З метою підвищення ефективності діяльності організацій обгрунтовується значимість їх взаємовідносин з державою з фіскальних платежів. авторами проводиться аналіз оподаткування на прикладі сукупності сільськогосподарських організацій Краснодарського краю. Дане дослідження наочно проілюстровано за допомогою малюнків і аналітичних таблиць. Визначено структуру суб'єктів дослідження по режимам оподаткування. проведено аналіз динаміки нарахованих і сплачених податків і внесків до позабюджетних фондів досліджуваних господарюючих суб'єктів. Досліджується структура сплачених податків сільськогосподарськими організаціями Краснодарського краю. З метою оцінки впливу податкового навантаження на фінансові результати діяльності підприємств, авторами розраховується податкове навантаження суб'єктів дослідження. Зокрема оцінюється рівень податкового навантаження в умовах загального і спеціального режиму оподаткування за даними сільськогосподарським організаціям центральної зони Краснодарського краю. Встановлено вплив застосовуваного режиму оподаткування на рівень податкового навантаження економічного суб'єкта. З опорою на наукову літературу авторами оцінюється ефективність оподаткування підприємницької діяльності досліджуваних підприємств. У статті науково обґрунтовується перевага застосування спеціального режиму оподаткування суб'єктами дослідження. Емпіричним шляхом встановлюється причина вибору сільськогосподарськими організаціями податкового режиму, передбаченого законодавством Російської Федерації

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Кругляк Зінаїда Іванівна, Калінська Марина Валеріївна, Левченко Олена Володимирівна


ANALYSIS OF THE TAXATION OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

In order to improve the effectiveness of organizations we substantiate the significance of their relationship with the state on fiscal payments. The authors analyze the example of aggregate taxation of the agricultural organizations of the Krasnodar region. This study was clearly illustrated with the figures and analytical tables. The structure of the study subjects to tax regimes was conducted. We have also presented an analysis of the dynamics of accrued and paid taxes and contributions to the extra-budgetary funds studied entities, as well as the structure of the taxes paid by agricultural organizations of the Krasnodar region. In order to assess the impact of the tax load on the financial performance of companies, the authors calculated the tax load of the study subjects. In particular, the tax load is estimated in terms of general and special tax treatment according to agricultural organizations of the central zone of the Krasnodar region. We have estimated the effect of the tax regime applicable to the tax load of the economic subject. Based upon scientific literature authors evaluated the effectiveness of the taxation of business enterprises studied. The article substantiates the scientific advantage of using special tax regime research subjects and empirically establishes the reason for choosing agricultural organizations of the tax regime provided for by the legislation of the Russian Federation


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва діє до: 2015
  Журнал: Політематичний мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету

  Наукова стаття на тему 'Аналіз оподаткування сільськогосподарських організацій'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз оподаткування сільськогосподарських організацій»

  ?УДК 336.221: 631.14

  08.00.00 Економічні науки

  АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  Кругляк Зінаїда Іванівна

  к.е.н., професор, SPIN-код: 9870-5649

  Калінська Марина Валеріївна

  к.е.н., доцент,

  SPIN - код: 8159-1671

  Левченко Олена Володимирівна асистент, SPIN - код: 6886-1088 Кубанський державний аграрний університет, Краснодар, Росія

  З метою підвищення ефективності діяльності організацій обгрунтовується значимість їх взаємовідносин з державою з фіскальних платежів. Авторами проводиться аналіз оподаткування на прикладі сукупності сільськогосподарських організацій Краснодарського краю. Дане дослідження наочно проілюстровано за допомогою малюнків і аналітичних таблиць. Визначено структуру суб'єктів дослідження з режимами оподаткування. Проведено аналіз динаміки нарахованих і сплачених податків і внесків до позабюджетних фондів досліджуваних господарюючих суб'єктів. Досліджується структура сплачених податків сільськогосподарськими організаціями Краснодарського краю. З метою оцінки впливу податкового навантаження на фінансові результати діяльності підприємств, авторами розраховується податкове навантаження суб'єктів дослідження. Зокрема оцінюється рівень податкового навантаження в умовах загального і спеціального режиму оподаткування за даними сільськогосподарським організаціям центральної зони Краснодарського краю. Встановлено вплив застосовуваного режиму оподаткування на рівень податкового навантаження економічного суб'єкта. З опорою на наукову літературу авторами оцінюється ефективність оподаткування підприємницької діяльності досліджуваних підприємств. У статті науково обґрунтовується перевага застосування спеціального режиму оподаткування суб'єктами дослідження. Емпіричним шляхом встановлюється причина вибору сільськогосподарськими організаціями податкового режиму, передбаченого законодавством Російської Федерації

  Ключові слова: ОПОДАТКУВАННЯ, АНАЛІЗ, ПОДАТКИ, ПОДАТКОВА НАВАНТАЖЕННЯ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  UDC 336.221: 631.14 Economic sciences

  ANALYSIS OF THE TAXATION OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

  Kruglyak Zinaida Ivanovna

  Cand.Econ.Sci., Professor, SPIN-code: 9870-5649

  Kalinskaya Marina Valerievna Cand.Econ.Sci., Associate professor, SPIN-code: 8159-1671

  Levchenko Elena Vladimirovna

  assistant, SPIN-code: 6886-1088

  Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

  In order to improve the effectiveness of organizations we substantiate the significance of their relationship with the state on fiscal payments. The authors analyze the example of aggregate taxation of the agricultural organizations of the Krasnodar region. This study was clearly illustrated with the figures and analytical tables. The structure of the study subjects to tax regimes was conducted. We have also presented an analysis of the dynamics of accrued and paid taxes and contributions to the extra-budgetary funds studied entities, as well as the structure of the taxes paid by agricultural organizations of the Krasnodar region. In order to assess the impact of the tax load on the financial performance of companies, the authors calculated the tax load of the study subjects. In particular, the tax load is estimated in terms of general and special tax treatment according to agricultural organizations of the central zone of the Krasnodar region. We have estimated the effect of the tax regime applicable to the tax load of the economic subject. Based upon scientific literature authors evaluated the effectiveness of the taxation of business enterprises studied. The article substantiates the scientific advantage of using special tax regime research subjects and empirically establishes the reason for choosing agricultural organizations of the tax regime provided for by the legislation of the Russian Federation

  Keywords: TAXATION, ANALYSIS, TAX, TAX LOAD, AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

  Особливу значущість в підвищенні ефективності господарської діяльності сільськогосподарських організацій мають їх взаємини з державою і позабюджетними фондами по фіскальним платежах.

  Аналіз оподаткування проводився авторами за 2010-2013 рр. за сукупністю сільськогосподарських організацій, які надали фінансову звітність в Міністерство сільського господарства Краснодарського краю (у 2010 р - 710 організацій, у 2011 р - 712 організацій, у 2012 р -701 організація, в 2013 р - 688 організацій).

  Відносна стабільність податкового законодавства РФ обумовлює незмінні частки організацій-платників ЕСХН і організацій - платників податку на прибуток в загальній структурі сільськогосподарських товаровиробників за останні чотири роки, що показано на малюнку 1.

  Малюнок 1 - Структура сільськогосподарських організацій Краснодарського краю по режимам оподаткування

  Частка організацій-платників ЕСХН в Краснодарському краї становить 74,7%, за чотири роки вона дещо знизилася на 0,5 процентних пункту на користь організацій, які сплачують єдиний податок за спрощеною системою оподаткування. Питома вага організацій, які сплачують податки за загальним режимом оподаткування також стабільний і в

  2013 р склав 22,1%, що нижче рівень 2010 році всього на 1,7 процентних пунктів.

  Загальний обсяг кредиторської заборгованості сільськогосподарських організацій Краснодарського краю на кінець 2013 році становив 2642,6 млн руб. На частку боргів по податкових платежах і внесках у позабюджетні фонди з цієї суми припадало 6,9%. Для порівняння - на кінець 2009 р питома вага заборгованості по податках і внесках в загальній сумі кредиторської заборгованості був на 0,7 процентних пункту вище і становив 7,6%.

  У 2013 р сільськогосподарські організації Краснодарського краю перерахували до бюджетів усіх рівнів 8961,7 млн ​​руб. податків і зборів, що на 11,0% більше, ніж у 2010 році, але на 7,4% менше рівня 2012 року (рисунок 2).

  Малюнок 2 - Динаміка нарахованих і сплачених податків сільськогосподарськими організаціями Краснодарського краю, млн руб.

  Розмір нарахованих податків і зборів в 2013 р склав 9105,9 млн руб., Що на 6,4% вище, ніж у 2010 році, але на 7,1% нижче, ніж в 2012 р.

  Обсяги нарахованих і сплачених внесків до позабюджетних фондів мають тенденцію зростання, що видно з малюнка 3. У 2013 р під внебюд-

  житнього фонди сільськогосподарськими організаціями краю було сплачено 5749,9 млн руб., що в два рази більше, ніж у 2010 р Це пов'язано як зі збільшенням сукупного тарифу внесків (для платників ЕСХН - з 10,3% у 2010 році до 27, 1% в 2013 р, для платників податку на прибуток -з 20,0% у 2010 році до 27,1% в 2013 р), так і з ростом оподатковуваних доходів працівників сільськогосподарської галузі.

  Малюнок 3 - Динаміка нарахованих і сплачених внесків до позабюджетних фондів сільськогосподарськими організаціями Краснодарського краю, млн руб.

  У 2010-2013 рр. істотних змін в структурі податкових платежів не відбулося.

  Розглянемо структуру податкових платежів сільськогосподарських організацій краю в 2013 р на малюнку 4. Найбільшу питому вагу в сумі сплачених податків займали податок на додану вартість і податок на доходи фізичних осіб (39,6% і 39,1% відповідно). Решта податків в структурі займають окремо несуттєві частки: податок на майно організацій - 4,6%, єдиний сільськогосподарський податок -4,2%, земельний податок - 3,6%, податок на прибуток організацій - 2,0%, інші податки і збори - 6,6%. На такі податки, як ЕНВД, єдиний податок

  по УСНО, водний податок і акцизи в сукупності припадало лише 0,4% від суми сплачених податків.

  Малюнок 4 - Структура сплачених податків сільськогосподарськими організаціями Краснодарського краю, 2013 р.

  В середньому на одного платника податків сума нарахованих податків в сільськогосподарській галузі за 2010-2013 рр. виросла на 10,0% і склала в звітному році 13,2 млн руб., що видно з таблиці 1. Найбільший темп приросту нарахованих податків за чотири роки спостерігається по ПДВ (63,6%), податку на майно організацій (32,8 %), ПДФО (20,7%) і ЕСХН (20,6%), що пов'язано зі збільшенням оподатковуваних баз. Скорочення сум нарахованих податків відбулося по податку на прибуток організацій (на 4, 9%), земельного податку (на 12,4%), водному податку (на 11,9%) і іншим податкам і зборам (майже в два рази).

  Сума сплачених податків росла більш високими темпами, ніж нарахованих. За досліджуваний період вона збільшилася на 14,6% і склала 13,0 млн руб.

  Ед1 і 1-ий податок

  по УСНО 0.1%

  ТАБЛИЦЯ 1 - ДИНАМІКА ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ І ВНЕСКІВ ВО ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ

  У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

  Краснодарського краю (В СЕРЕДНЬОМУ НА ОДНОГО платники податку, сільськогосподарської КА)

  Податкові платежі і відрахування Податок на прибуток організацій ПДВ Податок на майно Земельний податок ЕСХН ПДФО Єдиний податок за УСНО ЕНВД Водний податок Інші податки та збори Всього податки Внески до позабюджетних фондів

  2013 р.

  Нараховано, тис. Руб. 943,7 24162,6 2756,8 622,5 926,7 5064,4 285,5 287,4 53,5 950,7 13235,3 8849,7

  Сплачено, тис. Руб. 1290,1 23176,6 2898,8 643,5 740,5 5095,0 222,0 283,1 53,7 951,5 13025,7 8357,4

  Переплата (+) / недоїмка (-), тис. Руб. 346,4 -986,0 142,0 21,0 -186,2 30,6 -63,5 -4,3 0,2 0,8 -209,6 -492,3

  2012 р.

  Нараховано, тис. Руб. 1150,2 20567,6 2530,5 588,4 703,9 4907,2 557,3 192,7 56,8 2276,2 13989,2 6532,5

  Сплачено, тис. Руб. 748,7 21037,0 2309,9 573,6 775,2 4750,1 308,6 188,1 58,2 2248,7 13810,5 6521,7

  Переплата (+) / недоїмка (-), тис. Руб. -401,5 469,4 -220,6 -14,8 71,3 -157,1 -248,7 -4,6 1,4 -27,5 -178,7 -10,8

  2011 р.

  Нараховано, тис. Руб. 1249,2 21291,1 2414,9 619,9 777,4 4244,1 159,1 210,9 57,4 2223,1 13960,9 6561,5

  Сплачено, тис. Руб. 1251,6 19489,8 2320,9 605,9 868,3 4162,9 206,2 211,6 58,9 1995,8 13229,5 5967,1

  Переплата (+) / недоїмка (-), тис. Руб. 2,4 -1801,3 -94,0 -14,0 90,9 -81,2 47,1 0,7 1,5 -227,3 -731,4 -594,4

  2010 р.

  Нараховано, тис. Руб. 992,4 14769,3 2075,7 710,3 768,5 4197,1 253,9 283,0 60,7 1798,2 12035,1 3781,6

  Сплачено, тис. Руб. 851,0 12975,9 2011,6 703,3 434,9 4184,1 178,4 295,4 68,4 1950,0 11367,1 3932,1

  Переплата (+) / недоїмка (-), тис. Руб. -141,4 -1793,4 -64,1 -7,0 -333,6 -13,0 -75,5 12,4 7,7 151,8 -668,0 150,5

  2013 р до 2010 р,% - нараховано 95,1 163,6 132,8 87,6 120,6 120,7 112,4 101,6 88,1 52,7 110,0 2,3 рази

  - сплачено 151,6 178,6 144,1 91,5 170,3 121,8 124,4 95,8 78,5 48,8 114,6 2,1 рази

  http://ej.kubagro.org.ua/2015/02/pdf/040.pdf

  За досліджуваний період спостерігається недоїмка по загальній сумі податків, яка скоротилася в 2013 р в порівнянні з 2010 р в середньому на організацію на 458,4 тис. Руб. (Більш ніж в три рази) і склала 209,6 тис. Руб.

  З таблиці 1 видно, що найбільша недоїмка в 2010, 2011 і 2013 рр. допущена за основним непрямим податком - податку на додану вартість. Така тенденція обумовлена, перш за все, зростанням оподатковуваних баз. Якщо сума сплаченого ПДВ на одного платника податків в 2010 р становила 13,0 млн руб., То в 2013 р цей показник збільшився до 23,2 млн руб., Тобто на 78,6%.

  У 2013 р повнота сплати єдиного сільськогосподарського податку склала 80%, хоча в 2010-2011 рр. з цього податку величина авансових платежів перевищувала величину нарахованого податку. Ця обставина свідчить про незадовільну роботу фінансових служб сільськогосподарських організацій краю.

  Нараховані внески у позабюджетні фонди зросли за чотири роки в 2,3 рази, а сплачені - тільки в 2,1 рази, що призвело до зростання недоїмки по даному виду платежів до 492,3 тис. Руб. в середньому на одного платника внесків.

  Правильна оцінка податкового навантаження і визначення її впливу на фінансові результати має дуже важливе значення при податковому плануванні діяльності сільськогосподарських товаровиробників.

  Загальні показники податкового навантаження сільськогосподарських організацій Краснодарського краю представлені в таблиці 2.

  Абсолютна податкове навантаження, розрахована як сума всіх нарахованих податків і внесків до позабюджетних фондів без ПДФО, з року в рік збільшувалася і в 2013 р склала 17,0 млн руб. в середньому на одного платника податків. Цей показник за чотири роки виріс на 46,4

  % В основному за рахунок збільшення податку на додану вартість та внесків до позабюджетних фондів.

  ТАБЛИЦЯ 2 - ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПОДАТКОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Краснодарського краю (В СЕРЕДНЬОМУ НА ОДНОГО ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ)

  Показник 2010 р 2011 р 2012 р 2013 р 2013 у% до

  2010 р 2012 р.

  Абсолютна податкове навантаження (без ПДФО), тис. Руб. 11 625,5 15 942,6 15 614,5 17 020,6 146,4 109,0

  Доходи, тис. Руб. 161 797,3 176 947,8 185 056,8 199 837,1 123,5 108,0

  Податкове навантаження на доходи, руб. 0,072 0,090 0,084 0,085 118,5 100,9

  Додана вартість, тис. Руб. 57 068,2 65 085,0 67 715,1 59 346,4 104,0 87,6

  Податкове навантаження на додану вартість, руб. 0,204 0,245 0,231 0,287 140,8 124,4

  Середньорічна валюта балансу, тис. Руб. 270 533,5 328 685,6 340 378,9 349 912,8 129,3 102,8

  Податкове навантаження на активи організації, руб. 0,043 0,049 0,046 0,049 113,2 106,0

  Чистий прибуток, тис. Руб. 20 284,4 19 984,0 18 962,7 16 889,9 83,3 89,1

  Податкове навантаження на чистий прибуток, руб. 0,573 0,798 0,823 1,008 175,8 122,4

  Сплачено податків і внесків (без ПДФО), тис. Руб. 11 120,9 14 724,1 15 582,1 16 288,1 146,5 104,5

  Вхідний грошовий потік по поточної та інвестиційної діяльності (без бюджетних субсидій), тис. Руб. 173 290,4 176 343,4 184 153,2 195 365,1 112,7 106,1

  Податкове навантаження на вхідний грошовий потік, руб. 0,064 0,083 0,085 0,083 129,9 98,5

  Платежі по поточної та інвестиційної діяльності, тис. Руб. 182 462,7 192 097,1 207 579,4 208 690,5 114,4 100,5

  Податкове навантаження на вихідний грошовий потік, руб. 0,061 0,077 0,075 0,078 128,1 104,0

  З таблиці 2 видно, що в досліджуваному періоді все відносні показники податкового навантаження сільськогосподарських організацій, крім податкового навантаження на чистий прибуток, зросли.

  Так як темпи зростання абсолютної податкового навантаження перевищували темпи зростання показників, з якими вона співвідноситься, податкове навантаження на доходи, додану вартість і активи організації зросла відповідно на 23,5%, 40,8% і 13,2%.

  Частка нарахованих податків і внесків до чистого прибутку сільськогосподарських організацій за 2010-2013 рр. збільшилася майже в 1,8 рази і склала 1,0 руб., тобто кожен рубль заробленої чистого прибутку сільськогосподарська організація в 2013 р повинна була направити на сплату податків і внесків. Для порівняння - в 2010 р з 1,0 руб. заробленої чистого прибутку організації зобов'язані були сплатити в бюджет і позабюджетні фонди тільки 57 коп.

  Податкове навантаження на вхідний грошовий потік в досліджуваному періоді збільшилася з 0,064 у 2010 році до 0,083 в 2013 р Співвідношення величини податкових вилучень і величини грошових коштів в усі роки нижче за показник податкового навантаження на доходи організації, розрахованого методом нарахування. Даний факт можна пояснити тим, що нарахована виручка перевищувала оплачену, тобто в сільськогосподарських організаціях краю росла дебіторська заборгованість. У 2013 р на 1 руб. платежів по поточної та інвестиційної діяльності доводилося 7,8 коп. сплачених податків і внесків, що вище рівня 2010 року на 1,7 коп. У міжнародній практиці величина цього показника вважається прийнятною, якщо не перевищує 10 коп. на 1 руб. загальної суми платежів.

  Таким чином, усереднені величини абсолютної і відносної навантаження на сільськогосподарські організації Краснодарського краю за досліджуваний період зросли.

  Оцінка рівня податкового навантаження в умовах загального і спеціального режиму оподаткування здійснена за сільськогосподарським організаціям Центральної зони Краснодарського краю в таблиці 3.

  ТАБЛИЦЯ 3 - Показники ПОДАТКОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗОНИ Краснодарського краю, 2012 р.

  Показник ЕСХН Загальний режим оподаткування Відхилення ОРН від ЕСХН, + /-

  Кількість організацій, од. 154 42 -112

  Сума податкових платежів у всіх організаціях групи, млн руб .: - нарахованих - сплачених 1 190,68 1 139,22 2 789,39 2 766,77 1 598,71 1 627,55

  Виручка - всього по групі, млн руб. 20 721,43 28 596,45 7 875,02

  Середньорічна кількість працівників - всього в групі, чол. 21206 24 168 2 962

  Середньорічна вартість активів-всього по групі, млн руб. 36 768,10 54 494,45 17 726,35

  Площа сільгоспугідь - всього по групі, га 451 095 792 622 341 527

  Частка податкових платежів,% - у виручці від реалізації сільськогосподарської продукції 6,55 11,43 4,88

  - в доходах 5,30 9,02 3,72

  - в активах 3,24 5,12 1,88

  - в прибутку від продажів 31,38 54,04 22,66

  Податкове навантаження на оплату праці,% 35,58 36,44 0,86

  Прибуток від продажів в розрахунку на: - 1 га сільгоспугідь, тис. Руб. 8,41 6,51 -1,90

  - 1 працівника, тис. Руб. 178,95 213,57 34,62

  - 1000 руб. вартості основних засобів, руб. 153,14 176,08 22,94

  Чистий прибуток у розрахунку на: - 1 га сільгоспугідь, тис. Руб. 5,56 4,34 -1,22

  - 1 працівника, тис. Руб. 118,24 142,28 24,52

  - 1000 руб. вартості основних засобів, руб. 101,19 117,30 16,11

  Рівень рентабельності,% - активів 6,82 6,31 -0,51

  - продажів 18,31 18,05 -0,26

  Незважаючи на те, що сільськогосподарських організацій центральної зони, які сплачують податки відповідно до загального режиму оподаткування, майже в чотири рази менше, ніж платників ЕСХН, на їх частку припадає понад 70% сплачених податків. Ці організації в сукупності володіють великим ресурсним потенціалом і отримують більшу виручку.

  Порівняння режимів оподаткування дозволяє зробити наступні висновки:

  1. Рівень податкового навантаження на сільськогосподарські організації, які застосовують ЕСХН, на кілька процентних пунктів нижче, ніж при використанні загального податкового режиму. Зокрема, в 2012 р податкове навантаження на доходи сільськогосподарської організації в умовах ЕСХН була нижче на 3,72 процентних пункту, а на прибуток від продажів - на 28,9 процентних пунктів.

  2. Показники ефективності використання ресурсного потенціалу, такі як гектароотдача, фондовіддача, продуктивність праці, не мають чіткої залежності від режиму оподаткування. Причиною цього є різний рівень менеджменту організацій.

  3. Рентабельність продажів і активів незначно залежить від обраного режиму оподаткування, що пов'язано з відсутністю відмінностей в ставках внесків до позабюджетних фондів, що відносяться на собівартість продукції. Рівень рентабельності продажів в порівнюваних режимах раз-

  нітся на користь ЕСХН на 0,26 процентних пункту, а рентабельності активів - на 0,51 процентних пункту.

  За даними таблиць 4 і 5 проведемо порівняльний аналіз показників податкового навантаження в окремих сільськогосподарських організаціях, які сплачують податки відповідно до загальних і спеціальних режимами оподаткування.

  В якості пілотних обрані сільськогосподарські організації Центральної природно-кліматичної зони Краснодарського краю, що мають схожу спеціалізацію, зіставні показники забезпеченості ресурсами і результати діяльності.

  ТОВ «Племінний завод« Наша Батьківщина »Гулькевичский району -многоотраслевое сільськогосподарське підприємство, яке здійснює такі види діяльності: вирощування зернових, зернобобових культур, цукрових буряків, кормових культур, заготівля рослинних кормів; овочівництво; розведення великої рогатої худоби; переробка сільськогосподарської продукції. З 2011 р організація перейшла на сплату податків відповідно до загального режиму оподаткування, у зв'язку з чим спостерігається зростання показників податкового навантаження.

  ТАБЛИЦЯ 4 - ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПОДАТКОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ У ТОВ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД« НАША РОДИНА »(З 2011 Р. - НА ЗАГАЛЬНИХ РЕЖИМІ ОПОДАТКУВАННЯ)

  Показник 2009 2010 2011 р 2012 р 2013 Відхилення 2013 (+, -) від

  2009 р 2012 р.

  Абсолютна податкове навантаження (без ПДФО), включаючи внески у позабюджетні фонди, тис. Руб. 38086 18404 76491 56696 78268 40182 21572

  Рентабельність виробничої діяльності,% 32,9 39,2 35,4 11,9 36,6 3,7 24,7

  Податкове навантаження на доходи, руб. 0,082 0,031 0,105 0,104 0,116 0,034 0,012

  Податкове навантаження на виручку, руб. 0,088 0,032 0,109 0,109 0,123 0,035 0,014

  Податкове навантаження на додану вартість, руб. 0,153 0,059 0,197 0,215 0,218 0,065 0,003

  Податкове навантаження на вхідний грошовий потік, руб. 0,090 0,044 0,078 0,134 0,069 -0,021 -0,065

  Податкове навантаження на вихідний грошовий потік, руб. 0,085 0,040 0,120 0,135 0,105 0,020 -0,030

  Продовження таблиці 4

  Показник 2009 2010 2011 р 2012 р 2013 Відхилення 2013 (+, -) від

  Податкове навантаження на активи організації, руб. 0,053 0,022 0,081 0,060 0,079 0,026 0,019

  Податкове навантаження на чистий прибуток, руб. 0,388 0,124 0,443 1,173 0,458 0,070 -0,715

  В даний час оптимальна величина податкового навантаження суб'єктів господарювання при загальному режимі оподаткування визначається емпіричним шляхом, оскільки відсутня затверджена методика її оцінки. «Крива А. Лаффера», графічно відображає залежність між сумою податкових платежів і агрегированной ставкою податку на

  доходи юридичних осіб, передбачає: максимальна величина її не повинна виходити за межі 50%.

  Багатовікова зарубіжна практика країн з розвиненою ринковою економікою свідчить: ефективність оподаткування підприємницької діяльності можлива при вилученні у платників податків до 3040% доходу.

  Податкове навантаження на доходи ТОВ «ПЗ Наша Батьківщина», складова в 2013 р 0,116 руб., Вище середньогалузевого показника 0,085 руб. Однак відносні показники податкового навантаження, розраховані за доданою вартістю і чистого прибутку, нижче середньогалузевих величин. Це можна пояснити позитивною динамікою прибутку і високим рівнем рентабельності виробничої діяльності, який перевищує 30%.

  Дані таблиці 4 свідчать про те, що податкове навантаження ТОВ «ПЗ Наша Батьківщина», обчислена за методикою Мінфіну РФ (як відношення сплачених податків до виручки організації), за п'ять років зросла з 8,8 до 12,3%, тобто на 3 , 5 процентних пункту. Причому, податкове навантаження у даного платника податків в усі роки була вищою її середнього рівня по господарюючим суб'єктам у сільськогосподарській галузі, встановленого наказом ФНС Росії «Про затвердження Концепції системи планування виїзних податкових перевірок» (наприклад, в 2012 р -9,8%).

  У таблиці 5 розглянемо динаміку показників податкового навантаження в ВАТ «Нива Кубані» Брюховецького району, сплачують податки відповідно до спеціального режиму оподаткування «Єдиний сільськогосподарський податок». Основна спеціалізація господарства - зерново-скотарські. Провідним виробничим напрямком в ВАТ «Нива Кубані» є рослинництво. У господарстві вирощують зернові

  культури, соняшник, цукрові буряки, картопля, овочі та баштанні культури. Відведені землі для вирощування однорічних і багаторічних трав.

  ТАБЛИЦЯ 5 - ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПОДАТКОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ У ВАТ «НИВА КУБАНИ» (ОРГАНІЗАЦІЯ СПЛАЧУЄ ЕСХН)

  Показник 2009 2010 2011 р 2012 р 2013 Відхилення 2013 (+, -) від

  2009 р 2012 р.

  Абсолютна податкове навантаження (без ПДФО), включаючи внески у позабюджетні фонди, тис. Руб. 32817 22995 35332 36642 47685 14868 45,3% 11043 30,1%

  Рентабельність виробничої діяльності,% 12,3 60,6 59,4 35,7 33,9 21,6 -1,8

  Податкове навантаження на доходи, руб. 0,079 0,044 0,054 0,057 0,064 -0,015 0,007

  Податкове навантаження на виручку, руб. 0,085 0,047 0,058 0,062 0,067 -0,018 0,005

  Податкове навантаження на додану вартість, руб. 0,194 0,072 0,086 0,097 0,120 -0,074 0,023

  Продовження таблиці 5

  Показник 2009 2010 2011 р 2012 р 2013 Відхилення 2013 (+, -) від

  Податкове навантаження на вхідний грошовий потік, руб. 0,089 0,041 0,059 0,062 0,063 -0,026 0,001

  Податкове навантаження на вихідний грошовий потік, руб. 0,082 0,041 0,062 0,062 0,082 - 0,020

  Податкове навантаження на активи організації, руб. 0,068 0,043 0,053 0,045 0,053 -0,015 0,008

  Податкове навантаження на чистий прибуток, руб. 1,189 0,151 0,162 0,258 0,332 -0,857 0,074

  У досліджуваному періоді відносні показники податкового навантаження в ВАТ «Нива Кубані» були нижче аналогічних в ТОВ «ПЗ Наша Батьківщина». Причому, абсолютна податкове навантаження збільшилася всього на 45,3% (в порівнюваних господарстві на загальному режимі оподаткування - в 2,1 рази), а величини відносних показників знизилися (в порівнюваних господарстві вони виросли).

  Податкове навантаження на доходи в ВАТ «Нива Кубані» в звітному році, як і в інші роки, була нижче середньогалузевої величини 0,085 руб. і склала 0,064 руб., що ще раз доводить перевагу спеціального режиму оподаткування. Таким чином, податкове навантаження в сільськогосподарських організаціях нижче, ніж в інших галузях народного господарства, що пояснюється суттєвими пільгами по ПДВ, можливістю переходу на ЕСХН, нульова ставка з податку на прибуток організацій по сільськогосподарської діяльності. Найнижчий податковий тягар в цілому позитивно позначається на функціонуванні сільськогосподарських організацій і має сприяти залученню інвестицій в даний сектор економіки. Однак не можна стовідсотково стверджувати, що перехід підприємства на ЕСХН забезпечує зростання ефективності сільськогосподарського виробництва та його інвестиційну привабливість.

  Головною причиною, яка перешкоджає переходу сільськогосподарських організацій на ЕСХН, є ПДВ. Зокрема, організації, що здійснюють інвестиції в оновлення і модернізацію необоротних активів, отримують ПДВ до відшкодування за ставкою 18%, а від обсягів реалізації готової продукції сплачують ПДВ за ставкою 10%. При цьому може виникнути різниця на користь відшкодовується з бюджету податку.

  Таким чином, емпіричні спостереження свідчать про те, що вибір податкового режиму в сільськогосподарських організаціях визначається, перш за все, податковими пільгами, а також реалізацією Інно-

  ваціонной політики (часток придбаних матеріально-технічних ресурсів, які оподатковуються за ставкою 18%).

  література

  1. Кругляк, З. І. Податковий облік і звітність в сучасних умовах: навч. посібник / З. І. Кругляк, М. В. Калінська - М .: ИНФРА-М, 2013. - 352 с.

  2. Сигиді, Ю. І. Податкові розрахунки в системі управлінського обліку: монографія / Ю. І. Сигиді, В. В. Башкатов. - Краснодар: КубГАУ, 2013. - 265 с.

  References

  1. Kruglyak, Z. I. Nalogovyy uchet i otchetnost 'v sovremennykh usloviyakh: ucheb. posobie / Z. I. Kruglyak, M. V. Kalinskaya - M .: INFRA-M, 2013. - 352 s.

  2. Sigidov, Yu. I. Nalogovye raschety v sisteme upravlencheskogo ucheta: mono-grafiya / Yu. I. Sigidov, V. V. Bashkatov. - Krasnodar: KubGAU, 2013. - 265 s.


  Ключові слова: ОПОДАТКУВАННЯ / АНАЛІЗ / ПОДАТКИ / ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ / СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ / TAXATION / ANALYSIS / TAX / TAX LOAD / AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити