У статті представлені дані аналізу психофізіологічного стану за показниками індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій баскетболістів на тренувальному етапі. Виявлено, що для баскетболістів велике значення набуває діагностика нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій, значно впливають на ефективність змагальної діяльності спортсменів, до них відносяться: показники латентного часу простих і складних сенсомоторних реакцій, кількість помилок при прийнятті рішення, а також показники, що характеризують силу, рухливість ВНД. Визначено середні величини показників психофізіологічного стану баскетболістів: ЛП ПЗМР 365,36 ± 51,19 мс, кількість помилок ПЗМР 2,00 ± 1,33, ЛП РВ1-3 501,18 ± 34,76 мс, кількість помилок РВ1-3 1,55 ± 1,29, ЛП РВ2-3 527,64 ± 37,14 мс, кількість помилок РВ2-3 2,64 ± 2,01, ЛП УФПНП 430,91 ± 29,08 мс, кількість помилок УФПНП 23,09 ± 4,13, загальний час виконання тесту УФПНП 109,55 ± 13,73 с, час виходу на мінімальну експозицію 69,82-12,77 с, ЛП СНП 394,64 ± 15,58 мс, кількість експозицій 293 ± 15,36, мінімальний час експозиції сигналу 325 , 45 ± 23,8 мс, час виходу на мінімальну експозицію 135,9 ± 31,61 с Визначено, що у переважної більшості обстежених спортсменів переважає сильний і рухливий тип вищої нервової діяльності, що обумовлено специфікою спортивної діяльності представників ігрових видів спорту, зокрема, баскетболом.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Юн Фан Лі, Баишев Афанасій Афанасійович, Коркін Євген Васильович, Черкашин Ілля Опанасович, Сметанін Микола Якович


Analysis of the psychophysiological state of basketball players at the training stage

The article presents data on the analysis of the psychophysiological state according to indicators of the individual typological properties of higher nervous activity and the sensorimotor functions of basketball players at the training stage. It has been revealed that for the basketball players, the diagnosis of the neurodynamic properties of higher nervous activity and sensorimotor functions, which significantly affect the effectiveness of competitive activity of athletes, is of great importance, these include: latent time indicators of simple and complex sensorimotor reactions, the number of decision errors , as well as indicators characterizing strength, mobility of HNA. The average values ​​of the indicators of the psychophysiological state of basketball players were determined: LP SSMR 365.36 ± 51.19 ms, the number errors SSMR 2.00 ± 1.33, LP PS1-3 501.18 ± 34.76 ms, the number errors PS1-3 1.55 ± 1.29, LP RS 2-3 527.64 ± 37.14 ms, the number of errors RS2-3 2.64 ± 2.01, LP LFMNP 430.91 ± 29.08 ms, the number of errors LFMNP 23.09 ± 4.13, the total time for performing the LFMNP test 109.55 ± 13.73 s, the time for reaching the minimum exposure 69.82-12.77 s, and the LP SNP 394.64 ± 15.58 ms, the number of exposures 293 ± 15.36, the minimum exposure time of the signal 325.45 ± 23.8 ms, the time to reach the minimum exposure 135.9 ± 31.61 s. It was determined that the overwhelming majority of athletes examined had a strong and mobile type of higher nervous activity, which is due to the specifics of the sports activities of game sports representatives, in particular, basketball.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ психофізіологічного стану баскетболістів НА ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЕТАПІ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ психофізіологічного стану баскетболістів НА ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЕТАПІ»

  ?7. Щуров, А.Г. Динаміка показників фізичної активності школярів у вільний від навчальних занять час / А.Г. Щуров, О. А. Чурганов, Е. А. Гаврилова // Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта. - 2015. - № 12 (130). - С. 296-301.

  8. Фізична підготовленість школярів в умовах великого мегаполісу / А.Г. Щуров, С.В. Алексєєв, Е.В. Попова, О.В. Старолавнікова // Теорія і практика фізичної культури. -2017. - № 3. - С. 60-62.

  9. Шкільний соціальний капітал як фактор соціального і фізичного виховання учнів / А.Г. Щуров, Е.А. Гаврилова, О.А. Чурганов, Е.А. Лопатіна // Виховання школярів. -2017. - № 7. - С. 16-20.

  REFERENCES

  1. Global recommendations on physical activity for health (2010), World Health Organization, available at https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789244599976_rus.pdf?ua=1.

  2. Sermeev, B.V., Ataev, A.K. and Merlyan, A.V. (1986), Physical education in the family, Zdo-rovie, Kiev.

  3. Churganov, O.A., Malinin, A.V., Gavrilova, E.A and Shchurov, A.G. (2016), "Children's Behavior and Family Traditions", Materials VIII Russian Forum with international participation "St. Petersburg Pediatrics: experience, innovation, achieving" 12-13 September, 2016, St. Petersburg, available at: www.pediatriya-spb.ru/img/2016/spt/Tezis_sept_2016.pdf.

  4. Churganov, O.A. and Gavrilova, E.A. (2017), "Sports and athletic school environment", Safe Sport, pp. 152-154.

  5. Churganov, O.A., Gavrilova, E.A. and Yakovlev, Yu.V. (2018), "Family traditions to motivate schoolchildren for physical activity", Theory and Practice of Physical Culture, No. 10, pp. 65-66.

  6. Shchurov, A.G. and Lopatina, E.A. (2014 року), "School social capital and physical activity of school-aged children", Actual Problems of Physical and Special Training of Defense and Law Enforcement Agencies, No. 2, pp. 61-69.

  7. Shchurov, A.G., Churganov, O.A. and Gavrilova, E.A. (2015), "Dynamics of physical activity indicators among the school-aged children in their free from school time", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 12 (130), pp. 296-301.

  8. Shchurov, A.G., Alekseev, S.V, Popova, E.V. and Starolavnikova O.V. (2017), "Physical fitness of schoolchildren in a large metropolis", Theory and Practice of Physical Culture, No. 3, pp. 60-62.

  9. Shchurov, A.G., Gavrilova, E.A., Churganov, O.A. and Lopatina E.A. (2017), "School social capital as a factor of social and physical education of schoolchildren", The upbringing of schoolchildren, No. 7, pp. 16-20.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 14.11.2019

  УДК 796.323.2

  АНАЛІЗ психофізіологічного стану баскетболістів

  НА ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЕТАПІ

  Юн Фан Лі, викладач, аспірант, шеньчженських університет, Китай; Афанасій Афанасійович Баишев, кандидат педагогічних наук, доцент, Якутська

  державна сільськогосподарська академія; Євген Васильович Коркін, кандидат педагогічних наук, доцент, Чурапчинського державний інститут фізичної культури і спорту; Ілля Опанасович Черкашин, доктор педагогічних наук, професор, Якутська державна сільськогосподарська академія, Інститут фізичної культури і спорту Північно-Східного федерального університету ім.

  М.К. Аммосова, Якутськ; Микола Якович Сметанін, студент, Інститут фізичної культури і спорту Північно-Східного федерального університету ім.

  М. К. Аммосова, Якутськ

  анотація

  У статті представлені дані аналізу психофізіологічного стану за показниками індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій

  баскетболістів на тренувальному етапі. Виявлено, що для баскетболістів велике значення набуває діагностика нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій, значно вліяюшдх на ефективність змагальної діяльності спортсменів, до них відносяться: показники латентного часу простих і складних сенсомоторних реакцій, кількість помилок при прийнятті рішення, а також показники, характерізуюшіе силу, рухливість ВНД. Визначено середні величини показників психофізіологічного стану баскетболістів: ЛП ПЗМР - 365,36 ± 51,19 мс, кількість помилок ПЗМР - 2,00 ± 1,33, ЛП РВ1-3 - 501,18 ± 34,76 мс, кількість помилок РВ1- 3 - 1,55 ± 1,29, ЛП РВ2-3 - 527,64 ± 37,14 мс, кількість помилок РВ2-3 -2,64 ± 2,01, ЛП УФПНП - 430,91 ± 29,08 мс, кількість помилок УФПНП - 23,09 ± 4,13, загальний час виконання тесту УФПНП - 109,55 ± 13,73 с, час виходу на мінімальну експозицію - 69,8212,77 с, ЛП СНП - 394,64 ± 15,58 мс, кількість експозицій - 293 ± 15,36, мінімальний час експозиції сигналу - 325,45 ± 23,8 мс, час виходу на мінімальну експозицію - 135,9 ± 31,61 с Визначено, що у переважної більшості обстежених спортсменів переважає сильний і рухливий тип вищої нервової діяльності, що обумовлено специфікою спортивної діяльності представників ігрових видів спорту, зокрема, баскетболом.

  Ключові слова: баскетбол, психофізіологічний стан, латентний період, сила нервових процесів, оцінка, контроль.

  ANALYSIS OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF BASKETBALL PLAYERS AT THE TRAINING STAGE

  Yun Fan Li, the teacher, post-graduate student, Shenzhen University, China; Afanasiy Afanasyevich Baishev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Yakut State Agricultural Academy; Evgeniy Vasilyevich Korkin, the candidate of pedagogical sciences, senior

  lecturer, Churapcha State Institute of physical culture and sports; Ilia Afanasyevich Cher-kashin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Yakut State Agricultural Academy, Institute of physical culture and sports, North-Eastern Federal University, Yakutsk; Nikolay Ya-kovlevich Smetanin, the student, Institute of physical culture and sports, North-Eastern Federal

  University, Yakutsk

  Annotation

  The article presents data on the analysis of the psychophysiological state according to indicators of the individual typological properties of higher nervous activity and the sensorimotor functions of basketball players at the training stage. It has been revealed that for the basketball players, the diagnosis of the neuro-dynamic properties of higher nervous activity and sensorimotor functions, which significantly affect the effectiveness of competitive activity of athletes, is of great importance, these include: latent time indicators of simple and complex sensorimotor reactions, the number of decision errors, as well as indicators characterizing strength, mobility of HNA. The average values ​​of the indicators of the psychophysiological state of basketball players were determined: LP SSMR - 365.36 ± 51.19 ms, the number errors SSMR - 2.00 ± 1.33, LP PS1-3 - 501.18 ± 34.76 ms, the number errors PS1-3 - 1.55 ± 1.29, LP RS 2-3 - 527.64 ± 37.14 ms, the number of errors RS2-3 - 2.64 ± 2.01, LP LFMNP - 430.91 ± 29.08 ms, the number of errors LFMNP -23.09 ± 4.13, the total time for performing the LFMNP test - 109.55 ± 13.73 s, the time for reaching the minimum exposure - 69.82-12.77 s, and the LP SNP - 394.64 ± 15.58 ms, the number of exposures - 293 ± 15.36, the minimum exposure time of the signal - 325.45 ± 23.8 ms, the time to reach the minimum exposure -135.9 ± 31.61 s. It was determined that the overwhelming majority of athletes examined had a strong and mobile type of higher nervous activity, which is due to the specifics of the sports activities of game sports representatives, in particular, basketball.

  Keywords: basketball, psychophysiological conditions, latent period, strength of nervous processes, estimation, control.

  ВСТУП

  Швидкість зорового реагування залежить від ряду факторів, які обумовлюють ефективність виконання діяльності спортсмена: аферентна, рецепторна частина сприйняття інформації, центральна частина переробки зорової інформації на рівні центральної нервової системи і еферентна, виконавча частина нейро-психофізіологічного реагування [2-5, 7].

  Діяльність в ситуаційних видах спорту, до яких відносяться спортивні ігри, вимагає від займаються оперативного прийняття безпомилкових рішень в умовах швидко мінливих умов [6]. Тому часто характеризують діяльність баскетболістів як «оперативну» або «операторську» [6]. Аналіз численних робіт, призводить до висновку про те, що велике значення має рухливість нервових процесів під час прийняття рішень в мінливих умовах, що необхідно для змагальної діяльності в спортивних іграх [4, 5, 6, 8]. У баскетболі як ігровому виді спорту рухливість нервових процесів безпосередньо впливає на здатність формування варіативного рухового стереотипу, реакцію спортсменів [8].

  Відомо, що успішність змагальної діяльності залежить від швидкості сенсомоторного реагування, яке більшою мірою визначає функціональний стан центральної нервової системи [4, 5, 15]. У баскетболі вивчення психофізіологічного стану спортсменів має важливе значення, де рухові навички безпосередньо пов'язані з психофізіологічними характеристиками. На думку багатьох фахівців, що вивчають психофізіологічні функції спортсменів, представників різних видів спорту різної кваліфікації, досвід організації досліджень психофізіологічної діагностики має таку загальну схему: визначення індивідуально-типологічних властивостей нервової системи і нейродинамічних функцій спортсмена, оцінка стану когнітивних функцій спортсмена, діагностика рівня тривожності, емоційної стабільності і характеристик особистісних якостей спортсмена [3, 6].

  Методика: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, психофізіологічне тестування, математико-статистичні методи. У дослідженнях взяли участь 24 студента, що займаються баскетболом. Вік спортсменів - 18-22 роки. Застосовуючи комп'ютерну систему психофізіологічної діагностики «Діагност-1» (Н.В. Макаренко, В.С. Лизогуба, Україна), проводилося вивчення психофізіологічних станів за показниками індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій спортсменів [1, 6]. Дослідження проходили на базі шеньчженських університету, м Шеньчжень, КНР.

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

  Виявлено, шляхом аналізу наукової літератури, що для баскетболістів велике значення набуває діагностика психофізіологічного стану за показниками індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій, значно впливають на ефективність змагальної діяльності спортсменів, до них відносяться: час латентних періодів простих і складних сенсомоторних реакцій, кількість помилок при прийнятті рішення, а також величин, що характеризують силу, рухливість ВНД. Найбільш значущими є: час латентного періоду простої та складної зорово-моторної реакції, мс (ПЗМР, РВ1-3 -реакція вибору одного сигналу з трьох, РВ2-3 - реакції вибору двох сигналів з трьох); помилки при проведенні тестів на виявлення показників ПЗМР, РВ1-2, РВ2-3, УФПНП -рівня функціональної рухливості нервових процесів, мінімальний час експозиції, мс; час виходу на мінімальну експозицію, з (УФПНП, СНП - сила нервових процесів), загальний час виконання тесту, з (УФПНП), кількість експозицій (СНП) [3, 6, 8]. Отримано дані, що характеризують психофізіологічний стан спортсменів (таблиця 1).

  Таблиця 1 - Показники психофізіологічного стану баскетболістів

  № Найменування тесту Параметр Статистичний показник

  XX про

  1. Проста зорово-моторна реакція Час латентного періоду (мс) 365,36 51,19

  Кількість помилок 2,00 1,33

  № Найменування тесту Параметр Статистичний показник

  XX про

  2. Реакція вибору одного сигналу з трьох Час латентного періоду (мс) 501,18 34,76

  Кількість помилок 1,55 1,29

  3. Реакція вибору двох сигналів з трьох Час латентного періоду (мс) 527,64 37,14

  Кількість помилок 2,64 2,01

  4. Рівень функціональної рухливості нервових процесів Час латентного періоду (мс) 430,91 29,08

  Кількість помилок 23,09 4,13

  Мінімальний час експозиції сигналу (мс) 380,00 51,38

  Загальний час виконання тесту (с) 109,55 13,73

  Час виходу на мінімальну експозицію (с) 69,82 12,77

  5. Сила нервових процесів Час латентного періоду (мс) 394,64 15,58

  Кількість експозицій 293,64 15,36

  Мінімальний час експозиції сигналу (мс) 325,45 23,82

  Час виходу на мінімальну експозицію (с) 135,91 31,61

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Аналіз показників індивідуальних нейродинамічних властивостей спортсменів показав, що найменша величина ЛП зафіксована під час тесту ПЗМР і в середньому по групі відповідала 365,36 ± 51,19 мс. Максимальні значення ЛП і також деякі реєструються величини індивідуально-типологічних властивостей ВНД і сенсомоторних функцій баскетболістів значно відрізняються один від одного. Це пояснюється тим, що даний контингент обстежених хоча і знаходяться на тренувальному етапі багаторічної підготовки, однак не є спортсменами високої кваліфікації, також їх команда формувалася з числа студентів вузу, у яких відповідно рівень психофізіологічного стани не однаковий. Час ЛП ПЗМР менше 300 мс продемонстрував один спортсмен, що склало 4% вибірки, час понад 400 мс показали 5 представників обстеженої групи (21%), у решти 18 учасників дослідження результати знаходилися в діапазоні від 305 мс до 389 мс (75%). Середні показники ЛП простий і складної зорово-моторної реакції значно відрізняються руг від одного. Середня кількість допущених помилок в даній групі баскетболістів під ча виконання тесту РВ1-3 одно 1,55 ± 1,29, мінімальне і максимальне значення - 4 і 0 помилок відповідно, які продемонстрували по одному баскетболістові (по 4%), одну помилку допустили дев'ять людина, що, що склало 38% вибірки, найбільший відсоток обстежених спортсменів (54%) під час другого тесту допустили дві помилки - 13 осіб. Середній час ЛП РВ2-3 - 527,64 ± 37,14 мс, мінімальний час - 466 мс, максимальне - 574 мс, останній показник був зафіксований у восьми чоловік (33,5%). Мінімальне значення ЛП РВ1-2 і РВ1-3 продемонструвала один і той же спортсмен. У семи спортсменів ЛП РВ2-3 знаходився в діапазоні від 466 до 500 мс (29%), у восьми чоловік ЛП - від 501 до 573 мс (33,5%).

  У наступному тесті - визначення рівня функціональної рухливості нервових процесів (УФПНП), в якому обстежених пропонувалося вибирати два сигналу з трьох, проводився в режимі зворотного зв'язку, коли тривалість експозиції протягом тесту змінюється автоматично в залежності від характеру відповідних реакцій обстеженого: після правильної відповіді експозиція наступного сигналу скорочується на 20 мс, а після неправильної - подовжується на ті ж значення. Діапазон змін експозиції сигналу під час роботи знаходиться в межах 20 - 900 мс з паузою між експозиціями в 200 мс. Для переробки інформації пропонується 120 подразників (експозицій). В даному тесті час виконання тесту, вираженого в секундах, є показником функціональної рухливості нервових процесів, що відображає здатність ЦНС забезпечити максимально можливий для даного індивідуума темп безпомилкової складної сенсомоторної діяльності в умовах частої зміни послідовних різних позитивних і гальмівних подразників. Цей показників являє собою значення, яке залежить від суми тимчасових характеристик двох

  нервових процесів, отже, об'єктивно відображає рівень їх функціональної рухливості [6]. Середній показник загального часу виконання тесту, яке характеризує рівень рухливості нервових процесів, дорівнював 109,55 ± 13,73 с, максимальна і мінімальна - 133 с і 91 с відповідно. Аналізуючи цю величину, слід зазначити, що чим нижче показник, тим вище рівень функціональної рухливості нервових процесів. Загальний час виконання тесту, що знаходилося в діапазоні від 92 до 110 з продемонстрували 14 осіб (58%), що свідчить про високі показники функціональної рухливості нервових процесів понад 50% обстежених.

  У заключному випробуванні (СНП), яке як і в умовах визначення УФПНП здійснювалося в режимі зворотного зв'язку, коли тривалість експозиції сигналу змінюється автоматично в залежності від правильності відповідних реакцій спортсменів, показник ЛП в середньому по групі значно зменшився в порівнянні з показниками ЛП РВ1-2 , РВ2-3 і УФПНП і дорівнював 394,64 ± 15,58 мс. Слід зазначити, що тривалість тесту склала 5 хв, тобто виконання завдань здійснилося в режимі накопичився втоми. Однак при цьому, в групі спортсменів зафіксовано максимальне значення, яке відповідає 422 мс, мінімальне - 369 мс і також ці дані нижче відповідних показників ЛП РВ1-2, РВ2-3, УФПНП. Мінімальний час експозиції сигналу (МЗЕЗ) в середньому по групі також нижче в даному тесті ніж в УФПНП і відповідало 325,45 ± 23,82 мс, при цьому максимальне значення дорівнює 360 мс, що достовірно відрізняється від МЗЕЗ УФПНП (p < 0,05), мінімальне значення - 300 мс, що також незначно нижче МЗЕЗ УФПНП (p > 0,05).

  ВИСНОВКИ

  Виявлено, що для баскетболістів велике значення набуває діагностика нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій, значно впливають на ефективність змагальної діяльності спортсменів, до них відносяться: показники латентного часу простих і складних сенсомоторних реакцій, кількість помилок при прийнятті рішення, а також показники, що характеризують силу, рухливість ВНД. Найбільш значущими за даними науково-методичної літератури є: час латентного періоду простої та складної сенсомоторної реакції; наявність помилок під час тесту на виявлення показників ПЗМР, РВ1-2, РВ2-3, УФПНП, мінімальний час експозиції сигналу, час виходу на мінімальну експозицію (рівня функціональної рухливості нервових процесів -УФПНП і сили нервових процесів - СНП), загальний час виконання тесту (УФПНП), кількість експозицій (СНП). Визначено середні величини показників психофізіологічного стану баскетболістів, які вказують на те, що у переважної більшості обстежених спортсменів переважає сильний і рухливий тип вищої нервової діяльності.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Вплив застосування біопродукту з північного сировини «Епсорін» на психофізіологічний стан спортсменів в мас-рестлінгу / Є.В. Криворученко, І.А. Черкашин І.А., Н.П. Олесов, Є.П. Кудрін, О.В. Шадріна // Теорія і практика фізичної культури. - 2015. - № 8. - С. 98-100.

  2. Коробейников, Г.В. Психофізіологічна організація діяльності людини: монографія / Г.В. Коробейников. - Біла Церква: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2008. - 128 с.

  3. Мельников, Д.С. Психофізіологічне тестування спортсменів: навчально-методичний посібник / Д.С. Мельников, В.В. Селіверстова. - Санкт-Петербург: [б.и.], 2010. - 65 с.

  4. Науково-методичне забезпечення підготовки спортивного резерву Республіки Саха (Якутія) / І.А. Черкашин, Е.В. Криворученко, С.П. Скрябін, П.П. Охлопков // Теорія і практика фізичної культури. - 2015. - № 10. - С. 51-53.

  5. Черкашин, І. А. Вивчення індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій студентів, що займаються тайським боксом / І.А. Черкашин, Д.Н. Платонов, А.Г. Мігалкін // Успіхи сучасного природознавства. - 2015. - № 9-3. - С. 576 578.

  6. Коробейников, Г.В. Оцінка і корекція психофізіологічних станів в спорті: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.В. Коробейников, Л.Г. Коробейникова, Ж. Л. Козіна. - Харків: [б. в.], 2012. - 340 с.

  7. Psychophysiological states and motivation in elite judokas / G. Korobeynikov, K. Mazmanian, L. Korobeynikova, W. Jagiello // Archives of Budo. - 2010. - No. 6 (3). - P. 129-136.

  8. Heart rate variability and emotional states in basketball players / E.P. Paula Jr, D.L. Paza, G.C. Pierozan, J.M. Stefanello // Journal of Exercise Physiology. - 2016. - Dec 1, No. 19 (6). - P. 111-122.

  REFERENCES

  1. Krivoruchenko, E.V., Cherkashin, I.A., Olesov, N.P, Kudrin, E.P. and Shadrina, O.V. (2015), "Effect from using bioproduct made of northern raw material" Epsorin "on psychophysiological state of mas-wrestlers", Theory and practice ofphysical culture, No. 8, pp. 98-100.

  2. Korobeinikov, G.V. (2008), Psychophysiological organization of human activity: monograph, LAP LAMBERT Academic Publishing, Belaya Cerkov.

  3. Melnikov, D.S., Seliverstova, V.V. (2010), Psychophysiological testing of athletes, training manual, St. Petersburg.

  4. Cherkashin, I.A., Krivoruchenko, E.V., Scriabin, S.P. and Okhlopkov, P.P. (2015), "Scientific and methodological support for the preparation of a sports reserve of the Republic of Sakha (Yakutia)", Theory and practice ofphysical culture, No. 10, pp. 51-53.

  5. Cherkashin, I.A., Platonov, D.N. an, Migalkin A.G. (2015), "The study of individual typological properties of higher nervous activity and sensorimotor functions of students involved in Thai boxing", Successes in modern science, No 9, pp. 576-578.

  6. Korobeynikov, G.V., Korobeynikova, L.G., Kozina, J.L. (2012). Estimation and correction of psychophysiological stations in sports: first-hand companion for students of major general mortgages, Kharkov.

  7. Korobeynikov, G., Mazmanian, K., Korobeynikova, L., & Jagiello, W. (2010). "Psychophysiological states and motivation in elite judokas", Archives of Budo, No.6 (3), pp.129-136.

  8. Paula, Jr. E.P., Paza, D.L., Pierozan, G.C., Stefanello, J.M. "Heart rate variability and emotional states in basketball players", Journal of Exercise Physiology Online, No 19 (6), pp.111-122.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 18.11.2019


  Ключові слова: БАСКЕТБОЛ /психофізіологічний стан /ЛАТЕНТНИЙ ПЕРІОД /СИЛА НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ /ОЦІНКА /КОНТРОЛЬ /BASKETBALL /PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONDITIONS /LATENT PERIOD /STRENGTH OF NERVOUS PROCESSES /ESTIMATION /CONTROL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити