Вступ. На будівельні об'єкти протягом всього життєвого циклу їх існування діють численні небезпеки і загрози техногенного та природного характеру. Виникає необхідність забезпечення безпеки цих об'єктів в умовах різноманітних надзвичайних ситуацій (НС), в тому числі комбінованого характеру. Фахівці зазнають труднощів при вирішенні завдань, пов'язаних із забезпеченням безпеки об'єктів в цих умовах. В НДУ МГСУ за ініціативою і під керівництвом проф. В.І. Теличенко проводяться дослідження в новому науковому напрямку розробка концепції комплексної безпеки в будівництві. Матеріали та методи. Автори застосовують розроблену за їх участю концепцію комплексної безпеки в будівництві. На її основі аналізуються знакові НС останніх років (2009-2019 рр.): пожежа в нічному клубі «Хромая лошадь»; пожежа в ТРЦ «Зимова вишня», м Кемерово; вибух в житловому будинку, р Магнітогорськ; пожежа в Соборі Паризької Богоматері, м Париж. Результати. Аналіз НС останніх років дозволив виділити їх основні причини: грубі порушення вимог до системи протипожежного захисту (СПЗ) будівель і споруд як основи забезпечення комплексної безпеки об'єктів при НС; недостатнє врахування технічного стану будівельних об'єктів при оцінках їх комплексної безпеки з урахуванням НС. Висновки. Звертається увага на особливу роль будівель і споруд. Для зручності нормування і проектування безпеки будівельних об'єктів пропонується класифікація заходів СПЗ на чотири блоки: заходи для забезпечення стійкості об'єктів в умовах НС; заходи для обмеження поширення пожежі; заходи для забезпечення безпеки людей при НС; заходи активного захисту об'єктів при НС. Система заходів СПЗ може розглядатися як основа забезпечення комплексної безпеки об'єктів в умовах НС. Показано, що виявлені причини невиправданих людських втрат і матеріальних збитку могли б бути усунені шляхом своєчасного вжиття відповідних заходів СПЗ.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Теличенко Валерій Іванович, Ройтман Володимир Миронович


A cause-and-consequence analysis of serious emergencies with the aim of providing integrated safety of buildings and installations

Introduction. Throughout their entire life cycle, construction projects are under the influence of numerous dangers and threats of technogenic and natural character. It is necessary to provide the safety of these projects in various emergencies, including ones of combined character. When solving problems connected with providing safety of the facilities under these conditions, specialists encounter difficulties. Studies in a new school, developing a concept of integrated safety in construction, are conducted in the National Research University MGSU on the initiative by and under the guidance of Professor V.I. Telichenko. Materials and methods. The authors apply a concept of integrated safety in construction developed with their participation. The concept serves as the basis for analysis of major emergencies of the last years (2009-2019): the fire in the Lame Horse nightclub, the fire in the Winter Cherry mall at the town of Kemerovo, the explosion in a residential house at the town of Magnitogorsk, the fire in the cathedral Notre-Dame de Paris. Results. Analysis of the latest emergencies allowed identifying their main causes. Those include gross violations of requirements for a fire protection system (FPS) for buildings and installations as the basis for providing the integrated facility safety in emergencies and insufficient consideration of construction facility technical condition when assessing its integrated safety under emergency conditions. Conclusions. The paper attracts attention to the FPS of buildings and installations. For the convenience of standardization and designing safety systems of construction projects, the authors suggest to classify FPS measures into four blocks: providing stability of the facilities in emergencies, limiting the spread of fire, providing human safety during the emergency, active protection of the facilities during the emergency. The system of the FPS measures can be considered as the basis for providing integrated safety of the facilities under emergency conditions. The article has shown that the revealed causes of the unwarranted loss of human lives and material damage could be eliminated by means of timely application of the corresponding FPS measures.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: вісник МГСУ

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ПРИЧИН І НАСЛІДКІВ ВЕЛИКИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ПРИЧИН І НАСЛІДКІВ ВЕЛИКИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД»

  ?БЕЗПЕКА БУДІВНИЦТВА ТА МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  УДК 614.8 DOI: 10.22227 / 1997-0935.2020.1.72-84

  Аналіз причин і наслідків великих надзвичайних ситуацій з метою забезпечення комплексної безпеки

  будівель та споруд

  В.І. Теличенко, В.М. Ройтман

  Національний дослідницький Московський державний будівельний університет

  (НДУ МГСУ); м Москва, Росія

  АНОТАЦІЯ

  Вступ. На будівельні об'єкти протягом всього життєвого циклу їх існування діють численні небезпеки і загрози техногенного та природного характеру. Виникає необхідність забезпечення безпеки цих об'єктів в умовах різноманітних надзвичайних ситуацій (НС), в тому числі комбінованого характеру. Фахівці зазнають труднощів при вирішенні завдань, пов'язаних із забезпеченням безпеки об'єктів в цих умовах. В НДУ МГСУ за ініціативою і під керівництвом проф. В.І. Теличенко проводяться дослідження в новому науковому напрямку - розробка концепції комплексної безпеки в будівництві.

  Матеріали та методи. Автори застосовують розроблену за їх участю концепцію комплексної безпеки в будівництві. На її основі аналізуються знакові НС останніх років (2009-2019 рр.): Пожежа в нічному клубі «Хромая лошадь»; пожежа в ТРЦ «Зимова вишня», г Кемерово; вибух в житловому будинку, р Магнітогорськ; пожежа в Соборі Паризької Богоматері, м Париж.

  Результати. Аналіз НС останніх років дозволив виділити їх основні причини: грубі порушення вимог до системи протипожежного захисту (СПЗ) будівель і споруд як основи забезпечення комплексної безпеки

  про про

  су су об'єктів при НС; недостатнє врахування технічного стану будівельних об'єктів при оцінках їх комплексної

  (Ч (Ч безпеки з урахуванням НС.

  Висновки. Звертається увага на особливу роль будівель і споруд. Для зручності нормування і проектірова-? Г ф ня безпеки будівельних об'єктів пропонується класифікація заходів СПЗ на чотири блоки: заходи для забезпе-

  ? ?л чення стійкості об'єктів в умовах НС; заходи для обмеження поширення пожежі; заходи для забезпечення

  Е безпеки людей при НС; заходи активного захисту об'єктів при НС. Система заходів СПЗ може розглядатися

  ВО и) як основа забезпечення комплексної безпеки об'єктів в умовах НС. Показано, що виявлені причини

  невиправданих людських втрат і матеріальних збитків могли б бути усунені шляхом своєчасного з застосування відповідних заходів СПЗ.

  ч

  I- < КЛЮЧОВІ СЛОВА: концепція, небезпека, безпека, комплексна безпека, будівництво, будинок,

  • ^

  "АТ ф

  про про

  ю

  СТ>

  про

  I

  СП СП

  спорудження, надзвичайна ситуація, пожежа, збитки

  * = "S ДЛЯ ЦИТУВАННЯ: Теличенко В.І., Ройтман В.М. Аналіз причин і наслідків великих надзвичайних

  Про Ф

  ситуацій з метою забезпечення комплексної безпеки будівель і споруд // Вісник МГСУ. 2020. Т. 15. Вип. 1.

  про <? С. 72-84. DOI: 10.22227 / 1997-0935.2020.1.72-84 зі <

  z I A cause-and-consequence analysis of serious emergencies with the aim

  ^ | of providing integrated safety of buildings and installations

  Valery I. Telichenko, Vladimir M. Roitman

  g ro Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU);

  Moscow, Russian Federation

  зі

  CO

  ABSTRACT

  Introduction. Throughout their entire life cycle, construction projects are under the influence of numerous dangers and threats 7 "f of technogenic and natural character. It is necessary to provide the safety of these projects in various emergencies, including

  Sj 3 ones of combined character. When solving problems connected with providing safety of the facilities under these conditions,

  i_ W specialists encounter difficulties. Studies in a new school, developing a concept of integrated safety in construction, are

  2 g conducted in the National Research University MGSU on the initiative by and under the guidance of Professor V.I. Telichenko.

  X Materials and methods. The authors apply a concept of integrated safety in construction developed with their participation.

  X c The concept serves as the basis for analysis of major emergencies of the last years (2009-2019): the fire in the Lame

  O in Horse nightclub, the fire in the Winter Cherry mall at the town of Kemerovo, the explosion in a residential house at the town

  tQ > of Magnitogorsk, the fire in the cathedral Notre-Dame de Paris.

  72 © В.І. Теличенко, В.М. Ройтман, 2020

  Поширюється на підставі Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC)

  Results. Analysis of the latest emergencies allowed identifying their main causes. Those include gross violations of requirements for a fire protection system (FPS) for buildings and installations as the basis for providing the integrated facility safety in emergencies and insufficient consideration of construction facility technical condition when assessing its integrated safety under emergency conditions.

  Conclusions. The paper attracts attention to the FPS of buildings and installations. For the convenience of standardization and designing safety systems of construction projects, the authors suggest to classify FPS measures into four blocks: providing stability of the facilities in emergencies, limiting the spread of fire, providing human safety during the emergency, active protection of the facilities during the emergency. The system of the FPS measures can be considered as the basis for providing integrated safety of the facilities under emergency conditions. The article has shown that the revealed causes of the unwarranted loss of human lives and material damage could be eliminated by means of timely application of the corresponding FPS measures.

  KEYWORDS: concept, danger, safety, integrated safety, construction, building, installation, emergency, fire, damage

  FOR CITATION: Telichenko V.I., Roitman V.M. A cause-and-consequence analysis of serious emergencies with the aim of providing integrated safety of buildings and installations. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2020; 15 (1): 72-84. DOI: 10.22227 / 1997-0935.2020.1.72-84 (rus.).

  ВСТУП

  Будівельні об'єкти протягом всього життєвого циклу їх існування піддаються впливу численних небезпек і загроз з боку як зовнішнього середовища, так і техногенних факторів. У роботах [1-11] були розглянуті види можливих джерел небезпеки для різних об'єктів будівництва, не тільки регламентованих в різних документах, що мають нормативний статус, але і нових небезпек і загроз, які спостерігаються останнім часом. З урахуванням різнорідності загроз фахівці відчувають труднощі при вирішенні завдань, пов'язаних із забезпеченням безпеки об'єктів в цих умовах.

  Забезпечення безпеки таких об'єктів в умовах різноманітних надзвичайних ситуацій (НС), в тому числі комбінованого характеру [12] продиктувало необхідність розробки концепції комплексної безпеки в будівництві [1].

  На основі аналізу основних ознак, понять різних видів небезпек, що діють на будівельні об'єкти, авторами концепції сформульовано комплекс визначень, характери-

  зующих поняття комплексна безпека в будівництві.

  Наукові дослідження в галузі забезпечення комплексної безпеки в будівництві1, 2 3 4 5 [1-11, 12-23] показують, що вона повинна забезпечуватися на різних рівнях: будівництво; будівельний об'єкт; будівлю і споруду, і фактично є одним з критеріїв якості штучної середовища проживання людини.

  При цьому поняття комплексна безпека в будівництві включає в себе не тільки забезпечення стандартами безпеки самого об'єкта, а й забезпечення безпечного впливу об'єкта на навколишнє середовище. Комплексна безпека будівництва - невід'ємна частина глобальної системи безпеки території, регіону, держави, і, навіть, континенту. Можна привести багато прикладів, коли помилки в будівельній діяльності приводили до виникнення НС і проблем територій і регіонів.

  Мета даної роботи - на основі концепції комплексної безпеки в будівництві проаналізувати причини і наслідки великих (викликали важкі людські жертви і значи-

  1 СП 13-102-2003. Правила обстеження несучих будівельних конструкцій будівель і споруд. 2003. 60 с.

  2 СТО НОСТРО 2.33.79-2012. Будівельні конструкції будівель і споруд. Обстеження огороджувальних конструкцій будівель і споруд в натурних умовах і оцінка їх технічного стану. Правила, контроль виконання та вимоги до результатів робіт: стандарт організації: затв. і введений в дію рішення Ради Національного об'єднання будівельників від 25.10.2012 № 36. М.: Національне об'єднання будівельників, 2013. 54 с.

  3 Про затвердження Правил і норм технічної експлуатації житлового фонду: Постанова Держбуду РФ від 27.09.2003 № 170 (Зареєстровано в Мін'юсті РФ 15.10.2003 № 5176) // Російська газета. № 214, 23.10.2003 (додатковий випуск).

  4 Технічна оцінка будівель і споруд: метод. вказівки щодо вирішення завдань / уклад. О.С. Власова. Волгоград: ВолгГАСУ, 2016. 50 с.

  5 ГОСТ Р 53778-2010. Будівлі та споруди. Правила обстеження і моніторингу технічного стану (затв. Наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 25.03.2010 № 37-ст).

  < П

  ф е t з

  iH

  G Г сС

  У

  0 з § СО

  1 s

  y 1

  J зі

  ^ I

  n °

  S 3 o

  = S (

  Oi про §

  E w

  i N § 2

  n 0

  s 6

  Г? t (

  SS) fi

  <D

  01

  «DO | ?

  s ?

  s у с о <D Ж

  10 10 о о 10-10о про

  про про

  рах N

  про про

  N N

  ?г ш

  U 3 > (Л С І

  U in

  ?1 <і <і

  вальний матеріальні збитки) НС останніх лет6 для їх запобігання і забезпечення комплексної безпеки будівель і споруд [1-11].

  МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

  Базуючись на концепції комплексної безпеки в будівництві, проведено аналіз знакових НС, що сталися в РФ і за кордоном за останні 10 років, в наступних категоріях:

  • порушення вимог протипожежних норм і правил для будівель і споруд;

  • облік технічного стану будівель і споруд в умовах експлуатації (реконструкції).

  Систематизовані причини виникнення НС, фактори, що вплинули на їх результат.

  В рамках даного дослідження, кажучи про комплексну безпеки об'єкта будівництва, ми обмежуємося об'єктом висотного будівництва, не беручи до уваги об'єкти промислового будівництва або спеціального призначення, такі як ТЕС, АЕС, ГС і ін.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Пожежа в нічному клубі «Хромая лошадь», г. Пермь, 5 грудня 2009 р.

  Причиною пожежі став запуск феєрверка під час піротехнічного шоу. Іскри від феєрверку потрапили в декоративний підвісна стеля, виконан-

  6 Російський експерт назвав ність при гасінні Нотр-Дама. ru / 20190416 / 1552719379.html

  головну складність URL: https: // ria.

  ненний з сухого хмизу, прикрашеного деталями з пластику (рис. 1). Практично відразу згасло світло, що стало однією з причин труднощі організованої евакуації з приміщення. Люди в паніці намагалися вибратися з заповненою отруйним димом пастки, зі стелі на них падали розплавилися фрагменти з пластика. Через погану організацію евакуації зал з кількома сотнями людей перетворився на пастку: вікна в клубі були закладені цеглою, а вихід виявився занадто вузьким. Була ще одна двері, але про неї знали тільки співробітники закладу.

  На момент пожежі в клубі зібралося орієнтовно 300 осіб. Число жертв в клубі - 156 загиблих в основному від ураження органів дихання токсичними продуктами горіння, 78 постраждалих.

  У 2001 р приміщення магазину було переобладнано в клуб. Згідно Містобудівній кодексу РФ реконструкція існуючої будівлі (магазину) під нічний клуб з масовим перебуванням людей повинна була проводитися на основі проекту, одним з розділів якого є система протипожежного захисту (СПЗ). Цей проект, відповідно до вимог норм, повинен був містити перераховані вище заходи, відсутність яких призвела до трагедії.

  Основне порушення вимог норм до заходів СПЗ - відсутність протидимного захисту приміщення клубу (рис. 2).

  Призначення такого елемента СПЗ, як система протидимного захисту, - забезпечити протягом необхідного часу евакуації людей з примі-

  Про% -|

  про

  Про про зі <т

  8 «

  <л ю

  про про

  річчя від

  О)

  про

  I

  О) О)

  ю

  ?1 W

  * Мал. 1. Зона танцювального майданчика клубу «Хромая лошадь». Добре видно конструкція декоративного підвісного

  X | = стелі з хмизу (фото до пожежі) ?

  Ф Ф Fig. 1. Dance site of the Lame Horse nightclub (picture taken before the fire). Note decorative suspended ceiling made from

  Ш ?> brushwood

  Мал. 2. Основна причина загибелі людей під час пожежі в нічному клубі «Хромая лошадь» - освіту під час пожежі під стелею шару диму, що містить токсичні продукти горіння пластику, і подальше швидке опускання цього шару диму до рівня органів дихання людей

  Fig. 2. The main cause of human death during the fire in the Lame Horse nightclub is the generation of the smoke layer containing toxic products of plastic burning under the ceiling and subsequent fast lowering of this layer to the level of human respiratory apparatus

  шг

  a b

  Мал. 3. Варіанти обладнання протидимного захисту, засновані на пристрої димових люків, які забезпечили б безпечну евакуацію людей з клубу під час пожежі: a - система протидимного захисту у вигляді «димового» люка, витяжного вентилятора, який автоматично включається при спрацьовуванні пожежної сигналізації при виникненні пожежі; b - система протидимного захисту у вигляді пристрою витяжної аварійної системи димовидалення

  Fig. 3. Variants of anti-smoke protection based on smoke hatches that would provide safe people evacuation from the club in case of fire: a - anti-smoke protection system using "smoke" hatch and ejector fan which turns on automatically when a fire alarm system is activated; b - anti-smoke protection system by means of the smoke-removal emergency ejection system

  щення виключення попадання диму та токсичних продуктів горіння в органи дихання людей. Це досягається (рис. 3) шляхом уповільнення швидкості опускання припотолочная шару диму за допомогою досить простої системи аварійної вентиляції, автоматично спрацьовує від пожежної сигналізації (рис. 3).

  Пристрій протидимного захисту в нічному клубі «Хромая лошадь» дозволило б уникнути людських жертв під час пожежі.

  Таким чином, приміщення нічного клубу «Хромая лошадь» експлуатувалося з грубими порушеннями вимог пожежної безпеки, в тому числі:

  • неприпустиме використання пожежонебезпечних матеріалів при оформленні декоративних еле-

  ментів приміщення клубу з масовим перебуванням людей;

  • неприпустиме використання феєрверків в приміщенні клубу з масовим перебуванням людей;

  • відсутність заходів по протидимного захисту приміщення клубу;

  • відсутність системи оповіщення та управління евакуацією людей при НС;

  • відсутність пожежної сигналізації;

  • відсутність автоматичної системи пожежогасіння.

  Пожежа в будівлі торгово-розважального центру «Зимова вишня», м Кемерово, 25-26 березня 2018 р.

  Передбачувані причини пожежі: необережне поводження з вогнем, коротке замикання

  < п

  ф е t з

  iH

  G Г

  сС

  У

  0 з n СО

  1 s

  У 1

  J зі

  ^ I

  n °

  S> 3 o

  zs (

  про n

  E w c Я1

  n M n 0

  S 6

  A CD

  Г 6 t (

  SS) ii

  <D

  01

  «DO

  | T s ?

  s у с о <D Ж

  10 10 о о 10-10о про

  про про

  рах N

  про про

  N N

  ?г Ф

  U 3 > (Л С І

  U in

  ?1 <і <і

  електропроводки і підпал. Велике число жертв було в приміщеннях кінотеатрів (рис. 4). Приміщення кінотеатрів обладнані системою кондиціонування повітря і мали підвищену звукоізоляцію огороджувальних конструкцій. В результаті відвідувачі кінотеатрів дізналися про пожежу запізно.

  Загинуло 64 людини, з них 41 - діти, понад 50 осіб постраждало (рис. 5). Але жертвами пожежі стали не тільки люди, на території торгово-розважального центру (ТРЦ) «Зимова вишня» перебував контактний зоопарк, все вихованці якого (200 тварин 25 видів) загинули.

  Складність гасіння цієї пожежі в тому, що в розважальній зоні ТРЦ, на 4-му поверсі, були приміщення для розваги дітей з підвищеним вмістом горючих матеріалів.

  Причина великої кількості людських жертв у тому, що будівля ТРЦ «Зимова вишня» експлуатувалося з грубими порушеннями вимог до системи протипожежного захисту, регламентованих для будівель такого типу.

  До числа основних порушень СПЗ будівлі ТРЦ «Зимова вишня», які призвели до численних людських жертв відносяться:

  • в будівлі ТРЦ розміщувалися приміщення різного функціонального призначення (торгові, розважальні, автостоянки та ін.);

  • для будівель такого типу норми вимагають виділяти зони різного функціонального призначення в пожежні відсіки, обмежені спеціальними конструкціями - протипожежними перешкодами.

  Протипожежні перепони обмежують поширення пожежі в межах пожежного відсіку протягом необхідного часу для ліквідації НС;

  • відсутність поділу будівлі ТРЦ на пожежні відсіки призвело до швидкого поширення пожежі (і продуктів горіння) зверху вниз, з 4-го поверху (місце початкового вогнища пожежі) на приміщення нижчих поверхів. Саме ця причина ускладнювала евакуацію, порятунок людей і гасіння пожежі.

  У ТРЦ «Зимова вишня» не були забезпечені умови для своєчасної та безпечної евакуації людей. Якби система протипожежного захисту будівлі ТРЦ «Зимова вишня» відповідала вимогам норм, то наслідки пожежі напевно були б не настільки важкими. Вибух в експлуатується житловому будинку, р Магнітогорськ, 2018 р.

  В даному розділі розглянуто випадок серйозної НС, пов'язаної з вибухом в експлуатується 10-поверховому житловому будинку 1973 року побудови. Будівля розташована в м Челябінськ за адресою проспект Карла Маркса, д. 164, і являє собою багатоквартирний будинок, що складається з шести двухпод'езд-них блок-секцій, всього 12 під'їздів. Блок-секції відокремлені один від одного температурними швами. В середині будинку, в під'їздах № 6 і 7, розташований проїзд для автотранспорту у вигляді подвійної арки висотою в два поверхи. Стіни перших двох поверхів будинку складені з цегли, наступних - з стінових бетонних великих блоків, перекриття - із залізобетонних плит. У будинку є три поздовжні несучі стіни (дві з яких - зовнішні).

  Про% -|

  про

  Про у зі <т

  8 «

  <л ю

  про про

  річчя від

  О)

  про

  I

  О) О)

  ю

  ?1 W

  "S ?

  il

  О (0 ф ф

  і >

  Мал. 4. Схемний план розміщення розважальних об'єктів на 4-му поверсі ТРЦ «Зимова вишня» Fig. 4. Schematic layout of entertainment facilities on the 4th floor of the Winter Cherry mall

  Мал. 5. Зона прогресуючого обвалення будівельних конструкцій після вибуху в житловому будинку в м Магнітогорськ, 31 січня 2018 р

  Fig. 5. A zone of the progressing collapse of building structures after an explosion in a residential house at Magnitogorsk on January 31, 2018

  < DO <d е t про I.I

  G Г сС

  У

  Обвалення сталося в під'їзді № 7, який разом з сусіднім, 8-м під'їздом, утворює блок-секцію № 4. У частково обрушився під'їзді № 7 знаходилося 52 квартири: по дві на першому і другому поверхах, по шість - на наступних. На момент катастрофи в цьому під'їзді проживали 133 людини.

  Вибух призвів до прогресуючого обвалення конструкцій з третього по десятий поверхи в секції будівлі між під'їздами № 6 і 7. Було пошкоджено 48 квартир, в яких проживало 110 чол. Уламки конструкцій, що обрушилися утворили завал висотою до третього-четвертого поверхів (рис. 5).

  При аналізі причин даної НС виникає питання - чому не спрацювала звичайна міра вибухозахисту приміщень, в яких відбувається вибух, у вигляді легкоскидних конструкцій (ЛСК), їх роль відіграє скління прорізів приміщення, в якому стався вибух. Цей захід є одним з елементів системи протипожежного захисту.

  При виникненні вибуху в приміщенні, такі запобіжні конструкції розкриваються

  при невеликих тисках і забезпечують подальший скидання продуктів вибухового горіння через розкрилися отвори в навколишнє середовище.

  При достатній площі ЛСК скидання продуктів вибухового горіння через розкрилися отвори забезпечує зниження надлишкового тиску в приміщенні, де стався вибух, до рівня безпечного для основних несучих конструкцій будівлі.

  Особлива небезпека вибухів для експлуатованих будівельних об'єктів полягає в тому, що, у міру погіршення технічного стану конструкцій, їх несуча здатність може знизитися до рівня, коли їх руйнування може відбуватися при тисках вибуху, відповідних спрацьовування вибухозахисту (рис. 6). Пожежа в будівлі Собору Паризької Богоматері, м Париж (Франція), 15-16 квітня 2019 г.6

  Пожежа в Соборі Паризької Богоматері почався ввечері в понеділок. Обрушився шпиль собору, полум'ям була охоплена несуча конструкція. На місце НС приїхали президент і прем'єр Франції. Близько 400 пожежників мобілізовані на гасіння пожежі.

  Розвиток пожежі в паризькому Нотр-Даму пояснюється тим, що в базиліці йшли реставраційні

  o n

  l s

  y 1

  J зі

  EI I

  n

  S 3 o

  3 (

  ° i n

  E зі

  i N

  § 2

  n g

  s ?

  Г? t (

  SS) il

  <D

  01

  «DO | ?

  s ?

  s у с о <D Ж

  10 10 о о 10-10о про

  про про

  N N Про Про N N

  ?г ш

  U 3

  > (Л

  з і to in

  <і <і

  про% -|

  про про

  зі <т 8 «

  <л ю

  про

  про

  річчя від

  О)

  про

  I

  О) О)

  ю

  ?1 W

  "S ?

  il О (О Ф ш і >

  Мал. 6. Фото руйнувань будівельних конструкцій після вибуху в житловому будинку, з якого випливає, що прогресуюче обвалення цієї частини будівлі відбулося в результаті втрати несучої здатності залізобетонних перекриттів. При цьому скління прорізів зовнішніх огороджень не виконало свою функцію як заходи вибухозахисту Fig. 6. A photograph of the building structure breakdown because of an explosion in a residential house. The picture shows that the progressing collapse of this part of the building occurred due to the losing bearing capacity of reinforced concrete floors. At the same time, glazing of outer enclosure openings did not serve as an explosion protection

  роботи (рис. 7-9). З цієї причини будинок було оточено будівельними лісами.

  В останні роки експерти виявили значний знос конструкцій собору, а також відзначили часткове руйнування кам'яної кладки.

  До моменту пожежі в квітні 2019 року на шпилі собору вже велися ремонтні роботи.

  Мал. 10 свідчить про те, що шпиль будівлі собору з усіх боків був оточений конструкціями будівельних лісів, з яких і проводилися реставраційні роботи. Риштування - це джерело додаткової пожежної навантаження. Справа в тому, що настили будівельних лісів найчастіше зроблені з деревини. Крім цього, на лісах зазвичай влаштовуються тимчасові склади матеріалів, які використовуються для реставрації (в тому числі і горючі матеріали, картонна тара, в якій доставляють вантажі і ін.).

  15 квітня 2019 року в 18.20 за центральноевро-ського часу в соборі спрацювала пожежна сигналізація.

  В силу аеродинамічних особливостей вогонь по будівельних лісах поширюється дуже швидко і така пожежа загасити вкрай складно, вчи-

  тивая середньовічні вузькі под'езди6.

  Мал. 7. Західний фасад будівлі собору Fig. 7. Western faсade of the cathedral building

  Мал. 8. Південний фасад будівлі собору

  Fig. 8. Southern faсade of the cathedral building

  TRANSVERSE SECTION

  Мал. 9. Поперечний розріз будівлі собору Fig. 9. Cross-section of the cathedral building

  Якщо виникає загоряння внизу, то вогонь дуже швидко, по горючих матеріалів, що знаходяться на будівельних лісах, поширюється по вертикалі. Боротися з такими пожежами надзвичайно складно. Пожежа продовжує розвиватися і це найголовніша небезпека для унікальної будівлі.

  Пожежа, швидше за все, стався через порушення правил пожежної безпеки при проведенні реставраційних робіт. Крім цього складність створює і те, що під час реставрації система протипожежного захисту функціонує недостатньо ефективно.

  Що стосується відновлення Собору Паризької Богоматері, то, з огляду на сучасний рівень будівельної техніки, провести такі роботи можливо, і це буде зроблено. Як приклад можна привести відновлення московського Манежу після пожежі 2004 г.6

  Після аналізу фотографій і відео очевидців слідчі зробили висновок, що пожежа почалася в центральній частині даху, поруч з основою шпиля (рис. 11).

  Паризькі пожежні звернули увагу ще на один аспект впливу технічного стану будівлі собору на його стійкість після пожежі 2019 Справа в тому, що в липні 2019 року в Європі (в тому числі і у Франції) встановилася аномально спекотна погода (близько 35-40 ° С). Це призвело до того, що

  < п

  Ф е t з

  i G Г

  сС

  У

  0 с / з § с / з

  1 s

  У 1

  J зі

  ^ I

  n °

  S> 3 o

  zs (

  Oi про §

  E w

  i N § 2

  n 0

  s 6

  r 6 t (go

  ss) ft

  ®

  01

  «DO

  | T

  (Л У

  з про Ф X

  10 10 о о 10-10о про

  про про

  N N Про Про N N

  ?г Ф

  U 3

  > (Л

  з і to in

  <і <і

  про% -|

  про

  про <? зі <т

  8 «

  <Л (Л

  про про

  річчя від

  О)

  про

  I

  О) О)

  I ^

  О (Про ф ф

  і >

  Мал. 10. Початок пожежі в соборі біля основи шпиля Fig. 10. Beginning of the fire in the cathedral near the spire base

  Мал. 11. Горіння і руйнування дерев'яних конструкцій шпиля собору під час пожежі Fig. 11. Burning and destruction of cathedral spire wooden structures during the fire

  Мал. 12. Руйнування шпиля і прилеглих ділянок покрівлі собору (вид собору зверху, після пожежі)

  Fig. 12. Destroyed spire and adjacent roofing of the cathedral (viewed from above, after the fire)

  кам'яні конструкції собору, що опинилися в зоні гасіння пожежі, при подачі води виявилися перезволоженими (рис. 12).

  Відомо, що інтенсивна сушка під час спекотної погоди перезволожених кам'яних конструкцій різко інтенсифікують процеси руйнування каменю. Цей новий вид небезпеки після пожежі для об'єктів з високим ступенем зносу, що знаходяться в поганому технічному стані, вимагає окремого, спеціального аналізу.

  ВИСНОВОК

  На основі розглянутої концепції і аналізу знакових НС останніх десяти років виявлені основні причини людських жертв і матеріальних збитків при НС на будівельних об'єктах.

  Показано, що до основних причин важких наслідків розглянутих НС відносяться:

  • грубі порушення вимог норм до системи протипожежного захисту будівель і споруд, яка може розглядатися в якості основи забезпечення їх комплексної безпеки при НС;

  • недостатнє врахування технічного стану експлуатованих будівельних об'єктів при оцінках їх комплексної безпеки з урахуванням НС.

  Показано, що виявлені причини невиправданих людських втрат і матеріальних збитків, могли б бути усунені шляхом своєчасного вжиття відповідних заходів захисту.

  Забезпечення стійкості експлуатованих будівель і споруд при НС є одним з найважливіших і найскладніших проблем в області комплексної безпеки цих об'єктів. Особлива увага звертається на необхідність врахування технічного стану будівель і споруд в умовах експлуатації (реконструкції), як необхідного аспекту забезпечення їх комплексної безпеки при НС.

  Назріла потреба в черговому реформуванні нормативної бази в галузі забезпечення безпеки в будівництві. Важливе місце в цьому реформуванні повинен зайняти переклад ряду склепінь правил, що регламентують заходи протипожежного захисту будівель і споруд, з розряду добровільного застосування в розряд обов'язкових.

  Дані про періодичних оцінках технічного стану будівельних об'єктів повинні стати обов'язковим елементом оцінки їх безпеки при НС.

  Слід продовжити дослідження в напрямку розвитку загальної теорії оцінки вогнестійкості будівельних об'єктів з урахуванням їх технічного стану. Це дасть можливість усунути істотну, а в ряді випадків, критичну недооцінку небезпеки НС для будівель і споруд.

  Показано, що система протипожежного захисту будівель і споруд може розглядатися в якості основи забезпечення комплексної безпеки цих об'єктів.

  Пильна увага варто звернути на особливу роль СПЗ будівель і споруд. Для зручності нормування і проектування безпеки будівельних об'єктів пропонується класифікація заходів СПЗ на чотири блоки:

  Блок 1. Заходи для забезпечення стійкості об'єктів в умовах НС.

  Блок 2. Заходи для обмеження поширення пожежі.

  Блок 3. Заходи для забезпечення безпеки людей при НС.

  Блок 4. Заходи активного захисту об'єктів при НС.

  Система заходів СПЗ може розглядатися, як основа забезпечення комплексної безпеки об'єктів в умовах НС. Виявлені причини невиправданих людських втрат і матеріальних збитків, могли б бути усунені шляхом своєчасного вжиття відповідних заходів СПЗ.

  Сучасні методи нормування і проектування вогнестійкості будівельних конструкцій не дозволяють враховувати вплив тривалості та умов експлуатації об'єктів на їх вогнестійкість.

  Це не відповідає реальному стану експлуатованих конструкцій при пожежі і призводить до недооцінки небезпеки пожежі для експлуатованих будівель і споруд.

  У літературі є велика кількість експериментальних даних про межах вогнестійкості залізобетонних балок до початку їх експлуатації.

  Дані, отримані в ході проведених технічних обстежень стану будівельних конструкцій в умовах експлуатації, підтверджують, що протягом усього терміну експлуатації будівель і споруд, в будівельних конструкціях формуються різного роду ушкодження і дефекти, що призводять до зниження їх несучої здатності - основного параметра, що визначає експлуатаційний межа вогнестійкості конструкцій.

  Загальна концепція оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій з урахуванням часу і умов експлуатації містить поняття про коефіцієнт втрати вогнестійкості конструкцій експлуатованих будівель, в залежності від часу і умов експлуатації. Використання цього показника представляється корисним для розробки класифікації категорій технічного стану конструкцій з урахуванням значень коефіцієнта втрати їх вогнестійкості.

  < п

  ® е? Я з

  про Г сС

  У

  Про С / 3 § С / 3

  У 1

  про СО

  ^ I § °

  Про

  =! (про?

  про §

  Е м? ^

  § 2

  § е

  2 6А го > 6

  ? (

  ф) Г;

  ф

  ш п | ?

  (Л п

  (Я у

  з про

  Ф X

  10 10 о о 10-10о про

  ЛІТЕРАТУРА

  про про

  N N Про Про N N

  ?E Ш U 3

  > (Л

  з і to in

  ?I

  <і <і

  про%

  ---' "T ^

  про про

  зі <т 8 «

  <л ю

  про

  про

  річчя від

  О)

  про

  I

  О) О)

  ю

  ?

  ES

  О (О Ф ш ta >

  1. Теличенко В.І. Комплексна безпека будівництва // Вісник МГСУ. 2010. № 4-1. С. 10-17.

  2. Теличенко В.І., Ройтман В.М., слюса-рев М.Ю., Щербина О.В. Основи комплексної безпеки будівництва: мон. М.: Изд-во АСВ, 2011. 168 с.

  3. Теличенко В.І., Ройтман В.М. Забезпечення стійкості будівель і споруд при комбінованих особливих діях за участю пожежі - базовий елемент системи комплексної безпеки // Запобігання аварій будівель і споруд: зб. науч. тр. М., 2010. Вип. 9. С. 15-29.

  4. Теличенко В.І., Тетерін І.М., Ройтман В.М., Сєрков Б.Б. Культура безпеки - точка опори стратегії забезпечення безпеки об'єктів життєдіяльності // Культура безпеки в сучасному світі: мат. міждисциплінарної наук.-практ. конф. з міжнар. участю. М.: Академія ДПС МНС Росії, 2013. С. 69-74.

  5. Теличенко В.І., Потапов А.Д., слюса-рев М.Ю., Щербина О.В. Екологічна безпека будівництва. М.: Архитектура-С, 2009. 312 с.

  6. Теличенко В.І., Слєсарєв М.Ю., Стій-ков В.Ф. Управління екологічною безпекою будівництва. Екологічний моніторинг: уч. сел. для студентів вузів. М.: Изд-во АСВ, 2005. 328 с.

  7. Теличенко В.І. Управління якістю будівельної продукції: Технічне регулювання безпеки та якості в будівництві: уч. сел. для студентів вузів. М.: Изд-во АСВ, 2003. 512 с.

  8. Теличенко В.І., Малиха Г.Г., Павлов А.С. Вплив будівельних об'єктів на навколишнє середовище. М.: Архитектура-С, 2009. 263 с.

  9. Теличенко В.І., Бенуж А.А. Огляд і класифікація рейтингових систем сертифікації будівель і споруд // Вісник ВолгГАСУ. Серія: Будівництво та Архітектура. 2013. № 31-1 (50). С. 239-243.

  10. Теличенко В.І., БенужА.А. Удосконалення принципів сталого розвитку на основі досвіду застосування «зелених» стандартів при будівництві Олімпійських об'єктів в Сочі // Промислове та цивільне будівництво. 2014. № 10. С. 40-43.

  11. Telichenko V., Benuzh A. Selection of the most appropriate and energy-efficient scheme for Russia between BREEAM and LEED // Advanced Materials Research. 2014. Vol. 1065-1069. Pp. 2169-2172. DOI: 10.4028 / www.scientific.net / amr.1065-1069.2169

  12. Ройтман В.М. Оцінка вогнестійкості будівельних конструкцій на основі кінетичних уявлень про поведінку матеріалів в умовах пожежі: дис. ... д-ра техн. наук. М., 1985. 412 с.

  13. Ройтман В.М. Інженерні рішення по оцінці вогнестійкості проектуються і реконструюються. М.: Асоціація «Пожежна безпека та наука», 2001. 382 с.

  14. Roytman V.V., Pasman H.J., Lukashevich I.E. The concept of evaluation of building resistance against combined hazardous effects "Impact-Explosion-Fire" after Aircraft Crash // Fire and Explosion Hazards: Proceedings of the Fourth International Seminar, Londonderry, NI, UK, 2003. Pp. 283-293.

  15. Ройтман В.М. Основи пожежної безпеки висотних будівель: уч. сел. М.: МГСУ, 2009. 99 с.

  16. Ройтман В.М., Сєрков Б.Б., Шевкунов-ко Ю.Г., Сивенко А.Б., Баринова Е.Л., Присту-пюкД.Н. Будівлі, споруди та їх стійкість при пожежі: уч. / Під заг. ред. В.М. Ройтмана. 2-е изд., Перераб. і доп. М.: Академія ДПС МНС Росії, 2012. 366 с.

  17. Ройтман В.М. Про механізм прогресуючого обвалення висотної будівлі ВТЦ-7 під час подій 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку // По-жаровзривобезопасность. 2015. Т. 24. № 10. С. 3744. DOI: 10.18322 / PVB.2015.24.10.37-44

  18. Гроздов В.Т. Технічне обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд. СПб. : Видавничий Дім KN +, 2001. 140 с.

  19. Добромислов А.Н. Діагностика пошкоджень будівель і інженерних споруд. М.: Изд-во АСВ, 2006. 256 с.

  20. Бедов А.І., Знам'янський В.В., Габитов А.І. Оцінка технічного стану, відновлення і посилення підстав і будівельних конструкцій експлуатованих будівель і споруд: у 2-х ч. Ч. 1. Оцінка технічного стану підстав і будівельних конструкцій експлуатованих будівель і споруд: уч. сел. / Під ред. А.І. Бідових. М.: Изд-во АСВ, 2014. 703 с.

  21. Афанасьєв А.А., Матвєєв Є.П. Реконструкція житлових будинків. Частина I. Технології відновлення експлуатаційної надійності житлових будинків. М., 2008. 234 с.

  22. Старишко І.М. Вплив умов експлуатації на несучу здатність залізобетонних елементів за нормальними і похилих перерізах // Промислове та цивільне будівництво. 2012. № 1. С. 49-51.

  23. Mohsen A.S., Mohammad A.B., Mohammad G.B. Effect of longitudinal rebar corrosion on the compressive strength reduction of concrete in reinforced concrete structure // Advances in Structural Engineering. 2016. Vol. 19. Issue 6. Pp. 897-907. DOI: 10.1177 / 1369433216630367

  Надійшла до редакції 7 жовтня 2019 р Прийнята в доопрацьованому вигляді 12 листопада 2019 р Схвалено для публікації 29 грудня 2019 р.

  Про авторів: Валерій Іванович Теличенко - доктор технічних наук, професор, президент; Національний дослідницький Московський державний будівельний університет (НДУ МГСУ); 129337, г. Москва, Ярославське шосе, д. 26; РИНЦ ID: 449402; ORCID: 0000-0001-7669-713X, Scopus: 6506608557; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

  Володимир Миронович Ройтман - доктор технічних наук, професор; Національний дослідницький Московський державний будівельний університет (НДУ МГСУ); 129337, г. Москва, Ярославське шосе, д. 26; РИНЦ ID: 585005; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  REFERENCES

  1. Telichenko V.I. Complex safety of building. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2010 року; 4-1: 10-17. (Rus.).

  2. Telichenko V.I., Roitman V.M., Slesarev M. Yu., Scherbina E.V. The basics of integrated construction safety: monograph. Moscow, Publ. DIA, 2011 року; 168. (rus.).

  3. Telichenko V.I., Roytman V.M. Assurance of resistancce of buildings and structures to special complex impacts inclusive of fires as the basic element of the system of comprehensive safety. Improvement of safety of buildings and structures in the course of construction and maintenance. Building Accident Prevention: A Collection of Scientific Papers. Moscow, 2010 року; 9: 15-29. (Rus.).

  4. Telichenko V.I., Teterin I.M., Roitman V.M., Serkov B.B. Safety culture is the fulcrum of the strategy for ensuring the safety of life facilities. Safety Culture in the Modern World. Materials of an interdisciplinary scientific and practical conference with international participation. Moscow, Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergencies of Russia, 2013; 69-74. (Rus.).

  5. Telichenko V.I., Potapov A.D., Slesarev M.Yu., Shcherbina E.V. Ecological safety of construction. Moscow, Arkhitektura-S Publ. 2009; 312. (rus.).

  6. Telichenko V.I., Slesarev M.Yu., Stoykov V.F. Environmental management of construction. Environmental monitoring: a textbook for university students. Moscow, ASV Publ., 2005; 328. (rus.).

  7. Telichenko V.I. Quality management of construction products: Technical regulation of safety and quality in construction: a textbook for university students. Moscow, ASV Publ., 2003; 512. (rus.).

  8. Telichenko V.I., Malykha G.G., Pavlov A.S. The environmental impact of construction projects. Moscow, Architecture-S Publ. 2009; 263. (rus.).

  9. Telichenko V.I., Benuzh A.A. Review and classification of rating systems for certification of buildings and structures. Bulletin of Volgograd State University of

  Architecture and Civil Engineering. Series: Construction and Architecture. 2013; 31-1 (50): 239-243. (Rus.).

  10. Telichenko V.I., Benuzh A.A. Improving the principles of sustainable development on the basis of experience of "green" standards application in the construction of Olympic facilities in Sochi. Industrial and Civil Engineering. 2014; 10: 40-43. (Rus.).

  11. Telichenko V., Benuzh A. Selection of the most appropriate and energy-efficient scheme for Russia between BREEAM and LEED. Advanced Materials Research. 2014; 1065-1069: 2169-2172. DOI: 10.4028 / www.scientific.net/amr.1065-1069.2169

  12. Rojtman V.M. Fire resistance assessment of building structures on the basis of kinetic ideas about the behavior of materials in fire conditions: dissertation of Dr. tech. sciences. Moscow, 1985; 412. (rus.).

  13. Roytman V.M. Engineering solutions for assessing the fire resistance of designed and reconstructed buildings. Moscow, Fire Safety and Science Association Publ., 2001; 382. (rus.).

  14. Roytman V.V., Pasman H.J., Lukashevich I.E. The concept of evaluation of building resistance against combined hazardous effects "Impact-Explosion-Fire" after Aircraft Crash. Fire and Explosion Hazards: Proceedings of the Fourth International Seminar, Londonderry, NI, UK. 2003; 283-293.

  15. Roytman V.M. Fundamentals of fire safety of high-rise buildings. Moscow, MGSU Publ. 2009; 99. (rus.).

  16. Roitman V.M., Serkov B.B., Shevkunen-ko Yu.G., Sivenkov A.B., Barinova E.L., Prystu-pyuk D.N. Buildings, structures and their resistance to fire: textbook. Ed. by V.M. Roitman. 2nd ed., Revised and suppl. rev. Moscow, Academy of state fire service of EMERCOM of Russia, 2012; 366. (rus.).

  17. Roytman V.M. On the mechanism of progressive collapse of the high-rise building WTC-7 during events of 11 September 2001 in New-York. Fire and Explosion Safety. 2015; 24 (10): 37-44. DOI: 10.18322 / PVB.2015.24.10.37-44 (rus.).

  < DO

  0 е t з

  1 H

  G Г сС

  У

  0 с / з § с / з

  1 2 y 1

  J зі

  ^ I

  n ° o

  =! (

  про §

  & N § 2

  n g 2 6 Б? t (

  2) Г

  <D

  01

  «DO | ?

  s ?

  s у с о <D X

  10 10 о о 10-10о про

  B.M. TenuneHKO, B.M. PoumMaH

  * o

  u 3 > in C M

  HQ in

  m ^

  ?1 <u <u

  o e

  ---' "T ^

  O

  o cj

  CD <f i-l

  8 * cm g

  CO CO

  o O

  LO CO CD

  O |

  CD cd

  CO CO

  ?1 w

  Ig ^ iE 3s

  0 in ® o ta >

  18. Grozdov V.T. Technical inspection of building structures of buildings and co-weapons. St. Petersburg, Publishing House KN +, 2001; 140. (Rus.).

  19. Dobromyslov A.N. Diagnosis of damage to buildings and engineering structures. Moscow, ASV Publ., 2006; 256. (rus.).

  20. Bedov A.I., Znamensky V.V., Gabitov A.I. Assessment of the technical condition, restoration and strengthening of the foundations and building structures of operated buildings and structures. In 2 parts. Part 1. Assessment of the technical condition of foundations and building structures of operated buildings and structures: textbook. Ed. A.I. Bedova. Moscow, ASV Publ., 2014; 703. (rus.).

  21. Afanasyev A.A., Matveev E.P. Reconstruction of residential buildings. Part I. Technologies for restoring the operational reliability of residential buildings. Moscow, 2008; 234. (rus.).

  22. Starishko I.N. Influence of exploitative conditions on the carrying capacity of reinforced concrete construction in normal and inclined section. Industrial and Civil Engineering. 2012; 1: 49-51. (Rus.).

  23. Mohsen A.S., Mohammad A.B., Mohammad G.B. Effect of longitudinal rebar corrosion on the compressive strength reduction of concrete in reinforced concrete structure. Advances in Structural Engineering. 2016 року; 19 (6): 897-907. DOI: 10.1177 / 1369433216630367

  Received October 7, 2019.

  Adopted in a revised form on November 12, 2019.

  Approved for publication December 29, 2019.

  o o

  N N

  o o

  N N

  Bionotes: Valery I. Telichenko - Doctor of Technical Sciences, Professor, President; Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU); 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; ID RISC: 449402; ORCID: 0000-0001-7669-713X, Scopus: 6506608557; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

  Vladimir M. Roitman - Doctor of Technical Sciences, Professor; Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU); 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; ID RISC: 585005; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Ключові слова: КОНЦЕПЦІЯ / НЕБЕЗПЕКА / БЕЗПЕКА / КОМПЛЕКСНА БЕЗПЕКА / БУДІВНИЦТВО / БУДІВЛЯ / СПОРУДЖЕННЯ / НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ / ПОЖЕЖА / ЗБИТКИ / CONCEPT / DANGER / SAFETY / INTEGRATED SAFETY / CONSTRUCTION / BUILDING / INSTALLATION / EMERGENCY / FIRE / DAMAGE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити