The complex work on T-150K tractor technical maintenance in real exploitation has been analyzed. Results obtained could be used to improve the existing servicing technology and to motivate the optimum set of tractor spare parts, tools and attachments carried.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2005
  Журнал: Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

  Наукова стаття на тему 'Аналіз повноти проведення то і тр тракторів Т-150К в реальній експлуатації'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз повноти проведення то і тр тракторів Т-150К в реальній експлуатації»

  ?УДК 629.114.2.02.-191

  АНАЛІЗ ПОВНОТИ ПРОВЕДЕННЯ ТО І ТР ТРАКТОРІВ Т-150К В РЕАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  Е.А. Дубінін, аспірант, ХНАДУ

  Анотація. Проаналізовано комплекс робіт з технічного обслуговування тракторів Т-150К в умовах реальної експлуатації. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення існуючої технології обслуговування і обґрунтування оптимального набору, що возить запасних частин, інструменту та приладдя (ЗІП) до тракторів.

  Ключові слова: ремонтопридатність, технічне обслуговування, ЗІП, автотракторна техніка.

  Вступ

  В даний час для підтримки і відновлення працездатності тракторів в експлуатації здійснюється комплекс заходів, передбачених системою технічного обслуговування (ТО) і ремонту. Витрати часу, праці і коштів тим вище, чим нижче рівень надійності трактора.

  У свою чергу, своєчасно і в повному обсязі виконане, ТО впливає на безвідмовну роботу основних агрегатів і трактора в цілому. Відомо, що при виконанні всіх вимог заводської інструкції, напрацювання на відмову трактора в 2-2,5 рази вище, ніж в реальній експлуатації, а середній ресурс машин зростає на 40-50% в порівнянні з середньостатистичними значеннями. Істотний вплив на якість і вартість обслуговування надає наявність запасних частин, інструменту та приладдя тракторів і обладнання ремонтних майстерень.

  аналіз публікацій

  Аналіз проведених раніше досліджень різних авторів [1,2,3] показує, що в даний час пункти ТО та поточного ремонту мають низький рівень оснащеності технологічним обладнанням, необхідним для проведення якісного обслуговування. Так, наприклад, ТО і поточний ремонт (ТР) проводяться в непристосованих приміщеннях або на відкритих майданчиках. Велика частина ремонтного обладнання і пристосувань не придатна для подальшої експлуатації.

  Особливе місце займає усунення відмов або проведення термінових регулювальних робіт в польових умовах з використанням возимого ЗІП,

  перелік якого не завжди відповідає реальній потребі в ЗІП. Це, в свою чергу, пов'язано зі збільшенням часу простою трактора в очікуванні обслуговування або виникненням більш складних відмов.

  Тому існує необхідність узагальнити наявну інформацію і виконати аналіз повноти проведення операцій ТО і ТР тракторів в умовах реальної експлуатації.

  Мета і постановка задачі

  Метою дослідження є підвищення ремонтопридатності тракторів і їх агрегатів на основі аналізу повноти проведення операцій ТО, ТР і вживаності ЗІП тракторів в умовах реальної експлуатації.

  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  - провести аналіз повноти проведення операцій ТО тракторів в умовах реальної експлуатації;

  - проаналізувати застосовність ЗІП тракторів в умовах реальної експлуатації.

  Аналіз проведення операцій ТО і вживаності ЗІП тракторів в умовах реальної експлуатації

  Дослідженнями [1] встановлено, що в міру вдосконалення конструкції тракторів по роках їх випуску оперативна трудомісткість обслуговування має тенденцію до зниження. Однак, поряд з цим, помітне зростання частки контрольних операцій в обсязі ТО. За останні роки оперативна трудомісткість контролю різко зросла і в даний час досягає 22-42% загальної праце-

  ємності ТО (рис. 1).

  Рис.1. Частка оперативної трудомісткості контрольних робіт в обсязі ТО,%

  Найбільшу частку контрольних операцій в обсязі ТО мають трактори Т-150К - 34%. Підвищення обсягу цих робіт пов'язано з ускладненням конструкції тракторів і обумовлено прагненням конструкторів забезпечити надійність їх складових частин, а також технічна кваліфікація тракторів до експлуатації, їх безперебійну роботу і скорочення трудомісткості ТО шляхом переходу на стратегію обслуговування за станом (за потребою).

  Визначення трудомісткості за видами ТО дозволяє встановити раціональний перелік операцій контролю. Чим менше витрати на виконання контрольно-регулювальних операцій при ТО трактора, тим досконаліший його конструкція.

  Вихідна інформація отримана в результаті проведеного збору і обробки необхідного обсягу статистичної інформації (у вигляді хронометричних карт по кожному виду робіт номерних ТО за цикл 1000 годин роботи) по вітчизняних тракторів Т-150К, що працюють в умовах машино-випробувальних станцій (МІС) та реальної експлуатації . В результаті були полуТабліца 1 Оперативна трудомісткість операцій

  чени дані про оперативну трудомісткості операцій ТО і ТР тракторів Т-150К.

  Всього по трактору за цикл 1000 годин роботи при виконанні всіх вимог заводської інструкції оперативна трудомісткість операцій ТО і ТР склала 32,584 чол-год, а в умовах реальної експлуатації 27,47 чол-год (з урахуванням занадто багато-стей обкатки, ЕТО, СТО), тобто на 13,2% менше необхідного рівня.

  У той же час рекомендації заводу-виготовлювача ВАТ «ХТЗ» по експлуатації тракторів Т-150К передбачає 31,67 чол-год. на проведення об-слуговування за аналогічний цикл. Розбіжність між трудомісткістю склало 2,8%, що дозволяє судити про достовірність проведених статистичних досліджень.

  Проаналізувавши і структуризувати дані хронометражу за типовими операціями обслуговування і ремонту, отримали зведену табл. 1.

  Результати порівняння оперативної трудомісткості обслуговування тракторів Т-150К відповідно до інструкції по експлуатації і в умовах реальної експлуатації представлені в табл. 2.

  Найбільша цикловая оперативна трудомісткість доводиться на ЕТО через часту повторюваність і ТО-3 з-за складності і кількості проведених операцій (33,7 і 19,9% відповідно). Оперативна трудомісткість операцій ТО-1 в реальній експлуатації становить всього лише 8,9%, хоча, згідно з дослідженнями [1], повинна знаходитися на рівні ТО-3.

  Як показали проведені дослідження, при ТО-1 і ТР регулювальні роботи не проводяться. Це призводить до самоотворачіванію або ослаблення різьбових з'єднань, що позначається на рівні вібрацій. Ослаблення різьбових з'єднань є причиною 30% відмов тракторів [1]. за видами робіт при ТО по трактору Т-150К

  Виконання всіх опера- виконання операцій в

  ций відповідно до умов реальної екс-

  Вид робіт інструкцією по екс- плуатації, чол-год

  тації, чол-год

  ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТР ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТР

  Загальні регулювання 1,804 2,722 2,522 2,205 - 2,642 2,322 -

  Обслуговування очисники повітря - 0,1 0,28 0,229 - - 0,28 0,229

  Обслуговування системи живлення - 0,114 0,95 0,92 - 0,114 0,95 0,92

  Обслуговування електрообладнання 0,4 0,2 0,29 - 0,4 0,2 0,29 -

  Обслуговування масляних фільтрів 0,68 1,14 0,7 0,355 0,68 1,14 0,57 -

  Доливання масла 1,116 0,618 0,259 - 1,116 0,618 0,259 -

  Дозаправка пластичного мастила 0,24 0,352 0,58 - 0,24 0,352 0,58 -

  Заміна масла - 0,45 0,225 0,835 - 0,45 0,225 0,835

  Таблиця 2 Результати порівняння опратівной трудомісткості обслуговування тракторів Т-150К

  співвідношення

  Виконання всіх операцій відповідно до інструкції по експлуатації, чол-год виконання всіх

  Виконання опе- операцій в соот-

  Вид робіт рацій в умовах реальної експлуатації, чол-год ветствии з інструкцією і в умовах реальної експлуатації,%

  Загальні регулювання 9,253 4,964 53,6

  Обслуговування воздухоочистителей 0,609 0,509 83,6

  Обслуговування системи живлення 1,984 1,984 100,0

  Обслуговування електрообладнання 0,89 0,89 100,0

  Обслуговування масляних фільтрів 2,875 2,39 83,1

  Доливання масла 1,993 1,993 100,0

  Дозаправка пластичного мастила 1,172 1,172 100,0

  Заміна масла 1,51 1,51 100,0

  Тому особливу увагу необхідно приділити зменшенню кількості і трудомісткості контрольно-регулювальних робіт. Цього можна домогтися застосуванням діагностування в процесі експлуатації, так як воно дозволяє більш повно реалізувати ресурс складових частин тракторів за рахунок виконання багатьох операцій ТО «за потребою».

  Слід зазначити, що для тракторів Т-150К роботи, що виконуються «за потребою», становлять 31,1% всіх робіт в умовах реальної експлуатації. У зв'язку з цим, за умови відсутності необхідності їх виконання, оперативна трудомісткість обслуговування в реальній експлуатації в порівнянні з оперативної трудомісткістю при виконанні всіх вимог заводської інструкції за цикл 1000 годин роботи трактора складе 59,7%.

  Найбільш трудомісткими при проведенні ТО і ТР є двигун, трансмісія і ходова система. Це пояснюється складністю їх конструкції і великим обсягом виконання контрольних операцій. Тому при подальшій модернізації тракторів і розробці нових моделей на них необхідно звернути особливу увагу.

  Відомо, що возить ЗІП тракторів застосовується при проведенні ТО-1 і ТО-2. З 32 найменувань інструменту і приладдя при ТО-1 використовується 11 (25 разів), при ТО-2 - 18 (52 рази). Ця обставина підтверджує наші розрахунки щодо виконання регулювальних робіт (53,6% від необхідної кількості), що дозволяє зробити висновок про необхідність розробки оптимальної технології проведення об-слуговування тракторів виробництва ВАТ «ХТЗ» та науково обґрунтованого оптимального набору ЗІП, що пов'язана з реаліями експлуатації.

  висновки

  Встановлено, що понад 80% робіт по ТО і ТР проводиться в повному обсязі або з незначними відхиленнями від рекомендованих значень.

  Не в повному обсязі проводяться регулювання агрегатів і систем тракторів при ТО-1 і ТР, обслуговування масляних фільтрів при ТР (парканні фільтри гідросистеми коробки передач (КП) і вала відбору потужності, заливні фільтри гідросистеми КП, навісного пристрою і рульового управління), обслуговування воздухоочистителей при ТО-2.

  Визначено, що при ТО-1 використовується 34% возимого ЗІПа і 56% при ТО-2 тракторів, що дозволяє зробити висновок про необхідність наукового обґрунтування оптимального набору ЗІП.

  література

  1. Топілін Г.Є., Забродський В.М. работоспособ-

  ність тракторів. - М .: Колос, 1984. - 303 с.

  2. Полянський А.С., Дубінін Е.А. комплексна

  оцінка ремонтопридатності тракторів // Тракторна енергетика в рослинництві / Зб. науч. тр. - Х .: ХГТУСХ, 2002. - С. 95 102.

  3. Бойко Ю.Ф., Фаворов В.І., Михайлов О.М..

  Шляхи підвищення пристосованості конструкцій тракторних двигунів до технічного обслуговування. Оглядова ін-форм. - М .: ЦНІЇТЕІ Ітракторосельхоз-маш, 1982. - 55 с.

  4. ГОСТ 23660-79. Система технічного обслу-

  живания і ремонту техніки. Забезпечення ремонтопридатності при розробці виробів.

  Рецензент: А.В. Бажинов, професор, д.т.н., ХНА-

  ДУ.

  Стаття надійшла до редакції 15 лютого 2005 р.


  Ключові слова: ремонтопридатність / технічне обслуговування / зіп / автотракторна техніка

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити