Наведено характеристику забруднення наземного біоценозу за показниками накопичення Pb і Sr безхребетними тваринами

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Вальтер Галина Андріївна


ANALYSIS OF INDICATORS OF HEAVY METALS ACCUMULATION BY LAND UNVERTEBRATE animals

The characteristic of pollution of land biocenosis by Pb and Sr accumulation indicators by unvertebrate animals is presented.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
  Наукова стаття на тему 'Аналіз показників накопичення важких металів наземними безхребетними'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз показників накопичення важких металів наземними безхребетними»

  ?УДК 621.863.2

  АНАЛ1З ПОКАЗНІК1В Накопичення Важко МЕТАЛ1В наземних

  безхребетних

  Г.А. Вальтер, доцент, к.б.н., ХНАДУ

  Анотація. Наведено характеристику забруднення наземного б1оценозу за Показник нако-пічення Pb та Sr безхребетних тварин.

  Ключов1 слова: б1о1ндікатор, техногенм елементи, наземний б1оценоз.

  АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НАЗЕМНИМИ безхребетних

  Г.А. Вальтер, доцент, к.б.н., ХНАДУ

  Анотація. Наведено характеристику забруднення наземного біоценозу за показниками накопичення Pb і Sr безхребетними тваринами.

  Ключові слова: біоіндикаторами, техногенні елементи, наземний біоценоз.

  ANALYSIS OF INDICATORS OF HEAVY METALS ACCUMULATION BY LAND

  UNVERTEBRATE ANIMALS

  G. Walter, Associate Professor, Candidate of Biological Sciences, KhNAHU

  Abstract. The characteristic ofpollution of land biocenosis by Pb and Sr accumulation indicators by unvertebrate animals is presented.

  Key words: bioindicator, anthropogenic elements, surface biocenosis.

  Вступ

  У OTcreMi бюмошторінгу забруднення Назе-чернець i водних екосистем Важко металами важліве мюце Займаюсь анатз вмюту ціх ледве-менпв у бюлопчніх об'єктах, среди якіх відшяють види безхребетних тварин - ШДИ-каторiв початкових стадш забруднення сере-довіща Важко металами [1].

  аналiз публiкацiя

  Вщомо, что Частка розчин сполуки метатв, что надходять на поверхню грунту шд пологом лiсу, шдвіщуеться почти вдвiчi в порiв-нянш з Вiдкрите площа [2]. Цім можна поясніті тдвіщеній рiвень вмюту Важко металiв у наземних безхребетних.

  Мета та постановка задачi

  Села, чагарникових, трав'янистих рослин-нiсть, шдстілка е природним «фшьтром», что перешкоджае потраплянню токсікантiв у грунт, РШИ, озера. Таким чином, дiлянки л> су, деревнi посадки стають своерщнімі на-копічувачамі техногенних елементiв, i вмiст Важко металiв у наземних безхребетних вщбівае рiвень цього нагромадження. В око-ліцях МГЗК рашше широко проводити житлове будiвництво, автодорожш роботи, что прізвело до знищення на значнiй терито-ри природного рослини покривив, а це, у свою черга, i веде до збшьшення поверхні-вого стоку в результат рiзкого СКОРОЧЕННЯ трансшраці грунтово! Волога. Основне над-ходження техногенних елеменів идет за

  рахунок стоку з водозбiрноi площ ^ i там, де спк максимальний (i сильно ушкодженi або зніщенi деревш масив), piBeHb забруднення набагато вищє.

  Матерiали та методика

  У водних i наземних молюскiв для ан ^ зу вiдбіраліся м'якi тканини цiлком, у беззубок (Anodonta cygnea) - Зябрев, у личинок ксиліт-фiльніх комах (Rhagium inquisitor) віддаляв-ся кишечник. Слимак великий (Limax maximus) препарувався по органах: гонада, бiлкова залоза, печшка; дрiбнi види слімакiв вісушуваліся цiлком. Наземних безхребет-них (слімаюв, дощових хробакiв, молюскiв) помiщалі в iнсектарiях на 3-4 доби для зв> льнення травного тракту вщ вмiсту. Тварин помiщалі в порцеляновi стаканчики i вису-Шува в сушільнш шафi за температури 105 ° С в течение 1-2 дiб. Висушеності матерi-ал переводівся в розчин i розпорошувався в ацетiлено-повiтряному полум '! на атомно-абсорбцiй-ному спектрофотометрi моделi ZеissAAS.

  Визначення концентрацп Важко металiв експериментальний методом

  Слщ Зазначити, что забруднення прюновод-них екосистем Перш за все визначаеться на-явнiстю i рухлівютю токсікантiв у наземних бiотопах, что безпосередно прімікають до водойм. Тому достаточно перспективним е сполучення Вивчення вмюту Важко металiв у наземних (прибережних) i водних тварин одного регюну. Подiбнi дослiдження дають ч ^ ку картину антропогенного забруднення, віявляють структуру нагромадження токси-кантiв у бюлопчніх компонентах екосіс-тими.

  З табл. 1 видно, что середш показатели нако-пічення Важко металiв у рiзних видiв наземних безхребетних вісокi.

  Отріманi результати (табл. 1) свщчать про ті, что концентращя Pb у всiх видiв тварин, за вінятком Pomatis elegans е близьким до рiвнiв Накопичення Важко металiв цімі i близьким видами з рiзних точок ареалу по-ширення в Gвропi [3].

  Концентращя мшроелемештв в органiзму тварин визначаеться, з одного боку, видів-ми особливо тварин, з шшого - кін-

  центрацiею мiкроелементiв у mi. Цім можна поясніті високий рiвень концентраціях Pb i Sr у тш молюска Pomatis elegans i дощових Хробака Lumbricus terrestris. Висока концентращя елеменпв вiдзначив в печшщ Слимаков Limax maximus. Значне Накопичення Sr тва-рінамі визначаеться, очевидно, наявшстю великих площ, зайнятості посадками сшьсько-господарських культур.

  Таблиця 1 Нагромадження Pb i Sr у наземних безхребетних, мг / кг (п = 5-11)

  Вид Мiсце збору Pb, мг / кг 5 (Pb) Sr, мг / кг 5 (Sr)

  Pomatiss elegans, м'як1 тка-Ніні 1 1043,0 18,2 18,45 0,97

  Pomatiss elegans, м'як1 тка-Ніні 2 921,1 79,6 13,0 5,1

  Helicella sp., М'як1 тканини 3 282,9 1,52 8,2 1,2

  Limax maximus, тшо без нутр. 4 71,1 7,0 1,65 0,35

  Limax maximus, печшка 4 1109,8 187,8 29,3 4,9

  Limax maximus, тшо цшком 4 260,8 39,3 3,4 1,5

  Derocerax reticulatum, тiло цiлком 5 364,1 6,3 7,2 1,9

  Lumbricus terrestris, ста-тевозрiлi 5 621,1 242,2 44,7 16,6

  Прімгткі: 1 - на шдстілщ тд пологом прибережного змшаного лiсу; 2 - на вщкладен-нях вапняка бiля струмка на узлюсц 3 - на злакових рослини; 4 - тд впав Стовбу-рами дуба; 5 - у листовому опадi на кордонів лiс (Схили) - цибуля ^ вніна).

  Віклікае Iнтерес использование як шдікато-рiв представникiв ксілофiльніх комах - най-бiльш масових механiчного руйшвніюв дере-вини в Лiсова насаджень. Використову-чи як 1жу перероблений мшрооргашзмамі i грибами села субстрат, ксилофаги е «Показники» Накопичення Важко металiв цiею Груп органiзмiв, что вважаються ос-новних «депо мшроелемештв» [3, 4]. Тім самим ксилофаги, накопічуючі у своєму тiлi

  рiзнi мшроелементі, могут служити ШДИ-катор ступенів забруднення навколиш-него середовища (Варто врахуваті, что ві-значення концентраціях Важко металiв у личинках з невілученім кишечником приводити до перекручування результату: у наших дослщженнях - до заниження вмюту РЬ та 8г примерно в 2 рази).

  Висновки

  При дослщженш бiоценозiв у рiзних репонах для полного збору шформаці про антропо-генній прес необхiдно Вивчення багатовідо-вого комплексу iндікаторiв. Почата спроба вiдбіті бiльш-Менш Загальну картину забруднення Важко металами наземного бюце-нозу у вігщщ показніюв Накопичення РЬ та 8г безхребетних тварин говорити про велику наочнють та шформатівнють такого методу. Сшввщношення Накопичення техногенних елементiв у наземних безхребетних е свого роду точкою вщтку: змiна цього ств-вiдношення покаже ступiнь забруднення i стiйкостi. Отріманi результати могут служити вщправнімі данімі для Наступний детального екологiчніх дослiдження - з ураху-ванням трофiчніх залежних, популяцш-них показнікiв, шдівщуально! мiнлівостi i т.д.

  лiтература

  1. Ніканоров А. М. Біомоніторинг важких

  металів в прісноводних екосистемах /

  A. М. Ніканоров, А. В. Жулідов, А. Д. По-каржевскій. - Леншград: Гідрометео-іздат, 1985. - 143 с.

  2. Єлпатьєвський П. В. До методики оцінки

  геохімічного впливу промисловості на навколишнє середовище (методи і результати) / П. В. Єлпатьєвський,

  B. С. Аржанова // Вплив промислових підприємств на навколишнє середовище. - Ленінград: Наука, 1987. - С. 73 - 78.

  3. Покаржевський А. Д. Геохимическая еколо-

  гия наземних тварин / А. Д. Покар-жевскій. - М.: Наука, 1985. - 300 с.

  4. Густелева Л. А. Мікрофлора комах-

  ксилофагов / Л. А. Густелева, А. С. Ісаєв. - Новосибірськ: Наука, 1982. - 117 с.

  Рецензент: В.О. Юрченко, професор, д.т.н., ХНАДУ.

  Стаття надшшла до редакції 2 листопада 2009 р.


  Ключові слова: БіОіНДІКАТОР / Техногенні елементи / наземних БіОЦЕНОЗ / біоіндикаторами / ТЕХНОГЕННІ ЕЛЕМЕНТИ / НАЗЕМНИЙ біоценозу / BIOINDICATOR / ANTHROPOGENIC ELEMENTS / SURFACE BIOCENOSIS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити