Проаналізовано динаміку показників фізичної підготовленості у хлопчиків молодшого шкільного віку протягом першого року занять в секції тайського боксу. На підставі результатів комплексу тестів зроблено висновок про позитивний вплив занять тайським боксом на рівень фізичної підготовленості молодших школярів.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Сергачев Олексій Олександрович, учас Дмитро Сергійович


ANALYSIS OF INDICATORS OF PHYSICAL PREPAREDNESS IN BOYS OF PRIMARY SCHOOL AGE ENGAGED IN THAI BOXING

The article analyzes the dynamics of physical fitness in boys of primary school age during the first year of occupations in section of Thai Boxing. Based on the results of a set of tests concluded about the positive impact of Thai Boxing on the level of physical fitness of younger students.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Наука-2020
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У МАЛЬЧИКОВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЗАЙМАЮТЬСЯ тайського боксу'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У МАЛЬЧИКОВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЗАЙМАЮТЬСЯ тайського боксу»

  ?УДК 796.838

  АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У МАЛЬЧИКОВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЗАЙМАЮТЬСЯ тайського боксу

  ANALYSIS OF INDICATORS OF PHYSICAL PREPAREDNESS IN BOYS OF PRIMARY SCHOOL AGE ENGAGED IN THAI BOXING

  Сергачев Олексій Олександрович

  кандидат економічних наук, доцент кафедра «Експлуатація, експертиза та управління нерухомістю» Орловський державний аграрний університет імені Н.В. Парахіна

  м Орел, Росія Sergachev Alexey Alexandrovich candidate of economic Sciences, associate Professor Department «Operation, examination and management of real estate» Orel state agrarian University named after N. V. Parahin

  Orel, Russia

  Учас Дмитро Сергійович

  доктор біологічних наук, професор кафедра «Теорія і методика обраного виду спорту» Орловський державний університет

  м Орел, Росія Uchasov Dmitry Sergeevich Sc.D., professor

  department «Theory and methodology chosen sport»

  Orel State University Orel, Russia

  Анотація. Проаналізовано динаміку показників фізичної підготовленості у хлопчиків молодшого шкільного віку протягом першого року занять в секції тайського боксу. На підставі результатів комплексу тестів зроблено висновок про позитивний вплив занять тайським боксом на рівень фізичної підготовленості молодших школярів.

  Abstract. The article analyzes the dynamics of physical fitness in boys of primary school age during the first year of occupations in section of Thai Boxing. Based on the results of a set of tests concluded about the positive impact of Thai Boxing on the level of physical fitness of younger students.

  Ключові слова: тайський бокс, юні тайбоксери, фізична підготовленість, швидкісні здібності, силові здібності, швидкісно-силові здібності.

  Keywords: Thai boxing, young Thai boxers, physical readiness, speed ability, strength ability, speed-strength ability.

  В даний час серед людей різного віку відзначається зростання інтересу до спортивних єдиноборств і бойових мистецтв, в тому числі до тайського боксу. У цьому контактному виді спорту суперники можуть наносити один одному удари кулаками, ліктями, ногами, колінами, тому тайський бокс іноді називають мистецтвом восьми кінцівок. Крім того, під час поєдинку тайбоксери можуть працювати в клінчі. Поєдинок в тайському боксі характеризується високою інтенсивністю дій спортсменів, домогтися якої можна тільки володіючи рядом фізичних якостей: силою, швидкістю, винос -лівостью, спритністю, гнучкістю. У зв'язку з цим фізична підготовленість розглядається як ключовий елемент спортивної підготовки тайбоксера, як фундамент, на якому будується майстерність спортсмена. Тому фізичній підготовці тайбоксера має першочергове значення [1, 2, 7, 8].

  Одним з найважливіших умов високої ефективності системи підготовки спортсменів в тайському боксі, як і в інших видах спорту, є обов'язкове врахування вікових та індивідуальних анато-мо-фізіологічних особливостей займаються. При цьому, на думку ряду дослідників [5, 6], на сучасному етапі розвитку спортивної науки окремі питання науково-методичного забезпечення підготовки тайбоксера, в тому числі з позиції вивчення впливу занять тайським боксом на функціональний стан деяких фізіологічних систем і розвиток фізичних якостей у спортсменів молодшого шкільного віку, залишаються недостатньо розробленими. Потрібні подальші дослідження, що дозволяють науково обгрунтувати і забезпечити оптимізацію побудови навчально-тренувального процесу для початківців тайбоксера з урахуванням їх вікових та індивідуальних анатомо-фізіологічних особливостей.

  Метою нашого дослідження було вивчення особливостей динаміки показників фізичної підготовленості у хлопчиків 9 - 10 років протягом першого року занять в секції тайського боксу.

  Дослідження проведено в умовах центру бійцівської підготовки «Витязь» міста Орла. У ньому взяли участь 12 хлопчиків 9 - 10 років, які займалися в секції тайського боксу (група 1). Навчально-тренувальні заняття проводилися з використанням загальноприйнятих методик підготовки спортсменів - тайбоксера [3]. Для оцінки рівня фізичної підготовленості випробовуваних використовували комплекс тестів, що дають об'єктивну інформацію про ступінь розвитку основних фізичних якостей і рухових здібностей: «біг на 30 м», «човниковий біг 3x10 м», «біг на 1000 м», «стрибок в довжину з місця »,« підтягування на перекладині »,« піднімання тулуба з положення лежачи на спині », а також динамометрію правої і лівої рук. Динамометричних дослідження здійснювали за допомогою механічного кистьового динамометра ДК-25 (Росія). Тестування юних спортсменів проводили за загальноприйнятими

  методикам, всі показники визначали в динаміці, тричі: на початку занять тайським боксом, а потім через 6 і 12 місяців від початку занять. В якості контролю аналогічні показники фізичної підготовленості визначали у школярів 9-10 років, які не займаються спортом (група 2). На момент формування груп юні тайбоксери і їх однолітки, які не займаються спортом, мали практично однакові показники фізичної підготовленості. Всі випробовувані за результатами медичного обстеження були здорові і мали довідку з допуском до занять фізичною культурою і спортом.

  Статистичну обробку результатів дослідження проводили загальноприйнятим статистичним методом з визначенням середньої арифметичної величини і середньої помилки середньої арифметичної величини за допомогою персонального комп'ютера (програма «Excel 2007»). Оцінку відмінностей між показниками юних спортсменів, отриманими при різних вимірах, а також між показниками юних тайбоксера і дітей, які не займаються спортом, здійснювали з використанням t-критерію Стьюдента [4].

  Аналіз результатів дослідження показав, що через 6 місяців від початку занять тайським боксом показник тесту «біг на 30 м» у юних спортсменів становив 6,37 ± 0,10 с, що було вище вихідної величини на 6,74% (Р<0,05) і краще щодо контролю на 4,93%. Через 12 місяців від початку тренувального процесу результат цього тесту у юних спортсменів був краще вихідного рівня на 8,49% (Р<0,05) і вище в порівнянні з контролем на 5,59% (Р<0,05). У хлопчиків контрольної групи результати забігу на 30 метрів за весь період спостереження покращилися в порівнянні з вихідною величиною тільки на 2,79% внаслідок природних вікових процесів росту і розвитку дітей.

  Показник тесту «човниковий біг 3x10 м» у юних тайбоксера через 6 місяців від початку занять (9,32 ± 0,13 с) був краще вихідної величини на 5,48% (Р<0,05), через 12 місяців (9,04 ± 0,11 с) - на 8,32% (Р<0,001) і перевищував аналогічний показник однолітків, які не займаються спортом на 4,11 і 6,32% (Р<0,05) відповідно.

  Результат тесту «біг на 1000 м» у дітей 1-ї групи через 6 місяців від початку занять тайським боксом (5,97 ± 0,08 хв, с) був краще вихідного рівня на 13,5% (Р<0,05), через 12 місяців (5,31 ± 0,10 хв, с) - на 22,3% (Р<0,01) і перевищував відповідний показник дітей 2-й (контрольній) групи на 11,2 (Р<0,05) і 15,4% (Р<0,05).

  Результат тесту «стрибок в довжину з місця» у юних тайбоксера через 6 місяців від початку тренувань (149,6 ± 2,45 см) покращився у порівнянні з вихідним показником на 13,1% (Р<0,001), через 12 місяців (156,9 ± 2,3 см) - на 18,6% (Р<0,001) і був вище виховання молодших школярів контрольної групи на 11,3

  (Р<0,001) і 14,2% (Р<0,001) відповідно.

  При оцінці результатів тесту «підтягування на перекладині» встановлено, що результат цього тесту у юних тайбоксера через 6 місяців від початку тренувального процесу (3,92 ± 0,45 разів) був вищим від початкового рівня на 46,8% (Р<0,05), через 12 місяців (5,08 ± 0,47 разів) - на 90,3% (Р<0,001) і перевищував відповідний показник школярів контрольної групи на 42,5 (Р<0,05) і 69,3% (Р<0,001).

  Результати тесту «піднімання тулуба з положення лежачи на спині» у юних спортсменів через півроку від початку тренувань були вище вихідної величини на 24,6% (Р<0,05), через 12 місяців - на 35,3% (Р<0,01) і були краще щодо контролю на 17,7 (Р<0,05) і 25,2% (Р<0,01).

  Показник кистьовий динамометр правої руки у юних тайбоксера через 6 місяців від початку тренувального процесу (13,83 ± 0,54 кг) збільшився в порівнянні з вихідним рівнем на 12,9% і був вищим щодо контролю на 9,2%. Через 12 місяців від початку занять тайським боксом даний показник у хлопчиків 1-ї групи (15,08 ± 0,61 кг) був вище вихідної величини на 23,1% (Р<0,05) і перевищував аналогічний показник їхніх ровесників, які не займаються спортом на 18,3% (Р<0,05).

  Показник кистьовий динамометр лівої руки у юних спортсменів через півроку від початку дослідження (12,17 ± 0,50 кг) став вище вихідної величини на 12,4% і був вище в порівнянні з контролем на 9,8%. Через 12 місяців від початку тренувань значення цього показника у юних тайбоксера (13,58 ± 0,65 кг) були вище вихідного рівня на 25,4% (Р<0,01) і більше ніж в контролі на 19,9% (Р<0,05).

  Таким чином, на підставі результатів проведених досліджень можна зробити висновок, що систематичні заняття в секції тайського боксу впливають на розвиток фізичних якостей і рівень фізичної підготовленості молодших школярів 9 - 10 років.

  література

  1. Гармаев Б. В., Калмиков Е. В. Методика виховання силових здібностей і гнучкості у тайбоксера - юнаків на етапі поглибленої спеціалізації // Вісник спортивної науки. 2006. № 3. С. 13 - 16.

  2. Гармаев В. Б., Павлов А. Е. Фізична підготовка тай-боксерів на етапі поглибленої спеціалізації // Вісник Бурятського державного університету. 2015. №13. С. 13 - 17.

  3. Конвішер І. ​​Б. Тайський бокс. Техніка, тактика і сучасні методи тренувань. М .: Фенікс, 2012. 208 с.

  4. Лакіна, Г.Ф. Біометрія: навчальний посібник для біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. М.: Вища школа, 1990. 352 с.

  5. Чорний С. В., Мішин Н. П., Нагаєва Е. І., лобзикові В. Є. Оцінка швидкісних і силових здібностей дітей молодшого шкільного віку, які займаються тайським боксом // Вчені записки Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського. Серія «Біологія, хімія». 2015. Т. 1 (67). № 3. С. 65 - 72.

  6. Сергачев А. А., учас Д. С. Показники функціонального стану серцево-судинної системи у юних тай-боксерів // Наука 2020. 2018. №7. С. 48 - 51.

  7. Хамаганов Б. П. Розвиток фізичних якостей і тестування загальної витривалості тай-боксерів // Вісник Бурятського державного університету. 2015. №13. С. 107 - 111.

  8. Черкашин І. А., Охлопков П. П., Черкашина Е. В. Фізична підготовка спортсменів в ударних видах спортивних єдиноборств: кікбоксинг К1 і тайський бокс: навчально-методичний посібник. Якутськ: Видавничий дім СВФУ, 2019. 92 с.

  References

  1. Garmaev B. V., Kalmykov E. V. Methods of education of power abilities and flexibility in taybokserov - young men at the stage of in-depth specialization, Bulletin of sports science, 2006, no. 3, pp. 13 - 16.

  2. Garmaev V. B., Pavlov A. E. physical training of tie-boxers at the stage of in-depth specialization. Bulletin of the Buryat state University, 2015-го, no. 13, pp. 13 - 17.

  3. Conviser I. B. Thai Boxing. Technique, tactics and modern training methods. Moscow, Phoenix 2012, 208 p.

  4. Lakin G.F. Biometrics: A Tutorial for Biological Specialties of Universitie. Moscow: Higher School, 1990. 352 p.

  5. Cherny S. V., Mishin N. p., Nagaeva E. I., Lobzikova V. E. Assessment of speed and strength abilities of children of primary school age engaged in Thai Boxing. Scientific notes of the Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky. Series "Biology, chemistry", 2015-го, Vol. 1 (67), no. 3, pp. 65 - 72.

  6. Sergachev A. A., Uchasov D. S. Indicators of the functional state of the cardiovascular system in young tie-boxers. Science 2020 року, 2018, no. 7, pp. 48 - 51.

  7. Khamaganov B. P. Development of physical qualities and testing of overall endurance of tai-boxers. Vestnik Buryat state University, 2015-го, no. 13, pp. 107 - 111.

  8. Cherkashin I. A., Okhlopkov P. P., Cherkashina E. V. Physical training of athletes in shock types of martial arts: kickboxing K1 and Thai Boxing: educational and methodical manual. Yakutsk, NEFU Publishing house, 2019. 92 p.


  Ключові слова: ТАЙСЬКИЙ БОКС / ЮНІ тайбоксера / Фізична ПІДГОТОВКУ / ШВИДКІСНІ СПОСОБНОСТИ / СИЛОВІ ЗДІБНОСТІ / Швидкісно-СИЛОВІ ЗДІБНОСТІ / SPEED-STRENGTH ABILITY / YOUNG THAI BOXERS / PHYSICAL READINESS / SPEED ABILITY / STRENGTH ABILITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити