Стаття присвячена вивченню змісту і структури поняття «хімічна картина природи», Виділені функції, критерії та показники сформованості компонентів хімічної картини природи, представлені результати попередньої діагностики у випускників шкіл і студентів.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Гилязова І. Б.


ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE FORMATION OF SOME STRUCTURAL COMPONENTS OF THE MODERN CHEMICAL NATURE PATTERN OF THE STUDENTS

The article is devoted to the study of content and structure of the concept « chemical nature pattern». There were singled out the functions, the criterion and the factors of the formations of structural components of the modern chemical nature pattern. There also were produced the results of the preliminary diagnosis of the school-leavers and students.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Світ науки, культури, освіти

  Наукова стаття на тему 'Аналіз результатів сформованості деяких структурних компонентів сучасної хімічної картини природи в учнів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз результатів сформованості деяких структурних компонентів сучасної хімічної картини природи в учнів»

  ?УДК 371.3: 577

  І.Б. Гилязова, канд. пед. наук, доц. ОмГПУ, Омськ, Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СФОРМОВАНОСТІ ДЕЯКИХ структурних КОМПОНЕНТІВ СУЧАСНОЇ ХІМІЧНОЇ КАРТИНИ ПРИРОДИ У НАВЧАЮТЬСЯ

  Стаття присвячена вивченню змісту і структури поняття «хімічна картина природи», виділені функції, критерії та показники сформованості компонентів хімічної картини природи, представлені результати попередньої діагностики у випускників шкіл і студентів.

  Ключові слова: хімічна картина природи, дидактичні, інтелектуальні, світоглядні критерії та діагностика сформованості компонентів хімічної картини природи, поняття, закони, теорії, що входять в структуру хімічної картини природи.

  Актуальним в системі освіти є створення умов для формування у суб'єктів освітнього процесу картини природи як особливої ​​форми систематизації наукового знання. Світ - це єдине ціле, і людина може і повинен скласти його загальну картину, для того, щоб перетворювати навколишнє середовище і легше орієнтуватися в ній, передбачати явища [1].

  Ще Я.А.Коменский відзначав, що явища потрібно вивчати у взаємному зв'язку, а не розрізнено. У наш час ця теза набуває ще більшої значущості. Він означає, що у того, хто навчається має бути сформовано узагальнене, цілісне уявлення про світ (природу - суспільстві - самому собі), про роль і місце кожної науки, про систему наук. Природно, що при цьому знання, що формуються в учнів, повинні відображати мову і структуру наукового знання. Але, як показує практика, зміст освіти втратило єдність і цілісність, стало фрагментарним, не сприяє адекватному формуванню сучасної картини світу.

  Наукову картину природи передують локальні картини природи (хімічна, фізична, біологічна, художня та ін.), Що виникають на основі синтезу найбільш загальних уявлень тієї чи іншої науки. Кожна картина природи має самостійність, оскільки відображає об'єкти природи і властиві їм закони зі своєю специфічною точки зору.

  Аналіз філософської та методичної літератури показав, що хімічна картина природи є цілісною, систематизоване, узагальнене знання хімічної науки про природу, побудоване на основі і з використанням філософських принципів, законів і категорій. Об'єктом хімічної картини природи (ХКП) є природа в цілому - природна і створена людиною в процесі виробництва (штучна), взята з боку її хімічного змісту, тобто максимально узагальнений «хімічний образ» природи, світу [2].

  Єдність хімічних і інших природничо-наукових ідей дозволяє сучасної хімічної картині природи виробити науковий погляд на основні області матеріального світу, розглядаючи їх як сферу прояву хімічних закономірностей. Для того щоб точно зрозуміти, що ж являє собою хімічна картина природи, потрібно виявити які функції вона виконує в природничо-науковому освіті, яка її роль в утворенні, на якій основі проводиться відбір змісту.

  Аналіз літератури показав, що хімічна картина природи виконує наступні функції: синтезує, миро-

  воззренческую, методологічну, евристичну, систематизуються, пояснювальну і описову, функцію наочності. Дані гносеологічні функції хімічної картини природи розкривають її велику пізнавальну роль в утворенні.

  Щоб зрозуміти, наскільки сформована хімічна картина природи у суб'єктів освітнього процесу, потрібно виділити компоненти, що дозволяють оцінити сформований-ність хімічної картини природи. З аналізу літератури (В. Загвязинский [3], Н.Є. Кузнєцова [4], А.А. Макарену [5], Д.І. Ожерельев [6], М.М. Суртаева [7]) нами виділено три групи критеріїв сформованості хімічної картини природи:

  • дидактичні (засвоєння понять, теорій, законів, що визначають науку);

  • інтелектуальні (сформованість умінь класифікувати, узагальнювати, систематизувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки);

  • світоглядні (наявність ціннісних установок, моральних орієнтирів і т.д.).

  У своїй роботі ми зупинилися на дослідженні дидактичних критеріїв сформованості хімічної картини природи.

  Мал. 1. Концептуальна структура хімічної картини природи

  У хімічній картині природи об'єднуються в одне ціле накопичені хімією знання про природу, найбільш суттєві для неї уявлення прикордонних природних наук і філософії.

  М.М. Суртаева [7] у своїй роботі виділяє, що хімічна картина природи є структурноорганізованную систему понять, законів, принципів, теорій і гіпотез. (Рис.1)

  Концептуальну структуру хімічної картини природи становлять поняття, закони, теорії, принципи і факти. Але хімічна картина природи не може включати в себе все різноманіття приватних хімічних понять, законів і теорій. В її завдання входить виявлення найбільш обшіх рис і властивостей хімічних сполук, реакційних систем і складання обобшенного уявлення про хімізмі.

  Поняття, значимі для формування хімічної картини природи, представлені:

  - термінами, які відображають самі сушественно і обшце властивості хімічних об'єктів і процесів, - «хімічний елемент», «хімічна сполука», «хімічний зв'язок», «хімічна рівновага» і т. д., обшенаучнимі поняттями, наприклад, «перехідний стан»; гранично обшімі науковими поняттями - філософськими категоріями, наприклад, категоріями матерії, руху, причини, закону і т.д.

  Н.Є. Кузнєцова [4] визначає обшце теоретичні системи понять як фундамент природничо-наукової освіти, як основу природничо-наукової картини світу. Поняття виступають в якості центрального логічного компонента при побудові хімічної картини природи. В.С. В'язівці-ним [2] за ступенем обшцості і значущості наукові поняття в хімічній картині природи можуть бути розділені на три групи (Рис.2).

  Закони, що застосовуються в хімії

  загальні для всього природознавства (закони термодинаміки, закон Бойля-Маріотта і ін.)

  Основні закони входять зазвичай до складу більш складних елементів структури хімічної картини природи - хімічних теорій. Сушностное знання, концентріруемих в фундаментальних теоріях, висловлює обшіе закономірності, характерні для об'єктів і процесів неорганічної природи, хімії живої природи і синтетичної хімії. Так, роль фундаментальної теорії виконувала і продовжує виконувати теорія хімічної будови органічних вешеств А. М. Бутлерова. Хімічна теорія подібної обшності і глибини проникнення в сушность розкритих ними явищ і складають найважливіший структурний елемент хімічної картини природи.

  Основні закони входять зазвичай до складу більш складних елементів структури хімічної картини природи - хімічних теорій. В.С. Вязовкін [2] пропонує розділити їх на дві групи: (Рис. 4)

  Мал. 2. Класифікація понять в хімічній картині природи

  Одним з найважливіших структурних елементів хімічній картини природи є закони. Закони, що застосовуються в хімії, можуть бути розділені на дві групи: закони, загальні для всього природознавства, і закони, специфічні для хімії (Рис. 3).

  Мал. 3. Класифікація законів, що застосовуються в хімії

  Мал. 4. Хімічні теорії, складові хімічну картину природи

  У роботах різних вчених підкреслюється, що структура наукової картини світу містить центральне теоретичне ядро, фундаментальні припущення та приватні теоретичні моделі, які постійно добудовуються. Центральне теоретичне ядро ​​має відносну стійкість і характеризується досить тривалим терміном існування. У хімії таким теоретичним ядром є базові хімічні поняття, закони, теорії.

  Не можна говорити про сформованість хімічної картини природи, якщо навчаються не засвоїли базові хімічні поняття, закони і теорії курсу хімії. Як показники критерію засвоєння понять А.В. Усова [9] виділяє наступні: повнота засвоєння змісту поняття; вміння давати визначення поняттю; ступінь засвоєння обсягу поняття.

  Щоб зрозуміти, наскільки сформовані теорії в учнів, необхідно проаналізувати показники, що характеризують цей критерій і виділяються В.І. Кузнєцовим [10]: вміння формулювати основні положення теорій; знання понять, складових базис теорії.

  До критеріїв сформованості законів, що входять в структуру хімічної картини природи, відносять критерій засвоєння законів, який визначається наступними показниками, які виділяються Д.І. Ожерельева [6]: вміння формулювати закон; знання автора закону.

  Щоб визначити відсоток сформованості деяких структурних компонентів хімічної картини природи, на підставі робіт В.С. Вязовкіна, Н.Є. Кузнєцової, А.А. Ма-Карен, Д.І. Ожерельева, М.М. Суртаева [2; 4; 5; 6; 7] та ін. Нами були відібрані поняття, закони і теорії, значимі для формування хімічної картини природи, складено і проведено контрольний зріз, що включає такі питання:

  Таблиця 1

  Результати діагностики сформованості компонентів хімічної картини природи у студентів ОмГПУ

  Кріте- рий Школярі, 11 клас 1 курс, ЕНО, профіль «Хімія» 4 курс, ЕНО, профіль «Хімія» 1 курс магістратура «Хімічна освіта»

  Засвоєння понять 54% 61% 59% 66%

  Засвоєння теорій 49% 59% 53% 61%

  Засвоєння законів 51% 60% 64% 58%

  • Дайте визначення поняттям: хімічний елемент, хімічна сполука, хімічна зв'язок, хімічна реакція, атом, молекула, хімічну рівновагу, ступінь окислення, валентність і ін.

  • Сформулюйте основні положення: атомно-

  молекулярного вчення, теорії електролітичноїдисоціації, теорії хімічного зв'язку, теорії будови органічних речовин, назвіть авторів, розробників даних теорій та ін.

  • Сформулюйте закони: періодичний закон, закон збереження маси речовин, закон збереження енергії, закон сталості складу речовин, назвіть їх авторів і ін.

  Для того, щоб з'ясувати, наскільки сформовані деякі структурні компоненти хімічної картини природи (поняття, теорії та закони), провели аналіз контрольного зрізу в чотирьох групах випробовуваних (учні 11 класу школи, студенти педагогічного університету, які навчаються за напрямом «Природничо освіту» профіль «Хімія »1 і 4 курсу, і студенти 1 курсу магістратури« Хімічна освіта ») [11; 12]. Результати аналізу контрольного зрізу представлені в таблиці 1.

  Для порівняння результатів контрольного зрізу використовувався критерій Фішера (таблиці 2,3).

  Таблиця 2

  Експериментальні та розрахункові величини критерію Фішера для випускників та першокурсників

  Перевіряється показник Кількість піддослідних Процентна частка виконання Величина ф Величина фексп *

  Поняття П = 9 (1 курс) Ю! = 44/72 = 0,61 ф1 = 1,793 фексп.1 * = 0,30

  п2 = 9 (11 клас) Ю2 = 39/72 = 0,54 ф2 = 1,651

  Теорії П = 9 (1 курс) Ю1 = 26,5 / 45 = 0,59 ф1 = 1,752 фексп.2 * = 0,43

  п2 = 9 (11 клас) Ю2 = 22/45 = 0,49 ф2 = 1,551

  Закони П = 9 (1 курс) Ю1 = 21,5 / 36 = 0,60 ф1 = 1,772 фексп.3 * = 0,38

  п2 = 9 (11 клас) Ю2 = 18,5 / 36 = 0,51 ф2 = 1,591

  ф * кр (0, 05) <1,64 ф * кр (0, 01) <2,31

  У студентів 1 курсу ЕНО, профіль «Хімія» відсоток законів, які є значущими для формування хімічної картини сформованості основних понять становить 61%, тео- природи виглядає іншим чином: 54% ^ 49% ^ 51% відпо-рий -59% і законів - 60 %. В учнів 11 класу відсоткове ного. співвідношення сформованості основних понять, теорій і

  Таблиця 3

  Експериментальні та розрахункові величини критерію Фішера для бакалаврів і магістрантів

  Перевіряється показник Кількість піддослідних Процентна частка виконання Величина ф Величина фексп *

  Поняття п1 = 8 Ю1 = 47,5 / 72 = 0,66 ф1 = 1,897 фексп.1 * = 0,60

  п2 = 9 Ю2 = 64/81 = 0,59 ф2 = 2,190

  Теорії п1 = 8 Ю1 = 33/48 = 0,61 ф1 = 1,961 фексп.2 * = 0,26

  п2 = 9 Ю2 = 34/54 = 0,53 ф2 = 1,834

  Закони п1 = 8 Ю1 = 54/64 = 0,58 ф1 = 2,319 фексп.3 * = 0,12

  п2 = 9 Ю2 = 62/72 = 0,64 ф2 = 2,375

  ф * кр (0, 05) <1,64 ф * кр (0, 01) <2,31

  У студентів 4 курсу ЕНО, профіль «Хімія» відсоток сформованості основних понять становить 59%, теорій - 53% і законів - 64%. У студентів 1 курсу магістратури «Хімічна освіта» процентне співвідношення сформи-вання основних понять, теорій і законів, які є значущими для формування хімічної картини природи виглядає іншим чином: 66% ^ 61% ^ 58% відповідно [13].

  Основними рисами хімічної картини природи, які виділяють її з інших природничо-наукових картин природи, є структурні компоненти такі, як поняття, закони, принципи, теорії і т.д., специфічні для хімічного знання, тому, одним з критеріїв успішного засвоєння хімічної картини природи є сформований-ність базових понять, законів і теорій хімії.

  Таким чином, проведена діагностика показала незадовільну ситуацію із засвоєння базових хімічних понять, теорій і законів (відсоток виконання в цілому менше 50), составляюшей концептуальну структуру хімічної картини природи і у випускників шкіл і у першокурсників, які обрали природничо напрямок для продовження навчання. У бакалаврів і магістрантів відсоток сформованості вище, але не більше 70%. У школі на сьогоднішній день складно говорити про формування у випускників хімічної картини природи, швидше за про наявність набору розрізнених фактів з хімії. Обсяг знань збільшується, а кількість годин на вивчення хімічних дисциплін зі-

  припиняється, підготовка до ЄДІ проводиться в формі «натаскування» до виконання тестових завдань.

  Для формування хімічної картини природи, наукового світогляду необхідно оперування поняттями, знання законів, теорій і їх застосування у вирішенні різних практичних завдань. При підготовці у вищій школі необхідно вибудовувати методику викладання, спрямовану на оперування хімічними поняттями, розуміння хімічних законів, механізмів хімічних реакцій, засвоєння теорій, які є значущими у формуванні цілісної хімічної картини природи і необхідних для розвитку наукового світогляду.

  бібліографічний список

  1. Таранцова, С.А. Формування хімічної картини природи на заняттях хімії // Шляхи підвищення ефективності економічної та соціальної діяльності кооперативних організацій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м Краснодар, 19 листопада 2008 р - Краснодар: Краснодарський кооперативний інститут, 2008.

  2. В'язівка, В.С. Матеріалістична філософія і хімія: хімічна картина природи і її еволюція. - Москва: Думка, 1980.

  3. Загвязинский, В.І. Методологія і методи психолого-педагогічного дослідження / В.І. Загвязинский, Р. Атаху: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М .: Академія, 2005.

  4. Кузнєцова, Н.Є. Формування систем понять при навчанні хімії. - М .: Просвещение, 1989.

  5. Макарену, А.А. Методологія хімії: посібник для вчителя / А.А. Макарену, В.Л. Обухів. - М .: Просвещение, 1985.

  6. Ожерельев, Д.І. Формування наукового світогляду в викладанні хімії. - М .: Вища школа, 1982.

  7. Суртаева, М.М. Формування хімічної картини природи при узагальненні знань учнів з хімії. - Л .: ЛГПИ, 1988.

  8. Усова, А.В. Про критерії та умови сформованості пізнавальних умінь учнів // Рад. Педагогіка. - 1980. - №12.

  9. Усова, А.В. Формування у школярів наукових понять в процесі навчання. - М .: Педагогіка, 1986.

  10. Кузнєцов, В.І. Еволюція уявлень про основні закони хімії. - М .: Наука, 1967.

  11. Гилязова, І.Б., О.І. Курдуманова, Л.А. Жарких. Структурування хімічного знання з метою розвитку наукового світогляду студентів // Науковий потенціал вищої школи для інноваційного розвитку суспільства: збірник статей VI Міжнародної н / п конференції / за загальною редакцією Н.У. Казачука. - Омськ: Омський державний інститут сервісу, 2008.

  12. Гилязова, І.Б Булгакова Ю.А Формування структурних компонентів хімічної картини природи в учнів Природничі науки і екологія // Міжвузівський збірник наукових праць. - Омськ: Вид-во ОмГПУ, 2010. - Вип.14.

  13. Гилязова, І.Б Критерії та показники сформованості структурних компонентів хімічної картини природи Актуальні проблеми хімічної освіти: I Всеросійська науково-методична конференція. Московський інститут відкритої освіти, 14-15 травня 2010 р .: зб. матеріалів. - М .: МАКСПресс 2010.

  Стаття надійшла до редакції 10.11.10

  УДК 59.922.4

  Е. І. Киршбаум, д-р філос., Співробітник міграційного бюро у справах молоді в м Ноймаркт (Оберпфальц, Баварія), доц. Інституту освіти дорослих в м Регенсбург (Баварія), E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Інтерналізації ОСВІТИ. НА ШЛЯХИ До інтеграційної взаємодії

  Виділено типи міжкультурної взаємодії між етносами в умовах глобалізації. Зроблено висновки, засновані на досвіді автора в області досліджень і практичної діяльності з інтеграції в мігрантів в Німеччині. Обґрунтовано необхідність зміни парадигми наукових досліджень, що включає культурологічну деконструкцію і розвиток міжкультурної компетентності учасників інтеграції.

  Ключові слова: интернализация; глобалізація; іноземні студенти; психологічна сумісність; сегрегація; асиміляція; інтеграція; міжкультурна компетентність; деконструкція стереотипів; компаративний трансфер; етнічне відродження.

  За останні два десятиліття Росії відбулися і відбуваються кардинальні політичні, економічні та соціально-психологічні зміни. Процес глобалізації не тільки торкнувся Росії по дотичній, але країна втягнута в нього, як у воронку, і цей процес її кардинально змінює. Дамо одне з численних визначень глобалізації: «Під глобалізацією розуміється в першу чергу необхідна, необоротна і безальтернативна свобода ринку, кото-

  раю, на кшталт глобального обітницею, обіцяє повне падіння кордонів в економіці і яка передбачає кінець усілякого державного регулювання »[1, с. 6] .1

  1 Одним з ідеологічних підстав процесів економічної глобалізації є неоліберальна установка, згідно з якою закони ринку достатні для забезпечення соціальної справедливості, а глобальна конкуренція і глобальний ринок в кінцевому рахунку сприяють підвищенню добробуту людей. Що це не зовсім


  Ключові слова: ХІМІЧНА КАРТИНА ПРИРОДИ / ДИДАКТИЧЕСКИЕ / ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ / світоглядних КРИТЕРІЇ / ПОНЯТТЯ / ЗАКОНИ / ТЕОРІЇ / ВХІДНІ В СТРУКТУРУ ХІМІЧНОЇ КАРТИНИ ПРИРОДИ. / ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ХІМІЧНОГО КАРТИНИ ПРИРОДИ / CHEMICAL NATURE PATTERN / DIDACTIC / INTELLECTUAL AND WORLD OUTLOOK CRITERION / DIAGNOSIS OF THE FORMATIONS OF STRUCTURAL COMPONENTS OF THE CHEMICAL NATURE PATTERN / NOTIONS / LAWS / THEORIES / WHICH ENTER INTO THE COMPOSITION OF THE CHEMICAL NATURE PATTERN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити