Стаття присвячена виявленню проблем і причин погіршення фінансового стану сучасних транспортних підприємств в умовах фінансової кризи. показана роль фінансового аналізу у виявленні основних факторів, що впливають на фінансовий стан підприємств, проведена систематизація та деталізація внутрішніх проблем і причин, що впливають на ефективність роботи транспортних підприємств.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Калузька Л. Н.


The article analyses the problems and reasons of the financial condition change for the worse at the hauling companies in the conditions of fi nancial crisis. It also shows the role of the financial analysis in the identifi cation of the main factors which infl uence the fi nancial poison of the companies. Systematization and detailing of the intrinsic problems and causes which determine the effectiveness of the transport agencies are carried out.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Вісник державного університету морського і річкового флоту ім. адмірала С.О. Макарова
  Наукова стаття на тему 'Аналіз причин погіршення фінансового стану транспортних підприємств в умовах фінансової кризи'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз причин погіршення фінансового стану транспортних підприємств в умовах фінансової кризи»

  ??випуск 4

  ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ

  Л. Н. Калузька,

  канд. екон. наук, доц., СПГУВК

  АНАЛІЗ Причиною погіршення фінансового стану ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ANALYSIS OF THE REASONS OF THE FINANCIAL WORSENING OF THE HAULING COMPANIES POSITION IN THE CONDITIONS OF THE FINANCIAL CRISIS

  Стаття присвячена виявленню проблем і причин погіршення фінансового стану сучасних транспортних підприємств в умовах фінансової кризи. Показана роль фінансового аналізу у виявленні основних факторів, що впливають на фінансовий стан підприємств, проведена систематизація та деталізація внутрішніх проблем і причин, що впливають на ефективність роботи транспортних підприємств.

  The article analyses the problems and reasons of the financial condition change for the worse at the hauling companies in the conditions of financial crisis. It also shows the role of the financial analysis in the identification of the main factors which influence the financial poison of the companies. Systematization and detailing of the intrinsic problems and causes which determine the effectiveness of the transport agencies are carried out.

  Ключові слова: управління фінансами, фінансовий аналіз, ефективність, платоспроможність, рентабельність, оборотний капітал, інвестиційна політика, структура джерел фінансування, фінансова стійкість.

  Key words: financial management, fiscal analysis, effectiveness, paying capacity, profitability, current assets, investment policy, sources offunds structure, financial stability.

  Ьогодні більшість транспортних підприємств здійснює реактивну форму управління фінансами (процес прийняття управлінських рішень здійснюється як реакція на поточні проблеми - «латання дірок»).

  У той же час ринкова ситуація увесь час змінюється і сьогодні потрібно постійно аналізувати фінансову діяльність, тобто необхідний перехід до принципово нових методів управління.

  На різних етапах розвитку підприємства мети і завдання його проведення можуть бути різні - досягнення платоспроможності, або підвищення рентабельності капіталу.

  Багато російські транспортні підприємства переживають нині криза платоспроможності. У подібній ситуації на перший план виходить пошук шляхів генерування грошових коштів і ліквідація дефіциту фінансових ресурсів. Відповідно таке питання, як підвищення

  рентабельності капіталу відходить на другий план, стає завданням наступного етапу розвитку.

  У той же час деякими підприємствами етап ліквідації кризи платоспроможності на цей момент вже пройдено. Для них першочерговим стає завдання наступного етапу розвитку.

  Окреслені цілі стосуються коригування фінансової політики підприємства. Такого роду цілі ставляться, як правило, керівництвом (менеджерами) підприємства.

  Аналіз фінансового стану - обов'язковий елемент фінансового менеджменту будь-якого підприємства, яке прагне бути успішним.

  Процес проведення фінансового аналізу спрямований на виявлення причин погіршення стану підприємства і важелів підвищення ефективності його діяльності.

  Можна виділити три основні складові, які відносяться до галузі фінансового менеджменту, - це управління про-

  ротними засобами (оборотним капіталом), управління інвестиційною політикою і управління структурою джерел фінансування.

  1. Управління оборотними засобами - для багатьох діючих транспортних підприємств причина фінансових труднощів полягає в нераціональному управлінні оборотними коштами. Тобто склалися на підприємстві підходи в частині управління обіговими коштами не є адекватними зміненим економічним умовам.

  У поняття «управління оборотними коштами» об'єднані такі процеси, як матеріально-технічне постачання, збут, встановлення і контроль умов взаємозаліків підприємства з покупцями і постачальниками.

  Для характеристики сформованих на підприємстві принципів управління оборотним капіталом використовуються результати аналізу структури балансу, показники оборотності поточних активів і поточних пасивів, а також дані звіту про рух грошових коштів.

  2. Інвестиційна політика - це розподіл фінансових ресурсів (власних і позикових) за різними напрямками діяльності підприємства. Інвестиційна політика означає виділення пріоритетів і обсягів фінансування основної, інвестиційної та інших видів діяльності організації. Для характеристики інвестиційної політики призначений розрахунок показників самофінансування і мобілізації, чистого оборотного капіталу (ЧОК), а також звіт про рух грошових коштів.

  3. Оцінка впливу джерел фінансування (структури пасивів) на рентабельність власного капіталу (СК) - задача, яка вирішується за допомогою аналізу фінансового важеля. Суть управління структурою джерел фінансування можна сформулювати наступним чином: забезпечивши прийнятний рівень фінансової стійкості, бажано вибирати таку структуру пасивів, яка сприятиме підвищенню рентабельності СК організації.

  Проблеми і труднощі, що виникають у фінансовому стані, включають:

  - низьку платоспроможність (дефіцит грошових коштів): у підприємства найближчим часом може не вистачити або вже не вистачає коштів для своєчасного погашення поточних зобов'язань;

  - недостатню віддачу на вкладений в підприємство капітал (низьку рентабельність): це означає, що власник отримує доходи, неадекватні своїм вкладенням. Як висновок з ситуації, що склалася - негативна оцінка роботи менеджменту фірм і вихід власника з компанії;

  - зниження фінансової незалежності або низька фінансова стійкість.

  На практиці можуть виникнути проблеми в погашенні зобов'язань у майбутньому, тобто залежність компанії від кредиторів, втрата самостійності. Як правило, це пов'язано з недостатнім рівнем фінансування поточної діяльності за рахунок власних коштів.

  Індикаторами низької ліквідності є незадовільні показники ліквідності, прострочена кредиторська заборгованість, наднормативні заборгованості перед бюджетом, персоналом і кредитними організаціями.

  Про недостатню віддачі на вкладений в підприємство капітал свідчать низькі показники рентабельності. При цьому найбільший інтерес проявляється до рентабельності власного капіталу як індикатору задоволення інтересів власників організації.

  Можна виділити дві глобальні причини проблем і труднощів, що виникають у фінансовому стані транспортних підприємств:

  - відсутність потенційних можливостей зберігати прийнятний рівень фінансового стану (або низькі обсяги одержуваного прибутку);

  - нераціональне управління результатами діяльності (нераціональне управління фінансами).

  З'ясування того, яка із зазначених вище причин призвела до погіршення фінансового стану підприємства, має принци-

  Випуск4

  ?випуск 4

  ПРОБЛЕМИ ПРИЧИНИ

  Мал. 1. Основні причини проблем, що виникають у фінансовому стані транспортного підприємства

  піальной значення. Залежно від цього здійснюється вибір управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію фінансового стану підприємства.

  На рис. 1 і 2 наведені схема проблем і причин погіршення фінансового стану підприємства, а також блок-схема визначення причин погіршення фінансового становища компанії.

  Потенційна можливість підприємства зберігати (досягати) прийнятне фінансовий стан визначається обсягом одержуваної прибутку. Основні складові, від яких залежить обсяг прибутку підприємства - це ціни і обсяги реалізації продукції, рівень виробничих витрат і доходи від інших видів діяльності.

  Аналіз доходів і витрат від основної та інших видів діяльності проводиться з використанням звіту про фінансові результати, показників прибутковості, величини накопиченого капіталу. Для оцінки рівня змінних і постійних витрат, а також співвідношення цін на споживані ресурси і

  реалізовану продукцію проводиться маржинальний аналіз.

  Базою стабільного фінансового стану транспортного підприємства протягом тривалого часу є одержуваний прибуток. При оптимізації фінансового стану фірми необхідно прагнути, перш за все, до забезпечення прибутковості діяльності. На рис. 3 наведені основні причини низьких результатів діяльності підприємства.

  Як зазначалося вище, однією з причин фінансових труднощів транспортних підприємств є нераціональне управління оборотними коштами. На рис. 4 представлені основні проблеми в управлінні оборотним капіталом підприємства.

  Робота з оборотним капіталом є ефективною, але тимчасовим заходом скорочення дефіциту грошових коштів. Скорочення потреби в чистому оборотному капіталі (ЧОК) дає одноразова вивільнення грошових коштів, яке в умовах збитковості підприємства з часом буде «вичерпано».

  ПРОБЛЕМИ

  Низька платоспроможність (дефіцит грошових коштів)

  Суть ', проблеми зі своєчасним погашенням поточних зобов'язань Індикатори', зниження коефіцієнтів ліквідності і чистого оборотного капіталу нижче допустимих значень, негативний ЧОК, наднормативна заборгованість перед бюджетом, персоналом, кредиторами (прострочена кредиторська заборгованість)

  Низька рентабельність власного капіталу

  Суть ', недостатня віддача на вкладений в компанію кап італ Індикатори', зниження коефіцієнтів рентабельності

  Низька фінансова стійкість

  Суть ', можливі проблеми з погашенням зобов'язань в майбутньому, втрата фінанс ової незалежності Індикатори', зниження величини СК і негативний СК, зниження коефіцієнта автономії і ЧОК нижче допустимого рівня

  ПРИЧИНИ

  нераціональне

  управління

  фінансами

  1. Нераціональне управління оборотними коштами

  Напрямки аналізу: аналіз структури балансу, аналіз оборотності, аналіз звіту про рух грошових коштів.

  2. Нераціональна інвестиційна політика (постійні активи / оборотний капітал)

  Аналіз структури балансу, показників

  самофінансування, звіту про рух грошових коштів.

  3. Нераціональне управління структурою джерел фінансування Аналіз структури балансу, оборотності, фінансового важеля, показників самофінансування

  Недолік в чние результати діяльності (низька прибутковість діяльності)

  1. Низький обсяг реалізації

  Аналіз звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів, маржинальний аналіз

  2. Несприятливе співвідношення доходи / витрати

  - низький рівень цін на реалізовану продукцію;

  - високі змінні витрати;

  - високі постійні витрати.

  Маржинальний аналіз. аналіз беззбитковості.

  3. Збитковість інших видів діяльності Аналіз звіту про прибутки і збитки

  Мал. 2. Блок-схема визначення причин погіршення фінансового становища транспортного підприємства

  випуск 4

  ?випуск 4

  Мал. 3. Основні причини низьких результатів діяльності транспортного підприємства

  ?41

  Мал. 4. Основні проблеми в управлінні оборотним капіталом підприємства

  Інвестиційні вкладення можуть стати причиною зниження практично всіх основних показників - ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності.

  Після виявлення кола проблем необхідно дати оцінку фінансового стану транспортного підприємства (стійке, що не-

  стійке, критичне). Для цього треба знати рівень показників, достатніх для даного підприємства в умовах, що склалися роботи.

  Результатом фінансового аналізу повинні бути управлінські рішення, реалізація яких дозволить зміцнити фінансове становище компанії.

  П. Г. Клева,

  аспірант, СПГУВК

  МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ І ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРЕНДИ В УНІТАРНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ METHONDS OF FORECASTING AND ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF LEASE IN UNITERY CARRIERS

  Стаття висуває кілька моделей збільшення ефективності орендного договору державної власності в морських портах Російської Федерації, а також моделі прогнозу ризиків, пов'язаних з реалізацією орендного договору.

  The article brings forward several models of increasing the efficiency of state property lease in the sea ports of the Russian Federation, as well as models offorecasting the risks connected with the realization of lease.

  Ключові слова: морський порт, оптимальний план, оренда державної власності, оцінка ризиків.

  Key words: seaport, optimum plan, leasing of state property, estimation of risks.

  В РЕЗУЛЬТАТІ ринкового реформування структура управління на водному транспорті стала принципово іншою. З'явилися нові функції управління і нові суб'єкти господарювання, які взаємодіють з державними транспортними системами. Це обумовлює необхідність розробки нових методик управління, нових економіко-математичних задач.

  Важливим напрямком роботи ряду державних унітарних транспортних підприємств, перш займаються портовою діяльністю, є ефективне використання виробничої інфраструктури шляхом здачі її компонент в оренду приватним компаніям. Науковий супровід даного завдання має забезпечувати як надійність доходу у вигляді стягнутої орендної плати, так і його оптимізацію. Для цього не-

  обходимо адекватний інструментарій, що поєднує ймовірносно-статистичні методи і методи математичного програмування.

  Статистична складова загальної методології на виході повинна забезпечувати оцінку надійності доходу в цілому і доходу від кожного з конкуруючих орендарів. Оптимизирующая складова реалізується як економіко-математична модель, що максимізує математичне очікування загального доходу. Вихідною змістовної методологічної посилкою ми приймаємо положення, що пріоритет представляється компаніям з більшою прогнозної прибутком при однаковому рівні надійності прогнозу.

  Уявімо в формалізованому вигляді вищевикладене. Нехай здачі в оренду підлягають п однотипних елементів портової інфраструктури (наприклад, причалів) з потужністю ц (в якості ц можна прийняти,

  випуск 4


  Ключові слова: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ / ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ / ЕФЕКТИВНІСТЬ / ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ / РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ / ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ / Інвестиційна політика / СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ / ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ / FINANCIAL MANAGEMENT / FISCAL ANALYSIS / EFFECTIVENESS / PAYING CAPACITY / PROFI TABILITY / CURRENT ASSETS / INVESTMENT POLICY / SOURCES OF FUNDS STRUCTURE / FINANCIAL STABILITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити