вивчено питання фізичної підготовленості студентської молоді на основі даних виконання нормативів ВФСК ГТО. Проведено порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості студентів вузів м Смоленська за результатами складання нормативів ГТО, який дозволив отримати об'єктивну інформацію про ефективність організації фізичної культури в вузі.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Солодников Олександр В'ячеславович, Губа Володимир Петрович


THE ANALYSIS OF RESULTS OF THE EXECUTED EXERCISES FROM VFSK OF GTO OF NA TIONAL TEAMS OF HIGHER EDUCA TIONINSTITUTIONS OF G. OF SMOLENSK

Studied issues of physical fitness of students on the basis of data from the implementation of standards VFSK GTO. A comparative analysis of the physical fitness indicators of university students in Smolensk based on the results of passing the standards of the TRP, which provided objective information about the effectiveness of the organization of physical culture in the university.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Известия Тульського державного університету. Фізична культура. Спорт


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАНИХ УПРАЖНЕНИЙ З ВФСК ГТО ЗБІРНИХ КОМАНД ВНЗ Г. Смоленський'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАНИХ УПРАЖНЕНИЙ З ВФСК ГТО ЗБІРНИХ КОМАНД ВНЗ Г. Смоленський»

  ?УДК 796.011

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАНИХ УПРАЖНЕНИЙ З ВФСК ГТО ЗБІРНИХ КОМАНД ВНЗ Г. Смоленськом

  А.В. Солодников, В.П. губа

  Вивчено питання фізичної підготовленості студентської молоді на основі даних виконання нормативів ВФСК ГТО. Проведено порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості студентів вузів м Смоленська за результатами складання нормативів ГТО, який дозволив отримати об'єктивну інформацію про ефективність організації фізичної культури в вузі.

  Ключові слова: ВФСК ГТО, фізична культура, студенти, фізична підготовленість, руховий моніторинг.

  Демографічні проблеми останніх років в Російській Федерації, а також зниження рухової активності населення різних віз -растних груп призвело до того, що з ініціативи президента В. В. Путіна в 2014 році було прийнято рішення відновити дію фізкультурно-спортивного комплексу ГТО, а також опрацювати програмну і нормативну основу фізичного виховання населення [1].

  На даний момент комплекс ГТО є програмою активної участі населення Російської Федерації в фізкультурно-спортивної діяльності, спрямованої на підвищення рівня фізичної підготовленості, що є основою для зміцнення здоров'я як молоді, так і дорослого населення країни [2].

  У багатьох регіонах Російської Федерації діють центри тестування ГТО, які задовольняють потреби населення по перевірці своїх фізичних можливостей і вироблення подальших заходів, спрямованих на вдосконалення рухових функцій і зміцнення здоров'я [3, 4].

  Ефективність організації фізичної культури і спорту в різних регіонах Російської Федерації визначається кадровими можливостями забезпечують функціонування цього процесу, чисельністю населення, взятого в систематичні заняття руховою активністю, а також кількістю проведених фізкультурно-спортивних заходів та надійним фінансуванням ВФСК ГТО [5].

  Проведення традиційного фестивалю з виконання нормативів Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу «Готовий до праці і оборони» серед студентів вищих навчальних закладів м Смоленська направлено на визначення перспективних програм з розвитку фізичних якостей студентів в рамках комплексу ГТО; мотивування учнів до регулярних систематичних занять фізичною культурою і спортом [6-8].

  Отримані результати тестування і статистичний аналіз компаративного дослідження дозволяють шляхом порівняння і зіставлення виявити загальні та специфічні особливості у фізичній підготовці студентів, що навчаються в різних вузах м Смоленська.

  Мета дослідження - проведення порівняльного аналізу в фізичної підготовленості студентів за результатами виконання ними вправ з ВФСК ГТО.

  Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті методи, використовувані для виконання фізичної підготовленості різних груп населення, рекомендовані в нормативах ГТО: біг на 100 м (с); стрибок в довжину з місця поштовхом двома ногами (см); підтягування з вису на високій перекладині для юнаків (к-ть разів); піднімання тулуба з положення лежачи на спині за 1 хв (к-ть разів); нахил вперед з положення стоячи з прямими ногами на гімнастичній лаві (см); згинання та розгинання рук в упорі лежачи на підлозі для дівчат (к-ть разів); біг на 2 км - дівчата, біг на 3 км - юнаки (хв, с).

  Дослідження проводилося з урахуванням вимог і методичних рекомендацій з організації та проведення випробувань, що входять в комплекс ГТО. Фестиваль проводився на базі Центру тестування «СГАФКСіТ» м Смоленська. Виявлені результати були оброблені за допомогою онлайн-сервісу автоматизованого супроводу Комплексу ГТО «ЦТ ВФСК ГТО», розташованого на інформаційному порталі http://www.rosinwebe.ru/. У дослідженні взяли участь 140 студентів з семи вузів м Смоленська: СмолГУ, СГАФКСіТ, СГМУ, СГСХА, ВПВО ВС, МЕІ, РАНХ. Вік студентів від 18 до 23 років, що відноситься до VI ступені норм ГТО. До складу кожної команди входили 10 юнаків і 10 дівчат. Всі учасники станом здоров'я відносилися до основної і підготовчої медичних груп

  Результати дослідження та обговорення. Для достовірності результатів моніторингу доцільно проаналізувати показники тестів перших трьох команд, які показали найкращі результати. Цьому сприяв попередній відбір учасників команд в рамках внутрівузівському фестивалю і значна кількість студентів, що навчаються в даних навчальних закладах.

  Аналіз результатів виконання нормативів VI ступені ВФСК ГТО дозволяє відзначити, що у юнаків команди, які навчаються в ВПВО ВС, показники найбільш збалансовані за всіма тестами, і у всіх юнаків показаний середній результат команди. Це дозволяє зробити висновок про різноспрямованою фізичній підготовці на заняттях з фізичної культури у курсантів. У свою чергу, у юнаків СмолГУ в значній мірі виділяються результати в тесті на витривалість - середнє

  значення дорівнює 68,7 бала, також показані і гірші результати в підтягуванні з вису на високій перекладині - 57,8 бала (рис. 1).

  з з га ш

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  і та 11..1.

  | "I

  П1 41 |I

  III 1 "I

  Біг на 100 м Біг на 3 км Подтягивание з вису на перекладині Нахил вперед з положення стоячи на гімнастичній лаві Стрибок у довжину з місця поштовхом двома ногами

  | СмолГУ 64.6 68.7 57.8 60.8 63.7

  | СГАФКСіТ 61.2 55.1 66.9 65.7 65.6

  ВПВО ВС 62.4 67.4 64.3 61.4 61.8

  СГМУ 34.9 33.2 26 38.4 43.3

  СГСХА 46.1 13.3 35.4 58.1 54.6

  МЕІ 36.9 24.7 14.7 40.6 41.5

  РАНХ 47.5 32.8 52 53.6 47.7

  Мал. 1. Результати виконання вправ з ВФСК ГТО VI ступені юнаків вузів м Смоленська (середній бал команди)

  Дані підтверджують той факт, що гарний розвиток витривалості, але слабкий розвиток силової витривалості верхнього плечового пояса спостерігається в складі команди юнаків СмолГУ, до якої увійшли студенти, які займаються в групі спортивного вдосконалення з легкої атлетики, що спеціалізуються в бігу на середні дистанції.

  Кращі показники серед команд фестивалю в силовій підготовці (підтягування 69,9 бала) у команди юнаків СГАФКСіТ, до якої увійшли студенти, які навчаються на кафедрі лижного спорту. Але у даній команди низькі результати в бігу на 3 км, що дозволяє зробити висновок про необхідність корекції тренувального процесу для поліпшення даних показників у витривалості.

  0

  Аналіз моніторингу результатів у дівчат перших двох команд свідчить, що найнижчі показники виявлені в тесті на згинання рук з положення в упорі лежачи, тобто в тесті на розвиток сили верхнього плечового пояса (рис. 2).

  з з га ш

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  . и

  | II

  1 'I

  Біг на 100 м Біг на 2 км Згинання і розгинання рук в упорі лежачи Нахил вперед з положення стоячи на гімнастичній лаві Стрибок у довжину з місця поштовхом двома ногами Піднімання тулуба з положення лежачи на лаві

  | СмолГУ 60.1 72.8 32.1 60.9 63.2 63.8

  | СГАФКСіТ 66.1 68.2 53.7 60.4 64.8 63.5

  СГМУ 65.6 70.1 61.4 60.8 67.6 59.7

  СГСХА 56.9 46.6 54.7 55.6 45.7 48.6

  МЕІ 40.8 35 53.9 46.7 39.6 54.8

  РАНХ 44.6 44.2 47.5 60.8 36.6 55.8

  л

  Мал. 2. Результати виконання вправ з ВФСК ГТО VI ступені дівчат вузів м Смоленська (середній бал команди)

  Слід зазначити, що найнижчий результат у дівчат команди СмолГУ - 32,1 бала. Кращі результати в бігу на 2 км знаходилися в діапазоні 68,2-72,8 бала. Дані свідчать про необхідність розвитку у дівчат силового якості в процесі тренувальних занять. Дівчата команди СмолГУ, СГАФКСіТ, СГМУ займаються в секціях з легкої атлетики в своїх навчальних закладах.

  Таким чином, на підставі аналізу фізичної підготовлено -сті за нормативами ГТО для вікової групи VI ступені в вищих навчальних закладах м Смоленська зроблені наступні висновки: показники виконання вправ у дівчат на силову витривалість

  верхнього плечового пояса (віджимання) значно нижче щодо інших випробувань, що свідчить про недостатній розвиток даного фізичного якості і необхідності в подальшій корекції тренувального процесу. У юнаків фізичні якості збалансовані і равнонаправлени. Результати студентів СмолГУ і СГАФКСіТ специфічні в залежності від видів їх фізичної діяльності, що підтверджено результатами тестування.

  Список літератури

  1. Губа В.П., Єгоров В.М., Грязева Е.Д. Технологія оцінки здоров'я студентів державних вузів центрального федерального округу Російської Федерації // Известия Тульського державного університету. Фізична культура. Спорт. 2016. № 1. С. 29-36.

  2. Симонова Е.А., Дмитрієва С.В. Оцінка фізичної підготовленості школярів до виконання норм ВФСК «Готовий до праці і оборони» // Теорія і практика фізичної культури. 2016. № 12. С. 21-23.

  3. Всеросійський фізкультурно-спортивний комплекс «Готовий до праці і оборони»: документи і методичні матеріали / Н.В. Паршикова [и др.]. М .: Радянський спорт, 2014. 60 с.

  4. Застосування он-лайн технологій в програмно-методичному забезпеченні Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу «Готовий до праці і оборони» (ГТО) / Н.І. Синявський [и др.] // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта ». 2015. № 3 (121). С. 133-136.

  5. Губа В.П., Коновалов В.В., Пресняков В.В. Морфобіо-механічна індивідуалізація як ефективний метод інтеграції ВФСК ГТО в систему загальної освіти // Теорія і практика фізичної культури. 2016. № 11. С. 94-97.

  6. Перова Є.І. Досвід апробації та впровадження комплексу ГТО в різних регіонах Російської Федерації // Фізична культура в школі. 2015. № 7. С. 47-55.

  7. Формування у студентів СПО туристських навичок в рамках проекту ГТО / Е.Л. Григор'єва [и др.] // Известия Тульського державного університету. Фізична культура. Спорт. 2018. № 4. С. 27-32.

  8. Руденко Г.В., Болотін А.Е. Організаційно-педагогічні умови, необхідні для впровадження нового комплексу ГТО в систему фізичного виховання населення Росії // Теорія і практика фізичної культури. 2015. № 7. С. 97-99.

  Солодников Олександр В'ячеславович, канд. пед. наук, викладач, $ о1ойткоууу @ ТА11. ги, Росія, Смоленськ, Смоленський державний університет,

  Губа Володимир Петрович, д-р пед. наук, проф., заслужений працівник вищої школи РФ, мто1? іЬа67атаІ. ги, Росія, Смоленськ, Смоленський державний університет

  THE ANALYSIS OF RESULTS OF THE EXECUTED EXERCISES FROM VFSK OF GTO OF NA TIONAL TEAMS OF HIGHER EDUCA TIONINSTITUTIONS OF G. OF SMOLENSK

  A.V. Solodnikov, V.P. Guba

  Studied issues of physical fitness of students on the basis of data from the implementation of standards VFSK GTO. A comparative analysis of the physical fitness indicators of university students in Smolensk based on the results of passing the standards of the TRP, which provided objective information about the effectiveness of the organization of physical culture in the university.

  Key words: VFSK GTO, physical culture, students, physical fitness, motive monitoring.

  Solodnikov Alexander Vyacheslavovich, candidate of pedagogical sciences, teacher, solodnikovvv @ mail. ru, Russia, Smolensk, Smolensk State University,

  Guba Vladimir Petrovich, doctor pedagogical sciences, professor, honored worker of the higher school of the Russian Federation, smolguba67 @, mail.ru, Russia, Smolensk, Smolensk State University

  Reference

  1. Guba V.P., Egorov V.N., Gryazeva E.D. Tekhnologiya ocenki zdorov'ya studentov gosudarstvennyh vuzov central'nogo federal'nogo okruga Rossijskoj Federacii // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Fizicheskaya kul'tura. Sport. 2016. № 1. S. 29-36.

  2. Simonova E.A., Dmitrieva S.V. Ocenka fizicheskoj podgotov-lennosti shkol'nikov k vypolneniyu norm VFSK «Gotov k trudu i oborone» // Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. 2016. № 12. C. 21-23.

  3. Vserossijskij fizkul'turno-sportivnyj kompleks «Gotov k trudu i oborone»: dokumenty i metodicheskie materialy / N.V. Parshikova [i dr.]. M .: Sovetskij sport, 2014. 60 s.

  4. Primenenie on-lajn tekhnologij v programmno-metodicheskom obespechenii Vserossijskogo fizkul'turno-sportivnogo kompleksa «Gotov k trudu i oborone» (GTO) / N.I. Sinyavskij [i dr.] // Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta ». 2015. № 3 (121). S. 133-136.

  5. Guba V.P., Konovalov V.V., Presnyakov V.V. Morfobiomekhanicheskaya individualizaciya kak effektivnyj metod integracii VFSK GTO v sistemu obshchego obrazovaniya // Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. 2016. № 11. S. 94-97.

  6. Perova E.I. Opyt aprobacii i vnedreniya kompleksa GTO v razlichnyh regionah Rossijskoj Federacii // Fizicheskaya kul'tura v shkole. 2015. № 7. S. 47-55.

  7. Formirovanie u studentov SPO turistskih navykov v ramkah proekta GTO / E.L. Grigor'eva [i dr.] // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Fizicheskaya kul'tura. Sport. 2018. № 4. S. 27-32.

  8. Rudenko G.V., Bolotin A.E. Organizacionno-pedagogicheskie usloviya, neobhodimye dlya vnedreniya novogo kompleksa GTO v sistemu fizicheskogo vospitaniya naseleniya Rossii // Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. 2015. № 7. S. 97-99.


  Ключові слова: ВФСК ГТО /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА /СТУДЕНТИ /Фізична ПІДГОТОВКУ /РУХОВИЙ МОНІТОРИНГ /VFSK GTO /PHYSICAL CULTURE /STUDENTS /PHYSICAL FITNESS /MOTIVE MONITORING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити