Актуальність питання використання земельних ресурсів залишаються найбільш гострими, особливо в умовах технічного процесу. Облаштування території неодмінно тягне за собою і зміни ґрунтового покриву, що призводять до деградації і руйнації. На території м Валуйок можна виділити основні джерела порушених територій, їх характерні особливості і ступінь впливу порушених земель на навколишнє середовище. У зв'язку з цим стоять завдання раціонального використання земель, їх своєчасного і якісного відновлення, нейтралізація негативних впливів на окружающуюсреду, пошуку раціональних технологічних способів і напрямків рекультивації,які має актуальне значення.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Зінченко Ю.С., Затолокіна Н.М.


Analysis of the problem of ravage erosion by example of ravage in s. Valuiki

The issue of land use remains the most pressing, especially in the context of the technical process. The development of the territory necessarily entails changes in the soil cover, leading to degradation and destruction. On the territory of Valuek it is possible to highlight the main sources of disturbed territories, their characteristic features the degree of influence of disturbed lands on the environment. In this regard, the task of rational use of land, their timely and qualitative restoration, neutralization of negative impacts on the environment, search for rational technological methods and directions of recultivation is relevant.


Область наук:
 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  вектор геонаук
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ яружно ЕРОЗІЇ НА ПРИКЛАДІ ЯРУ У Г. Валуйки'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ яружно ЕРОЗІЇ НА ПРИКЛАДІ ЯРУ У Г. Валуйки»

  ?DOI: 10.24411 / 2619-0761-2019-10041 УДК 551.435

  АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ яружно ЕРОЗІЇ НА ПРИКЛАДІ ЯРУ У Г. Валуйки

  Зінченко Юля Сергіївна - студент, Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Затолокіна Наталія Михайлівна - кандидат географічних наук, доцент, Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація: актуальність питання використання земельних ресурсів залишаються найбільш гострими, особливо в умовах технічного процесу. Облаштування території неодмінно тягне за собою і зміни ґрунтового покриву, що призводять до деградації і руйнації.

  На території м Валуйок можна виділити основні джерела порушених територій, їх характерні особливості і ступінь впливу порушених земель на навколишнє середовище. У зв'язку з цим стоять завдання раціонального використання земель, їх своєчасного і якісного відновлення, нейтралізація негативних впливів на навколишнє середовище, пошуку раціональних технологічних способів і напрямків рекультивації, які має актуальне значення.

  Ключові слова: порушення, земельні ресурси, рекультивація, населені пункти.

  Яарушают землі при виконанні відкритих і підземних гірничих робіт, складуванні промислових, будівельних і комунально-побутових відходів, будівництво лінійних споруд, будівельних та інших робіт [1]. При цьому, як правило, порушується грунтовий покрив, змінюються гідрогеологічний і гідрологічний режими, утворюється техногенний рельєф, а також відбуваються інші якісні зміни, що погіршують екологічну обстановку в цілому [5].

  Проблема яру ерозії актуальна вже понад два століття, так як площі ярів щорічно збільшуються в країні на десятки гектарів, причому, це відбувається не тільки за рахунок продовження зростання виникла в минулому яру мережі, але також за рахунок появи нових ярів вріз, що особливо характерно для областей інтенсивного будівництва, прокладання доріг і комунікацій, видобутку корисних копалин і лісозаготівель, а також районів з інтенсивним розвитком сільського господарства. Країни, що розвиваються яружно-балкові системи виводять із сільськогосподарського використання цінні землі, руйнують

  будови, комунікації, створюють сильно розчленований рельєф і збільшують ухили земної поверхні, що призводить до активізації делювіального змиву.

  Яр - саме верхня ланка ерозійної мережі - розвивається протягом сотень років і, як правило, не знищується під впливом щорічного антропогенного пресингу. Негативна роль ярів в найбільшою мірою визначається руйнуванням земельних угідь, інженерних про б'е Ктов і комунікацій [6].

  З метою вивчення та аналізу видів порушених земель на прикладі яружно-балочної мережі на території були поставлені наступні завдання:

  - вивчити теоретичну основу порушених земель;

  - вивчити види порушених земель;

  - проаналізувати види порушених земель на прикладі яружно-балочної мережі;

  - вивчити яружно-балкові мережі;

  - розглянути і провести аналіз древ-но-чагарникової рослинності і польового різнотрав'я;

  - вивчити адатівно-ландшафтне землеробство.

  © ®

  Вміст цієї роботи може використовуватися відповідно до умов ліцензії Creative Commons Attribution 4.0. Будь-яке подальше поширення цієї роботи має містити вказівку на автора (ів) та назву роботи, цитування в журналі і DOI.

  Методи дослідження: літературний, картографічний, статистичний, польовий і метод спостереження.

  Розглянемо, вищевикладену

  проблему, на прикладі яру, обраного в с. Лучка р Валуйки.

  Поверхня території району представляє собою кілька підняту рівнину, розчленовану долиною річки Оскіл, її притоками і густий яружно-балочної мережею і носить, в цілому, хвилясто-балковий характер [3].

  Коефіцієнт розчленованості поверхні по області, в цілому, коливається від 0,9 до 1,2, а по Валуйському району він дорівнює 1,4, що вказує на сильну изрезанность його яружно-балочної мережею.

  Ґрунтовий покрив західній частині території району відрізняється великою строкатістю, як у видовому відношенні, так і по степ єни смитості.

  Ширина другий степової тераси від 5 до 6 км. Поверхня хвиляста із загальним слабким ухилом в бік річки. На ділянках тераси формуються чорноземи типові і вилужені і їх змиті різновиди.

  Основний ландшафтний фон території району створюють балки. Густота балочної мережі в західній і північній частинах території району дуже велика. Це, в основному, балки долінообразного типу [4].

  Характеристика яружно-балочної мережі в даному районі с. Лучка, представлені нижче в табл.

  Мал. Досліджувана яружно-балочна мережа в даному районі с. Лучка

  Характеристика яружно-балочної мережі в районі с. Лучка

  Таблиця

  № п / п Найменування показника Наявність на об'єкті Опис

  1 Порушені землі Присутні В яружно-балочної мережі виявлені порушення грунтового покриву

  2 Землі, порушені при будівництві та експлуатації лінійних споруд Відсутні

  3 Наявність скельних грунтів Відсутні

  4 Розкривні породи Відсутні

  5 Забруднені землі Відсутні

  6 Землі, порушені при підземних гірських роботах Відсутні

  7 Наявність просочування, ключів Відсутні

  8 Зсуви, обвали Присутні Обвали розвинені в деяких місцях яружно-балочної мережі

  За останній час було виконано певний обсяг робіт по рекультивації порушених земель і землюванню малопродуктивних сільськогосподарських угідь. Негативний вплив відкритого способу видобутку корисних копалин с. Лучки на навколишнє середовище не може ставити під сумнів раціональність і плідність відкритих гірських порід. Процес формування відвалів зможе повернути землі в господарське використання за короткий час [2].

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Земельний Кодекс Російської Федерації (з ізм., Від 7.10.2015 N 136-Ф3) // Консультант Плюс. Режим доступу: http: // www / consultant.ru / popular / earth /

  2. Голованов А.І. Рекультивація порушених земель. М .: Колос 2009.

  3. Офіційний сайт Росреестра rosreestr.ru

  4. Уваров Г.Н., Соловіченко В.Д. Деградація і охорона грунтів Бєлгородської області: автореф. дис. ... д-ра сільсько-госп. наук. Білгород, 2010. 43 с.

  5. Стіфеєв А.І., Нікітіна О.В., Бессонова Е.А., Кемов К.М. Рекультивація порушених земель і технології їх реабілітації на території Центрального Чорнозем'я. М., 2017. 200 с.

  6. ГОСТ 17.51.02.-78. Класифікація порушених земель. 2010.

  7. Затолокіна Н.М., Лукашева Н.В., Кононова О.Ю. Негативний рельєф як інструмент для створення рекреаційних зон в міських територіях // Вектор геонаук. 2019. Т.2. №3. С. 68-74.

  8. Затолокіна Н.М., Лукашова Н.В. Негативний рельєф на міських територіях // Вектор геонаук. 2019. Т.2. №1. С. 27-32.

  9. Лупандіна А.А., Калачук Т.Г. Індивідуальні житлові будинки на складному рельєфі // В сб .: Майбутнє науки-2018. Зб. науч. статей 6-й Міжнар. молодий. науч. конф. В 4-х томах. 2018. С. 326-330.

  10. Ширина Н.В., Кононова О.Ю. Актуальність проблеми обліку зон з особливими умовами використання територій // Вісник БГТУ ім. В.Г. Шухова. 2014. № 2. С. 135-138.

  REFERENCES

  1. Zemel'nyj Kodeks Rossijskoj Federacii (s izm., Ot 7.10.2015 N 136-Fz) // Konsul'tant Plyus. Rezhim dostupa: http: // www / consultant.ru/popular/earth/

  2. Golovanov A.I. Rekul'tivaciya narushen-nyh zemel '. M .: KolosS 2009.

  3. Oficial'nyj sajt Rosreestra rosreestr.ru

  4. Uvarov G.N., Solovichenko V.D. Degradaciya i ohrana pochv Belgorodskoj oblasti: avtoref. dis. ... d-ra sel'sko-hoz. nauk. Belgorod, 2010. 43 s.

  5. Stifeev A.I., Nikitina O.V., Bessonova E.A., Kemov K.N. Rekul'tivaciya narushennyh zemel 'i tekhnologii ih reabilitacii na territorii Central'nogo CHernozem'ya. M., 2017. 200 s.

  6. GOST 17.51.02.-78. Klassifikaciya narushennyh zemel '. 2010.

  7. Zatolokina N.M., Lukasheva N.V., Kononova O.Yu. Otricatel'nyj rel'ef kak instrument dlya sozdaniya rekreacionnyh zon v gorodskih territoriyah // Vektor GeoNauk. 2019. T.2. №3. S. 68-74.

  8. Zatolokina N.M., Lukashova N.V. Otricatel'nyj rel'ef na gorodskih territoriyah // Vektor GeoNauk. 2019. T.2. №1. S. 27-32.

  9. Lupandina A.A., Kalachuk T.G. Individ-ual'nye zhilye doma na slozhnom rel'efe //

  V sb .: Budushchee nauki-2018. Sb. nauch. statej 6-j Mezhdunar. molod. nauch. konf.

  V 4-h tomah. 2018. S. 326-330.

  10. Shirina N.V., Kononova O.Yu. Aktual 'nost. problemy ucheta zon s osobymi usloviyami ispol'zovaniya territorii // Vestnik BGTU im. V.G. Shuhova. 2014. № 2. S. 135-138.

  ANAL YSIS OF THE PROBLEM OF RA VAGE EROSION BY EXAMPLE OF

  RAVAGE IN G. VALUIKI

  Zinchenko J.S., Zatolokina N.M.

  Annotation: the issue of land use remains the most pressing, especially in the context of the technical process. The development of the territory necessarily entails changes in the soil cover, leading to degradation and destruction.

  On the territory of Valuek it is possible to highlight the main sources of disturbed territories, their characteristic features the degree of influence of disturbed lands on the environment. In this regard, the task of rational use of land, their timely and qualitative restoration, neutralization of negative impacts on the environment, search for rational technological methods and directions of recultivation is relevant.

  Key words: violation, land resources, recultivation, settlements.

  © 3HHneHKO ro.C., 3amnoKHHa H.M., 2019

  Зінченко Ю.С., Затолокіна Н.М. Аналіз проблеми яру ерозії на прикладі яру в м Валуйки // Вектор геонаук. 2019. Т.2. №4. С. 18-21.

  Zinchenko J.S., Zatolokina N.M., 2019. Аnalysis of the problem of ravage erosion by example of ravage in s. Valuiki. Vector of Geosciences. 2 (4): 18-21.


  Ключові слова: ПОРУШЕННЯ / ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ / РЕКУЛЬТИВАЦІЯ / НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити