Метою статті є дослідження конкурентного університетського потенціалу регіонів і його взаємозв'язку з макроекономічними показниками регіонів України. Виконано аналіз регресійної-кореляційних зв'язків між чотирма макроекономічними показниками і двома показниками університетського потенціалу регіонів України. В результаті дослідження отримано найкраща кореляційний зв'язок між кількістю університетів і показником Ij, розрахованим на основі агрегування вебометріческіх рейтингів університетів для кожного регіону. Показано, що обидва показники регіонального університетського потенціалу добре корелюють з усіма чотирма макроекономічними показниками. При цьому аналіз сутності регіонального розвитку показує, що з ростом міст і соціально економічної потужності регіонів зростає і університетський потенціал регіонів, а не навпаки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є врахування більшої кількості науково-інноваційних та макроекономічних показників.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Журавка Андрій Вікторович, Мудашіру Тайо Мусібау


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: бізнес Інформ

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ регресійний-кореляційний зв'язок між ПОКАЗНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ І макроекономічних показників РЕГІОНІВ УКРАЇНИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ регресійний-кореляційний зв'язок між ПОКАЗНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ І макроекономічних показників РЕГІОНІВ УКРАЇНИ»

  ?УДК 332.13: 332.055

  аналіз регресійної-кореляційних зв'язків між показниками університетського потенціалу і макроекономічними показниками

  регіонів України

  © 2017 ЖУРАВКА А. В., МУДАШІРУ Т. М.

  УДК 332.13: 332.055

  Журавка А. В., Мудашіру Т. М. Аналіз регресійної-кореляційних зв'язків між показниками університетського потенціалу і макроекономічними показниками регіонів України

  Метою статті є дослідження конкурентного університетського потенціалу регіонів та його взаємозв'язку з макроекономічними показниками регіонів України. Виконано аналіз регресійної-кореляційних зв'язків між чотирма макроекономічними показниками і двома показниками університетського потенціалу регіонів України. В результаті дослідження отримано найкраща кореляційний зв'язок між кількістю університетів і показником Ij, розрахованим на основі агрегування вебометріческіх рейтингів університетів для кожного регіону. Показано, що обидва показники регіонального університетського потенціалу добре корелюють з усіма чотирма макроекономічними показниками. При цьому аналіз сутності регіонального розвитку показує, що з ростом міст і соціально економічної потужності регіонів зростає і університетський потенціал регіонів, а не навпаки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є врахування більшої кількості науково-інноваційних та макроекономічних показників.

  Ключові слова: університетський потенціал, регіони України, макроекономічні показники, коефіцієнт парної кореляції, Webo-metrics, вебометріческій рейтинг університетів, Укрстат. Рис .: 9. Табл .: 2. Формул: 2. Бібл .: 11.

  Журавка Андрій Вікторович - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61002, Україна) E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Мудашіру Тайо Мусібау - аспірант кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, Харківський національний університет радіоелектроніки (пр. Науки, 14, Харків, 61166, Україна)

  УДК 332.13: 332.055 Журавка А. В., Мудашіру Т. М. аналiз регресшно-кореляцшніх зв'язшв мж Показники ушверсітетського потен ^ алу та макроекономiчнімі Показники регюшв Украни

  Метою статтi е досл / дження конкурентного ушверсітетського по-тенціі / алу регюшв та его взаємозв'язку з макроеконом / чними Показники регюшв Украни. Виконаю анал / з регрес / йно-кореляції / йних зв'язшв м / ж чотірма макроеконом / чними Показники та двома Показники ун / версітетського потенц / алу регюшв Украни. У результат / досл / дження ОТРИМАНО найкращий кореляцйній зв'язок м / ж до / льк / стю ун / тет / в / Показники Ij, розрахованім на основ / агрегування вебометрічніх рейтинг / в ун / тет / в для кожного рег / ону. Показано, что обидвоє показатели рег / онального ун / версітетського потенц / алу добро корелюють з ус / ма чотірма макроеконом / чними Показники. При цьом анал / з сутности / рег / онального розвитку доводити, что з / зростанням м / ст / соц / ально економ / чноi потужного / рег / він / в зростан й ун / версітетській потенц / ал рег / він / в, а не навпаки. Перспективами подалі досл / джень у даного напрямку е врахування б / льшоi к / ль-кост / науково-'тновац / йних та макроеконом / чних Показник / в. Ключов'1 слова: ун / версітетській потенц / ал, рег / вони Украни, макро-економ / чн / показатели, коеф / ц / ент парноi кореляції, Webometrics, Вебо-метричних рейтинг ун / тет / в, Укрстат. Рис .: 9. Табл .: 2. Формул: 2. Б'бл .: 11.

  Журавка Андрй Вкторовіч - кандидат економ / чних наук, доцент, доцент кафедри економ / чноi к / бернетікі та / Щоб отримати інформацію / йних технолог / ї, Харк / вській нац / ональний ун / тет буд / вніцтва та арх / тектура (вул. Сумська, 40, Харк / в, 61002, Украна) E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Мудашіру Тайо Муабау - асп / рант кафедри економ / чноi к / бернетікі та управл / ння економ / чною безпеки, Харк / вській нац / ональний ун / -версітет рад / оелектрон / ки (пр. Науки, 14, Харк / в, 61166 , Украна)

  UDC 332.13: 332.055 Zhuravka A. V., Mudashiru T. M. Analysis of Regression-Correlation Relationships Between Indicators of University Potential and Macroeconomic Indicators of Ukrainian Regions

  The purpose of the article is to study the competitive university potential of the regions and its relationship with the macroeconomic indicators of the regions of Ukraine. An analysis of regression-correlation relationships between four macroeconomic indicators and two indicators of the university potential of the regions of Ukraine is made. As a result of the research, the best correlation was obtained between the number of universities and the indicator Ij, calculated on the basis of aggregating the webometric ratings of universities for each region. It is shown that both indicators of the regional university potential correlate well with all four macroeconomic indicators. At the same time, analysis of the essence of regional development shows that with the growth of cities and the social and economic power of the regions, the university potential of the regions also grows, and not vice versa. Prospects for further research in this area are the inclusion of a larger number of scientific, innovation and macroeconomic indicators.

  Keywords: university potential, regions of Ukraine, macroeconomic indicators, coefficient of pair correlation, Webometrics, university rating, Ukrstat. Fig .: 9. Tbl .: 2. Formulae: 2. Bibl .: 11.

  Zhuravka Andrey V. - PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics and Information Technologies, Kharkiv National University of Construction Engineering and Architecture (40 Sumska Str., Kharkiv, 61002, Ukraine) E-mail: andy_zhuravka @ mail.org.ua

  Mudashiru Tayo Musibau - Postgraduate Student of the Department of Economic Cybernetics and Management of Economic Security, Kharkiv National University of Radioelectronics (14 Nauky Ave, Kharkiv, 61166, Ukraine)

  В умовах глобалізації та формування інноваційних економік велику роль відводять підвищенню конкурентоспроможності університетського потенціалу і його впливу на економічне зростання країн і регіонів. Під університетським потенціалом

  часто розуміють позиціонування університетів в різних глобальних університетських рейтингах [1-3]. А високий конкурентний статус провідних національних університетів визначає конкурентний потенціал національних економік [4].

  На думку ряду відомих вчених, двигуном інноваційного розвитку країн в сучасних умовах стає створення конкурентоспроможних університетів, здатних акумулювати і примножити власний і загальнонаціональний інтелектуальний потенціал, а також сприяти інтеграції освіти і науки в виробництво [5-7].

  У даній роботі ми вивчимо конкурентний потенціал регіонів України, для чого доведеться агрегувати потенціал окремих університетів по кожному регіону. Після чого досліджуємо взаємозв'язок цього потенціалу з макроекономічними показниками регіонів.

  Регресійно-кореляційний взаємозв'язок між регіональними макроекономічними показниками (ВРП, населення) і кількістю університетів по регіонах Росії вивчалася в роботах [8; 9], аналогічна зв'язок між макроекономічними показниками і регіональним університетським потенціалом, розрахованим на основі вебометріческого рейтингу університетів, розглядалася в роботі [10].

  Як показники регіонального університетського потенціалу будуть взяті розподілу університетів і показник їх вебометріческого потенціалу згідно роботі [11], а в якості макроекономічних показників будуть використані ВРП, ВРП на душу населення, чисельність населення (береться наявне населення на 1 лютого 2017 г.) і щільність населення (розраховується нами за допомогою ділення чисельності населення на площу території регіону) на основі бази даних Укрстату за відповідні роки.

  Регіональний університетський потенціал можна кількісно оцінювати різними способами. У першому наближенні він може оцінюватися загальною кількістю університетів в регіоні. Розподіл кількості університетів по регіонах України визначатимемо по базі даних ^^ Ьотей ^ на рівень початку 2017 р У другому, більш суворому наближенні, будемо враховувати національні вебометріческіе рейтинги університетів та розраховувати регіональний університетський потенціал за формулою (1) [11]: / " "\

  j j ij = 2 rv = 2

  7 = 1 7 = 1

  max R7j - R,

  7J

  j

  7J

  max Ru - min Ru

  J J

  (1)

  де К / - національний (країнових) рейтинг (ранг, місце університету в національному вебометріческом рейтингу) / -ого університету в / -му регіоні.

  Для кожного / береться своя автономна нумерація університетів від / = 1 до / = п / - кількість університетів в / -му регіоні. Дані по вебометріческім рейтингах українських університетів будемо брати на січень 2017 р.

  У нашому випадку max R = 341, min R7j

  j J iJ j

  формулу (1) перепишемо у вигляді

  Ij = 2

  7 = 1

  341 - R.

  341 - 1

  тоді

  (2)

  де j = 1,25.

  Досліджувалися 25 українських регіонів, за винятком АРК та м.Севастополя. Вихідні значення регіональних макроекономічних показників і розрахункові значення регіонального університетського потенціалу для двох випадків наведені в табл. 1.

  З табл. 1 добре виділяється перша п'ятірка регіонів, в яких розташовані понад 20 університетів: г. Киев, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська області. У цих же регіонах спостерігаються і максимальні значення регіонального університетського потенціалу, розраховані на основі агрегування вебометріческіх рейтингів університетів за формулою (2). Ці ж регіони відрізняються і високими значеннями макроекономічних показників.

  На основі табл. 1 пророблявся регресійної-кореляційний аналіз за допомогою стандартних можливостей Excel. В кінцевому підсумку розраховується кросскорреляціонной матриця для шести регіональних макроекономічних і університетських показників (табл. 2).

  З табл. 2 слідують досить високі коефіцієнти кореляції Пірсона між розглянутими показниками. Найгірший коефіцієнт кореляції мав місце між чисельністю і щільністю населення. В цілому, коефіцієнти кореляції між чисельністю населення і іншими показниками були гіршими у порівнянні з усіма іншими парними коефіцієнтами кореляції. Така ж ситуація спостерігалася і для російських регіонів [11].

  На рис. 1 - рис. 9 наведені дев'ять обраних рівнянь лінійної регресії. Як бачимо з цих малюнків і з табл. 2, найкраща кореляційний зв'язок спостерігається між кількістю університетів і показником I .. Це говорить про те, що регіональний університетський потенціал, замість його розрахунку за відносно складною формулою (2), можна оцінювати кількістю університетів в регіоні. Обидва цих показника регіонального університетського потенціалу добре корелюють з усіма макроекономічними показниками (див. Табл. 2). Але це не говорить про те, що університетський потенціал є локомотивом економічного розвитку регіонів, скоріше, навпаки [11].

  ВИСНОВКИ

  Виконано регресійної-кореляційний аналіз між чотирма макроекономічними показниками і двома показниками університетського потенціалу регіонів України. Отримано досить високі значення коефіцієнтів кореляції Пірсона між розглянутими показниками, за винятком кореляції між чисельністю і щільністю населення. Найкраща кореляційний зв'язок отримана між кількістю університетів і показником L, розрахованим на основі агрегування вебометріче-ських рейтингів університетів для кожного регіону. Це дозволяє відмовитися від розрахунку досить складного показника 1. і замінити його простим підрахунком кількості університетів в регіоні. Показано, що

  п

  Таблиця 1

  Розподіл макроекономічних показників і показників університетського потенціалу по регіонах України

  № п / п Регіон України Кількість університетів 2017 р I ВРП, 2014 р млн грн Чисельність населення, на 1 лютого 2017 р чол. ВРП на душу населення (у фактичних цінах, грн), 2013 г. Щільність населення, чол. / Км2, на 1 лютого 2017 р.

  1 Вінницька область 8 4,05 43990 1588888 22303 59,93

  2 Волинська область 6 2,64 24195 1040346 19817 51,65

  3 Дніпропетровська область 27 10,91 176540 3227624 46333 101,14

  4 Донецька область 22 9,46 119983 4241864 37830 159,97

  5 Житомирська область 3 1,28 29815 1239440 20286 41,55

  6 Закарпатська область 5 2,00 24120 1258193 17044 98,47

  7 Запорізька область 12 8,53 65968 1737757 30526 63,94

  8 Івано-Франківська область 9 6,16 37643 1379201 24022 99,22

  9 Київська область 12 5,46 79561 1733509 39988 61,62

  10 Кіровоградська область 6 2,94 28758 965025 25533 39,25

  11 Луганська область 7 2,05 31393 2194318 24514 82,23

  12 Львівська область 19 10,82 72923 2532790 24937 116,01

  13 Миколаївська область 5 2,19 35408 1148943 27355 46,71

  14 Одеська область 22 10,80 74934 2385369 29118 71,61

  15 Полтавська область 7 4,19 69831 1425492 39962 49,59

  16 Рівненська область 6 2,91 28724 1162350 19003 57,98

  17 Сумська область 5 3,69 30397 1103483 23517 46,30

  18 Тернопільська область 10 4,82 21676 1058431 16819 76,57

  19 Харківська область 36 20,66 96596 2699847 31128 85,94

  20 Херсонська область 8 2,92 23250 1054667 19311 37,06

  21 Хмельницька область 12 4,96 32162 1284151 20165 62,20

  22 Черкаська область 5 3,63 38466 1229799 26168 58,84

  23 Чернівецька область 6 4,08 15049 907642 15154 112,10

  24 Чернігівська область 5 2,77 28156 1031972 22603 32,39

  25 м Київ 78 35,71 357377 2927227 109402 3488,95

  всього 341

  <

  m 2

  про

  = г

  I

  про

  про

  <

  ш

  Матриця попарних коефіцієнтів кореляції Пірсона Я

  Таблиця 2

  Кількість університетів, 2017 р, I ВРП, 2014 р ,, млн грн Чисельність населення, 2017 р ,, чол, ВРП на душу населення (у фактичних цінах, грн), 2013 р, Щільність населення, чол, / км2

  Кількість університетів, 2017 р, 1

  1, 0,985 1

  ВРП, 2014 р ,, млн грн 0,947 0,907 1

  Чисельність населення, 2017 р ,, чол, 0,652 0,626 0,679 1

  ВРП на душу населення (у фактичних цінах, грн), 2013 р, 0,896 0,855 0,967 0,543 1

  Щільність населення, чол, / км2 0,866 0,826 0,865 0,328 0,906 1

  Кількість університетів 2017 р Рис. 1. Рівняння лінійної регресії між I, і кількістю університетів

  про ГЧ

  з

  00

  400000

  300000

  200000

  100000

  у = 4325.1 х + 4481.9 Я = 0.947038

  |

  20 40 60 80

  Кількість університетів, 2017 р.

  100

  Мал. 2. Рівняння лінійної регресії між кількістю університетів і ВРП

  про ГЧ

  З а.

  са

  400000 -, 350000 -300000 -250000 -200000 -15000010000050000 -0

  у = 8776.9 х + 3923.3 | Я = 0.906651

  0 5 10 15 20 25 30 35 40

  <З са

  2

  про

  = т

  Мал. 3. Рівняння лінійної регресії між I, і ВРП

  Про

  г

  ф т

  до

  I

  Ф З

  Ф і ш

  I

  і н і

  0

  1 I Ф С і г: г

  4500000 4000000 -3500000 -3000000 -2500000 -2000000 -1500000 -1000000 -500000 -0

  |

  у = 35515 х + 1Е + 06 Я = 0.651785

  |

  20 40 60 80

  Кількість університетів, 2017 р.

  100

  Мал. 4. Рівняння лінійної регресії між кількістю університетів і чисельністю населення

  Про

  <

  про ш

  0

  0

  0

  до г

  I

  ф з

  ф і ш

  I

  3

  ^ ф

  4 т

  1 а сь -е-

  00 ш

  120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

  |

  | |

  |

  |

  20

  = 1055.9 х + 14911 Я = 0.895765

  |

  40

  60

  80

  100

  Кількість університетів, 2013 р.

  Мал. 5. Рівняння лінійної регресії між кількістю університетів і ВРП на душу населення

  0

  4000 -,

  до г

  I

  ф г

  Ф ГЧ

  і 5 ш 5

  I <

  * 5

  О »

  X

  н

  Про

  Г

  з

  3000 -

  2000 -

  1000 -

  -1000 -1

  у = 37.778 х - 307.24 Я = 0.866014

  |

  20 40 60 80

  Кількість університетів, 2017 р.

  100

  т 2

  про

  = г

  I

  про

  Мал. 6. Рівняння лінійної регресії між кількістю університетів і щільністю населення

  "Об ?? ГЧ

  0 С

  ? |

  1 ?

  Ф і ш

  I

  4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 -1000000 -500000 -0

  0

  |

  у = 72281 х + 1Е + 06 Я = 0.625814

  |

  10

  15

  20

  25

  20

  35

  40

  Про

  Мал. 7. Рівняння лінійної регресії між I, і чисельністю населення

  <

  2 ш

  до г

  I

  ф з

  ф і ш

  I

  3

  ^

  ш

  I З

  а.

  оа

  120000 -,

  100000 -

  80000 -

  60000 -

  х т

  * про

  і г5 ф .

  I 5? ^ 40000 - | 5 х - © | ш

  Сй ф

  20000 -

  0

  10

  у = 2135,6 х + 14823 Я = 0.854702

  20

  30

  |

  40

  Мал. 8. Рівняння лінійної регресії між I, і ВРП на душу населення

  0

  0

  5

  0

  до s

  z

  ф

  г

  Ф IN u%

  гс S

  z -i

  | 2 S

  z

  H

  о г з

  4000

  2000

  -2000

  76.351 x - 310.01 R = 0.825712

  10

  15

  20

  I

  25

  30

  |

  35

  Мал. 9. Рівняння лінійної регресії між ^ і щільністю населення

  обидва цих показника регіонального університетського потенціалу добре корелюють з усіма чотирма макроекономічними показниками. При цьому аналіз сутності регіонального розвитку показує, що з ростом міст і соціально економічної потужності регіонів зростає і університетський потенціал регіонів, а не навпаки. При цьому сучасний університетський потенціал регіонів України був сформований ще в дореволюційну епоху при створенні перших класичних імператорських університетів у Львові (в період Австро-Угорської імперії), Харкові, Києві та Одесі (всі в період Російської імперії), і в подальшому значно розвинений в епоху соціалістичного індустріального розвитку. |

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Луговий В. I., Калашшкова С. А., Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. Нобелiвськi лауреати i топ-заклади віщо'Г освн ти, крадіжки та Контингенти з передовим ушверсітетськім по- ^ червоному. Вища освта приборкати. 2013. № 4. С. 10-20.

  2. Концептуально-методолопчш основи проектуван-ня Метс ^ в i засобiв дiагностики освггшх результат у Вищих Навчальних закладах: монографiя / за заг. ред. В. I. Лугового, О. Г. Ярошенко. Кі '' 'в: Педагопчна думка, 2014. 234 с.

  3. Moskovkin V. M., Golikov N. A., Peresypkin A. P., Serkina O. V. Aggregate ranking of the world's leading universities. Webology. 2015. Vol. 12, No. 1. P. 1-10.

  4. Сацик В. І. Детермінанти глобальну конкурентоспроможність університетів: в пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в Україні. Питання освіти. 2014. № 1. С. 134-161.

  5. Geiger R. Research and Relevant Knowledge: American Research Universities since World War II. New York, Oxford: Oxford University Press, 1993. 412 p.

  6. Clark W. Academic Charisma and the Origins of the Research University. Chicago: The University of Chicago, 2006. 576 p.

  7. Салми Дж. Створення університетів світового класу / пер. з англ. публікації Світового банку "The Challenge of Establishing the World Class Universities". М .: Видавництво «Весь світ» ", 2009. 132 c.

  8. Moskovkin V. M., Sizyoongo M. Correlation relationship between regional macroeconomic indicators and the number of universities in the Russian regions. International Business management. 2015. Vol. 9, No. 7. P. 1775-1779.

  9. Сізьунго М. Кореляційна взаємозв'язок між регіональними макроекономічними показниками і кількістю університетів по регіонах Росії // Сучасні проблеми соціально-економічних систем в умовах глобалізації: зб. наукових праць IX Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій святкуванню 140-річчя НДУ «БєлДУ». (Г. Белгород, 3 березня 2016 р). Білгород: Вид-во НДУ БєлДУ, 2016. С. 22-29.

  10. Сізьунго М. Кількісний аналіз між обраними науково-інноваційними та макроекономічними показниками регіонів Росії. Інноваційний розвиток економіки. 2016. № 5. С. 36-42.

  11. Correlation Relationship Between Scientific-Innovation and Macroeconomic Indicators in the Selected Russian Regions / Moskovkin V. M., Sizyoongo M., Verzunova L.V. et al. International Business Management. 2016. Vol. 10, No. 26. P. 6019-6025.

  REFERENCES

  Clark, W. Academic Charisma and the Origins of the Research University. Chicago: The University of Chicago, 2006.

  Geiger, R. Research and Relevant Knowledge: American Research Universities since World War II. New York; Oxford: Oxford University Press, 1993.

  Kontseptualno-metodolohichni osnovy proektuvannia meto-div i zasobiv diahnostyky osvitnikh rezultativ u vyshchykh navchal-nykh zakladakh [Conceptual and methodological bases of designing of methods and means of diagnostics of educational outcomes in higher education]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 2014.

  Luhovyi, V. I. et al. "Nobelivski laureaty i top-zaklady vysh-choi osvity, krainy ta kontynhenty z peredovym universytetskym potentsialom" [Nobel laureates and top institutions of higher education, countries and contingents with the best University potential]. Vyshcha osvita Ukrainy, no. 4 (2013): 10-20.

  Moskovkin, V. M. "Aggregate ranking of the world's leading universities". Webology. Vol. 12, no. 1 (2015): 1-10.

  Moskovkin, V. M., and Sizyoongo, M. "Correlation relationship between regional macroeconomic indicators and the number of universities in the Russian regions". International Business management. Vol. 9, no. 7 (2015): 1775-1779.

  Moskovkin, V. M. et al. "Correlation Relationship between Scientific-Innovation and Macroeconomic Indicators in the Selected Russian Regions". International Business Management. Vol. 10, no. 26 (2016): 6019-6025.

  Satsik, V. I. "Determinanty globalnoy konkurentosposobnosti universitetov: v poiske effektivnoy strategii razvitiya vysshego obra-zovaniya v Ukraine" [Determinants of global competitiveness of universities: in search of effective strategy of development of higher education in Ukraine]. Voprosy obrazovaniya, no. 1 (2014 року): 134-161.

  Sizungo, M. "Korrelyatsionnaya vzaimosvyaz mezhdu re-gionalnymi makroekonomicheskimi pokazatelyami i kolichestvom universitetov po regionam Rossii" [Correlation relationship between regional macroeconomic indicators and a number of universities in Russian regions]. Sovremennyye problemy sotsialno-eko-nomicheskikh sistem vusloviyakh globalizatsii. Belgorod: Izd-vo NIU BelGU, 2016. 22-29.

  Sizungo, M. "Kolichestvennyy analiz mezhdu izbrannymi nauchno-innovatsionnymi i makroekonomicheskimi pokazate-lyami regionov Rossii" [Quantitative analysis between selected research and innovation and macroeconomic indicators of Russian regions]. Innovatsionnoye razvitiye ekonomiki, no. 5 (2016): 36-42.

  Salmi, Dzh. Sozdaniye universitetov mirovogo klassa [Creating world-class universities]. Moscow: Ves mir 2009.

  0

  0

  5


  Ключові слова: УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ / РЕГІОНИ УКРАЇНИ / МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ / КОЕФІЦІЄНТ парної кореляції / WEBOMETRICS / ВЕБОМЕТРІЧЕСКІЙ РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ / Укрстат

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити