Розглядаються педагогічні засоби формування етнічної толерантності в сфері професійної освіти лінгвістів-перекладачів та аналізується їх значимість в рамках окремих дисциплін. Підкреслюється важливість систематичної роботи над формуванням «професійної» етнічної толерантності лінгвіста-перекладача в викладанні як загальногуманітарних, так і вузькоспеціальних курсів.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Орєхов М. Е.


Development of interpreter ethnic tolerance: the analysis of pedagogic experience

Pedagogical means of increasing ethnical tolerance in professional education of interpreters and translators are analyzed in this article and examples of their importance in teaching of some courses are given. The crucial role of carrying out systematic work on increasing ethnical tolerance in teaching of both general and profile disciplines is also under consideration.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2006


  Журнал: Вісник Балтійського федерального університету ім. І. Канта. Серія: Філологія, педагогіка, психологія


  Наукова стаття на тему 'Аналіз педагогічного досвіду формування етнічної толерантності лінгвіста-перекладача'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз педагогічного досвіду формування етнічної толерантності лінгвіста-перекладача»

  ?30

  УДК 159.4 (07)

  М.Є. Орєхов

  АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ лінгвістів-ПЕРЕКЛАДАЧА

  Розглядаються педагогічні засоби формування етнічної толерантності в сфері професійної освіти лінгвістів-перекладачів та аналізується їх значимість в рамках окремих дисциплін. Підкреслюється важливість систематичної роботи над формуванням «професійної» етнічної толерантності лінгвіста-перекладача в викладанні як загальногуманітарних, так і вузькоспеціальних курсів.

  Pedagogical means of increasing ethnical tolerance in professional education of interpreters and translators are analyzed in this article and examples of their importance in teaching of some courses are given. The crucial role of carrying out systematic work on increasing ethnical tolerance in teaching of both general and profile disciplines is also under consideration.

  Визначення поняття «етнічна толерантність лінгвіста-пере-водчіка» через розгляд механізму і компонентів етнічної толерантності, а також виділення рівнів її розвитку дозволяють поставити цілий ряд питань: які педагогічні засоби формування етнічної толерантності? Який потенціал цих коштів? Як співвідноситься застосування педагогічних засобів з послідовністю тимчасових етапів формування етнічної толерантності лінгвіста-перекладача? Який позитивний досвід використання цих коштів був накопичений в практичній діяльності?

  Розглянемо поетапну послідовність формування етнічної толерантності. Перший етап відповідає формуванню базових знань про культури і відповідних їм етносів, другий етап спрямований на формування власної позитивної етнічної ідентичності, а третій завершальний етап має на меті власне формування етнічної толерантності. Етнічна толерантність на третьому етапі має формуватися з урахуванням особливостей етнічної толерантності лінгвіста-перекладача - етнічної толерантності до досліджуваного мови та представляється їм мовної «картині світу».

  Педагогічні засоби формування етнічної толерантності на всіх виділених етапах представлені таким чином: 1) зміст навчального матеріалу; 2) методи і форми навчання і виховання; 3) особистісні та професійні якості викладача; 4) особливості групи і міжособистісних відносин в ній.

  Вісник РГУ ім. І. Канта. 2006. Вип. 2. Філологічні науки. С. 30 - 35.

  Зміст навчального матеріалу має об'єктивної можливістю для формування і розвитку етнічної толерантності через цикл загальногуманітарних і спеціалізованих дисциплін в процесі професійного навчання лінгвіста-перекладача. Сутність можливостей змісту навчального матеріалу як педагогічного засобу полягає в поданні міжкультурної комунікації як невід'ємної частини професійної діяльності лінгвіста-перекладача, визначенні комунікативних завдань взаємодії з іншою культурою, розкриття сенсу виникаючих протиріч у відносинах з «іншим» як конфліктної ситуації, демонстрації теоретичних і практичних передумов дозволу ситуації внутрішнього екзистенціального конфлікту в межкуль-турной комунікації. Так, в лекції з курсу «Введення в романську філологію» можна звернути увагу студентів на те, що люди, які говорять французькою мовою, не обов'язково відносяться до європеоїдної раси, оскільки цей романські мови значного поширення у багатьох африканських країнах, а також в заморських департаментах і територіях Франції. Таким чином можна формувати у студентів готовність до ефективної комунікації з будь-якою людиною, що говорить французькою мовою. Продовжуючи знайомство з національними варіантами французької мови, викладач може відзначити, що французький в африканських країнах буде володіти значними особливостями в плані фонетики, граматики, лексики і синтаксису. Навіть такий вузькоспеціалізований курс має велику експлікатівной силою для виявлення відмінностей між культурами, які використовують в якості засобу спілкування один і той же мова. Але акцентуація на загальнокультурні і психологічні моменти не може бути надмірною, оскільки може бути порушена структура лінгвістичного курсу.

  Лінгвістичні курси мають деякі необхідними в процесі формування етнічної толерантності перевагами. Це виражається в тому, що професійний компонент етнічної толерантності лінгвіста-перекладача - толерантність до мови - може і повинна формуватися на базі звернення до мовного матеріалу. Констатируемое протиріччя: неможливість відвести чимало часу роботі з професійним компонентом етнічної толерантності через інших цілей лінгвістичних курсів доповнюється ще одним стримуючим моментом - другий етап формування етнічної толерантності (формування власної позитивної етнічної ідентичності) майже повністю випадає з числа можливостей, що надаються змістом курсу. Робота з професійної складової етнічної толерантності лінгвіс-та-перекладача позбавлена ​​логічних підстав через попередньої несформованості соціальної складової. Чи може виявлене протиріччя компенсуватися за рахунок вмісту загальногуманітарних курсів?

  Курс «Введення в етнічну та крос-культурну психологію», на перший погляд, найбільш відповідає висунутим потребам. Так, в

  32

  Як основні цілі етнічної психології декларовані наступні: 1) виявлення психологічних механізмів формування позитивної етнічної та культурної ідентичності як єдиного надійного буфера на шляху етнічної маргінальності і психічних розладів, а також на шляху формування ірраціональної етнічної нетерпимості; 2) вивчення психологічних механізмів формування етнічної толерантності на груповому та особистісному рівні через розуміння і пояснення особливостей розглянутих культур. Сама етнопсихологія отримує наступне визначення - це наука, що вивчає психологічні особливості індивіда або групи людей, пов'язані з етнічною чи культурною приналежністю і проявляються на свідомому і несвідомому рівнях. В області завдань етнічної психології ми можемо також спостерігати часткове збіг з декларованої нами метою: етнопсихологія спрямована на створення і апробація програм і методів соціально-психологічного тренінгу успішного міжкультурного взаємодії і методів етнопсихологічних корекції особистості [1, с 15].

  При частковому збігу цілей і завдань курсу етнопсихології з цілями і завданнями формування етнічної толерантності лінгвіс-та-перекладача простежується і ряд розбіжностей. Завдання полягає в тому, щоб не тільки описати психологічний механізм етнічної толерантності, а й розробити педагогічні умови її формування, дати практичні рекомендації для безпосередньої роботи з лінгвістами-перекладачами, тобто адаптувати теоретичні положення науки етнопсихології до конкретного процесу навчання у вузі. Зміст дисциплін, що входять в цикл навчання лінгвістів-перекладачів, як педагогічний засіб має гарні можливості для розвитку етнічної толерантності, проте на базі курсу «Введення в етнічну та крос-культурну психологію» може бути створена система оптимальних для формування етнічної толерантності умов. Психологічна і теоретична складові курсу, які забезпечують формування соціального компонента етнічної толерантності лінгвіста-перекладача, повинні бути доповнені практичної складової для формування специфічного професійного компонента.

  Наступним засобом є методи навчання, спілкування, виховання, також роблять значний вплив на формування етнічної толерантності. До них відносяться проблемні ситуації, прийоми атракції, переконання, позитивний приклад, вправа. Особливості розглянутого нами процесу створюють необхідність відбору таких методів навчання, які сприяли б розвитку формується якості в цілісності, що вимагає використання комплексних методів. Такими методами є пізнавальні навчально-професійні ситуації в умовах навчально-ігрових дискусійних форм навчання, а також реальні важкі ситуації професійної діяльності лінгвіста-перекладача. Реальна важка ситуація переводиться в проблемну ситуацію, в якій формулюється завдання (проблема) у власному розумінні цього слова. Пере-

  Число можливих проблемні завдання: розпізнати природу міжетнічної конфліктної ситуації; виявити об'єкт конфлікту; встановити учасників конфлікту; розглянути їх точки зору і причину зіткнення інтересів; вибрати оптимальний стиль взаємодії в конфлікті і відповідні способи і прийоми його дозволу.

  Оволодіння наведеними вище засобами формування етнічної толерантності може зробити педагогічний процес різноманітним, гнучким і мобільним, але не системним. Для того щоб досягти системності, необхідно чітко співвідносити можливості змісту курсу з системою засобів при опорі на адекватні потребам процесу формування етнічної толерантності мети.

  До третього типу педагогічних засобів відносяться особистісні та професійні якості викладача. Так як в задачі нашого дослідження не входить аналіз особливостей і властивостей етнічної толерантності викладачів вузу, що представляє матеріал для окремих досліджень [2, с 1 - 8], ми будемо вважати, що особистісні та професійні якості викладача в процесі формування етнічної толерантності лінгвіста-перекладача є постійною величиною. Педагогічна діяльність у технології формування етнічної толерантності передбачає передбачення можливих ускладнень, що виникають у тих, хто навчається при вивченні особливо складного з психологічної точки зору матеріалу; розгляд можливостей навчального матеріалу з точки зору наявності в ньому об'єктивних протиріч, створення навчально-професійних і підбір адекватних поставленим цілям реальних важких ситуацій; включення в різні стадії управління модельованими важкими ситуаціями міжкультурної взаємодії учнів з метою переведення їх на більш високий рівень розвитку етнічної толерантності; свідоме керування навчальним процесом; створення робочої атмосфери доброзичливості і взаємодії при роботі в групах.

  Четверте педагогічний засіб представлено особливостями групи учнів і міжособистісними відносинами в ній. Наявність в групі представника іншої раси (або культури) обов'язково має прийматися в розрахунок. Це може стати великим плюсом в реалізації технології за рахунок створення в групі «реальної» обстановки міжкультурного спілкування вже на стадії тренінгу. Важливо і те, що технологія формування етнічної толерантності реалізується вчителем в умовах конкретної навчальної групи, тому на її досяжність впливають громадську думку колективу, здорові міжособистісні відносини в групі. Викладачеві необхідна інформованість про формальних і неформальних лідерів у групах.

  Для обґрунтування ефективності педагогічних засобів розглянемо висловлювання студентів 2-го курсу факультету ЛіМК. У навчальній програмі цієї спеціальності був відсутній курс «Введення в етнічну та крос-культурну психологію».

  В якості діагностичних засобів використовувалися відкрита анкета і метод діагностичної бесіди. Анкета включала в себе три у-

  34

  проса: 1) що для мене значить людина іншої культури? 2) які труднощі при спілкуванні з людьми, що представляють культури країн мови, що вивчається, я відчуваю? 3) яких знань, умінь і навичок мені не вистачає, щоб ефективно справлятися з виникаючими труднощами?

  Отримані відповіді свідчили про високий рівень стереотипізації представників іншої культури: «Труднощі представляє нав'язування (іноземцями) своєї думки. Інший менталітет не дозволяє прийти до єдиної думки, можна говорити про щось нескінченно ». Це висловлювання дозволяє судити про недостатнє знайомство з культурою країни досліджуваного мови в плані глибинних категорій мислення. Це підтверджується наступним висловом: «Якщо людина добре знайомий з культурою нашої країни, а ми з культурою його країни, то труднощі не виникають».

  Зустрічаються труднощі не зводяться лише до відсутності базових знань про інших культурах. Наступний відповідь свідчить про емоційну неготовність до міжкультурної комунікації: «В останній раз труднощі в спілкуванні (з представником іншої культури) були в тому, що він не був особливо розташований до спілкування, був замкнутий, кілька зарозумілий, мені було неприємно і важко».

  Виникаючі стресові стани ліквідовувалися за рахунок неадекватно високих вольових зусиль, які займають час, що відводиться на аналіз мовної ситуації, вибір лінгвістичних засобів, побудова свого висловлювання і самоконтроль. Замість ефективного здійснення комунікації основна частина часу витрачалася на боротьбу зі стресовими станами.

  Наступний відповідь підтверджує наш висновок: «Перша проблема - це проблема з комунікацією, друга - відмінність реалій в різних країнах». Неможливість здійснення комунікації доповнюється відсутністю специфічних знань про Емік-елементах інших культур.

  Ряд наступних висловлювань свідчить про проблеми, які є в області лінгвістичної компетенції, що стосується межкуль-турной комунікації: «Мені часто не вистачало особливих лексичних знань, що відносяться до культури країни ...»; «Мені здається, що іноземці більш легкі і прості в спілкуванні. У іноземців інше розуміння світу »; «Труднощі викликають ідіоматичні вирази. Швидкий темп мови. Іноземці дуже зверхні, вважають себе кращими за інших! » Останні два висловлювання крім проблем зі спеціалізованою лінгвістичної компетенцією виявляють стереотипи і упередженість авторів по відношенню до людей іншої культури.

  Останнє висловлювання виявляє цілий ряд виявлених в підготовці перекладачів недоліків: в екзистенціальної сфері - Ні-сформоване переконання в рівноцінності культур і цивілізацій; в інтелектуальній сфері - недостатній рівень знань про особливості культур; в мотиваційній сфері - відсутність стимулу до комунікації; в емоційній сфері - відсутність спочатку по-

  ложітельного ставлення до іншого; в вольовій сфері - надмірні зусилля по ліквідації виникає стресового стану; в предметно-практичній сфері - недостатнє володіння толерантності-ними комунікативними навичками, що веде до виникнення конфлікту; в сфері саморегуляції - знижений рівень самоконтролю і самооцінки: «Для початку дуже важко почати розмову. Все залежить від того, з якою метою це робиться. Або ти змушений (дуже важко), або ти хочеш заговорити з ним з власної цікавості .. .тяжело знайти цікаву тему для розмови, так як не уявляєш собі, що може цікавити цю людину. Дуже важко, коли іноземець розповідає анекдот. І ти або не розумієш слів, якого сенсу і не можеш сміятися. А сміятися начебто треба. А сміх без причини відразу видно, він виходить занадто натягнутим. У таких випадках я сміюся, посилаючись на те, що сенс мені не ясний, але я сміюся над його мімікою, жестами ».

  Аналіз педагогічних засобів формування етнічної толерантності дозволив встановити, що відсутність спеціалізованого курсу, однією з цілей якого було б розвиток етнічної толерантності, багато в чому ускладнювало роботу. Рівень розвитку етнічної толерантності відрізнявся щодо складу знань, умінь і навичок і стихійності їх формування. Тому при загальних середніх показниках такий підхід, коли етнічна толерантність (в тому числі і етнічна толерантність до іноземної мови і до іншої мовної картині світу) розглядалася як факультативний виховний: елемент теоретичних мовних курсів (теоретична фонетика, лексикологія, введення в спецфілології, історія мови та ін.), не може бути схвалений, а кошти, якими етнічна толерантність формувалася в рамках цих курсів, не можуть бути визнані достатніми для досягнення істотних результатів.

  Виявлена ​​потреба майбутніх лінгвістів-перекладачів в ефективному формуванні етнічної толерантності дозволяє говорити про потенційну значимості спеціалізованого курсу «Введення в етнічну та крос-культурну психологію», оптимізованого з урахуванням особливостей професійної діяльності лінгвіс-та-перекладача.

  Список літератури

  1. Лебедєва Н.М. Введення в етнічну та крос-культурну психологію: Навчальний посібник. М .: Ключ-С, 1999..

  2. Формування установок толерантної свідомості і профілактика екстремізму в російському суспільстві: 2001 - 2005 роки // Звіт за державним контрактом № тисячі сімсот двадцять один від 04.09.2002 року.

  про автора

  М.Є. Горіхів - канд. пед. наук, доц., РГУ ім. І. Канта, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити