних енергетичних засобів і сільськогосподарських машин ім. професора А. І Лещанкіна, ФГБОУ ВО «МДУ ім. Н. П. Огарьова »

  Осипов В.Ю., аспірант кафедри мобільних енергетичних засобів і сільськогосподарських машин ім. професора А. І Лещанкіна, ФГБОУ ВО «МДУ ім. Н. П. Огарьова »

  АНАЛІЗ РОБОТИ котушковий туковисівного АПАРАТУ

  ЗЕРНОВОЇ СІВАЛКИ

  Анотація. У даній статті розглянуті результати однофакторного експерименту, які показують взаємозв'язок між продуктивністю і частотою обертання робочих органів (котушок).

  Ключові слова: однофакторний експеримент, котушка, функція відгуку, продуктивність.

  Annotation. This article discusses the results of a one-factor experiment, which show the relationship between performance and speed of working bodies (coils).

  Key words: one-factor experiment, the coil, the response function, the performance.

  Важливою характеристикою роботи висівних апаратів є продуктивність, причому відомо, що, вона є функцією частоти рощення робочих органів (котушок) [1, 3].

  З метою встановлення виду взаємозв'язку між продуктивністю і частотою обертання котушок був проведений однофакторний експеримент.

  Результати показують таблиця 1, що моделлю процесу може бути поліном не нижче другого порядку.

  Частота обертання п, хв -1 0 5 10 15 20 25 30

  Продуктивність Ж кг / об 0 0,054 0,076 0,083 0,073 0,057 0,030

  Уявімо шукану модель у вигляді суми ортогональних поліномів Чебишева [3]:

  п

  у = 1ЦЬ1р1 (х), (1)

  1 = 0

  де р (х) - ортогональні поліноми Чебишева; Ьг - параметри моделі.

  Визначення параметрів моделі, з метою полегшення обчислень,

  виробляють за допомогою скоригованих полиномов р * (х), які

  відрізняються від р (х) тільки постійними множниками д.

  Таким чином, коефіцієнти регресії визначимо за такими формулами: [3, 4].

  Ь0 = -I У; (2)

  1

  Т- = -'Ур ,; (3)

  71

  Ь2 = - ?? Р2, (4)

  72

  * * 2/4

  де 7 г - табличний коефіцієнт [1];

  Результати обчислень наведені в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Обчислення параметрів многочлена

  п X У У2 Р1 Ур * ->* Р2 УР2 *

  0 -3 0 0 -3 0 5 0

  5 -2 0,054 0,0029 -2 -0,108 0 0

  10 -1 0,076 0,0057 -1 -0,076 -3 -0,228

  15 0 0,083 0,0068 0 0 -4 -0,332

  20 1 0,073 0,0053 1 0,073 -3 -0,219

  25 2 0,057 0,0032 2 0,114 0 0

  30 3 0,04 0,0016 3 0,120 5 0,2

  Разом 0,383 0,0255 0,123 -0,579

  Коефіцієнти регресії:

  Ь = 0,0547; Ь = 0,0044; Ь2 = -0,0069.

  Залишкова дисперсія для моделі другого порядку

  s «= NT3 Z (5)

  Z 2 = Z 1 - b22y2 / JU2; (6)

  Z1 = Z 0 - b11y1 / m; (7)

  Z про = Z y2 - Z Y) 2; (8)

  Вибираючи значення y = 28, y2 = 84, j1 = 1, ju2 = 1 обчислюємо залишкову дисперсію S02 = 0,004. Дисперсію відтворюваності визначаємо за формулою:

  1 N m _

  SB = --- ZZ (Ylu - yu) 2; (9)

  N (m -1) u = ii = i S2 = 0,0009.

  s22 _ 0,004 S2 = 0,0009

  оскільки F<Fk (4,44<5,05), то модель у вигляді полінома другого ступеня

  прийнятна. Отже, для відображення залежності продуктивності від частоти обертання висівного апарату можна застосувати наступну математичну модель: [2, 4, 5].

  Y = b0 + bipi (x) + b2P2 (x). (10)

  Визначаємо довірчі інтервали оцінки параметрів моделі за формулою:

  Спостережуване значення критерію Фішера в даному випадку F = = 0 = 4,44

  A (bt) = ± t (P, m)

  від 2

  S? Mt (11)

  (M - 1) yl

  де 82в - дисперсія відтворюваності; Р, т) - критерій Стьюдента,? = 2,447.

  А ('0) = +0,0138;

  А (ред) = +0,0069;

  А ('2) = +0,0040.

  Так як довірчий інтервал оцінки параметра '1 виявився більше самого коефіцієнта, то його слід визнати статистично значущим і виключити. Тоді математична модель має вигляд:

  7 = 0,0547- 0,069 (х2 - 4) = 0,0823- 0,0069х2. (12)

  Для переходу до натуральної моделі підставляємо, в отриману нормалізовану модель, значення нормалізованого фактора х = (п - 30) / 5. Остаточно отримуємо:

  Ж = 0,02 + 0,0082п - 0,00027п2. (13)

  За результатами отриманої моделі побудуємо функцію відгуку малюнок 1.

  Малюнок 1 - Функція відгуку Таким чином аналіз функції відгуку показує, що для забезпечення необхідної продуктивності туковисівного апарату частота обертання його приводного вала не повинна перевищувати значення рівного п = 16 хв '1, так як при перевищенні вказаного значення спостерігається зниження продуктивності з одночасним збільшенням інтенсивності дроблення гранул мінеральних добрив. Крім того, останнім негативно позначається на витрати потужності необхідної для приводу робочих органів апарату.

  бібліографічний список

  1. Бєляєв Е. А. Посівні машини /Е.А. Бєляєв. - М. Россельхозіздат, 1987. - 62

  з.

  2. Ведіняпін Г. В. Загальна методика експериментального дослідження і обробки дослідних даних / Г. В. Ведіняпін. - М. Колос, 1973. - 200 с.

  3. Обладунків В. А. Методика польового досвіду з основами метематіческой обробки результатів досліджень / В. А. Обладунків. - М. Агропромиздат, 1985. 351 с.

  4. Кузнєцов Б. Ф. Основні напрямки розвитку конструкцій посівних машин / Б. Ф. Кузнєцов - Трактори і сільськогосподарські машини. 1980. С. 13 -14.

  5. Семенов А. Н. Зернові сівалки / А. Н. Семенов - М. Машгиз, 1959.-318 з.


  Ключові слова: ONE-FACTOR EXPERIMENT /THE COIL /THE RESPONSE FUNCTION /THE PERFORMANCE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити