наведено прогноз можливих періодів підвищення рівня сейсмічної небезпеки для території Земної кулі (по максимальним річним магнітудами, MW), Тянь-Шаню (? = 38.5? -44.5?? = 63? -93?), А також по регіонах Талас-Чу, Іссик-Куль, Алай-Кашгар і Південно-Ферганській сейсмоактивної зоні (По максимальним річним енергетичним класами землетрусів, Km).

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Мамиров Ернес, Маханькова Віра Олександрівна


ANALYSIS OF PERIODICITY OF SEISMIC REGIME CHANGE ON THE GLOBAL AND REGIONAL LEVELS

The prediction of possible periods of seismic hazard level increase for the territory both of the whole Earth (according to the annual maximum magnitude, Mw), and of the Tien Shan (? = 38.5? -44.5?? = 63? -93?), As well as for regions Talas-Chu, Issyk -Kul, Alay Kashgar and South Fergana seismic zone (according to the annual maximum energy class of earthquakes, Km) is presented in the paper.


Область наук:
 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2015
  Журнал
  Вісник Інституту сейсмології Національної академії наук Киргизької Республіки
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ періодичність ЗМІН СЕЙСМІЧНОГО РЕЖИМУ НА ГЛОБАЛЬНОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ періодичність ЗМІН СЕЙСМІЧНОГО РЕЖИМУ НА ГЛОБАЛЬНОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ»

  ?УДК 550.34.1 Мамиров Е., Маханькова В.А.

  Інститут сейсмології НАН КР г.Бишкек, Киргизстан

  АНАЛІЗ періодичність ЗМІН СЕЙСМІЧНОГО РЕЖИМУ НА ГЛОБАЛЬНОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

  Анотація: Наведено прогноз можливих періодів підвищення рівня сейсмічної небезпеки для території Земної кулі (по максимальним річним магнітудами, MW), Тянь-Шаню (ф = 38.5 ° -44.5 ° ^ = 63 ° -93 °), а також по регіонах - Талас- Чу, Іссик-Куль, Алай-Кашгар і Південно-Ферганській сейсмоактивної зоні (по максимальним річним енергетичним класами землетрусів, Km).

  Ключові слова: прогноз, землетрус, сейсмічна небезпека, магнітуда, сейсмоактивна зона.

  ГЛОБАЛДУУ ЖАНА АЙМАКТИК ДЕЦГЕЕЛДЕРДЕ СЕЙСМІКАЛИК РЕЖІМДІН МЕЗГІЛДУУЛУГУНЕ ТАЛДОО ЖУРГУЗУУ

  Кискача мазмуну: Жер шаринин (Mw, максімалдуу жилдик магнітудалар боюнча), Тянь-Шандин (ф = 38.5 ° -44.5 ° ^ = 63 ° -93 °), ошондой еле аймактар ​​боюнча - Талас-Чу, Исик-Кел, Алай-Кашгар жана ТYштYк-Фергана сейсмоактівдYY зонаси боюнча (Km, жер тітірeeлeрдYн максімалдуу жилдик енергетікалик класстари боюнча) сейсмікалик коркунучтун децгеелінін жогорулоосунун мYмкYн болгон мезгілдері келтірілген.

  Туйундуу сездер: божомолдоо, жер Тітір, сейсмікалик коркунуч, магнітуда, сейсмоактівдYY зона.

  ANALYSIS OF PERIODICITY OF SEISMIC REGIME CHANGE ON THE GLOBAL AND REGIONAL LEVELS

  Abstract: The prediction of possible periods of seismic hazard level increase for the territory both of the whole Earth (according to the annual maximum magnitude, Mw), and of the Tien Shan (ф = 38.5 ° -44.5 ° ^ = 63 ° -93 °), as well as for regions - Talas-Chu, Issyk -Kul, Alay -Kashgar and South Fergana seismic zone (according to the annual maximum energy class of earthquakes, Km) is presented in the paper.

  Keywords: prediction, earthquake, seismic hazard, magnitude, seismic active zone.

  Аналіз просторово-часових закономірностей сейсмічного режиму, виконаний на основі багаторічних інструментальних даних, показує, що в глобальному масштабі виділяються великі цикли одночасного ослаблення і посилення сейсмічної діяльності в різних регіонах Земної кулі, які добре корелюється з локальної активізацією сейсмічності окремих районів [1-8] . Такі загальні висновки мають принципове значення для теорії і практики прогнозних досліджень за визначенням ймовірних періодів підвищення рівня сейсмічної небезпеки на глобальному і регіональному рівнях [2, 9-11].

  Результати прогнозу по можливих змін Mw землетрусів Земної кулі до 2025 р на основі гармонійного аналізу наведені на малюнку 1. При цьому за періоди

  підвищення рівня сейсмічної небезпеки прийняті ті роки (з використанням набору гармонік, зазначених на малюнку 1), коли за розрахунками магнітудою М ^ > 8.0, тобто більше, ніж середнє багаторічне.

  Порівняння (малюнки 1 А-Е) значень інструментальних і прогнозних щорічних максимальних магнітуд (Mw) періоду 2000-2012 рр. за даними за 1900-1999 рр., 1930-1999 рр., 1940-1999 рр., 1947-1999 рр. і 1954-1999 рр. показало, що можна було з високою точністю передбачити нову фазу прояви грандіозних сейсмокатастроф, що почалася в 2001 р з максимумами в 2004 р (о.Суматра) і в 2011 р (Фукусіма, Японія).

  Малюнок 1. Прогноз можливих щорічних максимальних М? землетрусів Земної кулі на період 2000-2025 рр. за даними: А -1900-1999 рр., В -1930-1999 рр., З -1940-1999 рр., Б -1947-1999 рр., Е - 1954-1999 рр., Б - 1954-2008 рр. , О - 1954-2012 рр. При розрахунках Mw використані гармоніки з періодами: А - 3-15, 20, 23-24, 30, 44, 69 років; В - 3-13, 16-17, 30, 61 рік; С - 3-12, 14, 17, 20, 50 років; Б - 3-12, 15-16, 22-23, 44-45 років; Е -3-13, 17, 45 років; Б - 4-10, 15, 22, 44 роки; Про - 4-10, 17, 24, 49 років.

  У 2004 р і в 2011 р пікові значення Mw відповідно очікувалися: по тимчасовому ряду (А) Mw = 8.8 і 8.8, по ряду (В) Mw = 8.8 і 8.9, по ряду (С) Mw = 8.7 і 8.9, за ряду (Б) Mw = 8.9 і 9.0, по ряду (Е) Mw = 8.7 і 9.2. З такою ж точністю збігаються роки з мінімальними значеннями Mw = 7.3-7.8, проявлені в 2002 р і 2008 г. (рисунок 1 А-Е). Таким чином, використаний нами метод, з умовною ймовірністю р = 0.60 - 0.70 (р ~ г, г - коефіцієнт кореляції), дозволяє прогнозувати ймовірні зміни сейсмічного режиму в часі на 10-12 років.

  З малюнка 1 (А-Е) видно, що зі збільшенням часового ряду і періоду прогнозування більше, ніж 10-12 років, точність прогнозу MW постійно знижується. Наприклад, за першим ряду (Т = 100 років) очікувана магнітуда Mw в 2011 р і 2012 р становила 8.8 і 8.2, по ряду (В) 8.9 і 8.4, по ряду (С) 8.9 і 8.4, по ряду (D ) 9.0 і 8.3 і по ряду (е) 9.2 і 8.5, а по інструментальним даними значення Mw рівні 9.1 і 8.6, т. е. тимчасової ряд (е) за 1954-1999 рр. показав кращу збіжність розрахункових і інструментальних значень Mw. Отже, за часовими рядами Mw землетрусів Земної кулі можна виконувати задовільні прогнози на майбутні 10-12 років.

  Такий висновок підтверджується також порівнянням інструментальних і розрахункових Mw за 2009-2012 рр. по ряду (F) 1954-2008 рр. і за прогнозними побудов по ряду (G) за 19542012 рр. (Рисунок 1F-G).

  Представлені дані показують, що почалася в 2001 р фаза активізації сейсмічних процесів на Земній кулі, ймовірно, закінчиться в 2015-2016 рр., А нова фаза може початися в 2019 р закінчитися в 2024-2025 рр.

  На основі раніше виконаних робіт [12-13] нами зроблена спроба прогнозу періодів підвищення рівня сейсмічної небезпеки для території Тянь-Шаню (ф = 38.5 ° - 44.5 ° Х = 63 ° -93 °).

  На малюнку 2A-D показані результати прогнозних розрахунків максимальних річних енергетичних класів землетрусів (Km), виконані по інструментальним даними за різні періоди часу: 1956-2009 рр., 1956-20013 рр., 1973-2010 рр. і 1973-2013 рр.

  Малюнок 2. Прогноз ймовірних максимальних річних енергетичних класів землетрусів (Кт) для території Тянь-Шаню (ф = 38.5 ° -45 ° X = 63 ° -93 °) до 2025 р і 2035 р даними: А - 1956-2009 рр., В - 1956-2013 рр., С - 1973-2010 рр., Б - 19732013 рр. При розрахунках Кт використані гармоніки з періодами: А - 3-12, 18, 50 років; В - 4, 6-10, 12, 17, 22, 48 років; С - 3-11, 18, 38 років; Б - 3-9, 11, 18, 24, 41 рік.

  Порівняння результатів інструментальних і прогнозних даних (малюнок 2 А, С) за 2010-2013 рр. за даними 1956-2009 рр. і 2011-2013 рр. за даними 1973-2010 рр. показало, що спрогнозовані землетрусу, що відбулися в 2012 р (М ^ = 6.3) і 2013 (Кя = 15.1, М ^ = 6.2), дійсно підтвердилися.

  Так, в 2012 р і 2013 року відповідно очікувалися землетрусу: по ряду (А) з Кт = 15.0 і 14.8, по ряду (С) Кт = 15.1 і 15.0, а за даними інструментальних спостережень відбулися сейсмічні події з Кя = 15.2 і 15.1. Умовна ймовірність виникнення землетрусів склала р = 0.75 і 0.82 (р «г), що дозволяє робити задовільні прогнозні розрахунки по максимальному енергетичному класу землетрусів Кт.

  Як видно на малюнку 2А-Б (в розрахунковій його частини), періоди підвищення рівня сейсмічної небезпеки можливі в 2011-2014 рр., 2016-2019 рр. 2024-2028 рр. і 2031-2033 рр.

  Малюнок 3. Схема розташування досліджуваних територій Киргизстану.

  Малюнок 4. Прогноз можливих максимальних річних енергетичних класів землетрусів (Кт) для регіону Талас-Чу (ф = 41.5 ° -43.5 °, Х = 70 ° -76 °) за даними: А-1954-2000 рр., В-1954- 2013 рік., З-1968-2000 рр., Б-1968-2013 рр. При розрахунках Кт використані гармоніки з періодами: А - 4-13, 19, 25, 31 рік; В - 4-13, 19, 25, 31, 45 років; З - - 3-9, 12, 22, 33 роки; Б - 3-10, 12, 22, 32, 46 років.

  Регіон Талас-Чу (рисунок 3, №1) охоплює територію в межах координат ф = 41.5 ° -43.5 °, Х = 70 ° -76 °. Результати прогнозних розрахунків для даного регіону: за 19542000 рр. з прогнозом на 2001-2023 рр .; за 1954-2013 рр. з прогнозом на 2014-2030 рр .; за 19682000 рр. з прогнозом на 2001-2016 рр. і за 1968-2013 рр. з прогнозом на 2014-2030 рр. показані на малюнку 4 (А-О).

  На малюнку 4 (А, С) за даними (Кт) за 1954-2000 рр. і 1968-2000 роки наведені прогнозні розрахунки на періоди 2001-2023 рр. і 2001-2016 рр. (Відповідно), з яких видно, що в регіоні Талас-Чу сейсмічні події очікувалися: в 2003 році з Кт = 13.2-13.7, у 2010 р з Кт = 13.0-13.4 і в 2013 р з Кт = 12.6-13.1 , що і підтвердилося землетрусом Мерк - 2 (Луговське) 22.05.2003 р з Кя = 13.6 і м ^ = 5.5, Окторкойскім землетрусом 02.03.2010 р з Кя = 12.9 і Mw = 5.5 і землетрусом, що стався 23.11.2013 р з Кя = 12.6.

  З малюнка 4 (А-О) видно, що остання фаза активізації сейсмічних процесів, що почалася в 2012 р, повинна закінчитися в 2016 р, а в період 2014-2016 рр. можливі сейсмічні події з Кт = 12.7-12.9. Наступні дві фази активізації сейсмічних процесів очікуються в 2019-2022 рр. з Кт = 12-13 і в 2026-2028 рр. з Кт = 13-14.

  Регіон Іссик-Куль (ф = 42 ° -43.5 °, Х = 76 ° -81 °, малюнок 3, № 2). На цій території в кінці XIX і на початку XX століть відбулися найбільші руйнівні землетруси Тянь-Шаню [14-16].

  На малюнку 5 по п'яти часових рядах максимального річного енергетичного класу (Кт) за 1930-2011 рр., 1966-2008 рр., 1973-2009 рр., 1954-2012 рр. і 1966-2012 рр. зроблений прогноз Кт до 2030 р по регіону Іссик-Куль. З представлених даних видно, що, незважаючи на різну тривалість часових рядів (від 37 до 72 років) прогнозні зміни Кт мають синхронний характер: періоди підвищення і зниження очікуваних Кт чітко збігаються (рисунок 5).

  Каджісаі

  ЕЙД йз ^^^ ЙЕЙЯ

  роки

  ГІ - Очікувані періоди підвищення рівня сейсмічної небезпеки 1 - Інструментальні дані До т Використані для прогнозу тимчасові ряди КЩ - 1966-2008 ГГ. - 1973-2009 рр. - 1930-2011 рр. - 1954-2012 рр. - 1966-2012 рр.

  Малюнок 5. Прогноз ймовірних змін Кт по регіону Іссик-Куль (ф = 42 ° -43.5 °, X = 76 ° -81 °) з 2012 р по 2032 р.

  Розрахунки показують, що в коливаннях Кт існують стійкі короткоперіодні гармоніки (3-18 років), які дозволяють з умовною ймовірністю 0.600.70 прогнозувати очікувані періоди підвищення рівня сейсмічної небезпеки.

  Підвищення Кт (з точністю ± 1 рік) для регіону Іссик-Куль очікується в 2014-2015, 2018-2020, 2022-2024 і 2026-2027 роках. Виділена фаза активізації сейсмічності в 2014-2015 р підтвердилася: 14.11.2014 р відбулося Каджи-Сайского землетрус з Кя = 14.0 і Mw = 6.0 (рисунок 4). З огляду на, що розрахункові значення Кт в періоди активації сейсмічності на 10% менше інструментальних [12], то в зазначені дві великі фази зростання сейсмічної небезпеки прогнозні величини Кт можуть скласти 14.5-16.0, тобто можливі прояви руйнівних землетрусів.

  На малюнку 6 показані результати прогнозу періодів підвищення рівня сейсмічної небезпеки для території Східної частини Іссик-Кульської улоговини і прикордонних районів Казахстану (рисунок 3, №3) в межах координат ф = 41.5 - 43.5 °, X = 79-81 ° по максимальному річному енергетичному класу землетрусів Кт за періоди: 1946-2000, 1955-2000, 1946-2012 і 1955-2012 рр.

  Малюнок 6. Прогноз ймовірних змін максимальних річних енергетичних класів землетрусів Кт для території Східної частини Іссик-Кульської улоговини і прикордонних районів Казахстану (ф = 41.5 ° -43.5 °, Х = 79 ° -81 °) на періоди: А - 2001-2025 рр . і В - 2013-2030 рр., за різними часовими рядами: А - 19462000 рр. і 1955-2000 рр., В - 1946-2012 рр. і 1955-2012 рр.

  За даними перідіограммного аналізу для даного регіону характерна провідна роль короткоперіодних гармонік з періодами 3, 5 і 8 років, тобто періоди сейсмічного затишшя швидко змінюються періодами активізації сейсмічних процесів. З наведених на малюнку 6 (А) розрахунків по часових рядах за 1946-2000 рр. і 1955-2000 рр. на період 2001-2024 рр. видно, що підвищення Кт в межах Кт = 13-14 (при среднемноголетнем Кт = 11.6-11.8) очікувалися в 2003 р, 2005 року і 2013-2015 рр. Ці прогнози підтвердилися сильними землетрусами - Текесскім (2003 рік), Куюкапскім (2005 рік) і Сарижазскім (2013 г.). Чергові періоди активізації сейсмічних процесів очікуються в 2014-2015 рр., 2019-2023 рр. (Рисунок 6АВ), при цьому очікувані значення Кт складають 12-14.

  Геолого-геофізичне будова Південно-Ферганській сейсмоактивної зони (рисунок 3, №4) приведено в роботах [15-20]. У загальній системі регіональних сейсмоактивних розломів Тянь-Шаню розглянута зона займає особливе місце, тому що на цій території відбулися численні руйнівні землетруси: Костакоз з Кя = 15.3 в 1888 р, Андижан - 1 в 1902 р з Кя = 15.6, Куршаб 1-2 в 1924 р з Кя = 15.3-15.6, Исфара-Баткен в 1977 м з Кя = 15.5 та інші.

  Приклад ретроспективного прогнозу Кт на 1996-2015 рр. за даними 1950-1995 рр. показав, що очікувані підвищення рівня сейсмічної небезпеки в Південно-Ферганській

  сейсмоактивної зоні в 2004, 2007 і 2011 рр. підтвердилися сильними Лейлякскім і Канським землетрусами з інтенсивністю I = 7-8 балів в 2007 р і в 2011 р (рисунок 7А).

  Малюнок 7. Графіки зміни наблюденних і розрахункових значень максимальних річних енергетичних класів землетрусів Кт для Південно-Ферганській сейсмоактивної зони: А - за 1950-1995 рр. з прогнозом на 1996-2015 рр., В - по часових рядах за 1933-2011, 1941-2011, 1950-5011 рр. з прогнозом на 20122030 рр.

  З огляду на задовільну збіжність пікових інструментальних і розрахункових Кт з точністю ± 1 рік [2], нами зроблена спроба прогнозу змін Кт на 2012-2030 рр. по вихідним часових рядах Кт за 1933-2011, 1941-2011 і 1950-2011 рр. (Рисунок 7В).

  З представлених даних випливає, що, незважаючи на використання часових рядів різної тривалості (від 61 року до 79 років), до 2030 року в межах Південно-Ферганській сейсмоактивної зони можливі 3 регіональні фази активізації сейсмічних процесів в: 2015-2016, 2019-2023 і 2025-2027 рр. з Кт від 12.5 до 13.7. При цьому якщо врахувати, що пікові розрахункові Кт менше на ± 1.0-1.5 від інструментальних Кт, то в прогнозовані періоди підвищення рівня сейсмічної небезпеки пікові Кт можуть скласти Кт = 13.5 - 15.2, особливо в 2015-2016 рр. і в 2025-2027 рр. (Рисунок 6В).

  Регіон Алай-Кашгар (рисунок 3, №5) в географічному відношенні розташований в межах координат ф = 38.5 ° - 39.4 ° (захід) - 38.5- ° 41 ° (схід) і X = 69 ° - 76 °, в центральній частині Гіссаро -Кокшаальской сейсмогенеруючих зони, розмежовує Південний Тянь-Шань від Паміру. Сейсмотектонічних умови даного регіону детально розглянуті в роботах [17, 21], в яких вказана висока сейсмічність зони розлому.

  Для регіону Алай-Кашгар, що є сегментом Гіссаро-Кокшаальской сейсмогенеруючих зони, на малюнку 8А-Б представлені розрахункові та інструментальні тимчасові ряди Кт за періоди: 1930-2000, 1930-2012 рр, 1940-2000, 1940-2012 рр. з прогнозом до 2020 р.

  Наприклад, по рядах Кт за 1930-2000 рр. і 1940-2000 рр. сейсмічне «затишшя» очікувалося до 2007 р, а нова велика сейсмокатастрофа очікувалася в 2008 р, що і підтвердилося Нура-Алайськой землетрусом 05.10.2008 р з Кя = 16.0. Аналогічні результати були отримані і по рядах Кт за 1930-1993 рр., 1940-1993 рр., 1997-2012 рр., 1979-2002 рр., 1979-2012 рр. і 1900-2002 рр. (Таблиця 1). За прогнозними розрахунками чергова фаза активізації сейсмічних процесів очікується в 2014-2015 рр., Коли можуть відбутися землетрусу з Кт = 13.9-15.6 (7-8 балів), а друга фаза - в 2018-2020 рр. (Рисунок 8, таблиця 1).

  Малюнок 8. Графіки зміни наблюденних і розрахункових значень максимальних річних енергетичних класів землетрусів (Кт) для регіону Алай-Кашгар. Для розрахунків Кт взяті інтервали: А - 1930-2000 рр., В - 1930-2012 рр., С - 1940-2000 рр., Б - 1940-2012 рр. При розрахунках використовувалися гармоніки: А - 3-13, 18, 25, 32, 43, 71; В - 3-12, 15, 18, 26, 33, 43, 83; С - 3-12, 14-17, 26, 58; Б - 3-17, 27, 65. г коефіцієнт кореляції; Kmср. - среднемноголетние значення.

  Таблиця 1.

  Порівняння інструментальних і прогнозних Кт за різні періоди часу і прогноз Кт на 2014-2020 рр. для регіону Алай-Кашгар

  Кт П рогнозние (розрахункові) Кт за різні інтервали часу (роки)

  Роки набл. 1930- 1930- 1930- 1940- 1940- 1940- 1976- 1979- 1979- 1980-

  1993 2000 2012 1993 2000 2012 2012 2002 2012 2002

  2005 11.9 12.0 12.4 12.0 12.2 11.9 12.1 12.5 12.4 12.5 12.2

  2006 13.7 13.5 13.7 13.9 13.6 13.6 13.8 13.6 14.1 13.7 13.7

  2007 14.8 14.8 14.6 14.4 14.7 14.5 14.2 15.1 14.9 15.2 14.5

  2008 16 15.7 15.5 15.3 15.4 15.9 15.3 15.8 15.4 16.2 15.1

  2009 12.3 13.0 12.5 12.6 12.9 12.5 12.4 12.6 12.3 12.8 12.9

  2010 13.5 13.5 13.9 13.8 13.7 13.8 13.8 13.6 13.7 13.7 13.9

  2011 14.2 14.3 14.2 14.0 14.4 14.5 14.0 14.1 13.9 14.6 14.3

  2012 13 13.1 13.0 12.8 13.0 13.4 13.0 13.3 12.9 13.1 13.1

  2013 13.2 15.3 15.2 14.7 14.8 14.7 14.2 14.6 13.5 13.8 13.6

  2014 15.0 14.8 14.5 14.3 14.3 13.9 15.6 13.9 14.5 13.9

  2015 15.4 15.3 15.0 15.4 15.4 14.5 14.6 14.9 14.2 14.6

  2016 12.0 12.3 12.9 11.8 12.1 12.2 13.6 12.3 13.3 11.9

  2017 12.0 12.5 12.9 12.7 13.0 12.8 13.5 11.8 12.7 11.7

  2018 12.4 12.8 13.4 12.8 13.2 12.9 14.0 13.2

  2019 14.6 15.0 15.1 15.4 15.5 15.1 15.2 14.4

  2020 13.2 13.4 13.8 13.6 13.7 13.9 14.9 14.2

  Таким чином, виходячи з вище викладеного, випливає, що з певним ступенем

  достовірності можна спрогнозувати періоди підвищення рівня сейсмічної небезпеки

  як на глобальному, так і регіональному рівнях.

  ВИСНОВКИ

  1. Встановлено, що за часовими рядами Mw землетрусів Земної кулі можна виконувати задовільні прогнози на майбутні 10-12 років, при цьому глобальна активізація сейсмічності корелюється з регіональної та локальної фазою підвищення рівня сейсмічної небезпеки. Передбачається, що почалася в 2001 р фаза активізації сейсмічних процесів на Земній кулі, ймовірно, закінчиться в 20152016 рр., А нова фаза може початися в 2019 р закінчитися в 2024-2025 рр.

  2. Активізація сейсмічних процесів очікується: в межах регіону Талас-Чу в 20122016 рр., 2019-2022 рр. (З Kr = 12-13) і 2026-2028 рр. (З Kr = 13-14); в межах регіону Іссик-Куль в 2014-2016, 2018-2020, 2022-2024 і 2026-2027 роках (з Kr = 12-16); в межах зони Південно-Ферганського розламу в 2015-2016 рр., 2019-2023 рр. і 2025-2027 рр. (З Kr = 13-14); в межах регіону Алай-Кашгар в 2013-2015 рр. з подальшим зниженням сейсмічної небезпеки в 2016-2018 рр. і новим підйомом в 2019 р до KR = 15.0.

  література

  1. Беньоффа Г. Накопичення і вивільнення деформацій за спостереженнями сильних землетрусів. // Слабкі землетруси, Москва: Ізд.ін. лит., 1961, с.199-210.

  2. Курскеев А.К. Землетруси і сейсмічна безпеку Казахстану. Алмати Евері, 2004, 504 с.

  3. МамировЕ., Маханькова В.А., Ернесова Н. Головні періоди зміни сейсмічного режиму Тянь-Шаню // Сейсмопрогностіческіе спостереження на території Азербайджану. Баку: НАН Азербайджану, 2012 с.307-313.

  4. Могти К. Передбачення землетрусів. Москва: Мир, 1988, 382с.

  5. Фрідман А.М., Брагін В.Д. Про зв'язок глобальної та локальної сейсмічної активності .// Фізика Землі, 2005. №9, С.54-57.

  6. Чипізубов А.В. Реконструкція та прогноз змін сейсмічності Землі. Іркутськ: ІЗК СО РАН, 2008, 240с.

  7. Л1Ьоге11а N.N., Mucciarelli M., Mantovani E. Use of non - parametric correlation test the study of seismic interrelations. // Geophys. J., 1989, 96.1, рр.185-188.

  8. Bath U. Correlation between regional and global seismic activity // Tectonophysics, 1984, 109, N 1-2, рр.187-194.

  9. Кропоткін П.М. Люстіх А.Є. Сезонна періодичність землетрусів. // ДАН СРСР, 1974, т. 217,5, с.1061-1064.

  10. Любушин А.А., Писаренко В.Ф., Ружич В.В., Будда В.Ю. Виділення периодичностей в сейсмічному режимі. // Фізика Землі, 1998, №1, с.62-76.

  11. Соболєв Г.А. Пономарьов А.В. Фізика землетрусів і провісники. Москва: Наука, 2003 270 с.

  12. Мамиров Е., Маханькова В.А. Квазіперіодичності прояви слабких і сильних землетрусів Тянь-Шаню // Сейсмопрогностіческіе спостереження на території Азербайджану. Баку: Нафта прес 2012, с.296-306.

  13. Мамиров Е. Землетруси Тянь-Шаню: магнітуда, сейсмічний момент і енергетичний клас. Бішкек: ІНСАНАТ 2012 234с.

  14. Джанузаков К.Д., Омураліев М., Омураліева А., Ільясов Б.І., Гребенникова В.В. Сильні землетруси Тянь-Шаню. Бішкек: Ілім, 2003 216 с.

  15. Розова Е.А, Грін В.П. Розташування епіцентрів землетрусів, що сталися на території Киргизії. Фрунзе: вид-во АН Кирг. РСР, 1955, 40с.

  16. Чедія О.К., Джанузаков К.Д., Нурманбетов К.І. та ін. сейсмогенних зони // В кн .: Сучасна геодинаміка Тянь-Шаню. Москва: Наука, 1991, с.169-179.

  17. Абдрахматов К.Є., Томпсон С., Уілдон Р. Активна тектоніка Тянь-Шаню. Бішкек: Ілім, 2007, 72 с.

  18. Акі К., Річардс П.Г. Кількісна сейсмологія / пер. з англ., Москва: Мир, т.1-2, 1983, 880с.

  19. Лемзін І.М. Розломи Киргизької частини Тянь-Шаню. Бішкек: Ілім, 2005, 60с.

  20. Юдахіна Ф.Н. Геофізичні поля, глибинні будови і сейсмічність Тянь-Шаню. Фрунзе: Ілім, 1983, 246.

  21. Мамиров Е., Маханькова В.А. Аналіз квазіперіодичності прояви слабких сильних землетрусів Тянь-Шаню // Наука і нові технології, №2, 2010, с. 66-78.

  Рецензент: д. Ф.М. н. В.Н. Погрібний.


  Ключові слова: ПРОГНОЗ / PREDICTION / ЗЕМЛЕТРУС / EARTHQUAKE / Сейсмічні НЕБЕЗПЕКА / SEISMIC HAZARD / магнітуда / MAGNITUDE / сейсмоактивних ЗОНА / SEISMIC ACTIVE ZONE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити