Вступ. Хвороби системи кровообігу привели до значних соціально-економічних збитків. Найбільший негативний внесок робить ішемічна хвороба серця. Велике значення має розробка організаційних технологій, спрямованих на зниження смертності від ішемічної хвороби серця і гострого інфаркту міокарда на регіональному рівні. Метою дослідження став аналіз результатів впровадження дистанційного ЕКГ-дослідження і телемедичного консультування в Челябінській області. Матеріали та методи. Застосовувалися математико-статистичний та аналітичний методи. Джерелами інформації послужили офіційні дані державної статистики, форма федерального статистичного спостереження №30, звітні дані Єдиного консультативно-діагностичного функціональної діагностики. Результати. Впровадження системи дистанційного ЕКГ-консультування сприяє вирішенню питань забезпечення доступності своєчасної кваліфікованої діагностичної допомоги при наданні медичної допомоги в невідкладної та екстреної формі в будь-якій точці області та проблему дефіциту лікарських кадрів.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Москвичева Марина Геннадіївна, Мильніков Володимир Володимирович, Абрамівська Ольга Юріївна, Щепіліна Катерина Сергіївна


ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF DIAGNOSTIC STUDIES WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EMERGENCY CARDIAC PROFILE AT THE REGIONAL LEVEL

Introduction. Diseases of the circulatory system have led to significant social and economic losses. The greatest negative contribution is made by coronary heart disease. Of great importance is the development of organizational technologies aimed at reducing mortality from coronary heart disease and acute myocardial infarction at the regional level / Aim of the study: to analyze the results of the introduction of remote ECG research and telemedicine counseling in the Chelyabinsk region. Materials and methods. Mathematical-statistical and analytical methods were applied. The sources of information were the official data of the state statistics, the form of the Federal statistical observation №30, the reporting data of the Unified consultative and diagnostic center of diagnostics. Results. The introduction of the remote ECG-consulting system contributes to the solution of issues of ensuring the availability of timely qualified diagnostic assistance in the provision of medical care in urgent and emergency form anywhere in the region and the problem of shortage of medical personnel.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ кардіологічного профілю на регіональному рівні'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ кардіологічного профілю на регіональному рівні»

  ?Науково-практичний журнал, що рецензується «Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики» 2019 р № 4 Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 р № 4

  ISSN 2312-2935

  УДК 614.2-082.4 (07)

  DOI 10.24411 / 2312-2935-2019-10094

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ кардіологічного профілю на регіональному рівні

  М.Г. Москвічева1, В.В. Мильніков2, О.Ю. Абрамовская2, Е.С. Щепіліна1

  1ФГБОУ ВО «Південно-Уральський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, м Челябінськ 2ГБУЗ «Обласна клінічна лікарня №3», Челябінськ

  Вступ. Хвороби системи кровообігу привели до значних соціально-економічних збитків. Найбільший негативний внесок робить ішемічна хвороба серця. Велике значення має розробка організаційних технологій, спрямованих на зниження смертності від ішемічної хвороби серця і гострого інфаркту міокарда на регіональному рівні.

  Метою дослідження став аналіз результатів впровадження дистанційного ЕКГ-дослідження і телемедичного консультування в Челябінській області. Матеріали та методи. Застосовувалися математико-статистичний та аналітичний методи. Джерелами інформації послужили офіційні дані державної статистики, форма федерального статистичного спостереження №30, звітні дані Єдиного консультативно-діагностичного функціональної діагностики.

  Результати. Впровадження системи дистанційного ЕКГ-консультування сприяє вирішенню питань забезпечення доступності своєчасної кваліфікованої діагностичної допомоги при наданні медичної допомоги в невідкладної та екстреної формі в будь-якій точці області та проблему дефіциту лікарських кадрів.

  Ключові слова: дистанційне ЕКГ-консультування, телемедицина, смертність від ХСК, невідкладні стани

  ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF DIAGNOSTIC STUDIES WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EMERGENCY CARDIAC PROFILE AT THE REGIONAL LEVEL

  M.G. Moskvicheva1, V.V. Mylnikov2, O.Yu. Abramovskaya2, E.S. Shchepilina1

  1 South Ural State Medical University, Chelyabinsk

  2 State budgetary institution of health care "Regional clinical hospital №3", Chelyabinsk

  Introduction. Diseases of the circulatory system have led to significant social and economic losses. The greatest negative contribution is made by coronary heart disease. Of great importance is the development of organizational technologies aimed at reducing mortality from coronary heart disease and acute myocardial infarction at the regional level /

  Науково-практичний журнал, що рецензується «Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики» 2019 р № 4 Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 р № 4

  ISSN 2312-2935

  Aim of the study: to analyze the results of the introduction of remote ECG research and telemedicine counseling in the Chelyabinsk region.

  Materials and methods. Mathematical-statistical and analytical methods were applied. The sources of information were the official data of the state statistics, the form of the Federal statistical observation №30, the reporting data of the Unified consultative and diagnostic center of diagnostics. Results. The introduction of the remote ECG-consulting system contributes to the solution of issues of ensuring the availability of timely qualified diagnostic assistance in the provision of medical care in urgent and emergency form anywhere in the region and the problem of shortage of medical personnel.

  Keywords: remote ECG-consulting, telemedicine, mortality from circulatory diseases, emergency conditions.

  Вступ. Хвороби системи кровообігу протягом останніх п'ятдесяти років привели до значних соціально-економічних збитків у багатьох країнах світу, в тому числі в Російській Федерації. Найбільший негативний внесок в структуру смертності і захворюваності хвороб системи кровообігу (ХСК) вносить ішемічна хвороба серця (ІХС). Незважаючи на досягнуті значні успіхи в зниженні смертності від хвороб системи кровообігу, показники смертності від ХСК та ІХС в Росії значно перевищують показники смертності в економічно розвинених країнах [1]. В Указі Президента від 07.05.2018г. №204 "Про національні цілі і стратегічні завдання розвитку Російської Федерації на період до 2024 року" поставлено завдання забезпечити до 2025 року зниження рівня смертності від ХСК до 450,0 випадків на 100 тис. Населення і розробити комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення надання медичної допомоги населенню, в зв'язку з чим велике значення має розробка організаційних технологій, спрямованих на зниження смертності від ішемічної хвороби серця і гострого інфаркту міокарда (ГІМ) на регіональному рівні, до числа яких відносяться телемедичні технології та впровадження дистанційного електрокардіографічного консультування.

  Метою дослідження став аналіз результатів впровадження дистанційного ЕКГ-дослідження і телемедичного консультування в Челябінській області.

  Матеріал і методи. Дослідження проводилося в Челябінській області, чисельність населення якої становить 3,4 млн. Чоловік. В рамках проведеного дослідження застосовувалися такі методи: математико-статистичний і аналітичний. В якості джерел інформації послужили офіційні дані державної статистики по Російської Федерації, статистичні матеріали Територіального органу Федеральної служби державної статистики по Челябінській області (Челябінскстат), за період з 2009 по 2018

  Науково-практичний журнал, що рецензується «Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики» 2019 р № 4 Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 р № 4 _ISSN 2312-2935_

  роки, форма №30 "Відомості про медичної організації" федерального статистичного спостереження за 2012-2018 роки, звітні дані Єдиного консультативно-діагностичного функціональної діагностики Державного бюджетної установи охорони здоров'я «Обласна клінічна лікарня №3» (ГБУЗ ОКБ №3) (р Челябінськ).

  Результати та обговорення. Проблема смертності від хвороб системи кровообігу має високу актуальність для Челябінської області. Незважаючи на те, що за десятирічний період в області відмічається зниження показника смертності від ХСК на 22,8% з 764,7 випадків на 100 тисяч населення у 2009 році до 589,7 випадків на 100 тисяч населення у 2018 році, показник смертності від ХСК на 100 тисяч населення у 2018 році (589,7) перевищив среднероссийский (573,6). При цьому в 2018 році смертність від ХСК в Челябінській області збільшилася на 2,6% до рівня 2017 року, тоді як среднероссийский показник - знизився до рівня 2017 року на 1,9%. Найбільш істотним компонентом смертності від ХСК є смертність від ІХС (55,9%), причому зростання саме цього компонента на 9,6% призвів до зростання смертності від ХСК в цілому по області в 2018 році до рівня 2017 р Рівень регіональної смертності від гострого інфаркту міокарда збільшився на 6,9% до рівня 2017 р, показник смертності від гострого інфаркту міокарда (ГІМ) на 100 тисяч населення в 2018 р (49,7) перевищив среднероссийский (31,6).

  Ефективність управління смертністю від хвороб системи кровообігу, в тому числі смертністю від ішемічної хвороби серця, в рамках Федерального проекту «Боротьба з серцево-судинними захворюваннями» і реалізації програми державних гарантій безкоштовного надання медичної допомоги оцінюється такими показниками, як «смертність від інфаркту міокарда, чол . на 100 тис. населення »,« лікарняна летальність від інфаркту міокарда, в% »,« частка профільних госпіталізацій пацієнтів з гострим коронарним синдромом, доставлених автомобілями ШМД, в% »,« частка пацієнтів з інфарктом міокарда, госпіталізованих в перші 12 годин від початку захворювання, в загальній кількості госпіталізованих пацієнтів з інфарктом міокарда »; «Частка пацієнтів з ГІМ, яким проведено стентування коронарних артерій, в загальній кількості пацієнтів з ГІМ, що мають показання до його проведення», «частка пацієнтів з гострим і повторним інфарктом міокарда, яким виїзний бригадою швидкої медичної допомоги проведено тромболізис, в загальній кількості пацієнтів з гострим і повторним інфарктом міокарда, мають показання до його проведення, яким надано медичну допомогу виїзними бригадами швидкої медичної допомоги »; «Частка пацієнтів з ГІМ, яким проведена

  Науково-практичний журнал, що рецензується «Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики» 2019 р № 4 Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 р № 4 _ISSN 2312-2935_

  тромболітична терапія, в загальній кількості пацієнтів з ГІМ, що мають показання до її проведення ».

  Досягнення цільових значень індикативних показників залежить від виконання алгоритмів дій і надання медичної допомоги відповідно до клінічних рекомендацій при наданні невідкладної та екстреної допомоги пацієнтам кардіологічного профілю. При цьому прийняття рішення по тактиці ведення пацієнтів залежить від своєчасності діагностики патологічного стану.

  Основні проблеми системи охорони здоров'я в Російській Федерації - нестача професійних кадрів, дефіцит лікарів функціональної діагностики, особливо в сільській місцевості, територіальна віддаленість медичних організацій, «цифрова нерівність», особливо щодо медичних організацій та їх структурних підрозділів, розташованих у невеликих сільських поселеннях, де інформатизація знаходяться на мінімальному рівні [2, 3] і, як наслідок, проблеми із забезпеченням доступності медичної допомоги населенню - характерні і для системи охорони здоров'я Челябінської області і тривалий час позначалися на своєчасності і якості надання медичної допомоги пацієнтам в невідкладної та екстреної формі.

  Одним з основних методів діагностики серцево - судинних захворювань залишається електрокардіографія. З метою підвищення якості та доступності діагностичної медичної допомоги кардіологічним хворим в Челябінській області з листопада 2008 року реалізується проект транстелефонної електрокардіографії, яка є одним з напрямків телемедицини, і полягає в передачі даних електрокардіограм по телекомунікаційних лініях зв'язку з метою дистанційній інтерпретації і телемедичного консультування.

  У 2012 році в Челябінській області був організований Єдиний консультативно-діагностичний центр функціональної діагностики (Центр) в структурі ГБУЗ ОКБ №3. Основною метою діяльності Центру є організація дистанційній електрокардіографії як процесу передачі даних електрокардіографії по телекомунікаційних лініях зв'язку з метою дистанційній інтерпретації і телемедичного консультування. В даний час Центр працює в цілодобовому режимі 365 днів в році. У Центрі організовано 10 робочих місць лікарів, які мають кваліфікацію за спеціальностями «функціональна діагностика» і «кардіологія», які приймають ЕКГ по каналах зв'язку з 2 515 портативних електрокардіографів від всіх

  Науково-практичний журнал, що рецензується

  «Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики» 2019 р № 4 Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 р № 4 _ISSN 2312-2935_

  медичних організацій Челябінської області (в тому числі фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій, офісів лікарів загальної практики, лікарів-терапевтів дільничних, медичних працівників відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги, виїзних бригад швидкої медичної допомоги та прийомних відділень віддалених районних лікарень області). Охоплення електрокардіографічної і консультативної кардіологічної допомогою медичних організацій області становить 100%. Основними каналами зв'язку, по яких надходять дистанційні електрокардіограми 50% надходять по телефону, 50% - по GPRS. Передача ЕКГ здійснюється в цілодобовому режимі в єдиний Центр обробки даних. Отримані по каналах зв'язку ЕКГ обробляються фахівцями Центру в режимі on-line і протягом 5-10 хвилин стають доступними медичним працівникам.

  Максимальна потужність центру розрахована на 1 000 досліджень і консультацій лікарів-кардіологів в добу. Середнє за 2018 рік кількість діагностичних ЕКГ-досліджень в добу становить 987 одиниць. З них 18% дистанційних ЕКГ виконуються з приводу невідкладних і екстрених ситуацій. Як правило, це рання діагностика гострого коронарного синдрому (гострого інфаркту міокарда), що дозволяє прийняти рішення про проведення тромболітичної терапії на догоспітальному етапі при відсутності протипоказань, що, в свою чергу, зменшує або усуває зону ішемії, скорочує терміни надходження пацієнта в стаціонар, і в цілому знижує ризик смерті від гострої коронарної патології. З огляду на, що робота сервера дозволяє створити базу даних пацієнтів, в архіві зберігаються результати всіх ЕКГ хворих, яким хоча б одноразово була знята дистанційна ЕКГ, і лікар Центру в режимі реального часу має можливість порівняти поточну електрокардіограму з кардіограмою, що зберігається в базі даних, дати висновок про динаміку процесу, рекомендувати тактику ведення пацієнтів.

  Аналіз діяльності Єдиного консультативно-діагностичного центру функціональної діагностики Челябінської області по виконанню дистанційного ЕКГ-дослідження і телемедичного консультування встановив, що загальна кількість дистанційних ЕКГ, отриманих і описаних за період функціонування Центру склало понад 1,4 млн., В тому числі за період з 2012 року по 2018 рік - 1,27 млн., темп приросту склав 74% (на тлі зростання загального числа проведених ЕКГ досліджень в області на 28,6%,). При цьому кількість діагностованих ГІМ методом дистанційної ЕКГ збільшилася практично в 38 разів, з 12% до 98% збільшилася кількість первинно

  Науково-практичний журнал, що рецензується «Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики» 2019 р № 4 Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 р № 4 _ISSN 2312-2935_

  прийнятих дистанційних ЕКГ з приводу ГІМ. Подальшому розвитку телемедичного ЕКГ консультування сприяло вирішення питань нормативно-правового регулювання з питань застосування інформаційних технологій в сфері охорони здоров'я [4].

  Впровадження системи дистанційного ЕКГ-консультування допомогло вирішити не тільки питання доступності своєчасної кваліфікованої діагностичної допомоги при наданні медичної допомоги в невідкладної та екстреної формі в будь-якій точці області, а й проблему дефіциту лікарських кадрів, що є предметом вивчення провідних організаторів охорони здоров'я [5]. Незважаючи на те, що число зайнятих посад лікарів функціональної діагностики в Челябінській області за період 2012-2018 років зменшилася на 11,2%, за даними ФГБУ «ЦНІІОІЗ» МОЗ Росії число досліджень в розрахунку на одне обстеженого пацієнта в Челябінській області зросла на 13, 3% (в цілому по країні -зменшилось на 1,6%), число досліджень всього в підрозділах, які надають медичну допомогу в амбулаторних умовах, в розрахунку на одного обстеженого особи, лікарем функціональної діагностики в Челябінській області склало 1,41 (в Російській Федерації - 1,21). За даним показником область перемістилася з 32 місця в 2012 році на 8 місце в 2017 році [6].

  Висновки. 1. Аналіз результатів реалізації проекту з дистанційної ЕКГ діагностики та телемедичного консультування та діяльності Єдиного консультативно-діагностичного центру функціональної діагностики Челябінської області за 2012-2018 роки встановив, що охоплення дистанційній діагностичної та консультативної допомогою медичних організацій області становить 100%.

  2. Загальна кількість дистанційних ЕКГ, прийнятих і описаних за період з 2012 року по 2018 рік склало 1,27 млн., З них 18% виконані з приводу невідкладних і екстрених клінічних ситуацій, з метою діагностики та визначення тактики ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом (ГІМ).

  3. Впровадження дистанційного ЕКГ-консультування на регіональному рівні при наданні медичної допомоги в невідкладної та екстреної формі пацієнтам кардіологічного профілю сприяє підвищенню ефективності медичної допомоги за рахунок скорочення термінів діагностики гострих серцево-судинних станів, прийняття рішення про маршрутизації пацієнта, про проведення тромболітичної терапії на

  Науково-практичний журнал, що рецензується «Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики» 2019 р № 4 Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 р № 4 _ISSN 2312-2935_

  догоспітальному етапі, зменшення числа випадків непрофільної госпіталізації, і в цілому дозволяє знизити ризик смерті від гострої коронарної патології.

  4. В умовах кадрового дефіциту впровадження дистанційних ЕКГ-технологій протягом 2012-2018 років дозволило забезпечити доступність діагностичних досліджень число проведених ЕКГ досліджень збільшилася на 28%, число досліджень в розрахунку на одного обстеженого пацієнта зросла на 13,3%.

  Список літератури

  1. Вайсман Д.Ш., Александрова Г.А., Леонов С.А., Савіна А.А. Достовірність показників і структури причин смерті від хвороб системи кровообігу в Російській Федерації при міжнародних порівняннях. Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики. 2019; 3: 69-84.

  2. Зарубіна Т.В. Єдина державна інформаційна система охорони здоров'я вчора, сьогодні, завтра. Сибірський вісник медичної інформатики та інформатизації охорони здоров'я. 2016 року; 1: 6-11.

  3. Сачек О.І., Берестень Н.Ф., Толмачов Д.А., Оськой Ю.І. Забезпеченість та укомплектованість амбулаторно-поліклінічних медичних відділень лікарями функціональної діагностики в Російській Федерації та пілотних суб'єктах в 2012-2016 роках. Медичний алфавіт. 2018; 4 (351): 7-12.

  4. Федеральний закон від 29.07.2017г. №242-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питань застосування інформаційних технологій в сфері охорони здоров'я».

  5. Іванова М.А., Люцко В.В., Загретдінова З.М. Нор праці, яка регламентує діяльність лікаря ультразвукової діагностики. Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики. 2017; 2: 36-45.

  6. Сачек О.В., Толмачов Д.А. Число досліджень серед пацієнтів, які звернулися до відділень і кабінетів функціональної діагностики в російській Федерації, 2012 - 2017 рр. Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики. 2019; 1: 223-227.

  References

  1. Vaisman D.Sh., Alexandrova G.A., Leonov S.A., Savina A.A. Dostovernost pokazatelej i struktury prichin smerti ot boleznej sistemy krovoobrashcheniya v rossijskoj federacii pri

  Науково-практичний журнал, що рецензується «Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики» 2019 р № 4 Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 р № 4 _ISSN 2312-2935_

  mezhdunarodnyh sopostavleniyah [Reliability of indicators and structure of causes of death from diseases of the circulatory system in the Russian Federation in international comparisons]. Sovremennye problemy zdravoohraneniya i medicinskoj statistiki [Modern problems of health care and medical statistics]. 2019; 3: 69-84 (in Russian).

  2. Zarubina T.V. Edinaya gosudarstvennaya informacionnaya sistema zdravoohraneniya vchera segodnya zavtra [Unified state health information system yesterday, today, tomorrow]. Sibirskij vestnik medicinskoj informatiki i informatizacii zdravoohraneniya [Siberian Bulletin of medical Informatics and health Informatization]. 2016 року; 1: 6-11 (in Russian).

  3. Sachok O.I., Beresten N.F., Tolmachev D.A., Eskov Yu.I. Obespechennost i ukomplektovannost ambulatorno poliklinicheskih medicinskih otdelenij vrachami funkcionalnoj diagnostiki v rossijskoj federacii i pilotnyh subektah v 2012 2016 godah [Provision and staffing of outpatient medical departments by doctors of functional diagnostics in the Russian Federation and pilot subjects in 2012-2016]. Medicinskij alfavit [Medical alphabet]. 2018; 4 (351): 7-12 (in Russian).

  4. Federalnyj zakon ot 29 07 2017g 242-FZ «O vnesenii izmenenij v otdelnye zakonodatelnye akty rossijskoj federacii po voprosam primeneniya informacionnyh tekhnologij v sfere ohrany zdorovya» [Federal law №242-FZ of 29.07.2017 "On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation on the application of information technologies in the field of health protection "]. (In Russian).

  5. Ivanova M.A., Lyutsko V.V., Zagretdinova Z.M. Normativy truda reglamentiruyushchej deyatelnost vracha ultrazvukovoj diagnostiki [labor Standards regulating the activity of the doctor of ultrasound diagnostics]. Sovremennye problemy zdravoohraneniya i medicinskoj statistiki [Modern problems of health care and medical statistics]. 2017; 2: 36-45 (in Russian).

  6. Sachek O.V., Tolmachev D.A. Chislo issledovanij sredi pacientov obrativshihsya v otdeleniya i kabinety funkcionalnoj diagnostiki v rossijskoj federacii 2012 2017 gg [Number of studies among patients who applied to departments and offices of functional diagnostics in the Russian Federation, 2012-2017]. Sovremennye problemy zdravoohraneniya i medicinskoj statistiki [Modern problems of health care and medical statistics]. 2019; 1: 223-227 (in Russian).

  Фінансування. Дослідження не мало спонсорської підтримки. Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Acknowledgments. The study did not have sponsorship. Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.

  Науково-практичний журнал, що рецензується «Сучасні проблеми охорони здоров'я і медичної статистики» 2019 р № 4 Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 р № 4

  ISSN 2312-2935

  Відомості про авторів

  Москвичева Марина Геннадіївна - доктор медичних наук, професор, директор Інституту додаткової професійної освіти ФГБОУ ВО «Південно-Уральський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедрою Громадської здоров'я і охорони здоров'я Інституту додаткової професійної освіти ФГБОУ ВО «Південно-Уральський державний медичний університет» МОЗ Росії , 454092, Росія, м Челябінськ, вул. Воровського, 64, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0001-5009-8120, SPIN-код: 7056-8287 Мильніков Володимир Володимирович - кандидат медичних наук, керівник єдиного консультативно-діагностичного центру функціональної діагностики ГБУЗ «Обласна клінічна лікарня №3 », лікар-кардіолог, 454018, Росія, м Челябінськ, проспект Перемоги, 287, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0003-2422-9101

  Абрамівська Ольга Юріївна - завідувач єдиним консультативно-діагностичним центром функціональної діагностики ГБУЗ «Обласна клінічна лікарня №3», лікар-кардіолог, 454018, Росія, м Челябінськ, проспект Перемоги, 287, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID : 0000-0002-9067-365X

  Щепіліна Катерина Сергіївна - старший викладач кафедри Громадського здоров'я та охорони здоров'я Інституту додаткової професійної освіти ФГБОУ ВО «Південно-Уральський державний медичний університет» МОЗ Росії, 454092, Росія, м Челябінськ, вул. Воровського, 64, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID: 0000-0003-4603-8074, SPIN-код: 6073-4405

  About the authors

  Moskvicheva Marina G. - doctor of medical Sciences, Professor, Director of the Institute of additional professional education of South Ural State Medical University, Head of the Department of Public health and health of the Institute of additional professional education of South Ural State Medical University, 64, Vorovskogo str., Chelyabinsk, 454092, Russia, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-0001-5009-8120, SPIN: 7056-8287 Mylnikov Vladimir V. - candidate of medical Sciences, head of the unified consultative and diagnostic center for functional diagnostics of the regional clinical hospital №3, cardiologist, 287 Pobedy Avenue, Chelyabinsk, 454018, Russia, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000-00032422-9101

  Abramovskaya Olga - head of the unified consultative and diagnostic center for functional diagnostics of the regional clinical hospital №3, cardiologist, 287 Pobedy Avenue, Chelyabinsk, 454018, Russia, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: 0000- 0002-9067-365X Shchepilina Ekaterina S. - senior lecturer of the Department of Public health and health of the Institute of additional professional education of South Ural State Medical University, 64, Vorovskogo str., Chelyabinsk, 454092, Russia, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID: 0000-0003-4603-8074, SPIN: 6073-4405

  Стаття отримана: 23.06.2019 р Прийнята до друку: 03.12.2019 р.


  Ключові слова: дистанційне ЕКГ-консультування /телемедицина /смертність від ХСК /невідкладні стани /remote ECG-consulting /telemedicine /mortality from circulatory diseases /emergency conditions.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити