Становлення в Україні ринкової системи господарювання зумовлює необхідність проведення оцінки розвитку добровільного медичного страхування виходячи з середнього обсягу страхових платежів і виплат, питомої ваги медичного страхування в портфелі і середньої тривалості роботи на ринку. У статті описані основні проблеми добровільного медичного страхування в законодавчій, економічній і соціальній сферах. За допомогою програмного середовища Expert Choice вибудувана ієрархія проблем розвитку медичного страхування. Внесено пропозиції щодо вирішення даних проблем через впровадження міжнародних стандартів у сфері страхування, вдосконалення оподаткування, стимулювання роботодавців до фінансування корпоративних програм добровільного медичного страхування і підвищення до нього довіри.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Пивоваров Олександр Васильович


ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

The formation of a free-market economy in Ukraine necessitates assessment of voluntary health insurance development level from the point of view of the average amount of insurance payments and benefits, share of medical insurance in the total amount of insurance services provided and the average working time per worker. The basic problems of voluntary health insurance were studied from legal, economic and social angles. Using the method of hierarchies, implemented by a software environment «Expert Choice», a hierarchy of problems of health insurance was constricted. The proposals aimed at solving these problems by means of international standards implementation in the field of insurance, creating incentives for employers to finance corporate programs of voluntary health insurance were suggested.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва діє до: 2013
  Журнал: Известия Байкальського державного університету

  Наукова стаття на тему 'Аналіз проблем розвитку медичного страхування в Україні'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз проблем розвитку медичного страхування в Україні»

  ?УДК 369.032 А. В. ПИВОВАРОВ

  ББК 65.271 (4Укр) Харківський регіональний інститут Національної академії

  державного управління при Президентові України

  АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

  Становлення в Україні ринкової системи господарювання зумовлює необхідність проведення оцінки розвитку добровільного медичного страхування виходячи з середнього обсягу страхових платежів і виплат, питомої ваги медичного страхування в портфелі і середньої тривалості роботи на ринку. У статті описані основні проблеми добровільного медичного страхування в законодавчій, економічній і соціальній сферах. За допомогою програмного середовища Expert Choice вибудувана ієрархія проблем розвитку медичного страхування. Внесено пропозиції щодо вирішення даних проблем через впровадження міжнародних стандартів у сфері страхування, вдосконалення оподаткування, стимулювання роботодавців до фінансування корпоративних програм добровільного медичного страхування і підвищення до нього довіри.

  Ключові слова: добровільне медичне страхування; охорона здоров'я; метод аналізу ієрархій.

  A. V. PYVOVAROV

  Kharkiv Regional Institute of National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

  ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

  The formation of a free-market economy in Ukraine necessitates assessment of voluntary health insurance development level from the point of view of the average amount of insurance payments and benefits, share of medical insurance in the total amount of insurance services provided and the average working time per worker. The basic problems of voluntary health insurance were studied from legal, economic and social angles. Using the method of hierarchies, implemented by a software environment «Expert Choice», a hierarchy of problems of health insurance was constricted. The proposals aimed at solving these problems by means of international standards implementation in the field of insurance, creating incentives for employers to finance corporate programs of voluntary health insurance were suggested.

  Keywords: health insurance; health care; hierarchy analysis method.

  Сучасний стан фінансування охорони здоров'я в Україні є недостатнім, становлення ринкової

  системи господарювання зумовлює необхідність проведення реформ з впровадженням багатоканальної системи фінансування. Виключне місце в даному процесі відводиться розвитку медичного страхування, яке, на нашу думку, є невід'ємною частиною системи соціальних гарантій для кожної людини. Перехід системи охорони здоров'я на принципи медичного страхування спрямований на збереження і зміцнення здоров'я громадян,

  введення економічної відповідальності і зацікавленості громадян, підприємств, установ і організацій в охороні здоров'я населення.

  Науково-теоретичними аспектами розвитку медичного страхування займалися такі вчені, як Е. І. Богуславський [1], Е. М. Кисельов [7], О. В. Солдатенко [12], Г. С. Черешнюк [13], питання організаційного забезпечення і державного регулювання розвитку охорони здоров'я розглядали О. В. Галацан [2], Д. В. Ка-рамішев [6], В. Ф. Москаленко [11], фундаментальні наукові дослідження з

  © А. В. Пивоваров, 2013

  вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття та реалізації державно-управлінських рішень провів А. О. Дегтяр [3; 4].

  Відповідно до Закону України «Про страхування» 1 добровільне медичне страхування ^ MC) є одним з видів добровільного страхування, також до сфери медичного страхування відноситься добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби та страхування медичних витрат.

  Система медичного страхування виконує три основні функції: компенсації (оплата медичних послуг), захисту (створення психологічного комфорту і почуття захищеності) і стабілізації (узгодження інтересів держави, працівників і роботодавців) [14]. На українському ринку ДMC працює близько 50 страхових компаній, з яких в 2011 р лідерами за сумою страхових платежів і страхових виплат стали страхові компанії «Нафтагазстрах», «Провідна», «Уніка», «Інго Україна» і «АСКА» 2. Середні страхові платежі на страхову компанію склали 115 тис. Грн. (Еквівалент 440 тис. Р.), Середній рівень виплат - 38%, питома вага медичного страхування в портфелі - 12%, середній період роботи на ринку 12,5 років. За останні п'ять років не з'являлися нові страхові компанії на ринку медичного страхованія3. Особливістю ринку ДMC є висока концентрація страхових платежів у компаній-лідерів. На топ-10 страхових компаній припадає близько 70% валових страхових платежів по ДMC, а на топ-20 - більше 85% [5]. Однак при такій концентрації платежів і кількості працюючих компаній ДMC все ще залишається непопулярним видом страхування.

  До 201 1 м за програмами добровільного медичного страхування застрахували не більше 2% населення України4. В теж

  1 Про страхування: Закон України від 7 березня тисяча дев'ятсот дев'яносто шість року № 85/96-ВР. URL: http://zakon.nau.ua.

  2 Рейтинг страхових компаній з добровільного медичного страхування за 2011 рік. URL: http://forinsurer.com/ratings/nonlife/11/12/45.

  3 Рейтинг страхових компаній України за 12 місяців 2012 року. URL: http: // www forinsurer.com/ ratings / nonlife / 12/12/45.

  4 Скільки коштує поліс AMC в Україні і що ме-

  дицинская страхування покриває? URL: http: //

  forinsurer.com/public/11/09/12/4390.

  час в розвинених країнах ситуація прямо протилежна. Наприклад, в Австралії в 2012 р більш 50% населення мали поліс медичного страхування того чи іншого віда5, в Сполучених Штатах Америки медичним страхуванням охоплено близько 84,3% населенія6. Таким чином, в результаті аналізу проблем розвитку медичного страхування в Україні виділили 3 сфери, в яких сконцентрована найбільша кількість факторів впливу на ситуацію по ДМС: законодавча, соціальна і економічна. У межах кожної сфери експертами [5; 8; 10; 14] визначені проблемні напрямки, що впливають на розвиток медичного страхування в Україні:

  1. Законодавча сфера - недосконала нормативно-правова база; недосконала система оподаткування; недостатність державно регулювання захисту прав споживачів.

  2. Економічна сфера - висока вартість страхового поліса; низький рівень доходу населення.

  3. Соціальна сфера - відсутність мотивації у роботодавців; низький рівень страхової культури і недовіра до страховиків; нестабільна демографічна ситуація; недостатня якість і можливу невідповідність існуючим проблемам клієнта.

  З використанням методу ієрархій, реалізованого за допомогою програмного середовища Expert Choice, побудована ієрархія проблем розвитку медичного страхування (табл.) І виділений рівень пріоритетності їх вирішення в кожній складовій першого рівня ієрархії. Соціальні проблеми займають найбільшу питому вагу. Пріоритетними на другому рівні ієрархії є недосконала нормативно-законодавча база, низький рівень доходів і страхової культури фізичних осіб, а також недовіру до страховиків.

  5 Quarterly Statistics of Australian Private Health Insurance Administration Council. URL: http: // www. phiac.gov.au / resources / file / quarterlystatistics / Qtr% 20Stats% 20Jun12.pdf.

  6 United States Census Bureau Statistics. URL: http: //www.census.gov/prod/2012pubs/p60-243.pdf.

  Ієрархія основних проблем розвитку медичного страхування

  Рівень ієрархії При- ори тет- ність

  перший (проблемна сфера) другий (проблемні напрямки)

  Законодавча (0,287) Недосконала нормативно-правова база 0,479

  Недосконала система оподаткування 0,458

  Недостатність державного регулювання захисту прав споживачів 0,063

  Еконо мическая (0,078) Висока вартість поліса для індивідуального страхувальника 0,333

  Низький рівень доходу населення 0,667

  Соціальна (0,635) Відсутність мотивації у роботодавців 0,261

  Низький рівень страхової культури і недовіра до страховиків 0,581

  Нестабільна демографічна ситуація 0,039

  Недостатня якість і можливу невідповідність існуючим проблемам клієнта 0,119

  Виходячи з отриманих оцінок можна зробити висновок, що найбільше причин, що стримують розвиток ДМС, міститься в економічній і законодавчої сферах. Фактори соціальної сфери не мають такого сильного впливу на гальмування розвитку ДМС.

  Встановлено, що найбільш пріоритетними для вирішення в системі ДМС є проблеми економічного характеру, пов'язані з нерентабельністю ДМС для страхових компаній і недостатній платоспроможністю населення, в законодавчій сфері - недосконалість нормативно-правової бази, і відсутність державного органу захисту прав споживачів на ринку

  фінансових послуг, недосконалість нормативно-правової бази, системи оподаткування, недовіра населення до страхового сектору, а також недостатня мотивація роботодавців щодо впровадження корпоративних проблем ДМС.

  Для вирішення даних проблем, на нашу думку необхідно здійснити такі заходи: удосконалення нормативно-правової бази в сфері ДМС, приведення її у відповідність з міжнародними стандартами та усунення існуючих внутрішніх протиріч; доробка системи оподаткування ДМС, зокрема, оподаткування витрат на ДМС і віднесення їх до валових витрат; стимулювання роботодавців до фінансування корпоративних програм ДМС (при повному або частковому фінансуванні за рахунок прибутку або відрахувань із заробітної плати працівників), що може бути досягнуто також за рахунок вдосконалення системи оподаткування; розвиток взаємин страхових компаній з установами охорони здоров'я щодо можливості коригування вартості послуг або впровадження більш доступних для широкого загалу програм медичного обслуговування; підвищення довіри населення до фінансового сектору і зокрема до страхового ринку.

  Розвиток ДМС важливо як для окремих осіб, так і для держави, оскільки це забезпечує великі можливості для лікування і профілактики захворювань серед населення. Реалізація заходів щодо розв'язання виявлених проблем буде сприяти розвитку ДМС в Україні, більшого охоплення жителів програмами ДМС і, як наслідок, поліпшення здоров'я нації.

  Список використаної літератури

  1. Богуславський Є. I. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи / Є. I. Богуславський, Ю. С. Шібалкіна // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 4. - С. 83-86.

  2. Галацан О. В. Основні СКЛАДОВІ організаційно-економічного механізму управління охороною здоров'я в РЕГІОНІ з позіцій системного підходу / О. В. Галацан // Управління сучасним містом. 2002. - № 1-3 (5). - С. 70-73.

  3. Дєгтяр А. О. Моделювання НАСЛІДКІВ державно управлінськіх РІШЕНЬ у фінансово-Економічній сфер / А. О. Дєгтяр // Право та державне управління: зб. наук. праць. - Київ: КПУ, 2011. - С. 123-127.

  4. Дєгтяр А. О. Організаційне забезпечення інформаційно-аналітичного обслуговування ОРГАНІВ державної влади у процесі Прийняття и реализации державно-управлінськіх РІШЕНЬ / А. О. Дєгтяр // Статистика України. - 2003. - № 2. - С. 36-39.

  5. Залєтов О. Медичне страхування в Україні в 2009 році / А. Залєтов. - URL: ЬНр: // ^ ігапсе ^ р. com / markets / 78.

  6. Карамішев Д. В. Державне регулювання інноваційніх процесів у системе охорони здоров'я: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. / Д. В. Карамішев. - Донецьк, 2007. - 36 с.

  7. Кісельов Є. M. Актуальні проблеми розвитку медичного страхування в Україні / Є. M. Кісельов, С. В. Бурлаєнко, I. Г. Кірпа // Фінансові послуги. - 2009. - № 1. - С. 24-27.

  8. Лаптєв В. Практика Впровадження добровільного медичного страхування / В. Лаптєв. - URL: http: // www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/071.htm.

  9. Лямець В. I. Системний аналіз. Вступна курс. - 2-е вид., Перероб. та допов. / В. I. Лямець, А. Д. Ті-вяшев. - Харків: ХНУРЕ, 2004. - 448 с.

  10. Mандpіченко А. Mедіцінское страхування: погляд страхової компанії / А. Mандpіченко. - URL: http://man.tochka.net/36123-meditsinskoe-strakhovanie-vzglyad-strakhovoy-kompanii.

  11. Mедічне стpaхувaння - aктуaльнa пpоблемa ВІЙСЬКОВОЇ медицини: CTaH і перспективи: iнфоpм.-aнaлiт. зб. / В. Ф. Mоскaленко, О. Г. Шекеpa; HMУ ім. О. О. Богомольця. - Київ: ВД EKMО, 2008. - 330 с.

  12. Солдатенко О. В. Добровільне медичне страхування як джерело фінансового забезпечення медичної Галузі / О. В. Солдатенко // Фінансове право. - 2010. - № 1 (11). - С. 31-34.

  13. Черешнюк Г. С. Проблеми Впровадження добровільного медичного страхування та шляхи їх розв'язання / Г. С. Черешнюк, I. В. Сергета // Фінансов послуги. - 2006. - № 2. - С. 22-26.

  14. Чернишов С. І. Завдання медичного страхування - створення саморегулівної системи соціального захисту / С. І. Чернишов. - URL: http://forinsurer.com/public/12/01/09/4427.

  References

  1. Boguslavskij E. I., Shibalkna Yu. S. Medical insurance in Ukraine: problems and prospects. Vneshnyaya torgovlya: pravo i ekonomika - International trade: law and economics, 2008, no. 4, pp. 83-86 (in Ukrainian).

  2. Galatsan O. V. Basic elements of organizational-economic mechanism of medical administration in the region based on systematic approach. Upravleniya sovremennym gorodom - Modern City Administration, 2002 no 1-3 (5), pp. 70-73 (in Ukrainian).

  3. Degtyar A. O. Model analysis of the govermental management decisions and their consequences in the finacial and economic domains. Pravo i gosudarstvennoe upravlenie [Law and Public Administration]. Kiev, KPU Publ., 2011, pp. 123-127 (in Ukrainian).

  4. Degtyar A. O. Organizational support of informational and analytical service to public authorities during the decision making process and their implementation period. Statistika Ukrainy - Ukraine Statistics, 2003 no. 2, pp. 36-39 (in Ukrainian).

  5. Zaletov A. Meditsinskoe strakhovanie v Ukraine v 2009 godu [Medical insurance in Ukraine in 2009]. Available at: http://insurancetop.com/markets/78.

  6. Karamishev D. V. Gosudarstvennoe regulirovanie innovatsionnykh protsessov v sisteme zdravookhraneniya. Aftoref. doct. dis. [Government regulation of innovation process in the public health system. Dr. Dis. Thesis]. Donetsk, 2007. 36 p.

  7. Kiselov E. M., Burlaenko S. V., Kirpa I. G. Contemporary problems of nedical insurance in Ukraine. Finansovye uslugi - Financial services 2009, no. 1, pp. 24-27 (in Ukrainian).

  8. Laptev V. Praktika vnedreniya dobrovolnogo meditsinskogo strakhovaniya [Practice of introduction of

  voluntary medical insurance]. Available at: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/071.htm.

  9. Lyamets V. I., Tevyashev A. D. Sistemnyy analiz. Vvodnyy kurs [System analysis. Introductive course]. 2th ed. Kharkiv, KhNURE Publ., 2004. 448 p.

  10. Mandrichenko A. Meditsinskoe strakhovanie: vzglyad strakhovoy kompanii [Medical insurance from the insurance company's point of view]. Available at: http://man.tochka.net/36123-meditsinskoe-strakhovanie-vzglyad-strakhovoy-kompanii.

  11. Moskalenko V. F., Shekera O. G. Meditsinskoe strakhovanie - aktualnaya problema voennoy meditsiny: sostoyanie i perspektivy [Medical insurance as a current problem in the military medicine. Its current state and prospects]. Kiev, VD EKMO Publ., 2008. 330 p.

  12. Soldatenko O. V. Voluntary medical insurance as a source of financial support for medical industry. Finansovoe

  pravo - Financial Law, 2010 no. 1 (11), pp. 31-34 (in Ukrainian).

  13. Chereshnyuk G. S., Sergeta I. V. Problems of voluntary medical insurance introduction and its solutions. Finansovye uslugi - Financial services, 2006, no. 2, pp. 22-26 (in Ukrainian).

  14. Chernyshov S. I. Zadacha meditsinskogo strakhovaniya - sozdanie samoreguliruemoy sistemy sotsial'noy zashhity [The purpose of medical insurance is to create a self-regulated system of social protection]. Available at: http://forinsurer.com/public/12/01/09/4427.

  Інформація про автора

  Пивоваров Олександр Васильович - аспірант, кафедра економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України, 61001, Україна, м Харків, пр. Mосковській, 75, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  АіШог

  Рyvovarov Alexander Vasilievich - PhD student, Department of Economic Theory and Finance, Kharkiv Regional Institute of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 75 Maskovskiy Av., 61001, Kharkov, Ukraine, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Ключові слова: ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ / ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я / МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ / HEALTH INSURANCE / HEALTH CARE / HIERARCHY ANALYSIS METHOD

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити