В роботі проведено аналіз соціально-економічного розвитку Харківській області та її адміністративно-територіальних одиниць. Харківська область має досить потужний економічний потенціал і демонструє високий рівень соціально-економічного розвитку. Разом з тим, асиметрії в розвитку адміністративно-територіальних одиниць Харківського регіону не зменшуються, при цьому постійне перерозподіл ресурсів від економічно більш самодостатніх територій регіону до менш самодостатнім призводить до внутрішньої регіональної напруженості і позбавляє адміністративно-територіальні одиниці стимулів до економічного зростання. Створення ефективної системи організації та управління соціально-економічним розвитком на місцевому рівні в Україні є одним з пріоритетних завдань проведення структурних реформ. Одним з головних напрямків усунення міжрегіональної диференціації та подолання проблем регіонального розвитку в Україні є модернізація системи адміністративно-територіального устрою та органів місцевого самоврядування, за рахунок реалізації реформи децентралізації влади.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Ярошенко Ігор Васильович, Семігуліна Ірина Борисівна


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: бізнес Інформ

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ»

  ?УДК 332.145

  АІАЛ1З ОСНОВНИХ ПОКАЗІІК1В СОЦ1АЛЬНО-ЕКОНОМ1ЧІОГО РОЗВИТКУ ХАРК1ВСЬКО1

  област! та fi адм1н1Стратівно-терітор1альніх одиниць

  © 2016

  ЯРОШЕНКО I. В., СЕМІГУЛ1ІА I. Б.

  УДК 332.145

  Ярошенко I. В., Семігулша I. Б. аналiз основних показнімв соцiально-економiчний розвитку XapKiBCbKoi област

  та й адмiнiстратівно-теріторiальніх одиниць

  У роботi зд / йснено анал / з соц / ально-економ / чного розвитку Харк / всьт област / та ii адм / н / стратівно-ТЕРИТОР / альних одиниць. Харк / вська область травні Досить потужній економії / чний потенц / ал та демонструе високий р / вень соц / ально-економ / чного розвитку. Водночас Асиметрія в розвитку адм / тстратівно-терітор'шльніх одиниць Харк / вського рег / ону НЕ зменшуються, НАТОм / сть пост / йній перерозпод / л ресурс / в в / д економії / чно б / льш спроможніх ТЕРИТОР / ї рег / ону до Менш спроможніх виробляти до внутр / шньо рег / ональноi напруженного / та позбав-ляе адм / н / стратівно-ТЕРИТОР / альн / одиниця стимул / в до економії / чного зростання. Створення ефектівноi системи орган / зацІ та управл / н-ня соц / ально-економ / чним розвитку на мсцевому р / вн / в вкрав е одним з пр / пріоритетності завдання проведення структурних реформ. Одним / з головних направление / в Усунення м / жрег / ональноi диференція / Аци та Подолання проблем рег / онального розвитку в вкрав е модерн / зац / я системи адм / н / стратівно-ТЕРИТОР / ального устрою та орган / в мсцевого самоврядування, за рахунок реал / заці реформи децентрал / зацІвладі. Ключів '! слова: соц / ально-економ / чний розвиток, адм / н / стратівно-ТЕРИТОР / альн / одиниць /, нер / вном / рн / сть, соц / ально-економ / чн / показатели, розвиток ТЕРИТОР / ї. Рис .: 4. Табл .: 8. ББЛ .: 11.

  Ярошенко 1гор Васильович - кандидат економ / чних наук, зав / дувач в / дд / лу проблем розвитку рег / ональноi економії / ки, Науково-досл / дний центр / ндустр / альних проблем розвитку НАН Украни (пл. Свободи, 5, Держпром, 7 тд7зд, 8 поверх, Харк / в, 61022, Украна) E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Семігулiна 1ріна Боріавна - молодший науковий сп / вроб / ники в / дд / лу проблем розвитку рег / ональноi економії / ки, Науково-досл / дний центр / ндустр / альних проблем розвитку НАН Украни (пл. Свободи, 5, Держпром, 7 шд '/' зд, 8 поверх, Харк / в, 61022, Украна)

  УДК 332.145

  Ярошенко І. В., Семігуліна І. Б. Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Харківської області та її адміністративно-територіальних одиниць

  В роботі проведено аналіз соціально-економічного розвитку Харківської області та її адміністративно-територіальних одиниць. Харківська область має досить потужний економічний потенціал і демонструє високий рівень соціально-економічного розвитку. Разом з тим, асиметрії в розвитку адміністративно-територіальних одиниць Харківського регіону не зменшуються, при цьому постійне перерозподіл ресурсів від економічно більш самодостатніх територій регіону до менш самодостатнім призводить до внутрішньої регіональної напруженості і позбавляє адміністративно-територіальні одиниці стимулів до економічного зростання. Створення ефективної системи організації та управління соціально-економічним розвитком на місцевому рівні в Україні є одним з пріоритетних завдань проведення структурних реформ. Одним з головних напрямків усунення міжрегіональної диференціації та подолання проблем регіонального розвитку в Україні є модернізація системи адміністративно-територіального устрою та органів місцевого самоврядування, за рахунок реалізації реформи децентралізації влади. Ключові слова: соціально-економічний розвиток, адміністративно-територіальні одиниці, нерівномірність, соціально-економічні показники, розвиток територій. Рис .: 4. Табл .: 8. Бібл .: 11.

  Ярошенко Ігор Васильович - кандидат економічних наук, завідувач відділом проблем розвитку регіональної економіки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під'їзд, 8 поверх, Харків, 61022, Україна) E-mail: iyaroshenko @ i.ua

  Семігуліна Ірина Борисівна - молодший науковий співробітник відділу проблемразвітіярегіональнойекономікі, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під'їзд, 8 поверх, Харків, 61022, Україна)

  UDC 332.145

  Yaroshenko I. V., Semigulina I. B. Analysis of the Main Indicators of Socio-Economic Development of the Kharkiv Region and its Administrative-Territorial Units

  The publication conducts an analysis of the socio-economic development of the Kharkiv region and its administrative-territorial units. The Kharkiv region has a fairly strong economic potential and demonstrates a high level of socioeconomic development. Along with this, asymmetries in the development of administrative-territorial units of the Kharkov region do not decrease, the constant reallocation of resources from the more economically self-sufficient territories in the region towards the less self-sufficient leads to internal regional tensions and deprives the administrative-territorial units of incentives to economic growth. Establishment of an effective system of organization and management of socio-economic development at the local level in Ukraine remains one of the priority tasks for implementing structural reforms. One of the main directions in addressing the interregional differentiation and overcoming problems of regional development in Ukraine is modernization of both administrative-territorial organization and local self-government bodies, through the implementation of the decentralization reform. Keywords: socio-economic development, administrative-territorial units, inequality, socio-economic indicators, development of territories. Fig .: 4. Tabl .: 8. Bibl .: 11.

  Yaroshenko Igor V. - PhD (Economics), Head of Department of Regional Economic Problems, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (Derzhprom, 8 floor, 7 entrance, 5 Svobody Square, Kharkiv, 61022, Ukraine) E- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Semigulina Irina B. - Junior Researcher of the Department of Regional Economic Problems, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (Derzhprom, 8 floor, 7 entrance, 5 Svobody Square, Kharkiv, 61022, Ukraine)

  1нтеграцш Украши в сучасне свiтовому товариство не в-розрівно пов'язана з Гостра необхiднiстю якомога полного дослiдження соцiально-економiчний по-тенцiалу регiонального рiвня господарювання, осккькі взаемоді економiчний, соцiальніх i екологiчніх про-цесiв, что вцбуваються на конкретних теріторiях, що не лишь вплівають на стан розвитку регюну i матерiальне благополуччя населення, а й дзеркальний вiдображують СУЧАСНI суспкьт процеси в Крам та дають можливiсть прогнозування майбутньо'1 перспективи. Актуальним для ефективного регiонального управлiння в украм на сьогоднi залішаються питання розвитку Децентраль заці управлiння економжою, осккькі лишь iнiцiативи в регюш безпосередно дае можливiсть Забезпечити Ефективний розвиток власного господарства.

  Проблемам нерiвномiрностi сощально-економiч-ного розвитку як регюшв Украши, так i регюшв кра'1н свiту присвячено роботи багатьох вгтчізняніх i зару-бiжніх науковщв i практікiв. Так, необхiдно відкіті працi: Долiшнього М. I., Варналш З. С., Мокiя А. I., Новина ково'1 О. Ф., Романюк О. Ф., Романюк С. А., Кизима М. О. , Кузнєцова А. В. та шшіх [1-7].

  Однако, внаслцок важлівосй, складностi та взаємо-залежностi з цкім колом шшіх соцiально-економiчний процесiв, Вищезазначена проблематика залішаеться у полi постшно1 уваги дослцніюв та практікiв. Свгто-ва практика свцчіть, что iснують суттевi вцмшност та особлівостi розвитку регiонiв та окремий теріторiй в кра'1нах свггу, что визначавши! Х соцiально-економiчний роз-виток. Отже, дослiдження, спрямованi на аналiз глобальних-них та вічізняніх тенденцiй соцiально-економiчний розвитку регiонiв та окремий теріторш кра'1н свiту й Украши, залішаються Вкрай актуальними.

  Мета статі - здшсніті аналiз i оцiнку стану со-цiально-економiчний розвитку та потенщалу Харювсько1 областi та візначіті! Х значення для економкі Украши.

  Завдання статтi - провести аналiз сощально-еко-номiчного розвитку Харювсько! областi та оцiніті его значення для економжі Украши. Оцiніті РЬ-вень соцiально-економiчний розвитку адмшстра-тивно-теріторiальніх одиниць Харювсько1 областi. Здiйсніті порiвняльній аналiз окремий сощально-еко-номiчніх показніюв адмiнiстратівно-теріторiальніх одиниць Харювсько1 областi для Виявлення рiвня нерiв-номiрностi! Х розвитку.

  Xаркiвська область - теріторш Слобцсько! Укра! -Ні в межах Прідншровсько1 нізовіні i Серед-ньорусько1 височини, розташована на сходi Украши. Довжина регюну з пiвночi на Швденно Складанний 210 ​​км, зi сходу на Захiд - 225 км. Площа Харювсько1 областi - 31,4 тис. кв. км (5,2% територі Украши), регюн посiдае 4-е мюце в Крам, поступаючих лишь Одеськш, Днiпропетровськiй та Чернiгiвськiй областях (рис. 1).

  На сходi Харювська область межу з Луганська, на Швденно сходi - з Донецька, на пiвденний заходi - з Дншропетровською, на заходi та швшчному заходi - з Полтавська i СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Украши, на пiвночi та пiвнiчному сходi - з Бєлгородської області Росшсько1 Федераци . Таким чином, регiон е Прикордонний-ною теріторiею.

  Харкiвський область травні віпдне географiчне роз-ташування:

  + З'єднує через порти Чорного й Азовського мо-рiв Росшську Федерацiя з краш Центрально: та Схцно1 бвропі;

  Умовш Позначення

  Автомобтьш шляхи Залвніця Залвнічи Вузли Аеропорти

  Державний кордон УкраТні газопроводу 1сторіко-культурш мкця

  Про Про

  та пам ятники

  ^ Курорти

  Корісш копалини Газ

  Про Цементна сировина Про Вугтля - Води мшеральш ® Пкок кварцевий ® Пкок формувальній

  Мал. 1. Карта Xаркiвськоi обласп. Iнвестицiйного паспорт [8]

  <

  Про ^

  ш <

  = П

  _а <

  = П про

  <

  про

  ш

  + Через теріторiю областi проходять стратепчш автомагiстралi: Кі! В - Харкiв - Ростов; Москва -Харюв - Омферополь; + М. Харкiв - головний Вузловий центр залiзніч-ного сполучення схцно! Укра! Ні, что обслуговуе шють сумiжніх областей; + У мют е мiжнародного аеропорт, что прийомів пасажірсью Лiтак уси тішв.

  Природно-ресурсний потенцiал Харкшсько! об-ласт складаеться з мiнеральніх, водних, земельних, Лiсова, фаунiстічніх та природно-рекреацшніх ресур-сш. Регiон за природно-ресурсним потенщалом (4,3% вiд сумарного в украм) Займаюсь 5-е мiсце в украм пiсля До-Нецька! (12,3%), Дншропетровсько! (10,9%), Лугансько1 (8,8%) областей та Автономно! Республiкі Крим (6,0%).

  Чісельшсть населення областi станом на 1 йчня 2014 р. ставити 2737,2 тис. ойб (4-е мюце на украм пiсля м. Києва, Донецько1 та Дншропетровсько! областей), у тому числi мiське населення - 2202,5 ​​тис. ойб (80,5%), скьське населення - 534,7 тис. ЗАБ (19,5%).

  Особлівiстю нацiонального складу населення Харювщіні е его багатонацюнальшсть. На територі областi прожівають представник 111 нацюнально-стей i народностей, среди них: украшщ (70,7%), росшні (25,6%), бкорусі (0,5%), евре1 (0,4%), вiрмені (0 , 4%) та iншi [9].

  Aдмiнiстратівно-теріторiальній устрiй Харюв-сько! област уявлень 27 адмМстратів-ними районами, 17 мютамі, у тому чи ^ 7 з них ма ють обласне значення (Харюв, 1зюм, Куп'янськ, Лозо-ва, Люботин, Первомайський, Чугуї! в). В област налiчу-ється 61 селище мюького типу, 381 скьська рада, 1677 скьськіх населених пунктiв. Мюце шкірного адмМстра-тивного району за площею, чісельнiстю та щiльнiстю населення представлено в табл. 1.

  Найбкьшім за теріторiею е Балаклiйській район, найменша - Лозiвська та Чугуї! Вська мiськi ради. За чісельшстю населення Першi мiсця займають м. Харюв, Харювській i Дергачiвській райони. Найбкьше скупчення населення спостертаеться в мiстах Харковi, Лозовiй i Чугуевi.

  Вігiдне географiчне Розташування та наявний природно-ресурсний потенщал спріяють пришвидшити-му соцiально-економiчний розвитку Харювсько! об-ластi, внаслiдок чого вона Займаюсь Вагомий мюце в еконо-мМ Укра! ні (табл. 2).

  Вiдповiдно до представлених у табл. 2 Даних тери-торш областi ставити 5,2% вц загально! площi кра! ні. У регюш проживають 7,0% мiського населення Укра! Ні та 3,8% скьського. Частка валового регюнального продукту в 2012 р. становила 5,6% в1д сумарного ОБСЯГИ по кра! -Ш. ОБСЯГИ проміслово1 та с1льськогосподарсько1 про-дукції у 2013 р., Віроблено1 в областi, становляться вiдпо-вцно 5,8% та 5,8%. Питома вага каштальніх iнвестіцiй, спрямованостей в економжу регiону, дорiвнюе 3,5%. Рiвень зареестрованого безробптя (за методологiею МОП) у 2013 р. на 0,8 в ^ с. Пункти нижчих за середньо значення по украм.

  Дінамжа основних показніюв соцiально-еконо-мiчного розвитку Харкiвськоl облас (табл. 3) вказуе на позітівш змiни, что вiдбуліся в регюш за перюд 2000-2013 рр .: зростання валового регюнального продукту на одну особу - в 10,7 разу; каштальш швестіці збiльшенi в 6,8 разу, ОБСЯГИ реалiзованоl проміслово1 продукції та реалiзованіх послуг - у 9,0 i 10,5 разу вц-повiдно. Сфера внутрiшньоl торгiвлi розшірена в 13,8 разу (Роздрiбна товарообіг), зовнiшньоl торгiвлi -у 6,3 разу (експорт товарiв). Рiвень зареестрованого без-робiття СКОРОЧЕННЯ у 2 рази, середньомюячна заробiтна плата збкьшілася в 12,9 разу.

  За результатами роботи промісловосй у 2013 р. область Займаюсь 5-е мюце в украм з Пітом вагою об-сяпв реалiзованоl проміслово1 продукці 5,8% у загаль-ноукра1нськіх Показники.

  Структура промісловостi представлені основні-ми видами дшльносп, Провідна з якіх е ві-робництво харчових продукпв, напо1в i Тютюн-вих виробiв (30,4% вiд ОБСЯГИ реалiзованоl проміслово1 продукції регiону у 2013 р.), Машинобудування (15,9%) та постачання Електроенергія, газу, пари та кондіцiйовано-го повпря (19,8%) (рис. 2).

  За перюд 2005-2013 рр. в адмМстратівнш струк-турi обсягiв реалiзованоl проміслово1 продукції Харкiв-сько! областi вiдбуліся частковi змiни, якi представленi в табл. 4.

  Промисловим центром облас е м. Харюв, на ті-Ритори которого у 2013 р. изготовлен 55,6% проміслово1 продукції регюну. Промислово розвинення е Балаклiй-ський (11,9%), Змівській (6,7%) i Дергачiвській (5,0%) райони,! Х Частка в структурi випуску проміслово1 про-дукції областi за перiод 2005-2013 рр. Зросла на 5,6 ВЦС. пунктів, 1,7 ВЦС. Пункти i 1,3 ВЦС. Пункти вiдповiдно. Як і тужнім промисловим районом е такоже Харювській район (11,6%), однак Питома вага обсяпв віроблено1 промислово! продукці травні тенденцш до зниженя (з 15,0% у 2005 р. до 11,6% у 2013 р.). Майже половина райошв обласп НЕ віробляють i 1 висотка вц Загальна ОБСЯГИ промислово! Продукція.

  За ОБСЯГИ реалiзовано! промислово! Продукція адмМстратівш одініцi Харкiвський! областi у 2013 р. розподкіліся таким чином (рис. 3).

  За ОБСЯГИ скьськогосподарського виробництва у 2013 р. Харювська область Займаюсь 6-е мюце в Укра! -Нi, Питома вага валово! продукці скьського господар-ства ставити 5,8% у загальноукра! нськіх Показники (табл. 5).

  Вцповцно до представлених у табл. 5 Даних зниженя обсягш валово! продукці скьського господарства в обласп за перiод 1990-2013 рр. на 6,3%, або на 988,3 млн грн (з 15 632,8 млн грн у 1990 р. до 14 644,5 млн грн у 2013 р.) вцбувалося на Фош загально! тенденци попршення стану скьського господарства в украм, про что св1дчіть Збереження Пітом! ваги регюну в ЦШ галуз1 проти травні мiсце Втрата позици регiону порiвняно з iншими в Крам з 3-го мiсця - у 1990 р. до 6-го - у 2013 р.

  Адмшктратівш одініцi Xаркiвськоiоблает на 1 сiчня 2014 р.

  Адмшктратівна одиниця Теріторiя Чісельнкть населення Щмьнкть населення

  км2 Питома вага,% ранг тис. ЗАБ Питома вага,% ранг ЗАБ на 1 км2 ранг

  Харшська область, у тому чіш райони: 31418,5 100,0 - 2737,2 100,0 - 87 -

  Балаклшській 1986,5 6,32 1 83,0 3,03 4 42 12

  Барвiнкiвській 1364,5 4,34 7 22,8 0,83 23 17 30

  Блізнюкiвській 1380 4,39 5 19,7 0,72 27 14 32

  Богодухiвській 1160,3 3,69 14 39,7 1,45 12 34 14

  Борiвській 875,3 2,79 23 17,3 0,63 30 20 25

  Валшській 1010,5 3,22 18 32,0 1,17 15 32 15

  Великобурлуцький 1220,8 3,89 10 22,9 0,84 22 19 28

  Вовчанський 1888,6 6,01 2 47,7 1,74 9 25 20

  Дворiчанській 1112,4 3,54 16 18,2 0,67 28 16 31

  Дергачiвській 895,2 2,85 22 95,1 3,48 3 106 9

  Зачепілiвській 794 2,53 24 15,5 0,57 32 20 26

  Змпвській 1364,7 4,34 6 72,4 2,65 5 53 10

  Золочiвській 968,6 3,08 21 26,8 0,98 19 28 17

  1зюмській 1553,5 4,94 3 17,9 0,65 29 12 34

  Кегічiвській 782,5 2,49 25 21,3 0,78 25 27 19

  Коломацькій 329,5 1,05 28 7,3 0,26 34 22 21

  Красноградський 985,1 3,14 19 45,2 1,65 11 46 11

  Краснокутський 1040,8 3,31 17 28,7 1,05 18 28 18

  Куп'янськ 1280,3 4,07 9 25,3 0,92 20 20 27

  Лозiвській 1403,5 4,47 4 29,8 1,09 17 21 23

  Нововодолазький 1182,7 3,76 12 33,9 1,24 13 29 16

  Первомайський 1194,5 3,80 11 16,3 0,60 31 14 33

  Печешзькій 467,5 1,49 26 10,3 0,38 33 22 22

  Сахновщинський 1169,9 3,72 13 21,8 0,80 24 19 29

  Харкiвський 1364,3 4,34 8 182,9 6,68 2 134 8

  ЧугуТвській 1148,6 3,66 15 46,8 1,71 10 41 13

  Шевченкiвській 977,4 3,11 20 20,8 0,76 26 21 24

  м. Харкiв 350 1,11 27 1451,1 53,01 1 4146 1

  м. 1зюм 40,8 0,13 29 51,2 1,87 8 1254 5

  м. Первомайський 30,8 0,10 32 31,0 1,13 16 1006 6

  Куп'янськ мiськрада 33,4 0,11 30 57,5 ​​2,10 7 1721 4

  Лозiвська мiськрада 18,1 0,06 33 67,0 2,45 6 3702 2

  Люботинський мiськрада 31,1 0,10 31 24,7 0,90 21 793 7

  ЧугуТвська мкькрада 12,8 0,04 34 33,2 1,21 14 2596 3

  Джерело: склад за данімі [11].

  Розвиток рослинництва в регiонi е стабкьно ві-соким, область пойдае 3-е мiсце среди регiонiв Укра! Ні з Пітом вагою 6,3% у 2013 р.

  Негатівш змiни, что малі мiсце в галузi тварин-цтва, прізвелі до зниженя обсяпв валово! продукці в цiй сферi з 1990 р. до 2013 р. на 51,6%, або на 3 756,7 млн ​​грн (з 7281,8 млн грн у 1990 р. до 3525,1 млн грн у 2013 р.)

  i попршення позици област в загальноукрашськіх Показники з 3-го мксця - у 1990 р. до 9-го - у 2013 р., а такоже вплінулі на Загальний стан розвитку скьсько-го господарства регюну в цкому.

  Сфера послуг е достаточно розвинутості. За ОБСЯГИ реалiзованіх послуг регюн Займаюсь 5-е мкце в украм з Пітом вагою 4,2% у загальноукрашськіх Показники.

  Про ш

  Хармвська область в економiцi УкраТні у 2013 р.

  Показник Хармвська область УкраТна Питома вага,%

  Теріторт, тис. км2 * 31,4 603,5 5,20

  Ктьюсть наявний населення, тис. ЗАБ * 2737,2 45426,2 6,03

  Частка мкького населення, тис. ЗАБ * 2202,5 ​​31336,6 7,03

  Частка стьського населення, тис. ЗАБ * 534,7 14089,6 3,79

  Щтьнкть населення, ЗАБ на км2 * 87,0 75,3 -

  Валовий регюнальній продукт, млн грн (дан за 2012 р.) 82223,0 1459096,0 5,64

  ОБСЯГИ промісловоТ 'продукцп, млн грн 78114,2 1354745,4 5,77

  ОБСЯГИ продукцп стьського господарства, млн грн 14644,5 252859,0 5,79

  Каттальш? Нвестіцп (у фактичність цшах), млн грн 9292,6 267728,0 3,47

  Прям1? Ноземш? НвестіцГТ, млн дол. США 2216,3 58156,9 3,81

  ОБСЯГИ експорт товару, млн дол. США 1987,3 63320,7 3,14

  ОБСЯГИ? Мпорту товарв, млн дол. США 2280,0 76986,8 2,96

  Оборот роздр1бноТ 'торг1вл1, млн грн 61979,0 888773,0 6,97

  Р1вень заревстрованого безроб1ття за методологію МОП 6,4 7,2 -

  Прім1тка: * - на 01.01.2014 р. Джерело: склад за данімі [10; 11].

  Таблиця 3

  Динамка соцiально-економiчний розвитку ХармвськоТ областi у 2000-2013 рр.

  Про ш З

  = П

  _а <

  = П про

  Показник 2000р. 2013 р. Темп змші,%

  Валовий регюнальній продукт (у фактичність цшах), млн грн 8271,0 82223,0 * 994,1

  Валовий регюнальній продукт (у фактичність цшах) на одну особу, грн 2799,0 29972,0 * 1070,8

  ОБСЯГИ реалвованоТ 'промісловоТ' продукцп, млн грн 8640,1 78114,2 904,1

  Продукцт стьського господарства (у постшніх цшах 2010 р.), Млн грн 8730,0 14644,5 167,7

  Каттальш? Нвестіцп (у фактичність цшах), млн грн 1372,6 ** 9292,6 677,0

  Роздр1бній товарообіг (у фактичність цшах), млн грн 2031,3 27978,5 1377,4

  ОБСЯГИ реалвованіх послуг (у фактичність цшах), млн грн 1582,3 16539,5 1045,3

  Експорт товару, млн дол. США 315,3 1987,3 630,3

  Експорт послуг, млн дол. США 24,6 345,0 1402,4

  1мпорт товару, млн дол. США 450,5 2337,3 518,8

  1мпорт послуг, млн дол. США 5,1 181,4 3556,9

  Кшьюсть постшного населення (на кшець року), тис. ЗАБ 2921,8 2721,6 93,1

  Природний пріркт (СКОРОЧЕННЯ) населення, тис. ЗАБ -28,5 -12,8 44,9

  Р1вень заревстрованого безробптя (за методологію МОП),% 13,1 6,4 48,9

  Середньомочна номшальна заробпша плата прац1вніш, грн 230,0 2975,0 1293,5

  <

  2 ш

  Прім1тка: * - данi за 2012 р., ** - дан за 2002 р. Джерело: склад за данімі [11].

  Вцповцно до наведення Даних (табл. 6) за перь од 2005-2013 рр. показатели сфера послуг у Харкiвськiй област зросли у 3,2 разу, у тому чіИ найбкьше зрос-тання досягнуть в Богодушвському (35,6 разу), Перво-Майський (23,2 разу), Барвшювському (20,8 разу), Бліз- нюкiвському (19,2 разу) i Нововодолазького (18,9 разу) районах.

  Найбкьш Поширення i стабкьною дшльшсть шд-приємства у сферi послуг залішаеться в мiстах Харкiв,

  1зюм, Куп'янськ, (1-5-е мiсця в течение дослцженого перiоду); Харкiвський (2-е мiсце) i Дергачiвському районах (3-4-е мкце).

  На рис. 4 показано розподкення адмшстратівно-теріторiальніх одиниць Харкiвський! област за ОБСЯГИ реалiзованіх послуг у 2013 р.

  Центром Надання послуг залішаеться м. Харюв, в якому зосереджено 90,6% обсяпв Надання послуг у 2013 р. Розвіваеться сфера послуг в мктах 1зюм (0,7%

  Добувна промислів \ сть \ розроблення кар'вр \ в

  1нш1 галузь \ 16,1%

  Постачання електроенергп, газу, пари та кондіцшованого пов \ тря 19,8%

  Машинобудування 15,9%

  Виробництво харчових продукт \ в, напоТв та тютюново вироб \ в 30,4%

  Виробництво коксу, продукт \ в нафтоперероблення

  - 4,3%

  Виробництво гумових \ пластмасові вироб \ в,? НшоТ неметалевоТ мшеральноТ продукц \ Т 6,8%

  Мал. 2. Структура реалiзованоi 'промислово' 'продукцп Xаркiвськоi областi за видами дiяльностi за 2013 р. Джерело: укладу за данімі [11].

  Адмшктратівш

  Одиниця

  м. Харкт Балаклшській Хармвській Змпвській Дергачтській ЧугуТвській м. Лозова м. Куп'янськ м. Первомайський Богодухтській Вовчанський Нововодолазький Красноградський м. ЧугуТв м. 1зюм м. Люботин Краснокутський Валктській Печенвькій Барвшктській Двортанській Кегічтській Шевченмвській Сахновщинський Первомайський Лозтській Куп'янського Коломацькій 1зюмській Золочтській Зачепілтській Великобурлуцький Бортській Блізнюктській

  31

  4214,7 30,2

  1335,5 1158,2 852,5

  415.4

  324.7 274,9

  259.5

  145.8 143,4

  125.6 71,4 56,4

  51.2 38,7 29,1

  22.3 7,0

  749 726

  3,2 4,8

  34906,8

  0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

  ОБСЯГИ реал1зованоУ промісловоТ продукцп, млн грн

  <

  Про ^

  ш <

  = п

  _а <

  = П про

  <

  Мал. 3. Розподш адмiнiстратівно-теріторiальніх одиниць Xаркiвськоi 'областi за ОБСЯГИ реалiзованоi' промісловоТ ^^

  продукцГ '' у 2013 р. Джерело: склад за данімі [11].

  EKOHOMIKA репональна ekohomika

  nj Таблиця 4

  Динамка обсяпв реал? Зовано'Т промісловоТ продукцп 'за адмшктратівно -терітор1альнімі одиниць Хармвсько'Гобласп за 2005-2013 pp.

  S

  W

  Про |о

  NJ Про

  СП

  Адмшктратівна одиниця 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. ЗВ'ЯЗОК 2013 р.

  Млн грн Питома вага в область% Ранг млн грн Питома вага в обласл,% Ранг млн грн Питома вага в області% Ранг млн грн Питома вага в область% Ранг млн грн Питома вага в область% Ранг

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Харшська область, у т. Ч. 18204,1 100,0 - 47698,3 100,0 - 56876,3 100,0 - 60381,1 100,0 - 62814,5 100,0 -

  Балаклшській 1144,8 6,3 3 5147,7 10,8 3 7419,2 13,0 2 7353,9 12,2 2 7493,2 11,9 2

  Барвшювській 5,7 0,0 24 * - - * - - 15,2 0,0 19 29,1 0,0 20

  Блізнюювській * - - - - - - - - - - - - - -

  Богодух1вській 56,1 0,3 15 163,3 0,3 12 208,6 0,4 11 216,0 0,4 12 324,7 0,5 10

  Бсрвській 1,5 0,0 25 * - - * - - * - - * - -

  Валювській 19,4 0,1 20 7,0 0,0 20 18,4 0,0 19 21,3 0,0 18 51,2 0,1 18

  Великобурлуцький 90,0 0,5 12 * - - * - - * - - * - -

  Вовчанський 138,8 0,8 9 617,6 1,3 8 283,2 0,5 9 290,2 0,5 11 274,9 0,4 11

  Двортанській 6,1 0,0 23 2,3 0,0 21 5,8 0,0 20 2,4 0,0 21 22,3 0,0 21

  Дергач1вській 665,0 3,7 5 1831,0 3,8 5 2793,1 4,9 5 2708,6 4,5 5 3130,2 5,0 5

  Зачепіл1вській * - - - - - - - - - - - - - -

  Зммвській 915,3 5,0 4 2459,1 5,2 4 3054,8 5,4 4 3775,8 6,3 4 4214,7 6,7 4

  Золоч1вській 9,6 0,1 22 * ​​- - * - - * - - * - -

  1зюмській * - - * - - * - - * - - * - -

  Кегіч1вській 35,2 0,2 ​​18 120,8 0,3 14 99,4 0,2 15 6,1 0,0 20 7,0 0,0 22

  Коломацькій * - - * - - * - - * - - * - -

  Красноградський 87,7 0,5 13 62,2 0,1 17 81,7 0,1 17 98,4 0,2 17 145,8 0,2 13

  Краснокутський 25,0 0,1 19 40,7 0,1 18 74,9 0,1 18 116,0 0,2 15 56,4 0,1 17

  Куп'янськ - - - - - - - - - - - - * - -

  Лоз1вській * - - 15,4 0,0 19 * - - * - - * - -

  Нововодолазький 44,8 0,2 17 182,7 0,4 11 249,4 0,4 ​​10 583,1 1,0 9 259,5 0,4 12

  Первомайський * - - * - - * - - * - - * - -

  Печенвькій * - - * - - * - - * - - 38,7 0,1 19

  і

  е про

  м про

  СП

  Зактчення табл. 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Сахновщинський * - - * - - * - - * - - * - -

  Харювській 2737,0 15,0 2 6260,3 13,1 2 6503,7 11,4 3 6663,9 11,0 3 7264,8 11,6 3

  Чугу'Гвській 191,9 1,1 8 1189,7 2,5 7 1080,6 1,9 7 1291,6 2,1 7 1335,6 2,1 6

  Шевченювській 11,8 0,1 21 * - - * - - * - - * - -

  м. Харкв 11004,4 60,5 1 26636,1 55,8 1 31845,2 56,0 1 34141,8 56,5 1 34906,8 55,6 1

  м. 1зюм 85,7 0,5 14 424,2 0,9 10 103,3 0,2 14 126,1 0,2 13 125,6 0,2 15

  м. Куп'янськ 273,0 1,5 7 561,6 1,2 9 606,2 1,1 8 651,1 1,1 8 852,5 1,4 8

  м. Лозова 331,4 1,8 6 1248,5 2,6 6 1610,6 2,8 6 1344,7 2,2 6 1158,2 1,8 7

  м. Люботин 48,4 0,3 16 101,6 0,2 16 96,0 0,2 16 121,5 0,2 14 71,4 0,1 16

  м. Первомайський 116,9 0,6 10 105,4 0,2 15 193,0 0,3 12 291,2 0,5 10 415,4 0,7 9

  м. Чугу'Гв 112,9 0,6 11 124,1 0,3 13 111,3 0,2 13 111,0 0,2 16 143,4 0,2 14

  Прікнтка: ... »-? Нформацт конфщенцшна вщповщнодо Закону Украши« Про державну статистику ». Джерело: склад за данімі [11].

  а< тз про зі а а -з

  я

  о *

  13

  про 13

  ^ зй

  я про 3

  про ш >

  г 8 *

  про Й *

  2 5 до

  ^ до

  о? Й

  ?

  Й ?

  а про

  І 13 в ^

  про >

  ]> 3 про До -У. го С >

  № Про К о

  Про а

  ° ^ 5

  ач п> м

  Я 13 д

  і 42

  3 5 §

  ^ І а

  й її §

  Я <ь

  а тз

  ? ®

  ° до

  ? °

  I I.

  I "В

  № Про

  ^ >____ Про

  Л> X НЗ

  Д РЗ 1

  > ^ 13

  е а. про

  ? в ш

  ре

  Я 13

  про

  Я 8 "5 2 ° я

  «але

  Про зі 13

  а

  X

  13 та

  НЗ

  а

  X

  До

  про

  13

  а

  про 13

  про в

  ? 3-

  до

  з

  (ред

  я про к о

  2 'г

  Я

  Про Я

  Р =

  зі

  До

  *

  РЕ

  13 »про -С '

  ш о • § "

  Й »7 \ зі

  -З я

  ач Я 84

  е-

  > До

  я

  про про ач

  до Я

  . Про

  • 5 'я про

  »Я

  про про > >

  Я? Про 13

  про

  Про 13

  > р>

  ^ а

  1-з а

  № а

  ж Я

  Л4 8 ТЗ я

  13

  про

  зі

  а а

  <ь ре

  ш Я

  я

  ?. про |к ^

  71.

  СО ь-3

  я> р>

  Про Е.

  ач оч

  п а

  1 я

  про

  | Про я

  13

  про

  про .

  ач .

  2 »»

  >-н • -1

  i 8

  я ^

  13

  о *

  в

  її її

  ? "я >

  Про

  про

  а так

  Я

  про.

  Я 13

  про

  а

  про >

  про а про

  Ф про

  2 до

  я. про

  <"> 2 |К

  го А

  ьн Я

  Я про

  ^ Про

  13 13

  Р3.

  я '

  про я

  ? е-

  я

  про а

  X §

  ^ З ^ ^

  я- ° »а

  с;>

  Й про

  я я

  1-1 ^

  Я Ьо

  х а

  й Я

  про я а а< • а 5 'я

  е-о про в

  13

  про

  зі

  а

  § Е 5 'про

  ^ л>

  е-

  я

  ре

  про

  ач >

  да

  X

  да

  13

  ? 5 '

  о № Я Про

  ° я

  про >

  № Я

  Про

  13

  про ач

  а

  СО

  п X

  про

  зі

  °? ^

  > Я Те

  % I а.

  I ^ е

  0 0 «

  0 * ^

  а ^ ю

  О3 ^

  § та%

  1 ^ -Е § 'Ї а я

  І Й

  ш о №

  - про Я

  ® Л °

  а № 1 = »я і.

  13 ^

  а >

  про ^

  Про Й про

  ^ Я про

  31

  ОЧ р..

  I

  Про Ьз

  00

  1 ?

  Я- Я Л О Я Про

  про ач

  ? > «Рз про

  про я

  ^

  - Я

  про

  я «

  Про рз

  зі СО

  2 «Ьа 2 № ?

  В 4

  я »

  13 я -

  про Я Я ?

  Й е о а

  а що > *

  ?

  ЕК0Н0М1КА

  репональна ек0н0м1ка

  Валова пpодукцiя сiльського господаpства в Xаpкiвськiй областi в 1990-2013 pp.

  Показник 1990 p. 2000 p. 2013 p.

  Млн гpн Мкце в У | фа | 'ш Питома вага,% млн фн Мкце в УфаУж Питома вага,% млн фн Мкце в У ^ АТТ Питома вага,%

  Вaловa продyкцiя ciльcького гоcподaр-cTBa (y постшніх цiнax 2010 р.) 15632,8 3 5,5 8730,0 2 5,8 14644,5 6 5,8

  Вaловa продyкцiя твaрінніцтвa 7281,8 3 5,3 2747,1 7 4,7 3525,1 9 4,6

  Вaловa продyкцiя po ^ MHHM ^ rna 8351,0 3 5,7 5982,9 3 6,4 11119,4 3 6,3

  Джеpело: cклaдено 3a дaнімі [11].

  Aдмiнicтpaтівнi oдініцi

  м. Xap ^

  Xapкiвcькій _ | 459,8

  Дepгaчiвcькій _ "175,5

  м. 1зюм _ 117,5

  м. Kyп'янcьк _ 1G5,9

  м. Лoзoвa _ 97, G

  Бoгoдyxiвcькій_ 8б, 2

  Hoвoвoдoлaзькій _ 57, б

  м. Чугу'в _ 52,5

  м. Пepвoмaйcькій _ 51, G

  Бaлaклiйcькій _ 49, б

  Чугувоекій _ 35, G

  Змівздкій _ 34,8

  Kpacнoкyтcькій _ 31,7

  Boвчaнcькій _ 3G, 2

  Бapвiнкiвcькій _ 22,5

  Baлкiвcькій 19,8

  Kpacнoгpaдcькій _ 1б, б

  Блізнюкiвcькій _ 14,1

  Бopiвcькій 13, G

  Шeвчeнкiвcькій _ 1G, 8

  Keгічiвcькій _ Ю, б

  Пeчeнiзькій _ 1G, 2

  м. Любoтін _ 9,7

  Двopiчaнcькій 8,2

  Зoлoчiвcькій 8,1

  ^ П'яний ^ кий 7,1

  Лoзiвcькій _ 3,7

  Зaчeпілiвcькій _ 3,1

  Caxнoвщінcькій 2,7

  Beлікoбypлyцькій 2,4

  Пepвoмaйcькій _ 2,3

  Koлoмaцькій _ G, 3

  Iзюмcькій G, 2

  14989,9

  3GGG 6GGG 9GGG 12GGG 15GGG

  ОБСЯГИ peaлiзoвaніx послуг, млн грн

  Мал. 4. Розподш адмiнiстpатівно-теpітоpiальніх одиниць Xаpкiвськоi областi за ОБСЯГИ pеалiзованіх послуг у 2013 p. Джеpело: уедено 3a дaнімі [11].

  G

  і

  е про

  м про

  СП

  Розвітоксфері послуг за адмшктратівно -терітор1альнімі одиниць ХармвськоТобласп у 2005-2013 рр.

  Адмшктратівна одиниця 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. ЗВ'ЯЗОК 2013 р.

  Млн грн Питома вага в область% Ранг млн грн Питома вага в область% Ранг млн грн Питома вага в область% Ранг млн грн Питома вага в область% Ранг млн грн Питома вага в область% Ранг

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Харювська область, у тому чіш: 5180,6 100,0 - 11041,4 100,0 - 13250,2 100,0 - 14775,3 100,0 - 16539,5 100,0 -

  Балаклшській 23,8 0,5 5 54,6 0,5 5 53,0 0,4 6 57,5 ​​0,4 7 49,6 0,3 11

  Барвшювській 1,1 0,0 28 9,0 0,1 18 12,4 0,1 15 17,2 0,1 14 22,5 0,1 16

  Блізнюювській 0,7 0,0 29 6,5 0,1 22 7,9 0,1 18 10,3 0,1 17 14,1 0,1 19

  Богодух1вській 2,4 0,0 22 6,2 0,1 24 5,7 0,0 24 6,4 0,0 26 86,2 0,5 7

  Бор1вській 3,6 0,1 19 7,2 0,1 21 7,3 0,1 20 7,4 0,1 24 13,0 0,1 20

  Валювській 2,4 0,0 21 9,2 0,1 17 10,0 0,1 17 13,8 0,1 16 19,8 0,1 17

  Великобурлуцький 1,9 0,0 24 3,4 0,0 28 3,9 0,0 27 4,8 0,0 28 2,4 0,0 31

  Вовчанський 5,6 0,1 13 14,2 0,1 13 25,9 0,2 12 33,8 0,2 12 30,2 0,2 ​​15

  Двортанській 0,6 0,0 31 3,1 0,0 29 6,3 0,0 22 10,0 0,1 18 8,2 0,0 25

  Дергач1вській 39,1 0,8 4 86,4 0,8 4 127,5 1,0 5 185,0 1,3 3 175,5 1,1 3

  Зачепіл1вській 0,5 0,0 32 2,4 0,0 32 3,5 0,0 29 3,9 0,0 29 3,1 0,0 29

  Зммвській 15,1 0,3 6 34,4 0,3 7 40,3 0,3 10 38,0 0,3 11 34,8 0,2 13

  Золоч1вській 3,7 0,1 18 8,9 0,1 19 10,2 0,1 16 8,9 0,1 20 8,1 0,0 26

  1зюмській 0,1 0,0 34 0,1 0,0 34 0,5 0,0 33 0,4 0,0 33 0,2 0,0 34

  Кегіч1вській 11,8 0,2 9 4,0 0,0 26 2,7 0,0 32 2,7 0,0 32 10,6 0,1 22

  Коломацькій 0,6 0,0 30 0,4 0,0 33 0,3 0,0 34 0,4 ​​0,0 34 0,3 0,0 33

  Красноградський 6,7 0,1 10 13,7 0,1 14 15,8 0,1 14 16,2 0,1 15 16,6 0,1 18

  Краснокутський 5,1 0,1 14 17,3 0,2 11 26,9 0,2 11 25,7 0,2 13 31,7 0,2 14

  Куп'янськ 1,1 0,0 27 6,4 0,1 23 3,6 0,0 28 6,4 0,0 25 7,1 0,0 27

  Лоз ^ ський 1,1 0,0 26 3,9 0,0 27 3,4 0,0 31 3,5 0,0 30 3,7 0,0 28

  Нововодолазький 3,0 0,1 20 15,6 0,1 12 5,0 0,0 25 8,0 0,1 23 57,6 0,3 8

  Первомайський 0,1 0,0 33 10,5 0,1 16 4,0 0,0 26 9,2 0,1 19 2,3 0,0 32

  СП

  ЕКОНОМ1КА

  репональна ек0н0м1ка

  vo m cn про m cn ГЧ ГЧ - lo 2 про сл

  1л © O'O co cn ГЧ 0, про "90,6 0, 0, 0, про" т 0, т 0,

  10,2 r- ^ cn 459,8 35,0 10,8 14989,9 117,5 105,9 97,0 r ^ сл 51,0 52,5

  co cn cn m cn про 2 - lo ГЧ сл зі

  <n <o O'O CN m 0, O'O 90,6 0, 0, lo 0, про "0, 0,

  л ГЧ CO CN 433,6 47,2 fN 5, 13388,3 110,7 105,9 80,8 г ^ 8, 56,9 57,4

  про m 2 про m CN ГЧ m - m зі сл сл

  № o'o O'O vo 2, O'O 91,0 0_ 0 0 0

  oo co lo lo CO 346,3 lo 6, 18,0 12058,4 155,1 127,6 49,5 m 7, 49,5 46,7

  про m m cn lo 2 lo - СЛ m про 2 про з

  vo O'O O'O co 2, про 0 92,1 ГЧ co 0 0 ГЧ m 0

  1Л ro зі CN 312,7 5, 13,0 10170,7 24,8 93,2 38,7 зі 7, 20,4 31,7

  ^ Lo 2 lo ГЧ r ^ m 2 - CO m ю ГЧ

  co O'O © ~ rn 3, o "O'O 91,9 ГЧ o" rn m 0,

  <N Tf lo 169,9 сл 3 4759,8 12,5 64,9 13,5 4 ГЧ lo 6

  - >S S .Q 'i dJ J Ш m Сахновщинський Харкiвський ЧугуТвській Шевченкiвській CQ р а X s м. 1зюм м. Куп'янськ м. Лозова м. Люботин м. Первомайський р > Ч м.

  Л1ТЕРАТУРА

  1. Варналш З. С. Регiоні Укра'ші: проблеми та прюріте-ти соцiально-економiчний розвитку: Монографiя / Нацюналь-ний iн-т стратегiчніх дослiдження / З. С. Варналш (ред.), А. I. Мо-КШ , О. Ф. Новкова, Романюк, О. Ф. Романюк С. А. - К.: Знання Укра'ші, 2005. - 498 с.

  2. Кизим Н. А. Програмно-цільовий підхід до державного управління соціальною напруженістю в регіонах країни: монографія / Н. А. Кизим, В. В. Узунов. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. - 204 с.

  3. Кизим Н. А. Нерівномірність регіонального розвитку в Україні: теоретико-методичні основи та інструментарій оцінки: монографія / Н. А. Кизим, Є. В. Раєвнєва, А. Ю. Боб-кова. - Х.: ФОП Лібуркіна Л. М .; ВД «ІНЖЕК», 2011. - 200 с.

  4. Регіональна політика країн ЄС / Центр європейських досліджень ІСЕМВ РАН / Відп. ред. А. В. Кузнєцов - М.: ІМЕ-МО РАН, 2009. - 230 с.

  5. Полякова О. Ю. Пщході до експрес- i фундаментально '' дiагностики проблем соцiально-економiчний розвитку ре-гюшв / О. Ю. Полякова, I. В. Ярошенко, I. Б. Семігулша // Бiзнес 1нформ. - 2014. - № 6. - С. 52-57.

  6. Ярошенко I. В. аналiз соцiально-економiчний розвитку проблемних регюшв кратним yoвропейського Союзу / I. В. Ярошенко // Проблеми економкі. - 2014. № 3. - С. 45-53.

  7. Ярошенко I. В. Свгговій та вггчізняній досвщ пщ-трімкі проблемних регюшв / I. В. Ярошенко // Бiзнес! Інформ. -2014. - № 10. - С. 79-86.

  8. Ивестіцшній паспорт ХарювськоТ област [Електрон-ний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/ sites / default / files / upload / harkiv_dlya_saytu_0.pdf

  9. ^ вшчно-схщній економiчний район [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.

  10. Статистичний Збiрник «Регюні Укра'ші 2013». Частини-ні I, II. - К., 2014.

  11. Харювська область у 2013 роц: статистичний що-рiчнік / Головне управлшня статистики у Харювськш обласп. -Харш, 2014.

  REFERENCES

  "Investytsiinyi pasport Kharkivskoi oblasti" [Investment passport Kharkiv region]. http://www.ukrproject.gov.ua/sites/de-fault/files/upload/harkiv_dlya_saytu_0.pdf

  Kizim, N. A., and Uzunov, V. V. Programmno-tselevoy podk-hod k gosudarstvennomu upravleniiu sotsialnoy napriazhennostiu v regionakh strany [Software and targeted approach to the governance of social tensions in the country]. Kharkiv: INZhEK, 2007.

  Kizim, N. A., Raevneva, E. V., and Bobkova, A. Yu. Neravno-mernost regionalnogo razvitiya v Ukraine: teoretiko-metodicheskie osnovy i instrumentariy otsenki [Uneven regional development in Ukraine: theoretical and methodological framework and assessment tools]. Kharkiv: FLP Liburkina L. M .; INZhEK, 2011.

  Poliakova, O. Yu., Yaroshenko, I. V., and Semyhulina, I. B. "Pidkhody do ekspres- i fundamentalnoi diahnostyky problem sot-1]. Sialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv" [Approaches to rapid ^ diagnosis and fundamental problems of socio-economic develop! ment]. Biznes Inform, no. 6 (2014 року): 52-57.

  "Pivnichno-skhidnyi ekonomichnyi raion" [Northeast Eco-8 nomic Region]. http://uk.wikipedia.org

  § Regionalnaia politika stran ES [Regional policy of the EU].

  ? Moscow: IMEMO RAN 2009.

  3 Statystychnyi zbirnyk "Rehiony Ukrainy 2013", vol. 1-2. Kyiv (2014 року).

  ?2 Statystychnyi shchorichnyk Kharkivskoi oblasti za 2013 rik

  o- [Statistical Yearbook of the Kharkiv region in 2013]. Kharkiv: Ho-? 1 lovne upravlinnia statystyky u Kharkivskii oblasti, 2014.

  BI3HECIHQOPM № 1 '2016

  www.business-inform.net

  !нвестіцм зарубiжніх крадіжок в економiки районiв Xаркiвськоi 'областi у 2000р. та 2013 р.

  Адмшктратівна одиниця 2000р. 2013 р.

  Тис. дол. США Питома вага в обласл,% Тис. дол. США Питома вага в обласл,%

  Харшська область, у тому чіш: 98 844,0 100 2 216 326,0 100

  м. Харкiв 89 088,9 90,13 1 751 395,1 79,02

  Балаклiйській район 1 728,9 1,75 4 015,2 0,18

  Барвшшській район - - 990,4 0,04

  Валкiвській район 582,8 0,59 1 840,7 0,08

  Великобурлуцький район - - 505,4 0,02

  Вовчанський район - - 1 809,8 0,08

  Дер ^ вській район 402,6 0,41 35 747,2 1,61

  Змпвській район 2 628,2 2,66 1 977,5 0,09

  Лозiвській район - - 38,6 0,00

  Первомайський район 736,9 0,75 2 538,9 0,11

  Печешзькій район - - 6 250,6 0,28

  Харкiвський (без м. Люботин) 3 675,8 3,72 189 085,9 8,53

  ЧугуТвській (без м. Чугусв) - - 202 736,7 9,15

  Шевченкiвській район - - 1 171,0 0,05

  Джерело: склад за данімі [11].

  Таблиця 8

  Виробництво промислово '', сшьськогосподарськоУ продукцГ '' та послуг е Хармвськш областi у розрахунку на одну особу

  Адмшктратівно-терт ^ Альна одиниця ОБСЯГИ реалiзованоi 'промислово' продукці на 1 особу за 2013 р., Тис. грн Мкце в обласл ОБСЯГИ сшьськогоспо-дарського 'продукці на 1 особу за 2012 р., тис. грн Мкце в обласл ОБСЯГИ реалiзованіх послуг на 1 особу за 2013 р., тис. грн Мкце в обласл

  1 2 3 4 5 6 7

  Харшська область 22,90 - 4,4 - 6,04 -

  Балаклшській 89,47 1 3,1 10 0,22 11

  Барвшшській 1,23 20 2,3 18 0,06 26

  Блізнюшській - - 2,7 14 0,09 19

  Богодухiвській 8,11 10 2,3 19 0,07 21

  Борiвській 2,0 22 0,30 8

  Валшській 1,59 19 4,3 1 0,40 5

  Великобурлуцький 3,3 8 0,07 23

  Вовчанський 5,70 12 2,4 17 0,16 14

  Дворiчанській 1,21 21 3,5 6 ​​0,05 28

  Дер ^ вській 32,95 4 1,0 25 0,23 10

  Зачепило ^ вській - - 3,0 11 0,07 22

  Змпвській 57,91 2 1,8 23 0,16 16

  Золочiвській 3,0 12 0,16 15

  1зюмській 0,9 26 0,01 33

  Кегiчiвській 0,32 22 4,0 3 0,09 18

  Коломацькій 2,0 21 0,03 31

  Красноградський 3,21 15 2,7 15 0,29 9

  Краснокутський 1,94 18 2,2 20 0,17 13

  Про ^

  ш <

  = п

  _а <

  = П про

  <

  про

  ш

  3aumeHHH maOA. 8

  1 2 3 4 5 6 7

  Kyn'flHCbKMM 3,4 7 0,03 32

  lO3iBCbKHM 2,7 13 0,07 25

  H0B0B0fl0 ^ a3bKMM 7,56 11 2,4 16 0,05 29

  nepBOMawcbKMM 3,9 4 0,01 34

  ne4eHi3bKMM 3,71 14 1,6 24 0,04 30

  CaxHOB ^ MHCbKMM 4,1 2 0,09 20

  XapKiBCbKMM 39,64 3 0,9 27 0,06 27

  MyryIBCbKMM 28,52 5 3,2 9 0,07 24

  UeB ^ eHKiBCbKMM 3,6 5 0,10 17

  m. XapKiB 24,14 6 - - 10,33 1

  M. I3IOM 2,43 17 - 0,40 6

  M. Kyn'flHCbK 14,68 8 - 0,46 4

  m. l030Ba 17,12 7 - 0,66 2

  M. IlOOOTMH 2,89 16 - 0,18 12

  m.nepBOMaMCbKMM 13,35 9 - 0,65 3

  m. MyryIB 4,33 13 - 0,37 7

  npHMITKa: ... - IH ^ opMa ^ n KOH ^ igeH ^ MHa BignoBiflHO go 3aKOHy yKpaIHM «npo flepwaBHy CraTMCTMKy». flwepeno: cK ^ ageHO 3a flaHMMM [11].

  Varnalii, Z. S. et al. Rehiony Ukrainy: problemy ta priorytety sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Regions of Ukraine: problems and priorities of socio-economic development]. Kyiv: Znannia Ukrainy, 2005.

  Yaroshenko, I. V. "Svitovyi ta vitchyznianyi dosvid pidtrymky problemnykh rehioniv" [National and international support to troubled regions]. Biznes Inform, no. 10 (2014 року): 79-86.

  Yaroshenko, I. V. "Analiz sotsialno-ekonomichnoho rozvytku problemnykh rehioniv krain Yevropeiskoho Soiuzu" [Analysis of socioeconomic development of problem regions of the European Union]. Problemy ekonomiky, no. 3 (2014 року): 45-53.

  <C

  o

  LU

  <c m

  _Q

  <c m

  o

  <

  s

  U

  118 BI3HECIHQOPM № 1 '2016

  www.business-inform.net


  Ключові слова: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК / адміністративно-територіальної одиниці / нерівномірність / СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ / РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити