У статті розглядаються підходи кількісної оцінки прогресивності технічних рішень при удосконаленні бойової авіаційної техніки. Показані результати оцінки технічної досконалості за пропонованою методикою на прикладі сімейства десантнотранспортних вертольотів конструкторського бюро імені Міля. Матеріал статті становить інтерес для обґрунтування напрямків розвитку бойової авіаційної техніки.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Чернишова Галина Миколаївна, Чижов Ігор Олександрович


the teChniCal solutions ProGressiVeness leVel analYsis in the deVeloPment of landinG and transPort heliCoPters

The article discusses approaches to quantifying the progressiveness of technical solutions for improving combat aviation equipment. The results of evaluating the technical excellence of the proposed method are shown on the example of a family of landing and transport helicopters of the Mil design Bureau. The article material is of interest for justification the combat aviation equipment development directions.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Повітряно-космічні сили. Теорія та практика
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РІВНЯ прогресивних технічних рішень в РОЗВИТКУ десантно-транспортне ВЕРТОЛЬОТІВ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РІВНЯ прогресивних технічних рішень в РОЗВИТКУ десантно-транспортне ВЕРТОЛЬОТІВ»

  ?УДК 629.7 ДРНТІ 78.75.45

  АНАЛІЗ РІВНЯ прогресивних технічних рішень в РОЗВИТКУ десантно-транспортне ВЕРТОЛЬОТІВ

  Г.Н. ЧЕРНИШОВА, кандидат економічних наук, доцент

  ВУНЦВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж) І.А. ЧИЖОВ, кандидат технічних наук, доцент

  ВУНЦ ВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж)

  У статті розглядаються підходи кількісної оцінки прогресивності технічних рішень при удосконаленні бойової авіаційної техніки. Показані результати оцінки технічної досконалості за пропонованою методикою на прикладі сімейства десантно-транспортних вертольотів конструкторського бюро імені Міля. Матеріал статті становить інтерес для обґрунтування напрямків розвитку бойової авіаційної техніки.

  Ключові слова: бойова авіаційна техніка, розвиток бойової авіаційної техніки, бойова конкурентоспроможність, моральний знос, технічна досконалість.

  THE TECHNICAL SOLUTIONS PROGRESSIVENESS LEVEL ANALYSIS IN THE DEVELOPMENT OF LANDING AND TRANSPORT HELICOPTERS

  G.N. CHERNYSHEVA, Candidate of Economic sciences, Associate Professor MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy »(Voronezh) I.A. CHIZHOV, Candidate of Technical sciences, Associate Professor MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy »(Voronezh)

  The article discusses approaches to quantifying the progressiveness of technical solutions for improving combat aviation equipment. The results of evaluating the technical excellence of the proposed method are shown on the example of a family of landing and transport helicopters of the Mil design Bureau. The article material is of interest for justification the combat aviation equipment development directions.

  Keywords: combat aviation equipment, combat aviation equipment development, combat competitiveness, obsolescence, technical excellence.

  Вступ. В сучасних умовах відбувається прискорення темпів науково-технічного прогресу. Це відповідно призводить до підвищення інтенсивності удосконалень озброєння і військової техніки, вже прийнятої в експлуатацію. А в зв'язку з розпалюванням військових конфліктів і залученням РФ в гонку озброєнь ця тенденція має об'єктивну основу.

  Актуальність. Будь-які заходи, пов'язані з розвитком бойової авіаційної техніки (БАТ), завжди обмежені фінансовими ресурсами, в зв'язку з цим вимагають детального обґрунтування їх доцільності.

  Тому всі рішення, пов'язані з удосконаленням БАТ, проходять оцінку з точки зору їх військово-економічної ефективності.

  Критерієм такої оцінки, в більшості випадків, виступають показники: а) в разі якщо удосконалення БАТ може бути здійснено за кількома варіантами (вибір кращого варіанту) - військово-економічна ефективність (Е) або бойової ефект (W), що припадає на один карбованець витрат на його досягнення (З):

  Про Ж

  Е =--> тах;

  З

  (1)

  б) у разі єдиного варіанта вдосконалення - показник швидкості випередження бойового ефекту, швидкості росту витрат (V), що розраховується як відношення темпу приросту бойової ефективності (АЖ) до темпу приросту витрат (АЗ):

  V = АЖ > 1.

  АЗ

  (2)

  Зазначені критерії військово-економічної оцінки дозволяють дати оцінку доцільності фінансування заходів з розвитку БАТ, залишаючи без уваги якісну сторону змін в технічних характеристиках.

  З цього випливає, що для прийняття рішення про доцільність удосконалень БАТ недостатньо оцінки військово-економічної ефективності. Більшою мірою необхідно враховувати ступінь прогресивності технічних рішень, обумовлених зміною технічної досконалості, що розробляються або модернізуються зразків.

  Для усунення вищевикладеної проблеми авторами пропонується методика обґрунтування напрямків розвитку БАТ, алгоритм якої представлений на малюнку 1.

  Для споживача БАТ з метою забезпечення оборонних або наступальних функцій, найбільш важливим є перевага бойових характеристик її використання в порівнянні з противником. Тому, щоб зберегти лідируючі позиції в бойових умовах, необхідно проводити аналіз технічної досконалості для обґрунтування напрямків розвитку бойової авіаційної техніки.

  Якщо врахувати високу вартість БАТ і те, що її життєвий цикл становить більш 40 років, дана проблема виникає вже на стадії розробки нових зразків, для забезпечення запасу часу технічної переваги над авіаційною технікою потенційного бойового противника.

  Виходячи з вищевикладеного, алгоритм методики обґрунтування напрямків розвитку БАТ повинен включати два етапи (рисунок 1).

  Малюнок 1 - Алгоритм обґрунтування доцільності розвитку бойової авіаційної техніки

  На першому етапі проводиться відбір варіантів, що відповідають критерію військово-економічної ефективності (фінансова доцільність варіанта розвитку БАТ).

  На другому етапі, з відібраних на першому етапі варіантів розвитку БАТ, проводиться вибір варіанта з найбільшим рівнем технічної досконалості.

  В даний час різні методи оцінки економічної (фінансової) доцільності розвитку БАТ детально вивчені і відпрацьовані на практиці [1], але в той же час практично не використовуються методики оцінки змін в рівні технічної досконалості.

  Відповідно до основними функціями і станом БАТ прогресивність технічних рішень можна визначати на основі чотирьох підходів [2-4], що характеризують функціональне, конструктивне, експлуатаційне і виробничо-технологічну досконалість (рисунок 2).

  Малюнок 2 - Система факторів, які характеризують технічну досконалість БАТ

  Для оцінки напрямків розвитку БАТ важлива вся система показників технічної досконалості, однак, найбільш важливим, на погляд авторів, виступає система показників, що визначають боєздатність і боєготовність.

  З цього випливає, що оцінка технічної досконалості для обґрунтування напрямків розвитку БАТ повинна визначатися рівнем змін по відношенню до існуючого зразком (аналогу) і по відношенню до показників технічної досконалості потенційних супротивників.

  У сучасній літературі має місце ряд методичних підходів, що дозволяють в тій чи іншій мірі дати оцінку змін технічної досконалості в процесі удосконалень БАТ [2, 3, 10, 12].

  Однак представлені методи оцінки технічної досконалості мають ряд недоліків, які не дозволяють їх використовувати в повній мірі для визначення пріоритетів (ранжування) варіантів створення нової або модернізації існуючої БАТ (таблиця 1).

  Таблиця 1 - Аналіз існуючих методик оцінки технічної досконалості

  Метод оцінки технічної досконалості Автор Характеристика методів з позицій їх використання в якості критерію доцільності удосконалень БАТ

  Переваги методу Недоліки методу

  За ступенем раціональності рішень [2] О.Б. Аніпка, В.В. Логінов дозволяє оцінити вплив окремих компонентів або факторів на показник технічної досконалості, тобто провести факторний аналіз. суб'єктивізм при оцінці раціональних показників детермінують складової.

  Продовження таблиці 1

  На основі показника ваговій віддачі по комерційному навантаженню [3] В.В. Єфімов, К.О. Кочергін дозволяє здійснювати оцінку технічної досконалості не тільки на стадії експлуатації БАТ, але і на стадіях проектування нових зразків, з огляду на фактори науково-технічного прогресу. обмеження в його застосуванні, так як придатний тільки для оцінки військово-транспортних літаків.

  На основі показників, функціональної ефективності одиниці маси об'єкта [10] Л.В. Мишкін включає велику кількість характеристик і показників літального апарату і його складових елементів; може застосовуватися для оцінки технічної досконалості різних видів БАТ; враховує зміну ЛТХ і ТТХ літального апарату. складність отримання висновків внаслідок того, що параметри будь-якої частини літального апарату або літального апарату в цілому можуть впливати на кілька приватних показників одночасно.

  На основі моніторингу рекламацій в системі управління якістю продукції [12] І.Б. Ареф'єв, А.В. Воловик, А.А. Клавдіїв враховує вплив невизначеності поведінки зовнішнього середовища по відношенню до всієї сукупності досліджуваних зразків; дозволяє ранжувати несправності за ступенем їх впливу на рівень технічної досконалості. не враховує ЛТХ (льотно-технічні характеристики), ТТХ (тактико-технічні характеристики) та інші характеристики БАТ; не враховує рівень новизни досліджуваних зразків; застосовується лише на стадії експлуатації БАТ.

  Пропонована авторами методика оцінки технічної досконалості БАТ включає в себе показники, що формуються за двома напрямками, представленими на малюнку 3.

  Малюнок 3 - Напрямки оцінки технічної досконалості

  Різниця в напрямках оцінки технічної досконалості пов'язано з наступними підходами:

  1) оцінка ступеня подолання морального зносу показує величину технічної переваги вдосконаленого зразка в порівнянні з аналогом, тобто дає характеристику темпам науково-технічного прогресу в розвитку БАТ;

  2) оцінка бойової конкурентоспроможності показує величину бойового переваги вітчизняної БАТ в порівнянні з БАТ потенційних бойових противників.

  До складу факторів, що визначають технічну досконалість за напрямами оцінки майна, як ступеня подолання морального зносу, так і бойової конкурентоспроможності, в залежності від виду бойової авіаційної техніки можна включати будь-які показники, зазначені на малюнку 2, в тому числі і показники, представлені в Федеральних авіаційних правилах [5].

  Для обмеження кількості показників, що беруть участь в оцінці технічної досконалості за вказаним напрямком (малюнок 3), можна використовувати методи на основі змістовного і кількісного (статистичного) аналізу, такі як метод головних компонент, метод аналізу ієрархій та ін. [6, 7].

  Дані методи дозволяють дати оцінку ступеня впливу досліджуваних показників на рівень технічної досконалості і на основі цієї оцінки вибрати кілька показників, що роблять найбільш істотний вплив на технічну досконалість.

  Важливим моментом при формуванні системи показників для визначення рівня технічної досконалості БАТ є те, що в двох напрямках оцінки (рисунок 3) повинен бути використаний однаковий набір показників.

  В оцінці ступеня подолання морального зносу пропонується використовувати як індивідуальні, так і комплексні показники.

  Ступінь морального зносу за індивідуальними показниками технічної досконалості можна визначити за формулою:

  У =

  ми.

  х _х

  посл.обр. пред.обр.

  Л

  х

  пред.обр.

  • 100%.

  (3)

  де хпослобр - показник технічної досконалості подальшого за часом створення зразка БАТ; хпредобр - показник технічної досконалості попереднього за часом створення зразка БАТ.

  Ступінь морального зносу за сукупністю тактико-технічних характеристик (ТТХ) можна визначити за формулою:

  У,

  м і. ТТХ

  1 _!

  г] пред.обр. р X

  у посл.обр.

  • 100%.

  (4)

  де Р, - баловий коефіцієнт окремого показника ТТХ, який визначається методом парних порівнянь в експертних оцінках.

  Обчислити р, значення можна за формулою:

  Р = Щ

  (5)

  де щ - величина балловой оцінки впливу пана ого параметра на рівень технічної досконалості БАТ.

  Визначення бальних оцінок проводиться з використанням матриці парних порівнянь. У цій матриці кожен експерт повинен проставити на перетині рядка і стовпця, порівнюваних параметрів попарно, оцінку в балах по 10-ти бальною шкалою.

  Така оцінка потрібна для оцінки прогресивності кожного наступного зразка.

  Ступінь технічної досконалості БАТ за показником бойової конкурентоспроможності слід використовувати інтегральний (комплексний) показник технічної досконалості ДГ,

  об'єднуючий або усереднюючий найбільш важливі функціональні властивості порівнюваних зразків БАТ на основі використання методу багатовимірних порівнянь.

  Інтегральний показник технічної досконалості можна визначити з використанням методу евклідових відстаней [9] за варіантами формул:

  1) У разі якщо невідомі дані про значимість показників, що впливають на технічну досконалість (оцінювані показники мають однакову значимість, як фактори, для рівня технічної досконалості літального апарату):

  л =

  - х)

  де Ху - рейтингова оцінка у-ого показника пана ого оцінюваного зразка БАТ, розрахована

  методом евклідових відстаней.

  Розрахунок рейтингових оцінок проводиться за всіма показниками відповідно до матриці, представленої в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Макет матриці для розрахунку показників евклідових відстаней

  Порівнянні зразки БАТ (1) порівнювані показники (,)

  П1 П2 П,

  О1 ап А12 ац

  О, а21 а22 а,,

  Рейтингові оцінки показників визначаються за формулами:

  а) для показників, збільшення яких призводить до збільшення рівня технічної досконалості:

  а "

  Ху -

  тах а,

  (7)

  V

  б) для показників, збільшення яких призводить до зниження рівня технічної досконалості:

  тт а "

  Ху -

  а

  (8)

  2) В разі якщо відомі дані про значимість показників:

  л - ЕРл2

  (9)

  де Ру - баловий коефіцієнт окремого функціонального показника БАТ.

  Рівень технічної досконалості за сукупністю функціональних показників окремого літального апарату (Ктс) визначається за формулами: 1) У разі якщо невідомі дані про значимість показників:

  До тс -

  звелів

  (10)

  де Л ^ г т, п - найменше значення показника технічної досконалості; Л ^ г

  оцінюваного літального апарату.

  2) В разі якщо відомі дані про значимість показників:

  - показник

  КТС -

  звелів г

  Ред г та

  (11)

  де г тах - найбільше значення показника технічної досконалості.

  Е1

  і

  2

  Така ж оцінка проводиться і з метою визначення бойових переваг (бойової конкурентоспроможності) в порівнянні з БАТ потенційного противника (КБК).

  Вищевикладена методика застосована для оцінки динаміки зміни рівня технічної досконалості в розвитку десантно-транспортних вертольотів.

  Попередньо виконаний експертний аналіз дозволив, з великим ступенем узгодженості думок експертів (значення коефіцієнта конкордації 0,924), здійснити вибір функціональних показників, що визначають рівень технічної досконалості десантно-транспортних вертольотів. Ступінь впливу функціональних показників десантно-транспортних вертольотів на рівень їх технічної досконалості представлена ​​на малюнку 4.

  Відповідно до даних, представленими на малюнку 4, для оцінки технічної досконалості десантно-транспортних вертольотів були відібрані показники, характеристика яких представлена ​​в таблиці 3.

  Малюнок 4 - Діаграма значущості функціональних показників, що визначають рівень технічної досконалості десантно-транспортного вертольота (тут: K - показник, що характеризує відношення маси

  корисного навантаження до маси порожнього вертольота)

  Таблиця 3 - Характеристика функціональних показників для оцінки рівня технічної досконалості

  Функціональний показник Позначення Відносна значимість впливу на рівень технічної досконалості

  Призначений ресурс вертольота t 0,131

  Максимальна потужність двигунів N max 0,125

  Питома витрата палива C уд 0,119

  Відношення маси корисного навантаження до K m 0,132

  масі порожнього вертольота

  Практична дальність польоту L max 0,143

  Маса корисного навантаження m пол.нагр. 0,138

  Рівень технічної досконалості сімейства десантно-транспортних вертольотів КБ імені Міля був оцінений по блокам:

  1) Ступінь подолання морального зносу:

  а) за індивідуальними показниками технічної досконалості;

  б) на основі комплексного показника.

  2) Рівень бойової конкурентоспроможності.

  У розрахунках були використані значення функціональних показників десантно-транспортних вертольотів, представлені на офіційному сайті ОКБ імені М.Л. Миля і з оглядів по закордонним аналогам [11].

  Для оцінки ступеня подолання морального зносу за індивідуальними показниками були обрані розрахункові показники - коефіцієнти, рекомендовані Л.В. Мишкіним [10]: - коефіцієнт співвідношення практичної дальності польоту Ьтах і максимальної

  злітної маси т ",":

  пт

  до

  т "

  (12)

  - коефіцієнт співвідношення максимальної потужності двигунів ^ тах і максимальної злітної маси:

  N

  п = -тах.

  (13)

  т "

  Комплексний показник технічної досконалості для кожної досліджуваної моделі десантно-транспортного вертольота було визначено на основі обраних функціональних характеристик з використанням їх бальних оцінок, отриманих з використанням матриці парних порівнянь:

  рь = 0,199 Рт = 0,186 Рназнрес = 0,106 РСЛ = 0,118 ри = 0,201 рт

  '^ Тах' тпод.нагр. 'Псін.рес. ? / ^ У ^ 7 '- ^ тах' тпод.нагр.

  = 0,191

  Виконані розрахунки за оцінкою рівня технічної досконалості десантно-транспортних вертольотів з точки зору ступеня подолання морального зносу представлені в таблиці 4.

  Таблиця 4 - Показники ступеня подолання морального зносу десантно-транспортних вертольотів

  Модель вертольота Індивідуальні показники Ступінь подолання морального зносу в порівнянні з попередньою моделлю за часом створення

  За індивідуальними показниками по комплексному показнику

  П1 П2 П П2

  Мі-8Т 0,0423 0,273 19,2% 38,4% 18,4%

  Мі-8МТ 0,0504 0,378 5,4% 4,8% 1,2%

  Мі-8МТВ-1 0,0531 0,396 21,3% 0% 9,4%

  Мі-8МТВ-5-1 0,0644 0,396 -3,2% 18,7% 11,5%

  Мі-8МТВ-7 0,0622 0,47 - - -

  т

  порожній.

  За даними комплексного показника технічного досконалості (таблиця 4) можна зробити наступні висновки: модель Мі-8МТ на 18,4% більше досконала в порівнянні з моделлю Мі-8Т; модель Мі-8АМТ-5-1 дозволила подолати моральний знос моделі Мі-8МТ лише на 1,2%; при створенні наступної моделі Мі-8АМТШ моральний знос попередньої моделі був подоланий на 9,4%, що означає, що дана модель десантно-транспортного вертольота на 9,4% більше технічно досконала по порівняння з Мі-8АМТ-5-1, аналогічно, модель Мі-8АМТШ-В на 11,5% більше досконала в порівнянні з Мі-8АМТШ.

  Відповідно до цією методикою також можна провести оцінку рівня технічної досконалості кожної моделі десантно-транспортних вертольотів в порівнянні з найбільш актуальних зразком Мі-8АМТШ-В.

  Результати такої оцінки представлені у вигляді діаграми на малюнку 5.

  Мі-ЗАМТШ

  Мі-ЗАМТ-1

  МІ-8МТ

  Мі-8Т

  11,1

  ^ _ 1:; з; 89

  1 24.99

  40 Л

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  Малюнок 5 - Ступінь морального зносу в порівнянні з Мі-8АМТШ-В,%

  Відповідно до даних малюнка 5 можна зробити висновок, що вертольоти Мі-8Т, Мі-8МТ, Мі-8АМТ-1 і Мі-8АМТШ за сукупністю ТТХ застаріли на 40,1%, 24,99%, 23,89% і 11 , 1% відповідно в порівнянні з найбільш сучасною модифікацією Мі-8АМТШ-В.

  Для оцінки рівня бойової конкурентоспроможності в оцінці технічної досконалості десантно-транспортних вертольотів ОКБ імені М.Л. Миля десантно-транспортними вертольотами потенційних супротивників були обрані два зразка зі схожими функціональними характеристиками: VH-71 Kestrel, що знаходиться на озброєнні ВПС США, і NHI NH90, що знаходиться на озброєнні ВПС Німеччини, Франції та Італії [11].

  Так як раніше за допомогою методу парних порівнянь в експертних оцінках були визначені балловой коефіцієнти окремих функціональних показників fij, то для

  оцінки бойової конкурентоспроможності був використаний другий варіант формули для визначення комплексного показника технічної досконалості:

  (14)

  Розраховані комплексні показники технічної досконалості десантно-транспортних вертольотів ОКБ імені М.Л. Миля і зарубіжних зразків представлені в таблиці 5 і на малюнку 6.

  Таблиця 5 - Порівняльна оцінка рівня технічної досконалості десантно-транспортних вертольотів ОКБ імені М.Л. Миля і зарубіжних зразків

  Найменування вертольота Функціональні показники Комплексний показник технічної досконалості Л ^

  Lmax., Км m пол.нагр., Кг m пол.нагр. Призначений ресурс вертольота N дв. max, к.с. C уд

  m порожній

  Мі-8Т 0,412 0,589 0,696 0,389 0,625 0,677 0,327

  Мі-8МТ 0,514 0,735 0,842 0,389 0,875 0,913 0,529

  Мі-8АМТ-1 0,523 0,735 0,819 0,389 0,916 0,963 0,549

  Мі-8АМТШ 0,633 0,735 0,798 1 0,916 0,963 0,705

  Мі-8АМТШ-В 0,633 0,919 1 1 1 1 0,86

  VH-71 Kestrel 1 + 1 0,773 0,75 0,875 0,652 0,748

  NH90 0,803 0,459 0,59 0,625 0,875 0,652 0,473

  Малюнок 6 - Комплексні показники технічної досконалості десантно-транспортних вертольотів ОКБ

  імені М.Л. Миля і вертольотів країн НАТО

  Як видно з даних таблиці 5 і малюнка 6, вітчизняний вертоліт Мі-8АТШ-В має найбільший показник технічної досконалості серед порівнюваних моделей (0,862). Це означає, що рівень бойової конкурентоспроможності окремого десантно-транспортного вертольота (КБК) буде визначатися в порівнянні з даною моделлю.

  Показники бойової конкурентоспроможності досліджуваних моделей десантно-транспортних вертольотів в порівнянні з Мі-8АМТШ-В представлені в таблиці 6 і на малюнку 7.

  Таблиця 6 - Показники бойової конкурентоспроможності вертольотів в порівнянні з Мі-8АМТШ-В

  Модель вертольота Рівень бойової конкурентоспроможності в порівнянні з Мі-8АМТШ-В (КБК),%

  Мі-8Т 38,01

  Мі-8МТ 61,55

  Мі-8АМТ-1 63,81

  Мі-8АМТШ 81,94

  VH-71 Kestrel 87

  NH90 55

  Малюнок 7 - Бойова конкурентоспроможність десантно-транспортних вертольотів в порівнянні з Мі-8АМТШ-В

  З даних малюнка 7 видно, що бойові переваги вітчизняного вертольота Мі-8АМТШ-В на 13% вище, ніж у VH-71 Kestrel, що знаходиться на озброєнні ВПС США, і на 45% вище, ніж у NHI NH90, що знаходиться на озброєнні ВПС Німеччини , Франції та Італії.

  Висновки. Розроблена методика оцінки технічної досконалості БАТ дозволяє кількісно оцінити не тільки рівень технічної досконалості досліджуваних моделей сімейства вертольотів КБ імені М.Л. Миля, але і показати рівень технічної досконалості в порівнянні з вертолітним технікою потенційних супротивників.

  Дана методика може бути використана для оцінки рівня технічної досконалості літального апарату будь-якого типу з метою ранжирування варіантів розвитку БАТ.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Прозоров Б.Н. Військово-економічний аналіз на стадіях життєвого циклу бойової авіаційної техніки: Монографія. М .: Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2011. 198 с.

  2. Аніпка О.Б., Логінов В.В. Оцінка технічної досконалості і ринкової прівлекаемості об'єкта авіаційної техніки за ступенем раціональності // Інтегровані технології та енергозбереження. 2006. № 2. С. 140-152.

  3. Єфімов В.В., Чернігін К.О. Удосконалення методу визначення технічного рівня літаків цивільної авіації // Науковий вісник МГТУ ГА. 2016. № 6. С. 24-34.

  4. Тищенко М.М., Некрасов А.В., Радкін А.С. Літаки. Вибір параметрів при проектуванні / М: Машинобудування, 1976. 365 з.

  5. Федеральні авіаційні правила інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації. Книга 1. М., 2005. 252 с.

  6. Мельник М.М. Економіко-математичні методи і моделі: Підручник / М.М. Мельник М .: Вища школа, 1990. 208 с.

  7. Магнус Я.Р., Катишев П.К., Пересецького А.А. Економетрика. Початковий курс: Підручник / Я.Р. Магнус і ін. М .: Справа, 2000. 400 с.

  8. Бешелев С.Д., Гурвіч Ф.Г. Математико-статистичні методи експертних оцінок / М .: Статистика, 1980. 263 с.

  9. Метод ранжирування [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://studfiles.net/ preview / 5956017 / page: 23. (Дата звернення 10.09.2019).

  10. Мишкін Л.В. Прогнозування розвитку авіаційної техніки: теорія і практика. М .: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 304 с.

  11. Шунков В.Н., Ликсо В.В. Бойові вертольоти світу. М .: Харвест, 2010. 453 с.

  12. Ареф'єв І.Б., Воловик А.В. Метод оцінки технічного рівня вироби з моніторингу рекламацій в системі управління якістю виробництва // Програмні продукти і системи. 2014. № 107. С. 45-51.

  REFERENCES

  1. Prozorov B.N. Voenno- ekonomicheskij analiz na stadiyah zhiznennogo cikla boevoj aviacionnoj tehniki: Monografiya. M .: Voronezh: VUNC VVS «VVA», 2011. 198 p.

  2. Anipko O.B., Loginov V.V. Ocenka tehnicheskogo sovershenstva i rynochnoj privlekaemosti obekta aviacionnoj tehniki po stepeni racional'nosti // Integrirovannye tehnologii i 'energosberezhenie. 2006. № 2. pp. 140-152.

  3. Efimov V.V., Chernigin K.O. Sovershenstvovanie metoda opredeleniya tehnicheskogo urovnya samoletov grazhdanskoj aviacii // Nauchnyj vestnik MGTU GA. 2016. № 6. pp. 24-34.

  4. Tischenko M.N., Nekrasov A.V., Radkin A.S. Samolety. Vybor parametrov pri proektirovanii / M: Mashinostroenie, 1976. 365 p.

  5. Federal'nye aviacionnye pravila inzhenerno-aviacionnogo obespecheniya gosudarstvennoj aviacii. Kniga 1. M., 2005. 252 p.

  6. Mel'nik M.M. Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli: Uchebnik / M.M. Mel'nik M .: Vysshaya shkola, 1990. 208 p.

  7. Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Pereseckij A.A. Ekonometrika. Nachal'nyj kurs: Uchebnik / Ya.R. Magnus i dr. M .: Delo, 2000. 400 p.

  8. Beshelev S.D., Gurvich F.G. Matematiko-statisticheskie metody 'ekspertnyh ocenok / M .: Statistika, 1980. 263 p.

  9. Metod ranzhirovaniya fElektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://studfiles.net/ preview / 5956017 / page: 23. (Data obrascheniya 10.09.2019).

  10. Myshkin L.V. Prognozirovanie razvitiya aviacionnoj tehniki: teoriya i praktika. M .: FIZMATLIT, 2006. 304 p.

  11. Shunkov V.N., Likso V.V. Boevye vertolety mira. M .: Harvest, 2010. 453 p.

  12. Arefev I.B., Volovik A.V. Metod ocenki tehnicheskogo urovnya izdeliya po monitoringu reklamacij v sisteme upravleniya kachestvom proizvodstva // Programmnye produkty i sistemy. 2014. № 107. pp. 45-51.

  © Чернишова Г.Н., Чижов І.А., 2020

  Чернишова Галина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри відновлення авіаційної техніки, Військовий навчально-науковий центр Військово-повітряних сил «Військово-повітряна академія імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж), Росія, 394064, м Воронеж, вул. Старих Більшовиків, 54А.

  Чижов Ігор Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри відновлення авіаційної техніки, Військовий навчально-науковий центр Військово-повітряних сил «Військово-повітряна академія імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж), Росія, 394064, м Воронеж, вул. Старих Більшовиків, 54А, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  g 'і


  Ключові слова: бойова авіаційна техніка / розвиток бойової авіаційної техніки / бойова конкурентоспроможність / моральний знос / технічна досконалість / combat aviation equipment / combat aviation equipment development / combat competitiveness / obsolescence / technical excellence

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити