У даній статті авторами розглянуто аналіз фінансових індикаторів економічного суб'єкта, який дає можливість визначити найбільш оптимальні методи застосування ресурсів і сформувати структуру ресурсів підприємства, а також здатний представляти в якості інструменту для планування і прогнозування окремо взятих показників підприємства та фінансових показників в глобальному аспекті і здійснювати належний контроль за дотриманням норм і стандартів для витрачання фінансових і матеріальних ресурсів. Авторами розглянуті склад і структура основних засобів досліджуваної організації, проаналізовано рух і відтворення виробничих фондів. Були розраховані показники ефективності використання, такі, як фондовіддача, фондоемкость, фондоозброєність і т.д. За допомогою факторного аналізу оцінено вплив факторів на фондоотдачу. Окрему увагу приділено середньорічної вартості основних засобів і виручки на зміну фондовіддачі.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Чернявська С.А., Касаріна І.Ю., Малашенко М.А.


Analysis of fixed assets of JSC OPH "Central", Krasnodar

In this article, the authors consider the analysis of financial indicators of an economic entity, which makes it possible to determine the most optimal methods of using resources and form the structure of enterprise resources, and is also able to present enterprise and financial indicators in a global aspect as a tool for planning and forecasting monitoring compliance with norms and standards for the expenditure of financial and material resources. The authors reviewed the composition and structure of fixed assets of the organization under study, analyzed the movement and reproduction of production assets. Indicators of efficiency of use were calculated, such as capital productivity, capital intensity, capital-labor ratio, etc. Through factor analysis, the effect of factors on capital productivity is estimated. Special attention is paid to the average annual value of fixed assets and proceeds to change in capital productivity.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Академії знань

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗАТ ОПХ 'ЦЕНТРАЛЬНЕ' міста Краснодара'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗАТ ОПХ" ЦЕНТРАЛЬНЕ "міста Краснодара»

  ?11. Мисак В.С., Озроков А.О. Методичні рекомендації розвитку інформаційних технологій в регіональних виробничих комплексах // Известия Кабардино-Балкарської наукового центру РАН. 2013. № 5 (55). С. 115-120.

  12. Мисак В.С., Хапаева Ж.Б Аналіз якості та обсягу аудиторської вибірки // Известия Кабардино-Балкарської наукового центру РАН. 2013. № 5 (55). С. 121-127.

  13. Ногмова Л.А., Мисак В.С. Формування економічного потенціалу в контексті збалансованого регіонального розвитку // Известия Кабардино-Балкарської наукового центру РАН. 2016. № 3 (71). С. 143-148.

  14. Пестова А.А. Фінансування інновацій в пошуках російської моделі // Банківська справа. - 2009. - №1. -

  С. 48-52.

  15. Уянаев Б.Б., Мисак В. С Нова модель розвитку сільських територій та забезпечення продовольчої безпеки Росії // Известия Кабардино-Балкарської наукового центру РАН. 2015. № 3 (65). С. 135-140.

  16. Фруміна С.В. Зарубіжний досвід фінансування наукових досліджень та розробок // Податки і оподаткування. - 2014 року - С.758-765

  17. Черкесов С.Х., Мисак В.С., Бетрозов М.Х. Протидія організованій злочинності як основа регіональної системи економічної безпеки // Известия Кабардино-Балкарської наукового центру РАН. 2014. № 4 (60). С. 121-127.

  Sources:

  1. Akimov A.V., Shilyaev D.A. Prospects for the development of crowdfimding in Russia from foreign experience // Economics and Management in Engineering. - 2014. - №6 - p.58-59.

  2. Gorlov V.V. Venture financing of investment projects and features of its development in Russia // Tax planning. - 2011 -№2. - p.14-19.

  3. Kovalev A. A. Analysis of crowdfunding as an investment model. Regional aspect // Economy and entrepreneurship. -2013.№124. - S.287-289.

  4. Litvinova A.V. Forms of encouraging innovation and the principles of their implementation // Rukerovsky Bulletin. -2015.- №1 - p. 53-63.

  5. Mazhigova, EM, Misakov, VS, Goova, R.Kh. Systematization of the principles of strategic management of enterprises // Economic Journal of Rostov State University. 2007. V. 5. No. 4-2. Pp. 152-155.

  6. Misakov V.S. Functional and cost analysis of construction time // Accounting. 1985. No. 8. P. 0.

  7. Misakov V.S. New forms of economic work in construction // Nalchik, 1986.

  8. Misakov V.S. Functional and cost analysis of construction time // Accounting. 1985. No. 8. P. 0.

  9. Misakov V.S., But.V.V., Adzhieva A.Yu. Innovative infrastructure as a resource for achieving balanced development of the region // Economy and Entrepreneurship. 2017. No. 6 (83). Pp. 200-203.

  10. Misakov V.S., Malsagov I.A. Economic analysis - the basis of self-government in industrial associations // Nalchik, 1991.

  11. Misakov V.S., Ozrokov A.O. Guidelines for the development of information technologies in regional industrial complexes // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2013. № 5 (55). Pp. 115-120.

  12. Misakov VS, Khapaeva Zh.B. Analysis of the quality and volume of the audit sample // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2013. № 5 (55). Pp. 121-127.

  13. Nogmova L.A., Misakov V.S. Formation of economic potential in the context of a balanced regional development // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2016. № 3 (71). Pp. 143-148.

  14. Pestova A.A. Financing Innovation in Search of the Russian Model // Banking. - 2009. - №1. - p. 48-52.

  15. Uyanaev BB, Misakov V.S. A new model for the development of rural territories and ensuring food security of Russia // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2015. № 3 (65). Pp. 135-140.

  16. Frumina S.V. Foreign experience in financing research and development // Taxes and taxation. - 2014 року - P.758-765

  17. Cherkesov S.Kh., Misakov V.S., Betrozov M.Kh. Counteraction against organized crime as the basis of the regional economic security system // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2014. № 4 (60). Pp. 121-127.

  С.А. Чернявська - професор кафедри теорії бухгалтерського обліку, доктор екон. наук, Кубанський державний аграрний університет ім. І.Т. Трубілін (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.),

  SA Chemavsknya - Professor of the Department of accounting theory, DocLEkon.D., Kuban state agrarian University named after I.T. Trubilin;

  І.Ю. Касаріна, М.А. Малашенко - студентки, Кубанський державний аграрний університет ім. І.Т. Трубілін,

  l.Yu. Kasarina, M.A. Malashenko - the students, Kuban state agrarian University named after I.T. Trubilin

  АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗАТ ОПХ «ЦЕНТРАЛЬНЕ» міста Краснодара ANALYSIS OF FIXED ASSETS CJSC OPH "CENTRAL" G. KRASNODARA

  Анотація. У даній статті авторами розглянуто аналіз фінансових індикаторів економічного суб'єкта, який дає можливість визначити найбільш оптимальні методи застосування ресурсів і сформувати структуру ресурсів підприємства, а також здатний представляти в якості інструменту для планірова-

  ня і прогнозування окремо взятих показників підприємства та фінансових показників в глобальному аспекті і здійснювати належний контроль за дотриманням норм і стандартів для витрачання фінансових і матеріальних ресурсів.

  Авторами розглянуті склад і структура основних засобів досліджуваної організації, проаналізовано рух і відтворення виробничих фондів. Були розраховані показники ефективності використання, такі, як фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність і т.д. За допомогою факторного аналізу оцінено вплив факторів на фондовіддачу. Окрему увагу приділено середньорічної вартості основних засобів і виручки на зміну фондовіддачі.

  Annotation: In this article, the authors consider the analysis of financial indicators of an economic entity, which makes it possible to determine the most optimal methods of using resources and form the structure of enterprise resources, and is also able to present enterprise and financial indicators in a global aspect as a tool for planning and forecasting monitoring compliance with norms and standards for the expenditure of financial and material resources. The authors reviewed the composition and structure of fixed assets of the organization under study, analyzed the movement and reproduction of production assets. Indicators of efficiency of use were calculated, such as capital productivity, capital intensity, capital-labor ratio, etc. Through factor analysis, the effect of factors on capital productivity is estimated. Special attention is paid to the average annual value of fixed assets and proceeds to change in capital productivity.

  Ключові слова: основні засоби, фондовіддача, фондомісткість, факторний аналіз.

  Keyword: fixed assets, capital productivity, capital intensity, factor analysis.

  Економічний аналіз основних засобів застосовується з метою дослідження економічних процесів і економічних відносин, показує найбільш вразливі і захищені боку підприємства і використовується для прийняття раціонального управлінського рішення.

  Аналіз фінансових індикаторів економічного суб'єкта дає можливість визначити найбільш оп-тімальниеметодипрімененія ресурсів і сформувати структуру ресурсів підприємства. Крім цього, фінансово-економічний аналіз здатний представляти в якості інструменту для планування і прогнозування окремо взятих показників підприємства та фінансових показників в глобальному аспекті.

  Основною метою фінансового аналізу основних засобів є визначення невеликої кількості ключових параметрів, які показують ситуацію об'єктивну і точну оцінку фінансового стану підприємства, його доходів і збитків, змін в структурі активів і зобов'язань, розрахунків з дебіторами і кредиторами. У той же час співробітники підприємства можуть бути зацікавленими особами як в поточному фінансовому стані компанії, так і в його прогнозі на найближчу або більш віддалену перспективу, тобто прогнозовані параметри економічного капіталу.

  Фінансовий аналіз дозволяє здійснювати належний контроль руху фінансових потоків фондів організації, а також перевірити дотримання норм і стандартів для витрачання фінансових і матеріальних ресурсів і здійсненності реалізації витрат.

  Те, наскільки в перспективі розвитку благополучній стане господарська діяльність організації, безпосередньо залежить від наявності на балансі основних виробничих засобів.

  Основні засоби - це власність економічного суб'єкта, що застосовується в ході виробництва продукції, товарів, надання робіт і послуг більше 12 місяців (рис.1). У бухгалтерському обліку цей тип активу передбачає собою непростий і значимий розділ. До основних засобів, перш за все, відносяться наступні:

  1. Будівлі і споруди;

  2. Машини та обладнання;

  3. Транспортні засоби;

  4. Інструменти;

  5. Господарський інвентар та супутні приналежності;

  6. Продуктивний і племінну худобу

  7. Багаторічні насадження та інші основні фонди.

  Критерії віднесення до основних засобів

  Термін використання понад 12 місяців

  Приносить економічну ви-

  Первісна вартість більш 40000руб.

  Мал. 1 - Критерії віднесення об'єктів до основних засобів

  Основні засоби підлягають постановці на баланс організації згідно первісної вартості, іншими словами згідно з сумою всіх фактичних витрат на придбання, складання і виготовлення об'єкта основних засобів. Організація має право не частіше одного разу на рік переоцінювати на об'єкти основних засобів по відновлювальної вартості.

  За допомогою табл. 1, проаналізуємо зміна розміру і структури основних виробничих засобів, визначимо показники забезпеченості ЗАТ ОПХ «Центральне» основними виробничими засобами.

  Таблиця 1 - Розмір і структура основних засобів (на кінець року) ЗАТ ОПХ «Центральне»

  Основні засоби 2015 р 2016 р 2017 Зміна в 2017р. в порівнянні з 2015р.

  тис. руб. % Від виробленого тис. Руб. % Від виробленого тис. Руб. % Від виробленого тис. Руб. % Від виробленого

  Будинки і споруди 50579 17,72 101405 28,81 103631 29,17 53052 11,45

  Машини та обладнання 45884 16,07 46186 13,12 46237 13,02 353 -3,06

  Транспортні засоби 3790 1,33 3760 1,07 5265 1,48 1475 0,15

  Виробничий і господарський інвентар 31 0,01 31 0,01 31 0,01 0 0,00

  Багаторічні насадження 185160 64,86 200586 56,98 200041 56,31 14881 -8,55

  Інші види основних засобів 37 0,01 37 0,01 37 0,01 0 0,00

  РАЗОМ: 285481 100 352005 100 355242 100 69761 100

  Структура основних засобів, 2017 р.

  Рис.2 - Структура основних засобів ЗАТ ОПХ «Центральне» за 2015-2017 рр.

  Виходячи з табличних даних, спостерігається збільшення складу основних засобів ЗАТ ОПХ «Центральне», за рахунок збільшення будівель і споруд (в 2017 р в порівнянні з 2015 р на 53052 тис.руб.), А також машин і устаткування (на 353 тис Руб.). Транспортні засоби також мають тенденцію нарощування забезпеченості. Так, в 2017 р в порівнянні з 2015 р вони збільшилися на тисячі чотиреста сімдесят п'ять тис. Руб. Отже, у об'єкта дослідження (ЗАТ ОПХ «Центральне») є необхідний потенціал для підвищення ефективності роботи в цілому, шляхом придбання активної частини основних виробничих фондів.

  У розрізі показників виробничого активу багаторічних насаджень, спостерігається збільшення на 14881 тис. Руб. в 2017 р в порівнянні даного показника за 2015 звітний рік. В цілому, можна відзначити незначне зростання основних виробничих засобів досліджуваного економічного суб'єкта. За допомогою рис. 2 наочно продемонструємо структуру основних засобів ЗАТ ОПХ «Центральне».

  За допомогою табл. 2 зробимо оцінку якісного стану основних виробничих засобів організації, за допомогою розрахунків відповідних коефіцієнтів.

  Таблиця 2 - Рух і відтворення основних засобів ЗАТ ОПХ «Центральне»

  Показник 2015 р 2016 р 2017 Зміна в 2017 р в порівнянні з 2015 р.

  Наявність основних засобів на початок року, тис.руб. 273 355 285 481 352 005 78 650

  Надійшло за рік, тис.руб. 54 145 72 986 13 316 -40 829

  Вибуло за рік, тис.руб. 12 019 6 462 10 079 -1 940

  Наявність основних засобів на кінець року, тис.руб. 285 481 352 005 355 242 69 761

  Знос основних засобів, тис.руб. - на початок року 0,313 0,323 0,290 -0,023

  - на кінець року 0,323 0,290 0,320 -0,003

  Коефіцієнти: - зростання 1,044 1,233 1,009 -0,035

  - поновлення 0,190 0,207 0,037 -0,15

  - вибуття 0,044 0,023 0,029 -0,015

  За досліджуваний період спостерігається збільшення основних засобів на початок року. Так, в 2017 р в порівнянні з 2015 р вони зросли на 78650 тис. Руб. Надійшли за рік кошти в 2017 р в порівнянні з 2015 р знизилися на 40829 тис.руб., Що вибули також скоротилися рік на 1940 тис.руб. Виробничі кошти на кінець року мають тенденцію зростання, так, вони зросли на 69761 тис.руб.

  При аналізі коефіцієнтів можна зробити наступні висновки. Коефіцієнти зносу на початок і на кінець року знизилися, а це значить, що в недостатній мірі була профінансована їх можлива майбутня заміна. Коефіцієнт оновлення мав також спадну динаміку, що є ознакою відсутності оновлення складу основних засобів.

  Знизилася і вибуття коштів, проте, дана подія є позитивним, так як свідчить про збільшенні виробничого потенціалу.

  За допомогою табл. 3 зробимо розрахунок показників ефективності використання виробничих засобів досліджуваної організації.

  Зростання індикаторів оцінки фондоозброєності має безпосередній вплив на продуктивність праці. Так, фондоозброєність у звітному році склала 2874,99 руб., Що вище, ніж в 2015 р на 380,18 руб., І вище рівня 2016 року на 345,28 руб. Так як фондоозброєність і продуктивність праці знаходяться в прямо пропорційній залежності один від одного, можна констатувати факт підвищення показників останньої.

  Ефективність використання основних засобів організації характеризується фондоотдачей.Фондоот-дача основних засобів в 2016 р досягла найвищого значення і склала 0,77 процентних пункту. Фондовіддача активної частини основних засобів склала в 2017 р 0,57 процентних пункту, що показує тенденцію спаду в порівнянні з 2015р. на 0,21 процентних пункту, і нижче, ніж в 2016 р на 0,20 процентних пунктів. Це викликано переважно скороченням виручки організації.

  Таблиця 3 - Показники ефективності використання основних засобів ЗАТ ОПХ «Центральне»

  Зміна в 2017

  Показник 2015 р 2016 р 2017 р р в порівнянні з 2015 р.

  Середньорічна вартість основних засобів, тис.руб. 279 418 318 743 353 623,5 74 205,5

  Середньорічна чисельність працівників, чол. 112 126 123 11

  Виручка, тис.руб. 212 724 246 578 199 981 -12 743

  Прибуток від продажів, тис.руб. 62 195 50 829 12 404 -49 791

  Фондоозброєність, тис.руб. на одного працівника 2 494,80 2 529,71 2 874,99 380,18

  Фондовіддача, руб. 0,76 0,77 0,57 -0,20

  Фондомісткість, руб. 1,31 1,29 1,77 0,45

  Фондорентабельность,% 22,26 15,95 3,51 -18,75

  До негативної тенденції також можна віднести поступове збільшення фондомісткості (зворотної величини фондовіддачі) основних засобів в 2017 р в порівнянні з 2015 р на 0,45 процентних пунктів.

  Вартість виробничих основних фондів, що припадає на 1 крб. продукції характеризується фондоємністю.

  За допомогою табл. 4 за допомогою проведення факторного аналізу визначивши впливу середньорічної вартості основних засобів і виручки на зміну фондовіддачі.

  Таблиця 4 - Вплив факторів на фондовіддачу

  Показник 2016 р 2017 Зміна

  Середньорічна вартість основних засобів, тис.руб. 318 743 353 623,5 74 205,5

  Виручка, тис.руб. 246 578 199 981 -12 743

  Фондовіддача (ФО), руб. 0,77 0,57 -0,20

  Зміна фондовіддачі за все, руб. X X 6,923

  У тому числі за рахунок зміни: а) середньорічної вартості основних засобів X X 7,069

  б) виручки X X -0,146

  Проведемо факторний аналіз фондовіддачі.

  ФО = В / Ср.ОС (1)

  де ФО - фондовіддача;

  В - виручка;

  Ср.ОС - середньорічна вартість основних засобів.

  ФОбаз = В баз / Ср.ОС БАЗ 246 578/318 743 = 0,77 ФОотч = В отч / Ср.ОС отч = 199 981/353 653,2 = 0,57 ФОрасч = Вбаз / Ср.ОСотч = 246 578 / 353623,5 = 0,697 ДФО (В) = (Вотч-Вбаз) / СР.ОСбаз = (199981- 246578) / 318743 = -0,146 ДФО (Ср.ОС) = Вбаз / (Ср.ОСотч- Ср.ОСбаз) = = 246 578 / (353623,5 - 318743) = 7,069

  У звітному році в порівнянні з базисним фондовіддача знизилася на 0,20 процентних пункту. За рахунок зниження виручки від продажів на 12743 тис. Руб., Фондовіддача знизилася на 0,146 процентних пункту. За рахунок стимулювання збільшення середньорічної вартості основних засобів, фондовіддача збільшилася на 7,069 процентних пункту. Таким чином, досить великий вплив оказалатрансформація середньорічної вартості основних засобів.

  Аналізуючи дані табл. 5, можна прийти до висновку про те, що середньорічна вартість основних засобів за досліджуваний період зросла в 2017 р в порівнянні з 2015 р на 126,56%, а в порівнянні з 2016 р - на 110,94%. Це говорить нам про те, що організація виробляла будівництво, і за рахунок цього зміни, зросла загальна кількість основних засобів організації.

  Зниження виручки в 2017 р в порівнянні з 2015 р склало близько 6%, в порівнянні з 2016 р -около20%, так як відбулося зниження обсягу виробленої продукції, зниження попиту або ж зниження якості продукції.

  Таблиця 5 - Ефективність використання основних засобів

  Показник 2015 р 2016 р 2017 р 2017 у% до

  2015 р 2016 р.

  середньорічна вар-

  вартість основних

  коштів, тис.руб. 279 418 318 743 353 623,5 126,56 110,94

  Виручка від продажів, тис.руб. 212 724 246 578 199 981 94,01 81,10

  Прибуток від продажів, тис.руб. 62 195 50 829 12 404 19,94 24,40

  Фондовіддача 0,76 0,77 0,57 75,00 74,03

  Фондомісткість 1,31 1,29 1,77 135,11 137,21

  Отримано на 1000

  руб. вартості ос-

  основних засобів, руб .: виручка 761,31 773,60 565,52 74,28 73,10

  -прибутку від продажів 222,59 159,47 35,08 15,76 22,00

  Прибуток від продажів в 2017 р в порівнянні з 2015 р знизилася на 80%, в порівнянні з 2016 р - на 75%. Показник фондовіддачі в 2017 р в порівнянні з 2015 р знизилася на 25%, а в порівнянні з 2016 р - на 26%.

  Дана тенденція свідчить про зниження ефективності використання основних засобів, а також про зниження кількості випущеної продукції на 1 рубль виробничих фондів.

  Фондомісткість в 2017 р в порівнянні з 2016 р на 135,11 відсоткових пунктів, а в порівнянні з 2016 р - на 137,21 процентний пункт, тому що знизилася ефективність використання основних фондів, основного капіталу, і виведення виробничих потужностей.

  джерела:

  ?.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку витрат і виходу продукції в рослинництві (затв. Мін-сільгосп Росії від 22.10.2008).

  2. Коровіна, М. А. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку / М. А. Коровіна, Е. В. Бухоніна // Інформаційне забезпечення ефективного управління діяльністю економічних суб'єктів: матеріали VII міжнародної наукової конференції, присвяченої 95 річчя Кубанського ГАУ і 15-річчю кафедри теорії бухгалтерського обліку. - Краснодар: Кубанський ГАУ, 2017. - С. 238-241.

  3. Коровіна, М. А. Оцінка біологічних активів за справедливою вартістю / М. А. Коровіна // Економічна наука в XXI столітті: проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, магістрантів та викладачів. - Майкоп: «Магарін О. Г.», 2013. - С. 205-209.

  4. Іонова, А. Ф. Фінансовий аналіз: Підручник / А. Ф. Іонова, Н. Н. Селезньова. - М .: ТК Велбі, Проспект, 2015.624 з.

  5.Проблема фінансування і обліку в реалізації інноваційної моделі розвитку економіки: питання теорії і практики / Кругляк З. І., Швирева О. І., Чернявська С. А., Власенко Е. А., Небавская Т. В., Федотова Е . Б., Литвинова В. С., Руденко О. Н. - Колективна монографія / Москва, 2015. - 278 с. С. 150-176.

  6. Чернявська, С.А. Формування служби контролінгу в організації С.А.. Чернявська, Салова Т.А. // Збірник: Шляхи підвищення ефективності економічної та соціальної діяльності кооперативних організацій. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. 2015. С.177-180.

  7. Автоматизація первинного обліку в рослинництві // Чернявська С.А. / Політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. 2006. № 19. С. 62-67.

  8. Адаменко А.А. Наукове розвиток зарубіжної методики обліку / А.А. Адаменко, А.С. Ткаченко // Економіка. Право. Печатка. Вісник КСЕІ. - 2013. - № 3. - С. 297-303.

  9. Адаменко А.А. Системний підхід до класифікації методів обліку і витрат / А.А. Адаменко // Економіка. Право. Печатка. Вісник КСЕІ. - 2009. - № 1-3 (38-40). - С. 39-45.

  10. Чернявська, С.А. Удосконалення обліку основних засобів / С.А.Чернявская, М.А. Кондраніна. // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку і звітності / Матеріали II Міжнар. студ. науч. конф. Частина 1. (г. Краснодар, 21-22 квітня 2015 р) - Краснодар: Вид-во Магарін О.Г. - 2015 г. - С. 42-48.

  11. Чернявська, С.А. Облік фінансових результатів в ЗАТ «Кубань» Кореновского району / С.А.Чернявская, А.О. Сидельникова. // Формування економічного потенціалу суб'єктів господарської діяльності: проблеми, перспективи, обліково-аналітичне забезпечення. Міжнародна науково-практична конференція студентів. - 2014 г. - С. 447-459.

  Sources:

  1. Methodological recommendations on accounting costs and output in crop production (approved by the Ministry of Agriculture of Russia dated 10.22.2008).

  2. Korovina, MA Depreciation of fixed assets in accounting and tax accounting / MA Korovina, EV Bukhonina // Informational support for effective management of economic entities: proceedings of the VII International Scientific Conference on 95 anniversary of the Kuban GAU and the 15th anniversary of the department of accounting theory. - Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2017. - p. 238-241.

  3. Korovina, M. A. Evaluation of biological assets at fair value / M. A. Korovina // Economics in the XXI century: problems, prospects, information support: materials of the international scientific-practical conference of students, graduate students, undergraduates and teachers. - Maikop: "Magarin O. G.", 2013. - p. 205-209.

  4. Ionova, A. F. Financial analysis: Textbook / A. F. Ionova, N. N. Selezneva. - M.: TK Velbi, Avenue, 2015.-624 p.

  5. Problems of financing and accounting in the implementation of an innovative model of economic development: questions of theory and practice / Kruglyak Z. I., Shvyreva O. I., Chernyavskaya S. A., Vlasenko E. A., Nebavskaya T. V., Fedotova E. B., Litvinova V.S., Rudenko O.N. - Collective monograph / Moscow, 2015. - 278 p. Pp. 150-176.

  6. Chernyavskaya, S.A. Formation of the controlling service in the organization /C.A. Chernyavskaya, Salova T.A. // Collection: Ways to improve the economic and social activities of cooperative organizations. Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. 2015. P.177-180.

  7. Automation of primary accounting in crop production // Chernyavskaya S.A. / Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2006. No. 19. S. 62-67.

  8. Adamenko A.A. Scientific development of foreign methods of accounting / A.A. Adamenko, A.S. Tkachenko // Economy. Right. The seal. Bulletin of KSEI. - 2013. - № 3. - p. 297-303.

  9. Adamenko A.A. A systematic approach to the classification of accounting methods and costs / A.A. Adamenko // Economy. Right. The seal. Bulletin of KSEI. - 2009. - № 1-3 (38-40). - pp. 39-45.

  10. Chernyavskaya, S.A. Improving the accounting of fixed assets / S.A. Chernyavskaya, M.A. Kondranina. // Modern problems of accounting and reporting / Proceedings of the II International. stud scientific conf. Part 1. (Krasnodar, April 21-22, 2015) -Krasnodar: Magarin OG Publishing House - 2015 - p. 42-48.

  11. Chernyavskaya, S.A. Accounting for financial results in the CJSC "Kuban" Korenovsky district / S.A. Chernyavskaya, A.O. Sidelnikov. // Formation of the economic potential of business entities: problems, prospects, accounting and analytical support. International Scientific and Practical Conference of Students. - 2014 року - p. 447-459.


  Ключові слова: ОСНОВНІ ЗАСОБИ / ФОНДОВІДДАЧА / фондомісткість / ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ / FIXED ASSETS / CAPITAL PRODUCTIVITY / CAPITAL INTENSITY / FACTOR ANALYSIS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити