Мета: Систематизація теоретичної і практичної бази, а також формування навичок ведення наукових досліджень в галузі експлуатації залізничного рухомого складу. Методи: Порівняння і аналіз показників оцінки якості організації перевізного процесу в частині вантажних перевезень з точки зору ефективності використання залізничного рухомого складу. Розглянуто і вивчені показники, що застосовуються в різні періоди діяльності залізничного транспорту в різних умовах, у тому числі існування приватного парку вагонів. Результати: Сформовано перелік основних, найбільш універсальних показників, що характеризують ефективність використання залізничного рухомого складу. Показана необхідність приведення цих показників до сучасних умов організації перевізного процесу в умовах приватного парку рухомого складу. Практична значимість: Отримані результати можуть бути використані при розробці правових, технологічних і нормативних умов роботи

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Кобозєва Н. Г.


Railway rolling stock performance analysis

Objective: Systematization of the theory and practice, as well as the formation of skills for conducting scienti? C research in the? Eld of railway rolling stock operation. Methods: Comparison and analysis of indicators for assessing the quality of the freight traffic process organization in terms of the ef? Ciency of railway rolling stock use. The indicators used in different periods of the railway transport operations in various conditions, including the existence of a private? eet of wagons, have been reviewed and studied. Results: A list of the main and most universal indicators characterizing the railway rolling stock performance has been compiled. The necessity of bringing these indicators in line with up-to-date conditions for the transportation process organization in a private rolling stock ?eet has been shown. Practical importance: The? Ndings can be used in the development of legal, process and regulatory working conditions


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Известия Петербурзького університету шляхів сполучення
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ»

  ?УДК 656.223

  Аналіз показників ефективності використання залізничного рухомого складу

  Н. Г. Кобозєва

  Петербурзький державний університет шляхів сполучення імператора Олександра I, Російська Федерація, 190031, Санкт-Петербург, Московський пр., 9

  Для цитування: КобозеваН.Г. Аналіз показників ефективності використання залізничного рухомого складу // Известия Петербурзького університету шляхів сполучення. - СПб .: ПГУПС, 2020. - Т. 17. - Вип. 1. - С. 77-83. Б01: 10.20295 / 1815-588Х-2020-1-77-83

  Анотація

  Мета: Систематизація теоретичної і практичної бази, а також формування навичок ведення наукових досліджень в галузі експлуатації залізничного рухомого складу. Методи: Порівняння і аналіз показників оцінки якості організації перевізного процесу в частині вантажних перевезень з точки зору ефективності використання залізничного рухомого складу. Розглянуто і вивчені показники, що застосовуються в різні періоди діяльності залізничного транспорту в різних умовах, у тому числі існування приватного парку вагонів. Результати: Сформовано перелік основних, найбільш універсальних показників, що характеризують ефективність використання залізничного рухомого складу. Показана необхідність приведення цих показників до сучасних умов організації перевізного процесу в умовах приватного парку рухомого складу. Практична значимість: Отримані результати можуть бути використані при розробці правових, технологічних і нормативних умов роботи.

  Ключові слова: Залізничний транспорт, рухомий склад, показники ефективності, оборот вагона, порожній пробіг, приватний парк.

  Жорстка конкуренція вимагає від залізничного транспорту постійного вдосконалення і розвитку на всіх рівнях. Основним джерелом доходів для залізничного транспорту є вантажні перевезення. Їх організація - процес багатосторонній і багатогранний, що представляє собою складну логістичну систему, вдосконалення та оптимізація якої неможливі без повноцінного аналізу, що базується на правильних, повністю відображають реальну картину умовах (показниках).

  Перевізний процес - це сукупність взаємопов'язаних технологічних операцій, що виконуються з вантажами і вагонами з метою доставки вантажів від вантажовідправника до вантажоодержувача, якщо мова йде про вантажні перевезення.

  Завдання даної статті - аналіз показників використання вантажних вагонів при організації перевізного процесу на залізничному транспорті. Ключовим моментом при цьому є ефективність. Як вже було зазначено, перевізний процес - складна логістична система, в якій робота кожного складового елементу повинна бути максимально налагоджена і оптимізована. До основних складових, поряд з інфраструктурою, що забезпечує роботу системи, відноситься рухомий склад. Ефективне використання цих двох складових і являє собою базу для стратегічного розвитку залізничного транспорту. Більш докладно розглянемо питання експлуатації залізничного рухомого складу.

  Ще в кінці 1990-х років Міністерство шляхів сполучення нашої країни намагалося вирішити проблему дефіциту вагонного парку на мережі доріг країни [1]. За час реформ на залізничному транспорті сформувалися певні конкурентні умови, в зв'язку з чим виникла необхідність внести зміни в систему організації перевізного процесу, в тому числі в процеси регулювання вагонного парку. А це неможливо здійснити без внесення змін у правові, технологічні та нормативні умови роботи. До початку реформування і по теперішній час в системі технічного нормування ВАТ «РЖД» практично не змінилися показники оцінки якості перевізного процесу, які стосуються вантажних перевезень. Як і раніше, комплексним показником якості роботи на залізниці служить оборот вагона. Найважливішим елементом його розрахунку є повний рейс вагона, який становить 3/4 його значення. Однак він (його навантажена і порожня складові) зараз повністю визначається операторами рухомого складу, але не ВАТ «РЖД». Від операторів залежить і час простою вагонів в порожньому стані на станціях після вивантаження в очікуванні виконання чергового рейсу.

  Академік Російської академії наук, доктор технічних наук, проф. ПГУПС В. А. Кудрявцев визначив, що оборот вагона досяг свого мінімального показника в 1965 р .: 5,23 доби [2]. В цей час в США він становив 26 діб. Згідно з даними пономерного обліку рухомого складу ВНІІАСа, в даний час показники обороту вагона у ВАТ «РЖД» - 15 діб, у операторських компаній - 18 діб. Таким чином, ефективність роботи рухомого складу інвентарного парку вище, ніж приватного. Коефіцієнти порожнього пробігу в СРСР були також дуже низькими: в 1988 р у піввагона МПС він становив 27% в порівнянні з величиною в Російській Федерації. У ВАТ «РЖД» він досяг в 2006 р 42%, а за підсумками 2017 року - 40,4% [3].

  Однак до теперішнього часу ВАТ «РЖД» орієнтується на показники, основним з ко-

  торих є оборот вагона. Але сучасні умови диктують нові правила. Для більш повного аналізу показників якості використання залізничного рухомого складу були проаналізовані роботи А. А. Бочаровой, О. П. Югріна, С. Ю. Сосніна, Ф. І. Хусан-нова, Б. М. Лапідуса, Т. А. Луніної , М. О. северової, Л. О. Анікєєва-Науменко [4-9], а також нормативні документи Міністерства транспорту Російської Федерації. У досліджуваних роботах представлені всі використовувані і пропоновані до застосування показники ефективності використання залізничного рухомого складу з урахуванням роботи в сучасних умовах. В результаті їх аналізу можна зробити висновок про те, що як і раніше найбільш затребуваними показниками для визначення ефективності використання рухомого складу є оборот вагона і його продуктивність. У порядку убування значущості перелік найбільш часто вживаних показників включає:

  1) оборот вагона в цілому;

  2) оборот вагона за складовими:

  - в русі,

  - простий на технічних станціях,

  - простий під вантажними операціями, в тому числі на місцях незагального користування;

  3) продуктивність вагона;

  4) коефіцієнт порожнього пробігу;

  5) повний рейс вагона (навантажений і порожній пробіг);

  6) простої в очікуванні навантаження-розвантаження і після;

  7) прибутковість вагона.

  У ряді робіт використовуються менш поширені показники, в тому числі:

  - скорочення потрібного робочого парку,

  - середньодобовий пробіг вагона,

  - середня дальність перевезень,

  - середня швидкість руху,

  - термін окупності вагона,

  - кількість порожніх вагоноотправок,

  - середня дальність порожньої вагоноот-правки,

  - середня дальність завантаженої вагоноот-правки,

  - загальні витрати на оплату провізних платежів порожніх вагоноотправок,

  - середня вартість однієї порожньої ваго-ноотправкі,

  - витрати на оплату провізних платежів, що припадають на одну навантажену вагоноот-правку.

  Якщо говорити про операторів рухомого складу, то одним з показників ефективності роботи операторської компанії є ставлення величини порожнього пробігу вагона до загального пробігу за звітний період. Чим менше порожніх рейсів, тим більше вантажів перевезено однією одиницею рухомого складу. Це висловлювання вірно, коли в обороті вагона час, витрачений на початково-кінцеві операції, значно менше часу знаходження його в шляху. З цього випливає, що підвищення прибутковості при перевезеннях на великі відстані неможливо без зворотного завантаження вагонів. При короткому плечі пробігу вагона поліпшення економіки операторів залежить в основному від скорочення простоїв при навантаженні-вивантаженні, т. Е. Від оборотності вагона.

  Можна говорити про два способи підвищення ефективності використання приватних вагонів. Перший зазвичай застосовують при використанні спеціалізованого парку, при цьому власник вагона додає свої витрати на оновлення, утримання рухомого складу та апарату управління до тарифу за навантажений і порожній рейси і ця сума виставляється клієнту. Другий спосіб працює при перевезенні в універсальних вагонах. Оператор намагається вписати ці витрати в вагонну складову, і прибутковість для нього тим більше, чим вище вартість вантажу і ширше можливість знизити порожній пробіг вагонів, завантаживши їх попутним вантажем.

  Такий показник як оборот вагона не втратить своєї актуальності до тих пір, поки будуть існувати залізничні перевезення. Будь-оператор планує свою роботу, величина якої прямо залежить від обороту вагона. Якщо у оператора є вибір вантажу, то з урахуванням обороту вагонів він підбере його так, щоб отримати максимальний фінансовий виграш.

  А для цього необхідно знати і контролювати оборот свого вагона.

  В умовах обмеженості пропускних і переробних здібностей інфраструктури подальше зростання приватного вагонного парку робить недосяжним ефективне використання вагонів і веде до погіршення показників роботи. Скорочення витрат можливо шляхом застосування сучасних логістичних схем, а для аналізу їх ефективності потрібен новий підхід оцінки якості використання інфраструктури і рухомого складу, в тому числі через якісні та кількісні показники.

  Ліквідувати економічні втрати компанії, пов'язані з ростом маневрової роботи, збільшенням часу переробки на сортувальних станціях, додатковим змістом локомотивів і бригад, дозволить застосування логістичних схем переміщення порожніх вагонів. Фінансова відповідальність операторів за простій вагона, наділення перевізника правом переміщення незатребуваних вагонів на станції їх відстою, вдосконалення нормативно-правової бази та системи тарифів - це тільки частина заходів для підвищення ефективності перевізного процесу в рамках транспортного ринку. У лютому 2014 року в компанії ВАТ «РЖД» були розроблені і затверджені типові форми договірної документації на надання послуг з оптимізації логістичних схем перевезення, в результаті чого створені умови для залучення вантажних вагонів в консолідований парк під керуванням перевізника [10]. У новій моделі комерційна робота з вантажовласниками та регулювання ціноутворення на послуги з надання вагонів здійснюються безпосередньо операторами, а управління порожнім рухомим складом ВАТ «РЖД» - на основі принципів балансового методу. Ця технологія призводить до максимально ефективного використання рухомого складу з урахуванням мінімізації порожнього пробігу [11-17].

  В даний час цільової завданням ВАТ «РЖД» є підвищення якості основної діяльності в частині зниження витрат

  і мінімізації порожнього пробігу вагонів вантажних компаній-операторів, в тому числі для більш ефективного використання залізничної інфраструктури. Необхідність в об'єктивній оцінці заходів, спрямованих на вирішення цих завдань, зростає і неможливо без вироблення універсального та збалансованого підходу до показників ефективності роботи всіх учасників перевізного процесу.

  бібліографічний список

  1. Про затвердження порядку моніторингу забезпечення залізничним рухомим складом вантажовласників і використання залізничного рухомого складу учасниками перевізного процесу та методики оцінки ефективності використання залізничного рухомого складу. -Наказ від 5 травня 2012 року № 136. - М.: Міністерство транспорту РФ, 2012.

  2. Кудрявцев В. А. Технічне нормування експлуатаційної роботи в нових умовах / В. А. Кудрявцев // Залізничний транспорт. - 2004. -№ 2. - С. 59-64.

  3. Сайт ВАТ «РЖД». - URL: http://www.rzd.ru/ static / public / ru? STRUCTUREID = 5232&layer_id = 3290&id = 4094 (дата звернення: 10.10.2019 г.).

  4. Бочарова А. А. Дослідження ефективності використання приватного рухомого складу транспортною компанією: дис. ... канд. екон. наук, спеціальність: 08.00.05 / А. А. Бочарова. - М.: МИИТ, 2012. - 138 с.

  5. Югріна О. П. Особливості ефективного використання приватного вагонного парку операторської компанії / О. П. Югріна, С. Ю. Соснін // Укр. Уральськ. держ. ун-ту шляхів сполучення. - 2017. -№ 1 (33). - С. 88-89.

  6. Хусаїнов Ф. І. Економіка, організація і планування на транспорті / Ф. І. Хусаїнов // Укр. транспорту Поволжя. - 2011. - № 1 (25). -З. 9-10.

  7. Лапідус Б. М. Економічні проблеми управління залізничним транспортом в Росії в період становлення ринкових відносин / Б. М. Лапідус. - М.: Изд-во МГУ, 2001. - 301 с.

  8. Луніна Т. А. Моделювання парку рухомого складу при зміні економічної кон'юнктури ринку / Т. А. Луніна, М. О. Северова // Економіка залізниць. - 2015. - № 5. - С. 340-345.

  9. Анікєєва-Науменко Л. О. Методи підвищення ефективності використання вагонів вантажного парку на залізничному транспорті: дис. ... канд. техн. наук, спеціальність: 08.06.05 / Л. О. Анікєєва-Науменко. - М.: МИИТ, 2014. - 190 с.

  10. Розпорядження ВАТ «РЖД» від 27.02.2014 р № 529р (ред. Від 26.05.2014 р). Про затвердження типової форми договору на надання послуг з оптимізації логістичних схем перевезень вагонів. - М.: ВАТ «РЖД», 2014. - URL: http: //www.consultant. ru / document / cons_doc. (Дата звернення: 15.02.2020 г.).

  11. Кудрявцев В. А. Управління рухом на залізничному транспорті: навч. посібник для вузів ж.-д. транспорту / В. А. Кудрявцев. - М.: Маршрут, 2003. - 199 с. - (Вища професійна освіта).

  12. Никифорова Г. І. Дослідження проблем діяльності операторських компаній в управлінні вагонним парком / Г. І. Никифорова // Професійна освіта, наука та інновації в XXI столітті: зб. праць XII С.-Петерб. конгресу. - СПб. : ПГУПС, 2018. - С. 172-173.

  13. Грошев Г. М. Пропускна здатність і графік руху поїздів на ділянках залізниці: навч. посібник / Г. М. Грошев, А. А. Грачов, А. С. Бессо-ліцин, О. В. Котенко, Б. Є. Алексєєв. - СПб. : ПГУПС, 2016. - 53 с.

  14. Грошев Г. М. Розробка і визначення ефективності інформаційних технологій оперативного регулювання пропуску поездпотоков на полігонах залізниць / Г. М. Грошев, І. Ю. Романова, І. В. Кашицький, В. В. Аланин // Інтелектуальні системи на транспорті: зб. матеріалів V Між-нар. наук.-практич. конференції. - СПб. : ПГУПС, 2015. - С. 190-196.

  15. Грошев Г. М. Історичний огляд класифікацій диспетчерських регулювальних прийомів і методів, що застосовуються на ділянках, сортувальних станціях і в вузлах / Г. М. Грошев, І. Ю. Романова, А. В. Сугоровскій, А. В. Сугоровскій / / Августин Бе-танкур: від традицій до майбутнього інженерної освіти: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практич. конференції. - СПб. : ПГУПС, 2018. - С. 58-61.

  16. Никифорова Г. І. Проблеми управління залізничним рухомим складом в сучасних умовах / Г. І. Никифорова, Т. Г. Сергєєва // Транспорт Росії: проблеми і перспективи-2018: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практич. конференції. СПб. : ИПТ РАН, 2018. - С. 249-255.

  17. Покровська О. Д. Організація міжнародної доставки вантажу через розподільний центр: навч.

  посібник / О. Д. Покровська. - Новосибірськ: Центр розвитку наукової співпраці, 2015. - 102 с.

  Дата надходження: 12.11.2019 Рішення про публікацію: 20.02.2020

  Контактна інформація:

  Кобозева Нона Гівіевна - ст. викладач; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Railway rolling stock performance analysis N. G. Kobozeva

  Emperor Alexander I Petersburg State Transport University, 9, Moskovsky pr., Saint Petersburg, 190031, Russian Federation

  For citation: Kobozeva N. G. Railway rolling stock performance analysis. Proceedings of Petersburg Transport University, 2020 року, vol. 17, iss. 1, pp. 77-83. (In Russian) DOI: 10.20295 / 1815-588X-2020-1-77-83

  Summary

  Objective: Systematization of the theory and practice, as well as the formation of skills for conducting scientific research in the field of railway rolling stock operation. Methods: Comparison and analysis of indicators for assessing the quality of the freight traffic process organization in terms of the efficiency of railway rolling stock use. The indicators used in different periods of the railway transport operations in various conditions, including the existence of a private fleet of wagons, have been reviewed and studied. Results: A list of the main and most universal indicators characterizing the railway rolling stock performance has been compiled. The necessity of bringing these indicators in line with up-to-date conditions for the transportation process organization in a private rolling stock fleet has been shown. Practical importance: The findings can be used in the development of legal, process and regulatory working conditions.

  Keywords: Railway transport, rolling stock, performance indicators, wagon turnover, empty mileage, private fleet.

  References

  1. Ob utverzhdenii poryadka monitoringa obe-specheniya zheleznodorozhnym podvizhnym sostavom gruzovladel'tsev i ispol'zovaniya zheleznodorozhnogo podvizhnogo sostava uchastnikami perevozochnogo protsessa i metodiki otsenki effektivnosti ispol'zovaniya zheleznodorozhnogo podvizhnogo sostava [On the approval of the monitoring procedure for the provision of

  railway rolling stock for cargo owners and the use of railway rolling stock by transportation process participants and the methodology for assessing the effectiveness of the use of railway rolling stock]. Order of May 5 2012, no. 136. Moscow, Ministry of Transport of the Russian Federation Publ., 2012. (In Russian)

  2. Kudryavtsev V.A. Tekhnicheskoye normirovaniye ekspluatatsionnoy raboty v novykh usloviyakh [Technical standardization of operational work in new conditions].

  Zheleznodorozhnyy transport [The Railway Transport Magazine], 2004, no. 2, pp. 59-64. (In Russian)

  3. OJSC Russian Railways website. Available at: http: // www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTUREID=5232 &layer_id = 3290&id = 4094 (accessed: 10.10.2019) (In Russian)

  4. Bocharova A. A. Issledovaniye effektivnosti is-pol'zovaniyaprivatnogopodvizhnogo sostava transport-noy kompaniyey [Study of the efficiency of using private rolling stock by a transport company]. Dissertatsiya na soiskaniye uchen. stepeni kand. ekon. nauk, spetsial'nost ': 08.00.05 [Dissertation for scientist degree of PhD in Economics, specialty: 08.00.05]. Moscow, MIIT [Russian University of Transport] Publ. 2012, 138 p. (In Russian)

  5. Yugrina O. P. & Sosnin S. Yu. Osobennosti effek-tivnogo ispol'zovaniya privatnogo vagonnogo parka ope-ratorskoy kompanii [Specific features of the effective use of a private wagon fleet of an operator company]. Vestnik Uralskogo gosudarstvennogo Universiteta putey soob-shcheniya [Vestnikof UrGUPS journal]. Yekaterinburg, UrGUPS [Ural State Transport University] Publ. 2017, no. 1 (33), pp. 88-89. (In Russian)

  6. Khusainov F. I. Ekonomika, organizatsiya i planiro-vaniye na transporte [Economics, organization and planning for transport]. Vestnik transporta Povolzh'ya [TransportBulletin of the Volga region], 2011, no. 1 (25), pp. 9-10. (In Russian)

  7. Lapidus B. M. Ekonomicheskiye problemy uprav-leniya zheleznodorozhnym transportom v Rossii v period stanovleniya rynochnykh otnosheniy [Economic issues of railway management in Russia during the formation of market relations]. Moscow, MSU [Moskovsky State University] Publ., 2001., 301 p. (In Russian)

  8. Lunina T.A. & Severova MO Modelirovaniye parka podvizhnogo sostava pri izmenenii ekonomi-cheskoy kon "yunktury rynka [Modeling the rolling stock fleet in the changing market economic situation]. Ekonomika zheleznykh dorog [Railway Economy], 2015-го, no. 5, pp. 340-345. ( In Russian)

  9. Anikeyeva-Naumenko L. O. Metody povysheniya effektivnosti ispol'zovaniya vagonov gruzovogo parka na zheleznodorozhnom transporte [Methods to improve the efficiency of the use offreight fleet wagons in railway transport]. Dissertatsiya na soiskaniye uchen. stepeni kand. texn. nauk [Dissertation for PhD of Engineerings]. Moscow, MIIT [Russian University of Transport] Publ., 2014 року, 190 p. (In Russian)

  10. RasporyazheniyeOAO "RZhD" ot27.02.2014g., No. 529r (red. Ot 26.05.2014) "Ob utverzhdenii tipovoy formy dogovora na okazaniye uslug po optimizatsii lo-gisticheskikh skhemperevozokvagonov" [Order of Russian Railways dated February 27, 2014 N 529r (529 p) (as amended on May 26, 2014 року) "On the approval of the standard form of the contract for the provision of services to optimize the logistics schemes for wagons carriage"]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc (accessed: 10.10.2019) (In Russian)

  11. Kudryavtsev V.A. Upravleniye dvizheniyem na zheleznodorozhnom transporte [Rail traffic control]. Ucheb. posobie dlya vuzov zh.-d. transporta [A training manual for universities of railway transport]. Moscow, Marshrut Publ., 2003 199 p. (Higher vocational education). (In Russian)

  12. Nikiforova G. I. Issledovaniye problem deya-tel'nosti operatorskikh kompaniy v upravlenii vagonnym parkom [Studying the issues ofthe operator companies 'activities in the rolling stock management]. Professional'noye obrazovaniye, nauka i innovatsii vXXI veke [Professional education, science and innovation in the 21st century]. Sb. trudov XII Sankt-Peterburgskogo kongressa [Proceedings of the XII St. Petersburg Congress]. Saint Petersburg, PGUPS [Petersburg State Transport University] Publ., 2018, pp. 172-173. (In Russian)

  13. Groshev G. M., Grachyov A. A., Bessolitsyn A. S., Kotenko O. V. & Alekseyev A. E. Propusknaya sposob-nost 'i grafik dvizheniya poyezdov na uchastkakh zheleznoy dorogi [The capacity and schedule of trains on railway sections]. Ucheb. posobiye [Training manual]. Saint Petersburg, PGUPS [Petersburg State Transport University] Publ., 2016, 53 p. (In Russian)

  14. Groshev G. M., Romanova I. Yu., Kashits-kiy I. V. & Alanin V. V. Razrabotka i opredeleniye ef-fektivnosti informatsionnykh tekhnologiy operativnogo regulirovaniya propuska poyezdpotokov na poligonakh zheleznykh dorog [Development and determination of the effectiveness of information technologies for the operational regulation of the passage of train flows in operating domains]. Intellektual'nyye sistemy na transporte [Intelligent transport systems]. Sb. materialov V Mezhdunar. nauch.-praktich. konferentsii [Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference]. Saint Petersburg, PGUPS [Petersburg State Transport University] Publ., 2015-го, pp. 190-196. (In Russian)

  15. Groshev G. M., Romanova I. Yu., Sugorovskiy A. V & Sugorovskiy A. V. Istoricheskiy obzor klassifikatsiy dispetcherskikh regulirovochnykh priyomov i sposobov, primenyayemykh na uchastkakh, sortirovochnykh stan-tsiyakh i v uzlakh [Historical review of classifications of dispatch control adjusting techniques and methods used at sections, classification yards and junctions]. Avgustin Betankur: ot traditsiy k budushchemu inzhenernogo obra-zovaniya [Agustin Betancourt: from Traditions to Future of Engineering Education]. Sb. materialov Mezhdunar. nauch.-praktich. konferentsii [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference]. Saint Petersburg, PGUPS [Petersburg State Transport University] Publ., 2018, pp. 58-61. (In Russian)

  16. Nikiforova G. I. & Sergeyeva T. G. Problemy up-ravleniya zheleznodorozhnym podvizhnym sostavom v sovremennykh usloviyakh [Issues ofrailway rolling stock management in the current conditions]. Transport Rossii: problemy iperspektivy [Transport of Russia: problems

  and prospects]. Sb. materialov Mezhdunar. nauch.-prak-tich. konferentsii [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference]. Saint Petersburg, IPT RAS [Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences] Publ., 2018, pp. 249-255. (In Russian) 17. Pokrovskaya O. D. Organizatsiya mezhduna-rodnoy dostavki gruza cherez raspredelitel'nyy tsentr. Uchebnoye posobiye [Organization of international cargo delivery through a distribution center. Training manual]. Novosibirsk, Tsentr razvitiya nauchnogo sotrudnichestva [Scientific Cooperation Development Center] Publ., 2015-го, 102 p. (In Russian)

  Received: November 12, 2019 Accepted: February 20, 2020

  Author's information:

  Nona G. KOBOZEVA - Senior Lecturer; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / РУХОМИЙ СКЛАД / ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ / ОБОРОТ ВАГОНА / ПОРОЖНІЙ ПРОБЕГ / ПРИВАТНИЙ ПАРК / RAILWAY TRANSPORT / ROLLING STOCK / PERFORMANCE INDICATORS / WAGON TURNOVER / EMPTY MILEAGE / PRIVATE FLEET

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити