Мета дослідження - аналіз ефективності хірургічної корекції міопії високого ступеня методами фоторефракціонной терапія (ФРК) (MAGEK) і рефракційної заміни кришталика (РЗХ). Матеріали та методи. Обстежено 97 пацієнтів (173 очей), з них після ФРК - 41 осіб (73 очей) з міопією від 6,5 до 13 Д, після РЗХ - 56 пацієнтів (101 очей) з міопією від 6,5 до 22 Д. Всі пацієнти були розділені на 5 груп. У двох групах виконувалася ФРК (MAGEK) на лазерних установках MEL-70 і ESIRIS. У трьох групах операції виконувалися за методикою факоемульсифікації на мікрохірургічної системі Millenium. Період спостереження склав 2 роки. Результати. Найкраща гострота зору отримана в групах, де втручання виконувалося методом ФРК. висновок. фоторефракціонная кератектомія в модифікації MAGEK - метод вибору для корекції міопії високого ступеня при достатній товщині рогівки. Рефракционная заміна кришталика є ефективним методом корекції для пацієнтів, що мають протипоказання до кераторефракціонной хірургії.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Дадамухаммедова Шохіда Мубашіровна, Назаров Жахонгір Улмасовіч


ANALYSIS OF THE HIGH DEGREE MYOPIA SURGICAL CORRECTION METHOD EFFECTIVENESS

Aim of investigation is analysis of the high degree myopia surgical correction effectiveness with the photorefractive keratectomy (PhRK) (MAGEK) and the lens refractive substitution (LRS) methods. Materials and methods. 97 patients (173 eyes) are examined; 41 humans (73 eyes) of them with a myopia of 6.5 to 13 D are examined after the PhRK; 56 patients (101 eyes) with a myopia of 6.5 to 22 D - after the LRS. All the patients were divided into 5 groups. The PhRK (MAGEK) was accomplished in two groups at the MEL-70 and ESIRIS laser installations. The operations according to a phacoemulsification method were accomplished in three groups at the Millenium microsurgical system. A period of observation was 2 years. Results. The best vision acuity was in groups with the PhRK method intervention. Conclusion. A photorefractive keratectomy in the MAGEK modification is a selection method for correction of the high degree myopia at a sufficient thickness of cornea. A refractive substitution of a lens is effective method of correction for the patients with the contraindications to a keratorefractive surgery.


Область наук:
 • клінічна медицина
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Біологія і інтегративна медицина
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ КОРОТКОЗОРОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ КОРОТКОЗОРОСТІ»

  ?УДК: 617.753.2-G89

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ

  КОРОТКОЗОРОСТІ ДАДАМУХАММЕДОВА ШОХІДА МУБАШІРОВНА

  кандидат медичних наук, асистент кафедри оториноларингології, онкології і офтальмології Бухарського державного медичного інституту. м Бухара, Узбекистан ORCID ID 0000-0002-5940-6094 НАЗАРОВ ЖАХОНГІР УЛМАСОВІЧ магістр з офтальмології Бухарського державного медичного інституту. м Бухара, Узбекистан

  ORCID ID 0000-0002-4621-8641 АНОТАЦІЯ

  Мета дослідження - аналіз ефективності хірургічної корекції міопії високого ступеня методами фоторефракціонной терапія (ФРК) (MAGEK) і рефракційної заміни кришталика (РЗХ).

  Матеріали та методи. Обстежено 97 пацієнтів (173 очей), з них після ФРК - 41 осіб (73 очей) з міопією від 6,5 до 13 Д, після РЗХ - 56 пацієнтів (101 очей) з міопією від 6,5 до 22 Д. Всі пацієнти були розділені на 5 груп. У двох групах виконувалася ФРК (MAGEK) на лазерних установках MEL-70 і ESIRIS. У трьох групах операції виконувалися за методикою факоемульсифікації на мікрохірургічної системі Millenium. Період спостереження склав 2 роки.

  Результати. Найкраща гострота зору отримана в групах, де втручання виконувалося методом ФРК.

  Висновок. Фоторефракціонная кератектомія в модифікації млсек - метод вибору для корекції міопії високого ступеня при достатній товщині рогівки. Рефракционная заміна кришталика є ефективним методом корекції для пацієнтів, що мають протипоказання до кератореф-ракціонной хірургії.

  Ключові слова: міопія високого ступеня, фоторефракціонная кератектомія, рефракційна заміна кришталика, Хейз.

  ANALYSIS OF THE HIGH DEGREE MYOPIA SURGICAL CORRECTION METHOD EFFECTIVENESS DUDAMUKHAMMEDOVA SHOKHIDA MUBASHIROVNA

  Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Otorhinoiaryngoiogy, Oncology and Ophthalmology of the Bukhara State Medical institute. Bukhara, Uzbekistan

  ORCID iD 0000-0002-5940-6094 NAZAROVZHAKHONGIR ULMASOVICH Master in Ophthalmology of the Bukhara State Medical Institute.

  Bukhara, Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-4621-8641 ABSTRACT

  Aim of investigation is analysis of the high degree myopia surgical correction effectiveness with the photorefractive keratectomy (PhRK) (MAGEK) and the lens refractive substitution (LRS) methods.

  Materials and methods. 97 patients (173 eyes) are examined; 41 humans (73 eyes) of them with a myopia of 6.5 to 13 D are examined after the PhRK; 56 patients (101 eyes) with a myopia of 6.5 to 22 D - alter the LRS. All the patients were divided into 5 groups. The PhRK (MAGEK) was accomplished in two groups at the MEL-70 and ESIRIS laser installations. The operations according to a phacoemulsification method were

  accomplished in three groups at the Millenium microsurgical system. A period of observation was 2 years.

  Results. The best vision acuity was in groups with the PhRK method intervention.

  Conclusion. A photorefractive keratectomy in the MAGEK modification is a selection method for correction of the high degree myopia at a sufficient thickness of cornea. A refractive substitution of a lens is effective method of correction for the patients with the contraindications to a keratorefractive surgery.

  Key words: myopia of a high degree, photorefractive keratectomy, refractive substitution of a lens.

  МІОПІЯНІНГ ХІРУРГІК КОРРЕКЦІЯСІНІНГ НАТІЖАЛАРІ

  аналіз

  ДАДАМУХАММЕДОВА ШОХІДА МУБАШІРОВНА

  тіббіёт фагнларі номзоді, Бухоро Давлат тіббіёт інститутів, оториноларингология, онкологія ва офтальмологія

  кафедрасі асистент. Бухоро, Узбекістон ОІСЮ Ю 0000-0002-5940-6094 НАЗАРОВ ЖАХОНГІР УЛМАСОВІЧ Бухоро Давлат тіббіёт Інститути магістра. Бухоро, Узбекістон ОІСЮ Ю 0000-0002-4621-8641 АНОТАЦІЯ

  Текшіріш мацсаді - юіорі даражадагі міопіяні фоторефракціонной терапія (ФРК) ва РЕФРАКЦІЙНОЇ гавхаракні алмаштіріш (РДА) усулларі билан даволаш самарадорлігіні аніілаш.

  Матеріал ва методлар. Текшірілган 97 пацієнт (173 куз), шу жумладаніх ФРКдан кейін - 41 киши (73 куз) міопія 6,5 то 13 Д Гача, після РДА кейін - 56 киши (101 куз) міопія 6,5 то 22 Д Гача.

  Електронний науковий журнал «Біологія і інтегративна медицина» №8 - серпень (36) 2019

  Хамма беморлар 5 гурухга булінді. Іккі гурухда ФРК (MAGEK) усуль буйіча MEL-70 ва ESIRIS лазерларі восітасіда. Уч гурухда жаррохлік факоемульсифікація усуль Millenium мікрохірургік сістемасіда Оліб борілді. Текшіріш даврі 2 йіл.

  Натіжалар. Куз куриш уткірлігі яхшіланіші Енг Яхши натіжаларі ФРК усуль ішлатілган гурухларда кузатілді.

  Хулоса. Фоторефракціонной терапія - ковальство пардасінінг цалінлігі етарлі булганда юцорі міопіяні корекція ціліш самарадор усулідір. Ушбу усулга царші курсатмалар Булган цолда РЕФРАКЦІЙНОЇ гавхаракні алмаштіріш (РДА) усуль ішлатіш Керак.

  Калит сузлар: юцорі даражадагі міопія, фоторефракціонной терапія, РЕФРАКЦІЙНОЇ гавхаракні алмаштіріш.

  Міопія, за даними різних авторів, зустрічається у 28,4- 35,0% населення Землі, з них високого ступеня - приблизно у 49% [1, 2]. Серед способів хірургічної корекції міопії слід виділити два основних типи операцій: кераторефракціонную [3] і інтраокулярну корекцію. При кераторефракціонной хірургії заломлююча сила оптичної системи ока змінюється за рахунок моделювання нового профілю рогівки. На сьогоднішній день найбільш поширені дві методики: фоторефракціонная кератектомія (ФРК) і лазерний інтрастромальний кератомілез (1АБ! К).

  З кераторефракціонних методик ФРК надає найбільш широкі можливості для корекції міопії високого і надвисокої ступеня, але все ж має певні обмеження по товщині рогівки і характерні ускладнення. Загальноприйнятою безпечної залишкової товщиною строми рогівки вважається 250 мкм, але в деяких випадках обсяг операції, необхідний для повного усунення аметропії, знаходиться за цією межею.

  Найбільш типові ускладнення ФРК - це Хейз (епітеліальна гіперплазія рогівки) і регрес рефракційного результату. За даними літератури, Хейз становить 1,3-6,0% серед ускладнень ФРК [1, 4]. Більший відсоток виникнення Хейза виявляється, як правило, у випадках проведення ФРК при міопії високого ступеня [5]. З урахуванням того, що в основі даного ускладнення лежить проліферативний процес [6], для мінімізації частоти його виникнення А.В. Золотарьовим з співавт. [4] запропоновано виконання ФРК в модифікації MAGEK - з використанням аплікацій препарату, яка пригнічувала проліферацію (мітоміцін С). Дана методика зарекомендувала себе як ефективна і безпечна, що дозволяє істотно знизити частоту формування помутнінь рогівки після ФРК [4, 7]. На думку авторів [7], при наявності субепітеліального Хейза змінюється переломлюються здатність рогівки, що супроводжується регресом і, в свою чергу, позначається на рівні рефракції, передбачуваності і стабільності результатів операції.

  З інтраокулярних методів все більшого поширення і визнання серед офтальмохірургів отримує рефракції заміна кришталика (РЗХ). Підвищення оптичних характеристик сучасних ІОЛ (асферичні, мультифокальні, торичні) дозволяє в багатьох випадках отримати більш високу якість зору в порівнянні з очкової і контактної корекцією. При заміні кришталика з рефракційної метою особливо важливо збіг планованої рефракції і точності розрахунку інтраокулярної лінзи (ІОЛ) [8, 9]. C пацієнтом заздалегідь обговорюється бажана рефракція і необхідність очкової корекції зору поблизу або вдалину. При цьому відсутність акомодації не повинно вважатися істотним недоліком, так як вона не може бути ефективно використана при високих ступенях міопії.

  Незважаючи на безмежні можливості РЗХ, внаслідок ризику виникнення запальних реакцій і відшарування сітківки доцільність втручань з розтином очного яблука з чисто рефракційної метою досі вважається спірною.

  Використання сучасного обладнання та самогерметизуючі мікророзріз дозволило значно зменшити ризик розвитку ускладнень в післяопераційному періоді [10-13].

  У даній роботі ми не розглядаємо факічних ІОЛ, так як з урахуванням можливого розвитку катаракти і, як наслідок, необхідність повторної хірургії ми утримуємося від імплантації даних лінз.

  Мета дослідження - аналіз ефективності хірургічної корекції міопії високого ступеня методами фоторефракціонной терапія в модифікації MAGEK і рефракційної заміни кришталика.

  Матеріали та методи. У дослідження увійшли 97 пацієнтів (173 очей), з них після ФРК - 41 осіб (73 очей) з міопією від 6 до 13 Д в анамнезі і залишкової товщиною рогівки не менше 250 мкм, після РЗХ - 56 пацієнтів (101 очей) з міопією від 6 до 22 Д в анамнезі. Для РЗХ відбирали пацієнтів, які за результатами проведеного обстеження не підходили для кераторефрак-ної хірургії: це пацієнти, розрахункова залишкова товщина строми рогівки у яких менше 250 мкм, пацієнти, які мають навіть мінімальні помутніння кришталика, глаукому, цукровий діабет і системні захворювання сполучної тканини.

  Всі пацієнти були розділені на 5 груп залежно від доопераційної рефракції і методу корекції (табл. 1). Пацієнтам в 1-й і 2-й групах виконувалася ФРК (MAGEK) на лазерних установках MEL-70 (Aesculap Meditec) і ESIRIS (SCHWIND) з аплікацією мітоміцину С на 1 хв в концентрації 0,02% по

  Електронний науковий журнал «Біологія і інтегративна медицина» №8 - серпень (36) 2019

  завершенні абляції з подальшим відмиванням зони впливу. У групах 3, 4 і 5 операції виконувалися за методикою факоемуль-класифікацією з імплантацією ІОЛ через рогівковий тунель 2,2-2,75 мм в режимі аспірації або при мінімальних показниках ультразвуку на мікрохірургічної системі Millenium (Bausch &Lomb).

  Для розрахунку Діоптрійність ІОЛ використовували формули SRK-T і SRK-II. Результати оцінювалися за даними дооперационной і післяопераційної візометрії, кераторефрактометріі, біомікроскопії. Пацієнти запрошувалися на контрольний огляд через 2 тижні, 1 міс, 3 міс і півроку після операції і далі кожні 6 місяців протягом двох років. Через 2 роки після операції результат вважався стабільним.

  Таблиця 1

  Розподіл пацієнтів за групами в залежності від

  методу корекції

  Ознаки ФРК РЗХ

  1-я група 2-я група 3-тя група 4-я група 5-я група

  Міопія, D 6,25- 10,00 10,25- 13,00 6,25- 10,00 10,25- 13,00 >13,0

  НКОЗ до операції 0,05 ± 0,03 0,04 ± 0,02 0,05 ± 0,03 0,03 ± 0,02 0,03 ± 0,01

  ЛКОЗ до операції 0,80 ± 0,25 0,70 ± 0,26 0,8 ± 0,2 0,60 ± 0,25 0,50 ± 0,25

  Кількість очей 48 25 34 36 31

  Середній 28,0 ± 3,8 26,0 ± 5,2 41,0 ± 3,5 38,0 ± 2,7 35,0 ± 2,3

  вік,

  років

  Результати та обговорення.

  Результати рефракційної операції прийнято оцінювати за чотирма параметрами: передбачуваність, стабільність, безпеку та ефективність [14]. Передбачуваність - це відношення планованої рефракції до отриманої. Безпека - ставлення максимальної гостроти зору з корекцією після операції до цього показника до операції, тобто безпечна операція - це коли до і після хірургічного втручання найкраща коригувати гострота зору (ЛКОЗ) дорівнює 1,0. Якщо цей коефіцієнт зменшується, то небезпека операції зростає, і це передбачає наявність ускладнень, що впливають на рефракційної результат. Стабільність визначає зміна рефракційного результату протягом часу. Під ефективністю рефракційної хірургії мається на увазі відношення післяопераційної некоррігіро-ванною гостроти зору (НКОЗ) до дооперационной максимально коригувати гостроту зору (ЛКОЗ). Відповідно, чим вище отриманий коефіцієнт (КЕ), тим ефективніша операція.

  Операції у всіх пацієнтів протікали без ускладнень. У групах, де виконувалася ФРК, повна епітелізація ерозії рогівки відбувалася на 3-4-е добу, уповільнених Епітелізація не відзначалося. Таке ускладнення, як Хейз, при міопії до 10 Д зустрічалося в 1,28% випадків, при міопії 10-13 Д - в 1,59%, при цьому Хейз не викликав суттєвого зниження коригувати гостроти зору, але часто супроводжувався регресом рефракційного результату.

  У групах з РЗХ післяопераційний період протікав без ускладнень, жодного випадку відшарування сітківки не зафіксовано. Відхилення від планованої рефракції склало в середньому ± 1,15 Д, найбільша різниця отримана в 5-й групі (короткозорість понад 13 Д). Всі пацієнти давали хорошу суб'єктивну оцінку результатам операції.

  Ефективність хірургічних втручань оцінювалася за даними візометрії і кераторефрактометріі після двох років. Найкраща гострота зору без корекції отримана в 1-й групі

  - 0,85 ± 0,28 (середній сферичний еквівалент рефракції (СЕ) склав ± 0,46 Д, КЕ = 1,06) і в 2-й групі - 0,70 ± 0,21 (СЕ склав ± 0,5 Д, КЕ = 1,0), в яких виконувалася ФРК (MAGEK), в порівнянні з групами 3 - 0,56 ± 0,31 (СЕ склав ± 0,9 Д, КЕ = 0,7) і 4 - 0, 50 ± 0,22 (СЕ склав ± 1,1 Д, КЕ = 0,84) (табл. 2). У 5-й групі отримані досить високі показники некоррігірованной гостроти зору

  - 0,35 ± 0,28, СЕ склав ± 1,36 Д (КЕ = 0,7), часом кращі, ніж з корекцією до операції.

  Таблиця 2

  Післяопераційна гострота зору

  Гострота зору ФРК РЗХ

  1-я група 2-я група 3-тя група 4-я група 5-я група

  НКОЗ 0,85 ± 0,28 * 0,70 ± 0,21 ** 0,56 ± 0,31 * 0,50 ± 0,22 ** 0,35 ± 0,28

  ЛКОЗ 1,00 ± 0,28 * 0,8 ± 0,2 ** 0,70 ± 0,35 * 0,60 ± 0,36 ** 0,60 ± 0,21

  КЕ 1,06 * 1,0 ** 0,7 * 0,84 ** 0,7

  Примітка: * - статистично значущі відмінності значень в 1-й і 3-й групах, ** - у 2-й і 4-й групах, р<0,05.

  Висновок. Фоторефракціонная кератектомія в модифікації MAGEK дає найкращий рефракційної результат при корекції міопії високого ступеня і, з огляду на невисокий відсоток ускладнень, є методом вибору при достатній товщині рогівки (залишкова товщина строми не менше 250 мкм). Рефракционная заміна кришталика є ефективним методом корекції для пацієнтів, що мають протипоказання до керато-рефракційної хірургії.

  Список літератури:

  1. Бурилов, К.Б. Оцінка вмісту прозапальних цитокінів в слізної рідини після формування рогівкового клапана механічним микрокератомом і фемтосекундним лазером / К.Б. Бурилов [и др.] // Матеріали конференції «Федоровські читання» - М. - 2013. - С. 252-253.

  2. Коновалов, М.Є. Гістологічні особливості передньої капсули кришталика з субкапсулярной катарактою, викликаної факічних інтраокулярними лінзами / М.Є. Коновалов, Е.М. Молокотін // катарактальної і рефракції хірургія.- 2012.-Т.12, № 2.-С.24-27.

  3. Коновалов, М.Є. Клінічні особливості видалення факічних інтраокулярних лінз при факоемульсифікації катаракти / М.Є. Коновалов, Е.М. Молокотін // Офтальмологія. -_2012.-Т.9, №4.-С.31-36.

  4. Коновалов, М.Є. Клінічний аналіз ускладнень імплантації різних типів факічних інтраокулярних лінз / М.Є. Коновалов, Е.М. Молокотін // Російський офтальмологічний журнал.-2013.-Т.6, №1.- С.15-18.

  5. Молокотін, Е.М. Пролежень передньої капсули кришталика після імплантації факічних ІОЛ /Е.М. Молокотін, М.Є. Коновалов // VII Всеросійська наукова конференція молодих вчених за участю іноземних фахівців (збірник наукових статей). -Москва. -2012 С.142-145.

  6. Трубілін, В.Н. Суб'єктивні результати ексімерлазерной корекції короткозорості. Огляд літератури / В.М. Трубілін, С.Ю. Щукін // Офтальмологія.- 2012. -Т. 9. № 3.- С. 4-8.

  7. Трубілін, В.Н. Фактори, що визначають суб'єктивні результати ексімерлазерной корекції зору / В.Н. Трубілін, С.Ю. Щукін, М.Д. Пожарицький // Сучасна Оптометрія. -2013. -№ 1.- С. 30-34.

  8. Ходжабекян, Н.В. Бінокулярні функції, співвідношення сенсорного і моторного очного домінування, об'єктивний акомодаційні відповідь у пацієнтів з набутою, вродженої та індукованої анізометропіческой міопією / Н.В. Ходжабекян [и др.] // Російський офтальмоло. журн.- 2012. -Т5, №1. - С. 80-82.

  9. Щукін, С.Ю. Динаміка «якості життя» у пацієнтів з короткозорістю після ексімерлазерной відновної корекції / С.Ю. Щукін // «Сучасні напрямки і перспективи розвитку медичної реабілітації». Збірник матеріалів YIII міжрегіональної науково-практичної конференції. -М.- -2012 С. 15-16.

  10. Щукін, С.Ю. Підвищення «якості зорової життя» пацієнтів після проведення ексімерлазерной корекції короткозорості / С.Ю. Щукін // Вісник медичного стоматологічного інстітута.- -2012 № 2. - С. 54-57.

  11. Щукін, С.Ю. Статистичний аналіз результатів відновлення зору при аномаліях рефракції з позицій суб'єктивної задоволеності 93 пацієнта і «якості життя» / С.Ю. Щукін, Г.А. Ємельянов // «Сучасні напрямки і перспективи розвитку медичної реабілітації». Збірник матеріалів YIII міжрегіональної науково-практичної конференції М. -2012 С. 128-129.

  12. Щукін, С.Ю. Порівняльна оцінка різних методів дослідження динаміки «якості життя» після ексімерлазерной корекції короткозорості /С.Ю.Щукін // катарактальної і рефракції хірургія.- 2013.- Т. 13.- № 1. С. 26-29.

  13. Le Loir, M. Long-term results of posterior chamber phakic intraocular lens implantation for correction of high ametropia / M. Le Loir, B. Cochener // J Fr Ophtalmol.- -2012 Vol.35, №6.- P. 402-411.

  14. Zhang, Z.H. Three kinds of phakic intraocular lens for correction of high myopia / Z.H. Zhang [et al.] // Zhonghua Yan Ke Za Zhi. - 2011. -Vol.47, №6. - P. 531-538.


  Ключові слова: міопія високого ступеня / фоторефракціонная кератектомія / рефракційна заміна кришталика / Хейз. / myopia of a high degree / photorefractive keratectomy / refractive substitution of a lens

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити