В роботі представлені результати проведених лабораторних і промислових випробувань спеціально підібраного реагенту-розчинника для боротьби з ускладненнями при видобутку високов'язкої нафти Стреловского родовища. Виконано аналіз проблем, що виникають при підйомі свердловини рідини електроцентробежним насосом, поставлені завдання для їх вирішення шляхом розробки промислової хімії. Проведено лабораторні дослідження реологічних властивостей гирлової проби високов'язкої нафти, вивчений хімічний склад. На основі отриманої інформації підібраний найбільш ефективний реагент-розчинник для зниження в'язкості видобутої продукції. Проведено дослідно-промислові випробування, виконаний аналіз результатів та визначено подальші напрямки вдосконалення складу.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Зінов'єв А.М., Бормонтов А.А., Рощин П.В., Литвин В.Т., Рязанов А.А.


ANALYSIS OF THE RESULTS OF EXPERIMENTAL INDUSTRIAL TESTS OF THE SOLVENT REAGENT AT THE STRELOVSKOE DEPOSIT OF HIGH-TYPE OIL

The paper presents the results of laboratory and field trials of a specially selected solvent reagent to combat the complications in the production of high-viscosity oil from the Strelovskoe deposit. The analysis of arising problems at rise of a borehole liquid by the electric centrifugal pump is executed; goals for their decision by development of field chemistry are put. Laboratory investigations of the rheological properties of the wellhead sample of high-viscosity oil have been carried out; the chemical composition has been studied. On the basis of the obtained information, the most effective solvent reagent is chosen to reduce the viscosity of the produced products. Pilot-industrial tests were carried out, the analysis of the results was carried out and further directions for improving the composition were determined.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИХ ВИПРОБУВАНЬ реагентів-розчинника на СТРЕЛОВСКОМ РОДОВИЩІ високов'язких нафти'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИХ ВИПРОБУВАНЬ реагентів-розчинника на СТРЕЛОВСКОМ РОДОВИЩІ високов'язких нафти»

  ?Наук з держ / SCIENCE ABOUT THE EARTH

  DOI: https://doi.org/ 10.23670 / IRJ.2017.65.064 Зінов'єв А.М.1, Бормонтов А.А.2, Рощин П.В.3, Литвин В.Т.4, Рязанов А.А. 5

  1 Кандидат технічних наук, Самарський державний технічний університет, м Самара,

  2 ТПП «РІТЕК-Самара-Нафта», м Самара, 3 ORCID: 0000-0002-8914-6131, кандидат технічних наук, ТОВ «Акрібія Лаб», м Самара, 4 кандидат технічних наук, ТОВ «Акрібія Лаб», м Самара, 5 АТ «РІТЕК»

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИХ ВИПРОБУВАНЬ реагентів-розчинника на СТРЕЛОВСКОМ РОДОВИЩІ високов'язких нафти

  Анотація

  В роботі представлені результати проведених лабораторних і промислових випробувань спеціально підібраного реагенту-розчинника для боротьби з ускладненнями при видобутку високов'язкої нафти Стреловского родовища. Виконано аналіз проблем, що виникають при підйомі свердловини рідини електроцентробежним насосом, поставлені завдання для їх вирішення шляхом розробки промислової хімії. Проведено лабораторні дослідження реологічних властивостей гирлової проби високов'язкої нафти, вивчений хімічний склад. На основі отриманої інформації підібраний найбільш ефективний реагент-розчинник для зниження в'язкості, що видобувається. Проведено дослідно-промислові випробування, виконаний аналіз результатів та визначено подальші напрямки вдосконалення складу.

  Ключові слова: високов'язка нафту, розчинник, в'язкість, видобуток, електроцентробежний насос.

  Zinoviev A.M.1, Bormontov A.A.2, Roshchin P.V.3, Litvin V.T.4, Ryazanov A.A.5

  1PhD in Engineering, Samara State Technical University, Samara 2Chamber of Commerce and Industry "RITEK-Samara-Nafta", Samara 3ORCID: 0000-0002-8914-6131, PhD in Engineering, "Acribia Lab" LLC, Samara 4PhD in Engineering, " Acribia Lab "LLC, Samara 5JSC" RITEK "

  ANALYSIS OF THE RESULTS OF EXPERIMENTAL INDUSTRIAL TESTS OF THE SOLVENT REAGENT AT

  THE STRELOVSKOE DEPOSIT OF HIGH-TYPE OIL

  Abstract

  The paper presents the results of laboratory and field trials of a specially selected solvent reagent to combat the complications in the production of high-viscosity oil from the Strelovskoe deposit. The analysis of arising problems at rise of a borehole liquid by the electric centrifugal pump is executed; goals for their decision by development offield chemistry are put. Laboratory investigations of the rheological properties of the wellhead sample of high-viscosity oil have been carried out; the chemical composition has been studied. On the basis of the obtained information, the most effective solvent reagent is chosen to reduce the viscosity of the produced products. Pilot-industrial tests were carried out, the analysis of the results was carried out and further directions for improving the composition were determined.

  Keywords: high viscosity oil, solvent, viscosity, extraction, electric centrifugal pump.

  На сьогоднішній день в старих нафтогазоносних провінціях відбувається стрімке виснаження запасів легких маловязких нафт, що змушує надрокористувачів вводити в розробку родовища з нетрадиційними і які важко запасами вуглеводнів. До них відносять високов'язкі нафти (ВВН) і нафти нізкопроніцаемих колекторів. Розвинена інфраструктура, наявність кваліфікованих кадрів в нафтовидобувних регіонах дозволяють вводити в розробку все більш складні об'єкти [11, С. 5], [12, С. 234], [13, С. 7], [14, С. 5], [ 15, С. 25], [16, С. 14]. Важкі високов'язкі нафти і природні бітуми складають значну частку від загальних геологічних запасів вуглеводневої сировини. За даними ФГУП «ВНИГРИ», частка важких нафт в запасах Європейської частини Росії збільшилася з 25 до 29% [1, С. 2]. При цьому велика частина запасів категорії АВС1 знаходиться в регіонах Урало-Поволзькій нафтогазоносної провінції. Сумарні запаси високов'язких нафт зросли більш ніж на 300 млн. Тонн, а сумарний видобуток зросла більш ніж на 3 млн. Тонн [1, С. 6]. Самарська область володіє значними запасами високов'язких нафт (ВВН) і природних бітумів. Згідно з інформацією, представленою ФГУП «ВНИГРИ» (2011 рік), запаси важких нафт в Самарській області становлять 7% від усіх запасів регіонів європейської частини Росії. При цьому Самарська область збільшила обсяг запасів майже в 2 рази з 2006 року. У зв'язку з цим актуальним завданням є підвищення ефективності розробки родовищ високов'язкої нафти.

  Родовища ТПП «РІТЕК-Самара-Нафта» на півночі Самарської області в більшості своїй представлені родовищами з високов'язкої нафтою. За даними різних дослідників, динамічна в'язкість ВВН Самарської області може досягати сотень і десятків тисяч мПас [2, С. 34], [3, С. 100], [4, С. 43], [5, С. 10], [ 6, С. 53], [8, С.117]. Видобуток і транспортування таких нафт ускладнюється низкою чинників [7, С. 68], [8, С. 117]. Висока в'язкість продукції створює значні перепади тисків як в самому продуктивному пласті, так і при транспортуванні ВВН по промисловим трубопроводам, а наявність смол і асфальтенів в дегазованої продукції свердловин збільшує ризик утворення стійких водонафтових емульсій. В процесі підйому флюїду на денну поверхню відбувається активна дегазація продукції з порушенням фазового рівноваги в нафтовій дисперсної системі, що призводить до утворення твердих органічних відкладень в насосно-компресорних трубах, промислових трубопроводах і в апаратурі підготовки нафти, газу і води [10, С. 75 ]. Крім того, поруч фахівців відзначено неньютонівської поведінку ВВН ТПП «РІТЕК-Самара-Нафта» (родовища Вільне,

  Стреловское, Юганска, Авралінское, Булатовское і ін.) [6, С. 50]. Проведені дослідження доводять, що нафта, яка перебуває в спокої тривалий час, здатна до формування коагуляційних і коагуляційному -крісталлізаціонних структур в продуктивному пласті і на забої видобувної свердловини, що проявляється в наявності тиксотропних властивостей і істотному зростанні напруги зсуву руйнування тиксотропної структури і в'язкості, що відзначено в ряді опублікованих робіт [6, С. 35].

  Перераховані вище ефекти призводять до ускладнень при запуску видобувних свердловин і необхідності створювати значний перепад тиску в системі «пласт - свердловина» для забезпечення припливу нафти. Ускладнення при видобутку ВВН відбуваються не тільки в продуктивному пласті, а й істотно відбиваються на режимі роботи обладнання для видобутку. Для підвищення ефективності роботи механізованого фонду свердловин на таких об'єктах застосовують фізичні і хімічні способи боротьби з ускладненнями. До хімічних відноситься застосування розчинників, деемульгатора, інгібіторів асфальтеносмолопарафінових відкладень і ін. [9, С. 165]. До фізичних способів відносять застосування гріючих кабелів, скребків, пропарювання і промивання свердловин і інші методи видалення відкладень з насосного обладнання і внутрішньої поверхні насосно-компресорних труб і промислових трубопроводів.

  Метою даної роботи є оцінка можливості застосування реагентів-розчинників при видобутку високов'язких нафт і природних бітумів на прикладі проведених дослідно-промислових випробувань розробленого ТОВ «Акрібія Лаб» реагенту-розчинника. Випробування проведені спільно ТОВ «Акрібія Лаб» і ТПП «РІТЕК-Самара-Нафта» в червні 2017 року.

  Основні завдання проведення випробувань були наступними: зниження в'язкості ВВН, відсутність зростання тиску в викидний лінії від свердловини до вимірювальної установки, зниження лінійного тиску викидний лінії щодо показників до початку випробувань, забезпечення безперебійної роботи установки електричного відцентрового насоса.

  Нафта свердловини №5 Стреловского родовища (пласт Б2) володіє аномально високою в'язкістю, що викликає різке зростання лінійного тиску в викидний лінії і призводить до роботи свердловини в періодичному режимі і негативно відбивається на показниках видобутку. Газовий фактор незначний, при одноразовому розгазування 5 - 7 м3 / тонну, щільність нафти при 20 ° С становить 0,960 г / см3, вміст сірки - 4% мас., Смол - 10,5%, асфальтенів - 6,5%, парафінів - 4,3%. Пластова температура 26 ° С. Виміряна динамічна в'язкість проби нафти в пластових умовах склала 597,6 мПас. Реологічні дослідження сирої дегазованої проби нафти, проведені ТОВ «Акрібія Лаб», показали значення динамічної в'язкості 8511,2 мПас при 20 ° С і 3973,4 мПас при 30 С.

  Діаметр викидного трубопроводу становить 114 мм, однак цього може бути недостатньо з огляду на замішування високов'язкої емульсії в трубі, оскільки тиск в лінії може складати від 59 атм і до різкого підвищення до 400 атм. При проведенні гідравлічного розрахунку на діаметр 159 або 168 мм тиск істотно знижується до 5 атм. Також варто відзначити можливість утворення органічних відкладень, особливо в холодну пору року, що може призводити до зменшення реального прохідного перетину трубопроводу.

  Реагент-розчинник «Акріс» був розроблений для застосування його при видобутку і транспортуванні високов'язких нафт і природних бітумів з метою зниження в'язкості, боротьби з проявом тиксотропних властивостей нафти. До складу реагенту входять ароматичні розчинники та поверхнево-активні речовини, що дозволяють ефективно знижувати в'язкість нафти за рахунок розчинення смол і асфальтенів.

  Дослідно-промислові випробування проводилися на свердловині №5 Стреловского родовища, обладнаної установкою дозування хімічних реагентів на прийом електроцентробежного насоса. Свердловина також обладнана системою телеметрії, що дозволяє відстежувати параметри роботи. Дозування реагенту вироблялося в обсязі 2% від добового видобутку свердловини по нафті. Випробування проводилися з залученням фінансування, отриманого за участю компанії ТОВ «Акрібія Лаб» в Конкурсі інноваційних проектів «Формула успіху».

  Мал. 1 - Схема подачі реагенту на прийом УЕЦН: 1 - Дозуюча установка; 2 - наземний трубопровід; 3 - пристрій введення через бічний відведення фонтанної арматури типу АФК; 4-пристрій введення через кабельний ввід фонтанної арматури типу АФК; 5 -пітающій кабель УЕЦН; 6 -

  свердловинний капілярний трубопровід; 7 - клапан-розпилювач

  У таблиці 1 представлені результати вивчення реологічних властивостей нафти. Відбір гирлових проб проводився 2 рази на добу з обов'язковою присутністю фахівців компаній ТПП «РІТЕК-Самара-Нафта» і ТОВ «Акрібія Лаб».

  _Табліца 1 - Результати вивчення гирлових проб високов'язкої нафти, відібраних при ОПІ_

  № проби Динамічна в'язкість, мПас Кратність зниження в'язкості нафти в порівнянні з сирої, раз

  20 ° С 30 ° С 20 ° С 30 ° С

  Сира нафта 8511,2 3973,4 1 + 1

  2 346,85 216,16 24,54 18,38

  3 2356,6 942,06 3,61 4,22

  4 2088,4 1132,3 4,08 3,51

  5 3815,3 1641,1 2,23 2,42

  6 3999,6 2026,1 2,13 1,96

  7 3218,1 1430,9 2,64 2,78

  8 2046,2 1139,9 4,16 3,49

  9 3062,8 1389,5 2,78 2,86

  Як видно з таблиці, представницькими з даного випробуванню можливо вважати проби 3 - 9. Встановлене середнє значення в'язкості нафти при дозуванні реагенту: 2941 мПас при 20 ° С і 1985,9 мПас при 30 ° С. В

  середньому реагент-розчинник «Акріс» забезпечив зниження в'язкості в 3 рази в порівнянні з сирою нафтою як при 20 ° С, так і при 30 ° С. Найкращим показником з представницьких проб при 20 ° С можна вважати зниження в'язкості нафти в 4,16 рази в порівнянні з сирою нафтою, найгіршим - у 2,13 рази. При 30 ° С найкращим результатом можна вважати зниження в'язкості нафти в 4,22 рази, найгіршим - у 1,96 рази. На малюнку 2 представлений графік залежності динамічної в'язкості проб нафти від часу відбору.

  9000

  8511,2

  8000

  про sa

  в 7000

  6000

  5000

  4000

  |s н u е І

  СП № та до а

  і

  ? 3000 В "

  2 2000

  1000

  3815,3

  3999,6

  3218,1

  3062,8

  2356,6

  2088,4

  2046,2

  Сира нафта

  Проба 3 Проба 4 Проба 5 Проба 6 Проба 7 Проба 8 Відібрані проби нафти

  проба 9

  0

  Мал. 2 - Динамічна в'язкість вивчених проб нафти, відібраних на гирлі видобувної свердловини

  Однак, в процесі випробувань свердловина періодично зупинялася через зростання тиску в викидний лінії, що може бути пов'язано з наявністю органічних відкладень на стінках викидний лінії, це зменшило ефективний діаметр трубопроводу. Зважаючи на це не вдалося забезпечити умови зниження тиску в викидний лінії і, відповідно, безперебійну роботу відцентрового насоса. Інженерами ТОВ «Акрібія Лаб» були зроблені висновки про необхідність завчасного заповнення, витримування і промивання викидний лінії реагентом-розчинником за погодженням з компанією-оператором. Даний досвід буде прийнятий до уваги при проведенні аналогічних заходів на свердловинах, що розкрила пласти високов'язкої нафти і природного бітуму. До проведення випробувань викидна лінія була промита легкої маловязкой нафтою, проте, мабуть, вона має слабкі розчинювальними і миючими властивостями по відношенню до органічних відкладень на стінках промислового трубопроводу.

  На основі аналізу даних проведених промислових робіт можливо зробити наступні висновки:

  1. Застосування реагентів-розчинників в процесі видобутку і транспортування високов'язкої нафти є доцільним. При цьому, на відміну від теплових методів, зона впливу не є локальною, тобто реагент розчинник змінює реологічні властивості високов'язкої нафти на всьому шляху її руху по системі видобутку, збору і підготовки продукції.

  2. Розроблений реагент-розчинник показав високу ефективність як в лабораторних умовах, так і при дослідно-промислових випробуваннях на свердловині Стреловского родовища, що дає можливість рекомендувати його до застосування на даному об'єкті.

  3. За підсумками випробувань виявлено необхідність якісного промивання викидний лінії для видалення асфальтеносмолопарафінових відкладень.

  4. Необхідно продовжувати пошук і розробку якісних відносно дешевих і ефективних реагентів-розчинників для підвищення ефективності видобутку високов'язкої нафти і природного бітуму.

  Фахівці компанії ТОВ «Акрібія Лаб» висловлюють глибоку вдячність керівництву і фахівцям компанії АТ «РІТЕК» за можливість спільної продуктивної роботи.

  Список літератури / References

  1. Макаревич В.М. Ресурсний потенціал родовищ важких нафт європейської частини Російської Федерації / В.Н. Макаревич, Н.І. Іскрицька, С.А. Богословський / Нафтогазова геологія. Теорія та практика. - 2012. -Т. 7. - № 3. - URL: http://www.ngtp.ru/rub/6/43_2012.pdf (дата звернення: 01.10.2017).

  2. Зінов'єв А.М. Експериментальні дослідження реологічно складної нафти родовищ Самарської області (Росія) А.М.. Зінов'єв, В.А. Ольховська, І.В. Ільїн // нафтопромислове справу. - 2017. - № 2. - С. 31-38.

  3. Ольховська В. А. Підземна гідромеханіки. Фільтрація неньютоновской нафти. - 2011.

  4. Зінов'єв А.М. Обгрунтування аналітичної моделі псевдоустановівшегося припливу нелінійно в'язкопластичні нафти до вертикальної свердловині / А.М. Зінов'єв, В.А. Ольховська, А.А. Ковальов // Вісник ЦКР Роснадра. - 2013. - № 2. - С. 40-45.

  5. Зінов'єв А.М. Проектування систем розробки родовищ високов'язкої нафти з використанням моделі неньютонівської течії і результатів дослідження свердловин на приплив / А.М. Зінов'єв, В.А. Ольховська, Н.М. Максимкин і ін .// нафтопромислове справу. - 2013. - № 1. - С. 5-14.

  6. Зінов'єв А.М. Обгрунтування режиму експлуатації покладів високов'язкої нафти з використанням моделі неньютонівської течії і результатів промислово-гідродинамічних досліджень. дисертація ... кандидата технічних наук: 25.00.17 / мінерально -сирьевой ун-т "Гірський". Самара, - 2013.

  7. Стручков І.А. Обгрунтування технології запобігання утворенню асфальтосмолопарафінових відкладень в свердловинах з використанням поверхнево-активних речовин. дисертація ... кандидата технічних наук: 25.00.17 / мінерально-сировинної ун-т "Гірський". Самара, - 2016

  8. Фарманзаде А.Р. Дослідження реологічних властивостей високов'язкої нафти Печерського родовища / А.Р. Фарманзаде, Н.А. Карпунин, Н.А. Хромих і ін .// Міжнародний науково-дослідний журнал. - 2016. - № 3-2 (45). - С. 116-119.

  9. Хромих Л.Н. Огляд застосування розчинників в процесі видобутку високов'язкої нафти і природного бітуму / Л.М. Хромих, А.Т. Литвин, А.В. Нікітін // Міжнародний науково -дослідний журнал. - 2016. - № 74 (49). - С. 163-167.

  10. Нікітін М.М. Вивчення реологічних властивостей важкої високов'язкої нафти Ярегского родовища / М.М. Нікітін, П.Д. Гладков, А.В. Колонський і ін .// Записки Гірничого інституту. - 2012. - Т. 195. - С. 73-77.

  11. Butler R. M. et al. A new process (VAPEX) for recovering heavy oils using hot water and hydrocarbon vapour // Journal of Canadian Petroleum Technology. - 1991. - V. 30. - №. 01.

  12. Das S. K. et al. Vapex: An efficient process for the recovery of heavy oil and bitumen // SPE journal. - 1998. - V. 3. -№. 03. - P. 232-237.

  13. Butler R. M. et al. Improved recovery of heavy oil by VAPEX with widely spaced horizontal injectors and producers // Journal of Canadian Petroleum Technology. - 2000. - V. 39. - №. 01.

  14. Das S. K. et al. Effect of asphaltene deposition on the Vapex process: A preliminary investigation using a Hele-Shaw cell // Journal of Canadian Petroleum Technology. - 1994. - V. 33. - №. 06.

  15. Ivory J. et al. Investigation of cyclic solvent injection process for heavy oil recovery // Journal of Canadian Petroleum Technology. - 2010. - V. 49. - №. 09. - P. 22-33.

  16. Nasr T. N. et al. New hybrid steam-solvent processes for the recovery of heavy oil and bitumen // Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference. - Society of Petroleum Engineers, 2006.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Makarevich V.N. Resursnyj potencial mestorozhdenij tjazhelyh neftej evropejskoj chasti Rossijskoj Federacii [Resource potential of heavy oil deposits in the European part of the Russian Federation] / V.N. Makarevich, N.I. Iskrickaja, S.A. Bogoslovskij // Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika [Oil and Gas Geology. Theory and practice]. - 2012. - T. 7. - № 3. - URL: http://www.ngtp.ru/rub/6/43_2012.pdf (accessed: 01.10.2017). [In Russian]

  2. Zinov'ev A.M. Jeksperimental'nye issledovanija reologicheski slozhnoj nefti mestorozhdenij Samarskoj oblasti (Rossija) [Experimental researches of rheologically complex oil of deposits of the Samara area (Russia)] / A.M. Zinov'ev, V.A. Ol'hovskaja, I.V. Il'in // Neftepromyslovoe delo [Oilfield business]. - 2017. - № 2. - P. 31-38. [In Russian]

  3. Ol'hovskaja V.A. Podzemnaja gidromehanika. Fil'tracija nen'jutonovskoj nefti [Underground hydromechanics. Filtering of non-Newtonian oil]. - 2011. [in Russian]

  4. Zinov'ev A.M. Obosnovanie analiticheskoj modeli psevdoustanovivshegosja pritoka nelinejno vjazkoplastichnoj nefti k vertikal'noj skvazhine [Substantiation of the analytical model of a pseudo-steady inflow of nonlinear viscoplastic oil to a vertical well] / A.M. Zinov'ev, V.A. Ol'hovskaja, A.A. Kovalev // Vestnik CKR Rosnedra [Bulletin of the Central Committee of Rosnedra]. - 2013. - № 2. - P. 40-45. [In Russian]

  5. Zinov'ev A.M. Proektirovanie sistem razrabotki mestorozhdenij vysokovjazkoj nefti s ispol'zovaniem modeli nen'jutonovskogo techenija i rezul'tatov issledovanija skvazhin na pritok [Designing of systems for the development of high-viscosity oil fields using the non-Newtonian flow model and the results of the investigation of wells for inflow] / AM Zinov'ev, V.A. Ol'hovskaja, N.M. Maksimkina i dr. // Neftepromyslovoe delo [Oilfield business]. - 2013. - № 1. - P. 5-14. [In Russian]

  6. Zinov'ev A.M. Obosnovanie rezhima jekspluatacii zalezhej vysokovjazkoj nefti s ispol'zovaniem modeli nen'jutonovskogo techenija i rezul'tatov promyslovo-gidrodinamicheskih issledovanij [Justification of the regime for the exploitation of high-viscosity oil deposits using the non-Newtonian flow model and the results of field- hydrodynamic studies]. dis ... of PhD in Engineering: 25.00.17 / mineral'no-syr'evoj un-t "Gornyj". Samara, - 2013. [in Russian]

  7. Struchkov I.A. Obosnovanie tehnologii predotvrashhenija obrazovanija asfal'tosmoloparafinovyh otlozhenij v skvazhinah s ispol'zovaniem poverhnostno-aktivnyh veshhestv [Substantiation of the technology for preventing the formation of asphalt-resin-paraffin deposits in wells using surfactants]. dis ... of PhD in Engineering: 25.00.17 / mineral'no-syr'evoj un-t "Gornyj". Samara, - 2016. [in Russian]

  8. Farmanzade A.R. Issledovanie reologicheskih svojstv vysokovjazkoj nefti Pecherskogo mestorozhdenija [Investigation of the rheological properties of high-viscosity oil from the Pechersk deposit] / A.R. Farmanzade, N.A. Karpunin, N.A. Hromyh i dr. // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Scientific and Research Journal]. - 2016. - № 3-2 (45). - P. 116-119. [In Russian]

  9. Hromyh L.N. Obzor primenenija rastvoritelej v processe dobychi vysokovjazkoj nefti i prirodnogo bituma [Review of the use of solvents in the extraction of high-viscosity oil and natural bitumen] / L.N. Hromyh, A.T. Litvin, A.V. Nikitin //

  Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Scientific and Research Journal]. - 2016. - № 7-4 (49). - P. 163-167. [In Russian]

  10. Nikitin M.N. Izuchenie reologicheskih svojstv tjazheloj vysokovjazkoj nefti Jaregskogo mestorozhdenija [Study of rheological properties of heavy high-viscosity oil of the Yaregskoe deposit] / M.N. Nikitin, P.D. Gladkov, A.V. Kolonskih i dr. // Zapiski Gornogo instituta [Notes of the Mining Institute]. - 2012. - T. 195. - P. 73-77. [In Russian]

  11. Butler R. M. et al. A new process (VAPEX) for recovering heavy oils using hot water and hydrocarbon vapour // Journal of Canadian Petroleum Technology. - 1991. - V. 30. - №. 01.

  12. Das S.K. et al. Vapex: An efficient process for the recovery of heavy oil and bitumen // SPE journal. - 1998. - V. 3. -№. 03. - P. 232-237.

  13. Butler R.M. et al. Improved recovery of heavy oil by VAPEX with widely spaced horizontal injectors and producers // Journal of Canadian Petroleum Technology. - 2000. - V. 39. - №. 01.

  14. Das S.K. et al. Effect of asphaltene deposition on the Vapex process: A preliminary investigation using a Hele-Shaw cell // Journal of Canadian Petroleum Technology. - 1994. - V. 33. - №. 06.

  15. Ivory J. et al. Investigation of cyclic solvent injection process for heavy oil recovery // Journal of Canadian Petroleum Technology. - 2010. - V. 49. - №. 09. - P. 22-33.

  16. Nasr T. N. et al. New hybrid steam-solvent processes for the recovery of heavy oil and bitumen // Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference. - Society of Petroleum Engineers, 2006.

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.65.161 Корольов Е. А.1, Бариева Е. Р.2, Серазеева Е.В.3, Петрова Д.І.4

  1 кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, 2кандідат біологічних наук, доцент, 3старшій викладач,

  4

  аспірант,

  1,4Казанскій (Приволзький) федеральний університет, 2,3Казанскій державний енергетичний університет ВПЛИВ гіпергенні ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ нафтові поклади В органогенних вапняками ДЕМКІНСКОГО РОДОВИЩА

  Анотація

  У статті розглянуто вплив процесів гіпергенезу на формування нафтових покладів в органогенних вапняках турнейського і башкирського ярусів Демкінского нафтового родовища. Встановлено, що висока пористість карбонатних колекторів турнейского ярусу обумовлена ​​процесами вилуговування кальцитового цементу з вапняків. У карбонатних комплексах башкирського ярусу накладені екзогенні процеси сприяли утворенню прошарків щільних порід. За рахунок вторинної кальцітізаціі в органогенних вапняках були загоєні відкриті пори, каверни і тріщини. В результаті цього сформувалися внутріформаціонние породи-покришки, під якими в наслідок акумулювалися вуглеводні.

  Ключові слова: органогенний вапняк, гіпергенез, вилуговування, нафтові поклади.

  Korolev E.A.1, Barieva E.P.2, Seraseeva E.V.3, Petrova D.I.4

  1PhD in Geology and Mineralogy, Associate professor, 2PhD in Biology, Associate professor, 3Senior Lecturer, 4Postgraduate

  student,

  1,4Kazan (Volga region) Federal University, 2,3Kazan State Power Engineering University INFLUENCE OF HYPERGENIC FACTORS ON THE FORMATION OF OIL DEPOSITS IN ORGANOGENIC

  LIMESTONES OF DEMKINSKY DEPOSIT

  Abstract

  The article considers the influence of the processes of hypergenesis on the formation of oil deposits in organogenic limestones of the Tournaisian and Bashkirian stages of the Demkinsky oil field. It is established that the high porosity of the Carbonate reservoirs of the Turnaian stage is due to the processes of leaching calcite cement from limestones. Superimposed hypergenic processes in the carbonate complexes of the Bashkirian stage contributed to the formation of interlayers of dense rocks. Open pores, caverns and cracks were healed in organogenic limestones due to secondary calcification. As a result of this, intraformational breeds-tires were formed, under which hydrocarbons subsequently accumulated.

  Keywords: organogenic limestone, hypergenesis, leaching, oil deposits.

  Демкінское родовище нафти розташовується на південному сході Республіки Татарстан в межах східного борта Мелекесской депресії. У морфологічному відношенні родовище являє собою серію малоамплітудних брахиантіклінальниє підняттів, найбільшим з яких є Демкінское. Всі позитивні морфоструктури простежуються на структурних картах стратиграфічних підрозділів нижнього і середнього карбону. В даний час локальні підняття є місцем локалізації многопластових масивних покладів нафти [9].

  Основні запаси нафти в межах родовища приурочені до карбонатних породах верхнетурнейского под'яруса, на яких з перервою залягає теригенно товща Бобриковського і тульського горизонтів, яка є регіональною покришкою нафтових покладів. Більшість покладів нафти в породах верхнетурнейского віку ставляться до важко запасів, що обумовлено з одного боку низькими ємнісне -фільтраціоннимі характеристиками вапняків, з іншого - високою щільністю і в'язкістю нафти. Продуктивними є пласти-колектори Кизеловского і Черепетская горизонтів [5], [7]. Перший з них складний грудкуватими вапняками,


  Ключові слова: високов'язких нафти / РОЗЧИННИК / SOLVENT / В'ЯЗКІСТЬ / VISCOSITY / ЗДОБИЧ / EXTRACTION / ЕЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНИЙ НАСОС / ELECTRIC CENTRIFUGAL PUMP / HIGH VISCOSITY OIL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити